Skip to main content

Full text of "C. Ivlii Hygini, Avgvsti liberti, Fabvlarvm liber ... antehac nunquam excusus. Evisdem Poeticon astronomicon libri quatuor. Quibus accesserunt similis agrumenti, Palaephati De fabulosis narrationibus, liber I. F. Fvlgentii Placiadis ... Mythologiarum libri III. Eivsdem De uocum antiquarum interpretatione, liber I. Arati Phainomenon fragmentum, Germanico Caesare interprete. Eivsdem Phaenomena Graece, cum interpretatione latina Procli De sphaera libellus, Graece & Latine. Index rerum & fabularum .."

See other formats


©uodiufiU 

η$ c vcru.pcedtfct eni fi ed ip? filiu bona lepulturc fue ptincrct 
Γ? ηδ ptmct ad m f? ad patrc vfq; ibi fstct 9 c ibi rcpbcdft f m st 
ctii r»n vult φ ηδ ©cf de peculio pp boc q: ifta rcs t>cfinit cc tn 
rcni natura vl'comcrno finc t>olo criuia ric iur ifcolulttus φ 
ροίΐφ fcmel fuit a pncipto cmption te ω ucrfa t re pf is Π pf ba 
bebat ncccfTeei miniftrarccffcct" fuit pf rcbtto: pcculii nccsc 
finft cc tcbito: ι actio r>c pcculto pdt oari c t ρ tllo qd c vcrfu; 
qno cafu b; natura actiots t>e i r c vfo vt ηδ ictpiat ce annalia 
I? fcc 9 rcgtito nt vti qfi c rcdito: agt t poft annu dc peculio Π vult 
obtinere b$ ncccfie ί libcllo mctiouc facerc q- rcs fuit vfa i vrili 
farc patrie ut.s.c.l.i.ficut crgo b; natura actionis dc i rcm vfo 
quam ad boc ita quatfi ad id oc quo qnf q: I; rce tcfir.it cc t re 
rum natura fme r>o(o patris.ndn tit ocfiiju actio dc in rcm vfo 
copctcrc vt.Lfi fuu* i pn.s.cr.l.iii.f .fuv.fcd vt t>ircctcl$ fcc 9 fit 
i actioe de peculto qn oaf fm fua natura ,p co op ηδ c vcrfum f 
vtilitatc patris ut.l.fi cjr. ouob^.in boc tudicio' tn vbo t»cfcctia 
ins.s.dcpcculio.bcccitintcntto huis.l.tufiicilio ί pbcciuttc 
daratcglo.quc ad nibil ahud tcndunt. - 

2ϊι ater pi ο fftia^iSSaSS 

1l W q ncccflario pf icubebat.b.d.pn.buftl.cn.f.fi.q vf re 
*~^Zz: pctcrc eundc cafum ί efTcctu.3ltc bec actio copctcns 
p:o co quod vcrfum cft (n vtiliratc puptlli ncin ociurit copctcrc 
13 tuto: feoblisaucritcrcditoii.b,d,$,i. C€>uod iuflu» TRubritt, 
I llUl^ IwliU.daacru^inanda 
(ή tnrccni ad iliu g c fub nfa ptatc b* ν i iuflus 
ndautrcfcrt qb*vbie pf vclatte loquaF.fuf 
ficft cu ί qlitc rcfiq; 3 pparca t ad boc vt tcncaf φ 
iuflu fcd madatu ,pp:ic cadit ί co q ηδ c fubte 
ttue ptatt altcri 9 vt pj t>c ncg.gcl.at q natura 
' ^.filibcr bo.C^tc no.i v.qdcrgo φfidcίubcβ pfiKo vcl fuo nc5 
ccfcf cScelTifleprtui ipfi 9 fcrui.fi crgo ftatutu otctt φ mulicr ηδ 
poffit fc obligarc fine pfcnfu vtri -r vtr ftdciubct ρ ca nec alitcr $ 
ciU0 volntatc apparcr vf φ pctue multen? nC valcat ar.bui 9 .U 
fedi{3:iufacit,I.fi gratmta.^.fij.qb.cau.ptg.ta.pb.-r no.r.w.L 
©nm.So.fi pjLilTet fup rc viri iplam obligado vir fideiubcdo vf 
cofcntirc quituad boc vt tcncaf pignoiancia ηδ quatii ad boc 
vt teneaf pfonalicj• pctutiiqpfacw iuflii vel madato fuovtbic 
ticc quam ad boc vt vidcaf itcrpofuific auctotitatc ful : 1 fic xf 
Φ non valcat obligatio.C^tc no.i.$,fi ratun^ ficut ratibabt 
cio rctro trabtf 1 madato copara F ί la coparaf iufiui CTScd ρ 
©c.I.fi rc9 t §.fi.s.ti.iSouK vt ibi oiti.C^n g'4 icipit cc bocibi 
mfius ipcntat nccelTitate Itelfige gl.P; ca q fup:a τ>ίχ\φ iufiu? 
ijpiicnocaditnificivfapronasfuliiectae potcfiatt iubcttai^ 
quecuq^ vba fia t cr ρ vbu rogo vct mado b••, vim tufiu£t:t b vult 
t>kcrc β!.φ rogatio fupioue vcl ofii b; vini iuffue. inlditn vo 
cadit i pfonis ηδ fubiccne:q: no copcliiF qe Γι ηδ vult vr.Li nui 
lue.C.t>e pcu.i.f.mada.I.i.t tta colligitur cr.d.Ut qut natura. 
C?3Sn sl^bi oc manu.vtn.l.tii voic clari 9 φ βΐφ reuocatto ml 
datt vcl uiflue f jcta igno:itc madatario bcne foutf cffcctu qui 
f um ad boc φ madatari* ηδ poiiit rci mand&tte nnm trSffcrre 
pp rcgula q c φ Όήηί rei mee fine mra voliltate ηδ potcft β me 
euclti.vt.I.!d qo noftru oc rcg.iur.ica loqmf ula.l.iitif ί.τ p3 m 
LciU0 g.f quas vo.s.fi ccr.pc.3n boc eni madatari 9 ηδ Icditur 
I; tlta poftca anferaf ignoiati fed ηδ b; cffccm quatu ad boc vt 
Γι madatari 9 pbat 1 fe obligct altcri npolTit rccn^rc a inldatc 
rcl iubcntc ρ actionc mandati vcl φ iufTn q: fi boccflTct lcdcrcf 
finc fui culpa 1 boc p;,s.t>c codi,ob cain.l.i pccuni3.$.fi ψ oe 
dcrnt.T.l.fi m3ndaflem.jf,niada. CT^In glo.queincipit qni crgo 
ibi.q crgo fubfcribit confcntit idx fifigilladtcllisc tn ruinodo 
vidcrit fcripturi quod pfuniitur arXnon cfi fcrcdus oc trlfac» 
αϊβ fi apparcat ve piio fccue vt. I.i.uc rc.ecdc.no alic.t plus va 
Icre qo agitur.l.pcnul.v.fi.ita pot itelligi φ ftatim fubijcitur in 
/^Srglo.ibi fcd ibicrrando. ©efenamrcSfulv 

ri fcruo vcl fiiio ηδ agif φ tufTuX; α 
t fi ejrpluribus vnie unus tubcai ρ 

C©c rcnatuFcofuIto udlciai 

^g — w^llcimo 

Μ burcdq;ndfolu;|. 

■ η I uclfilioparafcjccet 

^B J dito:c7inquocuq 

^L Ά oebiroicinftituiFt 
^^— ^ \ccfltoncmulicriect 
Kra.i.ciJ.Lrcqucti ufq^ adlf? 1 fi cu.ii 
ane rcnatufcoiulti in ifta p:ima.l. !i 
pjin.l.fcq.ufq3 ad.$.uerba.£crtio po 
nfq; ad.f oce.Qnarro ponif intcrc 
iia.itc ifta p:ima.I.rria connct.p:in- 
ccdcnti ufq$ ibi.natn.fc!5o pontf ratt 
tertio jputdct crcditoii Icfo pp intc:r 
pcrdita ucl ηδ pcta rciluuaf ucl infl 
mamus ad cafu;.C3fn tcr.ibiplcn 
a'n p:«'n.I.fcq.q? ante fcn j tufcoftiitu ,. 
<ta ρ:ύκίρΰ ηδ tn plcniflimc fcd fc 
rttte ad qD xx facili induccbanf ρ 1. 
j)Uidcf cfe ^quibufcuqi intcrccdai; 
qnauipm tnarttie eftbplue bodic 
Ccn.auc.fi qua mulicr 1 ne.tn \nu 
ptionc vcir.cn aut inrcrccdunt p:o ? 
Ittcr 1 naturalr 1 o:if actio ρ cas vi 
dtgcnt crccptionc vctkv.i Β cft vtilc 
nucicr cjrccpttoni vcllctant cu turam, 
iujrta ca quc no.;.cti.fi.$.run glo.fi 
f tai te rcnuctano nibil ei nocct cu 
Γι itcrccficrat pto alio benenoceiqi c 
siem qua pdtdit pcr rcnundattonc L 
cerccfitonc confecta cft fcriptura cii f 
iton tenet* ctia fi pio alije interccdat 
rito vt babci % no.in.Untiquc$.it. 
ci 1 fie cautra qn interrogabcri? vt 
fcripri tree tcttcs vd ηδ φ pauci adi 
elio videF crgo φ^ώίίΐο fcnatuko 
tnulicru 1 fitcie interdictii intcrccdr 
fcd d ita cft vidcr φ ipfo iurc mulicr 
(ftdciu.cmu6 tfi contrartfi fupta r>ijci 
quatnm ad nicntc fcnatnfcofult! qui, 
danr.non quatum ad verba vt ρ; in 
1 tn in cie non continef cjrpzcfia in! 
li t η tcrccfiwnc non ricaf ρ cos pctft 
intcrcclTionie.no aiit cjcpicfie.pbibi 
riuin vcl oic φ foue crant alia vba : 
jpbibitfoque ηδ (unt in.l.fcq^ tk ί 
ba t ftt cotcu ipb tio tic ipftui» pbibiti 
fci obtb ι actio vt p; b % in p:i n.Lfi 
jf.cc. ^nrcrdu vo fit .pbibitio ptcmp! 
fauo:c altcnus φ .pbibiti vd^ptcr 
cur aliqua obltgano 1 ita ρδι in tcliic 
facit cotra }6ar.in co φ ipfc no.in 
.pbibente mulicrc vd minotccontra 
ficotrabat fine ca tait? cotractue f 
nonqi ptralxndoptru^pbtbitionct 
ralitcr 1 fic non pot faluart turainc; 
puto % multo? modcrnosctfa; can 
cp. cuin tfia .pbibitto conccrnat x>6u ■. 
faciendo ρ non pcccat luouaiitcr q/ 
rc non idaqucarc cam pcccata : % ψ \ 
obbgaF mcro iure quafi ηδ vidcaf \ . 
tiit in cius fauoic fed fi p:o alio rcfi 1 
fct p:occdcrc oictu? ©ar.C^.n t( ι'ν 

ΛΑ <* 4« Ktf 
J DUKE 

UNIVERSITY 

LIBRARY Treasure %Qom d HY.GINI AVGVSTI 

tlBEkTl FABVLARVM LtBER, AD Ο Μ Ν I V Μ 

poetarum le&ionem mire ncceiTarius & ante/ 
hac nunquatn cxcufus. 

EIVSDEM PQEflCOtf Α $ Τ R Ο Ν Ο Μ Ι C Otf, 
libri quatuor. 

Quit>tis acCejferuntfmilis ArgwitntL 

j>ALAEPHATide fabulofisnarrationibusjibcr r. 

r. FVLGEiitii placiadis Epifcopi Carthagincnfis 

Mythologtarum, libri 1 1 i. 
ε ι ν s d ε m 3e uoCum antiquarum intcrpretatione, tibci*. i. 
arati Φαινοηενλν fragmeatum>Gcrmanico Ca:fare 

interprete* 
ε ι ν s d ε μ PhaMiomena (jrecccum interpretatione latina* 
ν ^R ο c l ι de fphsra Itbcllus» Grace & Latinc, 

. . jufc d ε x rcrum & fabularum in his omnibus fdtu dignarura 
copiofiflimus» 
BASiLEAE APVB 10ΑΝ. HERVASIVM 

ANNO, H. D. XXXV 

MENSE UAR.TIO* AVTORES QVORVM TESTIMONIO 

utitur, funthi. Η YGJNVS Aratus. 

Amphis. 

AglaoftheneS, 

Anacrcon. 

Aefchylus. 

Afclepiades. 

Alexandef. 

AriftonicusfiueAnV 

ftomachus. 
Cleoftratus Tene* 

dius* Callimachus. 

Cicero. 

Conon Samitis. 

Diogenites Etithiat 9 . 

Ε timelus Corinthius. 

Eratofthenes. 

Euripides. 

Euemerus. 

Eubulus* 

MefioduS. 

Honrecus» Hetodotus Milefius. 

Hegefianax. 

Hegefias. 

Heraclides Ponticus. 

Hermippus. 

JfterfiueHiftcus. 

Leon. 

Mnafeas. 

Mufeus. 

Ouidius. 

Parmenifciis. Pherecides. 

PetellidesGnoiius. 

Panyafis. 

Polyf cnus Rhodms. 

Pyfandrus. 

Pindatus. λ ' • 

Philarchus. 

Sophocles. 

SofitheustragicuS. 

Thales. Q.VIBVS FVLGE 

DiopbantesLaced. 

Dauid pfalmifta. 

Dromocrides, 

Democrites. 
Antiphon Philocms. Demofthentt. 
Artemon. Euxemenes. 

Anaximandcctampi Epicharmus comicus. Antidatilas. 
Apuleius. 
Aufonius. 
ApollophaniS. facenus. 
Anacreon. 
Ariftoxenus. 
Anafimenes. 
Ariftoph.Athena»us. 
Affricanus. 
Battiades. 
Beatinius auguc. 
BebtosMaccr. Euripides. 

Ennius. 

Fclix Capdla. 

Q.Fabius Lucullus. 

Fonteius. 

Feneftclla. 

GalbiusBaffus. 

Hometus. 

Hermes trifmeg. 

Hefiodus. Corn.Tacitus. 
Calphurniuscomic 9 . luba. 
Crifpinns. Iunenalis. 

Callimachus. Lucanus. 

M.CoEButus, LucreriusCotnicus. 

Cincius Alimetas. Lcophantes Heracleo* NTIVS VTITVR* 

polites» 
Labeo. 
Liuius. 

Mintanot muficus. 
Memortragicus. 
Mnaffis. 
Mcnandec. 
McliifusEuboicus. 
Maraalts. 
Mariandes. 
ManiliusCraftus. 
Numa Pompilius, 
Nicagoras. 
Neuius. 
Ouidius. 
Orpheus. 
Plautus. 
Paccuuius. 
Paminarius. 
PetronjusAtbiter. 
PilanderPhyficus. 
Porphyrius. Platcv - 

Rubrius. 

RntiliusGeminas. 

Succiuscomicus. 

Syropb/iieS Aegypri*. 

Serapida.Afcalanires. 

Salamon. 

Soficrates Cizicenus. 

SofidesAtticus» 

Suttiuscomicus. 

Sreiimbrotus Thafiua, 

Tertuilianus. 

Terenrius. 

ThalesMilefius. 

Theoccitus hiftoricas,' 

Theophiaftus. 

Tages. 

Tyberianus. 

Varto. 

Vergilius• Q_VIBVS ARATI COMMENTARIVS VTITVR. Amphiscomicus. 

Agatofthenes. 

Aglaofthencs. 

Artemidorus. 

Afiftomachus. 

Am phianus tragicus. 

Ariftoteles. 

Andftbencs. 

Anaximander, 

Archibius, Crates comieus. 

Callimachus. 

Ciefar. 

Diodoms* 

Eratofthencs. 

Euripides. 

Epimenides. 

Eufchctnis. 

Herodotus. 

Hefiodns, Homerusi 

Ifidorus. 

Mufeus. 

MnafeaS. • 

Nigidins. 

Ouidius. 

Philo comicus. 

Pammafis. 

Philiftus. 

Petiandms Rhodius, Phetecides Athenacas» 

Sophron. 

Sophodes» 

Sofitheus. 

Varro; 

Vergilius. 

Zenodoius, NOBILI AC GENEROSO DO. OTHONI TRVCHSES 

a VuaIburg,Spirctifis ecdefia: Canontco, Domino 
iuo, lacobus Mkyllus s. d, 

ν μ pro humanitate, nobiltff. Otho,qua tum,cu primutri 
inconfpecitum tibi ueniflem .absteacceptus fui, eximiam 
quandam de tua excellenti uirtute fpem cocepiflem . Ex eo 
iam diu cogitare coepi,quo padlo etdem tibi, ita ucdignura 
_ erat,itaqi ut raeritus eflfes, commendare me poffetn . Natn 
cumubiqj plurimum prodeft eorum hominum fauoremacgratiam eme/ 
rcri,qui quod genere ac opibus reliquis praiftan t, co aliorum itudia atq; co/ 
natus proucherc poflunt: tum hoc tempore in pritnis drcumfpicere omnes 
nos merito decet,ut contemptis 81 profligatis hifce noftris ftadtis,patronos 
acdefenforcsidoncos paffim paremus. Adeoenimlod(fiuehociradcorti 
aliqua, fiue noftra potius culpa faAum cflfe dicendum cft)praxlaradlla:lite/ 
rx, &a uetqrtbus Colx humanitatis uocabulo prxdicata; itcru rccidcrunt, ut 
fiunquatiMnagnorum atcp potentuni hominum auxilio opus habueruc, 
hoccerte iniquiiT.tempore,illoru opem maxime implorare uideantur. Atqj 
ea quidem tum crudicio, tum uirtus tua eft, ut tion merito omftia illa quas 
a fummo atcg optimo quoqj expe&ari debent , dc tua prcftantia ipfe raihi 
polliccar . Qui primum eo genere natus,atq? rjs imaginibus darus cs,ut ne/ 
mini fuperiorum ,aut ctiam prifcorum hominum nobilitati fadle cedas» 
Deinde autem tanta cnra acdiligentia in bonis literis iamdiu uerfatus 8Z 
excrritatus es , ut quod ad ueram ac folidam uirtutem attinet , id omnc la/ 
bore ac iludio tuo tibi compararis . Ex qua re etiam co maiorem laiidem 
confecutus es, quoddiicenai laborem * quem plericp ueftrorum hominum 
contemptu , alrj autetn ignauia etiam quadam dcdinant ac ukant j eum tu 
in tanta generisatqj maioium daritudinc fufdpiendum acperfequendum 
tibi putafti: Et , quod raro ifta a:tate contingcrc uidemus, cum futnmo ge/ 
nere.fummam dodtrtnam coniunxifti. Ca:tcrum ut in excellentibus pidtu 
risetiam colorum fplcndor Kharmonia.gratia: non parura addit,totumc|j 
ipfum argumetum Kartificisuirtutcm illuftriorcm quodamraodoreddit: 
lta ipfam uirtutem quoque uidemus, ficum gcnerisacuita: nobilitate cotv 
iund:a,6i externis illis fortunas dotibus illufltata fit, nefdo quo padto cxcel/ 
lentiorem Gmul&admirabiliorem uideri. Non enimStoid,opmor s i!li au/ 
diendi funt,qut uc nudam omnino per fe uirtutem fpectandam efle,ita ex/ 
tcrnatii fortunam , ut nihil ad parandam iliam confcrre,fic etiam nocere 
f^penumero , 8C ob id rerjdcndam eiTecontendunt. Quorum do&rina u£ 
ab Ariftotcle , ac alqs quibufdam iam olim eonfutata atque explofa eft, ita 
ftiihi ccrte uidetur,imd SL excmplis quotidie compcrimur, ubt utru^ hoiu 

«e χ cutxi Ε Ρ I S Τ Ο L Α 

cum altero,hocefl: 3 cum fortuna uirtuscoiunita acfodata fuerit, egrcgtum 
acfingularequiddameluccre,actumdemum ίχκΡ-ΰαμον'κζμ illam,quamin 
hacutta qimimus, omnibus fais numcrisabfolutam acplenam cfie. Pro/ 
inde cum fuperiore anno genealogias deorum , perinde ut a Bocatio antfc 
anrios aliquotcolleiitasfucrant, hortatu amici noftd Ioannis Hcruagrj relc 
gtffem, &eafdem ab innumeris mendis, quibus ieditio prior inuoluia atqj 
obruta erat,caftigatas excudendas dediiTcmtatque idcm nupcr alium qucrv 
dam uetuftum ac manu fcriptum codicem,in quo pcr captca eadem rcs,atqj 
idem argumentum ab Hygino ( fic enim infcriptus Itberis erat) tra&aba/ 
turjuifendura&quoadeiusficripoteiljemcndandumqooque&rcftitaen/ 
dum dediiiet P ego quia non paruam aut contemncndam labods partcm in 
eo operc pofuineiinuideremq? librum iilum qualemcunque ftudtofisado/ 
lefcetitibusnon inutilem aucingratum fore 3 uolui Iaborem huncrneum ex/ 
cellentias tuaj darifs. Otho dcdicare, tirtqj nominis aufpido in Iucem pro/ 
dire.Simut utco munerecommcndatum mc tibi facercmjfimulutefTes.ar/ 
ius tanquam prsiidioacpatrodnio quodam liber hic,6i hax ilctdia n&ftra 
ab iniuria aliorum atque indo&orutn hominum dcfendercntdr. Vtenmt 
amuIetaquardaminfanteSjexquorumcollofufpenrarunccontrainuidiarn 
ae fafdnationem malorum tueri credutur, ita confido eos quoq? , qui tuutit 
huiclibro prafixum nomen acticulum legcnt , a carpendo δί obloqactido 
dtius abfterreri pofle. Neque uero dubico,ne noti animo lubenti ac grato 
munus hoc noftrum accepturus fis . Tamecfi enim plane exiguum ac !eui> 
denfe, utuulgo didm^uocariquea^qutdenini aliudquam fabulis,rjsq3 ue 
tuftis ac obfolerts conftatC ab eiufmodi tamen animo profedum ac datum 
eft,qui tibi ftudio ac uoluntate fua mcrito probari dcbet. Na fi Arcaxcrxen 
iilum magnum Perfarum regem pomo,quod ab homine ruftico dono ob/ 
fatum aeceperat,ideo oble<ftatu eflc memorant, quod , qax propna δί prav 
riofa maxime habuerat,tlie donafiet , has quoque fabulas codcm nomine 
commendadorcscibi effedecet, utquaj&ipfarpoflefllionum mearumpro/ 
pna: maxime, δί tanquam ex fundo nofiro profedfcefunt,quibusq3 ipieco/' 
gnofccndis ac percolendis meliorem antezctx akx partcm fermecolloca/' 
rim. Quanquam etiam fi uel ad ipfum librum,ucl ad opcram, quam in ca/ 
ftigando fumpfimus.afpicere uoles,ea quoq; non paruum commendatio/ 
nis pondus habent. Eft cnim hicautor,ut quidem non ita purus atque azt 
gans,adeo utinqutbufdam parum etiam latinusuideriqueat, ita uetusta/ 
tnen,& a reliquis Hygini fcriptis , qua: quidem ad nos peruenere, non om/ 
tiinoabiumlis autabhorrens: praxipueautcm utilisrjs,qui in humatriori' 
bushifceftudrjsfnultum acdiligenter uerfantur. Exhocentmnonpaiv 
ca qua; tum apud Ouidiutn, tum apud alios plerofque poetas tninime 
haclenus , autcerceperperam intelledia funt, intelligi δζ cxplicari tandcm 

poffe NVNCVPATORIA* 

pofic uidcntur,m ultaq? htc plana iam atqj expedita tepenas,qux dudu ma 

gnos acque efaditos quoq? uiros uarieacmiferetorferunt. Quamquidem 

ob rem,latfrio,Gramatici noftri n6 minus fibi roox applaudet,quam gern 

ma aut margarita aliqua pretiofiore inuenta , negotiatorcs interdu geftire 

folet,ut poffis uei eo notmncgratulari ribi,quod fub tuo titulo.homtnibus 

rj5,quales re amare fcio , SC quorum ftudtjs ipfe quoq? interdum obiedtaris, 

fatitum mox gandq atquc uoluptatis parietur , Pradpuc cum ipfe quoque 

poetids rebus, utaudio, deditusita fis, ut nontiunquam ad cxemplum ue/ 

terum carmen aliquod cum multa laudc componas. Et quanquam noti 

aufitn affirmare,omtitno cum Hyginum.huc eiTe, cuius A. Gellius no&iu 

Atticarum libro pnmo,capiten. mentionem fadt, qucffl ipfe quidem conv 

mcncaria iti Vcrgiliuedidifle tradk.Volaterranus auc, ctiacum eo qui tem 

ponbus Qumtilumt uixit, librosq? dc rc Aftronomica quatuor illos (iiue is 

unuspodus pcrpc£un3dicenduseft)quoseodemhoc uoluminc&ipfoS 

longc quam antea emendatiores,ium rciiquiseiufdcm gencris fcriptortbuS 

coniunximus: ttemcy alium Grammaricain, hoceft 3 dei:cbuscaftrenfibus 

infciiptum teliquit.cundcm eflc arbicratur, proptcrca quod& Plinius Hyv 

ginum quendam crebro dtat:& fieri frequenter folec,ut codem nominc p!a 

res appeilcntunmnlta tum uerifimilia concurrunt,qua: mcad dubitandum 

impellant. Nam^ipfumopusdufmodicil, uchominemgrammaticum, 

&Grs:corum utmantcm facileagnofcas , & qnod ad dtdiencmattinet, au 

deas illum cum cxteris Hygiai fcriptis omnino fimilcm acparem efie. Itv 

terdum etiam tpfasloquendi formas uelutindc rcpetitas pra: fc ferre . Huc 

accedit,quod in Aftronomicorum opercipfe Hyginusgencalogiaramaic 

fctiptarum meminic, quarum certc aut fragmcnca hxc, aut epitome, a ilu/ 

diofo aliquo cx illius libris cxcerpta 5C abbreuiata uideri potcft.Porrd quan 

tum laboris in cmcndando ac reititucndo illo obeundum atq? adeo exan/ 

dandutn nobis fucrit, ucl hincconicdluram faccre licec ,quod primum ipfe 

liber(qui bcnefidoexcellentifiCD. Ioannts Vueyer AuguftanijFriiingcnfis 

ecaedx Cationid, ac M.Io. Chrumcri Canonid apud diuum Andrea Fri/ 

fingefcm,Notarrj integcrrimi , nccno SC Viti Chrumeri ibide bonas liceras 

naniineIaudedocentis 5 nobiscommunicatuscft,quibus&ruagrattadc/ 

bctur, quod ftudia promouerc, fi qua datur occafio.non ncgligut) is inqua 

liber, cxternis ac Longobardicis notis fcriptus erat, tn qua tamen re nonn(/ 

hiladiuuitnos is, quiprior illum Iatine defcribcndum ccpemt, cuiusnos 

exemplum prindpioccu filum quoddara fecuti fumus , Ddndequod ipfa 

uerba pleraq; inter fe ica impeditaacperturbata erancutaha nobis diuidcn 

da,aha aicjsabolenda: qtiorundam prindpium cum fiaepra^cedentiam, Sfi 

rurfum prarcedcntium quorundamfiniscum prindpio fequentisconiun/ 

gcnduscflet. Vcomittam,quarn multa uetoftatc obliterata,expun«ita atc^t 

α ) corrofa EPISTOL.A NVNC VP ATORIA. 

eorrofa fuere, quorum alia,a?ftimationem SC conie&uras fecuti reftituitnus, 
aiia,ubi certum aliquid quod fequi poflTemusnon erat, prorfus inta&a reli/ 
quimus. Omnino autem nihilde quo non certo uel ex Grxcis uelexLati' 
latinorum poetis conftaret, immutatum, autloco motum eft, aded udti 
quibufdam etiam diuerfam le&ionem , iuxta alteram atque priorcm ad/ 
notaflefatisputarim. Nonenim mihiplacet quorundamemendandira/ 
rio,qui omnino temere, & ut quicqj poffe uidctur, continuo mutant, aliaip 
fubindeprouerisfidtafupponunt.QuibusutnihiIaIiud,i'IIudccrteacceptu 
referredebemus, quod plerofque autores minusintegros& murilatos ma> 
gishabemus. Hancigitur operam noftram , Nobtliflime Otho, fiquod 
ipero, grato animoacceperis, SCillud uttqj facies, utquod iam indea princu 
pio optauUi bi comendatus ut effem, hinc iam confecutus eflc ui 
dear 8i hoc quoque addes , utad reliquas horum ftu/ 
f diorum partes deinceps capefletidas & per/ 

feqqendas , alacriorem me 
reddas. Vale. 

INDEX, IN OMNES Q^VI HOC VOLVAUNE 

continentur autores, 
ι Ν D 
Bas. pagina 45. linea 8. 8C 

59.tJ.8C6x, 6 

Abderus. 18. tg 

Abfyrtus. 16.19. ab Iafone in* 

tetfeclus. jki 

Abfyrti fepulcb.ru ferperibus teferrii.17.ii. 
Abforisoppidum. 16. 55v6Tri7.11 

Abftemius. 159.50 

Acarnar. 99.20 

Acaftus. tj.4i.8Ci6At.8C 6i. n 

Acca Larentia. 155.1 

Aceftes. ei.jg 

Acetes. 40.44 

Achamanris. 47.14 

Acheloe. ij.29 

AchelousHetcuIiuiclus. is.55 

Achilles. 5ΐ.«• Ι2 .82β"ι.4ο 

Achillis natiuitas. 151.S 

armotumiudicium. $4.14 

Achillis cnm Patrodo amiciria. 60.16 
Achillis in cythera prieceptor Chiton . 

181.41 Achillismors. 


J4.I7 


Achiuorumreges. 


J7.*7 


Acoctes. 


4'.l 


Acrifius. 


iJ.f6.8C6z.il 


A&xon. 


58.40 


Acteonisfabula. 


149.51 


Aclxonfolisequus. 


§58.5-62 185-18 


Adiuauita, 


'4i.53 


Aftor. 


13.57. 8C 45.9 


Adamanta;a. 


4f.4» 


Adfatim. 


158.50 


Admetus. 11.41 


8Cjo.-7.8C 140.47. 


undedidus. 


i4i«t Admetnsargonauta. i» 

AdmetipecuspauiffeApollinem. 1* 
Adonis. 15.8.82 45.48.82 5S.45-82 59.15. 
8C 61.44. 8C 74.5 Adonisfabula. 

Adraftus. 

Adrafti fuga. 

Adyros. 

Aeacus. 

Aecxus. 152.16 

15.5.Ι5.& 57.41 

25.40.8216.5 

175.34 

12.8.82 44.48 

*7.45 Ε X. 

Aea;a in fula. 
Aeeta rex. 
Aega Solis filia. 
AegaPanosuxor. 
Aegxoppidum. ?8.J5.8259 5« 

10. & 58.51 

75.45 

«7-4 

5*. 4 Aegetis. 17. 8. 8C 19.41.8C 20.45.82 57. i a 
Aegeum pelagus. 57.52. &: 73-!j 

Aegiale. igo.24 

Aegtaleus. 15.44 

Aegiochus. 76.6 

Aegina. n.tf 

Aeginainfula. 12.14 

Aegipan3. 44.4» 

Aegipanns. 85.51 

Aegis. -76.1 

Aegyfthus. 28. 40. 8C 19. 1*. 8257. 31.82 

58.zr.82 59.20 

Aegifthusoccifus. $6.14. 

Aegypati. 175.15.38 

Aegyptan. -76.6 

Aegypcus Danat frater. 46.j9.8C 179.19 
Aegyprus. 47.14.82 <s4.i 

Aegyptios primos decertafle fuftibus.. 

65.59 

Aegyptii cur pro diis colat beftias. 175. *4 
Aegle. 44.. 38.82 45.3.62180.24 

Aegocuros. 54.*7 

Aelicenympha. 75.55 

Aeolus. 59.21 

Aenariainfula. 38.15? 

Aeneas. 59. 17. 59. 8C ab eqdem celebtari 

ludi. 6i. 57 
Aello. Γ157. 2 ? 

AeoluS. 57.49.62 57.Π 8CSf.iu8C-79.j6 
Aequatorcirculus.2j7.24.54. 82 239.2.28 
Aequatons 8C tropicorum par magni/ 

tudo. 259.4α 
Aequidiftantesin fphaera quinque xsliv 

tum. 237.14.38 
Aeqdiftauu occultario 82 emerfus. 259.8 
magnirado. 57 

ordo. 141.1* 

poteftas. 19 

intecuallum. ?° 

λ 4 Acquinofltalis, Ι Ν D Aquinoftinl.circ,67.8.82io4.i9.82i6o.9 
AequinoSiu duplex. 104» 57. 82i6o. 9,βί 237.2<J AequinoSium autumni. 


188.7 


Aequinoaium uetnum» 


187.1 


A«. 


i44.'J 


Aecis ufus. 


1<SI.?5 


Aeropa. 


18.36 


Aefaeus. 


5C5 Aefculapius. . 21.57.S2Si.1j. 82 164.2.7 
Aefculapius ful. iSus. 78.12. 82176.59 
AefculapiusincaftrareJatus. 7«. 45 
Aefcnlapii in medicina pcaceptoc Chy= 

ton.igi.41. 
Aefchyli PLOrnetheus lyomenos. 75. *i 
Aeihsquando. 67.46 

Aeftas i π ca π cro. 1 50. 2 4 

Aeftas cur in fcemins modum. 144.6 
Aeta: regis fatu m. 16. 5 

Aetefiie. 71.1 

Aeth3lides. ix 

Aerherie. 44.58 

Aethiopes obi\ <7,i7,826g.3o 

Aethiopia. 79.4? 

fub torrida zona* i6o.u 

Aethta. 19.40.e2 27.17 

capta. 15. 30. 57.82 75.13 

Aetlius. 44.49 

Aetna. 45. 12. 82 44* 2 4.'74.44 

AecnaTyphonumpofita 44.»4 

Aexnympha. 75.55. 

fiueAega. 37 

Afti fuftibus primum decertarut. 65.5? 
Agamemnon. 27.10. 82 51. 20. 32 37.51* 

62 6i.i(i.82 57.6.15.8258.21 
Agathon. 19.45 

Agcnor. 24.5.82 50.7.82 4M0.82 45.6* 

8247.19.825g.19 
Agapenor, 2.7.45.8251.4« 

Agathon. 50.5 

Agaue. 45. 54. 82 57. 19. 24. 82 59. 36, 

82146.54 
Agauus. 50.5 

Aglauros. 46.26.8259.27. 82i46.n.i4 
Agnodice. 6$.i8 

Agoreus. ju.jj 

Agrianome. 12 

Agrius. 57.37 

Aiax. 27 Ε χ; 

Oileus, 45 

Telamonius.46.825i.i4. i 7.i8262.j4. 

8257.54 
Aiacis petra?. 55,4$ 

AiaxLocrus naufcagas ob rapra Caflati* 
dram. 55.40 

AiacisecVlyiTisdeAchillisarmisconten 

tio. 54.18 
Ai^ofgalea. 74.49 

Alceftis. 16. 40. 8i 21. 41.48. pro marito 

mortua . 21. 4. 82 58. 5. 8C 59. ij , 82 

140.48 
Aldmedon. ^ ut 

Αλκ«. 141. t 

AlcidescordidasHecctjIes. 143.10 

Alcinous. 16.11,8239.« 

Alcione. 53. χ 7 

Alcmea. 17.41. ctuHerculis matcr.143.11 
Akmaxin. 25.48.8226.16.8258.3* 
Alcyone. 24.11.81.25. 

Aicyonesaues, 14 

Alcyonia. 15 

Alcynoe. | 7i . Ig 

Aldebaran. 95.$ 

Aletes. 57.51.8237.« 

Aleclo. 137.19 

Aietide. * - 7 ,. 4F 

Alexander. 29.42.8237.5i 

AlexanderParis. >o..,.82si.3i 

Alexa π d.et Magnuff* 5^.4 

Aigembus, 9 ,. i0 

Algomeufo,. 100.4$ 

Alopie. i 3<19 

Alphcus. «54.35 

Alphacd. i . <+ 

Allucirar, l5sM 4, 

AHucinate. *59.i4> 

Althea tf.13.82i9.50.8216g.45 

Althttefax* 58.49 

Alous. t 7 .j» 

Alope. ia 

Alta. u.xi 

AlieuS. y 7 . 3o 

Alhabor. 1 ioo.n 

Amceroone. 45. ij 

Amarunceqs. 11.4$ 

Amaltbea nympha. 75*45.82 168.49 
Amaltheacapra, 75.39 

Amazones, 45.}» 

Ambiguae Ι Ν D Ε Χ, AmbiguiEoueSk 


155.58 


Ambracia. 


57• 2 <ί 


Ambrofia. 


55.19-82 81. 9 


Ameleon. 


1% 


Amicorumparia. 


6o.i4 


Amimonium flumen. 


47-7 


Amimonilisfons. 


i4 


Ainintor. 


47• *o 


Aniimone. 


47•'. *5 Arophion. ii. 82 15.1s.Sii5:. 19. 8217. 1. 

8244.45.8258.15 
Atnmodeslocus. 8o.ig 

Amocme 47. 15 

Ammonlupirec. 171.48. 

eiustemplum. 80.35 

Amphidamus. ΐϊ.ιβ 

Amphialus. 57.11 

Amphiataus.15.55.82 26. t1.8239.45.S2 

59.4. terrxhiatu atnbfumptus. 15. 9. 

82 16.5 
Amphimachus. 51.16.SJj1.4t 

Amphittite. 78.59. 82 176.47 

AmphitritecutNeptuni coniunx. 157.7 
Amphytrion. 17.42.82 5?.i8 

Amponitus, 11 

Amycus. 14.8.8215.16.8259.4? 

Anaplades. 78.51 

Anafimcnes. i4?.J4 

Anaxobie. n.48 

Anaimisfluuius. 11 

Anaxabia. 15.41 

AnaximanderLampfacenus. 158.1« 
Anca:us. 15. 17. 10. 50. 8214. «6. 82 15.14. 

8C 45.12. 8258.43 
Anchifes. Jo.45-32 61.37. 

Androgeus. 10,29 

Andtomache. 57.10 

Andromeda. 24. 10. 82 74.5t.59. 8284. 

10.82 ioj. 3o. 82 I6r.3. 8L 170.5.19.82 179* 

48.82245.30 
AndromadiE defcriprio. 91. 7. 

caput. 91.15. 

oitns. 108.42. 

occaftis. io8.tc.ty 

Andros. d4.io 

Angnis caput quando oriatur. 102.7 
Angnitenens. 76.8 

Anygruspuceiis. 71.50 

Annusquid. »?.i7 

Annns c c C L Xdierum. 109.50.no.tf Annusin longitudine fignorutii. 109.5» 
Anulorum ufus unde. 78.1 

Antardicus polus. 6<$ 

Antarilicus cicculos. 67.11. 82 105. 40.S2 

z57. ?'• 82 239.3.63 
Antas. 45.7 

Antedon. 145.55 

Antsus. 18.26. 8245.50.82145.35 

Anccuindemiarorftella. 187.37.59 

Anthus. 41.50 

Antia. 45. 21.82 79.*ϊ.82 148. 32.41 
Anricanis. 161.S 

Antichriftus. 148.41 

Antichthones. 160.15.17 

Antilochus. -■ 31.29 

Antimachus. 17.45.82 47.18 

Anticlia. 38.18.82 55.i8.8257.4s 

Antidamas. 159.8 

Anrigona. ΐ4.59•**.8. 8258.15.82 59.3• 
AntilochusfiueAnriochus. »7.45» 

82 59-*3 
Ancioche. 45.55 

Antiope. 11. 82 57.19 

Antiopeamaro. 18.10 

AnriopcPylonisfilia. ir 

Anriphantes. 41.9 

Anriphates. 58.4 

Anciphonos. . 50.5 

Anciphon Philoctus. 158.1« 

Anriphus. jo. 5.82 31.47 

Anripodes. 105.18.160.1$ 

Antiftare. 157.5° 

Antifceptie. 160,17 

Antomcdon, 51.21. 

Antonoe. •4«.54 

Antiftocha;, 160.17 

Ancodice. 47.*5 

Antinous. »9.45 

Aphrica. 68.10 

Apidanus fluuius. 1* 

Apis. 41. 47. 

Apis Acgypriotutn deus maximus.. 

175.Ϊ» 

Apollophones. 14°.?« 

Aptale. 45.«• 

a<2>jW?»t». undcdifla Venus. 141.5« 

Apollocytharainuentoi:. 64.20 

Apolloingruem. 83.J9 
Apoilo pro Sole» 157. 4 <S 'S2 i85• 8 • 

δί iSC.4 

Apollo coc ApollocurdecimusnouefriMufisaddi* 

tUS. 138-iS 

Apollocurimberbis ! 159. 20.821 8 5. 14 
Apollocurdiuinationisdeus. 185.11 
Apollocurfagittifer. 186.6 

Apollo ocularia; medicinaj repertor. 65.15 
Apollinistyra. 73.47.8274.3; 

Apollin is filii. 4?. 24 

arcus. 159.15 

Apollinisarcliitemplum. 85.58 

Aquarius. 83.44.82 160.58. 82 174.*°• 

82iSo.55.dofdemdefcdprio.98.il. ofc* 

tUS. io8;5S». 
Aquariiaqua. 145.41 

Aquarum triplex natura. 137.« 

Aquac ufus in facris ance uinum innen* 

tum. 85.50 
Aquila. 78.16. 82 1 60. 45. 82176.15. 

82245.28* cucfignuR0manis.140.il 

curlouifacra. 176.50 

Aquikedefcriptio. 95.26. ortus.108.10.5s. 

82i87.zo.82 188.30.49. occafus.186.3g. 

82187.53.34 
Aquilonius circulus. 160.4 

Ara. 86.5 

Ara;defcriprio.ioi.47.ortus. log.js* oc* 

cafus. 107. 41.45. 
Arati fphaeca. 66 

Ararierror. 70.15 

Arcania. 47.1« 

Arcas. 44.49.8256. 40. 8269.J9. 8270. 

44.82 165.Γ. 82165.9. undeArcadia. 10 
Arcades facrificatunt primi diis. « 5. 12• 
Arcefilaus. • 51.37 

Arcefius. 59.x.825x.5ο 

Archelaus. 5<.45 

Archelous. 45.50. 

Archemorus. 11.8226.54 

AtcbiuS. ^S.5c.825X.30 

Arflicus circulus. -66. 50. 82 104. 48. 

. 82 Ί05.55 

Atitds maioc 8C minor. 69. 20. 8i 70.4. 

20. %6 

Ardtbs Gra?cis, qua? apudnos urfe. 69 
Ardosnunquamoccidere. 107.6 

Arfticom circuloru magnitudo. 259.41 
Arctophylax. 69.t-7.Si 70.19.43.82 71.4. 

8L i6o. 51. 82 165. 11. 82 165.1.82 245.28 
ArdophyIacis"defcriptio. 8?.55 

AtcVurus. 40. 20,82 89.1. 82165,7.21. Qc Ε X.' 

i7S.5i.82245.7f 
Arcluriduo. 162^45.165.« 

Arduti ortus.186. 45, occafus.187.17.to. 

55.40.82188.2.5 
Arena. 15. n 

Arete. 16.24 

Arethufa. «9.7. 8C 154.55 

Argeus. ι 45.** 

Arge. 55-J7 

Argia. . 25.15,25.8226.11 

Argiope. κ 

Aigonauis. 13.2. 82 14. 20. inter fidera.. 

54.82 85.33. dC 179.16. δί 245, 4o. eiuf* 

demdefcriprio.iour* ortus, 108,13.15• 

«0&55 
Argonaureconuocari. ■£. 

Argonaura?, 6i.*o 

A§y'og. «5.46.82140.1 

Argus. ίο. 82 ι5.ι.82ι4.ΐο.ΐ5•82ΐ5.46. 82 

27. 28. 82 42. 48. unde Argos oppid. 

45.5.44.45.8285.34 
Argusludiexhibiti. 62.3 

ArguscuraMercuriociefusdicat,i39.49> 
Ariadna.15.56. 8i 20. 36. 41.82 56. 40. QL 
•■ 60.2.8272.15.82164.5 
Aries. 80.5,82171.26, eius ottus* 107. 41.' 

45.8294.41. 
Ariesaequinoctialis." 4o.3> 

Ariesomnium fideru celerrimus. 65.31» 

82i©4.22 
Arion-cithaicedus. 53.45.8279.4 

Arifteus. 45.27.44. βί 7ΐ•4<ί. 82153.44• 
. 82154.15.82174,49 
AriftOrides. 41.49 

Ariftomache. 30.5 

Ariftotelisacumen. 159.40 

Armonia. 45.54 

Arnas. «5.45 

Aromachus. 29.4S 

Arfalte. 47.24 

Arfis. «55.27 

ArfihbeVenus. 8i;j. 

Artemon. 158.17 

Artiu qua? primae,qus uefccfida?. 155.50 
Arualesfratres. 156.1 

Afcanius. 29.43 

Afcaniusfluuius. 15.47 

Afcalaphus. 27.45.8231.59.8245.20 
Afclepius. 15. 59. 8245• 25.82 ^5.26. 82 56. 

45.6259.11. clinicx reperta. 65.16 

Afcrea ί Μ D 

Afctea utrgo? 8*. 4« 
Afeili fteliar, fiueaGni, 96.6, 8C 167. 27» 

8C 245.17 

Afia. <8»io 

Afini, • 82, 

A(rm<rivi§yuit• 61.5 

Afterie. 11.15 

Afterides» 47•** 

Afterion. it,8C 13.18 

Afterius. 47.1» 

Afthenia. 140.31 

Afterope» ΐ7ϊ»*? 
Aftrorum obferuatio a quo pumum. 

87.18 

Aftncyon. 178.37 

Aftyanax* 14.3« 

Altycraria. 1r.8ii5.31 

Aftynome. a5.51.37 

Aftynomus» 19.44 

Aftynous. >••* 

Aftyochea. &*i 

Aftypalea. •» 14*41 

Atalanta. 15.I9.8C51.22 

Atargaris» ιβί.33 
Athamas. 10.8C15.47.8C 47» «► Si 80.14 

AthiE3 k 57.16 

Athra. 58.1 

Atheng.45.5tf. primum oppidum in ter* 

ris conftitutum. 41 
Athcnatum conditrix Minecua cuc. 

I4x.il 
Athence a quo condita?. 05.45 

Athenienfiumteges. 11.52. 

Athenisnympha. 57»4J 

Atis Berecynthiae matri adamatus. 

150.8 
Atlas cuc in faxum mutatus dicatur. 

140.25 
Adas coelifec» 45.4ί.& ι75.2ό 

Adantius. «Ji.47 

Atreus. «8.2^45,62 5 8.2i.&<si.i 

Atriacha. u.59 

Atropos. 157« 24 

Atthis pro Salamina» 12 

Auaio. 157.^ 

Auernuslacus. »9.i.8Cj8.i4 

Auerruncate, 15v.it 

Auis, *45.*s 

AugC, >2»H*JJ Ε Sflri 

Augeas. ^ tj.tg 

Aumatium. 1 »59.5? 

Aureum feculum. 166.50 

Auriga Gtscis ηνίοχο: 69. ίο . 8C 75. 10 

eiusortus. 95.18. & 107.4*. 6Ciio.3j.8c 

145.50. occafus. 108.53; 

defcriprio. 92.15 

Aurora. 52.U 

AuftraliscircuIuS. 160.4 

AuftrinaGgna. »45.58 

Auftrinuspifcis. 145.41 

Aufttonotus. it9.1t 

Autolycus. 14.11.8C55.tf.10 

Autumnus. 144.8 

Autumnus quando. «57.47. eiusint* 

tium. 187.55. in prima parte fcorpio* 

nis. 104. 59. Ql 105.15 
Axion. 29.4s.8C50.tf 

Axis.. 66.25. 8C 107-4.8C 1tf1.47.8C 237.4 
Azimech. 95.3$ 

Β 

BAbylonismurus. 5^.54 

Bacchxundedidx. *46.37 

Bafus. 42.49 

Batriades. 154.12• 

Beartniusaugur» 147.55 

BebiusMacer. 155.59 

Bedalgenze. ioo.j 

Bellerophon.12.4'. 8C 45.#.<$Ctfi. **. 82 

79. 12.8C 171.16" 

undedidus. HS.jf 

Bellerophontisfabula. 148.51 

BellumaBelodiotum. «5,40 

Bcloneatcus repertrix, 65.7 
Belusgladio pcitnus uius. 

63.40 

Bclus. 45.9 
Berecyndiia» 8C Atyos fabula* 

150.1 

Berecynthiaunde. 150.15 
Berenicescdnes.82.55.8Ci68ti5.8C24s.51 

Beroe. 4tf.5a 

Biadice. 80.15 

Biantes. 19.48 

BiasPriena?uSi 5tf.is 

Bifextus dies* 184.4* 

Bithon. 59.41 

Bitias» . ν eodetii 

Blanna, i Ν d Bianna, 


158.5* 


Blanirus.' 


* »7-4* 


Blatterare. 


I5tf.ltf 


Bomonica?? 


έΰ$ρ 


Boreas poluS. 


ηα.16 


Bofphocus undediflu^ 


45. tf 


Boetes. 


7*.ιο 


BooetusfiueBoeorus. 


45. tf. 82 59.21 Bootes. 7°.i4.827mj.S2 165*8.17 

Bootis figura. 88.35. orcus. 108,14. o& 

c:afus. 107.48.821 08. 5. 9 
Brachialunonidicata. 152.4 

Brifeis. 54.* 

BriiTonius. ±9.4-6 

BrumainfauoniumJ . 186.50 

Brumalis circulus. 257. *7.82 139.2.31 
Btifirides. 18.17. fiueBufyriSi m.j<j 
Butesargonauta^ ii. 8C 14.3 

Byblis. 5.1* 

fctWar. 182,1 

C 

CAcifabula. 147.*« 

Cadmus. n, 8227.2.8264.18. jeris 
condendi Thebisinuentor. 63.7 

Caduceus Mercurii . 74. 1. pacis indiciu. 

1.82245.4* 
Cxaciisauriinuentor. 65.8 

CfEtieus. 12. & 57.57 

Cseteus., <s?.4? 

Calais. «5.27.35.82 Ι4.ΐ7•θ2ΐ5.3ΐ.82<ί;.2$ 

82i54»5o 
Caibalezet. 90.17 

Calcedonium oppidum. u 

Calciope. 59.54 

Calchas. 51.49.8239.47.8252.5* 

Callimachns. 158.18 

Calliope. 74. tf. 8i 157. J°. 82 158. 4tf* 

Pbtixouxocdaca.io 
Caifithoe. 42.49 

Caiphqrniuscomicus. 157.27 

Calypfo. 58.i5.82 58.11 

Calyflo. 5tf.41.in Helicert. 162,47,111 a&, 

fam. 69.zz.rt 
CamiHa. 59. *4• 

Canopicus flu.qui 8C Niius. ts.it 

Canace. 57.11.8258,10 

Can ccc. $2. 2,82 itfo, j2; 8t 167. \% cius de* 

fctipuo* i>tf.i Ε xi 

ortusr 108.2.82 iSM-rf 

Canis.85. 15 52.WO .j5.82itfM.82 178.1.59. 

82245.4« 
Ganis maior. ioo. i 9. eius ortus 10^ 15. 82 

189. U OCCafuS^ 108. 35-82 iStf.57. 82187. 

12415.15*19 

Canicufa. 40.20. &7ϊ^4.& 178.9* undtf 

caniculares dies. eodem. 

Canicniieortus, 187.2tf.j1 

Canobus. 245.47 

Canophora^ . itfo.z» 

CaticJpos. 84.15.82 ιοϊ,χ,82ΐέο.2β 

Canta infula. 16.54 

Canthus. 47*2* 

Canrus.Canethus. i4.tf.4» 

Capaneus. 25.5«. fulmineifluS, 4.25.4, 
Capcllapluaialisquando. 187.1? 

Capellaeortul 187.40^47* 

occafus. codem. 18 
Capra.92.34.82itf8.4j.82itf9.7.82245.57 1 
Capraelibido. »49.9 

Capricottius. 54• 27.82 gj. 30.82 160.59. 82 

tiii ii; eius defcriptio, 97. 4<s* oc* 

hlS.1bg.3f 
Capularisfenex. lii.ii 

Caputlouidicatum. 151.^ 

Carbiinculi ne noceanc quomodome* 

dtfndum* 189.14 

Cafnienta. tf4.i9 

Cacmeniutri. «5*49 

Cameadisellebomm. U9.J9 

Carnubutas, 7tf.11 

CaiTandra. 29. 45. 8250.3.11^9.8239*47 
Caffandia uaces. $4**9 

Cafiandra rapta. 55.40 

Caffiopeial.45.59.et: 74.35.82 9o.39.eti«o* 

4έ. 8t 170.11. 82 24.5.50 
CaffiopeiiEOCcafus. ic$.t$ 

Caffiope. 14.1. 

Caffus^ 47.2« 

Caftor. 13. 9. 8Z 27.7. 27. 8i 44. 45. 8C 59* 

ii.825tf.5P.82«2.zj 
CailotsCaftorumfigna. ^147.2^2« 
Caftot 82 Pollux.gcmini.8i,42.82i6tf.4s 
Caftorismors, 27.5« 

Cataclyfmus. 44.ts 

Catillate. 157.7 5 

Gaubrifa. i77.*< 

Caucafo aiiigatusPuodletheus. 42. 4* 

CebryonfS* / , Ι Μ D 

Cebroyncs, , jo.5 

KfcWfi<r/*tv©*. 91.7 

Cecrops. 21. 55.82 8j.48.82 45.17 

Cedalion. .84.49 

Celeno.i5.29.55• 27-82 8t.25.137.29.17i.i8 
Celeriratis in laeritia ufus unde. 77.35 
Celeus. 45.21 

Celox. 158.51 

Ceneus. 15.41 

Cenchteis. 23.1 

Centaurus. 83. ig. Κ 85. 44 .62 ιοί. 15« 62 

i(5o.45.82 i8i.2S. 82 145.40 
Cencauri. 19. <J. 62 13.55. 82 17©". 1*» 

undediA". 147.41 

Centauriortus. 108.17. occafus. 108.40 
Centauri exlxionis &C nubiscongreffu» 

147.18 
Centhippi. »47.4* 

Ceiitrum. «(5.82185.44 

Cephalion. 14.7 

Cephalus. 2i.82j8.5o.62 57.19. Si 45. 1*. 

81 52.8.8261.39. 8i «S2.i8.62 178.14• 
Cepheus. ij.ii.82 74.50.62 K50.37.62 169. 

44.62 179.5.62 245.29 
Cephei defctiptio. 90.21. ortus. 108.32. 

occafus. 108. 2i. u. 82 i7«s.j 
Cerafaecurmifceredidum. «5.5 

Ceraffus. tf.t 

Cerbems triceps. 44.2.62 ΐ57•ι4 

Cerceon. to.s.82 45.17. 57.u 

Ccres.59.9. 6276-.I4. ftumenti fecendi 

adinuentrix. «4. 20. 82 65.52. 82 U7. 38. 

8i 166.3} 

Camcutfacerhmpadumdies. 137. 41 
Ceteus. 7?.»* 

Cetus. 84.9. 82I6I.3, &C 179.4». SC 145.4« 
Ceri ucnter. 99.5 

Ceyx. i4.1t 

Chalcyope. 15. 50 

Chalciope. 14.10 Medeae ibror. 10 

Chaon. 30.4 

Chacybdis. $8.19 

Charites ttes cut Veneris comites. 142.45 
Charon. 158.1 

Chxrie. 180.24 

Chelai. 97.4.82 1«4.5° 

Chelamm ortus. 103.14 

Chelae fcocpionis pro Libra. 104,59.62 

105. 28 
Chelippius mons. i«4. 4*. ucl Celfio* nius mons. 
Cherfonefus. 
Chiade. 
Chias. 4* 

16.16 
II 

15.5» Chilon Lacedaimon. 44.7. 62 5«. 17, 62 

79.28.62149.4 
Chim?ca.22,4<i.et 44.7.« 79.18.« 149.4 
Chione. 45. 2i.82 55.5. 

Chironisorrus. 187.50 

Chiron cencaurus ttiedicinas herbadx 

inuentot. 41. 58. 8i «5. 15. 8279. 45. 82 

85.45. 82 181.35 
Chirurgiie inuentot Chiron. «5.14 

Chocaules. «2.18 

Choragium. 158.9 

Choceucx. 88.15; 

Chlotis. 11.62 15.15.82 25.31 

Chtoeefus. 29.45 

Chronius. $0.«, 8251.5« 

Chconicosortuslunre. 185.4• 

Chryfaor. 44.8 

Chryfippus.28.5i.8247»i9.62 58. 4. 82 6i t 
Chryfolaus. 19.47 (48 

Chry-ibrhoasfluuius. 55.15 

Chriftichoas. 57.J4 

Chryftus. 54.4 

Chryfotetruis. 85.7 

Chryfothcmis. 47.** 

Chryfes facerdos. 56.45 

Chryfeis. codem 

Xhryfesiunior. 57.» 

Chrynniffa. 171. 4$ 

Chylus. 5j.ti 

CiconeS. 17.54 

Cidippe. 59.41 

Cillifthenes. 57.7 

CinciusAlimetus. 155.49 

Cingnlum Matri dicatum.' 152.7 

Cinyras. 25.1.6261.37 

Circe. 38. 5.et 45.2.« 54,48.82 145.1.28.57 
Circulifpbara:. «(5.29,62257.15 

Cicculi in coelo. 100.10 

Cicculi maxitni fepcetn. 245.4« 

Cirispifcis. 54. 44 

Ciffeus. 55.45? 

Ciftella. 159*4 

Cythera. 155.10 

Citotus. io 

Cleo. 47." 

CleobiS» 59.4« 

£ Cleobuliu 

Ι Ν D 


CleobulueLindius. 


56.18 


Cleodoxe. 


11 


Cleodice. 


30.4 


Cleodoce. 


25.31 


Cleopatta, 


47." 


Khkos• 


138.19 


CleofttatusTencdius. 


75.4* 


Clio. 


158.1.8 


Climenus. 


57.8.58.57 


Climene. 


*5.49 


Cloanthus.. 


«t.4» 


Clotho. 


ϊ?7•*4 


Clonius. 


31.56 


Oymenus. 


55.40.& 57.39 


Clymenc. 


30.51. 82 45.34 Clptemneftra, 17.7.10,56.1. occifa. 24. 52 
Ciytia. ii (57.23 

Oytus. 57.52.82 47.^4 

Clyrius. 12.& 17.46 

Coa infula a Coo» 78.« 

Cocalus. 20.z5.48 

Caeleftia fign a . 2 45. 9 

Coelibatus. 15Μ4 

Colchotumdtaco» 44•4 

Colophonia. 21. 23. 8i 57.9 

ColumbxcutVenerifacra?. 142.44 
Coluri. 241.42 

Cometa. 55. 5*. '75.32 

ConchacutVeneriarcributa. i4*.49 
Concipicndiduotempota. »44.7 

Condi. 157. «6 

Congfcrtones. 159.« 

Conon mathematicus. S2.58 

Conopa?. 159.14 

Contemplariua uita.* 141.9.82 141.2 
Cotcyra. 64.7 

Corinthus. 63.50 

Cotinetes. 19.50 

Cornelii Taciti faceriarum liber. 159.20 
Cornicincs. 63.39 

Cor fapienria: fedes. 144. 40 

Cotona. 72. ii. 82i6o, 35. 82i63. 48.62 

»64.5.6^245.28. 
Coronacentauri. 97.45 

Coronaauftralis. 145-42 

Cotonxdcfcdprio. 89,5. ottus. 49. 5°. 

82108.25.82 187.48 
Coronacoccafus. 108.5.7.82 187-28 

Coconarumufusunde. 78.5 

Coronis. 53,19, δι 5f.".& 8ΐ.9,8286.ι* Ε Xv 

Coronus* 14.35» 

Corfica. 64.» 

Cocuus. iol.23.82i6». 47. 82t45.4« 
Coruusexalboniger. 55.*« 

CoruusinApollinistutela.86.i2.cxalbo 

nigerfaftus. 158.7.15 
Coruus quo tempoce aqua abftineat. 

I82.17 
Coruushydra»infidens, 181.11 

Corybanres. 42.1.82161.15; 

Corynetes.j 45.17 

Cothonea. 45.17 

Ccateca. 145.40 

Crator. S6.11.t5. anguiimpofitus.13x.19 
Cteon. 17. 1. 82 24. 3i. & 15. 4*. 6226.9. 

8C 27.2 
Crepundia. 159.« 

Crefphontes. 41.34• 

Oeta. 64.5? 

Cretus. _ 85.2« 

Oetheus. 80,14 

Qeufa. 17. ». & *f. 48.30.* 

Crinus. 42.49 

Ctifpinus. 157.5» 

Ctoton,uelCtotus, 56. 43. 8£ 176.9 
Culleus. 159. t7 

Cura. 56.5; 

Cutetes. 41. 41. & 4*. **& 7«. f 

Cu retes Idaei. m. 16 

Curiofitas. 149.31 

Currus ptimus repperit Erichtbonius. 

i46.ij 
Cybcle. 150.21. cuttutrita.22. matctdefi. ] 

150.10.25 
Cyaneaccautes. 15.4J 

Cycnus. 3i.46.82 44.58. 8L 45. *o. 826i. 

54. SC 62.25. &90.9.82 74•» <5 •δ2 I60,J7, 

δ2ΐ74.9 
Cyclades. «4.ιβ 

Cyclopcs. 2i.}9 

Cydopcs Iouis fulminis fabri. 7g.1t 
Cygnusrexinauem. 180.25? 

Cygnus ab Hcrculc carfus. 18. %& 

Cylindrus. 10. 62 14. 10. 62 15. 4* 

Cyllenismons. 73.44 

Cynaeum mare. 35.5.62 57.46: 

Cyniras. 57»4o. 

Cynofuca.56.4t. 62 7ο,τ.62ΐ6ί,ΐ6.45•6ί: 

i6^.ii.62i7tf.» 
Cynthos. 150.1* 

Cynofle» Cyrtoffema? >?.? 

Cyprus. «4.5 

Cyrene. 174.49. 

Cyrenisrnons. eod.50 
Cycidomus. $6.a 

Cyrorus. »4.10 

Cyzicus retf. «i. 20 

D , 

DAmon. 5939 

Damonis 82Pythiia* 

micitia. 60,48 

Dxdaliou. . 55.7 

Dcxdalus.10.11.49.ets8.i7.fi 
niiilachradeoruiriue. 63.50 
Darniones midedidi. 150. u 
Damafichthon. n 

Damone. 47.io 

Danae. z5.36.82 172.47 
Danacsauteus imbec.140,4 
Danaidcs. 60.5 

Dana js. 37. *9.S2 44.47.82 

46. 56. & *».j. SC 81. 14. S2 

»75.5?• Si 179.1« 
Danaifiliiequ£e 3 qiJos occi= 

decint.47.17 
Daphtie. 55-17 

Daphne adamata Apollini. 

ns.n. 
Daplidicfc. 47.*7 

Dardania. «J.45 

Dares. «*.47 

DafcyluS.' 14. 1* 

Dafypns. 178.4? 

Decachordon; 13S.19 

Deianira. 1g.45.ct 40.x. ct 57. 

17.8258.2 82π9.7. ι*. 
Deimone. 50.3 

Deiphila. 25.15.tff 

Deiphilas. 15.1.8254.35 
Deiphobus. 22. 42. S^: 50.4. 

δ£<7.ι•4 
DeiphonteS. 41.55 

Deloamus. 58.40 

Delos,qug Ortygia prius.22. 

n. 82 41.1r.64.10 
Deleneficus. 159.41 

Delphin. 78.37.6i .60.41. 82 

176.41. 82 ΐ45•ΐ8 
Delphiniafttum. 54.4 
Delphini defcciptio. 93. 40. Τ Ν D Ε Χ» _ 
ortus. 135.59. 82 187.21.oc* 
cafus. iog. 11, 8C 186.40. SC 

187.57.+! 
Delphius. 45. »5 

Deltoton.79.45.82 94.jo.6i 

171.5.145.30 
Dematchus. 47•** 

Demetriasoppid. 85.37 
Demiphou. s«.t8 

Deniocoonces, 30.5 

Demoditas. 47•«9 

Demodice. S0.15 

Demoleom 14U 

Demophile. 47» i* 

Demophoon. n.3$. 8C 23.11 
Demofthea. *?•47 

Denebalezet. 9*. «7 

Denebalgcdi. 97•47 

Deneb adigege. 90. <j 

Dentatus Sicinius. ' »55.55 
Defiduo. 158.1i 

Defulcoris mittedi mosapd 

Romanos. 17.4» 

Deucalion 13. 40. 8t 44. '9. 

n.82 45.50. 82 35. 47 
Dexamencs rex. »9.ff 

ΜΛκίκΧνμίν^ ffS.iS 

Diametcon. 185.4* 

Diana uiacu prcfes et uirgo. 

185.5. Cigittifeta.t?. curbi- 

gam habeat.8. cu c difla Tci 

iiia82Proferpina.il. Lato 

Hia uirgo.15 

Diana cur nemocibus prae* 

efTedicatur. 135. 19. cura* 

maiTe Endimionem. n 

Dianapco Luna. 186.4» 

11» 19» 
Diana hicifera 82 fafcelis di* 

fta.«M« 
Diana in catnm. 83.59 

Diana:Epbef. templu. 56.19 
Diapafon fymphonia. 155.13 
Diapente fymphonia. 155.14 
Diaphorus» 31.1 

Diafior. 19.43 

Diateffaton fymphotl. 15J.15 
Diftys. 41. 2. 8245.9. pifca* 
tor. 15. 4o,dicolon. 175. «7 
Dido. 5s.11 Diesquid. ϊ.?Γτ4 

Dies in laticudine figaoru.. 

109.31 
DiesfexmenGum. 134.4α 
Diss longiifim us quando » 

187.11 
Diiadiuitiisdiai, 150.2« 
Diliuiium. 44.i8.ii 

Dinusequus. is.i» 

Diobates. 22.45 

DiobolareS. 157.4? 

Diogenis Cynici didum». 

i45»4 4 
Diomedes. 17. 4*. 82 5Mff.eC 

45.19.8259.5 
DiomedesTydeifil. 15.1« 
Diomedis cum Stheneloa* 

micitia. 60.17 

Diomedes ab Hercuie occt/ 

fus. 18.17 
Dione. is.io 

Dioneus. 58.50 

Diophantes. 140. & 

Diophantus tacedxmoni^ 

»55.50 
Diophites. ΐ9.•'£ 

Dionyfius. 4ff.54.82145.5r 
Dionyfiusrycannus. ffctg 
Diorcs. 61.4« 

Diofcotis» «;.4S 

Diofippe. 180,15• 

Dioxippe. 44. 58. 8i 45. 5* 
Ditce. 1« 

Ditceus fons. eod.82 145.1.12, 
Diuidia. 152.5 

Dodoiiides nympha?. sr. s k 

169.29 

Dodonei Iouis templu. 32»? 
Doiopeisutbs. 12, 

Dolora. 178. iS 

Dolon» 29.4« 

Doriustonus. 154. 2 <» 

Dorydus. 30.5 

Doricops. *9.47 

Draco. 160.30 

Draco Hefperidum in fydera 

relatus. 75.« 

Draco inter utranqj urfam». 

165.11.36.82145. 17 
Dcaconis fitus etforma.88.2* 
& 2, Diias Drias. 45.. 20.8247**4 
Dnantiscxdes. n.U 

Dtomedie. »57.57 

Dtomoctides. i47•*? 

Drypon. 14.44 

Ε 

EBrietatis quatuotgenes 
ra.i4tf.37 
^κ«"ηνατί^'αμίνα factificium. 
Echemon. 30.6 («5f.?o 

Ethionargonauta. u 

Echidna: 82 Typhonis pro* 

fapia. 44.1 
Echo. 45. ti 

Echominus. 47.14 

Eclipfis folis quado. 1S4. 49 
Edantulus. 157.15 

Edulium. 158.19 

Eioneus» 30.7 

EIe#ra.?4. 58.82 3«. 6. ct 47. 

26.82 5M7. 8259.51. 628i. 
24.82 .75..18 
Elcdru m. iSc. »5. ex lach ly* 

mis [OrOrum Phaetontis. 
Elecltyon. 58. t 8 (44.57 
, Elephenot. 27*47,51.40 
Eleufine. 65.45 

EleufiusteX. 45.i6 

E!eu iis. eodem.25 

Eleuthec. 56. 5° 

Elis. 63.10 

Etogium. 159.10 

Elpenot. 38.15 

Enccladus. 47.20 

Endymion. 61.44. Lunxa* 

damatus. 148. 15. 8CiS6.n 
Enneados littus. 25.14 

Engonafi.69.49.827j.13. 62 

iec.35.S£i6*.5?.S£ 145. 28 

proThefeo. 71.31 

proHercule. 73.x 

Engonafi defctiptio. 89.14 
Engonafi ortus. 108.17.8. 

occafus. cod.51, 8C 108.4.8 
Euipeusfluuius. 12 

Entellus. 62.47 

Epaphus.11.et4j.tf.57.tt44. 
Epeus. 54.25 (44 

Ephefius antca Alope. n 
Ephialtes, ,7.52. & 47.2 5 Ι Ν D Β X. 

Ephoceus. 45.8 

Ephytc. 53.49 

Epicutei. 141*40*82142.30 
Epicharmus. 04.15 

Comicus. »58.37 

Epimetheo nupta Pandota. 

4*. 28. 
Epinephtidia. i45••* 

Epiftrophus. 31.40 

Epitcitos. 153.16 

EpOgdouS. 153•'7 

Epopeus. 11. 82 41.1. 82 55.52 
Equus. 79. 19.Sdi60.58. δί 

Equusdimidius. 170. 4$ 
Equi ottus. 187.36. occafus. 

108.12. 19. 82 186. 49.« 187. 
Erato. 158.40 (46 

Eratocles. «2.59 

Erratiae ftella?. 106. 13. fepte. 

111. 15.41. quinqj.112.2 
Erecina. 159.11 

Eribotes. 12 

ErichthoHiuS. Ji. 54. 8245. 

17.& 4.6. J4.& 63.io.82 75. 

I0.8£l46.Io.8£l68.f6 

Erechthei filiocu intetit.75.25 
Erichtheus. 21.17.8257.9 
Eridimenus. 45.10 

Eridani defcriptto. 44.54. SC 

84. n. 829?. 19. 82 160.48. 

180.1. ortns. 108. 1,6 
Ertgone. 57-15. 40.5. qua; 82 

iufti'tia.19. 82 56. 44.825?. 

7.82 59.55-82 71. 21.& 85.6. 
&178.V7.&I66.24 

Erginus. 15.22 

Eriphyle. 26.14 

EtythreusSolisequus.i5S.2. 

& 185.18 
Etyx. 61.15 

Etis. 30.26 

Ethefia?. 71.50.8ε 178.22. 
Ethefiaru prodtomi flat.i8~. 

55. qficefifet. cod.et158.44 
Ethalion. 41, i.& 44.45 
Etf©'. 150.53 

Ethemea. 78.25 

Etheocles. 24. 59. $ζ *$. 2.1«. 
Etolus.44.49 (8227.5 Eoadnes aftrologirc inueii^ 

tor. 63.50 
Euadne. 45.9.82 $7. 5« 
Euander. 2?.44.82 64.18 
Euanippe. *5«47 

Euatete. 28.1$ 

Eubcea. 57.7.8ε 64.7 

Enbule.' 47.2* 

Eudora. 5i.19.8i51.? 

EudoxaV j• 

Enhenus. 47.30.57.3y 

Euhenumflumen. 1% 

Euideas. - 47.*5 

Euippe. 47.1? 

Eumelus. 17.4-, .82 31.34 
Eumieus fubuicus. 15. 2. &£ 

59.7.6262.16 
Eumolpus. 11.i9.8d6i.19) 
Eupheme. 85.20 

Euphemus. 15.19. 82 20.12.82 

45.ii.iJ 
Euphrates. 84.$ 

Eupalamus. 20,1* 

Euteftus. 45.11 

Eupinicus. 1» 

Euriale. S4.58 

Euridice. 7?.ϊ4 

Eqrimus. 25.? 

Euripides. 45.2t.82 58.4» 
Etiripylus. 17. 48.82 31.29.82 
Eurifabe. 41.50. (58.32, 
Eutopa. 15.19.8268.^. 

82i6?.t5 
EuropiEtaptus. 140.11 

Euryale. 140.17.51.82 175. 5> 
Euryalus. 62.44. 

Eutybates. 14.6.8251.50 
Eurychus. 51.1t 

Eutydamas. 12. 

Eutydice.45.4i.82 47.11. 8C 

155. 48.82 174.1 
Eurylochus. 58.6? 

Eutymedon. 13.55 

Eurydia. 58. 46. & 59. 1* 
Eurynomc. 25.5$ 

Eutyphile. 25.48.8226.24 
Euryfthenes. 47.15 (18.45 
Ε u rytio π . 1 1. Hetcu Η cefu s. 
Eurytusargonauta. 12.62 ig„ 
41.62 45.42.82s2.27. 

Euiorus, Ι Ν D Ε Χ. 

Euforus» 15.9 Glabrior.i?e.jtf.glabcam.4i 

Euterpe. 138.55 Glaucomata. 145.ii 

Eufthenis. 176.9 GlaucusMinoisfil. ii.57.8i 

Euxemenes. 158.17 4'.i4.Si5*.47-Si 59.5.1«* 

Exercitus. 158.58 8i6-1.t7.8i7tf.49.Si 81.17 

Exottus. itf.40 Glauce. i7.i.8i 45.54 

GlaucusAtitedoisfil. 145.17 

159.11 Glaucippe, 47. *J 

58.41S Glyceta. 151.5* 

145.?« Gorgiriori. 50.6 

.40.37 Gorgon. 148.49.8i145.j5 

«i.itf Gorgon, unde didta Medu* 

157.14 fa.140.it 
«58.55 Gorgonestres. i4o.i5.i8.& 

159.35 «75.5 

149.11 Gorgonis caput. 75.7 

158115 Grg;Gorgonuculloctes.75.J 

Gritcorum qui quot ocride* 

rmt. 5f.*7 
Gtrccinc horizonta in ottini 
fphaera obferuad. x4r»4i 
Grammacicus. FAbre. 
Facesfceleratx. 
Falx. 

Fama uolucus. 
Fafcclis. 
Fata tria. 
FelixCapella. 
Feneilella. 
Feneftella Marttalii. 
Fcrculiini. 
Feretcum. 
Feretus. 

Fidialltf OrtU5.l$5.59. 8i 187 

n-.iS. occafus. 13«. 45. 8£ 
is7.i4.8i 189.67 I55i8 

Ϊ5;4? 5.&*7.~4*• 3ί ^.4«.&tfo.9 
Helena. 17. 7. 17. 8£ yo. 55. 8£ 

44. 4«. 8^57.15. 8^74. 17. 

82i74.i4 
Helena Thcfeo rapta. 17.17 
Helenaefax. 58. 4S 

HclenaipcDa. 2 7.44 

Helenajforma. 17.10 (4.7 

HUm 9 . 19. 41. &50.4.CC39V 

Hclice. 70.tf.etitfi.1tf.44. 47. 
Hclicon. 7?• 1 °. (*? 

Heliades. 44.57-8iigc.ij 
Hclie. 44.jS.8i18sj.24 

Helida. 47.i<f 

HellefpontuS 3 ab Helle lub* 
mcrfa. 10.8i171.3s> 

Hetli. 8o.j. «ndeHellefpot 9 . Filurumoccifocesqui. 57.5 GrusThreiiciaanis. 

Flocci. »58.15 Gruumuolatus. 

Fioralia. 188.41 Gyarus. 

Fomahant. 98.u Gygas. 

Fonteius. 158.7 Gygantomachia. 

Gyon,qui8iNilus. 
Gyrron ucbs.it 
y- -yAlcyone. 
I— I Hamaxa. Formicam interlunio quie 

fcere. 189.17 
Formoii qui. 
Foituna. 
Furia;tres. 
Frigucire. 

σ 

GAlbiusBaflus 
Gancum. «.17 
85.39 

04.14 
tf4*»° 
«ίχ.4ΐ 

70.40 

iia.16 (ι? 
«t.4? 

155.14 
91.18 

57.'-r 

50.1* Η «51.55 
ltftf.53 
137.19 Ijtf.itf 

7°. 9 
HamO.40.5i.8iiJ5.49 

15^.45 Harmonia. 10. 8i 45. 19. 8i 

155.19. Cadmtujtor. u 

157.50 Harmodi cu m Ariftogitone 

158.4« amicitia. <so.1S.55 

Gauymedes. 5«. 45. Harpalicus. 5^55 

€i«ii.45.et78»io.et 85.44. Harpmna. 45.'9 

Wi4o.e.eti74. J9.cti7«j.i«s Harpocrates. »4.15 

Gemitii.81. 4i. 8C itf0.5j.oi Haqiix. »57.18 

itftf.45 Harpalice.5tf.8i 55. 40. et 57. 

Geminorum oriendi 8C occi s.to. 8C 59.1j.itf.8i tfo.4 

dendi aicifutudo. 147.11 Harpyia*. ΐ5.ι8.ι«;;ΐ9 

Geminoru defcriptio. 95.34 Hacabe. 47.14 

ortns. 107.49 Hecate. 157.41 

rtarpyo». 140.11 Hecatombe. 5tf.i4 

Gerion trimembris, 44.4 Heftor. i9.4t.8ijo.4 

18.11 Heflonslytra. 54.1 

29.41 Heftorismors. 34.11 

7tf.11 Hecuba.jo.u.et J5.i,in cane. Gerioniscsdcs. 

Gerioues. 

Cerai, Hellen. 45. tf, 

Hdimus. 

Hemiolion. 

Heniochi defcriprio. 

Hemione. 

Hercifeuslupitec. 

HerculeS. i5.5.8i 1 9.8. 8C 44. 

4i-8i 5tf.J8.8i 57*18.41.82 

59.10.8itfi.15.14.8i7tf.1tf. 

monftroru domitor Ora/ 

phali feruir. 19. +.8C i4J.tf. 

Promotheu Caucafo fol* 

uit. 78.5. ad inferosdefcert 

dir. 17. 15. cum Ligutibus 

pugnat. 75.11 
Hcrcul.q 8i Engonafi.1tf5.57 
HerculesThebanus. 15.it 
Herculis apotheofis. 19.58.co 

lumnai. <ss. n. filii. 45. *8. 

gefta. 18. 5; fagitCE. j?. 15. 

ftella. 87.KJ 
HerculiS in aftrologia prxcO 

ptotChiron. 18•. 41 

Hecmaphroditus. tfr.48 
Hermcs cur diclus Mercu ti 9 * 

U8.41-8i159.58 
Hermeneuteis 8i Herttics di* 

clusMercurius. 4i;5? 
Hecmione, 37.1« 

Hero. itf. 48. $C 158. 14. 8i 

149. 4°•. 41 

Herocs,id eft 3 cx hominibus 

diifadiqui. 5«.5* 

β f i-iccfe Herfe; Λ6Λ6 

Hefione. ΐ8.5ϊ 

Hefpetidu mala Herculi ab' 

lap. 18. u, 8£ t65. 15 
Hefperidum draco. 44.?. 8C 

Hefperus. 87. 11, & m.28.82 

112. 6 

Heftodes. 188.5 

Hexagonon. 185.47 

Hiero infila lepotii expets. 

179.6 
Hierophilus. 65.19 

Hilas, «1.48 

Hilagus. . 19.48 

Hillus. 45. i 9. 8258.26 

Hippocrene.79.21.ct 171.10.15 i?.5 8 

18.29 

■ *i 

»9.47 

I5*.i3 

18.3? 

13. 38. 82i9.i'. Hippalcimos. 
Hippakus. 
Hippca. 
Hiperifcus. 
Hippo. 
Hippocoon. 
Hippodamia, 
et 2g.i6.53.82 58.4.et 59.27. 

82 175-54 

Hippolyte Amazo . 18. 19. 8i 

:-45.54 

Hippolytus. 21.t6.37.et 59.5. 

14. -ab Aefculapio uitaeie* 

ftitutus.76.45 
Hipponous. 57.4 2 

Hippofidus, »9.4* 

Hippothoiis.50.5.82 58.5.10. 
< 62 59. 21 occafus. 
Hydra lernea. 
Hydtochoos. 
Bydrochoon. 
Hyemaliscirculus. 
Hyemsin Capricoc. 
Hyemsquando. 
Hyemisiniaum. 
Hylas. 
Hymeneus. 
Hymetusmons. 
Hypatete. 
Hyperanthus. 
Hypermeftra. 25. $ 

8246.4« 
Hypermeftra Lino marito 
parcit. 179.5* 

Hippothoe. 16. 44. Si 45.55. Hypolipnus. 72.11 

& 47. *° Hypfifpyle. 14. 48. & 25. 15. 

Hippotrochus. 29.48 & 59.55 

Hippotes. 17,19 Hyreus. 8r.2f,& 34.40. 

Himndoquandoprimuui* Hyftoroppidum. 165.15 Ι Ν D ! E• 2C. • 
Hoccus. 17M« 

Horizon, 66.3r. 82 ΐο<ί. 2 9 . & 

145.6. duplex. 9 
Hotizonra Grcciae obferuari 

in omniTphaera. 241.41 
Hyacinthus. 57.8.ct 61.46.82 

150.16. 
Hyas.53.15.8i 58,44. & 81. 15 
Hyas,Hya. . 159.34 

Hyadcs. 81.7. 12. 8295. i6.5d 

169. 14. 19.58. 82187,9. SC 

145.15 
Hyale. 47.19 

Hyclicus. 55.52 

Hydra. g6. 10. & 160. 47, ξ£ 

ι8ι.5.δ£ΐ45.4ο ■' 
Hydra? defcripdo. 102.7 

OI*US.I2g.9.82lOg.I3.l6. 16. 

iog.41 
44-5 
180.55 
174.41 
105.10 
105.16 

«7-49 

iSS.J 

13.4.4* 

61.5 

178.28 
47.21 
47.2* 

& 26. 11, deatur. 186.45 
Hirundinu interitus perari 

durioccafum. 187.41 
BifcillafiueHyocla. 76.59 
Hoedi.92.54.&i: 160.34.ct 168. 

44-&I6.98.& 245,58 

Hoedomm fidus. 75.40 

Hsdomm ortus. 187.47. 

;Occafus. 49 

Homoundediftus, 56,14 IAlmenus. 3r.58.82 45.20 
ianuscurbiftons. 144.17 
Iafon,&eiusColchospro 
feflio. ic. 82 12 
Iafon,ei'usq}'resge(ta?. 12. & 
Ι4•«5• 82 i6. 15. 36.81 58. 30. 
&59^« 
Iafonicuramicalun. i6.n 
lafion.6j.56,&72.4.ei 81.47 Icareum pelagos. 20,14 

Icarius. 71.5.12, quiKardtu^ 
rus. 4 0.5.20 

Icarus. 20. 24. 8t 52, 49. & 
56. 44.178.11 

Idas. 15. n.15. & 14. 2. $£27. 
28.8232.51.82~g1.50 

Idea. : 47.18! 

Idea» nymphai louis Hutru 
ces. 70.5 

Idmon. 15.6. 8C 14.1. 62 58.4? 

Idmonisobitus. J5-.2*. 

Idolum undedicat. 140.• 

Idomencus. 27.48. 8C 51. 5»• 
&61.41 

Idothea. . 56. u 

Ienraculum. 158.17 

Ilaira. 27.18 

Ilionta. 29.49 

Ilione.3o.5.cr54.j2.&: 57.27« 
8258.6.8259.52 

Uius. 

Ikonomus. 

Imbrafiauif. 

Imbrafusflu. 

Imbrafusinfnl.1. 

Inachus. 42. 31. Si 45. u 
Incola. 160. 48.49. qui6£ 

Orion. 177.8 
Indi unde nigti fafli. 44.34 
Indigetes. 150.14. 

Indus tex argeri repertor. 55.9 
ablnferisreuerfiqui, 59.*. 
Ingugesbouesr 156.7 

Κνιόχο{ 69Λ0 

Ino.io.8256.4f.82 57.15.47• 

,82146.54 

Inretlunium. 189.11 

] π uentores reru. 65,i.et 64.« 
Io. 42. 46.82 4M> 

Ionium hinc mate. eod. 5 
Io in bonem, 8i»je 

Ipbates. 11.45.8279.17 
Iocafta. 14.19.8225.54.82 5?•' 

15.82 59.I6 

Iocinera cur ex hoftiis fola a*- 
tis adderitur. 78,10 

IolaUS.I5.40.e«5.I?.et 62.26* 

lole. i£,42.8£i9. 2 a 

Ioui&filiu 44-4«. 

loats* 45.»^ 

47Ί6 5 - 
14.41 
«4•4* 
15.11 touisftella. ηΐΛΐ.&ίιιΓιβ 
Ipuis bellum Corra Tiranas. 

75.44 
IouisOtympiiftatua. 56.51 
Iphaces. jo.<s 

Iphiclusargonaiica. ir.8ii?. 

14.8is4.39 
Iphigenia. 52. 8. 8i 57. 6. etei. 
IphigeniaTaurica.36.17 (21 
Ipliimedia. 17*31 

iphinoe. . . 14-50 

Iphtnome. 47.33 

Iphis. 15.23 

Iphitus. ii.8i15.2tf 

Η?χκληζ, undedidus Hercu* 

les. 143.8 
HgKCucIuno. 140.40 

liUS. J9.ll 

Ifemerinuscirculus. 67. s 
Ifchys. 55.r3.6ig6. 15 

Ifthmia. io 

lithmiludi. «2.18 

Ifis. 85. 27. Aegypcdea. 45.8 
Ifidisnauigium. 140.14 
Ifisftella. 178,39 

Ifidoce. 16.44 

Iimammoppidum. 57.35 
Ifmene. 14.39 

Ifmenius. 11 

Ifus. 30.5 

Icalus. 39.i.undelta!ia difta. 
Icemales. 14.44 (45 

Itis. 58.51 

Itys. ιι.ιι.&5"7»'7 

iugula. •77•»ο 

Iqno.i47.i4. pro adhua uh 

ta. 15. aiuuadodifta. eod. 

tegnis praseft. i<s, eiuseffi/ 

gies. eodem,6ideinceps. 
I u u ο tegn ο cu m dea. 1 47, 3 1 
luno prq aere. 140,4! 

iunonis 8i Iouisnupt.163.2j 
iunonishorti. 70,?$ 

Junonisftella. 87.21 

|upicercapra:Amalrheaslaite 

educacus. 75.39 

lupicer cut inuocarus Araco. 
-- 161. 14 
iupicetproccelo, 161.30. pco 

igni. 140,40 f Ν D Ε X, f, 
Iupicercurincygnu. i47.n 
IupicecAmmon. 171.48 
Iuftauirgo. 166» 1«. quae 8t 
Iuftittak eodem.54 

Iuftiria Afcrci filia. 82.49 
Iuftitium. 158.6 

Ixion, 23. ji.8i 75.18. 147.16. 
Ixition.ii (undedicF.50 
L 

LAbeo. 155^4. 

Labdacus. 11. 8i 27. 4 
Labytinchus. io.2f 

Lacedemon, 44.47.ct 8i»*4 

8C .75.35 
La<Seferino nuttiti qui.59.19. 
Lafteuscirculus. 67. n.et87. 
5i.CC 105.45. eC 1S8.10.eC 143. 
Lachcfis. 157.14» (40 

Lreda. ι74•»4 

Lcdapisdefcripcio. 100.19 
La?lops» 52.10 

Laethufa. u.8 

Lacrtes. 58.50, ec5t.51.et 55. 18 
Laira. 17.18 

Laius, 11. $C 14» 18. 6C 17.2. 

& 18.51 
Lampedie. 44»58 

Latnpecufa. »39.7 

Lampadem curfu iadtandi 

ludus unde. 77.34 
Lampetie. 45,1 

Lamponfeu Lampos 3 folisei 

quus. iga9.&'58.4 
Lampcosfolisequus. 185.19 
Laodice. 50.3. & 33.4 

Laocoon. 13. 14. 8i 41.5 
Laedamia. 35, 15. 26.&58.J. 

&60.8 
Laomedon. 29.27.8i 59,1 
Laoeiedontis ca?des. 18.35 
Λλ^ eur popul. Grecis.174. 

48. A««f. lapis uecerib.49 
Laomaehe, 45,33 

Laorhoe. iz 

Lapidecoplucieampi. 75^7 
Lapichai 19.15 

Laies. '41.1.81 4 μ 

Lacinus.39,2. undelatina lin 

gua. 42. 
Latona. ii,i9,32,8i4V5 Latonia uirgo.tt1.t2.et 186,1$ 
LaurusApollinifacra. m.i* 
Leander. H9.4c.4J 

Learchus. ία 

Leda i3.9.6i 27.6. 8i 74.»? 
Ledaundedi&a. 147.2.9 
Leirus. fi.^6 

Lembus. i57.5tf 

Lemniades. 14.45.&60.4 
Leodoce. 45.19 

Leo.2g.18.6ii60.32.eti67.40 
Leonis defcripcio. 96.15; 

orcus. 10 8.7 

Leoniscotftella. 145.18 
Leon. 80.41 

Leonteus. 15,31.6^27.4?. Q£ 

51.49 
Leonciades, 45.50 

Leophates Hecacieop. 138.17 
Leophices. 3r.49 

Lepus. 84• i7.6ii«o. 49. 6£ 

178.48.8i 245.59 
Leporis defcciprio. 99,45. or=» 

tus. 10S.10. uccafus.10s.5j 
Leporisfoecundicas. 179.4 
Lerneus fons. 47,7.15 

Leroinfula. *4•2? 

Lerca. 11 

Leibii udemuficgperi, 74.1• 
Leftiygones. 58.5; 

Leucippus, 45.30 

Leucippe. 52.31 

Leucites. 45.29 

Leuconoe. 45.7.1« 

Leucothea. io.6i58.ji 

Leueocha: 56.4« 

Liber. exProferpina 44. 4u 

exScmele. eodem 
Liberparer. 56.38^59.9 

undedidus. i4«i4i 

Liberfurorecapcus. 8>.g 
Liberi nutcices ί Hyadas.81.7 
Liberipatrisfabula. 146•** 
Liberiad infetos defcenfuSi 

71.11. 
LiberexProferpina. 4 fi .*S 
Libertasatbicrii. 141.44 
Libidoexabundafi3. 142.3? 
Libidinis cu uiccute pugnai 

in Hereule. »45*? 

j3 4 Libca* Libtsl 


104.39 


Librceortus, 


108.15 


occafus* 


1S7.4 


Libye. 


45.40 


Libysv 


4i«i 


Liehas. 


i?.Ji.57 


Licomedes. 


151*18 


LiduSv 


, 45-5» Lt^trs curdid.Bacehus. 145« 
Limbus. 157.5* (49 

Linus. 45.i7.82 61.19 

Lini, lineae, lineolae, ftellar. 

145« 1* 
Literarum GtiEcarnm inuen 

triccs Parcie. 54.15 
Lohuoculisinimicu. 15tf.i1 
Loncbodesftella. 53.51 

Lotophagi.?7;5o.Lotos.eod; 
Loxuseiteulas. 05,44. 

Lucifer ftella. 87.11 

Lucretius Comicus. 159.4* 
Lucretia. eo.io 

Ludosqui primifecerint.ei.i 
Luna apudinferosPcoferpi* 

na. 148.7 

LUIIU, SII. 21 

Luna rerra» ptoxima. m. 40. 

δ£ ιΐ!.55.θίι85,ΐί 
Lnna foleminor. ' \v.i6 
Lnna qcf luceat dida. 185. η 
Lunaquomodo tempeftatu 

tndex. 186.18 
Lunacurbigahabeat. iS5.i5 
Liinxmotus.iio.t7.ctui.i5. 

edipfis. iic.59.62 tii.i 
Lunam a folelumen accipe? 

re; 110.55 
Lunaemotus.1S5.14. lumen 

an propriu.18.defeftus.j5. 

in nafcentia oia uis. 54 
Lufcicif. 156.20 

Luteunt. 159.18 

Lycabas. 41. 1 

tycaon. 50.5.62 <7.5.et 59.21 
Lycaon in lupum.76. 42.dC 

j«5.io«iJ 

LicaH Iouis tep. 69,55, &.71. ι 

eti«S3;f 

Lycomedes. ' 51.?. 

Lycafta:. 50.3 ϊ Ν Β Ε XC 
Lycormasflu. 57.55 

Lycus n. 8C 15. 10. 62 17.5.82 

45.12. i 9 .62 8i.i5.82 17Ϊ.37 
Lycurgas. 40. 19.82 57.35 
LycusHercuKocciC i8.55.49 
Lyeortusv 45.17 

Lycofherfd 57.14 

Lydi lanificii in uetotes. «5.51 
Lyitc&is. 15.11.82 i4.i«82 17* 

18.82 4<i.4<i^8258iti.et(ii. 

4.82 81.-59 
Lyneeustex. tr.s 

Lynceus a Caftore occifus» 

*7-5i 

Lyncuscc*.«i. 8. inlyncerri 
mutatus. 10.6265.1« 

Lyra 75.17.50. ieptetn ehorda* 
rum corprimu . 75* 45• SC 

I60.41.62 i-5.3S.62 145.18. 

34. eiusdefcritft.*?.3g. or^ 

tus.108i.51. occafus.10S.11 

Lyxa* 159.15 

Μ 

MAcareus. 57.1i.14.55 
Machaon. 17. 49; 
Marorispalusj «8.15 

Maqjuso 45«• 

Mserosv *σ. 19 

Maia.53.i7.et75.45.et 81.14. 

82 173.19 
Maliria ttipiicit.noxia.i45. 2 3 
Manales lapides. i55.*5 
ManiliusCraeftus. 155.8 
Manubia?* 15^5« 

MantOi 59.4 tf * 

MarceruS. i5,49 

Mareomnibusterra? finibus 

obiedum. 68.1+ 
Mariandini. 15. 49. earuiti 

forma. eodem.51 

Maronicurnutrienddstradi 

tusDionyfius. 14^4« 
Marfyas. 46^1. 82eius nomi* 

nisfiu. 13 
MarfyaquidL 155.^5 

Marfiaecum Apollinecerta* 

men. 53.4. 82152.38 
Martisftelia. 87. 16. 82111.30. 

82 ιιί.ι 
Mattis filii. 45. iS Maftufins; %6$i 

Matres quas fifioff ocaderut. 

57. '5 
Maruta. 38,58.8255.4« 
Matuta mater, 10 

Mauritania. 54.* 

Maufolimonimentu. 55.50* 
Medatrrbs. 55.48 

Medeai. i6.14ii5.37.et15.49» 

82 57^4, 82 145.1.10 
Medea Creontis regiarri in> 

cendit.17,4 
Medea exuf. 17. ^ 

Medeficaftus. 50.* 

Medictna apud Athan ferais 
et fcrminis inietdida.65.17 
Mrdonv 41.1 

Medafo. i5, 44.i9.4g. 82 50^ 
4.44.« 140.17.55. 82 vjr.s 
MedufaGorgo/ 75.« 

Medufae proles. 44.S 

Medus. 17. 9. 15. a qiiotetta 

Mediajo. 6258.Ϊ7 
Megapanthesv 58.11,124, 
Megata Herculi ia uxorera ' 

data. 26,1? 
MegateUs; 4«;.?» 

Megeta. 5^.4.57.»8«ι37.μ 
Megara Cceontis fil. 18.55.4.7 
Meges. 27.50.8251.44. 

Megifto^ «9.4S 

Megifto in u tfarri. 75^1 
Melanthius. i^zy 

Melas, uei MelanthuS. 10. 62 

14.10. 82 i5i46.&4>.i 
Meleager. 15« 25. 8C 57. 16. 62 

5?.i9i5j..25 
Melicertes. 10, 62 5ft 47; 8^ 
■ 57''5 

MeliiTeuS'. 75.39 

MeliffusEuboicus. 147.1* 
Melpomene. 158.54. 

Memnon. 56.3$ 

Memortragicui. ΐ57•*<> 
Memphis. 45.38.8265.44* 
Menycus fiue Menxtius. 

14.19.51 
Menalippe. 7?.34.82i7f.if 
Menalippus. 25.18 

Metielaus, a7.4i.8251.10' 
Μοιρ» ί Μ β Ε Χ, 

MeneIaonopLiHelena.t7.i5 Mida»uotu. 55.w. 8i 145.45 Mytrha. 1 45» 4* 

Menaetius. 57. 58 Midaeauces. i5i.4t Myrrha ia arbotem. zj.8 

Meiianiusargonauta. n Miluus quando appateatin Myrthieet Adon.fab.151.1tf 
Menkar. 99.5 Attica.iS6. 47. quadolta/ Myrmidones.n. j3.8i 51.18.. 

Menodice. 15.4 1«.έ.48 Si 47.*o 

Menopht 9 uel Menophron, Mileus. 13.4 Myrtilus. 56. 47, 8i 75. ji.62 

59.18 Minerua,puitatheor. 114. t 169.5.17 

Menfisquid. uy.ii curelouis capitenata.5. 

Menycus fiue Menarti 9 . 15.11 atmata4. 8ic. 
Metacanis. 4o.9.8i4i.i4 Minetuacurcc0«i>K. 141.11 
Merfiuius, 59.17.8ig1.14.8i Miner. Vulcao adam. 146.6 

175.5? Minecua nauis biprotx in* 

Mercuriusliterarum & pala; aentrix. 64. 17 

Jireinuentor. «4.17.10 MineruajamotecaptusVuL• 
Mercuriuslyra?faber. 73.44 canus.75.16 

Metcuriusinlbin. 85.59 Minerua ttbtarum inuetrix. Nauplius.ij.6,etj5.ig.et47.5 
MercuriuscurHetmesdift 9 . 46.i.8i5i.58.8i 153.1? Naupliifax. 58.47 

41.35.8i 159.3?. quarefuret Mineus. 47.n Naupidame. 13.18 

celer. eodem. 43 MintanormuGcus. 140.10 Nauficaa. J8.40 

Mercutius 8i eiusoffi. 159. *5 MinoS. ic.18. 8i 44. 4«• 8C Naufithons. 38.14 Myrtilus Pelopis aurig. is.i* 
Myrtoum pelagus. 18.17 
Mythidice. 

Ν 

NAtciflus. 
Nafiterna 
Nauci. 
Nauis defcciptio.ioL5.et 161. »5.5» 

fJI.4* 

I57-KS 
157.5» Mercurius quafi merciii cu* 54. 58 

ra. 159.1« Minoslouisfil. 

Mercutiiuirga. 75.47 Minoiscxdes. 

Metcucii penna: fiue talaria. Mirabilia feptem. 

159.19. uifga.3i.galerus 8i Minocaurus. 
gallus. 14. 

Meicurii ftella. 87. 27. 81 un 

24.8i.11i.15.8i .39.44 
Mermerus. i<s.49 

Meriones. 17.5°. Si 5'• 55 
Meridionalis circulus.106.3e. 

8i 143.50 
Merope. 41. 33. 8C 44. 58. 8£ Monocrepis. 
51.17.8i81.i6.8i84. 47.« Monufte. 7t.4o 

11. ι 

5<*.i8 

ΐο.ιο 

MinotaucusaThefeo caefus. 

ao.io.38 

Minyae. i3.44 

Mnafeas. ΐ4 8 •»7 

Mneftheus. 17.49.8i6i.41 
Molafalfaunde. «4. »4 
Molochus. 168.4 

11 

47-*S Naxieducatuslupitet. 78.1? 
Nebula. 19 

Nebulisquomodo occurteti 

dumnenoceanr. 89.133 
Neera. n.8i 178.17 

Nefrendines, fiue nefrendes 

fues. 155.18 
Neleus. 11 SC 45. 11.6i1g.i9J 

Hecculi ca:fus. ig.j9 
Nemeaeludi. 'tfi.14 

Nemefis amata Ioui. 74.18 
Nemefis,qugetLa:da.i74.i4 
Neoptolemus. jt.i 

Neoptolemus occif. 37.Ki.to i75.19.8i 177.14. 8i 180.14• Mopfus. u.8i i4-8.8i 59.45 Neptuni filii. 45.5 

Merops. 78. tF. nnde homi* Mulieris illecebra mudo ma^ Neptunus. cutPofldon Gt35 lor. 145.4 ( 10 7 4 

Mundi conuerfio. 106. 5. & 
Mundum fernel in dieetno 

dcuerti. 106.4S 
Mundusquid. 
Mnfatum fons. 
Muficsordines. nesMeropes. eodem.it 
Mefembrinus citcul 9 98. 4S. 

8i 106.56 
Meftqr. 50. 6 

Metalces. 47.t* 

Metanira. 45.19 

Mettoche. jo.5 

Metus. 45.15 Muflcaepartesfe 

Micos uel Myconos» «4.10 Mufens. 
Midamus. 47-*5 Mufaeusrex. 

Midas.55.».8i 156.51• plumbi Mufaenouem. 

inuentor.6j.ti Mycenae. 

Midas quafi μπΑμΜαν. 146. Myopes. 

4,8ii5j,jtf Mytopola?, cis. 137.1 
Nereus. 58. 11. 8i 29.48 
Neffus Hercult csfus. 18» 43» 

8i 19. 15 66.15 


Neftor. 


t1.et51.tgj 


i4o.Jg 


Ni.uiius. 


47.1* 


155.5 


Niftare. 


158.4* 


. 155.H 


Nicoftratus. 


70.4 


174-5 


Niftimene. 


58.18 


»77.40 


Nilus. 64.3. 8i79.49.8i 84* 


ijg.18 


15. 8i 180. 16. 


Canopicum 


65.«5 


flumen. 


68. 1* 


15«.*» 


Ninus. 


57.1« 


I58.*7 


Niobe, 


II.8i4x.46 
Niobidae. Niobida?7 ii 

NiciEUS. vf* 47I 8t'$u4% 8C 

61.59 
Nifus. 40.11. & 4S.J4.& 54* 

36«8257.?9• 8262.46 
Nifus in aquilam. 54.45 
Nifi 82 Eurialiamicir. 60.46 
Nodus coeleftis. ?8. 4ί. δ£ 

245;2<ί 
Moflisfpatiumquod. 115.15 
Nofiisperiphtafis. 139.5 
Noftem priusquam diem ffe 

erj, 106.24.82 107. 1 
Norius pifcis, g7,t 

Ncx mundi ρπικίρίύ. 107.1 
Nox tertis paitis hora?. 105. 2 
Nox breuiflima quando. 

Noxreri-reumbri Ϊ06.25 
Nonacrtsmons. «9.50 

Νίί. ΐ4°•ϊ7 

Nydeus rex.n.Si 45.12.ct 81. 
Nydtimene. 55,52. (25 

Ο 

OBnmus. 47.10 

Obftetcices nullsan* 

riquis. 63,16 
Occafus. £6.40 

Oceanus. 68.6.82 84.13 
OculiMineruiEdicati. 152.5 
Ocyale. . 45.35 

Ocypere. 13.29.82137.2? 
Odium cripiex. 157.15 

Oedipus. 24. 22. 6227. j. 8i 

57*45 
Oenopion. 84.47.82 177.14 
Odyflea. 37.33 

Ogygia. 11.82 15.31.82 39.4 
Oenomaus. 28. 15.82 45.19. 

82 5S.30. 82 59*2.82 Si.26.82 

"73.37 
Oileus argonauta» 12 

Olenus. 74.54 

Olor. 74.15 

Olorundediflus. 147.14 
Oloris defcriptio. 50.4 
Olorisortus. ios.58 

Oloris occafus. 10S.11.19 
Olympus. 46.12,8262,18 ϊ Η D Ε 3C. 
Olyrhpusmons, 73.H 
Omphale. 76.27 

OmphaleHerculi adamatai. 

O/wfflCA©-. 145.15 045.6 

Ophcltes. 4U 

Ophiuchus. 76.8.8Ji«4.9 
OphiuchidefcriptiOr 92,41 
Ophiuchtorras* 108. z9 
OphiuchioccafuS. iog.z.4 
Ophiufainfula. 76.37 

OpbiteSi 18^36.50.82 26, 20.52 

8245.5α 
Opipare. SS8.21 

Ops* g7.44.S2 75.44 

Opi& 41.45 

Optsabope, 140.28 

Oppidaquieaquib. codita. 
Orcus. 41.45 C*5.4j 

Orctgalea. 47*50 

Occhomenus. 10.8257.18 
Orchomenium, 80,12 

Oreft.56.6.i7.et57.3i.cts8.i2 
Oteftesinfansraprus. 52.48 
OreftisoffaRo.tranfl. 61.31 
Oria. 15X29 

Orion.54.i5.828i.55.etg?.iii 

$n.i. 8C 160. 49. 8i 161.2. 5z 

164.39. 82177. 5.82245.39 
Orion uenator. 84.18. 25.37 

in ftellas relatus. 21 

Orionisdefcriptio. 100.7 
Orionisgladius.i87.5.eti88. 

4. zona.24 
Oriori qui 82 Vrioti. 177.26 
Otionisfluriien. 245.42 
OriomSorcus.io8.i.6.82i86. 

47.82i87i24i28* 
Orionisoccafus.87.5.82io8. 

3i. 8Σ. 176.3, 8ί i87• 13.19.21 
Orithyia. ijiz7 

OmiSi 74.17 

Orphens. 14.19. 8245.43.82 

59115.8262.28.8275.20,32* 
Orpbei defcriprio, 74.9 
Orphei 82Eurid. fab. 155.43 
Orpheuslafoniscomes. u 
Orpheusa BacchisdiCi74.4 
OrhjochusArgeus, 75.29 
Ortygia infula. 42.9 

Ortyx* 22.16 Ofcillatiomsfeifrini 4o.ry 
Otionia, 21,23- 

Oth repte tiel Otrere.> 4 5.55 

OthoS. Ι7.3Ϊ 

Otrira Amazo. 56. 29.et57.2- 
Ρ 

PAflofus. 55. 12. Si 13^ jj 
Padoli undeauc. aren^. 
Padaces. 29,59 045.48" 
Pad1is.44.55.ef160i48.ii80.1tf 
Palamedes. 53.56.et64.1tf 
Palamedes Vlyffi in uif, 5:. tf 
Palcemon. 10. 82 29. 46. 8£ 
PsJajmonius. 15.56 C56.47 
PallaS, 58^8 

Paminatiu^. 157-45 

Pammachus. 62.14 

Pamrnon. 30.5: 

Pamphilus, 47• ζ ί 

Pan. 54.22.82 56.42 

Pan fiftufce repettor. 63.5* 
Pnn in hircurn 82 pifce.S5.4t 
Panathenaealudi. 75.28 
Panethcnzz ab Erichthonic» 
ptimuminftituta, i6g,4< 
Panctatium. 62,141 

Pandion. 21.5.5? 

Pandota. 42,25. 8C 77.j6.s2 

t46il2.2? 

padora Promethei . 144. 4> 
Pandrofos. 46.t£ 

Panicostrmor. gj.sy 

Panopolis. «75.40 

Panthfras» 47.iS 

Para auis qdando non appat 

reat. 189.18 
Parallcif. 66.3.82160. 5.eti57* 

i?. quinq?. 45 
Paralleli cur quinqjtaKtuirt 

infptjiera. 237,38 
ParciE. 64, 14' 

Pareas.Paron oppid. 72.» 
Patis. 50.4 

Patidis iudic.50.25. ξΖ 141. 15 
Pacidis cosnotaphium. 62.50 
Pariliciumfidus. 187.7 
Paros. 64. ii " 

Pacthcnas. S3.7 

Parchenop?ns.25.38.et 61.401 
Parchenopeus. 32,2^ 

Pardienia» Pattheniainf. tf.*i 

Parthenius rtions. tf.w.dC 

Pattheniusflu. 14.41. 

Pafiphae. 15. 41. 8C 20. i<s. 6£ 

45. 2.&!i+i.u8.5^i<s?.Z7 
Patcodus." 27.4«» 8£ji,i5.8£ 

34.7.8£<si.4i 
Paccodi funebresludt.<i2.$4 
Pecuatus. 159.8 

Peft 9 Neptuno dicatu.152.4 
Pedes Meccucio dicau.i$i.4 
Pedile. 81.9 

Pcgafx." 85. 58 

Pegafus. 148.ji.45 

Pegafi defcriptio. 94.5 

Pegafi umbilicus. 91,15 

ortus.i3s.59.occ.1fus.ios. 19 
Pdafgus. 37. 19. & 4*. 50 8Z 

44.8.&i«.49. QC 79.10.& 

140. 5<*.δ£ΐ7ΐ.».»« 
Pdetroniusfrenireperr. -53.« 
Pdias. «.8i45.ii.&59.5 
Pclias. Peliades a Medea de* 

cepta:. KS.50" («1.14 

Pclcus. 14.20. i5.& 45.12.8i 
Pdeusargonauta. 12 

Pdci cum Phaenice amid* 

tia. «0.17 
Pelei 8i Thetidos fab. 151.41 
Pclis. 50.7 

Peliusmons. 17.55 

Pdopca. 5s.14.Si59.2i.5t 
Pelopia.u.62itf.4J.& i8.4i. 

8ifi9.tx 
Pelopida?. i8.j<s 

Pelops. t8. 2. 9. χι. Κ 37. jo. 

8i 58. jo 
Pcnelopes tela. 39.1* 

Pelopius enfis fub faxo.75.15 
Peloponncfus. 18.18 

Peneleus. 17.47.6i 51.55 
Penthefilea. 45.54 

Pentheus. Χγ.ι.δί ?7.i9 
Pcnelope. tfo.s 

Peneusfluuius. 158.15 

Peon. 8ο.ί 

Peranthus. 57.-28 

Peratus 45.15 

Perdix. ΐο.ιζ.θί 58.1« Ι Ν D Ε χ. 
Perdix circini 6i fctta: in uen* 

tor.6j.x9 
Perdicisfabula. 149.10 

Peribaea. 24, 20. 6C 15« 55. 5i 

7*.'4 
Peridimerie. 1* 

Peridymenus. n.8i 13.15.• 
Periandec Corinthius. 5*. 17 
Perichous. 19." 

Pertas. 47•»? 

Petfea. ■7°-5 8 

Pecfes. 17.17.6i5s.27 

Perfeus. υ. 59. 6i 44. 4+.8i 

74• 35. 4°. 45- & 5«• 59. & 

5S.ty. 8i<st. 10. Qi «53.47. 8S 

i<5o.4°.6^i7t.4«.8it4?.Jo 
Pcrfeus Andcomedam libe* 

rat.t4.4 
Perfeus quomodo Medufae 

ocdfor. 140.10 

Pecfd defcrtprio. 91.18 

Perfeiortus. io7.4t.45 

OCCafuS. 108-54.57 

Pcttie. iso.45 

Phaceccs. 180.45 

Phaccon. 44- t5.3o. 8C 45.*« 

et59.*.ftella.87.8.8d 180.18 
Phaeton Solis ftella. m.57 
Phaeton Solis filius. 139.1 
Phaetonus forores. 44. j8 
Phaeconcis fororesinpopu* 

los arbores. 180.25 

Phactonlouisftella. iu.*« 
Phaloros argonatm. n 
Phalaris. tso.29 

Pharum. isuo 

Phcdra. xi. 16. 8£ 58. s. 6i 

145. '.ii 
Pha?dra.Ariad.foror. 20.47 
Ph.-Edta.Ph.-edria. «tf.19 
Phxdimus. 11 

Phega:us. 58.24 

Phegea. 19*45 

Ph.-enon ftella, 8a.u 

Phacfyla. 55.19 

Pheretes. ii.49 

Phemius. »7.47 

Phcretus. 57.14 

Phicomone. 47.18 

Phidippus, »7,5• Phillammon. 45.i<5.8i55.f 
Philomela. xi.i.Si47.i8. 
Philomelus. 71.« 

Philonide. 55.4 

Philodtus. 45.17 

Phineus. Ί3.19. 8i 15.1« 
Phineus ,eiufdem<5'fabula«, 

I54.t« 
Phlias.Phliafus. 15.* 

Phliusucbs. j> 

Phtlinas. 47•** 

Philea. 47. *x 

Phillamnon. 45.17 

PhiUts. 58.» 

Ph llogrcn s Solis eq u ns. 1 5 8- ς 
Phillus. 58. ιό 

Phillyra. isi.59 

Φιλνρ« arboc. 4> 

Phylira in tibia uecfa. 41.3« 
Phimachus. 35.14 

PhiCadie. 17.16.8i 30.57 
Phlegcus. 58.51 

Phlegu fa acbs. 80. 17 

Phlegyas. 15.51 

Phlegyone. 58.50 

Phlogius. 14.11 

Phocus. 15.55.8i5.-50 

Phorbas. 3o.5.6i7<i.5? 

Phorcusrex. 140.1• 

Pholoe. tfi.4J? 

Pholon centaurus. s<5.» 
Photoneus. 4i.50.8i 57»« 
Phaenix. jr.n 

Phocnice. iij.ir 

Phocnicecuc dicatuc minoc 

arftus. 70.12 
Phcenices nanigandi atxis pe 

tiri. 70. »s (*4 

Phoebc. 27.18.6C 45.5 & lSo» 
Phcsbea. 44.3* 

Phrixus. 58.55. βί 8o. t 

Phrixus 6iHelle. 10. et 171.5* 
Phtixi pellis Aetx cegno fa/ 

talis. ιβ.ιί 

Phromus. 14.1» 

Phroncides. 14.10.^15.4« 
Phcygiustonus. 154*10 
Phyleto. 81.9 

Phyllis. 15. tu unde phylla 

Gtids folia. 17 

Phyliiris Phylliris, 

Phyton* 

Pietatisexempla. 

Pigmentarii. 

Pilus. 

Pinther. 

Piranthus.' 

Pirefiaurbs. 12 

Pirkhous. tj.17.8i 44*50 

Piritfiousargonauta. n 

Pirithoi cum Thefeo αηήαν 
tia* 60.16 

Pifadderphyficus. 158.17 

Pifces. 84*1.82172.18 

Pifcis Notius. 87.2. eiufdem 
ortus.ios.41. 42. 82 108, 8L 
186.47* occafas. ic«.j 

Pifcis. 

Pifcisauftrinus. Ι Η Ο Ε Χ. 

ΙθΜ9 PlutUS. 7*.« PoIyXO." 55.1» 

175.18 Podalytius. 5i.3i,82 17*48 Polyxena. jo.j. 6^ 54* 4*. & 

59.50 Podarces.ji.45. C»9 47*14.82 152.19 

15S.28 Podargus. Podarces equ 9 . 18 PolyzeiusRhodius. 76.3? 

«2.25 Poli.ee. 57.62107. 5.82 KS2.42 Porphyriusepigrammatosi 

47.17 Polipes. 29.45 psns. 141.48 

4r.49 • Poli,qui 8i ueaices>diio.i89. Pofidon cuc Neptonus Grae 3o.82 257.5 
Polinftores. 
Poliflb. 
Politcs. 
Polixo. CIS. i?7.i 

155.18 Porcamnnsdeus. 10 

8i. 9 Prefepe ftella. *45.t7 

30.6 Priamus. 29.?? 

15.1 Priami filii & fi\ix.i9,t+.4-9 Pifcis defcriptio. 
Pifcium defcriptio. 
Pifcium commiiTuriE occa* 
fus. 187.4« 

Pifis. 3o.J 

Piftricis defcriptio. 99. 1 

Piftticisortus.107.47.82 i*g,i Polus. i6i.49.82i63.i9 Priapus. 45«".6286,i6.8C 

Polusardicus. ss.ij 156.iM97.19 

Pollux. 15. 9. & 27.7. 40. & Pciafus* 13.35 

44. 4?. 62 59. ι*. 628/. 50. Prifcocumobfcruatioqaan* 

82s6.38 j quamrudis,certatn.igg.jj 

igo.44 PolluxAmycuoccidii. 15,18 Problema* 15«.?! 

160.39 Poiluxundedicatur. 147.15 Procyon. «7.23. 6271. 54. 8£ PollucibiliMS. 

Pollucibilirer. 

Polybus, 

Polibe. 

Polycafte. loo.so Poliux,eiusg;'fiIins cut Sa* 85.29.82245.39.45 
98.29 turnus. »4o.»9 Procyonisdefcriprio.ioo.47 

»40.29 Procyonisortus. 108.10. 

i4o.3o 
»4.20.45 

47.2« 
149.29 

Piftricis occafus* iog.5.19 Polyboetes. 5U48 

Pithus. 31.36 Polydeoles. 2y.41.82 14.S.82 Pcognczi.3.et 60.5.« 57.14, 

Pithiocampris. «9.50 β 2. 10.6274.47.62172. 50 Prcetus.22.4:.8224,8.et79. 

PittacusMityleneus. 56.17 Polydeftor. 47.26 

Planeta?. 87.7.62 106.13. Polydotus. 15. 47. 8C 27. 2. 

δί iSi.i 62 29*4 ί .6254.ί?. 

Platoniseloquentia. 139.5 Polydorusprimns. 30.4 
Plauftrum. 161.5.82165.8 Polydorusfecundus.eodem 
Plauftrum primum a quo Polydora. 4^.54 

fabricatum, 72.8 Polyidus. 59.46.6241.15 

Plauftruprofeptent.70.11.21 Polymena. »9. 4* 

PlautiVidularia. 159.18 Polymnia. 158.59.62139.2«$ 
Pleiades. 55. 14. 82 Sr.19. 82 Polymneftoc.54.34.et 57.26 PtometheiaquilaHetculica: 

95. 9. 21. 62 169. 36. 62 173* Polymetus. *9•44 fa.i8.54 

15. »6.62 245.14 Polynices. 24.59.6225.2.62 7Γξομ»(Ιίΐχ. I44.j<» 

Pleniiunium. 189.Ή 16.55.6226.1.11.6257.3 Promi. 157.•* 

Plexippus. 47.18.62 58.19 Polyphemus. 15.48 Proferpina. 45.9.82111.13? 

Plinthius. 57.17 polyphemusargonauta. it Proferpina Pirithoo in con* 

Plifthenes. 5e.25.5g PolyphemusCydops.57,40 iugiumpetita. 27.21 

Plotaj infula. 13.51 Polyphontes. 41.54 Ptofetp.Plut.nupta. 137.5S 

Plutoniacoiunx,qua:Luna Polyfenes uel Polyxenus» ptoferpinaeademqua; 82 lu 

8i Diana. nr.25 31.43 na. 148.7 

Plutontertaruprieful. 137.10 Polypoetes. »17.47 ProferpinaeademcumDia* 

F*iv>s* eodem Polyxenus» 27*9 na, «86,15,15 

Profet* 8i 187.15. occafus. 150.3* 
Procris. 52,7, 6257.50. 82 59. 

27.62 S5.17.82 178. 14 
Procruftes. 203 

ProculusLocrus. 155.3* 22.82 148.52.45 
Prometheus. 4*. 26. 83. 8C 

75.19.6287.9.77.15. 

fuifdem diftnbutio car* 

nium. eodem. ignem 

hominibusreftituit. 29. 

Caucafo afKgitur.57.fol* 

uitur. 12.29 
Prometheifabula. 144.19 Pror«pina» raptus * 4ι.ΐ8 
Prop 9 ftella. 95. 49.et *45. 1* 
Prgfegmina. i5*«48 

proreus. 41.5 

Proteus. 36.9 

Proteas. 47. «8 

Procdjlaiis. i7.48.6i3j.1S.et 

Protefilai iepulchtum.86»*7 
Prothenor. 51*57 

Protheon. 47. 1* 

Protheus. 31.4* 

Protonlehippi. *45.i9 
Proccigetas ftella. 245. u 
Procogenia?. 4+•4 6 

Protus fiueProthous. 17.49 
Pfyche. ij6.ig.S2 138.14 
Pfychis 82 Cupidinisfabula. 

150.J5 
Ptolemeon ftella. ι8οΛ9 
Puerotum arriorab Orpheo 

inttoducUis. 74•'? 

Pugnd. 47.t7 

Pumilior.156.38.Pumili.40 
Pyladcs. 56.19.22.S2j7. 17 
Pymplea urbs. 12 

Pyramides Aegyprii. 5*.5« 
Pyramus. 57-45 

Pytanthus. 55. 4«. 82 177.1« 
Pyrante. 47.". 

Pytrha. 41.19.82 44.19•»•« 

ι74•45 
PyrrhadiflusAchilles. 31,19. 

&>li2 

Pycrhiis. 51.1 

Pytois ftella. 87.10.82 nj.5 
Pychagoras. 154. h 

Pythaules. «1.17 

Pythius,undcdi& 9 Apollo. 

• 41. 14. 

Pythialudi* eod.ie 

Pythia. 59.39 

Python. 22.10.8241.5 

Python ab Apolline fagittis 
pecatus. 159.17 

α 

QVadc;gatum inuetor. 
7S.5° 
Quadtigarum cerra/ 
tnen ubi ptinio inltit.0j.10 ί U D Ε X. 
CluadrigiS intec deos primus 

Solufus. 75. «ϊ 

Q, FabiusLucullus. 157,4» 
R 

RAs algenfe, 45.56 
Rasdalgol. 91.31 

Ramentum. 157.40 

Renes 82 inguinaVeneridi* 

caca.i52.4 
Regelalgenfe. 100.4 

Regia ftcila. 14.19 

Remus. 59.11 

Rhadamanrus. 44.46 
RhenefiueRhenia. 64.11 
Rhodiis dies longiif. horara 

xiiti.2j9.i8 
Rhodos. «4.6 

Rhodope. 4°.J4 

Rias, 45.7 

'Romajliataiisdiesqn. 187.8 
Romanorum mosindefnl- 

toremirtendp» »7. 41 
Romulus. 59. a » C'4i.4i 
Rofaj cur in tutela Vcncris. 
Rubeta ranaquomodotem 

peitaces arceat, 189*17 

Rubrius. 159.31 

Rubigalia. isi.35 

RucilmsGeminus. 155.45 

S 

SAcrarius . 181. 20. feu Cic> 
crarium. 4« 
Sacusauriinuent. 6j.s 
Sagarisflu, 76.1* 

Sagitca. 77. 9. 8i 167. 38. 8t 

245. 18 
Sagittae dcfctiptio. 93.10 

OCtUS. I08. 58. OCC.lfllS.lo8. 
1i.821g6.39. 82 i87.jg 
Sagittarius. 83. 17.82 160,46. 

82175.44. 
Sagittarii oitus. iog.jo 

Sagictacii defcriptio. 97.J0 
Salaimin. n 

Salmoheus. 59.6.821). 18.17 
Salomon. 80.15 

Salius. 62.46 

Salutares gemirii cuf dicli. 
Samos infula. 15.12 (167.1 
Samothtacesdii, 167,3 Sandapfla. ttf.f 

Sapieria immortalis. 142.13 
Sardinia. 64.4 

Satdis. 65.50 

Sarpedon. 34.8.8244.4* 
Saturn. GraKis.xgavoj 142.35 
Sacumus Pollucis fil. 140.14 
Sacum.curfalcegecac.140.j5, 

curcaftratusfingatiir. 54 
Sacurnusafaturado. 14?. ig 
Sacumifilii, 140. jS 

Sacurniftella, g7.1j.821i1.jii. 

82 111. J7 
Schedius. jr.j? 

Scienrie. principiu,fcire quod 

hefcias, ijS.jtf 

Sciroti. 2o.6 

Scironispeccar. to.8 

Scolponea;. 157.$ 

Scorpi 9 .Sj.8. tti60.5r.et 164» 
Scorpiicoc. 9'.i (J7 

bttus. i8o.2i.82 157.?,. 

occafus. 1 86.48 

Scorpii dcfcriptio. 97.4 
Scylla. 38. 14.8247.18.8200» 

2.82 44.5.S2 54.39 
Scylla Cratoris fil. 54.4« 
ScyllaNifi fil.inCicim pifce. 
Scyllsfabula. 145.17 (44 
Scyro infula. ji.8 

Seliiiuntius. 60.22. 

Semelc. 10. 82 46. jo 

Semelesfabuia. 146.31 

Semelcs ab infcris reuO.72*i£ 
Semiramis. 56.34.ct 57.i6.et 
Semones. 156.11, C5S.1? 
Septcm fapientes. 56.16 
Septentriones. 70*8.8267*1.. 

62165.9. 

Scptentriones car non occi* 

dant. 69.4« 
Septecriones dupliccs. i6o.2g 
Seprenrrionalis circulus.257,. 

15.50.82139.9 
Septent.fignaqua;. ι45.ι£ , 
SerapionAfcalanites. 158.17 
Serenicacisfigna. 185.2, 

Setgeftus. 62,4* 

Seriphosiniul,. 25.40 

Seriphus, 64.10 

γ Scrt)en8 a Γ Ν Ο Ε Χ. 
S*rpens.7^5o.malotumHei Solisequf. 158.2.62 i85*t? 
fpetidum cuftoS.1i4.j4.ft Solis coloifus apud Rho* dios. 5«. 31 
Solon Athenienf. 5«.i7 
Solftitia duo. 16c.-7.8i 187.1$ 
Solftttialis rireulus. 237* ij. 

82 239. >. 9 

SofidesAtticus. 150.10 

Softthcustragicus. 8?.n 

Spariantis. 57-8 

«4.5.8279.50. Spbfraquid,««.i<i. eioscip 

11 culi. 29. 45 245. 28 
Serpentisoccafus. 108.4 
iSerpentarius . \6o. r to , 45 . & 

i64.i<$. 62 2.45.18 
Serpentarii deferiptio. 9**57 
Serraeinuemof. *49>' ζ < 

Siboe. 11 

Sibyfia. 39.49. 

Sicilia. 
Sidochius- Signoru xii. laritudo Si ion* Fphsraj lx. partes. i<?*<s8 

gitudo. 109.19 Sphicra; diuifio cur in octo 

Signaxiu '69.13 partes. 103,44 

S(gnifef.i«oiS,i&24i,49.ei d Sphinx. 24.51.62 44.$ 

Iatitudo. 143.5 SphinciuS. 

S ign a cceleftia» 14 5 . 9 Spi ca . 

Silicernii. 155.47 Spicaftella. 

Siluri caroaduftaadquid ii» Spicgortus. 

tilis. 1S9.34 Stega. 

Simonides» " «4,16 Stellaregia. 18tf.42.et 245.19 

Sinon. 54.31,6241.2 Stellarucinfusqualis. ib<s.i<i 10. 8i 57.17 

1*6.44 

* 45.1ο 

. 187-45 

157-3 Sipylus. π 

Sipylus mons, todem 
Sirioii. 85.28 

Sirencs. $8. io. & 42. 17. 52 

145. I5.*f 
Sirenidesiocus. eodem. 25 
SirilJS. 100.57. 82 i78.7*S9 
Siffpbus. 25.18. 8255.18 Stcllamm ac fidetum ordo 

fiuedifpofitio» ino.is 

Stennio. 175.4 

Sthenclus. 27; 47. 8251.2$. 

8C<>S.i6 

Sthcnoboca.22.4'.€t7?»i7* 

82 57.4? 
Stheno. 140517.51 Smyntheinfula. 3<J.4j Stcphan i, locinomen*72.29 

SmyntbeusApollo. 54.4 Steropc, 5 j» 27. 82 Si. 2β ; 62 

Smyma. 23.2.62 «5*51 173.19" 

Sol quomodo tefnpeftat aut SrcfimbrotusThafius* 155*10 

ferenitatis index. 185.3 Stilbon ftefla. 87. 27. 62na t 

Sbl Gra?ris Apollo cur. 185.8 17. 82 139.44 

Soludedid. 185. 13. etJ57.4? StfophadcsinC 13.51 

SblmaiorLuna. m.ji Strophius» 36.7 

Soliseclipfifquoctquando. Stoici. 142.30 

ί 84.49.62 ιισ.38 Stymphaiides. 15.39.621s.14 

Solis ftella. 87.13 Succida;. 187. n 

Solis curfus. io8.4tf.confra Succiuscomicas. 158.4»; 

mundimotum. 109. $.57. Succulf quxethyadcs. 53.20 

62105.54.62184.59 Succula? quando ociantur. 

Sulis defeclus inneiitoc Atv 1S8.1. 82 187. 14. quando tCUS. 6u6 

Solis filif. 45.1 

Solisfllia?* 14 5.1 

SolisignisalbuS, io°,i4 bcddant. 187*5 
Sudum. 159*25 

Suggrundaria. 155.41 

Sulpicilla, j?«*i?,62 159*3 Suminates, 15*45 

Suppetue. 157. ijs 

Sus cut Cereri im*iiQlat.<s4< 
Sutda. 15^.42 <μι 

Sycion. i4,8 

Symplegadcs p«ra?. 15. 45 
Symplegadcs quomodoar* 

gonauris fupcrata?. 15.34 
Symphoniatu diuerfitas 62 

ordo.155.1i 
Symplones. 158. 44. fyro* 

plaioc. 46 
"Ζΰν^ίσμος νπνξ άνιοί. 98.40 
Syndefmosfidus. »45*29 
Syriadea. 54.31 (47 

Syrisargentei pifces facri.180; 
Syri pifecs 8C coiumbascue 

non cdarit. 54. 54. 62 54* 

<y. 6287.4.82172.55. 
SyrophanesAegypt. 140.» 
Τ 

TAgeS. 15**4* 

Talaus. 25.37 

Tailias* *7*4? 

Taltbybius* 51,5« 

Tanaisflu. *58,ia 

Tantalus. ii.62 28.2.et37.29* 

62 44. 4§. 62 5?.25.5<ί 
Tantalifabula. 147*41 

TaucblS.8i.t.62i(5^.55.eEitf9.» 
Tauridefcriptio. 95*9 

Taimortus. «07.44 

Tauncauda. 81.37 

Taygeta. 53.27 

Taygecc. 81.24.82173*18 
Telamon argonauta* 12, 8£ 

29.54* 4ο.δ2ί2. 24 
Telchini. ι6ϊΛς 

Telegonus. $8. 14. 50* 823?* 
54. Peneiopcrn uxorent 

dGcic. 41 
Telcmachns, 38^5^ 

Tclemachus Citccn uxoreni 

ducit. 59.4* 

Teicrnus. 39.4* 

Telemusaugur. 57•4ο 
Teleontes. 27.4* 

Teiepbus. }2.2i.*i.4'.et4f< 

19.ct59.10.ct 58,2α Telcphibafta. 
i .. .J s "47 
Temenus Temenus. J7.*°_ 

Tempeftares. 188.1Γ 

Tempeftarisfigna. 185.1 
Tetnpeft . quomodo a uttib. 

8C fegecib. arcenda?. 189. 15 
Temph deoru aquibuspri/ 

moconftituta. 56,48 

Tenedos. 64. 9 

Tenos. «4.10 

Tcrpfichore. «58.41 

Terta muiidi tnedium, fphg 

tajcentrum. «8.4 

Terra: aurea mala. 7°. 34 
Tercaidiuifio. <8.io 

Terreftris ftella. 1S0.50 

Tereas. ttf.j.S: 5 8 •* δ 

Tcrronstciagencra. 140.18 
lefiphonus. 30.8 

Teftorins. 30.6 

Tethis Iurtonis nu1nx.e9.47 
Tettagorton. »85.44 

Teucer. 19.41.8ε jo.6. 8t iu »5 
Teuthias. n.ji 

Thales Milefius. 56. 17 

Thales Phcenixnarioe. 70.16 
Thaha. . 158.56 

Thalpius. *7•49 

Thamins. 75. '9 

Thafius. ii.57 

Thebaz Heptapyla:. 65. 4 6 
Thebam feptem porraM5.t9 
Thebae urbs ab Amphione 

&Zeto moeniis cincta . u 
Thebaj Thebaida: hccatom 

pylce. 63.4* 
Thebanorum regrs. 17.» 
Themidia Althca. 168.45 
Themifto. ιο.δί 57.17.« 58. 6 
Thcobula. 31.57 

Thcodimenus. 19.4* 

Theocritusantiquitatum hi- 

ftoricus. 140.19 

Theonoe. 59. 4 8 • Κ 51. ji* 

&«sc 9 
Theophanes. i7r. 4 ί 

Theophilus philof. 147.18 
Thcra. 15. 50. 

Theremachus.i6iio.8i »8.36 

48.6^45.50 
ihermodoon flu. 15.47 ϊ Ν D Ε X. 
Thecfamon. 15.57 

Thetfander. 15.25.45 

Thcfcus. tf.45. 8Ciu 34. & 

45.54. eiufdemresgefte. 

49. pag. io. 8ddeinceps 
Thefeusargonauta. ii 

ThefeusNeptunifil. 7»>9<s 
Thefeus , qui intec fidera En* 

gonafun 75-55 

Thefeiad labyrinthuni Cte* 

tamptofedio. 7*. 55 

ThefeUsexlabyrintho Ariad* 

tiesoperalibecatus. 164. 7 
Thefmenes. »5.4? 

Thefi*. M>.i7 

Thefmophorii, 47.16 

Thefpia. ji.57 

Thefpiades xii. 45•5ι 

Thcfpiotus. 19.9 

Theflalus. 56.49 

Theftor. 5^.55 

Thcris. ii.ii 

Theus, quaepofteaMenalip* 

pe. 79.54 
Thctis pro auflronora.189.51 
Thetisproaqua. 151» 4t 
Thetidiscongreflus. 77145 
Theridis&Peleinupt. $0^15 
Thieftes. 16» 19.36.808,19 
Thymbraeus. +u9 

ThtphfS. 15.49 

0«£<OJA •8ι. i 

Thifadie. J0.J7 

Thilbe. 58.14 

Thoas. 14; 48.8ε 15.1• 8£ 17. 

49.W 5»; 45.« 56.}o.et 61.15. 

OCCtiuS. J7 t 5 

Thrafius. «.37 

Thrafimcdes. $1.18 

Thraxi 45.10 

Threiciaauis. S5.59 

Thunbulum.i8i.8.ct i45.4i 
Thyrfoiochus. ι45•4ο 

Tibiie a Mincrua repert. 4*** 
&!5ΐ.58.6ίΐ55.19 

TimeriUs. 55.47 

Timcetes. $0. <j 

Tirtdateus. 17.9 

Tiphysargohaurt. ii 

Titcfias. 15.9; di 59*4*.& i<f* 4i.inretIou?5dIunoncni 

de ueneris uolupcace acbi/ 

tcr. 45. 
Tiretia; fobula. 14*. 46 

Tirefiit refponfum ii\ Oedi* 

poda. »4.40 
TifanienUs. 57.5» 

Tifiphon^ 157.10 

Titanes. 75. 47. & 140.7. &- 

Ϊ68.47 
Titanus. 61.59 

Titartomachia. 45. 4t 

Titiuillirium. 156. 49.et 157.1 
Tlepolemus. 17.48. 6^51 sn 

& 45.1? 
τόν^•. iif.i8.S^i55.i< 

Torridazona. • i60.ii 
Trapctus. 6J.44 

Tcopezosciuiras. 165.1$ 
Triangulus. 161. 3. <$> 172.1+ 
TriangLilidefcripno. ?4;ΐ9 
TcidensNeptuni. 137.5 
TdgOnon. 185.44 

TriopaS. ^i.5d 

Triopas rex. 76. 19 

Triops. 37. i 8 

Triererica facra. 40.17 

Tnptolem 9 . 45i'5. & 64. tu 

&76.ΐ4.θί 81.47 
Tripus. i67.»4 

Ttiftitia: remcdiiim knifenV 

.irumobliuio. 140.H 
Trit^. 47*1? 

Tritonisbnccina. 8s.i4 
Tritonis palus. 75 k $ 

TriuiacucdiftaLuiia.iS6.it 
Ttoia miiro cinfla ab ApoU 

linc&Neptuno. 19.^8 
Troi.-E cxpugnatorcs qui , $t 

quotnaues. fiCti 

Ttoianuscquus. J4• 1 * 
Troianorum quiquototaV 

dcrint 35.55 

Ttoilus. )o.4.K 19.45 
Tropicuis. 67.6 

TcopicusChimcrinus.67.ij 

qui6i bruttialis. «S.i+ 
TtopicuStherinusfiue acfti*» 

UuS.67ij.ei10y.1i 
Tropiuis cancri* iojit7 
y i Tropicus* Ttopicus hyemalis, qui 8d 

aufttalis. 167.18 
Ttopicus hyemalis Ci\ieO& 

pticotni. 105.10 

Trapicus dfculuscutdiflus 

Solftitiaiis. 237.24.50 
Ttopid duo. 160.6 

Tropicorum et jquatotis pat 

tnagflitudo. 159.40 

Ttopos. »<57»'7 

Tubidnesfuneciadhi. 65.37 
Tuceta. 15».« 

Tullia. 60,5 

Tumin Goftynienfis, 155.?* 
Tufd. 40.41 

Tutulus. »56*14 

Tybecianois» »59.25 

Tybetone. i68>i« 

Tydeus. 15-, 17.1«. 54 

Tyndateuj. 56.15 

Typhon. 8j.57.6d 84.3 

Typhonisptofapia. 44.1 
Typhus folis. 139.14 

Tycchctiustub?inuent.63.35 
Tytthenummdos. «5*36 
Tyttheni. 40.41 

Tyttheni delphini>8dTytthe 

nummate. 40.49 

Tyttheninaut^ 78,46. 

inDdphinos. 79.* 

fytos. 57118 

TyLO. 43.21. & 59.38 

Tytius. »2.52 

V 

VAdatiis. 159,55 

Valgia. 15?. 40 

Valgitor* fodem4i 

Vega. 8 9i 4o 

Vdi inuenttix Iits. 64. 25 
Vetgilia;. 8n 38* 6d 95. ic. & 

175.1« 
Vergiliarufh otcus. 187.1.15 

OCCafuS. Z.&5.4.&I87.50 

Vetgiliatuexottu dlas.188.18 
Venus. 54*28 

Venuspco uita uoiuptuatia; 

142 , 27. 28 . eius. effigies . 

*od. 39, 
Vemis cum Cupidinein ptV 

fces, 84» 4 Λ Ν ί> -ε Χ. r 
VenusAtfinoe. 82.5« 

Venetis cum Marte adulte* 

num.43>29.6d 44.47 
Veneris ftdk.S7.i1.6d 111.26. 

6dui.i 
Veneris ftella, qui 8C hefphe/ 

tUS. III.28,8dlJ2.6 

Venuftate. 158.30 

Verquandd. «7.44 

Vet in Atiete. 104, j8.ct 105. 23 
Vettumnus. 15^.13 

Veruina. 157.48 

Vetutumv 157.49 

Vefpillones. 15«. n 

Vindemiatotftelia. 187.37 
Vinu quis ptimus mifcuerit. 

6^z 

Vifii coienditatiolcatiotta* 

dita. 7iv6 
Vinalia. i8S.44.6di89 V 5 
Vitbius. 59.14 

VirgaMetcu tii. 73.47 

V<Eg0.8i.4tfv6di6o,5i.eti65. 

12.&I66.24 

Vitginisdefcripcio. 96.55 
virginisortus. io?.io 

Vitioauis quandoptodcat. 

189.18 
Vira hoministripiex,cotem5: 

plattua,aotiua, uoluptua* 

tia. 147.24 
a Vitib . quomodo atcendx 

tempeftates. 189.26 

Vtyffes. 27.49.6d 5o.4Slhfai 

niam fimulat. 51. 2. &38. 

50.8d51.25.6ds9.17. 

Sifyphiusdiftus. 55.19 
Vlyffes Sirenum catum praz* 

cetueflus. 4 2 . u.6d 145.14 
Vlyxesquafi ohuyfivag. 145. 
Vlyffis ettotes.37i54 (19 
VlyffiscognitiOi 59; $ 

Viyffismots. 59.57 

Vmbilicus libidinis loc 9 mu 

Iietibus. 143-14 
Voluptuatia uita. «41.57 

VOX. 13 8.1i 

Voxuiua. 153.5 

Voxquid. ιίι.55 

Yocisgcadus, 153126 Vrania. ν 1*8.44• 

Vrantfcus. .145.4*• 

Vtion. S4.45-Sd 177.25 
Vtna. KS0.47 

VmxftdliEi i45.** 

Vtfa maiot. 6 5 * io t cutnuni 
quamocddat. 4« 

Vtfa maiot Gtaedshamexa. 

Vtfaminot. 70.1 (7c? 

Vtfamaiotetminot. 145.17 
Vtfae. ι6ϋχ 

Vrfa: ntciu fcg fotma. 88. 4 
Vris. 37. 4? 

Vukanus. 45.*8. 6d 46. 1? 
Vulcan. Minet uee amote ca/ 

ptus , Erichthoniu gignit. 

7?»i6 
Vukanus undedicl 9 . 146.1J 
Vulcanifilii. . 45•ι* 

Vulcatii 8i Minetuae fabulaw 

ι4ί• 6 

Vxotes fuas qui ocdderint. 
56. 27 

X 

XAntho-. 454J 

Xanthus.47,2i,et 4Jii 
Xanthusequus. i8 4 i* 

Xanrippe. $9^57 

Xenodice. 3o.y 

Xiphax ftellav 53.3* 

Xgov©-. 141.5* 

Xyniuslacust ix 

Υ YnifVQecvix. »47. U ZEtes.13.17.55.6d14.17i 1 
6d 15.5η 
Zetus. 11. 6d 44. 45. 6d62i 

15.6d154.30 

Zetus 8C Amphion ptoge* 

minis. 167.S 

2iv?. i4c.4o 

Zodiac 9 .66.etio5.i8.eti6o.i8; 

et24i.49.eiuslatitud.245.i; 

Zodiacixii.figna. 69.1$ 

Zona?. ι6ο.ιά 

Zona; frigida?» 6i.ik 

Zonsquinqj. 143.4* 

Zonatottida. 145;^ 

ΠΝΙ S-i 

FABVLARyii *ABVLARVM 
ϊ Ν 


hf^HEMlSTO V 


1 
i 


Ptinxus. 


r 


InoaliaEurypidis, 


4 


Achamas. 


* 


Cadmus. 


Β 


Anriope. 


7 


Eadem Euripidis. 


8 


Niobf* 


Ϊ» 


Chloris. 


W> 


Niobidx. 


II 


Priias. 


11 


IujicJ. 


»> 


Argonauta». 


•4 


LemniadeS. 


k* 


Cyzicus. 


15 


AniycuS. 


*7 


Lycds. 


i« 


Phineus. 


19 


Stymphalidtf. 


io 


Phrixi filii. 


ii 


Aeeca. 


ft» 


Abfyrcus. 


U 


lafom 


»4 


Meaea. 


** 


MedeamiL 


25 


Medus. 


*7 


Othtis&EphialK** 


xi 


Akumena. 


*9 


Herculisathla. 


to 


Parergaeiufdeni 


U 


Megara. 


i* 


Centauri. 


Μ 


Neifiis» 


*4 


Iole. 


*? 


Deianua. 


*« 


Aethra. 


37 


Thefcilabores. 


18 


Ditdalus. 


}9 


Pafiphaif. 


4 d 


Minos. 


41 Thefeus apad Minotau rotri; 4» 

Aciadne• 4; 

Cocalas. 44 

Philomcla» 4* 

Erichtheus. 45 

HippoIytuS, 4? HYCIKI PER. CAPITA 

- RegeSAthcnieniei. 4$ 

Aefcdlapius. 49 
Admetus. ' $* 

Alceftis. 51 

Aegiua 5 Mitmydonei> 5* 

Afterig. 5 $ 

Theris. $4 

Titiiii. ft 

Bufiris. 5$ 

Sthenebaea 3 Bellerophotl, 57 

Sniycna. 58 

Phyllti. 59 

SiiVphus&SalmcJrteui, go 

Saitiioneus» «t 

Ixiou, ct 

Danae. *$ 

Andromcda, «4 

Alcyone. e$ 

Laius. <6• 

Ocdipus.' «7 

Polynices. it 

Adraftus. 6s» 
Reges feptem Thcbas profcfli. 70 

Epigoni. 71 

Antigona. 7» 
Amphiaraus, Eriphyic,ct Alcrtigotn 

Hyofipyle. 74 (jS 

Titefias. 7$ 

RegesThebani, 7« 

teda. V7 

iTyndateui. 78 

fcielena» V? 

Caftor. «ο 

Helen.TProci. ift 

Tanulus. I» 

Peiopi. li 

Oenomaus. 84 

Chiylippus. g? 

Pelopidar. f» 

. Aegyfthus. »7 

Atreus. 8ί 

Laomedon. g» 

Ptiatni filii. 90 

Paris. yi 

1 u d 1 i ci u m Pa udiil 9 1- 

Caflandra., 9Ϊ 

Anchifes* 94 '• Η Υ G Ι Ν t 

Vlyffes. ' : """ ΐ ί r ' '" ?5 

Achilles. Λ ?,« 
Qpi ad Troiam,8£ quot nayibus ie* 

tunt. 97 "' 

Iphigenia» >e 

Auge. '-i| 

Tcuthras. i. * , . . , » c * 

Telephus. i<it 

PhiloactcS. ioi 

Protefilaus. it$ 

Laodamia. 104 

Palamedes^. . ?■■ , 105 

Hedor. iotf 

Armorumiudiciumi 107 

EquusTroianus, 10% 

Ihone. 109 

Polyxena; iio 

Hecuba. 111 

Prouocaners. > i ϋχ 

Quem q uis occfdic. 11 j 

GritciquotocciderunL 11+ 

Troianiquotoccidecantr 115 

Nauplins. iii 

Clitemneftra. ifr 

Protcus.• 118 

Oreftes. 119 

IphigcniaTaurica. no 

ChtyfeSi iii 

Aletes. iit 

Neoptolemus. »3 

RegesAchiuoram* 124 

Gdyffea, iij 

Vlyflisagnirio. u* 

Telcgonus. «17 

( Augures. 118 

Oeneus. 119 

Icarus > Etigone } &:CiHis ijo 

iNyfus. iji 

Lycargus. «t 

Hammon, 155 

Tyrrheni* «54 

^Laocoon. 1^5 

Polyidus, ije 

, Merope. i>7 

Philyra. . ijg 

, Curetes, ij? 

Python, c «40 

Sirenes. 141 

Pandora. *4* 

Photoneu$, : *4j (, pABVtARVM 

: Promethetts., . . _. 144 

Niobjefiuelo» 145 

Profecpina. 145 

CurrusTriptokmi. "147 

Vulcanus,Harmonia. 14S 

Epaphus. ■ »4> 

^Titanomachia. /, , . 156 

txTyphone&Echidnagmiti. i$t 

Typhon. 15» 

t)euca!ion SiPyrrha, 155 

Phaeron Hcfiod. ; 154 

louis filiu ^55 

Solis filii. 15« 

Neptuni filil. »57 

Vulcani filii, 15« 

Marris filii. 15? 

Mercuriifilii. - . |6e 

Apollinisfilii. \έ% 

"Hereulis filit. jfit 

"Amazones. «f> 

Athence» i«4 

Matfyas. i6<f 

EcichthoniuS. i<se 

Libcr» ii7 

Danaus» kss 

Amimone. 1*9 
Ftliie Danai, qua; qdos occider. 17α 

Althca. i 7 i 

Oeneus. Ίηχ 
Qui ad apru Calydoniu ierut. 17$ 

Meleager. *"■■ 174 

Agcius. k-fs 

1 tycaon. 17« 

Callifto, ! »77 

'Eutopa. i7"i 

Semele. 17$ 

'Acteon. tgb 

Diana,& Canum nomina. isi 

Occani filia». j ig£ 
EquoruSolis&Horaruniai ϊ%$ 

Pentheus & Agau^ ' " 184 

Athalanta. i^ 

Melampe. jg« 

Alope. _ ,g 7 

Theophanei; igg 

Procris. 189 

^Theonoe. i 9e 

RexMidas» . 191 

Hydon,Hyasalii» i^i 

Hatpalycui; , &t 

Arion» t Ν D 

Arion. 194 Orioru 195 

Pati. i?<s Venus. 197 

Niftu 19S Scyllaalcera. 199 

Chione» 103 Antolycus. 201 
Coronis. ιοί Daphnc 205 
Nydhmene. 204 Args. 20; 

ΐ -Iarpaiyct. 105 Macateus. 207 
Rhodos» io8 Cyreue. 209 
Hecatea. 210 Herfe. 211 

Endymtoti. ui Atys. »ij 

NarriiTus. zi4 

Heimaphcoditus. iifc 

Eurydice. zitf Maleas. 217 
Hyacinthus. 21S Archelaus. 219 
Cura. 210 ScpteSapietes.22t 

Septem Lyricu 122. 

Septem opera micabilia. 22J 

Qui fadi funtex mortal.immort.224 
Qiiiprimitempladeoruconftir. 215 
Quxniortal.culouecocubuer. 21« 
QuaECLim Apollint. 227 

QuceaimNeptuno. • 218 

QuajcumMercurioi 229 

QuiecumLibero. ijo 

Q,uaecumMartc. »jt 

Qua;cumAquilone. .152 

Qugimmortalcscum fmmottalibus 

2» 
»J4 

25? 

*5* 
2 *7 

253 
*5> concubuerunt, 
Qui patces flios bccidcront 
Qui matres fuasocccidcrutlt. 
Qui fratteS fuos ocriderunt. 
Patresqui filios fuos occidctunt. 
Qui filias iiias occidcrutit; 
Matces qux filios interfecetunr. 
Quxconiugesfuosocciderunt. 24ο 
Qui coniuges fuas occideftfnr. 24* 
Qu i fe i ρ fi i η terfeceru η t. i 4 * 

Q,ua:fe tpfxintetfecerunt. 24$ 

Quicognatosfuosocciderunt. »44 
Qui foteros 8i genecos occider. 245 »5« 

»54 
1?« χ- 

Qm filios ία epulis confumpfer. 2 +d 

Q.uiicanibusconfumprifunt. 247 

Qui ab apro percuffi ; mrerieruc. 24$ 

Fac« fceleratae. 249 

Q.uadriga:qua; reftores fuos perdide^ 

• cunt. *fo 

Qui ab inferis redierunt. 

Qqi Iafte ferino nutriti funt 

Ο,ϋίΕ contra fas concubueru nt. 

Qune piae fuerunt,uel quipii. 

Q.uximpixfiierunr. 

Qnx caftiflimx fuerun t. 

Qaiinter feamici & coniunfiifliimi 

fuerunt. 257 
Atreus & Thyeftes. 258 

Lynccus, 259 

Etyx. 260 

Agamemnon,qui Dianxceruam ig* 
narusoccidir,. 2*1 

Nodua. 262 

Ceres. 26j 

Qu i fu Im i η e i&i fo π t. 264 

QuiaNeptuno perierant, uelaMet? 

*6f 
166 
257 
2<S8 
269 
270 
*71 curio^iel a Minerua. 
Qyi ab Apolline periecunt, 
Quae bellicofiflimg fuerunc 
Qiii tbrriiTimi HeroeS fucrunt. 
Qui ampHCfimi fuerunr. . 
Q.uiformofiflimifiietunt. •; 
Quiephebifocmofiffimi fuer. 
Iudicia parricidarum, qui in Ateopa* 
. gocaufamdixerunt. 172 

Quiprimiludos fecemnt ufqj ad Ae-< 

ncamquintumdecimum. 27$ 
Qui qnid inuenft. »74 

Oppida q 11 i qux condidcrut. *jj 
Infulxmaxim*. 27$ 

Rcrum inuentorcs primi. »77 

F Ι Ν I i.l LOCQRVM aVORVNDAM EMENDATIOR LKCTIO. 

Pitg. u.Imerf4.AlcmcH<e.iolf/!io;iS. bir»o»p<<t/. j9.iPiftf.i6. +i.mahenum. 17.15.CT rfgf>J7-forti 
Ifgcniiu»» dtrotos pro Atropoj . 4$. gcffifftt- '«•'?• /fcrcuj bomle »r.7.m«ritt<jm i« montc. 1 sa.Pf/open.je^ 
46. pfrtiinMm.je. ii.cum pifade. J7.7.A<J Eleflrem. 4J.wt cauerel. <fi. 10. po!yiiiKr..5i. ^u* in tiiuOM 
uc rp c/f. 4i.5i./"orore /i«t.4).i.ex iMitcto CT Argi* lo.+,+.i+,4l<ijJim«r. 45. Zc<«f CT Ampbiow cx. +5.197 
ex ixodocc. u . ex crcu/4 Brkhthei filia. qutnquam <dij protrtn Ertathei fdui huius uxorcm.ipfam rn.ro 
creontis Corinthioru rcgis fili&faicknt. n.iinus ex Vrania Mu)i,Ari/?f us ex Cjrcnc.65.55 .j?t 1/<τ.67•+•<»<ί 
. etim.u.antArHicos.7iii.fugce .1$. pdKpcrie.71.19. UbyriHtbi.7i.11.pii dij rcfiHuant. 75-1. AefcbyiUsso.^-. 
Ktpodus.n.u.Ab bo/iitnr.105 .55. mcHtio«lfccm)«i.ti6.4-7.bocp<iflo..i*7,i'}-.dt$ «4f«r*. 159.5. So/«frfit. 
ii.ae[*ries.ni.i.Homerus.ws.i.fiofuere.c[ttAp hmmfm. iji.+s.rc/trrfre. 155. lo.Sic/imtrotHi Tbajjw. 5j» 
SidniumDcniiiiM))). lii.i+.crnwiiiiiuii^i.KtHomtTMif 

I 4 C; IVLlt 
$Φ> Ο IVLII ΗΫ6ϊΝί AVGVSt! 

LIBERTI FABViARYJH LlBER, 

X CALIGINE CHAOSi 

ExChao & Caligine, Nox,bies 3 Erebus, Aether. 

ExNofte&Ecebo fatu 3 feneaus 3 toiors 3 idhu 3 continchtia, foin* 
nu^fomnia,idcft, Lyfihides,Epiphcon, Dumiks/Porptijr^ 
rion,EpaphLis,difcoL-dia,miferia,petulanria,^ehiefis,Euphto 
fyne, amicitia, mifericotdia,Styx,Parca;trcs,id eft,Clotho,La* 
chefis,Atropos,Hiefperidcs 3 Aegle,iHefperie,Aenca. 

Exxthere&dieterra, ccelum 3 mare. ouiiius moiv 
phe.i, Ια-ίοκ, et 
pbAntAjum »ip/ 

η*ΓηΑ«-«<Α ExiEthcre &tena,dolor,dolus, ita,IbSus/mehdacium,iUGuranduhi,u!tio,intcmpei* 
cr \mufa «& ranri:i,altercatio 3 obiiuio,foc:ordia, tinior,fuperbiat ingeftiitn 5 pugna,occai3us J The' 
<i/i/i ciicwiis*•. niis 5 taLtarus,pDntusctTitahes,BnareuS,Gyges 3 Sterop?s,AtIas ) Hypcrion3&tPtoluS, 
egtjias. pokt. tSatuttuis 3 Ops,Monera 3 Dione,Furia?tres 3 ideft 5 Aieflo,Mcgera,Tifiphont. 
caus * opbion Extefra&taLtaro/GiganteSiEhccladus^CoemfejLentefmophiuSsAftraiuSjPeloruSjPai 
fomflis.dequo las/Emphitus^borcusJeniosagrus^Alemone^EpbialteSjTEryluSjEffra^Coiydon, 
*Pbeotnis 3 Theodamas, Othu$ 3 Typhon,PolibiOEres. Menepiiiai:us,*Abfeusi* Colo* 
phohnis, lapetus. 
Ex ponto &mari pifcium gencra,Oceabitides 3 Hefty£ea : MeIfa;Janthe 3 Admeto,fiib6, 
*Pafiphe 3 Polyxo 3 Elitynomc, Euagoieis, Rhodope, Lyrifcitia., * Tefchinoeno , Clu* 
teihnefte, *Piecus, Menippe,Argia. Eiofdem feminis flEmina.Strymon,Nilus ; Eui 
phrates,Tanais, Indus 3 Ctphifus 3 tIfmarus, AxcniiS 3 Achelous,Simois,Inachus 3 Al^ 
phcns,Thermodoon,Scamandrus 3 Tigtis 3 Meandttis 5 Otontes. a 
Exponto &rerraThonmas*Tufciucrius, Cephcbs. 

Ex Mcreo & DorcdeNeieid?squinqtiagibta 3 GJauce,Thalia, Cyhiodoce,Nefa;a 3 SpiQ, 
Thoe J CymothoeaAa€a 3 Citnnoria 3 lVlelire,iasra 3 Amphithce,Agaue,Doto 3 Ptotho, 
Pbcrofa, Dynomenc, Dexamcne, Aimpbinome, C^llianalfa, Doris, PcenopcGalai 
iheajNimcmSjApfeudcSjClymencjIabira, Panopajaj Ianafla 3 Mia:raj Omhya 3 Aema* 
thia 3 Drimo, Xantho, Ligea, Phyllodoce, Cydippe, Lycotias, Clcio, Beroe, Ephyre, 
Opis,Afia,Dcicpca 3 Aretbufa 3 CIymene 3 Crenis 3 Eurydi<reLeHCbthoe. 
Ex Phorco &f Tctoa. Phoixides,t Pamphede, Enyo 3 Cherfis. Pio hac ultima 3 Dihs* 

altiponuni. 
ExGorgone,&Ceto,Sthcnno 3 Eutyaie 3 Klcduiii. 
Ex Polo & Pboebe 3 Latona Aftcrie,*Aphirape 5 Perfcis 3 PaiiaS. 
Ex iapeco & Clymene, Atlas 3 Epitlictbeus J Prometheus» 
ExHyperione&Aethra,£ol 3 Luna,Abrbra. 
ExSatumo 8t Ope,Vefta 3 Ccrfs 3 IuhD 3 Iuppiter 3 Pluto,Kcpionus. Crph. spudA/ 
foUonia li.i 

Eriofas•. 
tiiempbii , Apn 
fortajjc. 

ifmemu Cetofortajfe.fic 
enim Htfwdus 
babet. 

Mmpbale H(« totd p<jgi/ 

»a in tut.ckvm/ 

fUri ita uctufla 

tc obliterAtad" 

cormpta crat, 

utprcetcr nc/iiV 

ptlitcnupro ExSaturno &Philyra,Chiron 3 bblopS. 

pemodumnibil Ex Aftreo & Aurora, Zephyrus 3 Boreas 3 Notus 3 Fanonius. 

tXott CST Ex At,antc & Pleionc 3 M aia 3 Carypfo 3 Alcyone 3 Meropc Elcara 3 Ce!a?no. 

& Ex Pallante 5 gigante& flyge 3 Scilla 3 uis,inoidia,pot€ftas 3 oiflotia 3 fohicS 3 iiitbSi 

ExNcptuno&tAmphittione.Tiitoh. 

ExDione&Iou^Venus. 

ExIoue&Iunone 3 Mars. 

Ex Iouis capite 3 Mincifla. 

Exlunonefine patre Vulcanusk 

Exloue&Eurynome 5 Gtariau ) fetiulif ipoffci 
Amphitrite. <v , HYGINI FABVLARVM INDEX; ». 

Exloiie rurfus 8i Iunonejuaentus^ibectas, 

Ex Ioue 8C ThemidejHotiR. 

Exloue dt Gcrete,Proferpina•. 

Ex Ioiie 8C Moneta,Mufe. 

ExIoue&Luna,Pandiori. 

Ex Venerc 8£ Marte Hatmortta 8i formido. 

c Ex Acheloo S£Melppniene,Sirenes, *TeIes,Raidne,Molghetes,*Tioriev 

ExIoueSiClymene,Mncmofine. 

Exlouc &Maia,Meccurius. 

Ex Ioue 8i Latona Apollo 8C Diana. 

Ex * &tecraPytbondracodiumus. 

i ExThaumanteS£ Iris^arpKa^Ca&riOjOcypete^PodarceJ 

Ex Sole 8i Perfa Citce.Pafiphae, Aeeca,Perfes. 

Ex Aeeta 8C Clytia,tMedea. 

Ex Sote SC Cfymene,Phaecon &Phaetontides,*Merorc,lFielie,Ethecie, Dioxyppft. 

ExTyphone&Echidna,Gorgon,Cerberus,Draco, qui pcllcm auream ariecis Colchis 
fmiabat. Scylla qua; faperiorem parterri faeminac,infctioremcanishabuit,quain 
Hercules tntercmit, Chimeia, Sphinx 3 quiEfuitin Boeotia. Hydra fcrpens 3 qu*noue 
capita habuit 3 quam Hercules mtetemit,&draco Hefperidurtt. 

ExNeptuno6iMedufaChryfaor,&equusPegafus. 

Ex Chryiaore SC Cellirhoe, Geryon trimembris; 

* v . .. ■ * »,,...-. . ^ • 

4 Ex uUdos er. er Vergifi/ quinto, λομμα, ex Hefiodo Autcm numerttm trAiijtu.l!t.PAnoftAntusf 

ro di clymcncn rcfttit.ndmefu txplendi gr«ti«.N.im Apud Hcjwdu <{ninfiA£mtA,[ta umen aIijs 

nbminibus recenfentur. 

lr \n wett</?o excmpkrt lcgtbittur cx PdlLoHe gigkntc. icyUk StygiA uit , <fux turb* cx Htfioit 
nos trAnfpofuimuf. 

« c om werttdriw i» odyfteos μ. Tdxiepim, AgloApbcmen, Pifmoin, CP Lf giAm ,uocAt , fiA> 
tnofycAsfAcit. 

1i S lcSrA fortafiis Addendum,fic tnim Hcfiodus hnbcK liyt S*FABVLA PRlMA THEMIJTO. 
cognita ce, ipfa fe interfeeit. THAM.AS Aeoli filius, habuitexNebula uxore filiu Phrfeo ni?' 
8i filiam Hcllcn: 8t exThemifto.Hypfei filia, filios duos, Sphinciu 
6iOrchom^num:EtcxInoCadmifilia,fih'osduos,L€atchum,82 
Meliceiten. Themiftoquod fclno coniugio ptiuaffet,filioseius «* 
intecfictce noluit . Itaque in cegia latuitclam , 8£occafionfct nafla, 
cum puraret feinimicae natos interfeciffe, fuos imprudens occidit, 
a nutrice deccpta , quod cis ueftetn perpeiam iniecerat. Thcmifto n.lnoi ι» Η Υ G Ι Ν f 

ιι.ίπο. 
NoCadmi& Harmoriiiftiiat^cumPhiixu&Helli'» ex Nebula naiositi* 
tcrfice:ceuoluiirei,inH'tconfdificum£(^asgenfti*matrohis,&coiuraui^at 
ftuges itt fementeqadsdaret,torretlt,tienafcereniat. Ita utcuftctilitas 8i p& 
nuna frugu effeE, cmicas tota parnm fame, partim morbo interiret, Dc ea re 
DelpboSrrmtic Atbamasfoiellire. Ctitlno prsceptt,utfalfot» refpohfum ira teferrer, Si 
Phrixu fmmolaffetioui,peffiiemiaifotefihe. Qua 

Phrixus ultro ac librns polltcet fe u nu duitate aeruffina iiberatu ra . Itaqj cum ad aram 
cuminfuiiseiretaddudus,&pareriouecopreeariudta^ 

risjniis Atbamannconfilmm patcfifcit. Rexfacioorecognito, uxoreiua Ino,& filium 
ausMelicertenPbrixodedidittfecandos.i^ios^ 

ligineini€dt,etInofuanutdceer^uii'.AthamaspofteaabIoueintaniaoi>ie(Sa[,Lcatchu 
filiu interfedr.AtlnociimMdieertefilio fao in marefepra?dpitauitQaaLibecL£aco* 
tbeamuoiuitappellari:nosmacceiVlarutadidmus;MclicerieilaucdeuPaIxmonf,(lu€ 
nosPorEunudicimus.Huicv.quocgannoiudigymnicifiuntjquiappeHanturicr^ai 

. 1 1 1 i Pbcixus. 
Hrixus&Hellen infaniaaLibero obieda,cum in fyIuaerrarent,Nebula mi 
ter eddidtur ucnifle,&arietem inauraram adduxiiTeNeptuni et Theopha* 
bes filium 3 eumq?' natos fuos afcendereiufirt,& Colcbosad regem lAeeEam* 
Solis filiom ttahfire , ibiqf arietem Marii immolare * Ita didtur efle Faflum. 
*QuocumaTcendtffenc 3 6£arieseosin pelagus detuliffet, Hdledearietededdir ,exquo 
Hellefponrum pelagas cftappeliatu.m,Phrixam autem Coiehbsdetuiir.lbi matris prar 
ceptis arietem immolauitjpellemq/dusiriaararam iti tcmplo MarrispofuiL Qpam fec* 
DanredraconeIafonAeionis6£Aidrfiedesfitiusd(riiurp*ti 
chdaopen, Μ bens cecepit/iliam^ f Calliopen dedit ei uxbrent.Q.u:epbftea iiberosexeo prbereaiiit. 
ent ftri omnes Se<j uerituseft Aeeta,heferegnoeiicerent, quodei tefporiiumfuirexprodigiisiABad» 
forore Mcdex pena Aeoli filio mortecaucretJtaqjPhrixum incetfedr.AtfiIiieius 5 Argui > Phrbniis,Me» 
iaSjtCyiindrus,in tarcnl confcenderunr, uradanum Atbamarem tranfirec. HoStaib» 
cumpellem peterer 3 naufcgosexinfuIaDiafufi;ulic,6iadf Calliop^n matrerepoctauifi 
Cuius beneficio ad focorem Medeam ell comthcndatuSi 

ii ri. inoEucipidis* 

Thamas \n Thcffalia rex cum Inonehi bxorem,ex qua duos fiiios periffepa 

taret.duxitNympbajftliamThcmiftonem uxorc, exeageminosfiliosproi' 

creauit . Poftea rcfciit Inonem in Parnafo efle, t quar bacchatioriis caufa ed 

pcrucnifTe. Mintqui ca adduceccnt . Quam adddQarh celaait. RefditThe* 

miftb eam inuentam efl*e,fed qua? effct nefciebat.Coepit uelle filios cius necare.Rd con* 

fda,quam captiuamcffccredebat,ip(am Inoncm fumpfir,c!£tt dixit,utfiiiosfubscan* 

didii ueftimenris operiretjnohis filiosnigrisjno fuoscatldidis,ThemiftoriispuIIis op 

pafuit.TuncThemiftodeeepta, fuosfiiios ocddit.Id ub<refdit,ipfa fenecauit. Acha* 

masautem in uenatione per infaniam Learcbum maiotem filiuhi fuum interfedr.At 

Ino cum minoce filio Melicette ia mate fe deiccit, 8C dea eft fada. 

V i AthamaSi 

SEmele, quod cum Ione concubumt , ob fd luno roto generi cius fuit infefta . Ira<j 
AthamasAeoiifilius,pennfaniaminuenanoncfiIiumiuuminterfcdtiagitns t 

VI; Cadmus. 

CAdm us Agenoris SCt AgrifopcsfiliiiSiira Martis quod draconem fontis Caliaiii cu* 
ftudcmacddcratfuotum proleinterempta^cum^Jarmonia VencrisSSMartisfi* nomr.iuiit. 
citorus alij. 
Cbalciopea, 
Pberecydedi/ 
citnr* lia oxoce fua in lllytix tegionib us 3 in dcacones funt con ueriu tiiiAriiM 


αεΓ 

t Α Β V L 

vii. Antiopa. 

NtiopaNy&dfilia,abtEpaphoperdolumeftftuprata JraqjaLyco ntro tpopeo Ul ^ 
Fuo cieda eft.Hancuiduam Iuppiter compreifit. At Lycus Dirccn in ma* corwtlj.PrfK/i 
trimoniu duxit,cui fnfptcio incidit,uimm Fuum dam cum Antiopa eoii 
cubuiffe. ItaqjimperauitFamulis, utcam in renebrisuintfam dauderent. 
Cui poftquapartusinftabat, effugitex uincuIiSIouis uoluntate,in motn 
temCytheroncm.Cum^pattiispremcretj&qufreret ubipareret, doloreaminipFobi* 
uio coegit partum edere.*Q.uos paftores pro fuis eduearunt,& appellarnnt Zeton, ebrc v ,•^,» Juj} 
#>v (Wwj/ τοττίψ. Altetumaut Amphionem, οτι\ρ ΑιΜω,η οτι χμφ όχ /loy Kvr^yiTiKiy-, ptpenti g«nc 
idcft,qijoniaminbioioeumedidit. Quipoftquam macrem agnoucrunt,Dircenad losiautjMiL• 
tanrum indomitumdcligaram uica pciaacunt. Excuiuscorporein monte Cytherone 
fonseftnatus,quiDirccuseftappelIatus,bciicficioliberi,quodeiiisbacchafuerat. 
Vlir. Eadem Euripidisquam FdibitEnnius. 
Υθεί regis iri Boeocia Fuit filia Antiopa. Eius Formf bonirate Iupptter addu* 
Sus,grauidam fecit.Quam patercum puhireueIletpropterftupmni,minii! 
cans periculum, Antiopa efFugir . Cafu in eodem loco , quo illa pcruenerat» 
tEpaphiisSicyonius ftabat.lsmuliercaduedam domo, matrimonioFuo 
innxit.Id Nyftxus a?gre fcrens,cum moreretur, Lyco fratri fuo perobteftationem man* E P°P Hi * 
dat,ciiitum regnum rdinquebat.neimpune Antiopa Ferret. Huius poftmcmem Lycus 
Sycionemucnit,interfeaoEpaphOj Antiopam uinflaadduxitin * Cytheronem.parii 
geminos,&tcliquK.Q.uospaftoreducauit,ZctuHi&Ampbioncnominauir Aiiriopa 
Dirce uxori Lyd dataeratin cruciarnm, caoccafioiienafta,ftiga:fcm:indauit. Deuenic 
ad filios fuos. ExquibusZetusexiftitnans fugitiuam , non reeepit. Ineundem locum 
Dirceper bacchationcm Liberi illucdelaca eft,ibi Antiopam repmam,ad moctcm extra* 
hebat. Scd ab cducatorepaftoreadolefcentes cerrioies fafti 3 eam effe matrem Fuam,cd6* 
titcr confecuti matcem,eripnerunt. Dircenad tanmm crinibus religata,necant. Lycum 
cum occidere ucllent, uetuit eosMercurius,&liitr)uliijirir Lycum eoncedereregnum 
Amp hionu IX. Niobtf. 

~ Mphton & Zetus louis $C Antiopes Nydei fiiif , iiiflu Apollinis Thcbas 
muro dtcudnxerunt ufq? ad *Semeduftum Laiumqj' Labdari regis filiu in 
exiliii eiecerunt. Ipfi ibi regnfi obtinerecccpemnr. Amphion in coniugium 
Nioba Tantali Sd Dionci filia acce pir.Ex qtia procreauit liberos Feprem,roti* 
demqj'filias.Q.uem partuNiobeLatonxantepofuit,fupeibiusqi'locuM cftin Apolline 
8i Diana.Q.uod illa rinfta imi cuku efler, 8C Apollo ueftem deorFum*, atq$ crimtus, 8C 
fe numtto filiorum Larona fuperare Ob id Apollo Filiosdus^iu fylua uenantes,Fagittis 
intecFecitinmonteSipylo. EtDfanafiliasinrcgiafagittisintecenii^prxtcrChlDridc* At JjJ^ljJJ. 
gcnirrixliberisorbaflendolapidea FaftaeiTedidturinmonteSipylo.Eiusq^hodiela' 
chrymiemaneredicutur. Amphion autem cam templum Apollinisexpugnare udlet, 
ab Apollme Fagittis ttt. interFeftus. X . Chloris. 

HlorisinurbeSeti Amphionisfiiia, qua:exFeptiFiipcrautrar. Hachabuit "°Λί rus ««<■* 
in coniugem Nelcus * Hippocoontis filius . Ex qua procrcauic libcros 3 ma^ n °l>uius,fciJ' 
Fculos xii. Hcrcules cum Pylurn cxpugnaret,Nelcum inrerFedt 3 6i Filios cius ttrm *?? j 0/ 
decem, iindccimus autcm Periclymenis benefido Neptuni auiinaquike jfMfife uidnut 
cfFigiem commutatus , monem efFugiL Nam duodedmus Neftor in Ilio erat, quitna facere.oiylA 
fccula uixiffedidttirbenefido Apollinis.Nam quosannosChloris δί Fratcum 3 Apollo 
«ipucratjNeftori eonceffit. Xi.Niobida». 

LErta,TantaUisJFmcnus,Eupiilus,Pbiedimiis,Sipulus,Chiade,Chlons,Aftygrai 
tia,Siboc,Sidothius 3 Eudoxa,Arehenor,Ogig!a.Hi Fnnt ίύη,δί FilueNiobiE uxo^ 

Hs AmphioniS. N5 modo conupta,b<rc,fcd ttiam tranfpofiU nomina uidentur.fic enim <ώ αΐψ rcce* 

fentur.filiqrum fcilicet, Archetoorus, jAniahs, ifmtnius, F.pmicus, pbctdimus.sipyius, ^Onmaficbm-.liliAmm 
*Htem;cbloris,Aftycrdti<t>Pelopia,Necerti, clcodoxe, Ogygia. cr clytia. E.tcruntc[Hoc[HciKHctujUxcmp.eTaf£ 
ψ£&Α titeritiZp pro ψ alix ώ indodo, ttt Aftnrct,<{Mpim rtpoftt*• xu. Ptlui Viielur ieifei 
II Η Υ G Ι Ν 

Xil.Pelias. Elie Cretei SC Tycus filio refponfum erac, ntNeptono kciattifaccret.Ei 

Π quis monocrepis, ideft, uno pede calciatus fupetueniflTet, tum morte 
eius appropinq.oare.Is cum annua facra faceret Neptuno,laibn Acfonis 
filius 5 fratris Pelix, cupidus facEa faciendi,dum flumen Euhenum tra&« 
^!1 tirec, calcianKncumreliquic.-qaod utcekrketad{actaueniret,neglexir> 
Id Pelias infpicies, mernor fortium prscepti , iuffit eum pcHetn arietis, quam Phryxus 
MartiiacraLieia^inauratamjGolchisabregeAeetahoftepetere.QuiconuocausGrsdai 
ducibuSiColchoseftprofedus. 
ApoUontitsAw 
tutrumuocAtcZ 

fiumm. 
morelinquerer. χιιΐ.Ιιιηον 

Vno cum ad flumerr tEuhenam in anam iecoutttiflet,6£ftarerad homif 
num mentes tenrandas , ut fe flnmen Eubcnum rransferrent » Ecid nemo 
uellet, laibn Aefonis 5i Alcimedes filiuseam tranftalit. Ea aute irata Pelia?, 
quod fibliacrum iutecmiferat facere, effecir utlafon unam crepidamiali* Xii lii ^rgpnautarcOnaocatf. Pywtpl* λ , for/ 
tafas , fic enim 
Apolknius. 
Cometx alij, ut 
Apoi/.et orpb. clymene 

1U quidcm ue/ 
tuflum exephtr 
habet,fed arbi 
trar fubdititiu, 
fro Minfa cffc, 
et α prox. repe/ 
titum. 
Laotboes.fic Λ TitareftM.fice/ 
tiim Apollon. 
Apud Apoi/.Do 
lopeis getile cfl, 
propmm nnte 
ctimene. 
Cantbus ,ut 
Apollonm. b 
Euritus.uide 
fipoilonnilhi. 
rUccus, n5 cly 
tium.fed Iphitii 
in Colchis pet 
jrj/jf/c tradit. 
Ε η deidos, cbi/ 
ronisdij. 
Afon AefonisfiifusSc AkimedesCirmeni filice* 5£TheflaIorumdax. Ot* 
pheus Ocagri ScCaiiicpes Mufa: filius, Thrax , urbe *Fleuia , quxeftin 
Olympo monre, ad flufncn Enrpeum, Martts cytbatifta. Aiteriont Pyre* 
Μ mi filiuSj inatteAntigonaPheretisfilia , exnrbePeline. Alii aiuntPrifcift* 
iurri,urbePirefia,quaieft m radicibus PhyUa?i rnontis, qui eft in Theffalia . Q.uo loco 
duo flumina,ApidauuSj &:Enipeus, feparatim proie'fla,in unnm conaeniunr. Po* 
iyphemus,E!atifilius,matreHippcaAntippifilia 3 TheiIakis,exurbeLariiFa,pedibusar 
dus. ipbiclusPhyIacifilius,matrefPericlymeneMinya;filia,exThcflalia,auunculus 
lafonis. Admetus Pheretts filius,marre Periclymene,*Minois filia,ex Thefiaiia,moie 
CaIcodonio 3 undeoppidu&flumcnnomenfraxit.HuiasApolIrnempecuspauiflefe 
runt. Eu ryrus 8C Ecnion,Mercurii5i f AntreatieMeteri dlix filins,ex tirbe Afope^qass 
nunc uocarurEhefus. Qpida aurores Theffalos putant. EtbalidesMercurii & Eiip& 
Iemia;Mirmydonisfilia?filius. Hic fufitLariffeus, urbeGyrtone,qu£EeftinTheffalia. 
Hic oftenditnullomodoCentauros ferrofepoiremilnerare,fedtruricisarbbmiiicas 
niuniadafiis/^Ca;ncusEIatifiiiiis,MagncfiusjiuncnonullifoemtS]afuiiredicat.Cai 
petenri.Nepwnu proptet connubiu optatu dediiTe,utin iuuenile fpecie cor.crias^iuiiio 
iflu interfici pofifet, quod eft nun^ fafluj nec fieri potcft, utquii^ mortalis noh poflet 
ferronecan",aiuexmulierein uitumconncrti. MopfusAmpyci SiChloridisfiiitis.Hic 
augutio dodusab Apollfne, ex Oechalia,ueI utqutda purar/Lyparenfis. Eurydamas 
Iri &DcmonriffiE filins. Alii aiunt Cdmeni filiu ,qbi iuxta lacu Xynium *Dolopeide 
uibem inhabitabat. Thcfeus Aegei 8C ActbraePytthei filiaefiliuSja Trzceene,alii aiuc 
ab Athenis. Pirythouslxionis filius, fracer Centauroru. Tbefialus. Menoetius A&ods 
filius.^Amponitus.^EribotcsTelconrisfilius.* Ameleon. Eurytion,Iri &Demonaflai 
filius. Ixirion ab oppido*Cerintho. Oileos Lcodaci6iAgrianomesPcrfconisfiliaj 
filius,exurbeNaricea.tAliiaiuntexEubcra. Clytius,8nphitus 3 Euryri&Ana'opesPy 
lonis filix filins 5 regcs Oechalix.Hic conceffa ab Apolline fagittarum fcieniia ciim au* 
core m uneris contendiffe dicirur . Huius filius * Clytius ab Aeera interfeflus rft. Pa^ieuis 
8t Telamon Aeaci 8C PjEncidos* Cepitionis filia: filii,ab Aegyna infula.tlui db csdem 
Phoci fratris,relidis fcdibus fuis,diuerfas perieruntdomos.PelajusPhthiam, Tdamon 
Salaminam,quam ApoIloniusRhodius*Atthidauocat. BatcsTeIeontis&Zeuxip# 
pcsEridanifluminisfilia;filius,abAthenis. PhalerosAlcontisfiliusabAthcnis. 
Tiphys Phocbantis 8t Hymanes filius, Boetius, is fuitgubernatoE nauis Argo. 

Afgtijl F Α Β V L ΑΕ. 13 

Argus Polybi 8ί Argix filius,alti aiunt Danai filiu,hic fuit Argiuus pelleraurina lanu Apoli Arefloris 
gineadopertus,isfuitfabricatornauisArgo. PhliafusLiberiPatriSj&AtiadnesMinois flvunfaat 
filiaifilius, ex urbePhliunce,qu£eeftin Peloponnefo,aliiaiuntThebanu. Herculeslo* A h' SiUit e PblUs 
uis&:Alcimen?Elearyonisfili£Efilius,Thcbanus. HylasTheodamaris&Menodices J£J2J^ 
Nymph? Oreonis filiajfilius, Ephoebus,ex Oechalia:alii aiutex Argis comite Heiculis. p3ye 

NaupliusNeptuni82 Amymones Danat'filiaefilius,Argiuus. Idmon ApollinisSi 
fCyrenesNymphae filius,qutdam Abantisdictjnr,Argiuus.Hicaugurio prudens,qua* A p er i es ehere/ 
uispracdicentibusauibus, mortefibidenuntiariintellexit, fatalitamen miliriaenon de' adcshabet 
faiu Caftor 8i Pollux louis 8i Ledaj Theftii fiiix filius Lacedxmonii,alii Spattanos di/ 
cunt, urerqj imberbis.His eodem quacg temporeftellaj in capitibus ut utderentur, acci* 
diffe fcribituir. Lynceus&Idas Apharei,&Ai:eruxBibali filiaefilii, MeiTeniiexPelopo/ 
nefo . Exhis Lynceus fub terraqua*qj latentia uidiffedicitur, neq? ulla caligine inhibe/ 
batur,aliiaiuntLynceumnoftunuUuuidiire.ldern fubterrafolimscernerediduseft, 
ideo quodaurifodinas nocatiscum defcendebat, S£auru iubito oftendebat, ita mmoc 
fublarus,eum fub terra folicu uidere . Item Idas acer, ferox. Pccidimenus Nilei et Chlo AleibabetApol. 
tidisAmphinois&NiobesfilixfiliuSjhicfuitPylius. AmphidamusetCepheustEgei lpkus,»utrm 
&CIcobulesfiliideArcadia. AncaujsLycurgi filius,aliincpotemdicunr,Tegcates. ""' 4 "/' H > rm * / 
AugcasSolis &Naupidames Amphidamatis filix filius,hic fuiticleflus. Afterion et H^cw^Apoi 
AmphiontYpetaclifiIii 3 aliiaiuntHipafi,exPeIIene. EuphemusNeptuni&Europes / ;d j, ct 
tTityi filiaz filius, Tamarius.Hic fuperaquas ficco pcde cucuniiTe dicitur. Ancaeusakec Apoll.aut ?olyt 
Neptunifilius 3 matreAltaCathcftifilia,abImbrafoinfula, quaePartheniaappellataeft, pbemnmnocAt 
nunc aiit Samos dtcitur. Erginus Neptuni filius,a Mileto quidam Periclimeni dicur, c 
Orchamenius. Meleaget Oenei <S£ AltheeTheftii filix filius, quida Marris putantjCa* 
lydonius. LaocoonPorthaonisfiliusOeneifrater,Calydonius. IphiclnsaltecTheftii 
filius>matre Leucippe Althe? frater,ex eade matre, Lacedaemonius.Hic fuit Arcastcurfor, credo UgeniU. 
iaculatoc. Iphitus Nanboli filius Phocefis,alii HippaC filiu,ex Pcloponcfo fuiffe dicut. artificiojus, aut 
Zetes δί Calais Aquilonis uenti 8C Orithya; Ertchthci filia: filii.Hi capita pedesqj' pen* J ,m " c Ψ ι ^ Λη * 
nacoshabuiflcfecunrur,ctinesq?'cetuleos,qui peruioaeceufifunt. HiauesHatpyastces 
Thaumantis 8C t Ozomenes filias Alopien, Acheloen,t Ocypetcn fugauerut, a Phineo ElcHr* Hcfwd. 
AgenorisfiIeo,codemtemporequoIafoni comitesadCokhos proficifcebantur.Qua: cc/cnoApoil. 
inhabitabatinfulasStrophadasin Aegeo manjqugPlotfappcllatur. Hxfuiffcdicun* 
tutcapitibusgallinaccis,pennata;,alasq}',6i brachia humana,unguibus magnis, pedi* ^ ; 
busc|j'gallinaceis,peftusalbumfoeminacghumana.HiautemZethes S£CalaisabHetii 
culeteltsoccifi funr.Quomm intumulisfuperpofitilapides flatibuspaternis mouetur.. 
Hi autem cx Thracia effe dicuntur. tFocus 8C Priafus Ca:nei filii ex Magnefia. Eury vhoais 
medon Liberi Patris& Aciadnes Minois filix filius,a v Phliunte. Palsmonius Lccni fi* 
liuSjCalidonius. Ailor Htppafi filius ex Peloponefo. Therfanon*Solis 8C Lcucothoes 
filiusexAndco. Hippalcimos^PclopisSdHippodamiieEnomaifilisfilius, exPelo^ 
ponefo Apifis. AfdcpiusApollinis8iCotonidis filius. Atriacha*Theftii filia,Argi* 
uus. Milcus Hippocoontis filius,Pylius. IolausIphiclifilius,Argiuus. Deucalion 
Minois8£ PafiphacsSolisfilia: filius,exCreta. Philoftetes Pceantisfilius^Meliboea» 
CeneusalterCoconisfiliusGoryna. AcaftusPelia;& AnaxabixDymarisfiliiEfilius, 
ExIolchOjduplici pallio coopertus.Hic uoluntarius Argonautis acceflit, Iponte fua co* 
meslafonis. Hiautcmomnes Minyacfuntappellari, uelquod plurimoseorumfiliac 
Minya:pepei:erunt,uelquodIafonismatecCIymcnit&:Mtnyai filia erat.Sed ncq? CoU A ^ c,me ^ e cfr/ 
chpsomnespecuenerunt,neqjin patriamregrciTumhabuerunt.HylaseniminMoeiia, ^"^y 1 "** 
anymphis iuxtaCion,flumencgAfcanium taptusefl.quedumHcicules&Poliphei r4t . A f ^ M f/ - 
mus requirunt uento rapta naui dcferti funt. Polyphemusab Hcrcule quoqj ieliftus,co 
ditain Moefia ciuitate,peiitapudChalibas . Thiphysautmorbo abfumptuseft, in Ma^ 
riandinis in Ptopontide, apud Eycum cegem, pco quo nauem cexit Colchos, Ancsus 

b Neptuni 14 FABVLAE, 

Neptuni filius. IdmanauteApollinisfiliusibiapud Lycumcotnftfamentatumcxil/ 

fet,ab apro percuflusdecidit, ultotldmonis ftiitldas Apharei filius, qui aprum occiditj 
Butes Telconcis filius^quauis cantibuset cithara Ocphm*uocabatur.,iiidus tamcn elt 

dulceditieSirenum } 6^nautucusadeasinmacefepcaecipitauic.EumVenusdelatui?u^ 

cd.ctj ulyheeu. ctibustLilybgo feruauit» Hi funrqni non peruenerutColchosJn rcucrfioneautem pe* 

CAnetHenm f« riecut Eucibates Telcontis filius,&tCantus Ceriontis filius intetfefti iunt, ia Lybia a pa* 

«"««/«itApol. ftoreCephalioneNafamonis fratre, filio Tritonidis nymphar SiAmphitemidis, cuius 

Mm&cR Mop/o „. ^ u ^ e pectJS depopulabatur. Mopfus autem Amyci filius ab ferpcntis morfu ia Africa 

/«m Aiipcwf/ obut.is autem 111 iunereacceflerat,comes Argonautis, Amyco patreocciio. Item acccffe* 

fe d/cit runtex infula Dia Phrixi et Chalciopes Medgfotoais filii, Argus,Melas,Phronrides,tCy 

cytoritfdiy lindtus,utaliiaiutuocitatos,Phronius,Demoleon,Autolycus, Phlogius.QjJOsHercu^ 

lescumeduxillechabituctiscomices^uAmazonubalteiipeti^reliquttteccocepetculfos, 
AD4/bIoregi"i taDafcyloqutccgisManfuadcn^filia. HiautemcumexiretadColchos.Herculemdu 
vumiyni p7. ccm f acere uoluerunt. Uleabnuit, ftrd porius Iafonem fieri Oportere, cuiusopera exirenc 

omnes.dux ergo Iafon regnauit. Faber Argus Danai filius, cuius poft moitem rexic na=« 
„ uem AncsusNeptunifilius proretanauigauitLynceus Aphareifilius, quimultum uiV 

debat.Tutarchiautem fueruntZetes &Calais Aquilonis filii, qui pennas&in capite&Z 

in pedibus habuemnt.Ad ptoram &remosfedetunt Peleus ^Thelamon,ad*pitulum 

fedeanitHercules&Idas.Csteriordinemferuauemnt. Celeuma dixitOrpheusOeagri 

filius.Poft,rdido ab Hercule loco eius fcdit Peleus Aeaci filius.Hgc cft nauis Argo, quam 

Minerua m fideralem circulum leculit, ob hocquod ab feeffetxdificata, ac pnm um in 

Pelagusdedudaeft,hxcnauisinailcisappacesagubemaculoaduelum.Cuiusrpeuem 

acformam Cicecoin Phienomenisexponithis imfibus» 

At canis ad caudani ferpens prajlabitur Argo, 

Conuerfam prae fe pottans cum lumine puppim. 

Non alix naues ut in alto ponere proras 

AnrefolentcoftrisNeptunia prata fccantes, 

Sicut cum cccptan t tutos contingere portus 

Obneitunt nauem magno cum ponderenautar, 

Aduerfamqj trahu nt opcata ad littoca puppim, 

SicconuerfauetusfuperxtheralabiturArgo. 
oiHtrfo hmine Indegubernadum tendensapuppetuolante 
ftHgeni Clari pofteriora canis oeftigiatiangit. 
«Uundit Hxc nauis habet ftellas in puppe quatuor, in gubetnaculo dexcro quinque, in finiftrtt 

quatuor,confimiIes inter fefeomnino tredecim. 

4 Vidtntiir hec corruptelegi, et Adfeqwente potius Cenea referri dtbere. Sic ettim Apollon. ex φιο huemuluadutr/ 
buttt ctiam traslAtA rcpe nns. Kauna yi fiojj j»f ϊτι lrtiioiw;j» αοιΛί «tvnrof «re-ip όλί^,οτί ϊψικς ο J@* *V αΆαρ 'tixxg 
KftsfUji.oi/ ιμττχλφ ο(μΧ$ινηί, ο'τί μψ \γκ\"ινβι Jtf tnfu Strtji>a\iTi Λπ /ou. *XV" cff ηιί]0',*κάμϊ1ίί ίλύί -tji fiiti >*i»f 

βαψίμν®• siSx/viri κατκ'γΑίω 'ύάτΗΐη.ζΤ de eodem in commmuno fere eadcni uerbafe<^umtur,<{ux hic de Nc ptu.no 
ς? munere eius citatur.QtfAn$ Apollon.no ipfum Cxnca.fed Cxnei filmm Corona cum AfgonAUtis frofeaH dicit. 

f, ApoMowwrnon huncfed Cantkum exEuboeAueHiffeait.ttideturergo tranfpofita cUufulahtec ejfe α LbrArio. 

c Commcnt.Apollonij Afopalete Pbxnicis filix.czterum Apollonius nS uocat imbrafiam infnla proprio nomine.fei 
tpitbeto,ab Jmbrdfoflmio.qui pofiea PArthenius diSus ejl (ut Com.ibidtm aif) eo quod iuxtA eum lnno atm uirgo 
tliAtn ejfet,mtritA fuerit.Hxc enim uerbAfmt •Λ' i/i&fx<rinA3i& Kfmj-Bxfitritit eVtat®-. 

χ v . Lemniada». 
Ν infula Lemno mulieres Veneri facra aliquoc annos ηδ fecerant, cuius itn 
uirieamm ThteiTis uxoces duxerunt, 8C prioresfpreuctunt. At Lemniades 
eiuidem Veneris impuifu coniucats,genus uiroruomneqiiod ibietatin* 
tetfecemnc, prxrer Hypfipylem, quaepatrem fuum Thoantemclaminna* 
omctm Apoh uem impofuit,quem tempeftas in infulamtTauricam dcrulit,interim Argonautx pras* 
hibti nauiganteSjUmno accc0ccut t Quos uc uidit Iphinoe 5 cuftos pona?> nuuauic HypGpylx 

reginx, 

F Α Β V L ΑΕ» ι$ 

kginst cui Pohxo*tatecofKtutadedi£coniilium,uteas lacibus hofpicalibus obligaret, 
hofpirioinuitaret.HypfipyleexIafone procceauit filios Eunaeum6£tDeiphiIum.Ibi ΉοΜ, stntint 
cum pluresdies detentiefifent,ab Herculeobiurgati difceiferuin.Lemniadesautem poft* 
quam fcierutu Hypfipylen patrem fuum fecuafife, conacxfunteam incecficere, illa faga: 
femandauit.Hanc praidones exceptam Thebas depottacunt 5 <S£cegi tLyco tn feruitiunj Lyctirgoafy 
uendiderunt.Lemniadesaucetn qua*cunqjex Acgonautisconcepetunt, eotum uomi* 
na filiis fuis impofuetunt» 
^^^__^ Xvi.CyzicuS. 

Il^^^jyl YzicnsrEufon filius tex in infula Propomidis Argormnas hofpitto liberali Apoll. Aenei fi, 
lj/pv$i|£j excepit.Qui cnm ab eo difceffilTen:, totumqj diem nauigaflenr, noftetem' Uumfait.tufa 
t$&pj!{ peftareorta ad eandem infulam ignari delaci funt. Quos Cyzicus hoftes pe/ ή autcm « [a 
ι^*τ * **3 ΐ lafgicos arbitrartseffe, cumeis nodtu in lictorearma contulit, &abIafone liAtugotem 
eftintcrfcdus. Quod poftero diecum propelittusappropmquaffet, Qi uidiffetferegem 
iiita - fecilTe,fepulcura:eum tradidif,atqj filiis regnum tcadidit. 

Χ ν ι i.Amycus. 

AMy&is Neptuni 8i Mclics filius Bebtyciaj rex . In huius regna qui uenerar,Caeftis 
cogebatfecum contendece,&deuidtos perdebac.HiccumArgonauras prouo* 
cailtcad ca;ftus,Polluxcumeo conteiidit,S£eum interfecit. 

XVlIl.Lycus. 
Ycus teXinfuixPtopontidis, Argonautas recepithofpirio,in honorem,«J 
quodAmycuminterfecerar 3 quodcumfxpe*inficiaretur.Argonauta;dutH 
apud Lycummorarmu &extca*uenatum exiifent,Idmon abapro pec* 
cuifusinteciit.In cuiusdumdidtius fepultutamorantut, IphisPhorbantiS 
Fdiusmocitutjtiinc Argonauta* Ancaeo Neptuni ftlio naue Argogubernanda dederuf.. 

XVini.Phineus. 
Hineus Agenoris filius Thrax,ex Cleopatra habuit filios duos.Hi a patre no 
Licrcaicriniineexca;catifunr. HuiceriamPhineo Apolloaugutiumdicituc 
dedtiTe.Hicdeorutrtconfiliacurn enunciai:ecabIoueeftexca:catus:<S£appo 
fuiteiHarpyas 3 quaiIoiiiscaneseiredictintur,qua:efcamabotcciusaufFec/ 
f £rtt. Huccum Argoiiaiitajdeuentffeni, &cum itei utdemonftraret, rogarent, dixitfe 
detttoilitraturu,fi cum poena liberarent.TuncZetes, & Calais Aquilonis uenti, 8C Ori* 
thyi£Efilii,quipennasiiicapite&inpedibushabuiisedicuntut,Haipyasfugaiiecuntin 
infulasStcophadas,6iPhineum paenalibetarut.Qi.iibus monftraiiitquomodoSynv 4 
plegadas ttartiirenr, urcoliimbammittecent, quajpetriecum concurrifsent,in reccffu 
catutn,iili retro iefUgecent.Argonautiebeneficio PhineiSymplegadastranfierunr. 

Videtur cr.bic loats corruptus cjfctalc enim confihum Phinci fuit.ut co\umba.m cmittcrent.qitee ft fdua per pcintf 4 
Wii^Mtr i«o$/f ^«er««t»r,/l» tntcr tunfaoLndunl peryjfet.retro fngerent.cedercnfy DtorUm monita. 

X X.Scymphalides. 

ARgonautaecum ad infula Diam uenifsentj&aues ex pennis fuis cos conficerenc 
profagittiSjCummultirudini auium refiftere non pofient, exPhinei monitil 
clypeos & haitas fumpfecunt,ex more Cmetum fonicu eas fugarunr. 

XXi.Phrixifilii* 
Rgonautaccum per Cyaneascautes, quacdicuntat PettxSymp\egad&ine 
trafsennnarequuddicitutEuxinum,cteLtatcr,uolurareIuiionisdelatifunc 
adinftilamDiam. IbiinuenetuntnaufragosnudosatqucinopesPhi:ixi6ii 
ChalciopesfilioSjArgunijPhtonridcn.Melam^Cyhrtdrum.QuicumcafuS 
fuoS expofoifsentlafoni, fecum ad auum feftinaret Athamania ife, nauftagio fado ibi 
efse eiedos,quos Iafoti receptos auxilio iu uic.qui Iafoncm Colchos perduxetuc, pet flu/ 
meti Thecniodoontem, 8icum iamnon longeefsenta Coichis, iufscmni nauetn itt 
occultocollocaci^ueuecunt ad matcem Ghalcyopem Mcde« fororem,indicant'qjt 

b * Iafonis Memerunt ζ? 
PberetePAufnn. 
«κ corinui.noc. t6 Η Υ G I U ϊ 

lafonis beneficia, 8£ ctfr ueniffetTuc Chalciopede Medea indica^perducitcgfeam ctilit 
filiisfuisadlafonem.Quecumcum uidiffet,agnouitquemin fomnisadamauecat,Iu 
nonisimpulfo,omniicgeipollicctur 3 8ipecducunceumadtemplum. 

XXU.Aeta. 

Eta;Solis filio eratcefponfum, tam diu cnm regnum habitimim, quadio 

ea pellisquatnPhrixus confeccauerat in fanoMacriseffet.Itaqs Aetalafoni 

hanc *fimulcatem conftituit,fi uelkcpellem autatamaufferre,tauros£i:ipe* 

desqui flammasnacibus fpirabant, jungetetadamanteo iugo, &ararer, 

dentescg draconis exgalca fereret : ex quibus gens armatorum ftatim eiia* 

fcccenmc&femutuointecficecct. Iunoautlafonernobidfemperiioluit feruatuquod 

cum ad flumen ueniffet,uolens hominu mentes tentaie,anum fefimulauit^ rogauic 

ut fettansferrct.Cum cajteri qui tranfieram defpexiflfent, iilc tranftulit eam: itaqj cum ίά* 

ret lafonem fineMedeaeconfiliotmperata pcrficecenon poffc, petita VencreotMedejc 

amorem iniicccet.Iafon a Medea Veneris impulfn amatus cft, eius opera ab omni peri* 

culolibecawseft. Nam cum tauris ara iTet,6£ atmarieflcntenari,Medeaemonitulapide 

intereos abiecit: illi intec fe pugnantes, aiius aliu inteifecemnt, dracone autem ucnenis 

fopito, pellem defano fuftulitin patriam'q3 cum Mcdea eftprofedus. 

XXiil. Abfyrtus. 

Era utcefciit Mcdca cum Iafoneprofugifle, nauecoparara mifit Abfyttfi 

filiucumfatellidbusacmatisadcam perrequendam.Quicumin Adriaa* 

co mart in Hiftriaeam pedecutus eflet, ad Alcinou legcm, β£ uellerarmri 

contendere,Alcinousfeintereosinterpofuit,nebellarec:queiudicefum* 

pferunc,quieosin pofterum diftulit.Qiiicumtrilfooreffetetinterrogarus 

eflfeta coniuge Acete, quf caiifaeiTetrriftici&dixir.feiudicem fumprum aduabusdiuers 

(is ciuitatibuSjinterColchos 8C Argiuos.Q.uecum intetrogaret Atetcquid nam cffct iw> 

dicamrus.refponditAlcinouSjSiuirgofuencMedea.paretiredditiirurnjfinautniuliec, 

coniugi.-hoccumaudiuit Aretcaconiugc, mittit nuntiiimadlafonem, &isMcdeam 

noftu ia anttodeuirginauir.Pofteroautdiecum adiudicium ueniffenr.&Medea mu 

licr effet in ueta,coiugi efttradita,nihilomin us cum profedi efient, Abfyrrus timcns pa* 

t«sprajcepra,perfecutusefteosininfulamMinerue,ibicumfacdficafetMincru£Elafon, 

6^Abfyrtusuitetueniiret,abIafoneeftinterfeftus.CuitiscorpusMedeafepultura;dcdii, 

atqj inde profedt funt. Golchi qui cum Abfyrto uenerar,timentes Aetam,illic remanfc 

cunt,opidum'q;condiderunt 3 quodabAbiymnomineAbfocinappellatunt. Harcau* 

tem infula pofita eftin Hiftriacontra PolaJunfla infuIaeCantie. 

Χ χ 1 1 π. Iafon Peliades. 
Afon cum Peliae pattui iui iuffu tot pericula adiffet,cogitarc coepit,qaortio# 
do eum fincfufpicioneinterficerec,hocJVIedea fefachuam pollicctuc Itaqui 
cumiam longeiColchiseiTencnauciufsitin occulto collocati, &ipiaad 
Pelice filias pro facerddte Diana;uentt,eis pollicemr fepancm catumPelian 
cx feneiuuenem faituram. Idq/ Alceftis maior filia negauit fieri poffe, Medca quo fari* 
liuseam perduceretad fuam uoluntatem,caliginem eisobiecit,&ex ucnenismultami 
ikmim cacula fccit,quie uerifimilia effe uiderentur, arieterrug uetulu in ta?neu co η iecit,u η dea* 
gnus pulcherrimus profiluiffeuifusdteodemq? modo undePeliades 3 id eft Alcefb's,Pe 
lopia,Medufa,Ifidoce,Hippothoe,Mcdea; impulfu patrem fuum occifum in aeneo co 
xemnt:cumfedeceptaseffeuidctent, apatriaprofugerunt.-atlafonfignoaMcdeaacces 
pto regia eft potitus. Α Caftdqj Pelif filio ftatri Peliadum, quod fecum Colchos icrat,ce/ 
gnum patemum tradidit,ipfecum McdeaCorinthum profeduscft. 

XXV.Medea. 

MEdea Aetie&Idyrefiliacumex Iafonciam filios f Marceru &Feretum ptocrcaf* 
fetjfummaij concocdia uiuerent, obiiciebanu ei hominem tam fotrcm, ac ίοι» 

mofum, 


FABVLAE. 17 

mofumjiiobilcm.uxoreaduenam, atqjueneficahabere. HuicCreon Mtncrci filiusrex 
Corinthius filiam fua minoret Glaucem dcdit uxorem . Mcdea cum uidit fe erga Iafo> <d. creuftm.fic 
nem benemerentemjtantacotumeliaeiTeafFcdam^coronaexuens fecitauiearr, eatnqj <•»»η cr po/?c4 
muneriiuflit filiosfuosnoueccaedare.Cteufa mnneceacceptocumlafone&Crconte UOMt 
coflagrauit.Medca ubi cegiam ardere uidit, natos fuos ex lafoneMarcerutn $£ Feretum 
interfccit, 3£pK>fugitCorintho. 

χχνι. Medeaexnl. 
Edea Corintho exul.Athenas ad Aegeum Pandionis filium deuenit m ho/ 
fpiriu^eiqg' 11 upfir.Ex eo natus eil Meius.-poftea faccrdos Diane,Medea cxa* 
gitarecocpit, /egiqfnegabat iaora caPrc iacere poftc^eo quod mea ciuicate 
eiietmuheruenefica &tcelerata,tu:ici£:rum nculatur. Medeaautem iundis 
dracombus,ab Athenis Colchos redit,qux iq itinerc Abfoctdcm ueinr, ubi frater Abfyr 
tus fepukuscrat: Ibi Abforitani fcrpentium iXNiiu^dini relifteec non poterant . Medea 
autemabeisrogata,leaaseasm tumulum irawsto:-n'ec.t } quaradhiicibipcrmaneiucs» 
fi qua autem cxcca cumulum,extt debitum naKirae peribluit. 

XXVII. ftfedtoi'. 

Erfi Solis fJio, fratci Aeeta? rcfpon fu m fuir,ab Aeaae p:ogctiif morte cauerc. 
idquetn Medusdum mar:crn ptt&qukucEempeftatec ":t."olatus,qucm fa* 
cellitescomprxhenfum adtegenrPerfiti perdu.^eruiit. Λ -iccusAegei &Me* 
dcac filiuSjUt uiditfein inimid po.eitecc ueoifle, l-Iippc .-.3 Ctcontis filium 
feeffemendtus cft.Rexdiligentiusqufiit,5d ;n ccftodiam tata eowsiciiuifit, ubi fterili* 
tas&penuria fmgum dicitiKfuiiTe. QixrMedea in curru iundis craconibuscum ue* 
niflet,ex rcgi fe facecdorem Dian;e cmcnta eiTet, dJxi: ftedhtatem feexpiace pofle. Et cum 
a regeaudififet Hippoten ^reoncis tilmm in ccftodia habcd, arbicrans cum pattis iniu* 
tiam cxequi ueniiTe,ibiqj'iniprudens fatam pcodidit.Nam regi perfuadct eum Hippo* 
ten non effe, fed Mcdum Aegei filiur.i, a rnatre miffum ut rcgem inteLficeret,peritq/ at 
interficiendus fibi tcadcrctur,?iii:nas Kfpporen effe. Icaqg /Vfcdus cuni produftuscflet,nt 
mendaciummortepunirctur,&iillaaliteteiTeuidi:,quam puauir ; dix!tfecumeocollo 
qui uelle, acqjenfem ei tradidit, iuflitqjaui fuiiniuriasexcqui . Medus re audicaP^rfeil 
iiicerfecit.fegnun/qs auicum poiTedit,exfuo nonHnc GHCftH Mcuea cognominauit. 

Xxvin. Othos 8C Ephiuiies. 
Thos 8£Ephia!tes Aloi&t Hiphimedes NepniniuUse fllii.mira magnitudi ipbimedi* 
nedtcuntar fuiiTe, hi fmguli fmgulis menfibu> ncucm digitis crefccbant. 
Icaqj cum cflentannoru noueni,in ccelum afccndeie fujicconati.qm adicu 
fibi ita faciebant,montem enini OiTam fuperPciion poii,erut, undeetiam pdhtt 
tPellion Offamonsappellatur, alios^montcs conftruebant, c t »iab Apollinetnafti MoforujTt 
fuiatjintetfefli. Alii aiuem autorcs dicuntNeptum di Hiphimedes filios fuiffe*Atropos. '«ge«to» 
HicumDianacompnmcrcuoluiirent,quxcumiioiipoirctuinbuseorurcfiftcrc,Apol 
lointercoscema mifit;quaillifuroreinctnfi, dum uoluciaculisinterficcrc, aliusalium 
intcrfecemnt.Quiadinferosdicunturhanc pcsiiam patiadcolumnam,auerfialterab 
alteco, feipentibusfuntdeligaci.Eftft>'xintci:columnafedensadquamfantdeIigati. 

χχνι 111. Alcumena. 
Mphitryon cum abeflet ad expugiiandu tOecfialia, Alcumena xftimans Io AttolUm 
uem coinge fuuciie,cum thalamis reccpit . Qjui cum in thalamos ueniflTet, 
S£ei ceferret,qua; in tOcchaiia gefifl*et,ca credcns coniugceffe,cum co cocu* AttoUA 
bnir, qui tam libescum ca cocubuit,utunudieufurparet,duas nofles cons> 
gemmiuatet,ita ut Alcumcna tam Ionga noflem ammicarctuc. Poftea cuni nunarctuc 
ei,coniugem uiaorcadeiTejminimecucaui^quod putabatfeconiugefuu uidiffe. Qui 
ctiin Amphitryon in regia intrafser, &eam uideret ncgligentius fecura, mirari caepit 52 
qued,quod ieaduenientetn uo cxcepiiset.xui Alcumena tefponditdam pride aemfii,8C 

b t tnecuni 

Apu&Molorchu. 
fortAJfc 
t$ Ά Υ (5 1 Ν Ι 

mecum coiicnbtrifti,& miht narrafti qaxin Oechalia geffiife.Qtia? cum figna ottitiii 
diceret,feiificAmphitryon numen aliquod fuiffeprofe 3 exquadiecumca non conctr* 
bu it. Qu£E ex Ioue compreffa pepcrit Hcrculem. 

XXX. Herculis Athla duodecim ab Euriftheo impcraEa. 

NfanscumeiTet,Draconesduosduabusmanibusnecauit,quosIunomife 

rat,undeprimigeniuseitdidus. LeonemNemxuquemLunanirtrieratin 

antroAmphrifoac*ttopumnecaukXuiuspeIlem proregumentohabuit. 

HydramLecneamTyphonisfiliacum capitibusnouead fonteLemeum 

interfecit. Hxctantauim ucnenihabuit 5 ntafflatu homines necaret,et: fi quis eam dor* 

mientemtfafierarucftigiaeiusafflabat, &malorucruciatu monebatut:. HancMinetua 

monftrante,interfeat,S£exenterauit,8£exeius fellciagittas fuastinxit. Itaqjquicquid po 

ftea fagitris fixerat,motte non effugiebat, unde poftca 8i ipfe periir. Aprum in Phrygia 

Xlj/rfpromEri/ tErimachumoccidit. Ceruumuelocemin Arcadiacumcotnibus aureisuiuuincoir 

nambcuamon (p € Q am Eurifthei tegisadduxir. AuesScymphalidesin infula Mactis, quseemiflis pcn 

ie ArcAdi* noc. ni - s j- uis , acu i a b antl j r3 fagittis interfecit* Augei regis ftercus bobile uno dic purgautt, 

immi /Γο maiorem parteIoueadiutore,fluminet Ammiffo totum ftcrcus abluit. Tauru cum 

quo Pafiphae cocubuit,cx Creta infula Mycenas uiuum adduxit. Diomcdem regem 

Thraciae&equosquatuoreiusquicarnehumana uefcebacurcum Abderofamulo in* 

poiargusud terfecit.Equomautnomina,tPodacius,Lampon,Xanthus, Dinus. Hippolyteti Ama* 

podarces zonam,Mattis 8£ Otrirae tegina? rlliam/Cui reginai Amazonis bahcii detraxit, tumfAn* 

Hyppol ytendif nopam captiuam Thcfeo donauir. Gerionem Chryiaoris filium, trimcmbrcm ,uno 

telo interfecit. Draconem immanem Typhonis filium,qui mala aurca Hefperidu fet* 

uacefolituseratadmontcmAtlantctnintccfecit,ctEurifthcoregimalaattulit. Canetn 

Gerberum Typhonis filium ab inferis regi in confpeitum adduxit* 

XXXI. Parergaeiufdem. 

Nta?um tectie filium in Libya occidir.Hic cogebat hofpites fecum luftari, 

<5£delaifatosinterficiebar, hunc luflando necauit. Bufiridem in Acgy* 

ptcqui hofpitesimmoIareiblituserat,huius legcmcum audiit,paffus 

eftfecum iufniaad aram adduci, Bufirisaucem cum uelletDeosimprei 

cari.Hercules eufti daua ac miniftros facrorum intecfccit.Cygnum Mai* 

ris filium acmis fupecatum occidic,quo cum Mars uerniTet&armis propter filitim con 

luppitcr tendere uellet cum eo,t Iouis intereos fulmeri miGt, atcg ita cos diftraxic. Cctu cui He* 

fionefuitappofitaTroiaeocridit, LaoffiedontempatremHeGonis,quodeamnoredde* 

, * bat, fagitris intetfeciu tAethonemaquilamquaiPrometheocorexedcbatjfagtttisiri!* 

leeendum tet f ectt ' Lycam Neptuni filium.quod Megaram Cteontis filiam uxorem eius,& filios 

TheremaGhu,6iOphttenoccidcreuoluit,intetfecit. Achelousfluuiusinomnesrigtf* 

tasfeimmutabat.HiccumHecculeproptetDeianira:coniugiumctrmpugnacct,irrfau 

rum feconucait, cuiHerculescornu detraxit,quodeotnu Hefpcridibus fiuenymphrs 

donauit.Quod Dea: pomis repletunt,S£ eornu copia?appeUarunE. Ncleu Hippocoon 

tisfiliucum decefiIiisoccidit,quoniaiseum purgarefiueluftcareuoluf[,tunc cumMe/ 

gara Crconris filiam uxorem fua,8£ filios Theccmachum,& Ophitcn interfecrat. Ea* 

rytum quod Iolem filiam eius in coniugiu periit,S£illeeum tepadiauit,ocddit. Cen# 

taufumNeiTumqiJodDeianiram LiiolaL'euoluit,occidic. Eiuytionemcentaumquod 

Deianiram Dexamenisfiliam fpetatam fuam uxorem petiir,occidir. 

xxxii. Megara. 
Ercules currt ad canem tdcipitem eflet miflus ab Eurifthco teryi, 8t lycus 
Neptuni filius putaffeteum pemffe, Megaram Creonris filiam uxoteeius 
<3£filiosTheremachum 8C Ophiten interficeceubluit,&regnum occupa* 
re, Herculcs cd interuenit, &Lycumintcrfecit:poffeaab Iunone infaniat 
obieda, Megatam δί filiosTbetemachu δί Orphiten intetfecit.Poftquam 

i»as 

Rj 


HSgF 
t .. ^Ζ^ — — ■ •Αλ — J 
F Α Β V L Λ β. i# 

fuar menris compos efl faflus, ab Apollinepetiirdati fibi refponfum quomodo fcoeluS 
purgarct. Cui Apollo fortemquod redderenoluit,Hercules iratusdefano eiustripo? 
dem fuftulit,quem poftea Iouis tuffu teddidit,8i nolentem ibrtem dare iuffit.Hetcules 
ob id a Mctcurio Omphala: regina; in feruitutem datus eft. 

XX χι π. Centauri. 
Erculescum in hofpitium ad Dexamenum regem ueniflet,eiuiq?'fniam 
Deianiram dcuirginaffet, fidetncg dediffet feeam uxorem dufturu, polt 
dtfccffumeius Eurynon IxionisSd Nubisftliuscentaurus peritDeiani* 
ramuxorcm.-cuiuspateciiimtimcns^ollicituseftfedaturumjdiecon^ 
ftituto uenitcum fratribusad nuptias. Heccules interuenit, &Ccntaurfi 
' interfecitjfuam fperatam abduxit.Itcm aliis in nuptiis Perytbons Hippcv 
damiam Adrafti filiam cum uxoreducei:ec,umo pleni,centanri conati iunt rapere uxo<* 
tcsLapithis, eos Centauri multos interfecerunt,ab * ipfis interiemnt. 

xxxi 111. Neflus. 
Effus IxionisSd Nubis filiusCctauras rogatusabDeianira utfeflumen Eu 
henumtransferret,quam fublata,in flumineipfouiolaieuoluit. HocHec 
cutescum inrerueniiFet&Deianira cum fidcmeius imploraflet,Neflum 
fagittis cofixit.IIle morics cum fciret fagittas Hydr? Lerncx felletinftas quan 
tam uim haberentueneni, fanguincm fuum exceptum Dcianiraedcdit.&id philcrum 
effedixit,fi ueller ne feconiunx fpemeret,eo iuberet ueftcm eius perungi.ld Deianita cre 
dens,conditum diligentecferuauit. Χ χ X v. Iole. 

Erculescum lolcn Euryti ffliam in coniugium pctiiflet, illeeutn cepu* 
diafier, Occhaliam expugnauic Qui uta uirginerogatur, parentes eius 
coram ea interficere uclle coepit.Illa animo pertinacior, parentes fuos an 
tefenecarieft perpefla, quos omnescum intecfeciffet, Iolcn captiuam 
ad Deianiram prxmifit. 

xxxvi. Deianira. 
EianiraOeneifilia Hcrculis uxor.cum iliditlolen uirginc capriuam exi<» 
mia;formaecireaddudam,uerita cll nefeconiogio pciuarct. Iraqj tnemoc 
NeiTi preceptis, ueftem tindam centauri fanguine, Herculiqui ferret,no# 
mincLichan famulummifir, inde paululumquodin terram deciderar, 
&id folattigir,arderecoepit,quodcum Dcianira uidir 3 aliterefleacNeiTus 
dtxeracintellexit, &qui reuocaretcum,cui ueftem dederat.mifit. Qua Heicules iam in* 
dueiacftatim^ flagraieccepit.Q.in cum fc in flumen conieciffct, ut ardorem extingue* 
tec,maiocflammaexibat.Dcmereautemcumuellet uifcerafequcbantur.TuncHerctii 
lesLichan qui ueftem atculeratroratum in mafeiaculatuseft, quiquoloco ceciditpetra 
natacft,qua;Lichasappellatur.TuncdiciturPhiloflctesPaeantisfiliuspytamiri monte 
Oetco conftruxiiTeHerculi. 1 curn qj afcendiflet mortalitatem. Ob id beneficium Philo/ 
fteti Hercules aicus ct fagitcas donauit.Dcianira aut ob fadum Hecculis ipfa fe inteifccit. 

XXX vil. Aethra. 
Eptunus&EgeusPandiomsfilius in fario Minetuaecum AediraPitheifis: 
liaunanocteconcubuemnt.Neptunusquodex eanameflet Egeo cocefflr. 
Isautpoft^aTraezencAthenasrediba^enfemfuufublapidepofuitj&pL•^ 
cepit Aethia;, uttunceum ad femitteret, cum poifeteum lapidealleuare, 8C 
gladiii patristollere,ibi forcindiciu cognirionisfHii.Itaq; poftea Aethra pcpetitThefeum 
Q.m cum ad puberea?tate perueniffet,mater prsecepta Aegei indicacei, lapidernq? often* 
ditutenfem tolleret.&iubeteum Athenasad Egeum proficifci,*eos'q(omnesquurine* 
riinfeitabantur.omnesoccidit. 

G XXX VI II. Thefei labores. 

Orinctcm Neptuni filium atmis occidit, Pithyocampten qui itec gcadientcs, co^ 

b 4. geb»* 
£t exuiffe ftif/i 
tAffe ant /imib 

tjitiil dccfi 
VticHtr Kdftnu 
hAdcefic zupdmi λΙι; Di PdjipW 
20 Η Υ G 1 Ν Ι 

gebat ut fecum arborem pinum adtmam flefteient, quam qui cum eo prenderat ille 
eam uiribus,mifsam faciebat, ita ad teaam grauitetehdebatur,8£pedbat:hunciiHet:te* 
cit. PtoccuftenNeptunifilium,adhunc hofpescum uenifset, fi longiorerat,mmon 
leflo propofitOj reliquam corpocis partem praecidebat ? fui autem breuiotftaturaeiatJe* 
&o iongiod dato, incudibus fuppofiris extendebateum , uiqj dum lefti iongitudincm 
aequarec, hunc iiuetfecit. Scironem, qui ad mare loco quodam prsrupto fedcbar, 8C 
qni itergradiebatuc,cogebateum ftbi pedcs lauare,8dita in mare prcripitabat.hucThe* 
feus pan laero in rnace dei.*cit,e;£ quo Scironis petra funt diax. Ceicionc Vulcani fUiu 
armisoccidit. ApiumquifuitCrenr;one,intcrfecit. TaucuquifuitMarathoncquem 
HerculesxCretaadEuriftheuadduxccat,occidit. MinocaucuoppidoGnofioccrdit. 

xxxi". Dfdalus. 
Aedalus f Euphemi filius, qui vabrica a Minerna dicitur accepiffe, Perdice fororis 
fuaifiliu prapteramficii inuidiam,qjod is primu feccam inuencrat,fummo teflo 
deiccitjOb id fccdus in exilium ab Athenis,Cretam ad regem Minoem abiit. 

X U Pafiphc. 
| Afiphe Solisfilia, uxorMinois, facraDca;Vcnen'sper aliquotannosnon 
fecerat, ob id Veimsamorem infandu ilh obiecit,ut cauru, quem ipfa ama* 
, |i|baraliaamacet.*InhocDaedaIusexulcumueniiret,petikabeaauxilium,is 
coin uctericx' ? *g^g»P fj iiarram lignpam fecirfo. aerar naccsp cotium induxit, in quatllacumtau 
mpUri erofn roconcubm't,exquocopreffo,Miiiotaut:upepent,capitebubuIo,partetnfedorehuma« 
qnisdAm.etulu na, tnncDaedalus MinotauroLabyrinthumincxtricabiliexitufecit,in quo cftconclu= 
luperindu,aA,ut f us> Minos Lecognita,Daedaluin cuftodiam coiecit. AtPafipheenm uincuhsliberauit. 
dtihiUm JTbfc Ita^DaedaluspenasGbi&Icacofiliofuo fecic, &accommodauit, &indeauolarut.Ica 
midurndiciuoi riis a ^us uolas, a folc cera calefafta, decidit in mare, quod cx co Icareu m Pelagu s eft ap* 
,„fit pellatum.Dfdalusperuolauitad rcgcm Cocalum m infulam Siciliam 3 alii dicunt 3 The 
ieuscum Mmoraimim occiditjDaedalum Athenas in patdatn fuam reduxic 

XLi. Minos. 
InosIouis&Europa:filius,cum Athenicnfibusbeliigcrauit,cuinsfiHus 
Andcogeusinpugnaeftocctfus,quipoftcaquaAthenienfesuicit, uedis 
galMinoiseiTecoepetut.Infttcuitaututannounoquocpleptcnoslibcros 
fuos Minotauro ad epulandu mttterent.Thcfeus poiteaqj a Troczene uc* 
ncrat 3 82audiitquatacalamitateciuitasafficereuir,uolutade feadMino* 
taumpollicituseftice.Quempatercummittecet, ptxdixiteiutfiuidotreucrteretur,uela 
naui candidaintnauemhaberet,QuiautadlVlinotaurumittebantur,uelisatrisnauigabant. 

XLii. ThefeusapudMinotaurum. 

Hcfcus pofteaqua Cretam uenit,ab Ariadne Minois filia cft adamatus,adeo 

ut frattem proderet, 8Z hofpitem femaret:ea enim Thefeo monftrauir Laby* 

dnthi exitum . Qud Thefeus cum introiflet, 3C Minotaurum interfecifsct, 

H] Adadnesmonitu iicium reuoluendo,fotaseftegrefsus 3 eani'q?,quodfidem 

illi dedetac, in coniugio fecum habituL'us,auexit. 

x l 1 1 1. Ariadncs. 
Hefcus in infula Dia tempeftate tetentus,cogitans fi Adadnem in patriam 
porrafset, fibi opprabium fururum, iraqj in infula Dia dormientcm reli* 
quit,quamLiberamansindefibiincoiugiumabduxit. Thcfeusautcum 
nautgaret, oblitus eft uela atra mutare,itaq$ Acgeus pater cius credens The* 
leum a Minotauro eflfe confumptfi,in mare Te praccipitauit, cxquo Aegeu 
pelaguseftdi<Sonij AdadnesautfororePhcdrajThefeusduxitin coniugium. 

XLlIii.Cocalus. 

Mlnos qaod Da?dali opera multa iibi incomoda accidcrant, in Siciliam cfteum 
peifequuttis, penitqj'a rcgeCocalo utfibi reddcietut . Cui cum Cocalus promii 

fi fset. 
HdncinfrdCdf 
lopbonuuocnt £ Α Β V L AEi si 

fiflTetjKDicdalus refciiret,ab regisfiliabusauxilium petiit,illeMinoem occtdaunt. 

XL v.Philomebu 
EreusMartis filius Thrax,cum Prognen Pandionis filia in coningiu habe* 
cet, Athenas adPandionemfocerunenit rog.uu ut Philomeiam altenm 
filiam fibi in coniugium daret,Prognen fuum diem obiiTedirit.Pandion 
ei ueniamdedit, Philomelarnq; Sicuftodescumeamifit, quosTereiisin 
*mire iecit , PhiIomela'nicg in uitam in monten compreiTu . Poftqj aiuem 
inThrariamrcdit.PhilomelammandatadLynceum cegem 3 cuiusuxorLa?thulaqucd 
Progne fuit familiariSjftacim pellicem ad eam deduxit . Progne cognita forore 3 <8£Terd 
impitim facinus,*pari confilio machinari caepecunt regi talem gratiam referce. InteEim 
Tereo oftendebatunn pLodigiis , Ity filio eius mortca propinqaa manu adeflTe.quo re* 
fponfo audito,cum arbitraretuc Driantc fratremfuu filio fuo rnorte niachinari,fcatrem 
Drianteminfontem occidiE.Pcogncantemfiliumltym exfeSdTereo nacu,ocridit, pa^ 
triqj'in epulisappofu!t,&^cumforoceprofugit.Teteus,faciiiorecognito,fugientescum. 
iufequeretuc, Deomm mifericocdia fadum e!l,ut Ptognein bimndinem conuuatetur, 
Philomela in Luiciniam,Tereum aiuem accipitcem faftum dicunt. .- - 

X L ν I.Erichtheus. 
RichtheusPandionisfiliuSjhabuitfiliasquatuorjqnxintecfeconiiiraranc 
fi una eacum morcem obtlTet,ca?ceraefe in ceitkerenr. In eo rempoteEunioli 
pusNepcunifilius, Athenas uenicoppugnatums.qiidd patiis fui terra Ac> 
ticam fuiiTe diceret . Is uidus cum execctcu, cumeiTec ab Adienienfibusin* 
tetfediis,Neptiinus nefilii fui motte Ecichtheus Lxtacetur, expoftulauic, uteius filia Ne^ 
ptuno immolaretur. Itaq? Otionia filia cum efleummolata^vreia^fide data, feiptein* 
iecfececmit.ipfeErichthcusabroue 3 Neptunirogatu,fulmineeftiattS. 

"XLVii.Hippoh/tus. 
I HedraMinoisfilia, Thefei uxor, Hippolyrupriuignii fuuadamauit. Qnem 
cum non potuififetad fuam perducere uoluntate, tabellas fcriptas ad fuum 
uimm mifir.feab Hippolyto compreffam eiTe,fe<5 ipfa fufpendio necauit,ee 
Thefeus reaudira,filium fuum m3nibus;-exdderehiflit,& optauita Nepru Mamhus 
no patrc filio fuo texitum . Itaq? cum Hippotytus equis iunftis ucheretnr,tepentcemai txceiere 
ataLKUsappamit,cuiusmugitiicquiexpauefadi,Hippolytudiltaxetut 3 uita'q;pnuaiut. 

XL VI l J.RegesAthenienfmm. 

CEcraps TecflC filius,Cephakis t E>dones filius. Agoreus Pandionis filius Pand(on 
Eiechthonii filius. Thefeus Acgei filius, Erychchonius Vulcani filius, Eiichcheus 
Pandiouis filius 5 tDedophon Thefei filins» \ oemophon 

XLVim.Aefculapius. 
Efculapius Apolliiiisfilius,GJaticoMinoisfllto urtam reddidifle, fiueHip*» 
polytodicitur,queIuppitccobid fulminepeLcnifit. Apolloquodlout no* 
cere non potuit, eos qurfulmina fecerunt, id eft, Cydopes intecfecic . Qyod 
ob fadum Apollo datus eft in feiuitutem Admeto regi Theflalia?. 

L. Admctus. 
|Lcellim Pelci filiam cum complnrcs in coniuginm peterent,& Pdias cnni 
multos eomm tepudiaret,t fimultatem his conftitmr.d fe datiuum,qui fe simulutemprH 
ras beftias ad cumi innxiiTetJs qua udletfaueheret.Itaqj Admerus ab Apol ce ^ m '^aca/ 
linepeciit,ucfeadiuuaret,Apolloaimabcoeiretliberalitei: tLactatus, cum γ£$Εί , 
inferuitiufuiteitcadiruSjapru&leoneeiiundostcadidi^quibusilleAlce* dumcrijs.ciuS 
ftiminconiugiumauexit. LKAlceftis. udlet, Auebtret 

ALceftim Pclis&iAnaxobies Dimantis fili« filiam complurcs proci petebantin tur 
coniugium, Pclias uitans coium conditioncs, repudiauit, 8t fimultatem confti^ 
tuifeife datummqui ferasbeftias adcuccum iunxiiret*&Alceftim ia coniugioaue» 
. " xiflh* 
ir.XUMDl• Dcionei 

ocnontn 
ProMpfUetUt 

ttin [ccjiietibns 

ortyger» 

s*fe 
t» « Υ G I W I 

xififet. Itaque AdmeruS ab Apolline petiit ut fe adiuatet, ApoIIoautem quod ab eo in 

fccuitutem liberalitet effetacceptus 5 apcum 8i leonemei intidos cradiditj quibusille 

Akeilim auexit. EtiUodab Apolline accepit, utpco fealius uoluntariemot-erctur, pco 
quo quu ncqj patet, necg matec moti uoluiffent, uxot fe Alceftis obtulit, QC pro eo uica* 
tia motte intedit,quaMi poftea Hercules ab inferis reuocaiiit. 

L 1 1 .Aegina. 

VpitetcurtiAeginamAfopifiliam uellet iortipttntefe8£ Iunonem uefetc*» 

tur,detulitcamininfulai •Deloiij&grauidamfecicundenatuseftAeacus* 

Hoc Iiitio cum refciffetjferpenteni inaquammifit, qua: eam nencnauit: 

vUforufiisud HSE*»BU ex quaquibibetac debitum naturcfoluebat. *Q.uod cum amtffis fociis 

qnohco Aeacns pca; paocitate hominummoracinon poffet, focrnicasinruens,petiicabIoueut 

homines in praifidio * fibidaret, tunc Iuppitec fotmicas iii homines transfigurauit, 

qut Myrmidones fu nt appellaci, qudd grasce focmicx mytmices dicutuc* Infula auteni 

Aeginac nomen poffedit. 

Liii.Aftcric. 
Ouis f ciim Afterien Titanis filiam amarct, illa eum contempfit, a quo tft 
auem t Ortygiam coriiutata eft,quam nos corumicem dicimus, teaniqj 
iti mare abiecir,SC ex ti. iofula eftertatajquf Onygia eft appellata.Hgc mo* 
bilis fuit.-qud poftea LatonaabAquilone uento delacaeft, iuiTu louis, 
tunccumeamPython perfequetetLir 3 ibiq?'olcam tenens Latona pepecit 
Apollinem &Dianam.Qp£infuia poftea Deloseftappellata. 

LilinThetiSi 

Hetidi Nereidi & tu tn fuic,q ui cx ea natus cffec forriorem foce quam pa tterrt. 

Hocprieter PLOmethcumcumfcitetnerno,6iIouisuellctcumeaconcumi 

bere, Prometheus lout pollicetuc feeum pcsmoniturum, Ω fe uinculis li* 

3! beriffet.Icacj fidc data,monet Iouem necum Thetide cocumbercr,ne fi iot- 

tior nafcereradouem de regno deiiceret, queffiadmodum <Sc ipfe Satutno fecerat. Itaqj 

datacThetisinconitigium Peleo Aeaci fiiio,6£ mittitur Hercules ut aquilam inrerfi* 

ciar, quae cius cor exedebat:ea<$ interfefia Ptometheas poftuiginta annos demonie 

CaucaibeftfolutuS, 

t v.fytius. 
Atonaquddcum IoueconcubueratjunoTyrio TerrcfiiioimmanimaV 
gnitudine iufferat utLatoneuim affetret, qui cum conacuseiiet,aIouefui 
mineeftinterfed:us,qai noueiugeribusad inferos exporredus iaceredtcii 
| ciu^&ferpes eiappoficuseft.qui iecureiusexeflet/quod cuLuna icaefcit 
LVi.Bufiris. 
NAegyptoapud Bafiridem Neptani fiiiumcameflctfteriiitas,&Aegfi 
pcusaiinisnouem,flccitateexacuiirec,exGrxdaaugurescouocauic,tTha^ 
fius Pigmalionis fratris filius Bufiridi monfttauit,imhiolato hofpite uetl* 
tiuos imbi.es, ptomiifis<3/fidem ipfeimmolatusexhibuit. 
Lvil.Sthcnoboea. 
Ellerophon, cum ad Proetum tegem exui in hofpitium uen ilfet, adamatus 
eftabuxorceiusSthenoboca.quicumcocumberecumeanoluiire^iHauii' 
ro fuo mentica eft,feab eo compellatam. At Prcetus re audita,confciipfit ta/ 
bellas deea re, di mittit eu m ad t Diobaten cegem, patrc Sthenoboca:, qhU 
busledistaiemuirum interficecenolnit, fed adChimerameum mterficiendum mifir 3 
quxtripartitoorf, flammam fpiratedicebatuc. ideni prima leo,poftrema draco, media 
ipfa chimeta.hanc fupet Pegafum fedens, interfecit:& decidiffedicituf in campos iaiie* 
kge/dcios nos 3 nndeetiamcoxaseiecifledicitur. Attexuirtuteseius laudanSjalteramfiliam dedit 
Thrdfott tubitat 
ei ia mattimoniumtScheaoboea ne audiw ipfa fe f metfccir. Smycna. 


Μ Υ G Ι Ν Ι *5 

L V 1 1 1 .Smyrrna. 
MymaCinyrjAffyriorum regts,&: Cenchreidisfilia, cuius matctCenchreis h« utms 
fuperbiuslocuta 3 quodfilia:faa:fotmamVeneri anrepofuerat:Vennsmai Mynh* diatot 
tris poenasexequens ,Smyrna;infandum amorem obiecic, adeo utpatrem 
fuum amatet:qua! ne fufpendio fenccaret, nutrix interuenit, &parrene* 
fciente pernutricem cumeoconcubuit,exquo concepit:idq;'nepaIamfieret, pudorc 
ftimulata, in fyluis fc abdidit.cui Venus poftea miferta cft,& iti fpeciearboris eam com 
murauir, tinde mycdia fluit, cx qua natus eft Adonis, qui matris paenas a Venete 
eftinfecutus. 

L V r ι r ι .Phyllis. 
j Emophoon Thefau filtds inThrariamadPhyllidem iti hofpirium dicituc 
ucniiTe,&abeaeffc amatus. Quicum in patriam uellet redire, fidemeid** 
ditfeadeam rediturum. Qui dicconftttuta cum non ueniffet, illa eo diedi* 
cituc nouies ad Itttus cucurrifle,quod cx ea Enneados grece appellatur. Phyl* 
lisautemobdefiderium Dcmophoontisfpiritum emiGt. Cui pacctescum fepulchrnm 
conftituiffcnt arbores ibi funt natx,qua» certo temporePhyllidis mortcm luget,quo (o/ 
liaarercuntS^difduunc.CuiusexnominefoltagrxcePhyllafuncappellata. 

L X .Sifyphus &Salmoneus. 
IfyphusctSalmoncus Acoli filii inrecfcinimici fucre,Sifyphus petiitab A» 
pollinequomodo poffetintetficcreinimicu,id cft fratrc.Cui refpofum fuit, 
fi ex compreffu Tyronis Salmonei fratris filfic ptocreaflct liberos, fore uIcoj» 
res:quod cum Sifyphns feriflet, duo funt filii nari.-quos Tyco mater eorum, 
forteaudiia, necauit. AcSifyphusur refciit, *quinuncdicttut faxum propterimpieta/ vidcturdetftt 
tem,adueifusmontemad inferoscemicibusuoluece,quodcumad fummu uccticem άψϋ 
perduxerit,rurfumdeorfum poftfe reuoluatur. 

L x ι .Salmoncus. 

SAlmonetis Aeoli filius,Sifyphi frater,cum tonitrua βί fulmina imitaretut Iouis,ff« tu fc**itns ui 
densquadrigam facesardcntesin populum mittetet,&ciues,obidaIouefulmu <Irt,<r/i 2''i" f ir« 
neeftidus. 

LXir.Ixion. 
XiontLeonteifiliuSjConatuseft lunonemcomprimere.Iuno louisiuffu ^hUaxM 
nubem fuppofuicquam Ixion Iunotiis fimulachrumeffe credidit, ex ca 
nati fim t Centauri.At Mcrcurius Iouis iuiiujxionem ad infcros ia cota con 
(Idnxicquxibiadhucdicicutuecd. 

l x 1 1 1 . Danae. 
Anae Acrifii 8Σ. Aganippes filia, huicfuitfatum utquod pcpetiffet,Acrifiiim 
inrerficeret. Quodrimens Acrifiuseam in muro lapidco prxduGt. Iouisauc 
in imbtem aureum conuerfus, cum Danae coucubuit,ex quocompreflu 
natus eilPctfeus . Qnam parerob ftuptum, indufam in arcacum Perfeoin 
ffiaredeiecir.Eauoluntace Iouisdelataeftininfulam Seriphum,quam pifcacoiDidys 
cuminueniiret,effrafta,uiditmulicrcm cuminfantc,quosadregcm Polydedem p£r* 
duxit, qui eam in coniugio habuit, & Petfeu educauit in tetnplo Minerua:: quod cum 
AcrifiusrefaffeteosadPolydedemmorari, repetitumeos profeduseft,tquodcum ue* Qκo,/ίcdίH»f, , 
niffet, Polydedes pco eis deptecatus eft, Perfeus Accifio auo fuo fide dedit, fc cum πιπί* crfupntfeQt 
quamintecfedurum,Q.uicutptempeftatererinereturPolydedesmoritut.Cui tnmcrrt 
- cumfunebresludos facerenc, Perfeusdifcomiffo, quem uentus 
diftulitin caputAcrifii, S£eummterfecit, itaquod uoa 
luntatefuanoluit 3 deorum 3 fadueft.Scpulto 
autco,Argos profedus eft,tegnaqj 
autt&pofledit, 

Calfiope 
etibtoeen Videtwt deejje, 
ubi uel pojlqua, 
nelfimile 

td.Mencetij 
Hatumtuitfimi 
lc qiiid uidetur 
14 Η Υ G Ι Ν I I 

L Χ 1 1 1 1 .Andromada. 
Afsiope fili^ fure Andromadae, focmam Nereidibusantepofuit, obidNe* 
ptunus expoftulauit ut Andromada Cephei filia ceto obiiceretnt.QuiB cum 
eiTetobiefta,Perfeus,Mei:cuciitalanbus uolanseodidturueniffe, &eamh"* 
IJ beraffeapcdculo. ClHamcumtadduceceuelletCephcus,patercumAgcno# 
te 3 cuitis fponfa fuit,Pecfeum clam intetficecc uoIuerunUHecognita re,caput Gorgonis 
eisoftendit,omnes9 abhumanafpetie funtinformatiiniaxurn.Perieus cumAndro/ 
madain patriam redir.PolydedesfiueProeuistuiditPerfeumtantarn uirtutem habere,• 
perrimui^eum^pet dolum interficere uoluit. Qua re cognita Perfeus 3 caput Gorgonis 
ei oftendit,5i is ab humana fpetie eft immutarus in lapidem. 

L Χ ν • Alcyone. 
Eyx Hefperi fiueLudferi 8C Philonidis filius,cum in naufragio periiffet, Al/ 
cyoneAeoli &Egyales filia,uxoccius, propteramorem ipfa fein mateprae* 
cipttauit : qui deorum mifericordiaambo tn aues funt mutati,quae Alcyo* 
η es dicnn currhae aues nidnm, oua, ρ 11 llos in marifeptem diebusfariunthy 
berno tempore : mace his dieb us tranqu illum eft, quos dies nautae Alcyonia appdlant. 

LXVi.Laius. 
Aio Labdacis filio ab Apolline erat refponfu m de filii fui man u,mortem uc 
caueretltaquelocaftatMenycifiliauxoreiuSjCumpepcriflettiuflStexppni, 
huncPeriboea Polybi tegis uxot cum ucftem ad mareiauaret,expofirum fu 
ftulit, Poiybo fciente, quod orbi erant libecis, pro fuo educauecunt, eurhcg 
quod pedes tranfieftos haberet Oedipum nominauerunt. 

LXVii.Oedipus. 
Oftquam Oedipus Lai 8i Iocaftes filius ad puberem aetatem petuenir, for* 
ti ffimus pi£Etercaiteroserat:eiqj perinuidiam aequales obiidebant,eum fub* 
ditum effe PoIybo,eo quod Polybus tam demenseffcr , Siillc impudens: 
quod Oedipus fenfit non falfo fibi obiici ; Itaqj Delphos eft profeftus fdfci? 
tacu detin prodigiis oftendebatur morteei adeflfede nati manu,idem cum Delphos iret, 
obuiam ei Oedipus uenit, queiatellites cum uiam regi dari iuberet,neglexit» Rexequos 
immifit.& rota pedem eiusoppteifit* Oedipus iratus 3 infdiis patrem fuum dc cnrru.de/ 
£raxit,6£ occidit.Laio occifo, Creon f Menyci filius regnum occupauit, Interim Sphinx 
Typhonis in Boeotiam eft miffa, qugagros Thcbanoru ucxabar.Ea regi Creonri fimuli: 
tatem conftituir,fi carmen quod pofuiffetaliquis interpreratus effet, feindeabire: fi aut 
datumcarmen ηό foluiffet, eum feconfumpturamdixir, neqjaliterde finibusexceffil•* 
ram.Rexreaudita 3 perGra2ciamcdixir,quitSphing£Ecarmen foluiffer, rcgnu fe&Ioca* 
ften fororeei in coniugium daturu promiflr: cum plures regni cupidine ueniffen c, & a 
Sphingeeffent 3 cofumpti, OedipusLai filius uenitKcarmecftinrcrpreratus. Illa fc prae/ 
dpitauit, Oedipusregnum paternum } &Iocaftam matrem infdusaccepituxorem,ex 
qua procreauir Etheoden & Polynicen, Antigonam, &Ifmenam . Interim Thebis fte^ 
rilitas frugum 8Z pcnuria incidit, ob Oedipodis fcelcra , interrogatusqj'Tirefias quid ita 
Thebae uexaretur,refpondit. Si quis ex Draconreo genere fupereffet, er pro patria inreriif* 
<Z.M«Kctti«i i^ c » peflilen tia libcratu ru:tu m ΐ Menycus Iocaftg patcr fe de m u ris pra;cipita υ it.Dum hxc 
Thebisgeriintur, Corintho Polybus decedit, quo audito Oedipus molefteferreccepir, 
aeftimas patre fuu obiffe, cui Periboea de eius fuppoGtione palam ferit : id Itemales feriex 
qui eum expofuerat,ex pedum dcarricib ns & taloru agnouir Lai filium dfe. 
Oedipus reaudira,poftquam uidit fetot fcelera nefaria.fedfie,ex 
ueftematris fibulasdetraxit,&ie luminibus priuauit, 
tegnumqj'filiisfuisalternisannisrradiditj6C 
iThebis Antigona filiadu? 
.•: ceprofugit» 

Polyniccs 
Dtejfe Ali<{mi 
uidetnr nl.Mcncetlj tlsphingis 

as&i^j 


Wa 


SIBh 


m 


~j£^^^o*<sj 


" 


|L •' w 3^ 1 
I2tte*?y j 
©9t/7*1 


Ι§Ρ*ΚΗί-Τ2?:δ 
Γ Α Β . V t Α Ε* *5 

L χ ν 1 1 1 . Polynices. 
Olynices Oedipodis filius, anno pcrado, regnnm ab Ftheocle fratre repe 
titJllecederenoluit,itaqjPoIynices,Adcaftorege adiuuante, cum ieprcm 
duftoribusThebasoppugnacum tienit,ibiCapaneLis,quodcoiuraiouis 
uoluntatem Thebasfecaptumnidicei.e^ci.irn mimimaicenderet, ftrimr» 
neeft percnflTus : Amphiaraus tcrra eft deuoratus : Edieodes S£ Pofymrcs 
interfepugiiantcsaliusalium intccfeccmt.HiscumThebispaientaceruc,etriuenrus ue* 
hemcnsefletjtamen fumus fenunquam in nnam parrem conuertit,fed aliusahofedu* 
citucCxteri cum Thebas oppugnacet, 6C Tbcbani regibus fuis diffiderent,TkefiastEu? 
ri filiusangur ptaemonuit,fiex Draconceapcogeiiiealiquisimeri!ffet,oppidumeacla/ 
deliberari.Menycustcum uiditfeiinutnciuiumfalutenipoireLcdimcce 3 mucofepra:i 
cipitauitjThebani uidoria funtporijri.. 

L Χ ι χ . Adraftus. 
Drafto Talai &Eurynomes filio, refpofum ab Apolline fnir,eum filias fnas 
Argiam&Deiphilam apro& leonidaturum ih coniugium . Subeodem 
cempore PolynicesOedipodis filiusexpulfusab Etheodefratre^ad Adiailu 
deuenit.&Tydeus fimul Ocnei 8C Periboeae captiuae fUius,a patre*quOd-fta* 
tcemMenalippum in uenadoneocrideratjferefubeodemtemporeuemr.Quodaim la 
telhtes Adrafto nuntiaiTcnr, dtiosiuuencsincogmtauefte ueniffe,unus enimaprtnea 
pclle*opertus,altedeonma.Tunc Adraftus memorfortinm fuarumdubeteosad fcper> 
duci,atqj ita interrogauit,quid ira hocculcu in rcgna fua ueniiTenc. Cui Polynicesindi^ 
catfeaThebisucniire,eticctrcofefpelieIeoiiinaopcmiire,qiiddHcrculesaThcbisgenus 
duceret,&iiifigiiiager)tis fua: fecLim portarct. Tydeusautem dicitfe Oenci filium efl?, 
&;aCalidoncgenusduccre,ideopeireaprineafeoperrum 5 fignificasaprurnCalidoniu. 
Tuncrex cefponfi memot,Argiam maiorem datPolyniri , exqua nafriturlherlaiidcr, 
Deiphilam minorcm datTydeo,exquanafciturDiomedcs, quiapiidTcoiam pugna/ 
uir.AtPolynices rogatAdraftum utfibiexercitum comodarct, ad paternum regiium re 
cupecanduma fratrc, cui Adraftusnon tancum cxercitum dcdit,fcdetiam ipfecum aliis 
dLicibuspcofeduseft,quoniaThebgfeptcportisclaudcbatut•. Amphionenimqidlhe* 
bas tmuo cinxit,feptem filiarum nomine portasconftituit. Hxautcm fueiunc Thera, 
GIeodoxe 3 Aftyiiome,Aftyccana,Chias,Oggy'gia,Chloris. 

L X X . Rcges feptem Thcbas profeili. 
Draftus Talai filius ex Eurynomelphiti fiIia,Argiuus. Polynices Ocdii 
podis filiusexIocaftaMencctii filia,Thebanus. TydeusOenei filiusex 
Periboea capnua,Calidoniiis. Amphiaraus Oedei uel,utalii autorcs di^ 
cuntjApollinisexHypermeftraTheftiifdia, Pylins. CapancusHjponoi 
filius ex Aftynome Talai filia forore Adrafti,Argiuus. Hippomedon Ne/ 
fimachi filiuscxMythidiceTalai fiiia fotoreAdrafti,Argiuus. Parthenoparns, Melea* 
gn filitis s exAtalata Iafii filia, cxmontePattheno,Arcas. HiomnesducesapudThebas 
periecnnt,pr£Etec Adraftum Talai filium,isenim equi beneficio ereptuseft,qui poftea fin 
lioseommactnatosadThebascxpugnandasmifit, utiniuriaspatecnasuindicarent.eo 
quod tnfepulti iacuerant Cicontis iuffu, qni Thebasoccuparat, fratds Iocaftes. 

L χ xi. Septem Epigoni,ideftfilii. 
Egialeus Adrafti filius ex Demoanafli^ArgiuuSj hic folus peciitex feptem 
qiiiexierant,quia patercxuperanerat, pro patreuicariam uitam dedit,qtei= 
ti fex uiftoies redierunt. Theifander Polynicis filius ex Argia Adrafti filia^ 
Argiuus. PolydorusHippomedonris filiiis,cxEuanippeElari {uia,Atgii 
giuus. AlcmaEon,AmphiafaifiIius,'exEuriphyleTalaifilia,Argiuus. EKnmiifrtiW 

fraquoq; 

Mcnonius PcUe ItonmA PAUptnias utro 

rt/iici• dc porus 
Tbebattis, qtc 
uidc in Ecotici 

Th€fimenesPatthenopeifiliusexClinienenympha,Nyiiiis. ?,! t ■ Polyniees ViJtturdeefa 
nonnihil 
«m VeiMfttntopro 
coeutes uiietwr 
pofiiffe.&Vcne/ 
re deduGo uer/ β* Η Υ G J Ν Ι 

POlynkes Oedipodis filius.anno peraflo regnum abEcheocle fratre/draftoTalai 
fiiio adiutorecepetic,cum feptem duftoribus 3 &Thebas oppugnarut.Ibi Adraftus 
benetkio equi profugit.Capaneus contra Iouis uoluntatem,Thebas fe capturum dixir, 
&cum mutura afcenderet.fulmineabloueeft percuffus : Amphiaraus cumquadriga 
terra eft deuoracus.Etheodes 8C Polynices inter fe pugnantes, alius alium in tetfecerun t, 
His inferia: communes cum fiunt, Thebis fumus feperatur,quod alius aliutn interfece* 
runt 5 fdiqmperierunr. 

lxxii. Antigona. 

Reon Menocrii filius edixit,nequis Polynicen autqui ona ucnerur, fepultu* 

rietraderent.qaod pamamoppugnatum uenerint: Anrigona focor & Αι* 

gtaconiunx, clam nodu Polynids corpus fublatum.incadem pyra,qua 

Echeodes fepultus eft,im pofuecu η t,quce cu a cuftodibus deprashen te effenc 

Argia profugtr, Anrigonaad tcgem eftpcrdufta, illceam Hajmoni filio, cuius fponfo 

fucratdeditintetfidendam. Haemonamorecaptuspatris impecium neglexit, &Anri« 

gonamad paftores demandauit, ementitus^eit.feeam interfecifle. Quarcum filium 

procreaffet, &ad pubcremxtatem ueniflct, Thebasad ludosuenir. Hunc Creon rex 

quddexDraconteagenereomnesin corporeinfignehabebat, cognouir. Cum Hercu* 

lesproHaemonedeprecarctur,ut ci ignofcerct, non impetrauit. Harnionfe&Anrigo* 

nam coniugem mtetfedcAt Creon Megacam filiam fuam Hetculi deditin coniugium 

ex qua nati iiintTheremachus, 8C Ophites. 

lxxiii. Amphiaraus, Eriphyla 3 & Alcmxon. 

Mphiacaus Oeclei Si Hypermeftts Theftn ftliac filius auguc, tq ui fcicet fi ad 

Thebasoppugnatum iflec, feindenon rediturumdtaquecelauit fe,confcia 

EriphyleconiugefuaTalai filia. Adraftusautem uteum inueftigarec, mo* 

nileaureum cxgemmis fccitj 8i muneri dedit forori fuae Eriphylacquaedo* 

nicupida, coniugem pcodtdti.Amphiaraus Alcmeoni filio fuopra;cepit,utpoftfuani 

mortem pcenas amatreexequeretur, qui poftquam apud Thebas tecra eftdeuoratus, 

Aicmxon memoc patcis precepu Eriphylen matcetn fuamintecfecit 3 quempofteafu^ 

tiieexagitacunt. 

LXXIIII. Hypfipyle. 

Eptemdufloresqui Thcbasoppugnatum ibant,deucncrunt inNemcam 

ubiHypfipyleTboantisfiliainfecuitutcpuerum Archemomm fiueOpbi 

ten Lyci regis filium, nutriebat . Cai refpon fum erat ne iti cerra pueru m de» 

poneret,antequam pofiet ambulate: ergo duftores feptetn qui Thebas ibas 

aquam quxcentes, deueneruntad Hypfipylen^attfqj togauctunt utcis aquam detnota 

ftraret.Illa timens puerum in tertam deponete/apium altiffimu eratad foncem tn quo 

puerum depofuit,qn£ dum aquam eis tradit,d taco fontis cuftos,puerum exedit. At dra 

conem Adraftus& c£eteriocciderunt,6i LycumproHypfipyledeprecati funt,Iudos'q| 

pueco funebres in ftitueru η t,qu i quinto quoqj anuo fiunt, in qu ibus uidotes apiaciam 

cotonam acdpiunt, 

LXXV. Tirefias. 

Ν monte Cyllenio TireGas Eurimi fifius, paftor dracones uenerates diritut 

baculo percuffiffc, alias calcaffe, ob id in mulieris figuram fft couerfus.po* 

ftea monitus a fortibus, ia eodem loco dcaconcs cum calcaffer, redit tn pri^ 

ftinam fpetiem.EodemtempoLeinterlouem&Iunonem fuit iocofaakec* 

bo catio quis magis de te uenerea uoluptatem capetet, mafculus an fcemina, dequa re Tt=* 

refiam iudicem fumpferunt, qai utmnq; eracrxpertus . h cum fecundam Iouem iadi* 

caffetJunoirapmanuauerfaeumexcaicauitjatlouisobidfedtMtieptemetatesuiuerct, 

uaEes^ ptajiec cxkeos mottales eflct. 

Cadmas 
JPASVLAE* i-j 

L Χ χ v r . Reges Thebanoru ttl. 

CAdmus Agenoris filius, Amphion Iouis, Polydotus Cadmi, LaiusLabdac^ Pen* 
theusEchioniSjCreonMenceriijOedipusLaijPolynicesOedipijLycusNeptuni, 
Etheocles Oedipi,Z«us Iouis 3 Labdacus Pdlydori. 

ILXXVii. Leda. 
VpicerLedam Theftii filiam, ia cygnu conuerfus, ad flumeti Eurofam copteffit, t<gi 
ex eo peperit Pollucem δί Helenam,ex Tyndareo aut Caftorem & Clytemneftram* 

lXxviii. Tyndareus. 
YndareusOcbaIifilitis,exLedaTheftiifiliaprocreauitCiyteneftram 8iHc* 
Ienam.Clytemneftram Agamemnoni Acrei filio dedit in coniugium.Hele* 
nam pfopter fomiajdignitatem, compluresexriuitatibus*tn coniugium 
proci petebant.Tyndareus cum*repudiaretfiliam fuam Ctytemneftram,ab 
Agamenone uerereturtimeretqknequid exed κ dtfcordia? nafccretur, monittis ab Vly* 
xe,iureiurindo fe obligauit, 8£atbitrio Hetena? pofu ir, uc cui uellec η ubere, corona im* 
^onecet, f Menelao impofuit, ut cui TyndareuS eam dedit uxote 3 tegnu<5 tiiories Menfc 
laottadidii. lxxix. Hclena. 

Hefeus Aegei 8Z Aethra? Picthei fuix filius, cum Pirithoo Ixionis filio Hcle/ 
namTyndarei&LedaEftiiamuirginem,dcfano Diana; facrififcaniem tz» 
puerunt,S£detulerunt Athenasin pagQ Atiicazregioms.tQ.uod Iouiseos 
cum uidiflct tantarri audaciam habere, ucfeipfiad periculum offetrenuri 
qiiieteeisimperauit,utpetcrentamboaPlutone,PinthooProferpinamin 
coniugium.Qui cum pet infulam Teinafearri ad inferos defcendtffent, & dequa re ue* 
niiTentindicarentPlutoni,a furiis tftrati diiiqj lacerati funt,quo Herculesad canem trici 
pitemducendumcLim iieni(ret,illifidemeiuSimplocai:unc.QuiaPlucone impetrauit, 
eosqj incolumes eduxit ad Helena.-Caftor &Pollux fratres belligeratunt, & Aethrd The 
fei matte 8i* PhiCidie Pirithoi fotorem ccpctunt,& in fecuitutem forori dedetunt. 

LXxX Caftoc 
Das &Eynceus Apharei filii,exMelTenis habuerfit fponfas Phoeben &tLai* 
ramLeucippi filtas.Hacautem formofiflimaeuirgines cum effenc, &eiTet 
Phcebe facerdoS Minerax, tLaira Dianae,Caftor 8i Pollux amore incenfi 
eas rapuecunt.IIliamims fponfis,arma tulccut, fi poflenteas recuperare,Ca* 
ftocLynceumin praeliointerfedt,IdasamiffoFratrc omiiicbellum &fponfam, ccepic 
fratre fepeitre.Cum oflfa ettis colloiaret in pila,iilterucriit Caftor & prohibete coepit mo* 
nnmcntu fieri,quod dicerec fccum quafi foemina fupeiaiTt\Idas indigtlansgladio quo 
cinduseratCaitotiingtiiiiatraiccit. AliidicuntquemadmoduncdificabatpiIam,fupec 
Caitocemimpuliire&ficirirerfectum;qUodcum annuciairetPolluci 5 accuLtit&idarn 
iino pra?lio iuperauit, corpusqjfratris recupefatu fepukucx dedit. Cum aut ipfeftellarri 
ab IoueaccepiiTet,<S£ fratri non effet data,ideo quod dicerecIouis 3 Caftorem ferhine Ίγύ 
darei&Clyterrineftram natosripfumautem &Heleiiam louiseflfefilios. Tuncdepte* 
catusPolluxatliceKteimunusfuumcuniftatcecomnlunicai;e 3 cuipcrmifit,idcd^dii 
citm-altemamorceredemptus.Vndeetiam Rhomani feruant inftitutum cum defultcM 
rem mittunc, unusduosequos habet,pileum ia capite/cquo in equum ttMnfilit,quoci 
ille fua 8t fcatns uice fungacuc. 

l X X X 1. Proci Helena*. 
Nrioctiust,Afcalaphus,AiaxOilxus ) Anriitlachuis,Aecieus 3 Bl3nirus/A^ 
gapenoc, Aiax Telamonius,Clytius CyanxasMenthas, Patrodus, Dio* 
medes,Peneleus,Pherrtius 5 Nirxus,Polypoetes 3 Elephcmor,Eumelus,Ste 
nelus,Tlepolemus, Pcotefilaus, Podalirius, Euripylus, Idotricneus,tTe/ 
leontes 3 tTallius,Polyxenus,tProtus,Mneftheus,Machaon,Thoas,VlyCi ^«* 
QiitMeHeUa ProquAre 
i«ppj'ter Tbiftiittti ui 

infrttuoatt 

iltirm 
tlrihf 
Antilochni fo,Phidippus,Metion?s,Meges,PhiIoileKS AliauereceSf " Leontcus 
"tbalpm 

ProtboUi Tantalas het comment. 
in oiyfi.\ 
"Tttygebt aly 

Vdhtts vUeturabrft 

- - z% Μ Υ G Ι Ν I 

lxxxii. Tantalus. 
Antaluslonis &tPlytones filius procreauitextDiotiePenetopeti. Ibpiter 
Tantalo conctedere fuaconfilia folitos ccat, 8C ad epulum deorutn ad* 
mitcere,quxTamalus ad hominesrenuntiauit,obid dicitutad inferosiu 
taquammediafinecorporisftare, fempe^qjfirire, &cum hauftumaquae 
uuJcfumere,aquam recedete.Item poma ei fupercaput pendcht,qu^cum 
uultfumecc,ramiucntomorit€cedunt.Itemiaxumfupetcaputeiustngespcndetquod 
fempcc timet ne fu per fc ruat. 

LXXXIII. Pelops. 
ElopsTantaIi& Dioncs Adanrisfiliae fiHus,comeffet inepulisDcorum a* 
Tantalo caefus, brachiumriusCetesconfumpfit>quiadcoram numine m* 
tam recepi t, cu i cu m cxtera membra ut fuerant coiffertt, humero non perpe 
tuo,ebarneum eius IocoCetesaptauir. 

Lxxxim. Oenomaus. 
Enomaus Martis S£ Afteropes filia» filius, habuit ia toniogio Euareten 
Acrifii filtam, ex qua ptocteauit Hippodamiam uirgincm eximiie forma?, 
quamnulli ideodabat inconiugium,quodfibi refponfum fuit 3 agcnero 
mortcm cauere.ItaqjcumromplureSeam peterentin coniogiom, fimulta* 
tcm conftituit, ieei datucum,qui fecum quadrigiscertafiet, uidorqj cxiflet, (quodis 
eqiiosAquiloneuelocioreshabuit)uiftusautem interficerctur.Multisinterfeais,noaif* 
fimePclopsTantalifiliuscumucniffct 3 &capitahumanafuperthalbasfixauidiflet,eo* 
rum qui Hippodamiam in uxorcm petierant, paenifereeum ccEpit, regiscrudelitatem 
rimens.Itaqj /Vtyrtiloauriga;eius perfuafit, regnum'q?eidimidium pc!l!cerur,fi feadtu* 
uaretfide data Myrrilus curmm iunxit,& dauos in rotas non coniacit : itaqjequis incb> 
tatis currum defedum Oenomaiequi diftraxctut:PcIops cum Hippodamia &Myrtilo 
domum uictorcum cediret,cogitauitfibiopprobrium futurum, &Myrrilo fidetn prp 
ftare uoluit,eum"q; in mare prxcipitauit, a quo Myrtou pelagus eftappellatu.Hippodai 
miamin patriam adduxitfuam, quod PeloponnefumappeIIarur,ibiexHipp6damia 
procreauitHippalcum, *Atreum,Thieften. 

L χ χ X v. Chryfippus. 

LAiusLabdaci filius Chryfippum Pelopis fihum natum ptopterforma?dignitatem 
Nemeieludisrapuit, quemabeo Pclopsbello recuperauit,hunc Atreus&Thie/ 
ftes matris Hippodamia: impulfu interfecerunt. Pelopscum Hippodamiam arguerer 
ipfafeintcrfecit. 

lxxxvi. Pelopida?. 

THieftesPelopis8rHippodami2ffltus,quodcum Aeropa Atrciuxotcconcabuf^ 
a fratre Atreo de regno eft ciedus. At is Atrei filium Plifthencm,qucm pro fuo edu* 
cauerat,ad Atreum inrerficiendum mifit,qucm AtceuscredensfratEisfilium effe 3 impru* 
dens filium fuum occidit. 

LXXXVII. Aegifthus. 

THiefti Pelopis 8C Hyppodamiae filio refponfum fuit, qaem cx filia fua Pelopia 
procreaiTet,eum fratris fore ultore.-quod cum audiflet, * puer eft natos 5 qoem Pe* 
lopiacxpofuit,qucminuciKumpaftotescaprgfubdidecunt,adnutriendum,Aegifthos 
eftappelIatus,ideo quod graece capra cega appeHatur. 

LXXxvnr. Atreus. 
Treus Pelopis 8i Hippodamiae filius , cupiens a Thiefte frarre fuo ϊηία* 
rias exequi, in grariam cum eo κάϋί,βί tn regnum fuum eum rcduxit, 
filios'qjeiusinfantcsTantulum&Piifthenemoccidit,&cpulisThiefti 
appofuit,qui cum uefcerctur,Attcusimperauitbrachiaetora pucrorum 
aiferci, ob id fcelus etiam fol cutcum auernc. Tbteftes fcelete nefario a>« 

gnito, 
F Α Β V L. Α fi. i? 

gniro,profugit ad regem Thefpiotum,ubi lacus Auernus dictcureffe. IndeSicyone pec* 
ueiiit,ubiecatPelopiafiliaThiellisdepofita,ibicafu noftecum Mineruai facrificatetin* 
teruenit,quitimensneiaccacotamin3retiii luco delituic. Pelopia aurem cum choreas 
ducic,lapia,ueftem exauore.pecudis inquinauic.-quai dqm ad fliimen exitfanguinem 
abluere, runicam maculatamdeponit.capiteobdudoThiefteselucoprofiliuir^&ea vifotur t?bii 
compreflione gladium de uagina et exrraxit Pelopia , ec rediens in templum fub acco* nmn 'i>'lfcntsnf 
podio Minemx abfcondit. Poftero die rogat regem Thieftes utfein patciam Lidiam "*" c ii e 
retnitterer. Interim fterilitas Mycenis fmgii ac penuria oricurob Arrei fcclus . Ibi refpon* 
fiim cft ut Thieftem in regnum ceducerec. Qui cum ad Thefprotum rcgem ifler, aefti/ 
. mans Thieftem ibi motart,Pelopiam afpexit,Sd rogar Thefprotum,ut fibi Pciopiam irl 
coniugiu daret,quod putaceteam Thefproti effe filia, Thefprotus nequa; fufpirio effer, 
datci Pelopiam, qaaiiamconceptum ex patreThieftehabebatAegifthu. Quecumad 
Atteumueniiret,pacitAegifthum:quemexpofuit.Atpaftorescapra:fuppofuccunt,quc 
Atccus iuflu perquiri,8i pro fuo educari. Interim Atccus mittit Agamcmnonem 8i Me* 
nelaum filiosad quarrendum Thieften :qui Delphospetierunc fcifcitatum. Cafu Thie* 
ftes ed uenerat ad fortes tollendas de ultione fratriSjComp^henfus ab eis ad Atrenm per* 
ducitur.-qnem Atreus in cuftodiam coniici iuifi^Aegifthutnqj nocat, sftimans fuu fi* 
liimieiTe, &mitticeumadThieften interfictendu.Thieftescum uidiflet Aegifthum 8£ 
giadiu quem Aegifthusgerebat,& cognoutflecquem in comprefllone perdiderat,inter* 
rogat Aegifthu undetllu haberet . Ille refpondirmatxem fibi Pelopiam dedifle:quam itf 
bet accccfiti, cut refpondit fe in compreflione nodLirna,nefrio cui eduxifle, & ex ea co* 
preirioncAegifthuconcepiire.TucPclopiagladiuarripuitfimulansfeagnofcecc.&irt ; 
peftus fibidettufit, queAegifthuse peftorematriscruentum tenens,adAtreumattuIit* 
HleaeftimansThieften interfeftum lxtabatur,queAegifthus inlirtorefaaiftcanteoccw 
dtt 5 & cum pattcThieftein tegnum auitumtedit» 

L-xxxrx. Laomedon. 
, Eptunus 8i Apollo dicunrurTroiam muro cinxifle, his rex Laomedon u<3 
iiitj quod regno fuo pecoris co anno uatum effet, immolatum. Id uotum 
auaritia fefellit.-Alti dicunt patum eum promifiiTcob cam rem Ncptunus ce 
tLimmifit,quiTiOiamuexatet.Obquam caufatnrexad Apollinemmtfie 
donfiilciim,Apollo iratusita refpondit,fiTroianocum uirginesceto religatajfuiflentjfi* 
nem peftilentiae futuram . Cum complutes Conrumptxcffent, &Hefione fors exiflet, 
6C petcis religata effcc, Hercules 8t Telamon cum Colchos Argonautsirent, codcm ue* 
nerunt, 6£cetum interfeCerunt.HefiOnen'q?patri,paftis legibus reddunt, utcumin* 
dc rediiflent, fecnm ia patriam eam abducerent, & equosqui fuperaqiias&ariftasam 
bulabant. Quod 8^ipfuni Laomedon fraiidauit, neqj Hefioncn redderc uolnit. Itaqni 
HerculeSadeosnautbus comparatis, ut Ttoiam expugnaret,uenit,&: Laomcdontem 
HeCauit 3 &Padaci filioeiusinfanti regnumdedic,quipoftea Priamus eft appellatns, 
κ.$)Τ7τςίκ<ίϊο(ΐ. Hefioncn reciperatam Telamoni conccfli^ inconiugtanijexquanai: 
clis cft Teucei. X C» Pfiami filii & filiae numeco 54* 

Efbr, Deiphobus, Gedones, PoIydorus,Hclenus 3 Alexandct:, Ηιρροίϊ^ 

duSjAntinous, Agathon, Diaftar,Lyfide, Polymena, Afcanius, Chiro* 

damas,Euagoras,Drypon, Aftinomus, Polytnetus, Laodice, Ethionoj! 

mc, Phegea,Hdu'cea, Demnofia, Caffandra, Philomela, Polipes, Troti» 

lns,Palemon 3 Bdfsonius,Gorgitio,Protodanias 3 Atreus,Dolon,Chroci* 

refus, Chryfolaus. Demofthea, Doricops, Hippafsus, Hiperifcus, Lyfia/ 

nafsa, Iliona, Nereis, Euandei:, Ptoncus,Acotnachus,Hilagus, Axion,Biantes,Hippo* 

trochus,Diophites,Meduia 3 Hero,Creufa. 

Deliberis PridmL• 
m boc afue^ik o>»»/4propf mwfce cormfMJwK^ip/wm iHidttti intttiifm ttiiqiumiaomWurtoiihctot 


»» Μ Υ σ Ι W Ί ' 

τ«μ PrUmi, φ<* p4rtin» loitn.noceAtms tx lutrys autoribus coUcgit,partim dpndPitufuiUm Η ρ'ιΛϊιΤΛ pofygvoti 

rrperiuntur, b«c AdnotAuitnus, ut, <jui uolet, ad borum cxcmpU, dla tmendet, snnt Autem heec, fdkrum-.Crcufa, 

C^itrtciM.liioBc, l^dice, L;yc4/i^Mcdeficd/ti^ 

jii.c/tWicce^Mciiw/rf.FifioruauteM.Pam.Hcflo^e^ i.Polydowsi* 

Lyc4on,AefAcus>AMiphiis,fas,Cehyones.pborbAs,Ooryclits,PAmon,Antiphoms, Agathon.Hippotbous, Agauus. 

Mr/forJpljrft«,Te/!orii<r,TiMfft«,Poiit«,T«tcfr,DemocooHtt^ 

Pclis, EioacUi,Admetus,AgeKor.Q}taneluUde bis ultimis φώΐφ,κσ» aufm ccrto affimare.Pmmi liberorum nomi/ 

μ cfUs.iy enitn id /.ijiiiio PAiifnniAs mdicAtftd twtnm mttr re liftos,<{»i cxtcA ertAmum ocajj J««t,rt ctnftt : a<U 

ditnr ζΧ i Cakbro Tc/if fconnf» 

XCI. AlexandetParis. 

Riamus Laotnedontis filius, ct;m complures libecos haberetex concubitu 

HecubxCiiTei,GucDymantisf!lta,uxoceiusprsgnansinquieteui(iicfefa^ 

cem ardente parere,ex qua ferpentes plurimos exifle,id uifum omnibus con 

iefiotibus cum narratum effet,impranr quicquid parerec necaret, neid pa* 

tcixexiuo fotct.Poftquam Hecoba peperit Alexandrum,daturinterficiendus, quem fa* 

tellites mifericordiaexpofuerunt, eum paftores pro fuofilio tepertum expofitunieduca 

runteun/q? Parim nominauerflt.Is cumad puberem xtate perueni(Tet,habuittaurun» 

ia deliuis, quo cutn farellites miffia Ptiamo ut taurum aliquis adduccret ueniflent, qui. 

in athlo funebri quod ci,fiebat poneretur, coepecunt Pacidis taurum abducere. Qui pet> 

fequucuseileos,iS£inquifluit,quoeumducei;cnc, illiindicantfeeumadPriamumad/ 

ducere 5 quimci(rerIudisfunebdbusAlexandn,tlleamoceincenfustaunfui,defcenditiii 

ceitameii,&:oniniauicic 5 fracresquoqjfuosfuperau['t.IndignansDeiphobus, gladiuni 

d.id*trfc t ad euni ftrinxir,at ille in aratn louis Hetcxi infihm, quod com Caffandta uaucinate=* 

tuc eum fcattem eife,Ptiam us eum agnouit 5 regiaqj teceptt. 

xcn. Paridisiudicium. 

Ouis.cumTheris Peleo nuberet,ad epulum dicitaromnesDeos couoeaffe^ 

excepta Ecide i. difcotdia, qux cum poftea fuperueniflfet , nec admitteretuc 

ι adepulum, ab ianua mifitin medium malum,*dicitqua;effet formofiffi* 

, ma attolleret.Iuno, Venus, Mitierua fotmam fibi uendicace coeperunt, in* 

terquas magnadifcordiaorca.Iouis^ifnperat Metctrcio, utdeducat easrn tdamonte 

ad Alexandrum Paridem,eum'qs iubeatiudicare. Cui Iuno fl fecundum fe iudieafTer, 

αϋΰψ^οΐϊφ pollicitaeftinomnibus terriseumregnaturumtdiuitcmptactercieteros praeftaturum. 

Minecua fl inde uidrix difcedf cet,formiffimum inter morales h lucum, Si omni arrifi* 

OM*iaw4rtifi/ cl - 1 fcium.Venusautem Hclcnam Tyndarei filiam formofiflima omnium mulierun» 

βο /V anm ς ζ • η c 5, U gj Um (j are ptomifir.Parisdonum pofterius priotibus anrepofuit, Vencrcm'qf 

pu ichecrima effe iudicauit,ob id I uno & Μ tnerua Tcotan ts fueru nt iniefta?. Alexander 

Veneris impulfu Hdcnam a Lacedxmone ab hofpite Menelao Tcoiam abduxit,eam'q| 

mprAPbifv inconiugiohabuitcumancillisduabusAethca&tThifadie,quasCafioi:&Polluxcai» 

4i4) Hoc*wt p t j uas ^j affignacant,aIiquando reginas. 

XCIII. Caffandra. 

CAflfandra Priami di Hecu bse filia ia Apollints fano ludcndo lafla obdormifle dt/ 
citur. Quam Apollo cum uellet com ptimcce, corporis copiam ηό fecit,ob quant 
tem Apollo fectt, ut cum uera uaricinarctut fidem non haberer. 

XCiiu. Anchiia. 
EnusAnchifam Affacici filium amaflfc, Sdcumeo concnbuiffe dkitar, exque 
ptocreauicAcncam.ei^ptiECcpicneidapudhominesenuntiarei.Q.uodAnthi* 
fesintecfodaks peruiuum eftelocutus, ob idalouefulmint efti&tfs,quidam dicunc 
eum fua morte obiffe. 

xcv. Vlixcs. 
Gamemnon&MenelausAtcci filiijCumadTroiamoppugnadam coniuratos 
.duces duc«enc,in infulam Ithacam ad Vlyxem Uettis idiam uenecunt, cui erae 

icfponfuta 
V JTlL» 

FABVLAE•, η 

tefponfumfiadTroianiiiTetpoft uicefimuma.inum ; folum, focaspefditis,egentein 
domumtediturum.Itaquecum fcii:ecadfeoratorcs::eiuuros, infaniamfiqpolana.puV 
lctim fumpf.r, &equutn cum boue iunxicad aratrum . Quem Palanwdes ut aidk fcn* 
fitnmulatejatij Tdemachum filium «us,cunis fublatum aratro ei fubiedtj&aitfimu/ 
lationedepoftta intccconiuratos ueni. Tunc Vlixfs fidem dedicfc uentucum, ex eo Pa* 
lamediinfeftqs fuic XCVI. Achilles. 

|| HctisNereis.cum fciret Achillem filium fuum quem exPdeo habebar, fiad 
rcoiamexpognandam iffetperiturom.Comendauiteum in infulam Scy* 
ro ad Lycomedem regem,quem illc intet uirgines f.lias habitu fortninc ο kt 
uabatuominemucaco,nam uirginesPytrham nomtnarunt quoniam ca* 
pillisfiauisfuit,& grxcecufum pytrhondicitur.Achiuiautecum tefriiTentibi eumoc 
cultaci,ad regem Lycomedeoratores miferut, qui cogarentuteum adiutorium Danais 
niitceret.Rex cum negarctapud feefle, poteftatcm eis fecit,utin regia queretent,qui cum 
incclligere nopoflent, quis effeteorum Vlyffes,in regio ucftibulo munera fceminea po* 
fuit,iii quibus dypeum Qi haftam,& fubito tubicinam iuifit cancre,armorum"q? crepi* 
tum dc damorem ficri iuffit. Achiues hoftem atbitrans adefife, ueftem muliebrem dila^ 
niautt,ac<$clypeum 8C haftamarripuic, exhoceftcognitus, fuas'qj operas Argiuispto* 
mifit, QC militcs Myrniidones.' 

XCvn. Qjii ad Troiattt eXpugnaru \€taht,8t quot naueS. 
Gamemnon Atrei 8i Acropes filius Myceiiis,nauibus ccntum.MenelauS . 
fraterdus,Mycenisnauibus. Ix. PhcenixAmyntotisfiliusArgiuiis.naui* 
bus l.AchillesPeld&Thetidisfilias,infulaScyronauib.Ix.Antomedon 
aoriga Achilli&Scyro na.x. PattoclusM£n<xrii &PilomdIaefilius, Phthia 
nauibusx.AiaxTdamonisex Eribceafihus,Salaminenauibusxii. Teu* 
CCffrateccxHefionaLaomedonrisfiIia 3 nauibusxii. VlyflesL3crte&AntidiffiliusItha 
ca nauib.xii. DiomedesTydei 8i Driphila; Adrafti filia; filius, Argis nauib-xxx. Sthene« 
lusCapand&Edadnes filius,Afgisnauib xxv AiaxOilei&Rhenesnymphj filius.Lo twemOrm 
crusrtauibusxx. NeftorNclei &ChloridisfiliaEfiIms,Pyliusnau!busXc.Thtafimedcs Mtdmtit hom 
fratcrexEuridice, Pyliusnaoibusxv.AntilochusNeftortsfiliiiSjPyliusnauibilsxx.EuB nt P st 
pylusEua?monius&Opisfilius,Orchomei1onauibusxxXx.MachaonAidepii8£Co* 
ronidisfilius,Atticartatiibusxx. Podalyrius fraterciusnauibils ix. TlepolemusHercui» 
lis5iAftyochesfilius,MyccrtiStlauibusvitii.IdomcneusDeucalionisfilius 3 dCrcta na* 
uibusxXxx. MerionesMoli&MdphidisfiliusaCreta nauibusxxxx. Eumclus Adme* 
B5£ AlceftisPcli^filiaefilius 5 aPatchebia nauibusviii.Philodcta Pceantis &DemonaflaS 
filiusMdiboeanauibus vii. Penclcus Hippald QL Afteropcs filius 3 Bceotia nauibus xii« 
tPithusLacreri 8CCleobules filins,ex Bceoria nauibus xii.tChronius fratereius,ex Bceo Ulbti 
rianauibusix.Arcefilaus Lyd6£*Theobula: filins exBceotia nauibus x. Prothcenor clcmui 
fratcr,cxtHaftipiaenauibus viii.IalmenusLydSitPcinidis filiuSjArgis nauibus xxx* rbefyu 
Afdalapbusfratcreius,Aigisnauibtisxxx.SchcdiusIphiri&Hippolytesfiiius i Argisna/ Μ*Λαάφό} 
uibus xxx.Epiftrophusfratereius itidem nauibusx. Elephcnor, Calchodontis&Ime* ? om T% 
oaretes * fiilius, Argis nauib.xxx.*Mencex filius, Athcnis nauib.I. Ageptnor Ancaji & Io JL•^ ^fe 
tis * filius Atcadia na.lx. AmphimachiisCteari filius, Elea na.x. Eurychus*Pallantis & git<wtemM»e# 
DiomedefiliuSjArgisna.xv.AmaruceusOncOmachifilius, Myccnisna.xix.tPolyfencs flbe* 
fAittoms&PdoridesfiliuSjAetoliana. Xxxx.McgcsPhylei&Euft>'oches filiusaDuli? rolyxamt 
chio na.lx.Thoas Andrcmonis &Gorgidis filius *Tyto * na.xv. Podarccs ftater eins iri/ Λ & Λ β ΐη ** 
demna.x.PcuthousTenthredonisfilius,Magnefiana.xxxx.Cycnus*Odti&: A Auro* \\ rstA 
phitesriliiisArgisnauib.xii.NircusCharopi&tNymph£cfilius,Argisna,xvi.Antiphus y^, mtu 
/Vlnefyli&Chaldopes filiusTheffalus,na.xx. Polyboetes Pirithoifid Hyppodamiiefi' \, 
liusArgisnaxx.tLcophites ChronifiliusaSidone nauibusxix. Calchas Theftotis fi* uontm 
liusMycenisaugu^PhocusDanaifiliusatchicecluSjEutybatcsetTalthybiLisinternuth', coreai 

C 4 Diapho/ tortdfie Iegett/ £i Η Υ G Ι Ν Ι 

DiaphQrus iudex Neoptolemus Achillis & Deidamiajfiliusab infula Scyco, hic idem 
<Pyi , rhLiseftupcitatusapacrePyrtha 5 fiimmanaues.i45. .•>. 

λ VicicrttKr bic er omi(fii<{u*dm φ.<{<ί* *d κλκμ Tbtwntis pertment, et <{kqcI W Vylo poMitnr, nbone legf dcfcc/ 
re,cr rtji ρχόίέβαύηι,αΐΜ* notatn Mcdecft.refcrcndum φ. UA enim ex ?oia.rce, qniftquim colligi potejl.qiein 
HomemserotefiUifratrem.nombodntisfacit. . . ..., ,-; 

t vi<ie i.ifc«L N<tm foic bditdfcio an riominA tranfpofiiitfint,et Ugcndum Antiphui rlxjjdi et C Wfii.Ni/jrjJ nt.u 
c Ne* bic locus abfy nicio φ uidetur.cum cxteri ohmes de mille nAuibus mcntionem faiAnC ...... ,\ .. 

Xcvn r> Iphigenia. - : 

Gamemnoncnm Menclao fratre*Afi£edcleaisd[ucibus,HelefiaiKcorem 

tntaiHS effet Menelai quam Alexander Patis auexerat, repetitum ad Troiam eum irenc, 
in AulidetempeilaseosiraDian£Eretinebat,quodAgamcmnon in uenan 
do cetuam eius uiolauit, fuperbiusqjm Dianam eftiocutus Iscum Aata* 
fpicesconuocaffet, &Calchas fe*refpondiffet,alirerexpiaci non pofienifi 
Iphigeniam filiam Agamemnonisimmolaflet.Reaudira Agamcmnon recufarecce* 
pit, tunc Vlyffes eum confiKisad rem pukhcam tranftulit, id«n Vlyffes cam Diomede 
ad Iphigeniam mifsuseft adducendam.Cluicumad Clytemneftram matieor eius ue* 
nifsent, ementitutVlyfseseam Achilli in coniugiumdad. Q.uamcum in Aulidem ad* 
d u xififet 8t pacen s eam im m olare u cllet, Dian a u irgincm taiferata φ, 8t taligjo c eis ο b 
iecic, cemam'c{}proeafuppofuit;iphigeniam'gjpern^ 
ccmpli fuifaeerdotcmfccir. •, .,..-.,.. 

XCIX. Auge. ; v .•--,- *$$:$ 

VgeAlei filia ab Herculecpmpreffa, ctjtfi partus adcflet,in motcPartbenio 
peperit,& ibreum expofuit. Eodcm tempore Atalantelafii filia,filium expo 
fuitcx Mi?leagco natum, Hetculisautem fiiium cema nutriebat, hos pafto* 

resinuentosiuftulerunt,atqjnuiucrunr 3 quibusnomiiiaimpoiuei:unt 3 Hcc 
culisfilioTelephum,quoniiacemainutnei:at,AtaIaniesauteParthenopcum,qupniam 
uirgine fimularite in monte Patthenib eum expofuerar. Ipfa autem Auge patrem iu um 
timeris-prafugit mMQefiamadregemTeuthrantem,quicum eisetotbus Iiberishanc 
pro filia habuit. 

C. Teuchras. 
Heutrantem regem in Moefia Idas Apharei filius regno priuare npluir, qud 
,jcum Telephus Hecculis filius ex* refponfo quauens matre cum comice Par* 
thenopeo ueniiset, &huicTheutras regnum 8C filiam Augen in coniUi* 
gium daturum promifit, fi feab hoftettutafser, Telephns conditioncm re/ 
gis non pra^tecmifit, cum Parthenopeo Idam uno pc^lip fuperauit,cui reat 
polliciiam fidem prsftitit, regnum'qj 8ί Augen matrcm infcientem in coniugiutn de* 
dicquxcum mortalem nemincm uelletfuum corpus uiolarc,Tclephum inteificereuo 
luic infeia filinm fuutn. Itaquecumin thalamum uenifsent, Augeenfem fumpfit, ut 
Telephuintetficeret.Tumdeocum uoluntate diciturdraco immanimagnitndine in* 
cercosexifse,quouifoAugeenfemproiecit&Telephoinccptumpatcfecit.TcIephuste 
auditainfcius tnauetn inceificece uoluit, illa Herculem uiolatocetn fuum implotauit, 
&exeo Telcphus mattemagiiouirj&in patuam fuam reduxir. 

cr. Telephus. 
Elephas Herculis et Auges filius ab Achillein pugna Chirpnis haita percnti 
fusdicitur.Exquouulnerecum indiestetro crudatu angerctur,petitfortem 
ab Apolline, quodeffetremediutnj rcfponfum cfteinemihem medcri pof* 
fenifi eandem haftam qua uulncratuserax. HocTcIephus abi andiuit,adre 
gemAgamemnonemuenit,8imonimCIytemneftt£eOrefteminfantemdecunabulis 
capuit, minitansfeeumoccifurum niflfibi Achiui mederenrur, Achiuis antemquod 
rcfponfum eratfineTdephi duitu Tcoiam capi non pofle,f.icik cgnuo in gcatiam re^ 

diemne 

F Α Β V L Λ£. ϋ 

dtecunt,&ab Achillcpctierfituteufanacet.QuibusAchillesrefponditfeaitemcdicam 
ηοη nofle,tuticVlyires ait: ηοη tedicit ΑροΠο, fed autorem uulneiis,haftam nomu 
nar, quam cum rafiffent remcdiatus eft,a quo cum peterent ut fecu Troiam expugnan* 
datn iret,non impetrarunt,quod is Laodicen Pciami filiam uxocem haberet, fed ob be* 
neficiutn quodeum ianacunc,eos deduxit, locos autem & itinetademonftrauir, inde 
in Mcefiam eft profedus. 

C ι r. Philofleies. 
m Hilofleres Poeantis &Demonaffe filius,cum in infula Leno eflet,col.ubec 
eius pedetn percuflir, quem ferpentem Iuno miferat, irata ri ob id.quia fo 
Ius praetercaeterosaufus fuit Hcrculis pyram conftruere, cum humanum 
corpuseftexutum, 8t ad immortalitatem ttaditum, ob id benefidu Het* 
culesfuas fagittasdiuinaseidonauitrfedcum Achiniex uulneretetmm 
odorem fctrenon poflent, iaiCa Agamemnonis rcgis, in Lemno expofituseftcum fa/ 
gittis dtuinis,quem expoGtum paftor regis Adoris nomine Phimachus * Dolophionis 
filius nutriuit.Quibus poftea tcfponfum eft, fineHecculis fagitrisTroiam capi πό pof* 
fe.Tunc Agamenon Vlyffem,SdDiomedeexploratores adeum mific.Cui perfuaferut, 
utin gratiam redirer.&ad expugnanda Troiam auxilio efletjeunug fccum fuftulerunr» 

cm. Protefilaus. 
ChiuisfuitrefponfumqiiipiimuslittoraTroianorumattigiflctperiturum. 
Cum Achiui daffes applicuiffent,C£Eteris cudantibus,Iolaus Iphiclt 8C Dio/ 
medea; filius primus e naui pcofiliuit,qui ab Hedore cofeftim cft interfeftus, 
quemcunftiappellamntPcotefilaum,quoniamprimusexomnibusperie=» 
rat Quod uxoriaodamia Acafti ftlia cum audiffctcum periffe , flens pctit a Diis ut fibi 
cum cotres horascolloqui licetet, quo impetrato, a Mercurio rcduftus, tres horascum 
co colloquuta eft,tquod iteru cum obiffet Protefilaus^oloic pati ηό pocuitLaodamia, Qumfortafi 

cini. Laodamia. fts.utfupr* 

Aodamia Acafti filia,amiffo coniiigc,cum treshotas coniumpfiifet,quasa ί'»ί«« 
diis peciei - at,fletum &dolorem pati non potuit. Itaqj fecit fimulachm arteu 
fimile Protefilai coniugis,Sdtn thalamis pofuit,fub iimulatione facrorum, 
8i eum coleLecocpir,qnod cum famulusmatutino tempote poma ei artu* 
lifletad iacnficium,pernmam afpexit,uiditcjjeam abamplexu Protefilai fimulachtu te* 
nentem,atq? ofculantem.-ieftimanseam adulterum habete,Acafto patri nunciatiit.Qui 
cum ueniffet&in thalamosirrupiffer,uiditeffigiem Protefilai, qua: nediutius torque* 
retuc,iuflfit fignum 8t facra,pyra fafta, combuii, quo feLaadamia dolorem non fufti/ 
ncns immifit, atq$ ufta eft. 

C v. Palamedes. 
Lyfles quod Palamedis Nauplii filii dolo erat deceptus, indies machinaba* 
tur,quomodoeum tntctficeret.Tandem initoconfilioad Agamenonem, 
militem fuum miftr,qui dicerecci,in quiete uidifle ut caitfa uiio die mone* 
tenturjd Agamemnon tierum cxiftimans,caftca uno die imperatmoueri. 
Vlyflesautem dam nodu folus magnum pondnsaurijiibi tabecnaculum Palamedis 
fuerat obrnifitem epiftolam confcciptam PhLygi captiuo,ad Priamum datpetfcicnda, 
militcm^qjfuum priorem mittit,quieum nolongeacaftcisintecficcrct. Pofteio diecum 
cxerdtus ia caftra rediret,quidam miles epiftolam quam Vlyfles fcripferat fuper cadauer 
Phcygispofitam, ad Agamemnonem attulit:in qua fcnptum fuitPalamcdiaPriamo 
miflajtantum^ ci auti pollicetticquantum Vlyffes in tabcrnaculum obrucrat, fi caftta 
Agamemnonis,ut ei conuenerat prodetct . Itaqj PalamedeS cum ad regem eflet produ* 
clos,& fadum negatec,in tabernaculum cius ietuht, &aumm cfFodetunt, quod Aga>» 
memnon ut uidit ; uetcfadii effecredidit. Q,uo fado Palamedcs dolo Vlyifis deccptns, 
abexeicitu uniuecioinnocensocdfuseft. 

Agamemnon 

r4 Η Υ G Ι Ν 
CVI. HedorisLytra. ϊ smynthet 
, Gamemnon Brifddam Brifaeiaeerdotisfiliam, exMoefia captiuam, prcM 
^^^^| pterformiEdignitatcm,qnamAchiHescepetatabAchilleabduxit.Eotemi 
'" porequoChryiddaChryfi facecdoti ApollinistZminri reddtdit, qua ob 
iram Achilles in praelium non prodibat, fed cithara in tabernaculo feexet* 
ts@&sim\ cebat.Q.uodcum AfgiuiabHedorefugarentu^AchillesobiurgatusaPai 
troclo,arrna fua ei tradidit,quibuS tlle Ttoiarios fugauit, sftimantes Achillem effe. Sai? 
pedoriem qj Iouis 8C Europefilium ocddit,poftea ipfe Patroclus ab Hcdore interfidtur, 
armaq? eius funtdetrafta Patrodo occifo. Achilles cum Agametnnone tcditin gratiam, 
Brifeidam'q}eireddidit 3 rumcontra Heftorem cuminecmis ptodiiTet,Thetis matera 
Vulcano arma ei impetrauit, quaz Nereides pec mareattulemt.Cluibus atmi9 ille Heoto# 
retii occidit,aftriftutii'q3 ad curcu traxit circa mu tosTtoianoru 3 quem fepdiendum cum 
patdriolI«dare,PoamusIouisiuffu4uceMercurioJncaftraDanaoruuenit,&fiIiicoe 
pusauro repetiitom accepit.que fepultuta? tcadidit. C ν I r. Armotu iudicium. 

Edore fepultOjCUffl Achillcs circa mcenia Troianoru uagaretur, acdicerec 
fefolurn Ttoiam expugnafle : Apollo iratus Alexadrctm Parin fefimalas, 
talum,quem moitakm habuifTedicitii^iagitra percuffit 8i ocddic.Achil/ 
leocdfo ac fepulturs ccadito,AiaxTelamonius, quod frater pattuelis eius 
fuic,poftulauita Danais utatma fibi Achillis datent, qugka Mineruitab* 
ajiWic4W iutgatafuntab Agarriemtione &Metidao, &Vlyfltdata:Aiaxfuriaacceptaper infa* 
hiam pecora fua Scfcipfutii uulricratumocddi^eofgladioquefti ab Hedoremuneti 
accepit,dum cum eo ia aciecontendif» CViiu £qausTroiana& 

*. ^Ghiuirtim pecdeceiti innosTroiafti caperenon pofferft,Epeus tnonitii 

|,||^^^Minerusequummicemagni£udinislrgneumfedt,ec%funtcolledi,Mc 

nelaus, Vlyifes, Diotnedes, Theffandeii,Sthendus,Acamas,Thoas, Ma# 

! chaon,Neoptolemus.Etin equo fcripferu£,Danai Mrnetuai dono dant, 

rentium Imm ^ es ^^ ja ^ caftraqj trariftuieruntf Tenedo. Id Troiani cutn uidetunt, arbitrati funt 

hoftesabiffe.Priamusequum in arcem Minduaidud imperauit, fenatiqfmagno ope* 

reuteffentedixicld uatesCaflandiacnm uodferateuuineffehoftes, fides d habita non 

eft.Q.ue in arceffl curii ftatuiffent, 8cipfi noflu lufu atqjtfittolalfi obdocmiffent, Achu> 

ui exequo,apettoa Sirion^exierant, 6^portarum cuftodesocdddunt, fodosqj figno 

dato,tecepcrunt,S£ ttoii iani potitk c ν ι ϊ 1 1. Iliona. 

Riamo Polydorus filius ex Hecuba cum efletnatus,Iliofia; filig iax dederut 

eutri edacandu,quiE Poly mneftori tegi Thracu erat nupta, queilla pco filio 

fuo educauit.Ddphyiu aflt quem ex Polymrieftore procreauerat,pro fuo fra 

tre edu cauit,ut Π alteri eom qutd focet paren tibns ptarftatet. Scd cum Achiui 

Ttoia capta,prolerti Priami exttrpareueIlet,Aftyanafta Hcflods& Andromache filiutn 

demaro deiecerut^adPoiymneftorelcgatos rriifemnt,qui ei Agamemnonisfilta no 

nlineElearapolltceretucihconiugifl 5 &aiirimagnacopia,fiPolyduruPriamifili 

iecfedffetPolymneftor legafotu didla non rcpudiauitjDdpfiyiumfq} filiu fuu imptudes 

ocddif,arbitransfePolydofufiliuPriartii intetfedffe.PoiydorusaufadoracdluApolIii! 

nisde parcnribus fuis fdfdfafu cft ptofeitus 5 cni tefpofr fum eft, patria inccnfatn, patrem 

ocdiiim,maEreinferuitutetencri.CumirideKdiiet&:uidifaittcr effeacfibitefpoiifuni 

fait,fePolymneftotis cffe filium,ab fotbrellionea inquifiuit, quid ita aliiec fortes dixif/ 

fertCjCuifororquid uerieffetpatefcdr, &duscoiifilicr Polymneftoreluminibuspciua^ 

uit,afqj interfecit. C 3i. Polyxena. 

Anai uidores cum ab Ιΐίσ daflem confccndecent, 8C uellent in pacriam fua 
quifqj reuerti 8C prcda quifq? fibi dticeret, ex fepulchro uox Achillis dicicut 
prards partcm expoftalafle.Iiaq} Danai Polyxefiam Priami filiam 5 qoa; iiif/ 
go fuit formofiffima ptoptecqua Achilles cum eam petetet,&ad colloquifi 

uemiTetj, FAfiVLAE. Ιί 

eeniflfet,ab Alexandto 8i Ddphobo eft ocdfus 3 ad fepulchm eius eam immolauetunt. 

CXI. Hecuba. 

VLyffes Hecubam CiiTci filiam uel, ut alii autores dicunt, Dimantis,Priami uxo# 
rcm.Hcdoris macrem,in fecuitutcm cum duceret,illa ia Hdlefpontu mate fe prg* 
€!*pitauit 3 & canis dicitur fafta effe,unde Si tCyneum cft appellatum. cynoficmi 

C Χ 1 1 . Prouocantesintetfe,qui,cum quo dimicaiunt. 
Enelaus cum Alcxandto, Alcxandrii Venus eripuit : Diomcdes cum Aenea, 
Aencam fcruauit Venus.Idem cum Glauco,in hofpitio cognico dtfcefiCemc: 
idem cum Pandaro 8C Glauco alio;Pandams 81 Glaucus occiduntur. Aiax 
cum Hefloredonificantes difceffere.-AiaxHedori donauit balteum, unde 
efttradus.HedorAiadgladiu, undefetnterfedt. Patcodus cu Sarpedone,Saipedon oo 
dditur.McnelauscuEuphorbo,Euphotbusocdditnr,quipoftcaPythagoraseftfaftus, 
ct meminit fuaanima in corpora crafiffe.Achilles cum Afteropeo,Afteropeus ocdditur. 
Idem cnm Hedore,Hedorocdditiu.idecum Acnea, Aencas fugatur.idem cu Agenore, 
Agenorem feruauit Apollo.-idem cum Penthcfilea AmazoneMams & Otcerz filia, Pen 
thefileaocddicur.AntilochuscumMenone,AnriIochusocdditur. AdiillescumMem* 
noriCjMemnonocdditur.PhilodetescumAlexandrOjAlexanderocddicuc.Ncoptole* 
nuis cum Eurypilo,Eurypilus ocdditur. 

CXiil. Nobilemquemquisocddit. v 

Chillem Apollo Alexadri figuta,HedorProteiilaum, idem Antilochu.Ages 
nocHelenore,idemChloniu.DeiphobusAicalaphu, idem Anconou.Aiax 
Hippodamu,idem Chlonium.Agamemnon Hippodamante,idcm Glau^ t 

cum,Aiax. Locrus Carcanum, idem Gauium : Diomedcs Dolonem,idem * 
Rhcftim.-EunpylusNiieum^dcMachaonc.-SarpedonTlepolernujidcAntippu.Achili 
lesTrotlu.MenelausDeiphobu:AchillcsAflynomum 5 idePylachancu",Neoptolcmus 
Priamum. CXIIH. Achtuiquiquotocdderunt. 

Chillesimmerolxxii. Antilochusnum. ii. Protefilausnum.iiii. Peneleus 
num.ii. Euripylusnum.i.AiaxOileinum.xxiiii.Thoasnu.ii. Linusnu» 
xx.Thrafimedesnum.ii.Agamenon num.xvi.Diomedes num.xviii. Me/ 
nelausviii.Philodetaimm.iii.Merionesnum.vii.Vlyffcs num. xii. Idome 
nensnuin xiii. Lconthcusnu.v.AiaxTelamoniusnum. xxviii.Parrodu9 
num.liii.PolypcEtesnum.i.Teucccnum.xxx.Ncoptolemusvi.fitnumctusccdxu. 

CXV. Troianiquiquotocdderunr. 

HEftornumeroxxxi. Alexandet num. iii. Sarpcdon num. ii. Panthousnum.iiiu 
Gaigafusnum.ii. Glaucus numero iiii. Polydamas num. iii. Aeneas numero 
xxviii. Ddphobusnum.un.Clytusnum.ui.Athamas num.i. Agenornumeto ii.fic 
numeruslxxxviii. 

CXVI. Nauplius. 
Lio capto SCdiaih prxda,Danai cum domum rcdirent, ira dcorum quod 
fana fpoliaueiant &Γ quod Caifandra Aiax Locrusa figno Palladio abripue 
cat, tempeftateet flaribus aduerfisad faxa Caphatea naufragium feccrunr,in 
qua tempeftate Aiax Locms fulmineefta Minerua idus, que fluftus ad (axa 
illifemnt, undeAiadspetrefuntdida;, exterinodu cum fidem deorum implorarent, 
Naupliusaudiuit,fenfu"q?tcmpus uenifle adperfequendasfilu fui Palamedisiniurias. 
Iraqjtanqjauxiltum dsafferret faceardenteeo loco exculit,quo faxa acuta&locuspea^ 
culofilTim lis erat.Illi credentes hiimanitatis caufa id fadu,naues ed duxeronr,quo fado 
pIunma:eoruconfrada;funr 3 militcs'q3plurimicumdudbustepeftateocdfi funt,metn 
braqj coru cum uifcecibus ad faxa illifa funt,fi qui aut potuerut ad terram natare, a Nao* 
plio interficiebantuc.AtVlyffem uentusdetulitadtMarathonem 3 MencIaum tn Aegy* tfactmdij 
pium,AgaiJicmnon cum Caffandra in patriam perucnit. 

Clytemnc/ 

r smynthen yidetur cleeffc, 
p<t)rtii»pe/fe 


%*■ Η γ g r Μ ϊ 

Cxvn. Clytemneftra. ..'■•, .. 

Lytemnefira Tyndarei filia, Agamcnonis uxor, cum audiflTet ab Oeace, Pa* 
lamedis ftatre Caffandram iibi pellicem adduci, quodcmeiitituseft,utfcai 
rasiniuiiasexequecetuc.TuncClytcmnefttacum AcgyfthofilioThieftis,cci 
pitconfilium iitAgamemnonem, &Caffandram intecficetet,quem facrifi* 
cantem iecuri cum CaiTandra interfccecunt. At Eledtra Agamenonis filia,Orefte fracrctn 
infantem fuftulit.quemdemadauitin PhocideStrophio,cui fuit Aftyochea Agamem* 
nonisforoniupta. 

cxviii. Proteus. 
NAegyptoProteus fcnex marinusdiuinusdicitur fuiffe, qui inomnesfe* 
figuras conueitere folitus erat. Queni Menelaus Idothea; filia: eius monitu, 
catcna alligauit, ntfibi dicctetquando domu repetitionem haberet, quem 
Prateus edocuit iram deomm cife 3 quod Troia eflet detiifta, idedtg id fieri 
debere,quod Hecatombcn griEccdicitur, cum ccntum armenta occiduntur.ItaqjMcne 
laus Hecatombenfecit,tuncdemum poft oflauumannumjquamablliodecelFetat, 
cum Helena in patciam redic. 

cxix. Oreftcs. 
Reftes Agamemnonis 8C Clytemneftr§ fiiius, poftquam in puberem ftatcttt 
uen it, ftudebat patris fu i mortcm exeq u i, itaqj con filium ca pic cu m Pylade, 
dC Myccnas uenitad matrem Clytemneftram, dicitq? fe Aeolium hofpitem 
e0e.,nunciatq5 Oreftem effc morcuum, qucm Aegifthus populo necadum 
demandauerat.Nec multo poft Pylades Stropbii filius ad Clytemncftra nenit,urnam'qj 
fecum afFert, dicitq; ofla Oreftis condira effe 3 quos Aegyfthus laztabudus hofptrio rece* 
pit, qai occafionecapta, Oreftes cum Pylade, nodu Clytemneftra matre & Aegifthum 
interficiunt, qucm Tyndarcuscum accufaret, Otcftia Mycenenfibus fugadacaeftpto* 
ptcr patrem, quem pofteafuria; matris exagitarunr. 

Cxx. IphigeniaTaurica. 
«η Reftem furiajcumexagitarentjDelphos fcifc!ratumeftprofeftus,qcnstan* 
dem modus eiTetzcumnam, refpofum cft ut in terram Taurina ad regctn 
Thoantem,pattem Hypfipylesirct,indeqjdetempIo Dianefignum Argos 
afFcrter,tunc fincm fore malorum.Sorteaudita cum Pylades Stpph ii filio 
Si fodalefuo nauem confcendit, ccleriter^adTauricos finesdeuenerunr, 
QuommfuitinftituturnjUtquiincrafineseommhofpcsucniffe^temploDianjimrno 
lacetur,ubiOreftes8£PyIadescum in fpelunca fetutarentuc, &occafionem captarenc, 
ipaftonbusdcprehenfiad regem Thoantem funtdedufli. QuosThoas fuo moreiun^ 
ftos ia templum Diznx m immolarentur duci tuflit, ubi Iphigenia Oreftis foror fuit fa 
cerdos 3 eosq? ex fignis atq? argumetis qui effent,quid ueniffenr poftquam refciit.abiefiis 
minifteniSjipfa coepit fignum Dianje auellcre . Quo rcx ctim interueniflet& rogitaret, 
curid faceret,iHaemenntacftdicit'qjeos fcelerarosfignum contaminaflc,quod impii 8C 
fcelerati homines in templum eiTentaddua^fignum expiandum ad marefetreoporte* 
rc,8iiubci:eeumintcrdicereciuibus,nequiscorumextraucbcmexiret.Rcxfacefdotidi/ 
ftoaudiens fuit. Occafionelphigenianada,figno fublato, cum fratrcOnefte&Pylade 
in nauem a fcen d it, uentdqj fecundo ad infulamtZmincenad Chryfen fecerdotem 
Apolltnisdeladfunt. 

CXXI. Chryfes. 
Gamemnon cum ad Tcoiam im,8C Achilles in Moefiam uenit,^ Chryfei* 
dam Apolltnis facctdotis filiam adduxit,eam'qj Agamemnoni dedit ia co* 
iugium . Qiiod cum Chryfes ad Agamcmnonem deprecandu ucniffet, ut 
fibi filiam teddetet, non impetrauit,ob id Apollo exercitum cius partim fa^ 
me * prope totum confumpfitjtagj Agamemnon Chtyfeida giauida facecdoti remifit. 

Quae F Α Β V L ABi 37 

QnsEcum diceret feab eo intaftam efle,fuo tempore pepetit Chryfen iuniorem, &dixi£ 
feab Apollinecocepiffe . Poftea Chryfes Thoanti eos cum reddere uellct, Chryfes audiic 
fenior,Agamcmnonis Iphigeniam 8C Oceftcm filios effe,qui Chryfi filio fuo quid ueri 
eflet patefecit,eos fratres ette,8i Chryfen Agamemnonis filium effe.Tum Chcyfes re co/ 
gnita cum OreftefratteThoanteinterfedt, &indeMycenas cum fignu Diananncolu* 
mespernenemnt. CXXli. Aletes. 

D Aledram Agamemnonis&Clytemneiteefiliam forofcOreftis, iiiinrius 
falfus uenit,fratrem cnm Pyladein Tauticis Dianaeeffe immolaros. Id Ale* 
tesAegifthifiliuscum refciiTetjCxAtridarum geneLeneminem fupercffe, re? 
goum MyCenisoptineieccEpit.AtEIeflradeframsnece Delphos fcifcitatu 
eft piofedta. Cluo cum uenifleteodem die Iphigenia cum Ocefte uenit ed, idem nutius 
qui de Orefte dixerac,dixitlphigeniam fratris interfcitriccm cffe . Eleftra ubi audiuitid, 
mincu ardentcm exara fuftuli^uoluit^qj infcia focoti Iphigcnisoculos eruere,nifi Ore* 
ftcs intemeniflet, cognitione itaqj fa<3a,Mycenas uenetunt, &AIeten Aegifthi filium 
Oreilesinterfecit,&ErigonacxClytemncftra 8£Aegiftho natam uoluiunteificcre, fed 
Diana cam rapuit, 8i in tcrram Atticam facerdctc fecit , Orcftcs atitem Neoptolemo in* 
cetfedto,l-tennionem Menclai &Hdenaj filiam adduflam coniugem duxit,Pylades aut 
Eledram Agamemnonis 8£ Clytemneftra? filiam duxit. 

cxxnr. Neoptolcmus. 
EoptolemusAchillis&DeidamiiEfiliuSjtxAndromachaEctionisfilia, ca<« 
ptiuaprocreauitAmphialutrtiScdpoftquartiaudiuitHcimionc fponfam 
fuam Oreftiefledatani in coniugium 5 Lacedaemonem uenit, &aMeneIao 
fpotifam fuam petit.Cuiille fidem fuam tnfirmare noluit, Hermionenqj 
abOrefte adduxit,&Neoptolemodedit,Oreftesimutiaaccepca, Neoptolemum Del/ 
phis faccificante occidit, & Hermione r^cuperauit, cuius oflfa pet' fines Ambtacia? fparfa 
funt,quaeeftin Epiriregionibus. 

CXXinr. RegesAdiiuorum. 
Horoneus Inachi filius,Argus Iouis filius,Pcranthus Argi filius. Triops Per* 
anthi filius,Pclafgus Agenoris filius,Danaus Beli filius.Tatalus Iouis filins, 
PelopsTatalifilius,AtreusPelopisfilius,TcmenusAriftomachtfilius,Thye» 
ftes Pelopis, Agamcnon Atrei, Aegifthus Thyeftis , Oreftes Agamemnonis» 
ClytusTemenifilius,AletesAegiilhi,TifamcnosOteftis 3 AlcxanderEuryfthci. 

C χ χ v. Odyflea. 
Lyxescutrl ab Ilio iti patciam ithatam rediret, tempcftatead Ciconaseftde/ 
latus,quorum opptdum Ifrtiarutrt expugnauit,pra:dam'qj fociisdiftribuic. 
Inde ad Lotophagos homines fflinime malos, qui Loto ex foliis florc pro/ 
crearumedebant, idq/ciuibus tantam fuauitatem praftabat, utquigufta* 
bancobliuioncmcaperentdomireditionis.Adcosfociiduo miifi ab Vlyflfe, cumgu^ 
ftarcntherbasabeisdatas,adnauesobliti funtteuerti, quosuinflos ipfcceduxit.Indc 
adCyclopemPolyphemum,Neptiinifiliuitl, huicrcfponfum eratabaugurcTclcmo 
Eurymifilio,uccauaret,neab Vlyflecxcaccarctur. Hicmediafronte unum oculum ha#' 
bebatjSicacncm humanamepuIabatur.Q,uipoftquam pecusin fpcluncam redege* 
rat,molem faXeam ingentem ad ianuam opponebat. Qui Vlyflfem cum fociis indufit, 
focios'q3 dus con futtiere ccpit.Vlyffes cum uiderec eius immanitati atque feritati tefiftete 
fenon poiTe,iitnoquodat|VIarathone accepcrat, eurninebriauit,fcq3'Vrin uocandi* Marone 
xit.Itaqj cum oculu eius tcunco ardentiexurciet, ille damore fuo cstcros Cyclopas con 
uocaui^cis^q? fpelunca prxdufa dixit,Vtis mccxcjecat Illi credentes cum deridendi gra* 
tia dicece } neglexemnt. At Vlyflcs fodos fuos ad pecora alligauit, 8C ipfe fcad arietem, β£ 
iuexicL-unt,ad AcolumHeilenisfilium,cuiabIoue uentorum potcftas fuic tradita, is 
VlyffemhofpitiolibereaccepiE,folles'qjuentoi:umci plenosmuneridedit, fecum ucro 

d aattiiit 

5S Η Υ G Ι Ν Ι 

aimini argetitumq? credentes, cum accepiflent S£ fecum partiri uellent, folies clam' fol* 
necuut 3 iienncg cuolauetunt.Rurfumad Acolumeftdelatus,aquociedLiseftquodui' 
debatuc Vlyffes numcn deoram infeftbrn habere.Ad Leftrygonas,quoriim rcx fuit An* 
Vifaturalv nphates*deuorairit.,nai.ies'qKius undecim conftegit,excepta naue*qna fociis eiuscon* 
fyiideeftc fatapris,euafitiri infulam Aenariamad Gircen Solisfiliam,qua:pononedata homines 
in fecas bcftias commutabat,adquamEnrylochum cumuigincidiiobus fociismifit, 
qnos illaab humana fperieimmutautt,Euiylochusrimens.,qui non iiucauerat,indefu 
g!C,6i VlyCfi nunciauit,qui folusad eam fe cotulic-fed in itinete Metctirius ei remedium 
dedic,monftcauit^quomodo Circen deriperet.Q.ui poltquam ad Giccen uetiit,8£ 
poculum abea accepit,remediu 5 Mercucti monitu coniecir, *enfem qj ftrinxit, minatus 
11 1 Γι fociosfibi reftitueret,feeam interfedurum.TuncCircemtellexit,ncm iinediuina uo 
luntate Deorum id eflefadum : itaqj fidedata fenihil tale commiiTuram, focios ciusad 
priftinam formam reftituit, ipfacumeodem concubuit, exquo filtosduos procteauit, 
tiitufuhottnt TNaiifiphoum 8iTelegonum. Indcproficifcicucad lacum Auemum 3 adinferosdelcen 
d.i.ibiq/inuenit.Elpenorem focium fuum,quem ad Circcn celiqueiar, intmogauitqt 
CLim quomodo ed perucniffet,cui Elpenoc rcfpondit, feebrium per fcalam ceddiife, 82 
ccruicesfregiire^deprecatusefteum^iifnadfupcrosrediiretjepukuc^rradere^&fibi 
ί 11 tLimulogubernaculum poneret.Ibi 8dcum matre Anticliaeftlocutusdefineerratio/ 
nis fuae.Deindead fupecos reim-fus,Elpeitocem fepeliuit,8igubetnacukim,ita utroga* 
neratjin ttirriulo ei fixit.Tum ad Sirenas Melpomenes mnfaz 8i Acheloi filias uenit,qu£ 
parco fuperiotcm miiliebcem habebant, inferiorem aucem gallinaceam . Harum fatutn 
fuiccam dtu uiuere.quaiw diu earumcantumottalisaudiens, nemoprasterueftuseffeL. 
Vlyffes monitus a CirceSolis ftlia, fociis cera autes obdurauit, feq?'ad arborem malum 
conftritigt iuffit,82 fic praaeruedtuseft.Inde adScyllam Typhonis filiam uenit.qusfui 
periorem corpocis muliebrem>mferiorem ab inguine pifcis,& fexeanes ex fe natos habe 
bat,eacg fex focios Vlyxis,naueabreptos,cofumpfit. In infulam Siciliam ad Solispccus 
facrum uenetat, quod fociieius cum coquerentin aheno mugiebac, monitusid neac* 
diT>etet ; abT!"cefid,etaCircemonitus VlyiTes : iraq? multos focios obeam taufam ibi a> 
viihnr hiccor rni fi t> ^ c JGharybdin'q3pedatusftei:dieobfoi:bebatcec / q}eru(iiabat:eo monituTirefigprg* 
rupu qitzdArrh fc j. ue( ^ us gft^fed { r a Solis, quod pecus eius erat uiolatum, cum iti in fulam eius amiffai 
tm[po[ic*cfte, &■ monitu Ticcfiie uetuerit uiolari , eum Vlyffes condormiret , focii inuolaruntpecus-• 
nolumins ums icicgcum coquecetjCamecxahcnudabat balatus, obidlouisnaueinriusfulminein* 
qnic^maue/ ciiidic.Exhislociseccas naufragio fado fociisamiiTtsenatauitin infulamtAexam, Ca* 
tufio cxempU ι lypfo Atlantis filia iiyrnpha,qug fpetie Vlyffis capta, an iio coro eum retin ui t.neqj a fe Ab» 
rireccdere χ niictece uoluic, donec Mercurius Iouis iuflu denuntiauir Nympha: ut cum dimitterec 
Et ibi faila cate Galypfo omnibus rebus ocnatum emn dimifit, eani'^ ratim Neptunus 
fljdibiisdifiectt,quod Cyclopem filiaeiusluminepnuauccar, ibi cnm fludibus iada* 
cec iL - Leucothoe,quam nosmatrem iVIatLUadictmus, quxin mariexigitasuum, baltcu 
ei dedit,qao fibi pectus fuum uincirer,iiepeffum abitecquodcum feciiTetenatauit.Inde 
iu infulamPheacu uenitnudus'qjexarboru foliis feobciiit, qua Nauficaa Alcinoi tt> 
gi9 f[lia,ucftem ad flumcn lauanda £ulit ; illeerepfite tbliis,&ab ea petit ac fibi opcm fcc 
rcc,illa mifericordia mota,pallio eum operuit,8£-ad patiem fuu eum adduxtt.Alcinous 
h jfpirio libecalitetacceptum^omVqjdecQratum ix\ patriam Ithacam dinnTic-ira Mcrcu' 
tii lternm naufcagium fecit,poft uicefimu annum, fociisami(Tis 3 folus in patriam redit, 
& cum ab hominibus ignoraretur, donium'q? ibam atngiflTec , procos qtii Penelopcn' 
in coiiiugtum petcbant, obfidentes uidic cegiam, feqj hofpitem fimulauit, & Euryclia 
numxipfiuSjdum pcdesci lauat,ex cicatciceVlyflcnreffccognouit, poftea procos Mi* 
nccuaadiumcecum Telemacho filio 8£duobus fcruis interfecit fagittis. 

Heec in ueteri cxempUri in margine annotata cr.ini. 
DtionmgemitCephdu,C^aksAra)iu,wkw LAertiiiiAsrtts vlyfiemMylfcsex circcTekgonB,ex Penckp^ 

Tclenfctdbitm F Α Β V L ΑΕ. J9 
TelentAtbum, Telcgoms ex eenelope vZj/fa coniuge, \ta\um <{ui ualUm exfuo nomine appcllauit, c XelemAcho 
Latinus <|κί [aiimm lingMm ex fuo nomine cognominAuit . Homerus pro Archio Lacrtis pAtre Arcefmm hobet, 
Omi.ta.men non CephAli,fed louis fdium Arcefmm fitcit. ( <Jwo fupcrinduQum, 

Homerus hxac infnti Ogjgw uocat,cr erxnt quod; in uetuflo exeplari qitttda crafA, ζ? pro ψ Aeaa ab indofto ali/ 

CXXVi. Vlyflfiscognitio. 
Lyffes ab Alcinoo tegc Nauficas patrecumeffetmuneribus dimiffus, nau* 
fragio fado ruidus Ithacam pecuenit,ad quandam cafam fuam,ubi erac no 
mineEumceus fybotes, hoceft fubulcus pecoris, quem canis cum agno* 
fceret,<S£ei blandiretuc,Eumaeuseum non recognofcebat.quoniam Minec 
uaeum,8£ habitum eius comutauecat,Eum2us cum rogauit undecffct, &illcaitfe 
naufcagio huc pecueniffe,quecum paftoc intecrogaiet an Vlyffem uidiilec, dixitfecoi 
mitem eiusefle, di figna 8£argumenta coepitdicere,quemox Enmgus cafa recepit, cibo 
potu'qjanimauit,quocum ueniffent famulimiiTi folitomorepecoraperitu, Siilkin^ 
tetrogaffetEuma;uquieffent,airpoftVIyiiispcofedionecum iamtempus interincedei 
tet, prociPenelopem in coniugium petentes uenerunt, quosilla conditione ita differt, 
cumtcIadetexueco,nubam,quatninterdiudetexebat,&ificcosdiftercbat, nuncaurem 
nikumancillisVlyflisdifcumbunt^pccoraeiusconfurnunt.-tuncMineriiacffigiem 
fuam ei reftituit,fubito fybotes ut uidit Vlyflem effe,tcnes ampleftensqj Iachcymari cce* 
pitpcajgaudio^admtraaquideiTetilludquodeumimmutauerat.CuiVlyliresaiccrai! 
ftinodieperducmcin regiamadPenelopem.Quem cumducerec, Minetuaeiitcrum fa 
ctem medici transformauir.Q.uem cum Eumxus adtmuefteras perduxiffer,& cum an* 
rillisdifcumberent,ait adillos, habetisecce attecum mendicumqui cumlLOuosdele* 
ftet. TiinctMelanthiusunusexmneftecibusait,imointerfeludentiu&uiftocaccipiet 
uentriculumfatfuni&harudinem unde uiftumeiciat:qui cumluftatieffent, &Vlyf* 
fesfiterumapplofiffet atqjcumeieciffer, Eamxasin mendici peifonaVlyiTem adEu/ 
tycliam nntricem peiduxit, dicitcgeum focium Vlflyis fuiffe/cui cum uellet,* Vlyffes 
ei oscompteffir,atcpPenelc>perri &eam pra?moniiit,utarcum 8£fagittaseiusdaretproi 
cis 5 utqLiiexiiseuminrendiiTet, cam tixorcmducerecquscnm feric*inter feccrtarent, 
Sinemotpoftintcnderct, Eumxusaitderidendigcatia demus*nonpateretiu-Melaii* 
thtus qui erat * Eumaeus arcum feni tcadidit. Illeomnes procos confixit,excepto Melan 
thio fetuo,is dam procis deprchenfus eft, cui nares 8£ brachia 8C reliquas partes mcbto* 
tumminutatimfecuit,atqjtdomum fuam cum comugeporicuseft,ancillasautcfuas 
iuflit corpora eocum ad maredeferce,in quas rogatu Penelopes poft cedem procomm 
Vlyfles animadnertit. cxxvit. Telegon us. 

ElegonusVlyifis&Citces filius, miffus amatceut genitorequaereret, tem* 
peftateinlthacameft delatus, ibiqj'fame coaftus agros depopulati ccepir. 
Cum quo Vlyflcs 8i Telcmachus ignari acma cotulecunt, Vlyflfesa Telego* 
nofiliocftintcifcftiis,qiiodei rcfponfum ftieratut afilio caucret mortem. 
Q.uempoltquacognoiiitqiiieiret 3 iuirtiMincrux,cumTelemacho& Penelopein pa* 
tiiam redierunt,in infulam t Aeacam ad circen Vlyffem mortuum depottarut, ibi'q? fe* 
pulturaitcadidetunt, ciufdeMinem^monituTelegonusPcnclopcjTelcmachusCirccn 
duxerutuxoces. Circe6dTelcmacho natuscftLatinuSjquiexfuo nominelarinxlingiue 
nomcnimpofuitjexPcnclope&Tclcgononacnseftltalusquiltaliacxfuonominedei 
notninauit. cxxvm. Augutes. 

MycLisElarifilius,MopfusAmpycifilius,AmphiarausOecleinelApolli/ 
nis filius, Tirefias Eurymt filiuS,Manto TirefiiE filia. Polyidus Ccerani fv 
Iius,HelcnusPriami filius.Caffandra Pciami filia,CalchasThcftoris filius, 
Thcoclimenus tTheftods filius,tTclcmus Pcotei filius, Telemus Eutymi 
filius,SibyIla Samia,alii Cymcam dixertint» 

Lcxxix. Ocneus. 
IbetcumadOeneumPaithaonis filiomin hofpidum ueniffet Althxam Theftii 

d - filiam AMtilJOKi 

itj tcmm poffe 
domofmt 
AtccAm 
Polyphidcent 

apudaomeu 

odyfl.o 

Theor.oe protei 

fdia, lcgendutn 

puto,exHelen* 

turypidis Vnhulee <JK* 
hincad MarfyZ 
ufy, boc ejl, JtJ 
CAp.txv.fecjuH/ 
tur cdpit.fm: et 
numcro infcri/ 
ptce non erant 
inueteri excm/ 
plo.qme nos ta/ 
me Ad indice re/ 
flitnimns 
ielibarent fiOt 40 Η Υ G Ι Ν I 

filiam,uxorem Oeneiadamauit,quod Oeneus utfcnfituoluntatefuacxotbecxceirit,n> 
mulat'q? fefacra facere,atLibercum Alth?a concubuit, cxqua nata eftDetanira . Oeneo 
autob hofpidum liberalemuned uitem dedit, monftrauitqjquomodo ferereEjfruduqj 
eius ex nominehofpitis Oenon ut uocareiur inftituit. 

Cxxx. Icadus&Edgone. 
VmLiberPatetadhomincseiTetprofeftus^tfuorumftufluumfuauitateni 
arqj iucunditatcm oftendcret,ad lcanum 8£ Edgonam in hofpmum liberai 
ledeuenit, iis utcem plenum uini muneri deditjiuffiiqj, utin reliquasterras 
propagaretjcadus plauftro onaato cum Etigunefiha 8i cancMera in terra 
Atiicaadpaftoresdeuenitj&gcnusfuauitaasoftcdicPaitorescumimmodecatiusbibe^ 
rein,ebnifadi,cocidecunt,quiatbitranteslcanufibinialumrnedicamentumdediflre,fu 
ftibuseum interfecerut.Icarium aucemocciiumcanisululans Mera.Engonemonftra* 
uit,ubi paterinfepultusiaceret, quo cum ueniffet fupercorpus parecis m arborefufpen* 
dio fe necatnt,ob quod faftum LiberPateriratus Athenienftum filias finiili pcena aftfe 
xir.Deeareab Apollinerefponfum pederunr,quibusrefponfum eft 3 quodIcarii&Edi 
gones mortem neglexiflenr. Quo cefponfo depaftonbusiuppliciulumpferunr, 8tEti* 
gonediem feftum ofcilladonis,peftilcnria;caufainftitucrnnt, &utper uindemia defru 
gibusIcano&Erigongpnmumtdclibecatent 3 quideorumuoIuncateinaftrotum tiu* 
merum funtrelad, Erigone fignum uirginis, quam nos lufticiam appdlamus, Icanus 
ardurusinfidedbuseftdiflus.CanisautemMeracanicula. 

CXXXI. Nifus. 
Ibercum in Indiaexercim duceret, Nifo nutricio fuodum ipfe inderedireti 
regni Thebani poteftatctn tcadidit, fcd pofteaquam inde reuerfus eft Libec, 
Nifus regno ccdere noluit,Liber cutn nutricio cotendere noluitjpaffusfqj eft 
cum regnum obrinere, dum occafio fibi regni cecuperadi datctuc. Itaqj poft 
annum terdfi, cumeo reditin gratiam fimulatqjin regno feiacrafacereuelle,qua>Tde' 
terica diaintur quoniam pofttertium annum faciebat, militesqjmuliebriornatu pro 
Bacchis introduxir 3 & Nifurh cepit regnum'qj fuum recuperaidt. 

CXXXii. Lycurgus. 

LYcurgus Drianris filius,Liberum de rcgno fugaliit,qucm cum ncgarct deum effe, 
uinum q? bibiffet 3 8£ebrius,matrem fuam uiolareuoluiflet, tunc uitesexcidereefl 
conams 3 qnoddiceretiIludmalum medicamentumcfle^uodmentesimmutaret, qui 
infania ab Libeto obiecta, uxorem fuam 8C filiu interfecit, ipium'qj Lycurgu Libcr pan* 
thcrisobiecitin Rhodope 3 qui monseftThraci£ 3 cuiusimperium habuit. Hic traditut 
unum pedem fibi pro uicibusexadiffe. 

c xxxi 11. Hammon. 

Llberinlndia cumaquam quaercret, necinueniffer, fubitoex hatena ariesdicitur 
exiiife, quoduceLiber,ct]m aquam inueniflet, petitabloueuteum inaftrotu nu 
merurn teferret,qui adhuchodiesrquinoaialisadesdicitur.In eo auteloco ubi aquam 
inueneratjtemplum conftituit quod Iouis Hammonis dicitur. 

C xx χι 111. Tyrrhcni. 
U Yrrhcni qui poftcaTufci funtdidi,cum piraticam faceret, LibetParerim/ 
Ijpubisin naucm eorumconfcendit, Sirogateos ut feNaxumdcferrent, 
qui cumeum fuftuliflent,atqj uellentob formam conftnprare,Acetcsgus 
bernator,eosinhibuit,quiiniadamabeispairuscft,Liberutuiditinpto* 
pofito cos permanere, remos ia thyrfoscomutauit,uela in pampinos•,™* 
denresin hederam, deindeleonesatqj pantherajprofilucrunt,qui,utuiderunt,timentes 
inmarefepra?cipitauerunt,tquod dCin maninaliudmonftmm transfigurauit, nam 
quifquisfepra?cipitauerat 3 indeIphinieflFigicmtrasfiguratuseft,unde deJphiniTyrche* 
m runcappeiladj&maceTytchenum eftdidtum,numetoautem fceruut duodecim, 

his 

Ρ Α Β V L Α ΕΙ 4ι 

liisnomnilbus.tEthalideSjMedonjLfcabaSjLibys^phelteSjtMelaSjAIcimcdon^po* EtUlidrt 
peus^idySjSimon^Acoetes.Hicgubernatorfuicquem ob clementiamLiberferuauir, Mei*iA«i» 
t&Ptoteus. /feonid.1*.* 

tHic μ ueteri txemfhri omiflus erdt 1 quentidmodum Aptid ouid.co:ttra,Simo»is nulU, nicittio fit. 

cxxxv, Laocoon. Afycafm m 

Aocoon AcoKisfiliusfAtichifefiarccApollinisfaccrdos, contra uolunta* tbifcepatrm 
ce:n Apollinis,cum uxoreduxtiTetjat^libetos procteaffet,forteduitusut faeiwM. 
[actufacecec NeptunoadlircuSjApollooccafionedaca^TeriedogflLictus 
iTiaiisdracoiicsniifirduos,qUifilioseius Antiphante, etThimbteum ne* 
»:ai:ertt,quibasLaocoon cum auxilium fecce uellet, ipfum quoqj nexiitrt 
necau£i:u!ic.Q.iiodPhcygesidcLrcofadiim putacuntquod Laocoon haftamtnequu 
Xroianum miferic. 

C XXX vr. Potyidus. 
£|Pi7J15p Laucus Minois 8i Pafiphax filius,du ludit pila, cecidit in doliix melle pte* gjtfMfi num.quem cnm parentesquxrerent Apollinem fcifcitau funtdepueto» 
$Q>jibiis Apollorefpondit,monftcum uobis natumeft, quodfiquisfoli 
uencpLieiumuobisreftituet. Minos ibrteaudita coepit monftcumafuis 
qiK-Eretc,CLndixeruntnatuni eiTeuitulum,qiiitenndiecolorem mutaret 
perquateniashoras^rimumalbumjfecuiidorubeum^deindenigrum.Minosantem 
admonftmm folueiidLimaiiguresconuocauit,quicumnoninuentrcntur,Poyidus 
Coerani fifiqs*8izanti monfttum demonftrauit,eu arbori moto fimilcm e(Te,nam pti* 
imniialbueft,demderubi:uciim permatui:auitnigrum:tuncMinosaitci,exApollinis 
terponfofiliummihiopoi:cecrefti:uas,quodPoIyidusdumauguracui: ? uidicnoftuam 
iupeccellam uinatiam fedentem,atqj apes fugancem,augurio accepto, pucrum exani* 
memdedolio edtixit CaiMinosai^corporeiauentOjtiuncfpiritumtertituejquodPo 
tyiduscum rtegarct poflfc fied, Minosiubeteuinaimpueto m monumentoincludi, 
&gladium poni,qui cuni indufi ePCmt, draco tepentead corpus pueri ptoccffictquod cmodpro <[*&> 
Po tydi u s dttm ans eu m u elle con fu m ece gladio tepen te percu ifi t, Qi octidit, altera fer^ »* ««/«j>m j«W 
pcn'sparetnquiErens,nidireaminteifeftam,8iprogrcffa herbamattulic,atq} eiusta&u ί"*• 
ferpenti lpiritum reltituit.Idem'qj Polyidus fecit,qui cum mtus>uocifetai:enrurquidatn 
prxteriens Mtnoi nuiuiauit,qiii monumentuM io(fitapetiri,6ifiIium incolumem re/ 
cuperauit,PoIyidum cum multis muneribus in paciiam cemifit. 

c Χ χ Χ ν n. Mecope. 

POlyphontes MeiTenix rex Crefphonterrt Aiiftomachi filifi ciifflinterfcalTeteius c ^ e<io .^"^ 
impetium & Meropem uxorem pofledit. DrioEL/S 

C Χ Χ Χ ν 1 1 1. Philyra qux in Tibiam uerfa eft. t«r.«i<iei4tmf 

Aturnuslouerti cum quxreretpertercas,inThraria cumPhilyra Oceani μ/ταμ pltfacd. 
filia,inequuni(;oiiueifusconctibiiit, quxcxeopepedtChironemCentau 
rum,qut aitem medicam primus inuenifle dicitur.Philyca poftquam inu* 
fttacam fpcciem fe peperifle tridit, petit ab Ioue uc fe in aliqua fpeciem com* 
mutaret.qux ia arboccm Philyram, hoc eftTiliam, commutata eft. 

CxxXiX. Curetes. 
$ Oftq; Opts Ioueex Saturno peperit, pctit iiino utfibi efi cocedetet, quonia ' 
[Satucnus Occum fub Tattara deiecerat,&Neptunum fiib undas, quod fci 
| iTt fi quis ex ei> natuseflTet fe tegnd priilaret. Q.iu cu Opcm cogacet, t uteffet 
i^Sqtiod illa pepcriiTet 3 illa lapidem inuolutum oftendit , eum Saturnusdeuoi 
rauit.Q.nod cum fenfiiTeCcocpitlouem quxrccepecteccas.iuno anrcmloueni in Creten 
(i infula dctulit.Adamantxa piied nutrixeum in cunis in arborcfufpendit, utncqg cg&s 
lo neq; terra,neqj maii in uetiicctuc,&i ne pueri uagitus exaudirctur ,impuberes conuo* 
cauu.eis^uypcul.ixaeu 5C luitasdedit, Sciufflteos cicciim acbocemeuniesccepar^ 

d f qui 

4& Η Υ G Ι Ν Ι 

phoroneo.fic.n, 
ex Pauf.colligi/ 
tur kgendu ejfe 

»<r lujKtftii'<ftt 

uocaL 

PhorUrde. qui gtxce Curetes funt appellati,alii Cotybantes dicnntu t 3 hi atitem Lates appellantur.' 

cxl. Python» 
Ython tmx filitis,dracoingcns, hicante Apollineex oraculo in monte 
Pamafforefpofadare folicusetat, huicexLatonxpartu interituseratfato 
futums,eotempoceIouiscumLatonaPolifiliaconcubuic,hoccumlu^ 
no tefciit,facit utLatona ibi paretet, qudSol nonaccedetec Python ubi 
fenfitLatonam exlouegrauidam efie.perfequi coepit,uteam intecficecer. 
At Latonam Iouis iuffii uentus Aqailo fubiacam ad Neptunum pecculit, ille eam ruta* 
' tus eft,fed ne refcindereclunoms fadum,in infulam cam Ortygiam detulic, quam infu 
lam fludibus coopecuit.Q.uod cumPython eam non inueniflet, Parnaffum redit.At 
Neptunus infulam Ortygiam in fuperiorem parcem retulit,quae poftea tnfula Dclus eft 
appellataJbiLatona oleam tenens parit Apollinem 8£ Dianam , quibus Vukanus fa* 
grrtas deditdonum, poftdicm quartum quam effrnt nat/, Apollomatris poenas execu* 
tuseft,nam Pamaffum ucnit, &Python«n fagittis interfecicinde Pythius eftdidus, 
oflVqjeiusincottiriam coniecic,S^intemplofuo i pofuit,ludosqjfiinebteseifecit,qui 
ludi Pythia dicuntur. 

Cxli. Sircnes. 
Ircnes Acheloi fluminis 8C Melpomencs Mufae filiae, Proferpms rapto aber 
rantesad Apollinistercam uenerunt,ibiq} Ceretis uoluntatequodPtoferpi* 
nx auxilium non tuleranr,uolaticxiuntfafta:.His refponfum erac tam dia 
leas ui<3uras,quamdiu cantantes easaudienstierno efletpraetei:uedus,qui* 
busfatalisfuitVlytTes,aftutiamimfuacum praenauigaflet fcopulos,inquibus ma* 
tabantut,precipitarunc fein mare,aquibus locus Sicenides cognominatut,quieft 
intet Siciliam Qt Italiam. 

CXLii. Pandoia. 

PRometheusiapai filius,primus hominesexluto finxicpoftea Vukanuslouis 
iuffu «c loto mulieris cffigiem feric,cui Minerua animam dedit,ca?teri'q} Dii alitis 
aliud donum dedecunt,ob id Pandocam Qbminacunt,ea data in coniugium Epime* 
theo fracri,inde nata eft Pyitha,quie mortalis dicitut prima cffe creata, 

cxliii. Phoroneus. 
Nachus Oceani filius,ex Archia forere ftia procreauit Phofoneum qui pri* 
mus mottalium dicitur tcgnaffe . Homtnes ante fecula multa fineoppidis 
legibusqj uitam exegerunt, una lingua loquentcs , fub Iouis impetio, fcd 
poftquam Mercurius fcrmoneshominum interprctatuseft, andeHerme* 
ncutes dicituc effe interpres,Mcrcncius enim graece Hermes uocatur. idettt nationes di/ 
ftcibuit, cum difcordia intermortaleseflecoepit 3 quodloui placitutti non eftjtaqjexot 
diamcegnanditradiditPhoconeo,obidbeneficiuquodIunonisfactaptimiisfecic. 

c x l 1 1 1 1 . Peofnetheus. 
Omines anteaab immortalibus ignem petebant,neq?in perpetuum ict 
uace fciebant,quod poftea Prometheus in ferula detulit in terras, homi^ 
nibusq; monftrauit quomodo cinere obrutum,remacent. Ob hanc ce 
Mercuriuslouisiuflu deligauic eum in monce Caucafoadfaxum da/ 
uis ferteis,&aquilam appofuit,quaz coceiusexeflfet, quantum d/eede* 
rat,tanttim nofle crefccbat.hanc aquilam poft tciginta annos Hercules interfccitj eum* 
queliberauit» 

ClZLV. Niobe fiue Io. 

EXtThronio 8dCinna nati Apis &Nioba, hanclupitetmottalem primam cptn* 
preffit,ex ea natuicft Argus,qui fuo notnineArgos oppidum cognominauit, ex 
Argo&:EuadneCcinus,Piranthus,&:Bafusnati,extPicantho Callichoe^igus, Ati* 
fto«"des,Triopashic*cxhocEutifabe*Anthus,Pelafgus,Agenoc,exTriopecEOreafide 

Xanthus 


F Α Β V L ΑΕ« 4* 

Xanthus &Inachns,ex Pelafgo Laris,ex Inacho & Argialo.Hatic iupit« dilcflam cotn 
preffit, 8C ia uaccx figu ram coimertit, ue Iuno eam cognofceret 3 id Iuno cu refciu it, Λ ν- 
gumcUiundt'$oculirefalgebant,cuftodemeimiGt,hunc Meccurius louisiutTu itu 
terfecit, atluno formidinemei mifit, cuiusrimoteexagitata , coegit eam tnfein mare 
precipitaret, quod mare Ionium eft appellatum , indein Scythiam tranfnauit, unde 
Bofphorum tines funtdid^indein Aegyptum, ubiparitEpaphum.Iouiscum fcirec 
fuapte propreropera toteam xtumnas tuliffe , formam fuam ei pcopciam reftituic,de; 
atnqt Aegyptiocum effcfecit,quaelfisnuncupatur. 

Cxlvi. Proferpina. 

PLuconpetitab Iotic Proferpinamfiliameius 8£Cereris in coningiumdatet,Io* 
uis negauit Cecercm paffui:am,ut filia fua ία Tartaro tenebricofo fic,fed iubct eum 
tapereea,floresUgenteinmonteAema,quieftinSicilia,inquoProferpinaduflorcscu 
VencreetDiana ecMinerualegit,Pluton quadrigis uenit,eteam rapuit,quod poftea Ge 
rcsabloLieimpctauiCjUt difnidiapacceatiniapud fe,dimidiaapud Pluconemeffer. 

CXLvn. Triptolemus. 
Vm Ceres Profcrpinam filiam fuatn qucereret, deuenit ad^Eletiiinu regem 
cuius uxortCorhonea puerum Triptolemum peperetat,feqjnucricemla* 
aantemfimulauit.Hancrfgina libensnutricem filio fuo cecepit. Cerescu 
uclletalumnufuuimmortalercddere interdiu laSediuinoalebacclamin 
igneobcuebatjtacjptaeierquamfolebaticmortalescrefcebat, fldficfiericum micarenc, 
parenteseamobferuauerunr,cum Cetescurn uclletin ignem mitcere,paterexpauit. Illa 
irata Eleufinutn exanimauit,atTriptolemo alumno fuo xtetnixm beneficium tribuit, 
namfrugespropagati*currum dtaconibus iunitum tcadidit,quibusucheiis orbem 
cerratum frugibus obfeuic.Poftc|domum rediitfPelcuscu pro benefafto in terfiici iuffit, 
fedrccognita,iuffu Ceteris Tripcolemo legnum dedit',quodexpatrisnominej-EIcuiii 
tiutn nominauit,fieri'q}facrum inftituitqua:Thefmophoriagta:cedicuntur. 

Celetu ucl Ccpbciu ut Roccatius.Nifi qitis nuht Lynctum mteiiigcre.de <J«o OmAms, 

CX^viii. Vulcanus. 
Vlcanus cum ccfciit Veneremcum Marte clam comciibere,8£ fe uirtuti ritis 
obfifterenon poffe,catcnam exadamancefecic&ctrcum leflum pofuit,ut 
Mattemaftuciadeciperet.lllecumad conftimtum uetiiflet,concidit cum 
Venereinplagas,adeoutfeexolucrenonpoiret.idSotcumVulcano tiun* 
tiaffetjillccosnudoscubantesuiditjdeosomnesconuocauit/uidetuntexeo Martem 
idnifacerecpudortecruit.Exeococeptanata cftArmonia 5 cui Minerua et Vulcanus 
ueftcfceleribustinftam muneridcdcrunt,obquatn rem progenieseorum fcelerata ex* 
tititjSoli autem Venus ob indicium ad progeniem eius fempec fuic iuimica. 

cxlix. Epaphus. 

IVpitetEpaphum qucmexlo ptocteaucrat, Aegy^ptooppidacommunireibi^reg/ 
nareiuffit.IsoppidumprimuMemphim S£aliapluraconitituic,etexGairiopiauX'» 
ore pcocreauic filiam Lybien a qua tetca eft appellata. 

C L . Tkanomachia. 
Qftcf Iuno uidit Epapho ex pellice nato tantam regni potcftatem eflf,cufat 
inuenatuutEpaphus neceturjTitanosfqjhortaturiouetn utregnopellant 
SdSaunno ceftituanr.Hicum conarentut in coelatn afcendete, eoslouis cu 
Minerua di ApollinectDiana precipitesiti Tartarum dciecir.Adatiriautem 
qtii duxeocum fuit,caelifomic«tn fupet humeros impofuit qui adhuc didturcaelutn 
fuibnere. 

d 4 Exiy* P4ufAH.(lC 
affou Λ P\tfx. τι Λ' Tfi<ntx<r,Tfi otoc Α litrt<r Ksi 

tvr Itltfee Iv^ai 
txf.VliemAT/ 
go/ic. Blcufium. MeUmirthccc 
d PaufJiatur 
Triptolemi .iwi 
p4ter Ce/««, 

Λ 

hlcnfinu 
Λ _ 


Hoc cdput m in/ 

dkenon nume/ 

roAWi 4* Η Ύ G Ι Ν I 

CL1. ExTyphone&Echidnanati, 
XTyphonegigante &Echidna Gotgon , canis Cerberus triccps , dracc* 
qui malaHefpeddum tfans oceatium feruabat. Hydra quam ad fonte 
Lerneum Herculesintetfedt.Draco qni pelkm adedsColchos feruabar. 
Scylla qus faperiorem partem muliedsinferiorem Canis,&Canesfexex 
fe natos habebat.Sphinxquaz in Bceotia fuit.Chimera in Lyda, qua? pri 
orem pattetn leonis figuram, poftedorem draconis habebat , media ipfa Chimera, ex 
MedufaGorgonisfilia&Neptunonati funt, Gyfaoc &equusPegafus,exCiyfaotc 
&CallithoeGedon tdmenbds. 

CLir. Typhon. 

d.^ern rirnAttamsex^arraraprocrcauitTyphonemimmanimagnitudinc^^ctixqgpotren 

|. tofa,cui centumcapitadraconumexhumcrisenataerantjhicloucm ptouocauir 

fi uellct fecum de regno cettarejouis fulmine ardenti pedus eius pcrcuffit,cui inra fla* 

giacct,monteEma, quieftin Sidlia, fuperdi impofuit, quiexeo adhucardete didtur. 

PHaeton Solis&Clymenesfiltuscum clam pamscurmm confcendiflec, &alcius 
atecracffetelatus, pratimore deciditin flumeu Eddanum. Hunc luppiter cuni 
fulmincpercuififfetjOmniaarderccoeperunt, Iouisutonmegenus morraliumcucau* 
iainterficeret,fimulauitfeiduelle exringuere,amnesundiqj urigauir,omneq3 genus 
mottalium inredit,pmer Pyrrham etDeucalionem:at forores Phacioniis, quod equos 
iniuffu patrisiunxerantinacbofespopuloscommutatie funt. 

CL\iu Deucalion&Pynha. 

Atadyfmusquodnosdiluuiuni uelirdgarionem dicimus.cum fadutfl; 

omnegenushunariuminteditpracerDeucalionem 8£Pyrrha,quiin mo# 

tem Aetnam,qui aliffimusin Sidlia eifedidtucfugerunt. Hi propterfolirtl 

dincmcumuiuerenopo(rent,petieruntabioucutauthoniinesdaret,aut 

cos pari caiamitateafficeret.Tum Iouis iuffiteos lapidcs poftfe iaftare, quos Deucalion 

iaftauituiroseffeiuirit 3 quosPyctha,ftiulieres,obeam(cmLaosdiftus,Laosenimgr^ 

celapisdidrur. 

C L 1 1 1 1. Phaeton Hefiodi. 

Haeton Clymeni Solts filius, & Meropes Nympha» filius,qua Oceaniride 

accepimus,cum iudido patds,auum Solem cognouiflct, impetratiscurd/ 

busmaleufuseft.nam cumeiTei,propius rerram ueftus uidno igniom* 

maconflagrarunt,8£fulmine idusinflumenPadum ceddit,hicamnisa- 

GraedsEtydanusdidtur,quemPherecydespdmusuocaidt Jndi autetn quodcalote 

uidni ignis, fanguis in atcum colotcm uerfus eft,ntgri iunt fafii.Sotoresautem Pbae* 

conrisdum intedrum deflent fratris tn atbores funtpopulos uecfa^ . Hotum lachrymae 

utHefiodusindicatdnEleftruni funtdurarai,Heliadestamtnnominantnr,funtauK 

Merope,Hclie, Aegl£e,Lampedie,PhoebeaEihede,Dioxippc.CygnusauierexLigud£e, 

qui fuicPhaetond propinquus, dum dcflcr propinquum , in Cygnum contietfus dt# 

is quocj modcns flebile canit, 

CLV. Ionisfilii» 

IberexPfoferpina quem Titancs carpfetunt, Hctculcs ex Alcumena, Libet 

exSemeleCadmi&Hermoniai,Caftot&: PolluxexLeda Tbdh'ifilfa,Ar* 

gus ex Nioba Phoiond filta , Epaphus ex Io Inachi filia,Perfeus ex Danae 

Acdfii filia. Zethus ex Amphio 8i Antiopa Nidei filia, Minos , Sarpedoti 

etRhadamatusexEuropaAgenorisfilia.HelenacxPyrrhePimetifiilia,EthalionexPiOi 

togenicDcucalionisfilia,DardanuscxEkftra Atlanris filia,Laccdemon exThaygete 

Adands filia,Tantulusex PlutoneHimantis fiiia, Aeacus ex Egina Afopi filia, f Aegippi 

excapra Boeds * Arcada cx Califto Licaonis filfa. t Etolusex Proiogenia D^ucalionis fi# 

lia PirithouscxDiaOenei filia. 

Citce 


AegipMd* 
AetliusficPAuf. 
in Ε,Ιϊα, 
FABVLAE. «5 

CLVI. Solisfilii. 

Cltceex Petfide Oceani filia,Pafiphaeex Clymene Occani fiIia,Phaeton,Lamperie, 
Aegle,Phaebe. 

Vidcntur dcejje tyceiim. 

Clvii. Neptuni filii. 
tOcetus&HellcnexAntiopaAeolifilia.i4genor8«-Bellerophon 3 cxEuty/ λ 
nomeNyfi filia,Leuconoe,exThemiftho Hipfei filia,tRiascx AlcyoneAtla? *»*#**$* 
cis filia.Abas cx Areruia Herilei filia,Ephoceus*cx Alcyone Atlantis filia, Be* p Ρ *"Ρ Λ 
lusAftocDyfliSjexAgamedeAugei filia 3 Euadne,exLcnarLeucippifiIia 3 Me j, * 
gareusexOenope Epopeifilia,CygnusexCalyceHecatonisfilia ,Ericlimcnus 8LAxx* 
theus,ex Aftyphile Phcenicis filia,Nclcus & Pelias ex Tyro Salmonei filia,Euphem us et 
LycusctNyflfUSexCilenoErgeifilia, PcleusArprites*,Ai]cgus,M(xpusexChio3Aqui* 
lonts filia. Amaemone * irem.Cydops Euphemus,Metus ex Melite Buficis filia. 

a1</ Bceotur» ζΤ Acolum uocant.matrem antcm Menalippam. <* 

cakhmia babet Pauf. m Corintb. fcd cx ea non EUAdnem.fed Peratum natum dicit. b 

PCLViu. Vulcanifilii. 
HillamnonCccropSjErichthoniusCorynetes^crcion.Philoftus^Pinthet. 
CLIX. Martisfiliu 

OEnomaus ext Afterope, Harmonia,cxVencreLeodo, cxCe*Lycus,Diomedes, Atye* iurpin, 
Thrax,Afcalaphus,Ialmenus,Cycnus,Dryas. na>p<uipm.ste/ 

CLX. McrcuriiflliL ropaoauma 

PRiapuSjEcho^ntian/EurytuSjCephalusexCrcuia, Eridei filia Eureftus,*Aptale, conM & MC *t 
*Lybys, ex LybiePalamedis filia. 

CLXi. Apollinis filii. 

DElphus,AfclcpiusexCoronidePhIegia;filia,EurypidesexCleobula.IliusexVrea 
Neptuni filia, Argeus, exEubca Macarei filia, Philammon,extLeuconocLuciferi owi. c • . r „, 
filia,Lycoreus,cxNymphaLinus,exVraniaMu6 Ariftcus,exCyrcncPencifilia. "<* Λ D(C / 

CLXII. Herculisfilii. d %^ u f dim 

HIlIusexDeianira, Tlepolemus, ex Aftyoche, Lcucites Telephus,ex AugcAlei filia, udfmneptS 
Leucippus Thetoniachus,tLeotiades,Archclous,Opbitcs, Deucalion,Euhenus, creontindts 
Lidus,& duodecim Thefpiades,quos exThefpii regis filiabus procrcauit. 

CLXIIL• Amazoncs. 

OCyalejDioxippeJphinomc^anthejHyppothoc, t Othrepte, Anrioche, Laoma/ 0<rfrt 
chejGlaucejAgaue^hefeiSjHippolyte^lymcne^olydora^enthcfilea. 
Apud CalAbrm quo^in primo dwdccim numuntur,ftd diutrfis nominibus. 

C L x 1 1 r I • Athenx. 
NtctNeptunum 8iMineruam cum cflct ccrtatio qui pfimus oppidu in ter* 
ra Atricaconderetjouem iudiccm fumpferunt. Minetua quod primum in 
ea terra oleam fcuit,qua:adhucdicitutftace, fecundum eam iudicatum eft. 
At Neptunus iratus in cam terram mareccepitirrigate uelle quod Mercurius 
Iouisiulfti id ne tacecetprohibuit,itaq}MineruaexfuonomineoppidumAthenascoi= 
didit.quodoppidumintettisdiciturpdmumefleconftituium. 

OrpheusEiiiydicemnymphamamauit,quarnfonocytharai mulcensuxorem duxit. ^r*, 
HancArifteuspaftordumamans fcquitnr, illa fugicns ia ferpentem incidit &motcua £B(Wt ^ r 
eft,poftcg marirus ad inferos defcendit, & lcgem accepit, nc eam couerfus afpiceret, qua 
conuerfus afpiriensjterum perdidir. Myrrha cum patrem fuum amaret, inebrtatiit^ 
fic cum eo concobuir.Q.uod pater rcfciens, utero plcnam caepit cuaginato pcrfequi gla* 
diojilla in arborem myrrhameft conuerfa, quam patcr gladiofericus, Adoniscxindc 
natuseft,quem Venusdiligens.* 

Dcfunt reliejux. 

Mineius 

legendnm 
<ί + Η Υ G Ι Ν Ι 

CLXv. Marfyas. 

Ineruatibiasdicitur pdmaexoffececuino fecifle,8iadepulum deotu can 

tatum ueniffe. Iuno 8L Vcnuscum cam itriderent, quod 8C Caefia crat, et 

buccas inflaret, foeda uifa 8i in cantu icrifa, in Idam fyluam ad fontem 

uenitjibi^cantasinaquafeafpexit^&uiduferncntoitnfam.undetibias 

ibi abierir,8£ impLecata eft ut quifquis eas fuftuliffet,graui afficeretur fup^ 

S4tyns,fortA]]e p[j c j 0} q Uas MacfyasOcagi:ifiliuspaftorunusexfturisinucnit,quibusaifiduecommc 

cq ' fi tm letando, fdnum fuauiorem indies faciebat, adco ut Apollinem ad cytharaj cantum in 

certamen pi:ouocacet,quo utApollo ucnit,mufasiudicesfumpferunt,&cnm iam Mac 

fyasindeuidordifcedcretjApollocytharamuerfabatjidemqjTonuseratjquodMatfyati 

biis facece ηό potuit, itaqj Apollo uidu Marfyan ad arborem religatum fcyth^tradidit, 

quieum membratim feparauit,reliquum corpus difcipnlo Olympo fepulturattadidit, 

ccuiusfangineflumenMariyaneftappellatum. 

CLXVi. Edchthonius.. 

VlcanusI,ouicaitens'qjDiisioleasaureasexadamantccum fcciffec,Iuno 

cum fediflct,fubito in aerepedereccepit, quod cum ad Vulcanum mtf/ 

fumcffet,utmati:emquamljgauefatfoluerct,ii:atusquoddecoeloprsci/ 

pitatuserat,negatfematreullam habete. Quem cum LibcrPatetebrium 

in conciliodeorum adduxiffct, pietati ncgare ηό potuit,tum optioncm 

a loueaccepit,fi quid ab iis petiiflet impetraret,tuc ergo Neptunus quod 

Minerua:eratinfeftus,inftigauitVuIcanum,Minccuam pcterein coniugiu.Qua te im* 

petratainthalamum cum ueniifet Minetuamonitu Ionis, uirginitatefuamarmisde:* 

fenditjintc^qjluitandum ex femineeiusquod in terram dectdir, natuseftpuer,qoi infe 

riorem parcem draconis habuit, quem Edchthoni.um idco nominarut, quodedsgtaei 

cecertatio dtcitur,chthon autem tcrra dicituc, quem Minerua cum clam nutriret,dedit 

in ciftula fcruandu Aglauro Pandcofo 8i Herfe Cecropis filiabus.Haecum ciftulam ape 

tuiiTcntcotnixindicaLiitjillacaMincruainianiaobicaaipfa: fcin mare prxcipitauerut.. 

CLXvn. Libeiv 
Iberlouis 8C ProfctpinxfiliusaTiraniscft diftcadus, cuius corcontritum 
IouisSemelededitin potioncm,cxco pragnanscum efletfafla, Iuno in 
BeroennutdcemSemcIesfccomutauir > 82ait,aIumna,peteaIoueutficad 
te ueniacquemadmodum ad Iunonem , ut fcias quae uoluptas cft, cum 
Dco concumbete. Illaautem inftigata petit,ab Iouc,&fulmineeft ifla ; ex 
cuiusuteroLibemmexuitj&Nyfodeditnutriendum, undeDionyfuseftappellatus6£ 
Bjmateceftdiftus. 

clxviii. Danaus. 
| AnausBeli filius ex plunbus conmgibus, quinquaginta fiHas habuit, tou* 
dem'qj filios,fcatet: Aegyptus,qui Danaum fratre&nlias eius intcrficerc uo* 
luir,utregnampatetnumfoIusobdnetet,filiisuxoresafratrepopofcit.Dai= 
naus re cognita Minccua adiutricc ex Africa Argos profugit, tunc pdmum 
dicitucMincrua naue feciffe biptora, in qua Danaus profugeret. At Aegyptus ut reicut, 
Danautn profugifle, mitritfiliosad petfequendum fratrem, &eispra?cepit, ut autDa* 
naum interficerent,autad fenon reucrterentur. Qui poftquam Argos uenerunc, oppus 
gnarcpatmumccEpciunt.Danausutuiditfccisobfifterenonpoircpollicetureisfilias 
fuas uxotes, ut pugna abfifterent, impetratas forores patcueles acccpcrunt uxotes, qus 
patds f uflu uiros fuos interfecemnt.Sola Hypermeftra Lynceum feruauit, ob 
id caetera?dicuntur.apud infcrosin doliumpertufum aquam inge 
retc.Hypermefttie ScLynceo fanutn faftum eft* 

Amimone F Α Β V L Α Ε. 4t 

CLXIX. Amimone. 
MimotieDanaifiha,dum ftudiofein fylua uenatur,Satyrum i.iculo pet* 
cuflir,eamSat7tusiiokiituioIace. IilaNepcuiiifideimploraLjic.quuNe* 
ptunuscum ueniffecSatymmabegit, &«pfe cumeacoiKLibuir,exquo 
conceptu nafcitur,Nauplius. Idin quo loco faftueft, Neptumisdicituc 
fufdna peraiflifle teccam , 8C indeaquam pLofluxiife, qm Lerneus fons 
diftuseft, <S£Amimoniumflumen. 

AMimone Danai filia miiTa eft apatreaquampetituadihaum faciendum,qure RepeUWeflbxi 
dum qu?nt,laffitudincobdormiit,quam Satyrus uiolace uoluicilla Neptuni fi- f^b-tk , mm μ 
dem implorauit 3 quod cum Neptunus fufanam in Sacymm mifififet,illa fe in petram fi '»<*•'« J""" ta * 
xit,Satyrum Neptunus fugauit, quicumquajreret in folicudineapuella, lllafeaqua/ """ i onMt 
tum miflfam efledixita s patre, quaNeptunus copreffit. Pto quo beneficiueitribuit, iuf* 
fit"qp eius fufcinam de petra educere,quaj cunl eduxiflet, 8C tres ftlam * funt fecuti, qui ex 
AmirrionisnomincAmimoniusfonsappellatuseft,exqijaGopteirioiienacuseftNaui : 
plius.Hicautem fonsLemeuseftpofteaappellatus. 

Ctxx. FiliaeDauai qux quos occiderunr. 

Oea Annmachum,PhtIomeIa Panthium.ScyllaProtearn.PhicomonePIe* 

xippiim,EuippeAgenorem,DemoditasChryfippiim,HyalePerium, Trite 

Enccladum,DamoneAmintotem, HyppothocObcimum,Mycmydone 

Mineutn,EucydiceCanthum,Clco Afterium.Arcania Xanthum, Cleopa* 

tra Metaicem,Philea Philiii3m>Hyparece Protheonem,Ghryfothemis Aftcdden,Pyraiii» 

teAthamantem.Amioasbus^GlauctppeNiauium^emophilePamphilum, Antodice 

Clytuni,PolyxenaAegyptiim,HecabeDryantem^ Achamantis Echomiiuim, Aif.ilte 

Ephialtem^onufteEutyfthenern^mimoneMidaniurn^eliceEuideamjAmocme 

Polydeftocem,PolybeIItoiioiTium,HeltdaCairum, Eleftral-fyperantum, EubuleDc 

niarchum,DaplidicePugnonem,Heco Aiidcomachuin,EuropomeAdicem, Pyrantis 

P!cxippum,Giitomedia Antipaphum,PyreneDolychnm,EuphciioHyperbium,Thei 

miftagoca Podafimum,Pala:no Ariftonon 3 Itea Antiochuni, Eratc Eudemoncrri, Hy* 

permdfra Lynceu femaait, qui cum Danaus periffet, primus'q? Abasei nuntiafifer, Lyn* 

ceuscircunfpiciensm temploquidei muiieri daret, cafu confpexitclypeum qiicm Da/ 

nausconfeccauerat Iunoni, quein iuuentagefferat, rcfixit SidoiiauitAbanci, ludosqj 

confecrauit,qni quintoquoqjanno aguiuur, quiappellancur Afpisen Argo,equibus 

ludis ciuforibus corona non datur,fed dypeusat Danatdes poft patrts inceritum, uiros 

duxecuntArgiuos.equibusquinatifuncappellari. 

Clxxi. Altha?d; 
VmAlthitraTheftii filiaunanoflecocubucmntOencus&Mars, exqui* 
buscumeilhnatiis Meleager, fubitoin regiaappatueruut Parca? Clothd 
Lachefis 5 Atropos.Cui fata ita cecinerunt.Clotho dixiteum generofum fu 
turum,Lachcfisfottem,Atroposririonemardentcmafpcxitinfoco, &ait: 
tam diu hic niuit, quam din hic ticio confumptus ηό fuerit. Hoc Akhxa 
matet cnm audifl*et,exiluit de lefto atqj ticionem extinxit, S£eum in regia media obtuii 
fatalem,neab igniobtueretur. 

clxxii. Oeneus. 
EneusPorthaonisfiHus, Aetohietcx,cum omnibnsDiisanniia facrafecif* 
fet&Dianam prxceciiflet, eairata, aprii immani magnitudinequi agrum 
Calydonium uaftaret,mifit.tuc Meleager Ocnei filius fe pollicetur cum de<* 
Jedtis gtxcix ducibus ad eum expugnanduni icurum. 

Caftos 

AtBpblilMUJ 

Arcefif 
tiij duos tcitiim 

48 Η Υ G ϊ Ν I 

CLXXIII. Qui ad aprum Calydoniam iemnt. 
Ailor 8t Polluxiouis filii.,Vemfius*Mercurii,Pai:thecion *MercuriiThebis, 
t Aefculapius Apollinis, iafon Aefonis, Thebis . Alcon Marris, Thraria, Eu* 
phemusNeptuni,IolausIphidi 3 Lyncens&Idas, Apharei 5 PelcusAeaci,Tda 
: ,„ .__,, mon Aeaci , Admetus Pheretis, Laertaf Arcippa, Deucalion Minois,The* 
frttm Attrj** j- eus Ae g e ipi ex ipp U s 3 ideus,Lynceus,Theftii filii,fratres Althe?,HippotasGerionis,*Ca^ 
Lu» et To*xf«, neLls Elati,Mopfus Amyci,Meleagci' Ocnei, HyppaiTus Eutyti, Ancaeus Lycurgi, Pbae* 
dzemhic \ nix Amyntoris,DryasIapetitEuatimus.,Alcon,Denuxippus : , Hyppocoon Amyci,*A* 
cormpteputo thlantcs Pondan. QiiajauitatesauxiliummifemnrOeneo,tTenei.dos, Iolcos, Spatta, 
vyncenm dici tTeuLOt^MeffejPerrhaibia, Phthi^Magnefta, *Salamin,Calydon,Theiralia J Oecha* 
rhebe,Argos lia 5 i r haca,Teg£a,Creta,Dolopea,Athena^Magnefia & Arcadia. 

Pleuron Le g ea Jl um fortujfis.Enxfimus Hippocoontis, Leucippus Amydce Atalantce Scbxnei. 

clxxiiii» Mekager. 

Lthxa Theftii filia cx Oeneo peperit Meleagrum. Ibi in regia diciturtirio ac* 

densapparaiiTe,hucPai:caz uenecut, &Meleagto fata cecinemt, eum tandiu 

uiduru quam diu is titio eflet incolumis. Hunc Akhga in arca claufum dili* 

gentec femauir. interim ita Dianae quia Oencus facra ann ua ei non fececat, 

aprummtra magnicudmequi agrum Calydoniu uaftaretmifit, quemMeleagercam 

deledisiuuenibusGrajciae interfecit, pellenyqjciusob uirrutem Atalanteuifginidona* 

uit,quam Ideus,Plcxippus,Lynceus Altheaj frattes eripere uoluetunt. Illa cum Meleagri 

fidem imploraffet,illeinteruenit,&amorem cognationi antepofuit,auunculosq3 fuos 

occidif.IdAliha?amatecaudiuit,filium fuum tantii facinusefleauftirn, mctnorparca* 

rum prxceptijticionem exarca prolatnm in ignetn coniecit. Itadum fratru paenas uult 

exequijfilinm tnterfecit, atforocescius pratecGorgcn &Deianiram flendo, Deotunos 

luntareinanesfunttransfigurata:,qua! Mdeagridesuocantur. AtconiunxeiusAkyoi 

ne mcerens in ludu deccifit» clxxv. Agrius. 

Grius Parthaonis filius,ut uidit Oeneum fratrem orbfi liberisfadum,egen 
tem regno expulit, accg ipfe regnum poffedit . Interim Diomcdes Tydei fu 
lius&Deiphyles, Iliodeuifto,utaudiuitauumfuumregno pulfum.,peci 
uenitin AetoliacumStheneloCapaneifilio 3 &armiscotenditcumfOpa* 
pa Agrii filio, quo interfedo, Agriuegente eregno cxpulit, atqj Oeneo auo 
fuo regnum reftituicpoftq/Agrius rcgnoexpulfus,ipfe feinterfccit» 

CLXXVi. Lycaon. 
D Lycaonem Pelafgi filium tlotiis in hofpittum uenifledicirur,& filiartl 
eius Calyfto compreffiffe,exquo natus eft Arcas,qui ex fuo nomineternc 
nomen indidit.Sed Lycaonis filii iouem tentare uoluetunt,Dcus neeflet, 
carnem humanam cum cstera carnecommifcuemn^idqj' in epulodap. 
pofuerut. Qui poftquam fcn Gtjratus menfam euertit 5 Lycaoms filios fub 
minenccauit, eolocopofteaArcasoppidumcomuniuii,quodTrapezosnominatui* 
patremluppitetinlupifiguram mutauit. 

CLXXTii. Calylto. 
Alyfto Lycaonis filia urfadicitur faaaefle,obiramIt»nonis,qaodcomIOi! 
ueconcubutL Pofteatlouisin ftellarum numecum retulit, quarSeprentrio 
appcllatur,quod fignnm loco ηό mouetur neqj occidit.Thetts enim Ovt** 
ni uxor nuttix Iunonis ptohibet eam in Oceanu occidete.Hiccrgo fepteii* 
trio maior,dequa in Creticis uerfibus. 
Tuqj"Lycaoniajmurata;feminenympha; 
Quam gelido raptam de uerricc Nonacrina: 
Oceano prohibet, femper fe ringcre Theris, Epopea 
IMppiiiJ• 
luppiter 
Auiafuffquiafirauondamfuccumberealumnic, tixt 

F Α Β V L ΑΕ. 49 

Hxcig{cutatfaiGrxcisHeliceappellatur,hiEchabetftellasin capitefeptemnon ckras, . 
in utcaqjaureduas, in armo unam,in pedoreclaram unam, in pedepriere uuam, ia 
cxtcema coxa daram unam 5 in fceminepoftenoriduaSjin pedeexttemo duas, in cauda 
tres 3 omncsnumeco uigino. 

CLXXViii. Europa. 
Vropaf Agriopes& Agenonsfilia,Sidom'a:hancinppiterin tautum con* **0 η \ 
uerfusaSidone,Cretam tcanfportauit,& exea procreauitMinonem, Sarpe* 
doncm,Rhadamanrcm.HuiuspatcrAgenoi: fuosfiliosmiitr, utfororere; 
ducerent,aiu ipfiiri fuum confpeftum πό redtrent. Phoenix in Africam eft 
profedus, ibiqj'remanlit,mdeAfri Paerii funtappellari.-Qlixfuonomine Ciiicianio* 
men mdidit.Cadinus curri erraret,Delphos deuenit,ibi tefpon fum accepit, ut a paftori* 
bus bouem cmerct, qui Lunxfignurri iii lafetie haberet, eum'qj antefeageret, nbi decu/ 
buifl"et 3 ibifatumeffeeumoppidumconder^,&ibiregiiare.Cadrnusfortcai)diti,curn 
imperata perfeciflk&aquam quaneret,dd fontem Caltalium nenit, quem Draco Mat? 
tis ftlius cuftodiebat,qiii cum focios Cadrrii interfeciiTet,a Cadmo lapide eft interfedus, 
deiKes'qjcius,Mtneruamonftrante,fparfitS^arauit,undeSparta;fi<ntenari Qjui interfc 
pugnarut,exquibusquinq3fuperfuei:ut,idcit, Cluhonius,Vdarus,HypercnorjPclorus, 
&Echion, exboueaucequemfeciitusfu«at,Boeonaeftappellata. 

CLXXIX. Semele. 
Admus Agenoiis 8£ Agtiopes filiusex Acmonia Marris&Veneris filia 
pcocreauit filiasquaruor, Semelcn,Ino, Agaucn,Auconoeii,8dPolydo.i 
rum filium,tIouiscumScmeleuoluitconcumbete.Quod Iuno cum re' iuppittr 
fciitjfpecieimmutata in Beroeri nutricem,adcam uenit,&pcrfuafitutpe 
teretabIou£,uteodcmodoadfe,quomodoadIunoneueniret, utinceU 
ligas,tnquit 3 qua;fituoliiptascurnDeococurnbere.rtaqjSerneIepetiitab idueutitabc* 
niret ad fe. Qua re impetrata t Iouis cum fulmine& tonitcibus uenit, & Semelem coiii i"pp'W 
flagiauit.ex utero eius Libereftnatus, quem Mercurius ab igneereptum,Nifo deditedu 
candum.&gteceDionifuseftappeliatus. 

CLXxXi Α&ζοή. 

ACtgon Aiiftei 8Z Autonocs fiiius,paftor Dianam lauantem fpecnlatus eft,& cani 
uiolare uoluic ObidirataDianafccit,uteicornuaincapicenafcetentut,&afuis 
cariibdsconfumccetur. 

CLXXxi. Diana. 
lana cum in ualIeopaciiTima,cui homen eftGargaphta, sftioo rempore fa 
cigataexaffidua ueriatione, feadfontem,cuinomeneftPartheniuspeiIuei 
ret, Adspa Cadmi nepos,Ariftei 8C Autonoes filius, eundem locum petens 
ad refrigerandu,fe& cancsquosexeccuerat,fecas perfcquensin confpefluin 
Deae mcidir,qui ncloqui poffet,in cccuam ab ca cft conuerfus.Ita pco ceruo laceiatus eft 
afuiscanibiis,qLioruiiomina,mafculi,Mclampus, Ichnobatcs,Echnobas, x Pamphai 
gos,Dorceus,Ocibafus,Ncbrophonos,Lelaps 3 Thecon,Pterelas,Hy!xus,Nape,Ladon, 
PcEmeni^Tberodanapts^Aura^LaconjHacpyajtElion^comaSjThouSjCanachcCy Λ ^ 
pπLls,Stide,LabΓos,Arcas,AgriodιlS,Tigπs,Hiladlor,AIcc3aφalus,LycίΓca,iVIelal^etIS, 
Lachne,Leucon . Item trcs qui eurri Gnofius *confumpferunt, foemmarMelanchcetes, 
Agre,ThetOdamas, Orefitrophos. Item aliiautores tradunt ha?c nomina. Acamas, Sy> 
rUs.Aeon^tilbonjAgrius^haropSjAethonjCoran/BoceaSjDiaco, Eudcomus,Dro* 
mius,Zephyms,Lampiis,Hemon,CylIopotes,Harpalicus,Machimiis, Ichneus, Orne* 
limpus,* Ocydromus, Borax, Ocythons,Pachitos, Obrimijs.-faeminaj Argo,Arctufa, 
Vraiu'a,Theriope,Dinomache,Dioxippe,Echionc,Gorgo,Cyllo, Atpyia,Ly7nccile,Lce<« 
ne, Lacena, Ocypote, Ocydrome, Oxyroe, Orias, SagnosTheriphone, Volatos, * 
Chediazccos.* 

e Ocearii 

tous Aethon 

** a v g ϊ fi ι 

CLXXXii. Oceanifiliaf» 

Ceani ίίίίξ Idothea 3 Althaca,Adrafta, alii dicut Meliifl fiilias efle 3 Iouis ntfc* 
tciceSjquaenymphaiDodonidesdicuncu^aliiNaiadesoocautjquaLunl 
nomina Ciffeis 3 Nyfa 3 Erato 3 Eriphia 3 Bromia^Polyhymno.hiE lii moii 
teNyfatmunere ahimni potita; fiint, qui Medeam rogauerat,8£ depoii* 
ta fenedutein iuuenes mutatai funt 3 cofecraKeqj poftea intetfydera, Hya 
des appellantuc,aliittadut uocitatas Arfine 3 Ambrofie, Bromie, Ciffeis, Coroiirs* 

α Videntur huic loco qutedam deejje,fcilicet ext{uibus intclligAtur.BacchU ab his nuirituni iffe.creimdem pojicii Mc/ 
deant rogdjUfcini «Mtriccipdi cx «et«iis m mucMCi mntrfret.cMiMf rci rtiam ot«'£i.mem.iib.7.Mct<t. 

C L XXXiii. Equotum folts&hotarum nomina. 
jjj Ostperhuncccelum uerrifolet,fAethyops t quafiflammeuseft,cocoquit 

fruges.Hifunalesfuntmares:foemtnae,Locane,Bi-OnK3q o f noston ' tl:ua 

Π appellamus,Srcrope qug fulgitma.Huic cei autoreft Eomelus Corinthius 

Item quos Homecus tradit, Abrax, Aslo *Therbeeo.* Itcm quos Ouidius 

Pyrois 3 Eous 3 Aethon 8£Phlegon.Horamm uero nomina, haecfunt, Io* 

uis Satutni filti &Themidis filia?, Titanaide, Aaxo, Eundmia 3 Phei:nfa, Caria,Odice* 

Eupotie,Irene,Ortefie,Thallo. Alii autores rraduntdeccm his nominibns.AngcAna* 

tolCjMufiajGimnafiajNimpheSjMefembria^pondejEletCjAfie^Hecypns^yfis. 

CL xxxiii i. Pentheus&Agaue. 

Eiitbeus Echionis & Agaues filtus , Liberu neganit Deum efle, nec myfteria 

'riusaccipereuoIuit.ObhoceamAgauematereumfororibBsIno&Auto:* 

noe,perinfaniaaLibetoobieftammembratimIaniauit.Agaue,otfuiEmeii 

1 tis compos fada eft, ut uidit fe Liberi impnlfu tantum fcelus admififfe, pro^ 

tme poflea ;ex f U g, f a jj Thebis 3 atcg ecrabunda iri Illyriai iines deuemt,ad Ltcoccrfcn regcm,quam Lico* 

umftuTcxl tet 'te seXCe P' £ Cum quaPolyphontes,occifo Crcfphonre^rcgnam cceupaurt,filiumau£ 

, *"" Λ eiusinfanremMeropemater,quemexCrefphontehabeb".t, abfconfcad hofpite in Ae/ 

toliammandauiLHuncPolyphontcsmaximacumiHduftriaquxreba^aurum^poli 

licebaturfiquisenm nccaffet.Q.uipoftquamadpuberem aeiatem uenir, capitcofilinm 

nt exequatuc patris 8C fratrum mortetn.Itacg uenit ad regem Polyphonte,.aui:u petitum, 

diccs fe Crefphontis interfeciffe filiu m & Meropis Tdephontem . Interim rex ea m itiflir 

tn hofpitio manei:e 3 utampliusdeeo perquiierer, qut cum per laffitudinem obdormife 

fetjfenex qui inter matrem 8i filium internuntius ecat, flens ad Meropem uenicnegans 

eum apud hofpitem eiTe 3 neccomparete.Merope credenseum effefilii fui intecfcftotem, 

qutdormiebat, ia Chalcidtcu cam fecari uenit, infcia utfiliu fuu tnterficeret, qac fcnex 

2iiJdcognouit,8dmacceabfceleceretcaxit.Meropcpoft^fuenitoccafioneiibidaEaeffc,abini 

mico feulcifcendi,ceditcum Polyphontein gratiam. Rexlaetuscum rem diuina faceree 

hol'pesfalfofimulauit 3 fehoftiapercufliiTeeum'q3 intecfecit, patriuqTiegnuadeptusefti 

4 De crtfpbontt ac Meropr, qt Alys.confimdia, nnrrAt Pauftmas m Mc|]emfW,ij«i dlrnn MtQmi<e,n5 lllyria regcnt 
focu.EtfuprA <φ.ο<% Νίφηΐχ regem Polyphomem Hyginus uocat. 

clxxxv. Atalanta. 
Chaeneus Atalantam filiam uirgincm formofifltma dicitnrhabarffe, qtia* 
uiitute fua curfu uiros fuperabat,ca petiita patre nt fe uirginem feruaret.Itacg 
cuma plucibusin coniugium petcrettir,pateteius fimultatem coftittiir, qtii 
leam ducereue;llct 3 priusin certamtne,curfu cum ca cotenderctjtennino con 
ftituto utilleincimis fugeret,ha:ccum telo infeqneretur,quem intra ftnem termini coii 
ftituca*fuiffet,interficeret 3 cuiuscapatin ftadto figeret.Pleros^cum fapcrafict, &occi^ 
difler, nouiflimeab Hippomene Megarci &Meropcs filio uidaeft. Hicenim a Venete 
mala tfia infignis formae acccpctat, edodus quis ufus in cis eflet . Qui rn ipio certatnine 
iacljiidd puellximpetum alligauitjllaenim dum colligit 3 &ammiraturautum 3 decli 
n.w.ii SC iuueni uiaociam tcadidit.Cui Schoeneus ob induilciatn libes ftliatn fua dedn 

uxorem. 
ν 
F Α Β V L Α Ε* 52 

nxorem.Hanc cum ϊη patriam duceret,oblitus beneficio Vetierls fe uiciife,grates ei non 
cgit. Irata Venecein montePatnafo cu facrificarerloui uiftou,ciipid!cateinceniiis, cum 
cajnfanoconcubuir,quosIuppitecobidfaduminleonem&l^amconuecttt 3 quibus 
Dii concubitum Veneris,denegant. 

CLXXXVii Melanippe. 
Elanippen Defmontis filia, fiue Acoli,ut alii poetaedicunt, formofiiSimam MnMtpj*^ 
Neptuntiscompreffit^exqua ptocteauitfiliosduos.CXiiod cum Defmontes «tyfawt 
refciflet, 8C Melanippcn exca»cauit, 8i in munimento conclufit, cui cibum 
atqj potum exiguum praeftari iuffit, infantesautem fetis proiici , Qui cum 
pcoiedi eiTent 3 uacca ladens ueniebat ad infantes,& ubera pradtabac.Q.uod cum armen 
tacii uidiffent, tollunteos uteducarentinterim Metapontus rexlcaiue a coniugeThea* 
nopetebat, utfibi liberos procrearet, f utregnoccdetet,tlIatimensmitticadpaftofesut *ut 
iiifantealiqLieexpIicace^queregifubdecet^quiniiferutduosinuencoSjCaregiMetapon' 
to pro fuis fuppofuit.Poftea autTheano, ex Metaponto peperirduos.Cu aut Metapon* 
tuspriores ualideamaretquod formofiffimieffent, Theanoquaerebacuteoscolkret>8£ 
filiis fuis regnii fecuatecDiesaducncrat ut Metapontus exiretad Diana Metapondna ad 
facru faciendu. Theanooccafionenafta, indicatfiliisfuiseos fuppofiticiosptioreseffe. 
Iraqjcum in nenationeexiret,cos cultrisfinterficite.Illi autmarris monitu cum ia mon> J »^cert 
tem exifleiit, praelium inrerfecommiferunt. Neptuno aurem admuante, Neptuni filii iH " ct 
nicerunt, <S£eos interfecemnt, quomm corpora cum in regia allata cffent, Theano cul* 
rro aetiatorio fe interfecit.Vltores autem Boetus & Aeolus ad paitores ubi educati erant 
confugemt. Ibi Neptunuseis indicat, cx fecffe natos 8i matcem in cuftodia teneri. Q.ui 
ad Defmontem peruenerunr, eutrug interfecerunr, 8i matcem cuftodia libecarunr, cui 
Neptunus lumen reftituit, eam filii perduxeruntin Icaciam ad Metapontum regem, 8C 
indicantei perfidiam Theanus.PoftquaeMetapontus duxit coniugio Melanippen, 
eos'cg fibifilios adoptauit 3 quiin Propoiirideexfuo nominecondidemnt BoecusBoe* 
tiam, Aeoltis Aeoliam, 

&LXXXVH. Alope. 
LopeCercyonisfilia, formofiffima cum effet,Neptunuseam copreffir, qua 
excompreffionepeperit infancem,quem infcio patrenutrici deditexponen 
dum.Qui cutn expofitus effec 3 equa uenic,<S£ei lacpi - gftabat,quidam paftoc 
equampeLfequutus 3 uiditinfantcm 3 atq3eumfuftulit 3 quiuefteregiaindutu 
cumincafam tulifler, altec compaftor cogauit, utfibi eum infantcm donaret.Illeei 
donauitfineuefte, cumautetn inteieosiurgiumeirecquodquipuerum acceperatinfi/ 
gnia ingenuitatis repoiceret. Ilieautcm non daict,contendentes ad rcgem Cercyone ue* 
nectint, 8C concendecccoepecunr. Illeautetn qui infantern donatum acceperat, repetere 
infigniacoepir, quxcum allataeiTcnt 8£agnofcerer, Cercyon ca efle exueftefriflfefilia: 
fuas.Alopes liutrixtimens regi iudiriiim,fedtinfantem eum Alopeseffe, qui filiam iufe 
fitad necem iiiciudi,infantem autem proiici . Quem itecurrt equa nutriebat, paftores i/ 
tmmi muentum infantem fuftulcrunt,fcntientes eum deomm namineeducari atqj nii 
triei:unt ;) nomen''q3ciimpoftiemnttHippothoum,ThefeuscumeaireL-faceretaTraezei : WppotbooHiA 
neCecc^oiietn incerfecit . Hippothous autem ad Thefeum uenit cegnaqj auita rogauit, Ρα "ί• ,ηΛίίι * 
cui Thefeuslibens dedit.cum fcireteum Neptuni filium effe, undeipfe genns ducebat, 
Alopes aurcm corpus Neptunusin fontem dommutauit, quicx nomine Alopeseft 
cognominatus. 

CLXXXvlii. Thcophane. 
HeophaneByfaltidis filia formofiifima uirgo. Hanccnm plures proci pete* 
centa patre, Nepcunus fublatam tcanftulit in infulam tCrumiiTam , quod cromi«ji 
cumprocieamfciffentibi morari.nauecompacatatCmmiilamcotendere c r°M> u l<<** 
coepecuntjNeptunus uteosdecipaetjTheophanem in ouetn commutauk 

t a formofifli* 

^t. Η Υ G Ι Ν I 

formofiffmiam, ipfeauteni in arietem.Ciues autem Ctuttiiffenfesin pecora, qno cam 
pcoci ueniffcnt,necg ullum hominem inucnirent, pecota maftarecceperunt, atqjea ui? 
&a confumere.HocNeptunus ut uidit,in pccora commutatos confumi, piocos in lu* 
posconueccit-, ipfeautem uteratariescum Theophanecocubuit, cx quo natuseft aties 
Chcyfomallus, quiColchos Phryxumuexit, cuiuspellem Aeta inlucoMattishabuit 
pofitam,quam Iafon fuftulit. 

clxXxix. Procris. 
Rocris Pandionis filia. Hanc Cephalus Deionis filius habuitin coniogio, 
qui cum mutuo amore tenerentur,alreralteri fidem dederunr, nequis cum 
alio concumberet. Cephalus autem cum ftudio uenandi teneretuc&ma* 
turino temporein tnontem exiffet, aucoraTitoni coniunx,eumadama' 
ait, petitqj'ab co cocubitum,cui Cephalus ncgauit,quodProcri fidem dedederat. Tunc 
Aiiroraaicnolo utfallasfide,nifiillapriorfefcllent.Itaqjcomutateum in hofpitis figuca, 
atcgdatmunerafpeciofa quajProcrideferret, qiiod cum Cephalus ueniflet, immutata 
fpecie munera Procri dedit,&cum ea concubuit,tuncei Aurora fpetiem hofpitis abftu* 
lit.Quae cum Cephalum uidiffet,fenfitfeab Aurora deccptam,&inde profugit in Cre/ 
taminfulam,ubiDiana uenabauu.Quam cum Dianaconfpexiffet,aitei>Mecum uirgi 
ccete,foru|[e nes oenantur, tu uirgonones,recedede hocttu,cuiPiOcrisindieatcafusfuos6£feab 
legendurn Aurora decepta.Diana mifericordia tafta,datei iaculu,quod nemo etiitace poffet,8£ ca> 
contmdsre nem £.a;lape,que nulla fera effugere poflet, 8i iubeteam ite 81 cum Cephalo tconcede* 
re. Ea capillis demptis,iuuenili habitu Dian? uolutatead Cephalum uenit,eum'q? pro* 
oocauit, quem in uenatione fnperauit. Cephalus utuidittantam potentiam canisatqj 
iaculi eiTe,peritab hofpite,non ajftimans coiugem fuameffe, utfibi iaculum &canem 
ucnderec, illa negare coepit, rcgni quoq? partcm polHcetur, illa negat, fed fi utiq?>ait,pet* 
ftasid pofftdere, da mihi id quod pueri folenrdare. Illeamoieiaculi 8£canisincenfus, 
promifitfcdatucum,quicuminthalamosueni(rentProcns tunicamleuauit&ofteiv* 
ν dit fe foeminam cffe 8C coniugem illius,cu m qua Cephalus muneribusacceptis.redit ia 

: % gratiam;,iiihilotninusillatimensAuroram,marituiiotcmpotefecutaeum,utobfcrua* 

ret atqj inter uirgulta delituit, quae atrgulta cum Cephalus moueri nidir, iaculum ineai 
w,Mt "°^tabilemifit,&Proccuicoiugcmfuain£ecfeGitjexquaCephalushabuitfiliumtAcchiuni 
Wfr exquonafcitucLaectesVlyffispater. CXC. Theonoe. 

HeftorrnantishabuitCalchante filium&Leocippefiliam, &Theonoen 

quem ludentem amacipiiata; rapuerunt&cktulemnt in Cariam,quam 

rexlcarusfibniiconcubinatumemit. Theftorautcmfiliaamiffa inquifi^ 

tum pcofeaus eft, qui naufragio ia tcrram Catiam acim,8C ia uincula efl 

conieftus, ibi ubi 8C Theonoe morabatur^Leucippe autem patre 8i forore 

amiffis,Delphos petit*an eorum fotetinueftigacio.Tum Apollo rcfpondit,pro meo fa* 

cerdotc perterras uade,S£ eos reperics.Leocippe forte audita capillos totodit, atq? pro iu* 

uenefacerdotecircum terras exit inueftigatfi. Q.u2?cum in Cariam deueniffet, &Theo^ 

noeeam uidiffer, a^ftimans facerdorem efle,in amorcm eius incidit, iubet'q? ad fe pet* 

duci,utcum eo cocumberet.Illaautem quia faEminaerat, negatid poffefieri, Theonoe 

icata iubet facerdotem includi in cubiculum,atq? aliquem ex crgaftulo uenirc,qui facer* 

dotem intcrfeceret,quem ad intcrficiendum mittiturfenexTheftoiymptudesad filiam 

qftem fuam,tquam Theonoenon agnouit, dat"qjeigladium,&iubeteum facerdotcm \x\* 

terficere. Qui cum intraiTet 81 gladium teneret, Theftorem fe uocitari dixit, duabns fi/ 

IusLencippectTheonoeamiflls,adhuncexittQucniflc,utfibifcclusimperarctur,quod 

illein fecum conucraffet.&uelletipfumfeintcrficere, Leucippeauditopatris nomine, 

gladium eiextorfit. Quaead reginam interfaciendam utueniret, patcem Theftorem in# 

adiutonouocauit,Theonoepatrisnomineaudito,indicatfefiliaefle€ius,Icatusauteni 

κχ agnitioue facla cutn muneubus eum in pattiam ceminc 

Midas 
F Α Β V L AEi *> 

C χ c ι. Rex Midas. 
Idas RexMigdonius filius matrisDe.x,aTimolo*iumptus eo tempore 
quo Apollo cum Matfia ucl Panefiftula certauit 3 quod cumt Timoius ui 
doriam Apollini daret, Mtdas dixicMaifiue potius dandaai, tunc Apollo 
indignatus, Midaidixit,qualecor'in iudicando habuifti, tales 8£auacui= 
Iashabebis,quibusauditis,cfFecit,utafininashaberetaures.EoremporeLi 
berPatercum texceptii in Indiam ducerec, Silenus abeiranit, quem Midas exercitu ho# 
fpitioIiberaiuecaccepic,atqueduceindcdit,quicum in comitatumLiberidedureret. At 
Mida;LiberPatecob beneficium deoptandi dedic poteftacem, utqiiicquid uellet peterec 
a fe.Quo Mtdas periit, utquicquid terigififetaurum fieret.quod cum im petraffet, 3£in re 
giam ueniflet,quicquid retigeracaurum fiebat : cum iam fanu• cruciarecur petit a Libero 
utfibi fpetiofum donum eriperet. Q.ucm Liberiuffitin flumine Padolo feablucce, cu* 
iuscorpus aquam cum cetigifl.ee fada cft coloce aureo . Quod flumen nunc ChryfoD* 
rhoasappellaturin Lydia. 

CXC II.' Hyas. 
|TlasexPleionefiue*Oceanirideduodecim filiashabuit&filium Hyan* 
tem,queab apro uelleoneoccifum dum lugentforores, ab eo lufln con 
fumpta? funt, ex his quinqj primK inter fidcra relatae,locum habentintec 
I cornua tauri, Phajfyla,Ambrofia,Coronis,Eudota, Polyxo,quo2 a frarris 
InomineappellanturHyades, eafdeniLatineSiiciilasuocaiu.-quidaaiunt 
in mdduni Υ Itterxpoikas, inde Hyadas dici . Nonnulli quod cum priantuc pluuias 
eflFicianr, eftautegcatccthyin pluere.Suntqui exiftimentideo has in fideribns eflTe,quod 
fuerint nimicesLibeti Pams,quas Lycurgusexinfula Naxo edidcrar. Ca»terar forores po* 
fteali:ftucofumptai,fidei:afa(aafuiit,&qaiaplureserantPIe!adesdii3a;, nonulli exifti* 
mantitanominataSjquiainterfecoiund^quodefttplefionjtideoautecotifertxfunc, 
uc uix numerentuc,nec unquam ullius oculis certum eft,fex an feptem exiftimenjr. Ea= 
cum nomina harc funt, Ele3ra,Alcione, Celeno,Merope, Sterope, Taygeta &Maia,ex 
qutbus Eleftram negantapparere, proptec Dardanu amiffum, Troiatnqj fibi eieptam: 
ahi exiftimantMeropem tconfpicere erubefccte, quia mortalem uicum acceperit, cum 
carteraedeos haberent, ob eam'qj rem dc choro fororum expulia, moerens crinem foliii 
tum gerir 5 qua?comeces appcllacuc, fiuetlongodcs 5 qiiia ia longitudinem producttuc, 
fiuexifaxquiagladiimucroniseffigiem producit,eaautem ftellaluftum porcendic. 
AerXuVns fortoffc&fpc cic baficcfat liutcc<t,cjiMlcs <i p/mio Aconti* dicnntur. 

CXC III. Harpalicus. 
Arpalicus rex AmymneoruThraxcumhabetetfiliam Harpah'cen,amifi& 
matcecius uaccaium cquarum'q} eatn uberibus riutriuit, δί crefcentem ac 
misexercuit, habitiuus fucceiTorem regnifui, poftmodum nccfpes pa* 
ternas puclla decepic, namtancum bellatrixeuafit ucetiam faliui fneritpai 
renti. Nam reuerces^Ttoia Neoptolemus, cnm expugnaretHarpaiicum, 
gtauiqj ciim uulneteaffectffetjUla periuirum patrem impetu faftoconferuauic, fuga* 
uic qj hoftem.Sed poftea Hatpalicus per fcditionem ciuiuium interfedus eft. Harpalice 
grauiret tum fecens patris mortem 5 conttiIit fe in fyluas,ibiqj' uaftando iumentotu m fta 
bula, tandem concurfu paftomm interiic. 

c X c r 1 1 1 . Arion. 
RionMethimnguSjCumeiretartccytharfpotJs^extPyranthusCocinthiLis 
eum dilexit, qni cum a" rege pcriiffet per ciuitatcm artem fuam illufttare, 8C 
magnum patrimoniam acquififfet, confenfemnt famuli cnm nautis, uc 
eum interficctent, cui Apollo in quietem uenit,ctqj'dixit,utornatu fuo 8C 
cocona decantacet, &eis fe tcadecec, qut ei ptxfidio uentflfenc, quem cumi 

e i famuli Vide tur mn 
nihil dceffo exeratum Legenium for/ 
tAJli; ex Aahrj, 
Oceanitide , iu 
cnimGrttcm 
<tutor Timceus 
babct lrfcmtp it& Confpid 

Gci/iKf CT He/ 
roiotus Ptriatt/ 
drum liuc KOfrtt iupplter 

nyreum 

Apfarttnon/ 

nihilieefc 

ii 
fKpptti $* Ά * G Τ R l' 

famoli θ£ naowe eclfem iuterficece petit ab eis ut ante decantaitt,iem aatttn «ythare Γο* 
nus 6£uoxeiusaudiretnr,dclphini circa naaem uenerunt,quibus tlle uifis fc ptiecipita* 
uit,qui eum fublatum attulctut Corinthum ad regem Pyranth um,qui cum ad terram 
exiffet,cupidus uta?,delphinum in marenon ptopulir.quiibiexanimatuseft.Q.ui cum 
cafus fuos Pyrantho natraflfet , iuffit Pyranthus ddphin um fepeliri 8t ei monimenturn 
fieri f Poft paucum tcmpus η untiatu r Pyran tho nauem Corinthu delatam rem peftarc, 
in qua Arion ucftatus fucra^Quos cum perduci ad fe imperaffet, βί de Α tion e inquire* 
ret dtxcrunt eum obiffe, 8C eum fepulturar ttadidifle . Quibns rex refpondit,craftino dic 
addelphini monimetutn iurabitis,ob id faftum eos cuftodiri imperauit,atq? Arionem 
iufficiraomatuquomodofeprseipitauecat in monimento delphinimanedelitefceie. 
Cum autem rex eos adduxiffet, iuiliflet q? eos perdelphini manes iurate Arionem obiC* 
fe, Arion de monimento prodit . Quod illi ftupentes, qua diuinitate feruatus effecob^ 
mucuecunt, qnos rex iuffit ad delphini m un imentum crucifigi. Apollo autem proptec 
artem cythera; Arionem SC Delphinum in afttis pofuit. 

cxcv. Orion. 
Ouis,fNepmnos,Mercuriusin Thraciam adtByrfeum tcgem in hofpitintri 
uenerunt, qui abeo cum liberaliter efient excepti, optionem ei dederantii 
quidpeteret. Ule liberosoptauit,Mercuriusdetauro quem HerculestYpfeo 
eiimmolarar corium protulit. Illiin teum urtnam fecemnt, 8i m terram 
obruerunt,undenatuseftOrion.Q.ui cum Dianam uellet uiolare,abea eft tntetfeftus, 
pofteaablouein ftellarumnumeraeftrelatus,quamftellam Ocionem uocant. 

CXCVI. Pan. 
Ii in Aegypto camTyphonis immanitatem metnerent, Pan iuffit eosuf 
in feras beftias fe conueccerentquo facilius eum deciperent,quetn tlouis po* 
ftca fulmineinterfecH,Pan Deorum uoluntace quodeiusmonitu qimiy* 
phonis euicarant, in aftrorum numecum relatus, 8i quod fe in capram eo 
temporeconuecterat,indeAcgoceroseftdiftus,quemnosCapticornumdicimus. 

CXCVii. Venus. 
NEuphratem flumendecaeloouum mira magnitudinecccidilfedicitor,' 
f quem pifcesad ripam euoluerunt, fuper quod columbae confederunt 8C 
excalfadum exdufiffe, Venerem quae poftea Dea Sytia eft appellata,& iufti* 
cia&probitacecum cztecos exuperaffet &abIoue oprionedata*pifcesin 
aftrorumnumerum relattfunt.,<3£obidSyn pifces δί columbasex deorum numeio 
habcnt, noncdunt. 

CXCvrir." Nifus. 

Ifus Martts filius fiue utalii dicunt Deionis filius, tex Megarenfium , in ca^ 

pitectinempurpurcG habaiffediritur.Cuirefpofum futttamdiu eumre» 

gnaturum, quadiu eum crinem cuftodiffet.Quem Minos Iouis filiusop* 

pugnatQcumueniffet,aSq'lIaNififilia,Venensimpulfueftamatus,queni 

ut uiftorem faceret patri dortnicnri fatalem crinem pcxcidir . Itaqj Nifus oiflus a Μϊποέ 

eft. Cutn autem Minos Cretam reditet,eum cx fide dara cogauit ut fecum aueherct. Ille 

negauit Creten fanftiffimam tantum fcelus receptutam, illafeinmareprirripitauitne 

perfequeretur.Nifus autem dam filiam perfeqaiturin auetn halieton,ideft,aquJla ma* 

rinam conncrfus eft ? Scylla filia in pifcem Cirim quc uocant, hodieq;fiquando eaauis 

eum pifcem natantem confpexent,mittit fein aquam raptunug unguibusdilaniar. 

cxciX. Scylla altera. 

SCylla Ctatttis fluminis filfa uitgo formofiffima dicitur faiffc HancGlaucasaffia^ 
uit,Glancumaucem CicceSolis filia. Scylla antem cum affueta efletin mari lauari, 
^'^^2, roa CitceSolisfiIiaptoptet Zelum,medicamenrisaquam inquinauit,qu6Scyllacumde> 
Bocga fccndiflec 


flifMtrtftot 

etiam Homerus 


F Α Β V L ΑΕ. # 

fcendiffct/abinguintbuseiuscanesfuntnati^tqgferoxfaflajqaaeiniuriasfuase^ccai 
ta eft,nam Vlyffem pracnauigantem fociis fpoliauic. 

cc« Chione. 
VmChionc,fiue,ucaliipoctaidicut,Philonide Daidalionis filiaApollo8£ 
MercunusiinanodcconcubuiiTedidtLi^eapepecitex Apollinet-hil.immo 
nem, exMercurio AutoIycum,qaar poftca in uenarionein Dianam cftlocu 
cafiiperbiuS.ItaqjabeafagictiseftitHerfefta atpaterD^dalion unicamfiliam 
flendo,ab ApollineeftcoiiuetfusinauemDxdalionem,ideft,accipittem. 

cci. Autolycus. 
Etcurius Autolyco, ex Chioneqiie procceauetat, muneri dedit, utfuracifli* 
nmseffet.necdeprehenderetur in furto, utquicquidfurripuiflet, inquam* 
cunqjeffigtem uclkt,tranfmutaretur 3 exalbo iti nigrum, uelexnigroin al* 
bum,in cornutum ex murikun murilnm ex cornuto,is cum Sifyphi pccus 
a ifidueinuoIaret,necabeo poffctdeprchcndi 3 fenfiteum furtum fibi facere,quodillius 
numerusaugebatur&fuusminuebatuc, quiuteumdeprehcnderetinpecocum ungu 
lis notam impofuit,qui cum folito more inuolaffet, &Sifyphusad cum ueniffer 3 & pe 
corafuaexungulisdeprchendit,qoaeilleinuolauerat,&abduxit, quicum ibimocare* 
tur,SifyphusAnticliamAutolycifiliamcompreflit,quxpofteaLaertasdataeftinconiu 
gium,ex qna natus eft VIyffes 3 idco nonriulli autores dictint t ypfipylon,ob hoc Vlyl> S OT&*"* 
fesueriutusfuit. 

CCii. Coronis 
Pollo cum Coronida Phlegia? filiam grauidam feciffct, coruum cnftodenf 
eidedit,nequiseam uiolaret,cumca6i+ChylusEIati filiusconcubuit, ob ifchys al• «Ssji 
id ab Ioue fulmineeft interfeftus . Apollo Coronidem grauidam percnfltt, hkdidtnr 
&interfecit,cuius ex utero exeftum Afclepium educauicatcoruum qui cu/ 
ftodiam pcxbuecatex albo in nigrum commutauit. 

cciir. Daphne. 

APoIlo Daphncn Pena?i iluminis filiam, cum uirginem perfequeretur, illa aterra 
prxudium petic, quxeam recepit in fe, & in arborem laurum comutauitj Apol•* 
lo inderamum fregit Qi m capunmpofuir. 

ccnn. Nydlimene. 
YdittienetEpopeiregisUsbiorumfilia, uirgo formofiffima didtat fuifie Hytkiaif 
hancEpopguspateramorcinccnfuscompreinr, qujpudorctafla,fyluisoci! 
cukabatur, quamMtnerua miferara, in notfuam transformauit, quxpu;* 
doris cau fa in lucem non pcodit fed nodu parec. 
ccv. Arge. 

ARgeuenatrixcum ceruum fequeretur,ceruo dixiflcfertur.tu licet Soliscurfutti fc/ 
quads,tamen te confequat,SoI iratus in ceruam eatn con ucctir. 
ccvr* Harpalicc. 

CLymenusSchoenei filius, tex Arcadiaiamorecaptus,cumHarpalice filia fua cott/ 
cubuit,ea cum peperiffei,in epulis filiam appofuitpatri.ClymenuspatarecogiitJ 
ta, Harpalicen interfecit. 

CCXIX' ArchelauS. DefiderSturhoe 

Rchelaus Timeni filius exul, a ftatribus eieflus in Macedoniattt ad itgrftl ioco \ M P iM dil ' 
Ciifeum uenit, qui cum afinirimisoppugnaretur,Archelao regnafn &Ά ^eappartt"' 
liamidconiugtudatepollic«Uf,fifcabhoftctutatuSfffef 3 Archeiausquia " 
abHercuIe effeeoriundus,namTimenusHerculisfilius, fait qui*hoftes 
ii Mo prajlio fugau:t,& ab rege poHicita pettt,ille ab amicis difualus fidem 
fraudauit,eiim'qjperdolumintecficfreuOluit,itac5foueamiuffitfieri,&multoscarboi 
nes eo ingeril SC incendi, & fupec uirgulta fen uia poni,qud cu m Archelaus uemffet, ut 

6 4 dccidete^ 
tttppifer 

cui 

iwppiter tuppitcr 
plinius m dr/ 

cuititpaijunm 

filiffe (Soooo. 

fcnbit.qui JIa/ 
dia conftitout 

4S» crotus $8 Η ¥ G Ι Ιί I 

decidetetjhocregisferaus Archelao patefecit 3 qui recognita dicit,fecu regecoltdqiii nei* 
le fecreto, arbitris femotis 3 Archelaus tegem arreptu in fouea coniccit, atqj ita eum perdi* 
dit,indeprofugitcxrefponfoApollinisin Macedoniamcapradpce>oppidum<5 exno* 
miiiecapraijAegeasconftituit.abhocAkxandecMagnusoritiiiduscffedicitur. 

ccxx. Cura» 
Vra cum quendam fluuium tcanfiret utdit cretofum lutum, fuftulit cogt* 
cabunda, &capic fingerehominem . Dum deliberat fecum quidnam {e? 
ciiTet 3 inreruenitt Iouis,togar eum Cura meidaret fpiritum,quod facileab 
Ioueimpetrauit.tquieuni uelletCura nomenfuuimponccetlouisprohp 
buir 3 fuum'q5nomenddandLTmeiFedixit.DumdenornineCura&tIouisdifceptarcr, 
furrexit8^Tellus 3 fnum'q}nomeneiimponideberedicebat 3 quadoquidecorpuslbimi 
pi:a?buiiret:fumpferuntSatumumiudicem,qiiibusSaturnusfccusuidetutiudieaire,tu 
fIouisquoniafpimudedillkorpusrecipito,CuraquoniapL-imaeumflnxtt,quadiuui 
xencCutaeupoirideatjfedquoniadcnomineeiuscotcouerfiaeftjhomouoceturjquo* 
niamexhumo uidetureffcfaflus. 

ccxxi. Septem fapicntes. 

Plttacus Mityleneus,Periander Corinthius.Thales Milcfius,Solon Athenicnfis.Cbi 
lonLacedaemonius 3 CleobulusLtndius,BiasPrieneus:fcnrentixcotumfunt. 
Oprimus cft Cleobulus,ait,modus,incola Lindi, 
ExEphyra Petiandredoces 3 cunfla 8C meditanda, 
Tempusnofce^nquitjMitylcnisPittacusoctus, 
Plureseflemalos BiasautumatillePcieneus, 
Mikfiusqj Thales fponfori damna minatur, 
Nofceinquit,tcteChilonLaccdaenionecretus, 
Cecropius'cgSolon ncquid nimisinduperabir. 

CCXXd. Septem Lyrici. 
* * * 

CCXXIU. Septem opera mirabilia. 
Phefi Dianx templu 3 quod feeit Amazon Orriia Mattis coiunx. Munimen 
rum regis Maufoli lapidibus lychnicis altutn pedes Ixxx, circuitus pedrs μ L 
cccxL Rhodifignumfolts aeneu, ideft, coloffusaltuspedibusxe. Signxi 
Iouis OlympiiqaodfecitPhidiasexebore&auro fedenspcdeslx. Domus 
Cyri regisin Ecbatanis 3 quam fecit Memnon lapidibus uariis&candidis uinftisauto. 
Marus in Babylonia que fecitSemiramis Dercetis filiajaterecodo 8i fulphnre,ferro uin 
ftuin, latum pedes xxv.aktim pcdes lx 3 in circtiiiu ftadiorum ccc* Pyramides ia Aegy* 
pto qmrtim umbra non uideturaltajpedeslx. 

cc xxi iii. Quifadtfuntexmortalibusimmottales. 
EcculesIouis&AlcumencfiliusjLibcrIouis&:Scmelffilius 3 Caftot8iPol 
lux Helenae fratres,Iouis 8L Ledar filii.Perfeus Iouis 8C Danaes filius 3 in fteU 
las teceptus. Accas louis di Calyfto filius in ftellas rclatus. Ariadncm Libec 
Patecliberam appelIauit 3 Minois &Pafiphes filiam. Calyfto Licaonis filia 
in fepcentrione relara.Cynofura louis nutrix,in alteru Seprcentrio η e, Α fde 
pius Apollinis 8C Cronidis filius.Pan Mcrcutii etPenelopes filius.tCroton Panis &Eu* 
phemes filius, conladius mufam in ftellam fagittariu.-Icams & Erigone Icari filia in ilel 
las,Icarusin ardturi.Erigoein lurginisfignu.-Ganymedes Alfaricifilius in aquarioduo*» 
decim fignoru.Ino Cadmi filiajn Leucothoa qua nos MarreMatura dicimus.Melicec* 
tesAthamatisfiliiisindeuPalgmonc 3 MyrtilusMercuriictThcobulesfiliusinEniocho. 
C C χ χ v„ Qui primi templa Deorutn conftitueuint. 

AEdcm Ioui Olympio primn fecit PelafgusTriopa;filius 3 in Arcadia,TheffaIasti/ 
plumquodeftinMaccdonialouisDodoneiinterraMoloirorum.EIeutherpri* 
, • ι niu$ ί Α Β V L ΑΕ. Μ 

uius GmulacrumLibeiipatrisconftimitjKquemadmodumcolidcbecetoftendit.Pho 
toneuslnachi filius,templu Argislunoni primus fecit,Otrira Amazon Martis coniunx 
templuti? DianaeEphefi ptima fecit,quod poftea d rege* reftituerunt. Lycaon Pelafgi fi* ^S ^ 
liustcmplumMetcunoCyllenioin Arcadiafecit. Pierius. * * ta,Kt«tm(fea 

C C Χ Χ χ ν 1 1 1. Qui filias fuas occidemnt. «Λ« fcrt. 

| Gamemnon Atrei filius,Iphigenia, quam Diana feruairit, ideittCallifthcy ΐοη,φ fegm/ 
Inem Eubceae filiamex furtibuspropatriasialute.ClimenustOeneiftlius, dum.callijibe/ 
Harpaliccmquodeifiliumfuuminepulisappofuic. HyacinchusSparianti * ts E «bxA)n 
l~- .. — J dem*filiam exrefponfo pro Atheniefibus, EriduheusPandionisfiIius,Co* j.' '," ti,! C T C * , 
lophontain exfortibus pro Arhenieniibus.Reliqua; ipfiusfotores ipff fepricdpitaseiurj putqwtst 
Ceccion Vulcani filius,Alopcm ptopterinceftum cum Neptuno Aeolus Canacem pco* 
pterinccftum cum fratreMacaieo admiffum. 

CCXXXIX. Matres qua; filios intccfecerunt. 
Edea Aeetx filia,Macaceum &Pheretum filioscx lafonc.PrognePandionis 
filia,Yrin exTcrco Martis filio,InoCadmifilia,MeIicertecx Athamate Acoli 
filio dum eam fugit^Althfi Theftii filia, Meleagrum tx Oeneo Parchaonis 
-. -^ ^r-r-mr filio,quodisauuiiculosfuosocciderat.Themifto HypfcifiliatPlinthium HH " c f u ?r< t 
& Orchomentim ex Athamante Aeoli filio impulfu InusCadmi filij.TyrosSalmonei j?~'T wl 
filia duos ex Sifypho Aeolt filio cx refponfo Apollinis . AgancCadmi filia, Penthcum 
Echionis filium,impulfu Libcti Patcis. Harpalice Clymeni filia propter impietatem pa* 
tris quod cum eo in uita concubucrat, ex eo quem conceperat interfecir. 
CCXL. Q.uxconitigesfuosoccidccunt. 

CLytemneftra Theftii filia Agamemnonem Atiei filium . Hclcna Jouis 8t Ledre filia 
Deiphobu Priami filium. AgaueLycortherfen in Illycia ut tegtiu Cadmo patti da* 
tet.DeiaoiraOeneifiliaHerculeIouis&iAIcumcnffiItumimpuIfuNeiri.llionaPriann 
filiaPolymneftorem regctn Thracum.Semiramis Ninum regem in Babylonia. 
C C X L ι . Qai comuges fuas occidemnt. 

HErculesIouis filius,Megm Creonris filia,penniania:Thefeus Argei filius,Antioi 
pam Amazonam Martis filia 3 ex refponfo Apollinis.-Cephalus Deionis fiue Mer> 
cutii filius,Pcocddcm Pandionisfiliatn imprudcus. 

CCXLH. Qui fe ipfi interfeccrunt. 
Egeus Neptuni filius in mare fe pra?cipitauit,unde Aegeus Pelagus cft didu; 
EuhenusHerculis filiusiti flutncn Lycormam fepra:cipitauit,quodnunc 
Chryforrhoas appellac. Aiax Telamonis filius ipfe fe interfecit propcerarmo 
rum iudicium.LycurgusDryantisfiliusobicftainianiaa Libeto, ipfefein* 
terficic. Macateus Aeoli filius pcoptei: Canacen fororetivd eftfponfam ipfe fe interferit. 
Agrius Parthaoftis filius expulltis a regno a Diomede, ipfe fe mterfecit. Cxncus Elati fi* "," 1 "'"** 
liusipfefeintetfecit.fMoenicus Iocaftesparerfedemuco praecipitauittAchenis pcoptet 
peftileiutam.Nifus Mattis filius,crine fatali amiffo ipfe fc interfecir. Clymenus Caenei fi=* 
4iiistexArcadiadptefeinterfecit,quodcurn filia concubuerat.CynirasPaphi filiusrcx 
Aflyriornquod cum Smyrna filia concubuetat. Herculeslouis filius ipfe fefein ignem 
mifit. Adraftus8d Hipponousciusfilius ipfifeinignemiecerunt, extcfponfo ΑροΙΗ* 
nisPyramus in Babylonia ob amoreThyfpes ipfe fcoccidit.Oedipus Lat filius propret 
locaftem matrem ipfe fe occidic ablatts oculis. 

ccxliii. Quae fe ipff interfececunc, 

HEcnbaCiireifiltaGueDimantis, uxocPriamiinmare fcprjpcipitauit, undeCy* 
na:urrrm3reeftdiftiim,quonia iu cani fuerarconueria. Ino Cadmi filia in mare 
fe praecipitauit cum Meltceno filio. Anticlia Autolyci filia,matct Vlyflls nuntio falfo au 
dito de Vlyffe ipft fe interfecit. Stenobcea lobatis filia,uxor Praeri propter amorem Belk 
tophontis. Ewadne Pbilaci filia , pcopter Capanxnm coniugem qui apud Thebas pc* 

e 5 rierat 
Thebis 
ii η r g ι ϋ ί 

rierat,ineandempyramfeconiedt.Aethta Pithei filiapropterfiliomtn mortem ip&fe 
inretfedt.Ddanira Oend filia ptoptet Hecculem decepta aNeflb qubd ei tunicaffi tnife* 
rat,in qua conflagrauit*Laodamia Acafti filia proptei defyderiutn Protefilai marithHip* 
oenotiMi podamiatOenci fUia,uxorPdopis,quoddus fuafu Chryfippusocdfuseft.MegttaAa* 
tolyd filfa pKoptcr Hippothoufilii mortem, Alceftis Pelci filia ptopter Admetum cotiia/ 
gem uicada motce obiit.Iliona Priami filia propfer cafus parentum fuocum. Thatdfto 
Hypfd filia impulfu Inus,quod filios fuos occidit . Edgone Ieari filia propter interitum 
patds fufpendio fe necauit.Phardra Minois fiiia proptetHippolytum pttutgnnm fuam 
fufpendiQfcnecauicobamorem < PhillispropterDemopboonta Thefei filium ipfafe 
fufpendionccauit. CanaccAeoli filiaptopteramorem Macardftatdsipiafeinrerfedt, 
Byblis Milcci filia pcoptet amorem Cauni frairis ipta fe ί ncerfecit . Calypfo Adands niia 
propter amorem Yljrms ipfa fe inte rferic, Dido Bcli filia, propter Aenea: amorem fe ocd* 
dit.Iocafta fVienaed filia ptoptcc inreritu m filioru m & nefas, Andgona Oedipodis fiita 
propKrfepultQramPolytiiG«.PdopcaThi«ftisfilia,pcoptcrfceluspatds,ThisbcBabp 
lonia proptec Pytamutn quod ipfc k interfecerat.Semiramis in Babylon ia equo amiffb 
inprramfeconiedt. 

C C X l 1 1 1 1 . Qqi cognatos faos ocriderunt» 

ξ) Hefeus Aegei ftIius 3 Pallan tc filium Nilei fratds. Amphitryon EleStyonem 

fPcefi Glium>MdeagcE Oenei fiilius auuncnlos fuos Plexippum 8C Ageno* 

cemproptecAthalantamSchociieifiliam^TekphusHercuiisfiliusHippo^ 

rhoum&Nerea auiarfuajfilios.Aegifthus Atreum 8t Agamemnonem 

Atrei filios, Oreftes Aegtfth u m Thieihs filitfm . Megapcnthes Proeti filius, 

Perfeum Iouis dC Danais filiutn propter patris mottem. Abas propret patrem Lynceum 

Megapentheutn ocddicPhegxus Alphei filius, Alphefiboeae filiz fuae filtam.Amphion 

Terei filius,aui fui filios. Atreus Pelopis fili us,Tan talum 8i Piifthenem Thieftis filios in* 

HiHki fantes in epulis Thiefti appofuir.tPhillus Herculis filius, Sthenelom Eledrionis proaui 

fui fratrem.Medus Aegei filius,Perfen Aeetgfratrem Solis filium. Daedalus Eupalami fi* 

IiuSjPccdicen iorocis fua? filium ptopter artifici» inuidiam. 

CCXLV, Qui foccros ffcgeneros ocdderunt. 
Afon Aefonis filios Phlegyonam,*Pdops Tantali ftlius,Qenomaum Maras fihum. 

CLuigeneros fuos ocddecunt. 
Hlegeus Alphei filius,Alcmax>nem Amphiarai filium, Idem & Eurypilum, Aeera 
Solis filius Phryxum Athamanns fuiam. 

CCXLVi* Qui fdios fuos in epulis 
confumpferunt. 

TEreus Martis filius 3 ex Progne Yriru Thieftcs Pelopis ex Aerope , Tantalum 8C Ptip 
fthenem.Gimenas Schoend filius ex Harpalice filia filium fu um. 
CCXLVii* Quiacanibuscon* 
fumprifunL 
"iMfvt ta *p ni Λ Cta?on Adfthd fiiius, t Thaiius,Ddoami TacerdottS Apollinis filias, cx co Dda 
Quid.in iti«. xT^, nnllus canis eft. Euripides tragoediarum fctipto^lin tetnplo confumptus eft. 

C C xl ν 1 1 r. Qui ab apro petcuffiinterietunt. 

ADonis Cynyt$ filius, Ancxus Lycu rgi filius a Calydon fo . Idmofl Apollinis filiu s, 
qui extra metam cxieraL,cuni Argonau tis apud Lycam tcgem,tHyoil ab apro ucl 
leoneAdands&Pkionisfilius. 

CCXLVIHI. Factf icderata?. 

FAcem quam flbi uila eftparetcHecubaCiflei fiiia GueDymanrfs, Nauplii,ad (axa 
Caphecxacutn naufragium Achiui fecemnr. Helens, quam de muris oftendit 8i 
Tcoiam pcodidit^Akhsaz quxMeleagcum ocddit. 

Phafcont* ί 

Ρ 

Ψ Α Β V L ΑΕ» ** 

CCLl Q,uacquadrigaste3ores fuos prodiderunt. 

PHaetontaSolis filiumcxClimene,Laomcd5taIli filiuexLeudppe, Oenom3un» 
Mattis filium <x Afteriae Atlanris filia. Diomedem Atlands filiu ex eadem . Hippo* 
lytu m Thefei filium ex Andope Amazone . Amphiarau Oidei filium ex Cly tem neitra 
Theftii filia . Glaucutn Sifyphi filium ludis funebcibus,Pelian *equx (ax confumpfe/ 
tutit lafonem Iouis filium cx Eledta Adanris fdia. Salmoneus qui fulmina ιη quadri* 
gas fedens tmitabatu r, cutn quad riga fulmine iftus. 

C C L I i Q«> licentia parcarum ab infms rcdiernnt. 
ErcsProfirrpinam filiam fuam qimens . Libcr Patecad Semele matremfua 
Cadmi filiam defa ndit k Hercules Iouis filiusad canem Cerberum educen* 
dum.Afdepius Apollinis di Coronidis fiilius. Caftor & Pollux Iouis 8C Lx* 
darfrtiialterna mortetedeunt,ProteidausIphidi filius propterLaodamiatn 
Acarti filiam. Alceftis Pdri filia, proptcr Admetu rn coniugem, Thcfcus Aegd filius,pco 
pterPirithoum.HippolytusThefcifilius.uoluntateDianaijquipoftcaVirbiuseftappeli! 
latus. Ocpheus Oeagri filius, propterEurydicem coniugem fuam. Adonis CynyrsS£ 
ZmirniEfilius,uoluntareVencris.Glaucus Minois filius,reftitucus ά PolyidoCarani 
filio.VlyffesLaeitaefilius,ptopterpatrem,AcneasAnchifiEfilius 5 propterpauem.Meccu'» 
rius Maiae fitius affiduo itinete. 

c C l ί Ι ν Qui lafle ferino nutriri funt. 
Eleph us Hetculis ct Auges filiusab cetua. Acgifth os Th ieftis & Pelopif filius 
jbcapra.Aeoliis&BoetusNeprunietMenalippesfiliiauacca,Hippothous 
Nepruni 8C Alopes fdius,ab equa.Romulus & Remus Martis & Ilice filii ab 
lupa. AnulochusNeftonsfiliusexpofitusinlda monteabcane.Harpalice 
Harpalici regis Amymneorum fdia, a uacca &equa . Camilla Mecabi rcgis Volfcotutn 
filjaabequa. CCLiii. Quaecontrafasconcubuerunt. 

IOcafte cum Oedipo filio.Pelopea cum Thiefte patre,Harpalicecum Clymeno pane. 
Hippodamia cu Ocnomao patre,Pocris cu Edchdieo patce, ex quo natus eft Aglau* 
rus.Niftymenecum Epopeo parreregeLesbiorum. tMenophrus cu Cyllene filia in 
Arcadia 8Z cu tn Bliade matce fua. 

c c l 1 1 1 1. Qua? puffima? fuerunt,nel piiffimi. 
NtigonaOedipifilia,Polyniceii fratremfepultura dedit, EleflraAgametn* 
nonis filiadn fratretn Orcftcn.IlionaPriami fdia 3 in fratrem Polydocum 8C 
parentes.PdopeaThieftis filia in patre uteum uindicaret, HypfipyleThoan 
cis filia patri, cui uitam conceffit. Caldope filia parrem non defecuit, rcgno 
amiffo.Harpalice Harpalici filia,in bello patre ferua u it, & hofte fugauic.Engone Icati fi 
lia, patreatniffo fufpendio fenccauit. AgaueCadmifilia, tn lllyrica Lycotherfen regem 
interfedt.Sd patri fuo regnum dedit.XanuppetMyconi patri indufo carcerelaftefuo ali 
mentum uitae pracftitit.Tyro Salmonei filia,propter patrem filios fuos nccauit.In Sidlia 
cum Actna mons pdmu arderecaepit,Damon matrem fua cx igneraputr.Item t Pythia 
patrem, Aencas item in Ilio Anchifem patrem humeds,& Afcanium filium ex incedio 
crip tiit.t Cleops & Bitias Cidippe filu,Cidippe facctdos Iunonis Argiuac,cum boues tn 
paftionc mifi(Tet,neq} ad hora qua facra in monce ad remplu I u nonis dud Qi fieri debe<= 
rent,appar«et, &effcnt mortui,quai nifi ad hora facra fada effent,facerdos interficiebai 
tur.inter quam tcepidarioneCleops &Birias pro bubus fub iugo feiunxerunt,& ad fa/ 
ruim facra,& matrem Cidippem in plauftro duxerunt.facdficiocj pcraflo,Cidippe pr^ 
cataeftIunonetri,fifacraeiuscaftecoludret,nfiliiadu(rfuseampiifudrent,utquicquid 
bonum mortalibus pofletcondngere, id filiiscius condngcrct.Praecationc perada plaa 
ftmm &matiem fdudomom reduxerunt,&feififomno acquieuetunt.AtCidippe di* 
ligenteragnouit nihil effe mdius mottalibus φ ηιοα,δί ob hoc obiit uolutada motte. 

Scyll* 
Ment pfjfen ui 

Ouid.TMeUs Cimomuiia 
nulgAtis codi/ 
cibus Vtderif, le 
giiur Iiir.?.c4.4- 
AtiApins fortaf/ 
fis.tt Ampkino/ 
mus inttlligcn/ 
di.de quibus idB 
ValeTMs Ub.f 
tledbis ty%u 
toHrtt Herodo/ 
to uofAntor, ui/ 
dtUbroprimti 60 Η Υ G ϊ Ν Ι 


CCLV. Q.uximpi£EfueruiiL 
Cylla Νίίΐ filia patcem ocridit. Ariadne Minois filia fratretti & filios bccidit. 
PiOgnePandionis filiafilium occidit. Danaides coniuges fuos patcueks 
occiderunt. Lemniadesin Lemno infnla patres S£filios occiderunt. Harpa;» 
liceClymeni filia, filium quem cx patrisconcubitu peperetar, occidit,Tul<* 
HaRhomanocumfupecpai:entiscorpuscut:i.urndiixit,undeuicus fceleratuseftdidas. 

CCLVI. Quae caftiffimas fuerunt. 
I Enelopelcarii filia uxoc Vlyffis,EaadnePhilaeis filia coniunxCapanci,Lao 
! damia Acafti filiaconiiinxProteiilai, Hecuba Ciffet filia uxorPriamuTheo# 
noeTheftorisfilia uxorAdmetL Romanotum Luccctia Luctetii filia,con* 
iunxCollatini. 

C C L ν I u Ο,ιιί inter fe amicitia iun* 
ftiffimi fuetunt. 
yladesSttophiifiliuscumOrefte Agamemnonis filio.Pirithous Ixionis 
filius cum Thefco Aegei filio, Achilles Peki filius cum Patroclo Menoetir fi 
lio.Diomedes Tidci filius cu Sthenelo Capanei filio, Peleus Aeaci filiuscu 
PheniceAmintorisfilio.HerculesIouisfilius cum Philodeta Pganris filio, 
sfi Armodiuset Ariftogiton mote fraterno.In Sicilia Dionyfius tyrannus cru 
deliffimus cum eiTer,fuos'q? ciues cruriatibus interficeret,Moetos tytannum uoluit inter* 
* ficere>quemfatellites cumdepcehendiflentarmarum ad regem perduxeruntjqui interro* 
gatus,refponditferegem uoluiiTeintecficere,quem rexioffitci:ucifigi,aquo Mceruspetit 
triduicommeatum lufororem fuam nuptui collocarct, & darcttyrannoSelinuntiutn 
amicum fuum 8dfodalem,quifpondereteum tercio dienentumm, cui rexindulfitcoi 
meatum ad foi:orem collocandanijdicitfqj rexSelinuntio,ut nifi ad diem Maecus uent* 
ret,eum eandem poenam paffurum, &dimitti Moerum. Q.ui collocata focote,cum re* 
qertccetur,repentetempeftate,&pluuiaorta,flumcnitaincreuit,utnectranfirihecuanC* 
nararipofle^adcuiusripam Maerusconfedit 5 &flcre coepit, ncamicus pro fe perirer. 
Phalarisautem Selmuntium cmcifigi cum iuberet,ideo quod horg fex tertii iam didefr 
fent,nec uenii:etMaerus,cuiSeIinuntiusrefpondit,diem adhucnon pmeriifie.Ctimqj 
iam&horsnouemeffent, cexiubetduciSelinuntiumincmcem .Q.aicumduceretuc 
ujx tandem Moerusltberato fluminejConfequiturGarnificem,exclamat'qa alonge,fufti^ 
jiecacnifex,adfumquem fpopondit.Q.uodfaflum regi nuntiatur, quosrcxadfciufljt 
pecduci 3 iOgauiY<5eos,utfeinamicitiamrec^ei:et,uitam'qjMcEro.conceffit.Armod{us 
& Ariftogiton idem in Sicilia eiindem Phalarim Armodius cum uellctintetficere,Gmu/ 
larionis caufa fcropham poreellos habentem occidit , 8C uciiitad Ariftogitone amicum 
fuutnenfefanguinolcntOjdicitqj fematreinterfecifTe rogatqjeum utfecelaret:quicum 
abeocelaretatrogauit Ariftogitoneutprogredecewr, rumoresqjquieffentdematte fi' 
bircnuntiaret*nullosefferumores 3 qui uefpereitalitem contraxerunt, utaliusalio po* 
tioiaingererent, ncc ideo Atiftogiton uoluitQbiicere, eum matiem interfeciffe. Cai At* 
modius patefecit fe fcropham porcellos habentcm interfectffe , 8t idco matccm dixiffe, 
cui indicat fe regem uelle interficere togat^enm ut fibi adiutotiociTer,qui cumad 
regeinterficiendu ueniffent,depi:a;henfi funtaiatellitibus acmati,&cum pecducerentut 
adTytannum,Aciftogiton ά fatelliribuseffagit Armodmsautem folus cum perdudus 
effet ad regem,qua:i:eEentqj ab eo quisei fuiffet comes 3 illeneamicum proderetliti/ 
guam denribus fibi precidit, eatriqs regis m faciem infpuit . Nifus cum Euryalo fuoj 
pro quo 8i moituusefi:. 
«I eademde DAtnone cr pythiA valer. iA.+.ft<{>.7.»'efert . Qg<«^tMn» hiiudfcio άη bic fto % w ptoprijs nomitti/ bns mAtumpt.quemAdmodnmfupra quo$. Atrcus Ρ Α Β V L Α Ε. 61 

CCLViil. Atreus&Thieftes. 
TreusSiThieftesgermanicumindiffenfionefibi nocetenoiipoiTent, ίη 
fimulatam gratiam rediemnt, quaoccafioneThyeftes cum ftacris uxore 
concubuit. Atieusueroei filiumepulandoappofuic, qux folne pollue/ 
leturauffbgit.Seduetitatishoceft, Atxeum apudMycenas primum folis 
eclipfim inueniffe 3 cui inuidens fiatet ex uibe difccffit. 

C C L I X . tLy η cu s. Lynce ut ahj 

YncusrextSicili?fuit,quimiffumaCerereTciptolemum uthominibusfru so>t!:i*fortd/fe 
tnentum monftraret, fufceptum hofpitio, utin fegloiiam tantam migra* [icenimct Bee/ 
cet,interimerecogitauir.Obqiiani rem irataCereseum conuectitinlyncetn «**""*'£'* 
uarii colocis, uc ipfe uacix mentis extiterat. 
cclx. Eiyx. 

ERyx Venetis 81 Butae filius fuit, qui occifus ab Hercule eft, monti ex fepultu ra fua 
nomen impofuit,m quo Aeneas Veneristemplum conftituir.in hocautem mon 
tediciturctiam Anchifes fcpultus,licet fecundum Catonem ad ltaliam uenerit. 
C C L X r . Agamemnon qui ignacus Dianaeceruam occidit. 
Vm deGraxiaad A.ulidem Danai ueniffent,Agamemnon Dianxceiuam 
occciditignarus, undedeaicataflatus uentocum icmouic. GLuarecumnec 
nauigare poffent,8£ pcftilentiam fuftinereiit, confnlca otacula dixcrunr, 
Agamemnonio fanguineeffe placandam Dianam.Ergo cum ab Vlyxe pec 
niiptiartimfimulauonem, adduftaIphigeniaineoe(rct,utimmol:uccur,numinismi* 
fcracionefublataeft, 6iccrLiafuppofita 3 &tcanslataadTauricamciuicatcm, regiThoan 
tirraditaeft, facei-dos^faflajtdudnm neDianajfecunduconfueuidinem ftatutam,hu viimriQtftt 
mano fanguine numen placaret^cognouitftatrem Oreftem.qui accepto oiaculo caren* ώφϋ 
di *fororiscaiifa : ,cum amico PyladeColchos petierat &cum occifo Thoante, fimula/ 
chtumfuftuli^abfconditumfafccligiioiaim^unde&fafcelisdiciuH^notandumafoce 
cum qua pingitur, propcerquod &lucifera dicitut') 8i Aririam detulic . Sed cum poftea 
Rhomanisfacroiumcrudelitasdifplicetet, quanquam femi immo)aietnr,adLaconas 
Diana translata ubi facrificii confuecudo adolefcentum uerberibus feruabatur,qui uo? 
cabanturBomonica?,quiaf auci fupperpofiticontendebant, qui plura poffecueibcrafu 
ftinere.Oreilis uerooliadeAnciaRhomamtransIatafunt,&conditaantetempluniSa 
tumijquodeftantecliuumCapitolinuiniuxtaConcordiftcmplum. 

Hic iterum dcfunt oflo upiu,ut uidcrc c/? in indice. 

Iouis & Εικορξ fitius,Cygnus altcr Martis filius,que idem Hercules occidit. 
CCLXX. Qui formofiflTimi fueuint. 
AfiontllithiifiliusqueCeresdicitiuamairc, quod ipfum hiftoriiscceditur. 
CinyiasPaphifiliLisrexAflyrioru, AnchifesAiTaiicifilius.queVenusama* 
uit. AlexanderPatis Priami filius 8i Hecube, quem Helena fecutacft.Niceus 
Sl Charopisfiltus, CephalusPandionisfilius,quem Aurora amauit, Titonns supra Deionit 
Laomedontis filius Auroreconiuux,Pai:thenopceiis Meleagri 8C Atalantes fiIius,Achili f'ii«wdixi* 
les Pelei &Thetidis filius, Patroclus Menoetti filius, Idomeneusqui Helenam amauit. 
TheleusAegan8CAethrxfiliiis,quem Ariadneamaiiit. 

C c L Χ χ r. Qui Ephebi formofifs.fuerunt. 
Donis Cynira? 8i Smyrnae filius quem Ven us amauit.Endymion Aetoli fi* 
liusqucLunaamanit. GanymcdesEriothoniifilius, quemtlouisamauit. n<pptof 
HyarinthusOebalifilius,queApolloamauit 5 Narciffus Ccphifi fluminis 
filiusquifeipfumamauit, Atlantius Meicudi&VenerisfiIins 3 quihcrmo* 
phroditasdiftuseft,HilasTheodamantisfilius 3 qneHerculesamauit,ChryfippusPelo* 
pis filius quem Thcfeus ludis rapuit* 

peeji cayut CC uxxu, De ψ f« i« Arcopdgo ofupm tiMXWti» ΛΠ» 
corhiahf, 
alij Minoii 
U Η Υ G r Ν Ι 

C C L Χ Χ Ι Π ♦ Qiii primi ludos fecerunt ufcy ad Aeneafti qumtu decimnni;" 

* * * 

Vinto loco Argis,quos fecitDanansBeli filius, filiarum nuptiis catu, nnde 

hymenauis didus. Sexto autem itetum Aigis, quos fedtLynceus Aegypri 

filius, IunoniArgiuaijquiappcllanturjKXij/jtva^cbigquibusludisquiui* 

cit,accipitpLO corona dypeum,ideo quod Abas Lyncd 6£Hypemieiteii* 

lius nunriauitjDanaum parentibus perifle, cui Lynceusdctemplo ItmonisArgiuaede* 

ώ«)η traxitdypeum tquod Danausin iuuenta gefferat, 6£Iunoni faccauerat,&AbanrifiIio 

muneridedicln hisludisqui femcluicit,&iterumdefccditadcertanien, utnifiiieruni 

uincar,fiEpedefcendat. Seprimo autloco Perfeuslouis 8£ Danaes filiuSjfonebresPoly 

deftg nutritori fuo in infulaSeripho,ubi cumludatuc,percuflit Actifium auum fuura, 

&:occidit.Itaqgquodfuauoluntateholuit,indeocumfafl:useftnumciO. Odauoloco 

fecitHercules01ympiiEgymnicos,PelopiTantalifilio,inquibusfecontendit,paniiiia 

chum quod nos pancratiu uocamuscum Achareo. Nono loco, fafli funtin Nemea 

Archsmoro Lyci <S£ Eurydices filio,quos feceiunt fcptcm duces qui Thebas ibant oppu 

gnatum, inquibusludispofteauiceruntcucfu Eungus&DeiphylusIafonis&Hypfi* 

pyles filiijhis quocg ludis Pythaules,qui Pythia cantauemc,feptem habuit palliatos, qui 

uocecantauemnt, undepoftea appellatuseftChoraules. DecimoIfthmiaMclicecta: 

AthamantisfiIioS2Inus,feciffedicitucEratocks,aliipoetaidicunt Thcfcum. Vnded* 

mo fecemnt Argonautann Propontide Cyzico rcgi unicum filio, qucm Iafon imptu? 

dens noftu in littoreocdderat, faku ludarione, &iacalo. Duodedmo aut Argiuis, 

*quos fecic Acaftus Pelei filius 3 his ludis uicemnt, Zethus Aqailonis filius, dolichodro/ 

mo, Calaiseiufdem filiusdiaulo,Cafl:orIouis filiusftadio, Polluxeiufdemfilius ceftu, 

Telamon Aeaci fiIiusdifco,Peleus eiufdem luftaiione,HercuIes Iouis filiuspamma* 

cho^Meleagei: Oend filius iaculo, Cygn us Marns filtus armis occiditPilum Diodoii fi* 

lium,Bellerophotes uidtequo. Quadrigis aut uicit, Iolauslphidi filius,Glaucum Sify* 

phi filium,queequi motdici diftraxerut.Eurytus Mercutii filius fagitta,Cephalus Dcio* 

nisfiliusfunda/OiympusMarfiaidifcipuIustibus/Orpheus Oeagrifilius cythara, Π* 

nus Apollinisfilius cantu,EumolpusNeptunifilius 5 ad01ympitibias noce. Teitiode 

cimo fecitin Ilio Priamuscenotaphium Paridi, quem natu iufferatinrerfid, gymnicos 

tettmnt inquibust cercari funt curfu,Neftot:*Nei:d filius, Hclenus Priami filius, Deiphobus 

ciufdem,Polites duide,Tdephus Herculis filius, Cygnus Neptuni filius, Sarpedon Io* 

uJsfiliuSjPansAlexanderpaftocPriamiignarusfiliuSjUidtautParis.&inuentuscftcffe 

Priamt filius. Q.uarrodedmo Achilles Patrodo funebtes,in qaibus Aiax uidt lu&a,8C 

accepit lebetemaureumunus,deinde Menelaus uidt iaculo&accepitmuneri iaculu 

auceu, demiffo fpeftaculo eodePhcygascapriuosduodcdmin rogu Patrodietequutn 

Sicanem coniccir. Quintodcdmo fedt Aeneas Veneris 8C Anchifae filiiss, in Siciliaad 

Acefte Crinifi fiuminis filiu,hofpite. IbiAeneas patris ornauit exequias, ludicrdq; certa-* 

minehonocesdebitosmanibusfolaitjin quibus pnmu naualeceramen fuirde*JVln&* 

ftheonaui^PiftciSjGyas^auisChimxriESergeftciSpnauisCentaurus.VidtautcCloaa 

tbus cnm naui Scylla,&:accepit ptaemium taleniu argenti, aucatam damydem expur^ 

pucaintextuGanymeden.MneftheusIoricamadcptuseftjGygasabftulitiebetas, cyma 

biacj argento cadata.Sergeftas captiua cum duobus filiis nomine Pholoen.Secudo de* 

faliect urlAriit indecectaminetcurfu,Nifus,Euryalus,Diores,Salius J Hidimus 3 Panopes,uidrEuryalLis, 

accepitpramiinm equu phalarisinfignem,fccundo Hclimus Amazoniam pharetram. 

tcrrioDioies galeam Argolicam s Salio exuuias leonis donauit,Nifo dypeum opus 

Didimaonis.TecciodetndeceitamenceftibusDares&EntellLiSjUidtEntcllus, accepit 

pcfmium taurum,Dareti galeam & enfem mbui't.Q.uarto deindc cectaruntfagirta,Hyp 

pocoon,Mneftheas,Aceftes,Eurytion,quiacccpitmunengaleam quiaiudids^pLOptec 

omne Aceftx hoiiotem ceflfic, Qninto Afcanio pueco duce lufetut p«ed TtoianL 

Uomitia 
mus inucntt. Aixades lesdiuinas primi diis tecerum. Phoroneus Inachi filius arma lu* co " os ^™ 
noni primus fecit,qui ob eam cauflam primus regnaudi poteftate habuicChiron Gen Itmm^trh V Α Β v t Afc; g 

c c l χ χ r 1 1 r. Quis q uid in uenerit. 
Omitie Ceraffus uuiumcum Acheloo flumine in Aetoliamifcuic, ande 
mifcerecetafluEcldidtjm.AnriquiancenoitciinledistHclinaabusinf pul^ tulcrU 
jhriscapitaafellocum uitealligatahabuecunt,fignificinces * fuauitacem 
inueniflfe. CaperauEem uiteni quam precoferat, pleniusfcuftum protulit, 
uodeeciam potationem tnueiierunt.Pelechconius fcenos&ftcatum equispcimus inue* 
nit,Bellont? primaacum repperitquggivEcebeloiieappellacui:. CadmusAgenorisfilius 
xsThebisprimusinuentunicoiididit 3 tSacusIouisfiJiusinPanchaiainmonteThafo Cce 4cut Μ Po jy 
aucumprirriusinuenic.tliidus texinScythiaargecum prirnusiruienir,quc>dErichtho dowde mueiu 
nius Athenas primu attulit. Elide 3 qua; iHbseftin Peloponefo cercamina qLiadrigacum toribus rerum. 

primuminftitutafunt. Midasrcx,CybelesfiliusPhryx,plumbiirnaibum 8i nigru pri= Ή 1 •'*'"* c<ex 

co non aurum, 

inr 

uentnnt tribuit, 

taurusSaturiii faius,artem medicinam Ghirurgicain ex herois primus infticuit. Apollo llte tiacadino 

artem oculariam medicinam pcitnus fecir.Teaio aacein loco Alclepius Apollinis nlius, noiesfedmri 
clttitcen reppecit. Anriqui ob i kcrices noa habuerunc, unde mulieres uece cundia ducta e tio>«ct<i 
interierant. Nam Athcnienfes caueranc, nequisferuus, autfaerninaaitern medicinatn forwjfe 
difceret.Agnodicequa:dampuelIauirgocoticupiuitmedicinamdifcecejqua:cuincon 
cupi(retdemptiscapillis,habitu uirili, fcHiecopbilocuidamtradiditindifciplina, quae 
cum arcem dtdiciffet, 3£ faeminam laborantem audiffet, ab inferiore patte ueuiebat ad 
eam.quae cum ccedercfe noluifletjfftimans uicum eiTe,illa tilnica fublata, oftendebat fe 
fceminam efle,6i ita eas cucabat.Ctuod cu m uidiflfent medici,fe ad foeminas 110 admit* 
ti.Aguodiceu acciiiarecaeperiinc, quoddicecenceum glabrum effe, Sicotruptorem ea* 
tum 3 ctillasfimulareimbeciIitatem.tQ.udcum Areopagita>confediirent,Agiiodiceda* protpM» 
mnatecoeperunt,quibus Agnodicetunicamalleuaijit,8£feofteridit fceminam effe.Et 
ualidms medici accufaie cocpeiu nt,quare * tum faeniitia: principes ad iudiciu co- 
uenetunt S£dixecunt,uos coniuges non eftis fcd hoftes, qiria qua: falutem nobis inue^ 
nit,eatn danatis.Tunc Athenienfes Iegem emeiidacunt *uc ingenuiattem medicinam 
difcerent, Perdix Djdali fororis filius * 8C ciccinum δί fercam ex pifcis fpina tepperit. Dx* 
dalus Eupalamt iilius,deocutn (imulachca primus fecic. Euhadties qui in Cbaldxa de 
niariexi(Tedicicuc,aftrologiam interpretatuscft. Lydi furculis*lanam fecerunt, poftf.i 
idem fameii^Panfiilulscantiim pcimusinuenit.In S/ciliafL-unientuCercspcimainue 
nit.Tycrhenus Heccuiis filius tubam primus inuenic, hac racionr, quod cum carne hu* 
mana comitescius uefcereiuur, db ccudelitatem incolxdcca cegione difFugerunr, tunc 
illequiacxeom^decciTerat, conchapertufabucciuauit, &pagumcouuocauic,tefl:acrqj 
funt le mortuu fepiiltuced ace,neccofumece.Vnde ttiba Tycihenu melos dicitur. Qjuod 
cxemplu hodieRhomani feruant, &cumaliquisdeceiiit, tubicincs cantant, Siamici 
conuocaiitur,teftandigcatia,eutn neqj ueneno, neqj ferro interiifle. Gorniciuesauteni 
claflici inuenerunc. Afri 8£ Aegyptii primufuftibusdtmicauetu[it 3 poilea BekxsNeptUi 
nifiliusgladiobslligeratuseftjUiidebellumeftdiitum. 

C C L Χ χ v. Oppida qui qax condiderunt. 

IOuis in indiaThebas Thebaidas,noniinenua.icis fux,qugHccatonpyla;appellatuf» 
ideo quod centfi ponis habet.MinecLia in Chalcide Athenas,quas ex fuo nomine ap 
pellauit.EpaphusIouisfiliusin AegyptoMephim.ArcasIouis filius,in ArcadiaTrai 
pezunta, ApolblouisfiliusArnas^EleufmusMercunifiliuSjEleufine.DardanusIouis 
filius.Oacdania.Argus AgenocisfilinsAcgosqua; * CadmusAgenoris filiusThpbas, 
HeptapyIas,qua:fepteportashabiu(redicitut.PerfeusIouis filiusPerfeida.CaftorSiPoI 
UixIouisfiIiiDiofcorida.MednsAegei8<;:iVIedea;filius,in Ecbatauis Meda. NilusSolis 
filius, Carmeiuu A LibeEin India Harnone. Ephyre nympha Oceani filia Ephyren,: qua 
poftea Corinthfi apppellacut.Sardo Stheneli filia Sardis.Cynaras Paphi filius, filix fuac 
iiomiue Smytna, Petfeus louis fil.Mycciias.Semicamis Deccetis filia ia Sytia Babylone* 

Maucicani 
64e Η Υ G 7 Ν Ϊ F Α Β V L AE> 

CCLXXvi. Infulaemaxima;. 
Aimtaniapofiraad folisoccafumin circuitu ftadia lxxvi. Aegyptusinfole 
S£auftro pofita,quem Nilus circumlauar,rircuitu ftadia* Sicilia in trifcelo 
*pofita,ciccuitii ftadia xxxdlxx*» Sacdinia in circuiru ftadia xcd. Creta in Ιση 
gitudine*&oppida utraqjpartecentum poifidet citcuitu ftadtaxxc. Cypras 
pofita eft intet Aegyptum & Afcicam,fimilis fcuto gallico * circuitu ftadia xlic. Rhodos 
iri rotundo pofita, circuitu ftadia xxc.Euboea confimilis arcui,circuitu ftadia xxccCo^ 
cyra,agerbonuSjrircuiru ftadiaxxc. Sycion agerbonus, circuicu ftadia mille centutn. 
Tenedosinfulacontcalliumcircuituftadia mcc.Corfycaagerpeifimus.circuituftadia 
W)cono$ mcxx> cyclades infulxfunt nouem,id ell,Androst Micos,Delos.tTenedoSjNaxos,Se* 
ibOZn ™Z tiphus,Gyatus,tTacdos,tRhene. 

straolibro 10 CCLXXVii. Rerum inuentoresprimi. 

ArcjeClotho,Lachefis,Atroposinuerierunt literas gracas feptem a.b.H.t. 
r.T.* AliidicuntMercurium,exgruum uolatu^quaecum uolantjiterasex* 
primunt.Palamcdesautem Nauplii filiusinuenit a?quc litcras nndecim* 
"Ι*'"» ■>■!■ P^SS^l Simonides*literasa;quequatiiorta.t.(.<p EpichacmusSiculusIirerasduas 
«lij '<» α* χ sj 8£ 4.Has autem graecas Mercurius in Aegyptum primus detuliiTedicitar 5 ex Acgypto 
Cadmus in Graeciam,quas Euandrus profugus cx Arcadia in Italia traftulit,qoas matec 
eius Carmenta in Iarinas comutauit numero xv> * Apollo in cythara, ca?teras adie* 
cit:idem Mercurius6ipala;ftram mortalesprimasdocuit. Ceresfrugesferere^bouesdo* 
mate 3 8Z alumno fuo Triptolemo,fruges ferere demonftrauit, qui cum femiffer, & fus, 
id eft,porcus,quod feuerateffodiffet fue,coprehendit,&daxitad aram Ccrcris,& frugi* 
bus fupet capuceius pofiris 3 eidem Cereci tmmolauit. Inde primu in uentum 
cft,fuper hoftias molam falfatn imponerc. Velificia primum tnue 
uitlfls,nam dum qugritHarpocratem filium fuum,rate 
uelificauit.Minema prima tiane bipcora Da* 
nao ardificauit, in qtiaAegyptu 
fratrcm ptofagit. 

Uefuntnonulltn 
¥ Ι Ν I S 
CLARISSIMI VIRI Ο IVLTI HY* 

GINI AVGVSTl LIBERTI POETlCON ASTRO/ 
tiomicon, Libri qnacuor. 

DE MVNDI ET SPHAERAE AC VTRIVSQ.VE 
parciumdeclatatione. Liberprimus, 

Pfuoemium. 
HYGINVS M.Fabio i>. s. d. 

Τ S ι ftudio grammatica; artisinduflum,non folum ucrfuuni 
moderatione, quam paudperuiderunt,fed hiftoriarum quoqj 
uarietate 3 qua fcientia rcm perfpicitur,prfftare uideo,faciliuseriam 
fcriptis tuis petfpici poteft,defiderans porius fcien tem quam libe^ 
ralemiudicem,tamenquomagfsexercitatusS£ nonnulliseriam 
fjpiusin hisrebusoccupatuseffeuidcar,&nenihilin adolefcen* 
tta laboraffe dicerer, 81 impentoium iudicio dcfidix fubirem 
crimen,hoc uelutrudimento fcienriarnifus , fcripfiad te.Non uc 
imperito monftras,fcd ucfcienriflimum comonens.Sphera; figuratione, circulorum'qj 
qui in ca fantnotationcm,62qufracio fuedt, utnon xquispardbusdiuidecentur.Pra?* 
rereatetra*maris'q}diffinitionem, 8iqux parteseiusnon habitantur,utmukis iuftisqj 
decauflshominibuscarereuideantuCjOrdineexpofuimus.Rurfus^redeuntesadfpha: 
r.ijduocrxl figna nominatim pernumerauimus.Exinde uniufcuiufq?fignihifi:orias, 
cauiatricpad (ydcra perlationis oftedimus.Eodeloco nobts utileuifum eftpetfequi eo* 
rum corporum defoumriones,& in hisnumerum ftellaifi .Necpraetermiiimusofteni 
dereadfeptemcirciilorumnotarionem,quaicorporaautpartescorpomrn peruenirent, 
8c quemadmodu ab his diuideien tur.Dixim tis etiam in ξίΐίιιί cicculi diffimtione,q u;^ 
tcntes quare ηό idetn hyemalis uocaretur, 8C quid eos fefellerir,qui ita fenfetint. Et quid 
in ea patte fpherae folis efficiat cnrfus. Ptfterea quare circulos in ofto partes diuidctemus 
ordine expofuimus. Scripfimus ctiam quo loco circulus fquinodialis fortt coftitutus, 
&quidcfficecctadeumperuenicnsfoLIneiufdeincirculidemoftrarioneoitcndimus, 
quareAricsinterfyderacelemmusdicetetur.Paucaprftereadehycmalicirculodiximus, 
ExindezodiaciimcirculudiffniiuimusSieiusc{Fedus,6iquarcpotiusxii.fignaquani 
xi.numerentutrqutdctiam nobisdereliquisctrculisuidcretur. Hisprepofiris rebusad 
id loct uenimus,ucexponeremus utrum mundus ipfecum ftellis ucrtcictm,an mundo 
ftante uagae ftelle ferrcntur,& quid de eo hobis 8C comphmbus uiderctur,qnaqj ratione 
ipfcmundusucrteretur.Pcstereaquarenonulla Ggnacelerius exorta, feriusocrideient, 
nonnulla etiam tardius caetcris exorca, cittus ad occaibm peruenircnt.Q.uareetiam qua: 
fignapadteroriantur 3 nofimuloccidat. Eodemlocodiximus,qunienocffentinfphari' 
ta,fuperioraintcriodbushcmicyclifqualia,ed!quotmodisfteilasuidcrenonpoiTinnis: 
praetecea fcripfimus ia xii. fignoruortu, qua>de reliquis corpora exoriri : &qua? eodem 
teniporeoccidere uidcrentur. Deinde perfcripfimus utrum Sol cum mnndo fixus tiers* 
tctetur.anipfcpecfemouetetutj&cumipfepetfemoueaturjSicontraxii.fignorumoc 
tus eat,quai'ecum mudoexodri&occidete.DeindeprotinusdeLunfcurfu pauca pro^ 
pofuimus&utrumfuoan alienolumineutctcrar. Eclipfisfolis&lunajquomodo fie 
rec,quai-c lunapereundemcirciikimitetfaciens^eleriusfole cimere uideatui:,6£quid 
fefelleriteosqui ita fenferint. Q.uinqj ftella: quantii habeatitinterqallum, 8£ utmquinq? 
an feptem fint.SiutmmquinqjcertaierrentanomneSj&quinqjquomodociirtant. Di 
ximus edam qua rarione priores Afttologi non eodem tempore figna δί tcliquas fteilaS 
reueru dixerint,& quacetnetam diligentiifimeobferuafle uidcantur^&quid reliquos fe 
fellerit ia eadem caufa.In his igitut tam multis & uadis tebus ηό edt mim aut pertime» 

f iccnduaij 
βϋί HYGINI ΡΟΕΤ. Α S Τ R Ο Ν. 

fcendum, quod tantum numerum uerfuum fcdpferimus, necg cnim magnttudinem 
uoluminis, fed recum multitudine per nos conucnit fpeftare . Quod (i longior tn fefcs 
moneinfusfuero,nonmea facunditatefedtd neceffitatefaftum exiftimaro,necfibre* 
uiusaliquiddixero minus idcm ualcrc confiditoquam fi pludbus eflct audiendu uet» 
bis. Etenim prater noftra fcdprione fphnerac qaxfactam ab Arato difta obfcutius,pcrfe 
cutiplaniusoftedimuSjUtpenitusidquodccepimusexquififfeiiidcrcmuc. Quodfioel 
optimusufusautoribuseffeciutnecgucdusneqjbceuiusdiceterquifpia^onimmcnto 
fuedm laudari dignus a uobis,qug uel ampliflima laus hominibus eft dodis.Si minus 
ηό deprecamur in hacconfefiione noftra fdentia pondcrari . Idec/qj maioribus etiam 
nitilaboribuscogicamus,mquibus^ipflexerceamur,&quibusuo]umusnosprob3 
requid poffimus. Etenim neceffarns noftris hominibus fdentiflimis maximas res fcri* 
pfimus,no leuibus occupati rebus,populi captamus exiftimationcm, fed ne diutiusde 
eo quod negligi.iius loquamurad ptopofitu ueniemus,8£ iniciu reru demoftrabimus. 

Demundo&fphcera. 
Vndusappdlarurisqui conftatexSok &luna &terra & omnibusftdlis: 
Sphaeraeft fpedes qua*dam inrotundoconformata,omnibusexpartibus 
2equalisapparens,undeieliquidrculi finiuntur.Huius autemneq; exitus 
ncqjinitiumpoceftdefinin. Ideoquod incotundoomnes traftus&iniria 
6iexitus fignificaci poffunt. 

DeCentro* 

CEntmmeftcuiusabinitiodtcundu&o fpfma; terminatar,acterta;pofiriocon* 
ftituta dedaratiu. DeAxi. 

Imenfio quxtorius oftenditnt fphxra;efl:>cum cx utdfq; pambusciusadexss 
tremamdrcunduflionem icflein uirgulie perducuntur,quae dimenfioi 
compkuibus.axiseiiappdIata,hmusawcacumina, quibiismaximefphiE* 
ra niritiir,Poii appdlatur,quotum altec ad aquilonem fpeftans Boteus, al* 
teradpofitusAuftroNoriuseftdifius. 

Dc Significationibus. 
Ignificationesqusdam in dixumdudionem fphaerajcirculi appellantur,c 
qutbus paralleli dicuntuc,qui ad eunde polu conftitud finiuntur.Maximi 
autemfuntquieodecentroquofpbxraconrinenrut. Horizon appeHatuc 
is,qui terminatea,qu£ peifpid autnon uideri poffunr.Hicautem incerta ra 
tionedifFinituc,quod modo polo iubie<3us,S£drculishisqui paralldi dicutur, modo 
duobus extremis &squalibus nixus,modo aliis partibusadiedus tecraperuideturita, 
utcunqj fueric fphaera collocata» ! 

DePoicn 
01nsis,qui Boreusappellatue, petoideri poteftfemper,NouusauferatioHe 
diffimilifempeteftaconfpeaufemotus.Naturalisauremmundiftatiophjr 
ficedidcur.Ea cftenim Boreo polo fintta,utomniaedextns partibuscxott* 
ri in finiftrisoccidereuideatur.Exortusenim eftfubita qiiiedam fpeciesob* 
ieda noftro confpedui.Occafus autem pari de caufa ut erepta ab oculis uifa. 

De Figimtione drculorum fphsra?. 
Nfinitionernundidrciili funt paralldiquinq? inquibus totarario fphx* 
rajconfiftit, pratereum quizodiacusappellatur,quiquodnon utcaren cit 
culi ccttadimcnfione finitur, &inclinatioraliis uidetur,loxosaGrajdseft 
diftus. Quincjautem, quos fupra diximus,fic in fphEcra mctiiintur,inirio 
fumpto a polo qui Boreus appellatur, ad eii qui Nodus dC Antarflicos uocatur. In xxx. 
partes unumquodcj beinifpfriunidiuiditur. Ita uridimcnfio fignificariuideaturin to* 
cafphxrapecIx.partesfaftas.DeindeabeodempdnripioBoreofexparribuscx utra^fik 
nitione fumpds 3 drculus dudtuc cuius,centm ipfeeft polus fii3iws,qui drculus ardicos 

appdlam^ L ι β ε k r. %$ 

Sppellatur, quod Intti : edttt arfluri nmulachra ut inclufa perfpiciinmir 5 qu2E iigna a rid 
ftrisurfarum fpeciefidtafeptentriones appellantur.Abhoccirculode celiquis partibui 
quinqgfampnscodemcencroqaofupcadiximuscitculusducitutquithcrinostropicoS 
appellatur.Ideo quod fol cum cd eum circulum pemenit, gftateni effecic eis qu i in aqui« 
loiiisfinibnsfuntjhyememaiiteisquosauftcisflatibdsappoGtosantediximus.PraEcei 
reaquod ultcacuim circulum fol non trarifit,fed ftarim reuertiturtropicoseftappellatas. 
Ab hac ciraili figiiificarionequauiodde reliquis parcibus fumpris ducituc citculus equi* 
nodialis,a Graecis Ifenierinosappellatus>ideo qnod fol cilni ad eufflt orbem peruenita:* 
quinoiliumconficic:hoccirculofado,dimidiafphxrxpai;sco(litiit;i perfpicitucE con* 
trario item fimili catidneaNotio polo fexparcibus fumptis,ut fupra deboreo diximus, 
circulusdadusanccadicosuocatuc,quodconccanuseilciccuIo,quemacdicon fupraei 
difFmiuimus.HacdiffiiimonefphairxcentrdqjpolijquiNoriusdicitu^qiiinqjpacribus 
fumptis cicculus chitrterinus ttopicus irtftituitur,a riobis hyemalis,a rtonn tillis etia bru 
malisappellarusJdeoquodiOlcumadeum circulu pcrueiiit,hyemcm efficithis 3 qui 
adaquilonem fpeftant,a:ftatem auchis,quiin Auftri pambusdomiciliaconftituerunr» 
Quanto enim abeft Iongius ab illis qui in aquilonis habitant finibus , hoc hycmc ma* 
ioceconflidantur,aeftateauthiquibiis fblappofitusperuidetur. itacgAethiopesfub x\* 
troqjorbeneceflario fiunt. Ab hoccirculo adajquinoftialem circulu^reliquaifiunrpai:* 
tesquatuor.Itaurfolperoftopartes fphxrecurcere uideatuc.ZodiacusautecircuIusfic 
nel optiitfe diffiniri poterit,ut fignis factis.ficutpoftea diccmus,ex oidine circulns pecdu 
catui , .Q.uiautLafteiisnocatur,contranusaiqiiino(Siali,ibiopo«ctuteum mediumdi* 
uidete,&: bisadeum pccuenice uideatilr,fenlel in eo loco ubi aquila coftituitur. Iterum. 
autadeiils iigni regionerri quod procyoti uocatur.Ditodecirii fignotum pactes ficdiui 
duntuc,qtiincjjci[cUh',dequibusKipradiximus,itafiniLintucUturiufquif($eotLimdi/ 
uidatur in parces duodecim,8£ita ex eoruni puudis lines: perducantur,quae circulos fi/ 
gnificentfados iii quibiiSxii.fignadefcdbantur.Sedanonnullis inlperitioribusqux' 
titucquarenonaequispartibiis cicctili ftniantdc, hoceftutdcxxx. paitibus quinarpar/• 
tesdiuidantur.KitacitcuIipatir^honeducatur.Idfacilltniedefendipoireconfidimas. 
Cum enim mcdia fphxca diuifa eft,eius circuli nullus poteft a?qualis effe, f qui quatii/ ?"«* 
uis proximecum accedar, tamcri mtnorefleiiideanir. Itaqj qui prirriu fphafram fecemc, 
currt uellentomniumcirculoru ajquasrationese(Te,pco rata parteuoluetuntfignificass 
re, utquantomagisa polodifcederetur,hocminorem numeram partium fumerenc 
in citculis mctiendis,quo ncceflfe his crat matorem citculu defmire. Quod etiam ex ipfa 
fphxta licet ultelligere.Q.uanto magis a polo difcedes, hoc maiores circulos fieri, & hac 
reminoreni nutrietuni diici, utpareseomm uideantureffedus.Ecfi non iri xxx. pactes 
anumquodq; hemifpxriurri dididatur, fed in alias quodlibet finitiones, tamen eo ta* 
tio pecueniteiusacfi xxx.partes fedflet. 

DeZodaico circulo. 
Odaicuscicculustribushisfubieiilus.dequibusfupfadtximii^exquadaiii 
partecontingitaeftiutim6C hyemalem circulu^quinoflialem autem me< 
diumdiuidir. Icaqj fol perzddiaciirri cicculum curtes, tieqjextra eum ttan* 
fiens,neceflario curri figrlis his , quibus innixus itet conficere uidctu^pec^ 
ueiiitadeos quos fapradiximus orbes, 8iiti quatuor tempora dcfinit. Nam ab Adeti 
iiKipiens,uecoftendit 5 &taurum8^geminosti:anfiens,idemfignificat.Scdiamcapii» 
tibnsgerriinomm circulum xftiuum tangeceuidetut: &petcancrum &:leonem tran^ 
fiens 8£ uirginem,fftatem efficit.Et rnrfum a uirginis cxtrenla patte tranfire,ad xqiiitia* 
ftialemciiculnmpeL-fpicitut Itllibcaautemaxiuinofliumconficit,8cautumnufignii 
ficate incipir, ab boc figno tranfiens ad fcocpium 8C fagittarium . Deindeprotinus itis» 
Ciu-ritin hycmalem circulii, &capricomo, aquario, pifcibus hycmetn tcanfigit. Itaqui? 
6»ftenditur non pec ties ipfos cicculos currcre> fed zodaicum tcanfiens ad eos petnen ita 

f a Sedqutf* 
ί8 HYGINI Ρ Ο" Ε "Τ. ASTRON. 

Sedquoniatndehisrebusdiximus.Nunctecrgporuionemdifiniemus&maiequibus 
locis interfufum uideatui,ordineexponemus» 

Decerra&mati. 
Erra mundi media tegionc collocata, omnibus parribus ajquali diifidens. 
interiialio,centrumobtinecfpha:ca:. Hancmediamdiuiditaxisindimen* 
fionetotius tetrae.Oceanus aut regione drcumduftionis fphaiia; profufus, 
231 prope totius orbis alluit fines.Itaqj 8t figna ocddentia, in eundem deddece 
exiftimantur. Sic igituc 8i tertas contineri potedmus explanare. Nam quiEcunqj cegio 
eftqua; inter arfticon& aeftiuum finem collocata eft, ea diuiditucmfariam,equibus 
una pars Europa, altera Aphrica , tertia Afia uocatur» Europam igiturab .Aphrica diui> 
dit mareab extcemis Occani finibus 8C Hcrculis columnis.Afiam uero ecLybiam cum 
Aegypro difterminatosNili fluminis, quod Canopicon appellatur.Afia ab Europa Ta 
nais diuidit bifacia fecoiicies ia paludem, quae Maeotis appellatur. Hac igitur definitio^ 
nefadlepeLuidetur 3 mareomnibusobiedumfinibusterr£e.Sedneuideatutnonnollis 
mimm, cum fphaera in fexagintapartes diuidaruc, ut antediximus, quare definiui* 
mus abaeftiuocuxuloadardicum fmem dutaxat habitari, ficuelopomedefendimus, 
Sol enim pet mediam regionem fphara:currens 3 nimiumhislodsefficit feruorem. 
Itaqjqua;finiseftabxftiuodtculoadhyemalem,eatecra aGraeds <Λιχκίκζνφ^ uoca/ 
tur,quodneqjfmges peopterexuftamtecramnafri^eqjhominespropretmmiumai? 
dotem durare poflunt.-extremajaut regiones fphsrae duotum drculotum , quom altet 
Borcus 3 altecNoriusuocatutfineacftid drculi, &ciusquiantardicusuocatur,non ha* 
bitantur,idcoquodfoleftfempecabhisdrculislonge,nentiq3'affiduos habentflatus. 
Quauis enim fol pemeniat ad xftiufi circulum , tamen longe ab ardico uidebitur fine, 
iditaeffehincquoqjlicetintclligerc. Cucnim folpetuenitadeumdrculuquihyemalis 
uocatur&effidetnobisquipropeeum fumuscoihtutinimmfrigus,quidarbitramuE 
eis lods frigoris effe,qui logius etia abfunta nobis.-Q.uod cum in hac parte fphaera? fiat, 
idein alteca partedefinitu putabimus.Ideo quod fimiles eius funteffeftus.Prfterea hinc 
quoq? intelhgimus illic maximu ftigus , & in xftiuo drculo caloreefle, quod qua terra 
habita^eos uidemusqui proximefuntarcticon iine,uti bracds &ciufmodi ueftitu ues 
ftiutur.Qutautptoximi funtxftiuo drculo,eos£ethiopasS£perufto corporeeffe.Habi< 
tatucautefictcmpcratiifimocoelo 3 cuminteca;fl;iuumdrculum &arfticum finemhgc 
petueniattepeL'acio,quod ab arftico drculo frigus, ab aeftiuo feruorexortusin unii con 
currens 3 mediam efficit finem temperatam quae habicari poflit . Itacg cum fol ab eo loco 
difceffit, hyeme necefTaao confliftamur,quod uentumexotientem ηό reuerberatfol. 
Quodcum ueniatinhacdiffiniuoneJlludquogj fkripoffe uidemus, uthyemali cit* 
culo qooqj aut ad arflicum finem habitati poffit, quod pares eodem pcoueniant cafus 
ccrtu quidem effe nemo cotendit,neq$ pemeaireeo poteftquifquam proptec 
interieftum terraj qua? propterardorem nohabitatur. Sed cum ui/ 
demus hanc regionem fphsrs habitaci , illam quo* 
quein fimilicaufapoiTeconftitui 
fufpicamur. 

Sed 

CLARISSIMI VlRl Ο IVLII HY* 

GINI AVGVSTI LIBERTI, DE SIGNORVM 

codeitium hiftoiiis, Libec 1 1 . 

Ed quoniam qux nobisde tertg pofirionedicenda fuerunt, & fphzratri 
cocamdefmitiimus.Nucqu^ineafignaiLintnominabimiisiigillatim. 
Equibusigiturprimum, duas ardos&dracone, ddndearflophylaca 
cum coronadicemus . Csterum qutengonafin uocatucexindelyram 
cum OlotC&Cephcoetetus uxorcCaffiopcia,filiaq} Andromcda&gc 
nero Peifeo.Dicemusetiam prorinusaurigaaGrads ηνίοχοι* appellatu» 
Ophiuchupraeterea,camfagitta,8iaquila,parudqjdelphtne.Indecquudicomus,cutrt 
eofidcr£Bquoddcltotonoocatur,hiscorpotibusciiumecatisadduodccimfignapcrueii 
nicmus. Eafanthaic,anes,taurus, gcmini.Ddndccancetcumleonc&uirgine.Praitei 
tea libra dimidia pats fcorpionis>& fcorpitis cum fagittano,^ capricorno. Aquarius ue 
to cum pifdbus, teliquashabetparres. His conumrratis fuo ordineeftcetuscum Erida* 
noflumine&lepoce. DcindeOnoncumcanc,8ieofignoquodprocyondicimr,pta^ 
tctcaeftArgocum Cerauro&ara.Ddndehydracumpifcequinorius uocatut. Horutn 
omniumnoinutileuideturhiftorias pmponere, quarcerteauuHilicacemadiaennam, 
autioamdicatem ad ddedarionem afferencleftoti. 

Arftos maior. 

Girn c ut iupra diximus iniciu eil nobis arftos maxima. Hanc aut Hefiodus 

aiteffeCalifto nomine,Lycaonis filia, eius qui in Atcadia regnauit, eanVqj 

ittidto uenadonis indufta , ad Diana feapplicutffe, a qua non medioccitec 

efTediledam propterutriufqjconfimilenatuiia.PoftcaautablouecomprcC» 

fam,ueiitam Diana: fuu dicet'eeuciuu,quoddiutiuscclaienon potuic.Nam iam uteco 

ingtadefcentepropedte partus,in flumine cotpus eXerdtationedefeffum 3 cutn recrearet, 

aUianacogniueit ηύ fecuaiTenirgtnitace.-cuideapro magnitudine fufpmonis πύ mu 

norem retribuirpcena.Erepta cnim fade uirginali in urfaj fpedeeft conuerfa.qusgraice 

arctoseftappellata. In ea figuca corporis Arcada procreauit. Scd utait, Amphiscomce/ 

diarufctiptocJupiteifimulatuscffigieDianafjCumuifginemiienantcutadiutanspet* 

fequeierut.amota a confpedu Gxterarum coprcflTit.qua? rogata a Diana quid d acddiflet 

quod ta grandi utero uideretur,illius peccato id eueniffedixit. Itaq? propterdus κΓροη* 

fum in qua figuram fupra diximus,eam Diana conuetricQ.ua; cum in fylua utfera ua=* 

garetur,a quibufda Aetoloru capra,ad Lycaone pro m nnere in Atcadia cum filio eftde* 

dufta.Ibi didtuc infda ligts in Iouis Lycd tcmplu fecoiedffe, qua cofeftim filius fecutus 

eft.Itaq3CumiosArcadesinfccuriinterficercconarentut 3 Iupitetrnemotpeccari,creptam 

Califto cum filio intei fidera collocauit.Eam / qjardum,filium auc Atdophylaca nomtV 

nauit,dequo pofteadicemus.NonnulIietiadjxerunt cumCaliftoabloue efletcopreC* 

fa,Iunoneindigtiata itt urfam eam conuertiffe,quaDiana?uenantiobuia fadam abea 

interfeda,& poftea cognita inter fidera collocata, fed alii dicunt:Cum Califtonelupirei! 

eiTecinfyluapecfecucuSjIiinoncfufpicad.illudquodcuerii^contendiffe.utcummanti» 

fefto diceietdeprendiffe.Ioueautquo fadlius fuum peccatutegetetur,m atte fpedecon 

uerfam rcliquifle.Iunoueaut in eo loco pro uirgine utfam inuenifie.qua Dianae ucnart 

ti u t ea m t η terficeret demoftraffe.q u od fadu u t petfpicetetu r Id uem fgre tulifTe,effigiem 

urfa;fte!lisriguraraconftituiiie.Hocfignu,utpluresdixcl:unt 3 noocddit,&quiuolunc 

aliqua de cau fa eiTe inftitutu,negat Thetin Oceani uxoreid iedptfe, cu reliqua fldera eo* 

pci*ueniitinoccafum,quodTherisIunonisiitnutrix,cuiCaHftofuccubueritutpellex< 

tAdetus autTegeates hiftoriam fcriptor, πό Califto fed Megifto dirit appellatam, 8ί ηό ΑήΜί 

Lycaonis, fcd Caetd filia,Lycaonis nepte 4 Praeterea Caeiea ipfutti cngonafin nominari. 

Rcliqua ueio fupeciodbus coueniut.Q.ua: tesin Nonacri monte Arcadig gefta natratur» 

f $ HancAgta> 7* 
hygini de signor: coel. hist; 

-] Ardsrminor. " - 5 

AncAgloafthenesquiNaxicacOfcripfitjaitCynofurameffejUnamcfelot* 
uisnutncibus^cxIdeisnymphiSjabetusquo^nomin^&ucfaemqugHe 
ftiaja uocatur,a Nicoftrato <S£fodalibtisdus eonftitutam 8C portu qui ibi gjeftjeragri maiorem partem,Gynoiuramappellata\Hancautem interCu* 
rccasfuiire,quiIouisfueruntadminiftri.Nonnulli&Helicefn&Cyiioia 
tam nymphaseffeIouisnurricesdicunt,&hacreeriarn pto beneficto in mnndo collo* 
catas,8£ utrafcg Ardos rmncupatas,quas noftri Septentriones dixerut. Scd maiorem ae/ 
di>m complutes plauftro iimilem dixetunt, δί amaxam graece appellacunt. Cuius haec 
memotisproditaeftcaufa.Initio qui fidera peruidcrut δί numetum ftellarum in una* 
quaq? i^edecorporis coftituerut, quod non ardu fed plauftm nominauerut, cxieptem 
fteilisduaequaepariles&maximein unoloco uiderentur,probobus haberentur, reli* 
qug uero quincg fiiguram plauftri fimularent. Itaqj δί quod proximum huic eft fignum 
Bootem notninati uoIueriit,dequo pofterius pluradicemus. Aratusquidem non hac 
re Boptem necilkid plauftrum dictc appella ci, fed quod ardu uidcatur ut plauftrum at> 
cum polum.qui bpreasappellatur uerfari,&Bootes agitareeam dicarur.In quo ηό me* 
diocrircruideturercare.Polteaautcm devii.ftellisutPannenifcusait,tquinqjfuntaqui* 
Mimti bufdamaftrologisconftitutar, uturfaefpedesnonfeptem ftdlisperficererur.Itaq;S£ille 
quiantea plaufttum fequis Bootesappdlabaiut,Ardophylaxeftdidus.Etufdem rem* 
poribusquibusHornefusfuk,ha:carcloseftdida.Defeptetrionibuscnimilledicit,hac 
utroqjnomineetariaum&plauftrunominaci.BoonsautnufquarnerninitArdopby* 
lacadici.Inx:iditedamcopluribuscrrario,quibusdccaufisminorardosPhoeniceappeli 
laretur 3 &illiquihaiicobfcriiancucrius&diligenuusnauigaredicatu£, &quatefihaec 
fitcertiorquam maior,non omneshancobfecuent, qut nointelligere uidenturdequa ■ 
hiftoria fit profeda rario utPhcenicediceretur . Thalesenim qui dtligenter dehis rebus 
exqui£iuit&bacptiniusardonappellauit,naripnifuitPhc£nix,utHerodottisMilefius 
dicit/igituromnesqtiiPeloponeirumincolutprioreututurac(So,Phoenicesautquaai 
afuo inuentorcacceperur obfetuant,6i hanc ftudiofius perfpidendo diligenrius nauLi 
_ eBt , re gaieexiftimantur, SiucteeamabinuentonstnomincPhoeniceiiappellant. 

Serpens. 

IcuaftocorporeofteditucintecduasardoscollocatuSjquidicituraureamalaHe* 

fpedducuftodiirejetabHerculeinterfeduSjalunoneinterGderacolIocattiSjquodl 

illius opeca Herculcs ad eum eft profedus qui hortum Iunonis tueri folitus exiftimarur. 

Aitenim Phcrecydcs , Iunonem cutn duceretlupiter uxorem, Terra inueiiiiTeferenteni 

aureamala cum ramis.IndelunoiKmadmiratam perifleaterrautin fuishoccis feteret, 

quietant ufqj ad Adanicm montem. Cuius filiaecum farpius de atbonbus maladecct* 

perent, lunodidturhuncibicuftodem pofuiffe,hocctiani fignientquodin fidetibus 

fupraeum diraconem Herculis fimulachrum oftendituc, ut Ecatofthenes demonftrac, 

quarequoduislicet intelligerehuncmaximedraconcmdid.^Nonullictiamdixetuiic 

hunc draconem a x Gygacibus Minecuxobiedum effe,cum eos oppugnaret,Mineruam 

ueco arreptum draconem contotmm ad fidera ied ffe& ad ipfnm axem coeli fixiffe. Ira* 

• Ί iui-Lii c l uea ^huceumimplicato corporeuidcri,utnuperad fideraperlatum. 

Ardophylax. 
Ehocfertutquodfit ArcasCaliftonis &iouisfilius, quem didturLycaon 
cum Iupiter adeumin hofpitium ueniffet,cum aliacarnecondfum pco 
epulis appofuifle. Studebatenim fcirefi deuseiTcr,qui fuum hofpittum de* 
ftderarct.Q.uo fado non minori paenaeftaffedus,nani ftatimlupirermen* 
'"f ri: faproieda,domumeiusfulmineincendtt. Ipfumauteminfiguram lupiconuertit. At 
be vertur,eta P uen membracollefta&compoOtain unum,dcditcuidamAccoIocumaIcndum,qai 
tergo nonkiba adolefcens fadus,in fyluiscum uenarecuc infcius nidit matrcm in utfefpeciem conue.c- 
urptmtMm* fam % h: ptn, 

C0M4 ip/iti» pro 
Booce ttcaptre 
li.6. Fafiori.fic 
enim inquit, 
Tfrti'4 f>oflno> 
nas remouerc 
"L Ι Β Ε R II. 7« 

fam,qa.imintetficereCogitanspetfecutnseftinIouis Lyceitemplum,quo&qmaccete 
fiflet,mocs poeaaerat Arcadulege.Itaqjcum utrunqj necefleeffennterficUupitereotuiti 
mifertus 5 ereptosinterfideracollocauit,utantediximus.Hicautemefadofequesurfam 
perfpicicur 3 &ardumfecuansAcdopbylaxeftappellatus 3 NonnulIihunc dixeruntlca^ 
rtum Ecigones patrem,cui ptopteriufticiam 8£ piecatem,exiih'maturLiberPater uinunr 
8C uitem δ£ uuam tradidiffe,iuoftenderet homintbus quomodo fcrerctur, &quidex 
eo nafceretur, &cumeffetnatum id.,quomodo urioporteret, quicum feuifletuitem&: 
diligentiiTimeadminiftrandofloridam falcefeciflct, diciturhircusin uincam feconie* 
ciffe&qu.-Eibitenerdmafolia uidecet,deccrpfiffe,quo fado Icarium animo irato toliffe 
eumcg interfeciffe>&ex pelleeius utrem feciffc,ac uento plenu prceligaffe 8i in medium 
proieciffejuusqj fodales circa eu faltare coegiffe. ltaqj Eratofthenes ait ΐκκςίον -wwi 7jj w/ 
Tons^lsfXTOj/opxHcrccvTo. Alii dicunt Icarium cum aLibeto Patrc uinum accepifiOjfta* 
tim utresplenosin plauftrum impofuifle. HacrecriaBootem appellatum.quicum pec* zootet 
ambulans Atricorum fines, paftodbus oftcnderet,nonnulli eorum auiditatc plsni no/ 
uo genereporusindudi fomno confopiuntur. Atqj utalii aliam fein partem reiictimc 
ut femimortua metnbta iadantes, alia ac dccebat loquebantur, celiqui eorum arbicrati 
uenenum ab Icarto datum paftoribus uteotum pecora abigerecin fuosfmes, Icaciuni 
interfedum in puteum deiececunt, fed utaliidemonftrant, iecundum arboremqnan^ 
dam defoderuncClui autem obdormierantexpmedi cum fenunquam melius quietfe 
fatccenruc,ac requirerent Icacium ut pro benefkio numeracetur, intetfedores eius animi 
confcientia permoti ftatim fe fuge mandauerunt,& in infulam Aecoloium perueuerur; 
a quibus ut hofpites cecepci domicilia fibi conftituetunt. Ac Erigonelcacii filia pecmoca 1 
defiderio parenciscum eum non redire uideret.acperfequi eum conaretuc, caiiiskarii 
cui Mera fueracnomen,ululas ucobicum domini lachrymari uidetetur,reditad Erigo* 
nem cui non minimam cogitatae mortts fufpitioncm oftendit. Neqj enini pueHa ύηύ* 
dafufpicari dcbebatnifipatrem tnterfedum, quitotdiesacmenfesabeiTet. Atcanis ue/ 
ftemeiustenensdenribusperduciradcadauer,quodfiliafimulacuidit dcfpeiata fpe fo 
licudineac pauperix oppreila, multis miferata lachrymis, in eadem arbore,fub qua pa* 
rens fepultus uidebaturfulpendio mortem fibi confctuit: cui mortua: canis fpintu fua 
pacentauitNonnulIihuncinputcomfedeieciiredixeru^Anigrurnnomine.quarepoi 
itea ncminem exeo puteo, bibifle memoriac tradiderunt. Quorum cafuni Iupitec mife* 
fatus in aftdscorpoca eorutn defotmauit.Itaqj complures Icarium Bootem 3 Erigonem 
uirginemnOminauemn^dcquapofteriusdicemus.Canemautemfuaappellationeec 
fpecieCaiiiciila dixcrut, qufcagracisquodantemaiorccancexoriturPorcyon appella* 
tur 5 AliihosaLtbecoPacrefiguratosiiitcrfideradicut.IinerimcuinfinibusAthenicnfiii 
multaiuicgincsfinecaufafiifpcndiofibimortemcuiifcifcecentjquodErigonemoricns 
cratprarcatauteodem letofilia: AthenicnfiumafFiceremur,quoipia foret obituranii? 
Icarii mortem perfecuti 5£eum forcni ulti.Itaqjcum ideueniffer.utantediximuSjpeteni: 
tibuscis,Apollodeditrefponfum 5 Siuellent euentuliberari, Erigoneiatisfacerenc. Q.ui 
quod ea fe f«fpendet:at,iiiftituerut, uti tabula interpofita^pendence.funibus feiadacenr, 
ut qut pendentcs uento mouercntur.Quod faccificium folenne inftitueru nt,itaqj 8C pri 
uanm&publicefaciunt,&idaletidasappelIant,quodeam patremperfequentemcuni A / ttl •^ 
cane,utignotam & folitariam oportebat,mendicam appellabanr, quas Grarei aletidas 
nominaiit. PraetereacaniculaexotiensiBfttteorum loca 6iagros frudibusorbabat, 8£ 
ipfas motbo aflfedos poenas Icario cum dolore fuffecre cogcbat,quod latroes rccepiiTent 
qaOtumrexAnfteusApollinis&Cyi-eiiesfiliusAdajoiiistcmpofcpetiitaparentejqud 
padocalamitateciuitacempoiretliberace.quemdeusiubetmultishoftnsexptate.Icarii 
mortem 8C ab Iouc petece in qtio tempoce canicula exoritetut dicsquadraginta uentuni 
datecquixftum canicula: medetetuc» Quod iufTum Adfteuscorrfecit,6<: a Ioueim* 
pjettauicucEcciia: ilacenrqLiasiionulli Etefiasdixecuncqnod quotanniscerto tempore 

f 4 exomnmu' 
71 HYGINI POET. ASTROil. 

<xociuntur,graEcccnimetosannusla£ineeft.NonullieiiamAcfefiasappellauetfit,qtJO(i 
expoftulatefuntab Ioue&ita conceifo. Sed bocin medio relinquatur, ne nosomnta 
prjeripuiflfcexiftiniemur. Sed urad propofitu reuertatnutf, Hermippus qui de fidenbas 
fcripfit,aitCeretemcuimIafione Ekdrai&Coryrifiliococubuiffe, quamobiem fulmi 
nc percuflum,coplures cum Hometodixetut. Ex his utPetellides Gnofius hiftotiarotn 
fcriptordemoftraij nafcuntur filii duo Phylomelus &Plutus, quos ncgant inter fe coti 
ueniffe . Nam Plutum qui ditiof fuit tiihil fratti iuo de bonis coceififfe, Phylomelu aut 
nece(Tadoadduaujquodcu(jhabuit,coboaesduosemiffe,&ipfumprimuplauftrum 
febricam effeJtaq} arando & colcndo agros ex co fealotfle,cuius matrcm nurata in ueti 
tum, ut aranteeum inter fidera coftituiffe & Boetc nominaffe . Ex hoc aut Pareanta d&* 
mon fttat nam, q u ί de fuo nomine pari & oppidu Parona appella u it. 

Corona. 
AecexifiiffiaturAriadne fuiffeaubefo Patreinterfidttacollocata. Dicitur 
enim iti infula Dia cum AriadneLibero nuberet, hanc primu muneri ao 
cepiflfea Vcncre&: Horis, cum omnesdii in eius nuprusdona conferrenfj 
fed(uraicqui Cretica cofcripfit quo teporeLiberad Minoa uenit,cogitaus 
Ariadnem coprimerc,hanCcorona ei muneri dedi£,qua ddeflata, non re* 
cufauitcodirionem ftupti . Dicitur etia a Vulcano fadta ex au ro dC Indicis gemmis, pec 
qLiasThefeusexiftimaturde teticbns labydthi adlucem ueniffe,quodaum&gemmaj 
in obfcurofiilgoceluminisefficiebant.ciui Argoiica fcripfemnthancafferunt caufam, 
quodLibercumimperrafleta patcnic,utSemelcmacreabinferisreducetet,&:quaercsad 
eos defcenfionc,ad Α rgiuoru fines perueniffet, obuiu ei quenda fadu,notiitne Hypoli^ 
pnutn,hominedignueiusfecuii,quipctcntiLibero,defcenfionemonftrautt.Huncaut 
cum uidiffet Hypolipn us pueru xtate miranda corpotis pukhritudine reiiquis praftan 
tem,mercede pemiTeab co,qu* finedctrimcnto eiusdaretur.Liberum autem matris cu* 
pidum,fi eam redu xiflet iu tafse,quod uellrt,fefa fturum,ira tamen quod Deus homini 
impuden iutaa%ptOquoHypolipnusdefccnfiimmoftrauit.lgicutcumLibec adeutn 
loeum ueniffet,dCuelktdefc«idere,coronaqaatn a Venereaccepecatdepofuit ineolo* 
co,qtiiStepbanusfaftoa'ppeIIatus.Nolui£cnini fecum ferrene immortale donutiior* 
tuon.im taflu coinquinacetuc.-qui cum matrem iiicolume reduxifset, coronam dicituc 
in aftta collocafse>iit arterna memoria nomin is efficetetu r. Alii dicut hanc Corona The* 
feicfse,&hacrepcoptefeiJnicollocata. NamquidicitutinaftrisEngonafin,isThefeus 
efse exiftimatu r 3 de quo pofterius pluta dicemus.Dicitutenitn cutn Thefeus Cretatn ad 
Minoacum feptem uirginibus fk fex puetis uenifset,Miooa deuirginibusPeribdeatn 
quandamnomine,candotccorpoasinduaum,comprimereuoluiiTe, quodcumThe 
feus pafsurii fc ncgaret , ut qui Neptuni filius efset,6£ ualerct confra Tyrannum pto uic* 
ginis incolumitatedecmare.*Itaqj com non iam depuclla,fcd deThefeigenerecontro* 
uerfia fafta fuifsec,utium is Neptuni filius efset, ncc ne, dicicucMinos annulu aureum 
dedigito fibi detraxifse 3 &in mareproieciffe, quem referreiubet Thefea, fi uellet fecredi 
Neptuni filium effe.Seenim cxloue procreatum facile pofcedeclarare. Itaq? compreca* 
tus patrem petiit, aliquid, uifatisfaceretfe exconatom.ftatiWqjtonitrum&foIgorcm 
coelijindiciumfignificationisfeciire.Similidccaufa Thefeus fineulla pt£Efarione,au£ 
religioneparenris, in mare feproietit, quctil confcftitii dclphinufti magna multirudo 
mari pcoaolutajentfsimis fladibus ad Ncrcidas pcrduxir, a quibos annulum Minois 
&aThcidecoronamquaninuptiisaVeneremuneriacccperat,retul!t ) cottipIoribnslu/ 
centem gemmis.AlHautcm aNeptuni uxoreaccepifledicunt. Coronam AriadneThe* 
feus dono dicitur dediffe, cum ei proptec uirtucem BC animi magnitudinem 
uxoceiset concefsa, hanc autcm poft Ariadnes rnortemjLibe* 
tumincecfidera collocafle. 

HuncEra/ 
L Ι Β Ε R Ι Ι» 7* 

Engonafin. 

Vnc Eratofthencs Herculcm dicit , fupra Dracone collocatii , de quo ati* 

tediximus 3 cum'(5patatum utaddecerrandumjfimftramanu pellcm leo* 

iiis,dcxteca clauam tenetem . Conaturintecficeredraconem Hefperidum, 

quinunquamoculos operuiffe fomnocoaftusexiftimatuc 5 quomagis 

CLiftoseiTedemonfttatur.Dehocenarii Panyafis in Heradea didt.-horum 

igiuu-puguamiupiteradmiratusinterafttaconftituit. HabetenimDracocaput ereftu, 

Herculesautem dexuogenu nixus,finiftro pedecapitiseius dextram pactem opprime/ 

reconatur,dextra manu fublata utferiens, finiftca proiefta cum pelleleonis,utisquam 

maximedimicansappaccat,&fifit,quinegathic,( i urAratus)quicquam poffedemon* 

ftradjtamenconabimurutaliquiductifimiledicamus. Aratusaute, utfupradiximus, 

huncCetea Lyxaonis filiiim 3 Megiftus patrem didteffe qui uidetur ut lamentas filiam, 

iniurfa:%iu , arnconueriam)genunixumpalrnasaduecfastendereadcoelumuteamfii 

hi Dii ceftituant.Hegefianax autem Thefea dixit efife.qui Troezene faxum extollere uide^ 

tur,quod exiftimutur Aegeus fuH co iaxo Pelopiu enfem ροίιιϊίΓε,8£ AethraeThefd ma* 

triprsdixifl^neanteeum Arhenas mitceretquamlapide fublacofua uirtutepotuiflec 

gladium referre.Itaqj niri uidetur,quam akiifitnepoteft,-utextollat. Hacetiam decaufa 

nonnulli h/ram,qux proxima eftei figno collocata Thcfei cffe dixecunt.quod ut etudi* 

tusomniumartiumlyiamquoquedidicifle uidebatur.Idquoq; Anacreondtdt«^£s 

UHo-tosiso At/f* ; Alii dicunt Thamitin a mufisexcaecatum,ut fuppliccm ad genua iaceil 

temdicunt-alnOrpheaa Thraciismuiieribusintecfici,qiioduidcntLiberiPatcisinitia. 

Aefchylusautin fabula qu^e infccibitLii; PrometheusLyomenos,Herculcm ait cffenon 

CLim diacone,fcdciimLiguribnsdepugnantem .Dicit enimquo tempoce Hetculesi 

Getyoneboucsabduxent,itcrfeciiTepetLigurumfines,quosconatosabeoabducetepe 

cus,manuscontuli(Te,&quam pluiescorum fagictis, cofixifle. SedpoftquaHerculite^ 

la deficerent multitudine bafbarom 8£inopia acmoru defeffum, feingeniculafle, maU 

cis iam imlneribus acceptis.Iouem autmiiectiim filiijCucaffe ut circa eum magna copia 

lapidum effet,quibus le Heiculem defendiffe& hoftes fugafle. Itaq? Iouem in fimilitui dc his cdmpis 

dinem pugnancis iiiter fidera conftiuiiiTe.Huticetia nonulli Ixiona brachiis uinftis effe tyi&* complu/ 

dixerut,quoduimIunoniLioIucntafferre.AliiPcometheainmoineCaucafiuinftum. t,!et,iimC <«° 

L m ongtnibus, 

Yraauteminteraftra conftitutaeft, haCjUti Eratofthenesait,decaufa quod „„.„„■'•!' 
imaoaMeixuriofliaadetelludinejOrpheoefttradita^uiCalliopesetOeai 
gri flius fiut,eius cei maximeftudiofus. Itaqueexiftimatucfuoartifido feras 
etiam ad feaudiendi catifa allicniiTe, qui quasrens nxorisEuridices mortem 
adinferos dcfcendiffe exiftimatuc, &ibideoruprogeniem fuocarmine laudafle, prae^ 
terLiberum Patrem,hiincemmobliuione duftuspra?tctmifit,utOeneus infacrifido 
Dianam 3 poftea igitiu-OrpheiiSjiitetiam plures dixcrunt,in Olympo monte 3 qui Mace 
doniam diuidit;i Thracia, fed ut Eratofthencs att, in Pangaeo fcdcns, cum catu deleda* 
retur,dicituiei Libei:bacchasobieciire,qua:coLpLiseiusdecctperentinteifedi.Sedaliidi* 
cunr,quod initia Liberi fit fpeculatus 3 id ei acddifle . Mufas aute collefla membra fepul* 
turae mandafle, S£h/ramqiio maximepotuemntbenefido,illius memoriaecaufa figu* 
cata ftellis intec fidcta coftituiflfe,Apollinis &Iouis uoIutate,quod Orpheus Apollinem 
maximelaudarec.Iiipicecuecofiliobeneficiumconceffic.AliiautemdicuntMercunum 
cum pririirilvramfedflerjinCyllenemonieArcadiejfeptemchotdasinftituifleadAtlan 
tidum tmmem,quod Maia una ex illam numcco effec.quaEMetcuriieftmater. Dcinde 
ciipoftea ApoiIiiiisbonesabegiirerdeprehcfusabeo,qLio fibi fadlius ignofcecet,petenti 
Apolliiii uclicetet fibi fedicere inueniffelyia coceffitjetabeo uirgula quandamuneriac^ 
c?pit,qua manu tencs Metcunus, cu ptoficifccref in Accadia QL uidiitetduos dracones, 
iutei• fecoiuiSo corpoie 3 aliualiu appetere,utqui dimicace tnter fe uideretur,uirgula intet 
mw^proiedt.Itaqj difceiTcrunt,qLio faftoeam mrgulapaciscaufadixiteffecoftitutam. 

Nonnulli 

ήΑτ HYGINI ΡΟΕΤ. ASTRON» 

Nonnullietiatticum faciuntcaduceos,duosdraconesimpHcacoS uirgulafariut, quoii 
initium Mercurio fueratpacis.Eiuscxemplo,Siathlctae 8tin reliquis eiufmodi certatio* 
nibus uirgula uffifutSed utad ptopofitum reuettamur.Apollo lyraaccepta dicitutOp 
phea docuiffe 3 & pofiquarft ipfecytharam inucnerit,illilyram conccffiffe.Nonnulli dis» 
xerunt Venerem cum Profetpina ad iudicium Iouis uemffe, cui caram Adonin conce/ 
deret,qtribus Calliopcn a Iouedatam iadice,quai mufa Orphci eft mater. Itaqj iudicaii 
fe, uti difflidiam partem anrtiearum unaquaKg poffiderec. Venereaurem indignatam, 
ut nont fibi ptoptiam conceffiflet,obieciffeomnibus, qai irrThracia ftrnf tftolieribns, 
nt Orphea atflore ittdaQae 3 iti fibi qusqj appeterer, ut membra eius difcei:peret:cmtjs ca<s 
put in marede monte perlatuffi,fluflibus in infulam Lesbon eftxeieftutn, quod ab bis 
fublatum 8t fepulrurajeftmaridattr.pro qao beneficio ad muficam artem ingeniofilfi* 
mi exiftimantutefleXyra auta mufis (utante diximus) in aftra conftituta eft.NonnuIIi 
aiuntquodcum Qrpheuspnmcispuerilemamorem indnxeritmiiIieribLis,uifLimcoii 
tumeliam fecifl"e,& hac reabris incerfediinri. 

OidrV 

VncGraciCygnuni appeiiant:quem copfures proptet igtiotam biftcr^ 

riam illis,comunigenere auium Ornin nominaucrut, deqtro hxcme? 

monsproditaeftcaufa.IupitercumafnoteinduftuSjNemcfindJligeK 

tuftaimbefet | |^^^ ^j ccrpiiretjneqjabeautfecumtcubaretimpcirarepotuifie^hacccgitarionc 

amoreeftlibecatusiJabetctlim V^nerc aquilsfc fimulatam fefeqni,ipfein 
olocc couerfusf utaquila fugies ad Nemefin fugit,et in cias gremio fecol* 
iocauii,querri Nemefis riori dipernara amplexum renens, forflnd eftconfopita , quam 
dormientetn iupitcccomprcffirJpfeanteniauolauit,&:quiaabhorriinibasaltcuolans 
coelo uidebatur, inrerfideradidusefteffeconftitufas,quodnefalfum uideretur,Iupiter 
e faflo eum Uolante QL aquilani confequenfem collocatm mundo.Nemefis aGt ut qiue 
duiumgenericffetiun^menfibusafiis^ouiipcocccauitjquodMcrcuriusaufetcns^c* 
iulif Spartam, 8C Leda; fedenfi proietit iri gtemiu, ex quo nafcitut Helena qteris corpo* 
ris fpecixpraeftans, quamLcdafuam friiamnominauit.Aliiauremcum Ledaloueni 
ConcubuiiTein olorem conuetfum dixerunt,dcquo in medio relinquimas. 

Cephcus. 

HVncEuripides,cum c£eteris,PhaEnicisfiliiim Aethiopum regemeiTedemonftrai' 
uit,Andcomedae patrem, quam ceto pcopofita noriffima?hiftoria;dixerut.Hanc 
autem Perfeum a periculo liberatam, uxotem daxiffe, itaqj nrtotumgetfaseotum pec* 
petuo manerct,ipfum qudqj Cephea inrec fidera fuperiotesnatneraiTe. 

CaffidpeiaL 

DE hac Eu tipides 8t Sdphades Siaiii ρία res dixemt, ut gloriata fit, fe forma Netrf* 
das pra:ftaLe,pro quo fafto intet fidera fedetis in filiquaftro coftituta elt,qus pto^ 
ptecimpietatem oertentefemtindo cefupinato capitefecri uidetur. 

Andcomeda. 

HAecdiciturMinetuae bencficidintec aftta coiiocafa propter Perfei uirtuteni,quod 
eam ceto propofitam a pcticuld libetarat, necenim ab ea minorem anittii benc^ 
uolentiam pro bcneficio accepit. Nam neq?paterCepheus neqj Caffiopeia matcc 
ab ea potuerantimpetrai:e,quin parentcsacpafriani teiinquens Perfea fequcretur,feddc 
hacEuripides hoceodem nominefabulam cotiimodiffime fctibit. 

Perfeus. 

Hfc riobilitatis cauia,& qubd inufitato gcnere cocubitionis eflet natus,ad iidera di 
cituc pecucnifle,qui triiffus a Polydede Magnctis filio ad Gorgonas,a Mercurio, 
qui cu dilcxiffe exiftimatu^talaria 8i petafum accepit.Pra?rerea galca qua indutus cx ad* 
uerfonon potecatuideci.ItaiajGraEciai^O-galeamdixeruteirejnOn utquidam intoen* 
tifiime intetpretantiir eum Occigalea ufum , qua: tesnemini dodo poteftptobari. Fer^ 

iuteaatl* 
t Ι Β β R Ι ί. *rf 

tutetiatnaVulcano falcem accepiffeex adamanrefaftam, quaMedufam Gorgonam 
interfecit,quod fadum netno confcripiir. Sed utattEfchylusTragcediacuni fcciptotin 
Phorcis.Gra:a:fuecmit Gorgonum cuftodes,dequoinprimo libco Genealogiamm 
fctipfimus, quajutrajq} uno oculo ufaeexiftimantur. Etica fuoquieqj temporeaccepto 
oculouigiliasegifle.HuncPerfeusunaearu tradenteexceptumin paludemTritonida 
proiecit.Itacg cuftodibusexcgcatiSjfacileGorgonam fomno cofopitam lnterfecit.Cuius 
caputMinerua in pedorediciturhabetecollocatum . Euemerus quidem Gorgonam a 
MinemadidtintecfeiSam.Dequaaliotemporcplucadicemus. 

Heniochus» 
Vnc nosaurigam latine dicimus nomine Erichthoniu ut Eratofthenes 
monftrat, quemlupitercumutdifletprimum interhominesequosqua* 
drigis iunxiffe, admiratus eft ingenium hominis,ad Solis inaenta accef* 
fiire,qiiodprincepsquadngisiiuerdeoseilufus,fedEcichthoniusccqua^ 
drigas, ut atne diximus,&iacnfidum Minemar&templum ia arce Athe 
nienfiumprimusinftituitjdecuius progenteEurypidesitadictt, VuIcanumMineruae 
p^lchrimd^necoφorisindua^m 3 peπiίΓeabc3,utflbinubccet 3 neq?impetίaίΓc&ceρi& 
feMinecuamfcfcocculDreineodemloco,quiproptetVulcaniamocemHepheftiuseft 
appellacus,quo perfecutum Vulcanu ferut, c?pifleei uim affetxe,8£cum plenus cupidi* 
tatisadeam ntcomplexui fcapplicarec fecrecur, repulfus,effuditin teira noluptatem. 
QuoMineruapudocepermota,pedepulueccminiecit.Exhocaucemn.ifcitutEi:ichtho 
niusanguis,quiexterra&eotumdiiTenfionenomen pofledit.Eumdicirur Mtnerua 
in ciftdla quadam,urmyfteria coteftu ad Ercchthei filias detuliffc, &his dedifie feruan* 
dum,quibusincecdixitncciftulamapencct.Scd uthominueftnaturacupida uteo ma* 
gisappetantquointerdicaturfajpiuSjUirginesciftcllamappcrueruc&anguem uideiur. 
QuofaaoinianiaaMineruainiedade atcc Athenienfmrnfeprccipitauerunt: Anguis 
aurad Minerua; clypeum confugic,S£ab eaefteducatus.aliiautem anguina tantu cmra 
habuiffeEtichthoniu dixerunr,euni'qj primo temporeadolelcentia: ludos Minema: Pa 
natheneafeciffe,&ipfuniquadcigiscucurriire. pro quibusfadisiiiterfideradicituicol* 
locatus.NoniiulIiquidefideabusfcripfecunt,huncnationcArgeiimOrfilochunomi 
ne,primum quadrigaru inuentore eiTedixen.int 3 &promueiitione fiderulociim poO* 
fediirc.AliiautemhuncMercuiiifiliumcxCIytia narunomine MyrtiluOenomaiaui 
rigam diffinierut,cuius poft notam omnibus mortem parens corpus in mundo confti 
tuifleexiftimarur. Huiusin humero finiftro capra inftare& in manu finiftra hcedt ui> 
denturfocmatijdequibusnonLilliicadicunt.OleiiuniquendafuiiTenomincVulcani 
ΓΠίύ. Exb.ocduasnymphasAega6£Aeltcenatas, quxlouisfuccutnutrices. Aliiautem 
ab hisecia inbes quafda appdlari dixeau&Olenon in Aulide, Aclicem autin Pelopo^ 
ueffo&Aegamin Aemonia nominari,de quibns Hommisinlliade fecundo dicir. 
ParmenifcusaucaitMeliffeaqueiidafiiiffeCtctgcegeiTiadciiiusfiliasIouenutncndtim 
cfredelar^quctqLiodlacnonhabuctinccaprameiadmififfejAmaltheamnominejqug 
dicicnrcumeducaire.Hancautgcminos hoedos folitain ciTeprocceare,8i feceeo tempo*» 
te peperiiTe,qLio Iupicer mitriendns eftallatus.Ita^ propter beneficium matris & hcedos 
quo^dicitunnterfidera collocafic,hosautcm hoedosCleofttatusTeilcdiusdicitm-pnV 
mnsiiKefftdera oftendifle.tMufeus autem dicit Iouisnutrices Athemidcm KAmal> MnafedsJ^fi c 
theam nymphas,quibnseum matecOpstradidifleexiftimatur.Amahheam aurem ha^ H mtMn 4 ca -^ 
buifle capram quandam,ut in delittis, qugloue dicirur aliMfle.Nontilli etia Acgam So* t ritumli™kcmi 
lis filia dixerunt,m ulco candorecorporis pr£eftante ; cui cotcarius pulchcitudini hotribi* fc et Aniidthen 
lis afpeftus exiftebat, quoTitanes perterriripetierunta tetxa ur etuscorpus obfcuraret, nympka. 
quamrerra fpecu quodam celaffcdiciturin nifulaCieta,qua^ofteatIiipitiisfuiire 111.12 iom« 
tdx,utanteoftcndimus,demonftratuc. SedcumIupicerfidensadolefcentia,belluconi> 
tcaTytanas appacarec,cefponfum eftei ii uincereuelletutAegos pelleteftus& capite 

Gorgoni» 
*!6 HYGINIPOET. ASTRON. 

Gorgonis bellum adtnmiftratet,quam Aegida graici appellaruclraqj faflo eo quod fu* 
pra declarauimusJupitetTytanas fupecans tegnum eftadeptus,& reliqua offa xgos ca* 
prina pdleconiefta anima donauit, 6i ftellis figuratam memoriai commendauitj6i po 
fteaquibusipfeuicetattedus,Minecu£econceffit.EuemerusaitAegamquandam fuifle 
Panos uxotem, cam comprcflam a Iouepeperiffe, qUetn uiri fuiPanos dicetetfilium» 
Iracg pucfG Aegyptanajouem ueco Aegioehum difldmrqui, quodeum diligebat plu/ 
rimum, interaftra capraj figura memoti^cauia collocauir. 

Ophiuchus. 
Phiuchus qui apud noftcos fcriptores Anguitenes diftus eft,fupta Scorpioi" 
nem coftitutus , tenens manibus angue, medtu corpuseius implicantem. 
HunccompluresCarnubutamdixerfitnomine,Gmmmregerti, quiiunc 
in Myfia regione,fuiffe,qui eodem tempoteregno cft potitus,qtio primum 
fcminafrugummortalibustraditaeiTeexiftimantur. Cercsenim cumfuabenefkialap 
gireturhominibusTriptolemum 3 cuiusipfafueracnutrixin currudraconum colloca/ 
tum .• qui primus hominum unaroca dicitur ufus, necurfu moraretm - , iuffit otnnium 
nadonum agros circueuntem femina parriri,quo facilifcs ipG poileriqj eocum a fero ui* 
ftufcgregarencurjquicumpetneniiretadeumjqiiemfupiadiximusGccarum regem.ab 
eo primum hofpitaliter acceptus.deindenon uc beneficiis aduena& iunocens, feduc 
ctudcliffimushoftismfidiis captus, aliotum dum paratuseftprodacere.fuam penepec* 
didit Littam.Carnabn tx enim iuffu cum draco unus eoru eflet itneifedus, ne cum Ίά* 
prolemusienfilTeiinridiasfibipararijCurruspraifidiumfibiconftituerefpecaretjCercseci 
ueniffe>8£ ccepto adolefcenti curcum 3 draconealtero fubieito tcddidiffe,rcgem autepro 
ccEpto maleficio poena πό mediocriaffeciflenarraturrHegefianax dicuCererem memo 
dxhominumcaufajitaCatnubutamfyderibusfiguraifejmanibustenentem, utintec* 
ficeredeaconem exiftimecur, quiicauixetatacerbe, uc iocundiiTimam fibi confrifceret 
mortem. AliiautemHetculeciTedemonftraiinLydiaapudflmneiiSagarinl, anguem 
interficienrem,qui 8C homines complures interficiebat 8i ripam fcugibas otbabat. Pra 
quofafloa N reginaOmphalequae ibiregnabat,mu!tisornafumunenbusArgosremi6» 
fum.Ab Iouc uero propter forritudinetn incer fydera coIfocatum.Nonnulli eriami Τπό* 
pam TheSalorum rcgem dixerant effe, qui cum fuum domiciiiu regere conaretur, Ce* 
irerisab anriquis colIocatum,ditm'ttemplum.Pro quo fado a v Cerere fameobieda,nujii« 
quam poftea fcugibus ullis faturari potuiffe exiftimatur, Nouiffimepropcad terminu 
uita?,draconeobiedo mala plurima perpeffus,aIiquadomortem adeptus,in aftra Cerc* 
ris uolunta'te,eft conftitutus» Icaqj adbuc uideruc eum draco circumplexus xrerna me* 
rentem afficere poena . Polizeius autem Rhodius hunc Phorbantanomine demon* 
fttat,qui Rhodiisauxilio maximo fuiffedemonftratur.Nam cum eorum infulam fer# 
pentium mnkitudineoccupatam, ciuesOphiufam appellaffenr, 8iin eamalritudinc 
ferarum,dcaco fuiffet ingcnri magnitudine qui plutimos eotfi interfeciffct,& parria dc 
W/cii/4 niq, deferta carerecoegiffetdicitur PborbasTriapefilius exthyoda Mytmydonis filiana 
tusedtempcftaccdeiatus, omnesfer2s&eudraconeinterfecifle,quicummaximcApol 
lini diieflns eflet,locarus iii coelo incetficiens draconem,Iaudis SC memoria? caufa uide* 
tur.IraqjRhodnquotienfcuirtqjalirtofelongius prodiuntcIaiTes, prius (acrificantPhor 
bantisaduentui,ucillistaliseuentusinopinacxu(rtudsaccidat ciiiibus,qualisinfciutn 
Phorbanta fa:u rx iaudisad fydera gloriaz pertulitcafus.Compiures etiam afttologfhuc 
Aefculapintn finxemnc,quem Iupitec Apollinis caufa interaftca coliocauit.Aefculapius 
enim cum cffet intechomines di tantum medicina cstcns prieftaret, utnori faris ei at* 
dcreturhominumdolotesleuarc,n!fieDammortuosreuocaretaduitam 3 nouiffilTjefcc 
tur Hippolytom qui iniquitate noucrca: 81 infcida paccris ecatintetfedus fanaffe 5 ita Eizi 
cofthenes dicic. NonnulliGlaucum Minoosfilium,eiusopera rcuixiffedixerunt, pra 
quoj utpeccato, Iouem domu eios fulmine incendiffc , Ipfum ucco propter artificium 

8CA$oh 
L Ι fe Ε R !. 7t 

8£Apollincmeiuspatteminteefidctaanguem tenentem conitituiffe, utquidam dixe» 
tunt, hacde caufo anguem tenerediciturrquod cum Glaucum cogeretur fanate conclu 
fusquodam loco fecreto,bacillum tenensmanu 3 cum quidageret,cogitacec 3 dicitur an/ 
guis ad bacillum eius acrepfiffc,quem Aefculapius mente commotus interfecit bacillo 
fugientem feriens fepius.Poftea fertucalceranguiseodem uenifle, orefercns herbam,6i 
incaputeiusimpofaiiTe,quo fado,loco fugifse, quareAefculapium ufutneadem het? 
ba 8C Glaucu reuixiffe.Itagj anguis 8C in Aefculapii tutela 8C in aftris dicitu r coliocatus, 
quaconfuecudineduaipoftetieiusttadideruMut celiqui mcdicianguibusutecentur. 

Sagitta. 
Ancunam deHercuIis telisetfedemonftrat qua aquiiam dicituc inte^ 
fecifse,qu£eiecinora Promethei ferturexedifle.-deqno pluribus uetbisdi* 
cerenonuideturiniitile.AntiquicummaximacerimoniadeoLumim* 
mortalium facrificiaadminifttaret, foliti functotas hoftias in facioruni 
confumerc flamma.Itaq? cum propter fumptus magnicudinem facdfi* 
ciapaupenbusnoncontingeren^Pcometheusquiproptecexcellentiam 
irtgeniimiram,hominesfinxifseexiftimatur,tecuiatione dicitutabIoucimpeaaiTe,u£ 
paftem hoftix in ignem proiicerent,paitem ia fuo conlumecet ufu.Idg/poftea confnei 
tudo ficmauicquod cum facilea deo non ut ab homineailaro,impetrafsct,ipfeProme=» 
theus immolat tauros duos,quomm primum iocinora cum in ara pofuiiiet P reliquam 
carnem ex utrotj tauro in unum compofita,corio bubulo texit . Qfia autcqux circum 
fuerunt,reliqua pclle cotefta, in medio collocauir,8CIoui fecitpoteftatem 3 utquam ucl/ 
leteotum confumerec partem.Iupitetautem 6£ fi non pro diuina fecit cogitatione, nec 
ut deum licebat omnia qui debuic ante prouidere,fed (quoniam crcdereinftituimus hi 
ftotiis;dcceptusa Prometheo,uttu(5 putanseffetauru, delegitofla pro fua dimidia pat* 
te.Itaqj poftea in folennibus 8i religiofis fecrificiis catnc hoftiarum cofumpta,teliquias, 
quajpars-fiiitdeorueodem ignicoburiint.Sed utadpropofitu teuertamur,Iupiteraim ' 
fadii refciffet,animo permoto mortalibuseripuit ignem,ne Prometheigratia plus deo* 
tatti poteftateualcret,ne uecarnisufus utilis hominibns uideretuc, cum coqiu πό poO 
fecPiOmetheusaut confuetus infidiari, fua opera ereptfi mortalibus ignem teftituere co 
gitabatltaq?ca?terisremotisuenitadlouisignem,quo dimiiuuo 8iin ferulam coieflo, 
ljtusutuolatcnoncurreteuideretur,ferulam iadans, nefpiritus interdufus uaporibus 
exangueretinanguftialiimen.Ita^hominesadhucpleruntj, quilxcicixfiuntiuincii, notmt 
Celetrimc ueniunt . Pmereattotum a certationcludocum curforibus inftituerurex Pro* 
mctheiconfuetudine,utcurrercntlampadcm iaftantes. Proquo Iupitet fafto mortali* 
bus parem gratiam referens,mulierem tradidit his,qnam a Vulcano fafla deoru uolun/ 
tateomnimunercdonauit.Ita9Pandoraeilappcllata.PLOmetheumautinmonceScp 
thiai,nomineCaucafo, ferrca catenauinxir.-quealligatuad triginramiliaannoruAei» 
fchylustragoediarum fcriptordixit. Pmereaadmifitdaquila, qureaifidue nodu rcna* 
fcentiaiocinoracxciTei.Hancautaquilanonnulliex Typhone&Echtdna natam, Alii 
exTerra&Tartaro,copluresaVuIcano fadam. PolyzcusaucVuIcaniifadammanibus 
demonitrat,animam'qj ri ab Ioue traditam dicut.Sed eius de folutione hanc memorise 
proditameflfecaufam .Cumlupitet Thctidis connubiupulchritudinecorporisindu* 
auspeteret 3 ne9atimtdauirgineimpetratet,ne<5careminuseflFicei:c cogitaret 3 ilIotem/ 
poteParca:ceciniireferuntui:fata 3 qLifperficinaruiauoluitterii,dixccuntenimquicun* 
queThetidts fuiflet maritus,eius filiu patria forelaude clariorcm,quod Pcomethens πό 
uoluntacefed ncceffitudineuigilansauditumJouiiuuidauicqni ueritus neidquod 
ipfcSaturno patri fecifsct,in fimili caufa patris regno priuatus cogeretur^ deftititThetim 
uelle ducere uxorem, & Promctheo pro bencficio metitam cetulit gratiam, cum'^ uin^ 
culisliberauic, ncq? quod illi fuerat iuratus remi(it,uaaium omnialligationi fututum« 
Sedmemoria: caniaexutraijte hoceft lapide Qikno fibidigitum uincitei'ufsit,qu3 

g coniuctti> 
η% ΗΥ'βΙΝΙ DE S Ι G. COELEST? 

confuetudine homines uii quo fatisfacete Ptometheo uiderentut, anftulos lapide&fer 

co codclufos haberecceperunt. Nonullieriam coronam habuifTedixetur»t,ut fcuiao* 

tetfi impune peccafledicetet.Itag} homiries in maxima lxticia uidores'qj coconas habe* 

feconftituerunt.Id in exerrirarionibus 8C conuiuiis perfpkere licebit , fedopinioeftrad 

initium enntedrum aquilg reuertamur. Hercules miflus ab Euryftheo ad Hcfpctidu ma 

la,neicius'iua;deuenitad Promethca,qucm in Caucalb mote uinftum fupiadiximus. 

Λ quo uia demonftrata,pattaqj uidoria ad eum iter facere cotuendit,ut& draconem,dc 

quo ante dixifti'us,intetfefium dicetet&grariam pro beneficio redderec. Nam cofeftira 

veefl & λφμ honocem quem potuit rcddidit merenti.* Q.ua dimiffa homines infticuerunt ut hoiliis 

Um au<s kcnr immolarisiocinoracbnfumerenriniieocumaltaribus, ut faturareeospecuifcerauiice* 

eius exedeUt, dbus Promethei uidecetur.Vt Etacofthenes autem de fagitta demofhat, hac Apollo Cy» 

fagittis interfo clopasinteLfecit,quifulmen Iouisfecerunt.quo Aefculapium iiiterfeflumcomphuesdl 

cit.autfimile )£emn t: t Haiicautem fagittam ia Hypetboreo monteApollinem defodifle, cumauriu* 

i M ¥ m pi ter jgnouetit filio,tpfam fagittam ucnto ad Apollmetii periatam,cu m frugibus^qna 

eo tempoce nafcebarmu.Hancergo Qb caofam inter ftdeiademonfttatur, 

DeAquila. 
Qurla ha?ceftqu?diciturGanymede rapuiife &amariiout uradidiiTe.Hanc 
'edamluppiterpdhius exauiumgenere delcgiffe fibiexiftimatuiyquaiibla 
tcaditaeftmemoda^contra folisodenris radios cotendere ualere. Itaqj fapei 
aquatiiruoiareuidecur. HuncenimcopluresGanymedeeflefinxerut. Νά* 
nulli criam dixerunt Mecopem quendam fuiffc 3 qtii Coam infulam tenuerit regno &a 
filixnomineCoon S£hominesipfosa~feMeropasapptllaret. Huntauteni habuiiTeu* 
xorem nomineEthemeam,geneceNympharfi ptocreatam,quecum defiedtcolereDia* 
nam ab ea fagittis figi ccepir. Tandetn a Pcoierpina uiuam ad inferos arrcpcam effe. Me» 
topem autem defidedo uxods pecmotum mortem fibi confcifcece uoluiffe; Iunonera 
autem mifertameius,in Aquilam corpuseiusconuertiffe^intcrfideraconftltuiffcne 
fi hominis effigieeum collocaret,nihiIo minus memodam tenens, coniugts defidedo 
mcereret. Aglaofthenes autem qui Naxica fcripfit,ait 5 Iouem Cretae furreptum,Naxgde* 
lamm 5 6iibieirenum'cum 3 quipoftquampcruenentaduirilema;tatcm& uoluedtbel* 
lo laccfcereTitanas, facdficanti ei aqailam aufpicatam, quo aufpicio ufum cffe &?ani 
interaftra coilocaiTe.Nonniillieriam dixeruntMercudum,alii autem Anapladem pul* 
1 chdtudine Veneds duftum,in amorem incidiffc,&cum ei copia non fieret,animum, 
utcontumeliaaccepta,defecifle. IoijemautemmifertumeiuscumVciius Acheloofluis 
mytiiAonim m j ne CO rpus abluerct,mififlfcaquilam qug foccum eius infAmttenea Aegyptiorum de* 
latu m Mcrcudo traderet,quem perfequcns Venus ad cupientem fui peruenit, qui copia 
fada pra beneficio aquilam in mundo coliocauit. 

Dclphin. 

kquadecaufafitintccaftracollocatus Eratofthenes ita cum catteds diciu 

Neptunum quotemporeaoluedt Amphitcitem ducete uxorem, δί i\h cu 

piens fecuare uirginitatem, fugerit ad Atlanta, complures eo qu£cfiruin die 

mififfe.In his&Delphina qucndamnominequiperuagatusinfulas,ahV 

quando ad uirgine peruenit,eiqj' perfuafitut nubctetNcptuno, &ipfenu 

ptias eoru adminiftrauit.Pro quo fafto inter fidera delphinicffigiem collocaait. Ethoc 

atiipHus, quiNeptuno fimulachrum faciunt, delphinum aut ia manu, autfubpede: 

cius coftituere uidemus, quod Ncptuno gratiffitnam cffe arbitratur. Aglaofihenes auc 

qui Naxica cofcdpfit,Tyrrhenosaitfui(Te quofdam nauicularios, qui Liberum Patccm 

puemm rcceptum,utNaxnm cum fociisfuis comitibustranfueftum, tedderentnutdi' 

tibus nymphis, a quibus eum nurritum , &noftd in pcog?nie deorum & compkues 

Ccxci dixemnr. Sed utad propofitum rcuertamur, natiicuiarii fpe prada; indudi nas> 

uem auettere uoluecunt, quod Libeiftifpicaius 3 comites iuos iubet fymphonia canere, 

quo 

L Ι Β Ε Κ ί Ι.. 7* 

ήαο fonltu inaudito Tyttheni cum ufqreo dde&irentur, uretiatn in fcltationibus 
eiTentoccupari,cupiditatefem maremfcupraiecerLint, &ibidelphini fuiltfaat.quoru 
cogitationemcumLibecmcmoria;hommiimtradereuolutiret 3 uniuseffigicminterfi=* 
defa<Mocauit.Alii aiitem dicunt,hunceiTedelphina,qui Ariona cpthataeduex Sicu* 
lo mari Tenarum tranfucxicqni cum caiteros attificio pr*ftaret,8i cifcum infulas quae* 
ftus cauia uagacetur,feiuuli eiusarbrtrari, plus in perfidiofa libertatecomodi , cp in pla 
cida reruituteefl*e,cogitarcccEperunt,utifi pelagus dominbproieflo,bona eiusinterfe 
partirentur,quicum cogitationemeorum fenOffcr, petiitnon utdominusafeuiis, fcd 
ut innoceiis ab improbis,ut parens a filiis, ut fe Iicera ornatum , qua fepc fuerat ucfte, 
*quortiamnemoeffetalius,utipfe,quifuum quaiftum profequeretureuentu. QUod tdttere.uelfm 
cuimpetraffet,cythaiafumpta,riiacaepitdeflctemorce 3 qtiofonituduflidclphincs,eto Uturudeefli 
tomatiptOnitatttadArioniscantum.Itaqjdeoiumimmortaliumpoteftateinuocataj 
jupereosfedeiecir,quorum unus Arionaexceptum pertulitad lenatium littus ,in ciM 
iusmemoriaicaufam,quanbiftatuaeftArionis,in cadelphtn fimulachrum affixumV 
detur.piOquarcintetfidcraabantiquisaftrologiseft figuratum. Secuiautemquifepu 
tarantfetuituteelapfostempeftateTenarum perdud^adomino compcehenO rton nie* 
diocri fupplicio funtafFeftu 

feqnii^. 
VncAratus &alii complures Pegaftim Neptani Qi Medufae Gorgotiis ίί 
lium dixerunt,qui in HeliconeBaeoriaz monte ungula faxu feriens , fon* 
tem apemir.quiexeius nommeHippocreneeftdiftus.Alii dicut.Quo te* 
porcBellerophontesad Proetum Abantis filium Argiuorum regem dcue 
"nerit , Antiam coniugem regfs, hofpitis amotefnduftam , peritfleabeo 
oti fibi copiam faceret,prortiictens ei coniugis rcgnum, quaj cum tmpttrare non potu=* 
iiTecuerita ne fead regcm criminaretur,occupatcum fibi uim afferre uoIuiffe.Proeto di* 
cit,quiquodeumdilc^erat,noiiunpfefuppltdum futiiere 5 fed quodKquumeiTcfcie/ 
bat,mttriteum adlobatcm Antiaikeginaipatrem, quaaliiSthenobocam dixcrunt, ut 
illefili£cpudicitiam defendens Bcllecophontem obiiccret ChimcKcquiEcotempote 
Lyciommagrosuaftabac flamma, nnde utftorprofugtens poftfontis inucntioncm, 
cum ad coelutn contenderet euolare,neqj longciam abeffet,defpiciensadterram,rtmo 
rcpcrmotiJsdecidit,ibt y q}pcriffedicitur. Equusautem fubuolaffc inter fideraab Ioue 
tonltitUtus exiftimatut. Alii non ciiminatu ab Antia , fed ne fa?pius andiret quod nol* 
lecautprecibuseiilsmoueretor profugifle Argis dixerunt.Euripedesautcm iiiMena^ 
lippa,ipfam Menalippen Chironis CentaurifiliamThetin antea appellacadicit,quai 
cumalerrtucinmontcPelio,6iftudiuinuenandomaximumhabctet,quodamtems' 
porc ab Aeolo Hcllcnisfilio Iouis nepotepetfuafam concepiffe,cum'qjiam partusap* 
propinquaret,profugiffein fyluarrt,nepatricum uirginem fperarec nepotem procri* 
affeuideretnc.Itacjcum pareiiseam perfequeretiir,dictciir petiiffeadeoru potcftatc,ne 
pariens a parente confpiceretur,qua:deorum uoluntatc , poftqj pepetitin equam con/ 
uetfa, intecaftta eft conftituta. Nonnulli ca uate dixerunt effc,fed quod deorum conff 
iid hominibus fitenunciarcfolita,in cquam efle conuerfa. Callimachus aiitcait quod 
defierit uenari,62cokreDi4nam,in quam fpetiem fupra dixtmus,eam Dianam couet* 
tiife.HaecdicituretiamhactcnoneffetnconfpeauCentaud quem Chironaeffenon> 
hiiliidixerunt&eriam dittiidiam apparcre, qdod nolueritfcirefcfaminam effe. 

Deltoton. 

HOc fi(ius ueiutittera eftgraica in tciangulo pofita,itaq? appellatur, quod Mereii^ 
ciusfupracapLuAcietisftatiiifleexiftimafadeo uc obfcudcas Arictishuius fpien^ 
dore,quo loco eiTec,fignificarctur,&:iouis nominegrcece Dios pcimam litcram dcfor^ 
maret.Monnulli Aegypti pofirionem.Aliiqua Nilusterminaret AethiopiacffcetAcgyi* 
ptumdixetunt.AliiSiciliam figutatam putauccunc.AIii quodocbem terratum fiipen* 

g χ otti 
ίο HYGINI OE Jlfi. COELBTJ• 

ores trifariam diuiferant,tres angolos effe conftirutosdixeEOnt. 

Aries. 
Icexiftimatureffe quiPhrixumtranftulifife&Hellen diSuSeff^perHef 
lcfponrum,quemHifiodas &Pherecidesait habuifleaureatnpelle,de 
qua ahbi plura dicemus. Sed Hellen deddiSe in Hellefpontu , eta Nep 
runocompreflam , Peonaprocreaffecomplures,nonulIi EdonutndiX 
erunt.Prseterea Phrixum incolumem ad Aeetam perueniffe , 8£ ariecem 
Iouitmmolaife,pellemintemplo fixiffe.arietisipfius effigiemabloueinter Gderaco* 
ftitutam,haberctempusanni.quofrumcntum ieritur 3 ideoquod ottu feuent antequie 
maximefuga;fuiccaufe.EtEratofthenciait,'atieteipfom Gbipellem aureadetraxiffe, 
6iPhcixomemoria:cauiadediffe,ipl'umad fideca pcruenifle,quaEe utfupradiximus 
obfcuriusuideatur.Hunc aucem nonnulli dixetunt inoppfdo Orchomenio quod 
cftinBoeotianam.AliitiiSalonuThelTaliaifinibusprocreaturn.Alndicunt Cretheaet 
Athamantem cum aliis pluribus Aeoli filios fuiffe.NonnulIi etiam Athamantis filium, 
Salomon cffeAeolincpotem dixetunt,Crechea autem habuifle Demodicem uxorem, 
quam alii Biadicen dixerunt. Hancautem Pbrixi Athamantis filii corpore indudam 
in amocem incidiffe, neqjab eo ut Gbi copiam faceretimpetrarepotuifFe. Itaqjnecefia* 
rio coaftam criminarieum ad Crethea coepifle,qoaediceretab eo uitn fibi peneallatam, 
& hocum fimilia mulierum confuetudinedixifTe. Q.uo fafio Crethea ur oxorisaman^ 
tsm pecmotu Athamanri,nt de eo fupplicium fumeret, perfuafifle.Nubem autem inrec« 
ueniiTe,&ereptu Phrixu ct Hellen eius forore in ariete pofuifle 8i per Hellefpontu quatn 
iongiifime poffet perfugere iuffiffc: Hellen decidiffe& ibi debicum naturae reddidtfle. 
ExhumsnomineHellcfpontumappellatum.-PhLixumColchospetueniflc, Siutante 
diximusarietis interfcdipellem in templo fixiffe.Ipfum autemaMercurio ad Athama 
temredudum ,quipatrieius fariffecerit., eum innocentia confufum profugiiTe.Hef* 
mippusautem dicit.quo temporeLiber Africamoppugnaueritjdeueniflccu excrcitu ia 
eumlocum^quiproptetmulritudinempuluerisAmmodeseilappdlatus.Itaqjcumiii 
maximum periculum deueniflet, quod itct neceffario facere uidebarur. acceiHteo ur 
aquajmaximapenuria eflet,quo fado exercitusaddefedionemmaxirnam uenireco 
gebatur ; .quiqaidagetentdumcogitant,ariesquidamfortuiruadmihteseorumeaans 
pctucnit.quos cum uidiffcr,fuga fibt prxfidium patauicMilites autem qui eum fuetuc 
cqnfpicari,etGpuluet:eS££eftu prcffiuix progrediebantur, tamen ut predam exflama" 
petences,anetcni fequiccepetuiu : ufqjadeulocurn,quiIouis Amtnonis poftca templo 
conftitutodtappdIatus.QjttOcampcraeniirent,arietemquicon(ccuafucrant,nufqua 
inuenirepMuerunt.Sedquod magishicfueratoptandum,aqua?magnamcopiam in 
eo loco naSi funt 5 corpotibus'qj recuperatis, Libeto ftarim nunciauerut, qui gauifus ad 
eosfmesexercitumdedaxit, &Iouis Ammonistemplum cuarieriniscornibus Gmula* 
chrofaftoconftitu4t :) arietemintcrfidcrafigutauit,itautcumSoIineiusforetGgno 3 ora 
nianafccnriatfcrearentu^qusocnstemporefiun^hacrcmaximequodillius fugaLi 
ber Kcreauitexercitum.Praeterea.xii.Ggnorum principem uoluirefle.quod illeoprimus 
exercitui fucrit dudor.Scd de Ammonis firrmlachto Leon ,q res Aegyprias cofcripGtait, 
Cum Liber Aegyptum , &reliquosfinesregnoteneret, &omnia primus hominibus 
ofteudtffedicererur,Ammonem quendam ex Aftica uenifle,& pecoris mulritudinead 
Liberum adduxiffe,quo facilius 8£eius gracia utetetur ,8i aliquid primusinuemfifedi^ 
ceretu r.Itaqj pro bcneficio ei Liberexifttmatucagcum dediffe,qui cft con tra Thebas Ae=* 
gj'ptias,&quiGmulachrafaciuniAmmotiis 3 eucapitccornutoinftituunt,uthom!"nes 
memoriateneant cum primum pecusoftendiffe. Quiautem Libero fadum uoluerunt 
aiTiguarc,quod non petierit ab Ammone,fed ulrro ad eumGtaddu(3us,GmulachrailIi 
cocnuta faciunt,& arietem memoria; caufa intec Gdera flxum dicunr. 

Hic 
LIB Eft. ί I* *i 

Taums. skouU.PAfi• 

Ictiicitui:inKi:afl:caeffecoiiftitutus 3 quodEutopafnmcoiuttiemtranfuei Hoc[dyjigitm 
xit Ccetam 3 utEuripidesdicit.Moiiimlliautem cumlo in bouem fitcon* . 5ί? ^""t 6 
uetfa 3 utliipiteteifatiffacereuideretur interfideraconftituiffe,qaoddus "l"^*.^*» * 
pnorparsappaccatuttauaJedreliquumcorpusobfcunusuideatut.Spei cx & 0(<e c^ 
dat autemadexottum folem,cuiusoris fcffigiem quae cotttinent ftel# de4. 
laeHyades appellantuc ♦ Hasautetn Pherecides Atheniedfts Liberi nutticeseffedemon* nepodus quin% 
ftrat nu meco feptem 3 quas etiam ante nymphas Dodonidas appellatas . Harahi nomi/ t4Ht * Η ?*? Μ Kl * 
na fant hsc,Ambtofia.Eudora,Pedilae,Cotonis,Poliflb,Phykto,Thyenae. Ha: dicunf wer f • Ν '^ 
aLycurgo fugata: 3 et pmet Ambrofiam omnes ad Tetym profugiiicutait Afclepiades. ^XX^.'" 
SedutPhetecydesdicit,adThebas LiberiJmperlatu,InonitradideLunt»c^uatwobcau Ko/ Wi, n/ ifx 
fetnab Iouegcatiaciseftrelata^uodintecfideca funtconftituta:. Hyadesautemappeli Μ ν> κλί««,Φ«' 
latxfunt,tuaitMufeus,quodexAtlante5iPlatoneOceanifilia,fint quindecim filia: «3* /,«?»** ei 
piOcteata; 3 qLiacam quincg Hyadas appellacas demonftratj quod eamm Hyas fuerit fra* ^r» wm ^ 
teraforodbuispIurimumdile(Sus,quicumiicnansaleonecirec intecfeaus 3 quinqjde ^ "W» «s 
quibusfupLadiximuslamentationibusafllduis pecmotiEdicuntucinteriiffe, quareeas *s A 4 ^T** 
qiiodpIurtmumdeeiusmoittdaborarentHyadasappdlatas.Reliqiias aero decem ibi 
toces delibecaiTe defororum moL'te 3 eteaturrt feptetrt fibi mottem confdffc, quace quod , . . 
plures idem fetiferuncPleiadas diftas.Alexandecaiitem Hyadasaitdiftas, qtiod Hyari* pleMics • 
ris&Boeoti£Efufltfilia*.Pleiadasautem quod ex Pleionc Oceani8£ Atlante fintnata*. 
Hainumerofeptemdicuntur.Sednemoampliusquamfexuiderepoteft. Cuius caiita 
proditiichasc 3 quoddefeptem fexcum immortalibus concubuerunt 3 trescum Ioue, 
duaecum Nepcuno,una cum Marte, reliqua aucem Sifyphi uxordemonftcatai:.Q.uacu 
exEleflra 8C loue Dardanum,ex Maia Metairium , exlaygete Lacedcmoha ptocreatu, 
ex Alcioneautem & Neptuno ttyrea , ex Celeno Lycum 8i Nyftea natutn 3 Martem au# 
tetn ex Sterope Oeiioniauni pcocteaife,quam alii Oenotnai dixerunt uxore . McLOpen 
aatcmSifyphonuptam,Glaucumgenuiire 3 quemcompimes Bellecophontis parrem 
effedixcmnt.Ciuai-epropterreliquasforocesdusinterfideca conftitutam.Sedquiaho* 
mini nupfit 3 ftellam eiusobfcuratam.AludicuntEleitra non apparere, ideo quod Ple/ 
iadescxiftimetiturchoceam ducereftclIis.SedpoftqpTroiafuitcapta.ctprogeiiies eius 
quaeaDardano fueritfiteuerta 3 dolore permotam ab his fe remouiffe 3 & in circtilo qui 
atdicusdicitur conftitiffe 3 exquotamloiigotemporeIamcntantem capillo fparfo ui« 
deti.Itaq? e fafto cometem effe appcllatam. Sed has Pleidas antiqui Aftrologi feocfutrt a 
Tauco dcfoimauerutjiuantc diximns 3 Plciones cc Atlantis filias,qure cu in Bceotiam cu 
puellis icec facerent 3 Ortona conatum uoluiffe cis uim afferie 3 illas Fugececoepiire.Orios 
naautem fccutumeffeannis.xii. tie^eas imiemie potuiflfe.Iouem autempuellartitn 
mifertum iiitecaftca conftttuiiTc 3 6ipoftea a nonnullis aftcologis caudam tauri appella* 
cam.ItaqjadhucOribn Fugicnteseasadoccafnm fequi uidetur.Easftellas Vergilias ηό^ vergiliii 
ftridixerunt, quddpoft uetexoriuntut,&hxquidcmampliore CiEteris hahenthbhb* 
rcm.Q.uod eairu figno exonenteaeftasfigniificat. Occidenceautehyems oftendic, quod 
aliisnon eftttaditufignis. Geniini. 

HOscoplucesafttologiXaftote&Pollucee(liiedixeiit 3 q^uosdemonfttantomnium 
fratcuinterfeamatiffimos fuiffe 3 quiancqjdeprincipatucotenderut5neq3ullatem 
finecomtJtii cofilio geflfcmt, Pro ^busofFiciiseocfi lupitec intec notiffima fideta 
eos coftituiffe exiftimac,Neptunu afit padcofilio eos munetaflc. Naequos his quibus 
utunturdonauit 3 eideditpoteftatenai1fcagisfaltJticflc.AliidiXei:ut E-fetculcefieerApote 
Iine,nonuIlietiaTripiolcmuquefapradix'irrius,etIafiotiaaCei:ei:cdileSos 3 etadiid^^ 
pedatos.ScdqdeCaftoceetPbllucedicut^ocampliusaddutjUtCaftoritioppidoAri^ 
adnis fit occiiiis,quo teporeLacedgmories eu Atheni^Cbus bellu geiferut.Ain aute cu op 
pugnatct Spatta Lynceus ec Idas ibi peuifiTe dixemc. Polluee ait Homcc.coceffiiie fratri di 

g ί midiam 
8* HYGINIDE SIG. COELETS» 

midiam uitamJtac^alternisdiebuseorum (Jtienqgloccre, 

Cancer. 
Ic diciturlunonis beneficio inter aftra collotatus , quod cumf tietcalrt 
contra hydram lerneam conftitiflet, ex palode pedern eius mordicusae 
cipuiffet,quadeceHerculem permotametrm rnterfeaire.Iunonemaai* 
rem inter fidera conftituiffe , uteflet cu duodetim fignis , qua? maxime 
foliscucfu continentur.In eiusdeformationis partefunt quafdafn qui 
afiniappellatur>aLibero in tefta cancri duabus ftcllis figurati . Liberem a Iunoneforoii 
te obiefto,dicit mente captus fiigiflepecThcfprotiam,cogitans ad loais Dodonei tetn 
plum petuenire,undepetcretrefponfom,quo faciliusad priftinum ftatam mentispeiy 
ueniret,fed cum ueniffetadquandam paludcm magnam,quam tranfirenon poffetde 
quibufdamduobusaieIlisobuiisfadis 5 diciturunurndeprendiirecora,&itaefireti:anC• 
uedum 3 utonininoaquamnonterigerit. Itacgcum ueniffet ad templum Iouis Do* 
donei , ftarim dicitur a furorc liberatos , &afelli's gratiam retuiiffe, 8Z inter aftra eos 
coHocaffe.Nonnnlli etiam dixeru ntafino illi, quo faerat uedus uocetnhumanam de^ 
"- - diitc.ItacjpofteacumPriapodeonatHfaecontcndtffCj&uidumabeointerfeaum, pro 

quoLibecumeiusmifettuminfidetibusannumeraffc.Ecutfcirec idpro deo non pro 
hominetimidoCquiaUinonemfugerit)fcciffe 3 fupi:acancruconftituiV,qnideiEbencfi 
cio fuerataffixusaftns.Dicitiiretiam alia hiftoda deafcIlis,utaitEratofthenes quo tenn? 
porelupiterbello gygantibusindi(So,adeos oppugnandosomnesdeos conuocauir, 
... *-. uenifleLiberum Patiem ,Vulcanu,Satyros,Sylenos ,afellts ueflos,qui cum non longe 

aboftibusabeflrentdicunrucafellipercimuiffe,Sditaprofequif<g magnumclamotem 
6£inauditum gygantibusfecifle,utomnes hofteseorum damorein fugam feconuer* 
teren^&jtafintfuperari.HuiusfimilisefthiftonadebuccinaTritonis.Namhicquoij 
fertu r,ca con cham inuentam excauaflet fecum ad gygances tuIiiTe,?t ibi fonitum quen 
dam inauditmn pecconcham mififfe.Hoftesautem ueritosnequajefiet immanis fera 
ab aduerf3nisaddmSa,cuiusefietillemugitus,fug£Efemandaire, Kitauiflosin hoftii 
umporeftateperuenifTe. Lco. 

Hlcdicitui• aIoueconftitutus,qnodomnium ferarum princeps ciTeexiftimaruf. 
Nonnulli etia hoc apltus dicut,quod Herculis prima fuent ha?c cerratio , etquod 
eum inermisintetferit.Deeo &Pifandrus &compluresalit faipferunt, cuiusfimulai» 
sunu chfuproximueftinrgini.SedalicE.vn.ftellasadcauda konisin rriangulo collocata?, 
quas cdnesBeronices effeConon Samius mathemaricus et Callimach us dicit.Cu Profe 
mausBeconicenPtolemaeiet Acfinoes filiam forpftrri fua duxiffetuxouem, etpaucis 
poftdicbusAfiamoppugnampi.Ofedus cflet,uouiifcBetonicenjfiu!doc Ptolcmaeus 
Q«M5 zephyi rediffet fedetonfuiam cdnem,quo Uoto damnaium crincm in Veneris Arfinoes t Con 
ritidislegunt. fittdis pofuiffetemplo. ) eurn'q3 poftero die non conpacuiife,quod faftum cum cex a?gre 
ego mdi cbry/ fertec,Conon mathemadcus' v utdiximu s. )cupiens intcegranam regis dixit crinem itTi 
fitdis. Ntmcr Kt fideta uideri collocatum 3 & quafdam uacuas a figura fcptem ftellas oftedit,quas eflfe 
m. emp um Cfj - nem fingeret.HancBijronicen nonnulli cum Callimacho dixerunt equos aleceerad 
uolatUdicithb. Olympm mittcreconfuctam. Aliidicunthoc ampliusPtoIemfEum Beronicis parrem, 
37.«t.$.De ctu mulntudinehoftiupectecritufugafalutcpedire 3 fina autfaipecoufuetainfiiiiffein equfl 
neautemBero/ etceliqua cxercituscopiam conftiruifle, &i complureshoftiutn interfeciffe celiquosin 
nices apniem/ f U ganiconieciire,proquoedamCallimachuseam magnanimam dixit. Eratofthenes 
e/i-«oro.i. au tetn cJicic ec uirginibus Leibiis doteS cuk» telida a parete nemo folueret, iuffiffe red> 
r dietinteteosconftitmffepeatione. Virgo. 

■AncHcfiodusIoms&Tcridisfiliamdicit.Acatus ainem Afcce 8£ Aurora: fiham 

exiftimat,quod eode tempore fuerit,cu aurca fccula hominu ercom principem fii 

iffedemonftratjproptecdiiigendaetaequitate^ufticiaappcHara, nc<jillo tempore 

abhomiiiibusexteus nationesbellolaccifitaseirejneijnauigio quenqpuium eife fed 

agris e IH.lJ.iHI» LTBER ϊί. *K* Sj 

ag^sfolendismram agerecofueuiiTe.Sedpoft eomobitum quifintnati minus offii 
ciofos,magis auaros coepiffefieri.quaceminusiuftitiaiterhomines fuiflecoueriata.De* 
ni<5gcampcrueniffeufq}Codumdieetetur,Heu hcu genus hommumtnaru.itacgiam 
non potuifle pati amplius,& ad fideca euolafle.Sed hanc alii Fortuna, alii Cerere dixe* 
runt.ethoemagis non conuenitintereos,quod caputeius nimiu obfcum uidcc. Non* 
nulli eriaErigonem Icarii filta dixemt, dequafupta diximus.Alii aute Apoliiuisfiliam 
exGhrifothemi nata ct infante Pacthenon notnine difta , eatnqj quod parua interienc 
abApollineintetfideracollocata. Scorpius. 

HIcproptermagnirudinemmembrominduofignadim'diiut,quoiu uniuseffi* 
gicm noftti libram dixetunt.Sed omnino totu fignu hac decatila ftatutum affig 
natur.quod Orion cfi uenaret,etin eo cxerciraciirimu feefle cofidecet, dixtffeeaa 
Diana;etLatoiinefeomiiiaqua:extet:raoriuntuciinerficereualere,quaTieTerrapeimoti 
fcorpionceduxi(Te,quieum imctficcredcmonftrat. Iouemauteutciufq? animuadmi* 
ratu,fcorpionem intecaftca collocaffe,ut fpedeseius hominibus documento eiiet,neqs 
e9rumdeaIiqijatcribiconfidcret.Dianaauteptoptetftudiu Ocionis petiflealoue, uc 
idetn illi beiieficiu dacet petenri,quod terra? ultro tnbuiffecltaog eu coftitucu, m cu fco& 
piooriat,Orioni occidat. Sagittarius. 

HVnccomplucesCentatirueiTedixecut.Aliiautehacaufa ncganerut, quodiiemo 
centaurusfagittisfitufus.Hicautequaerif,ciirequtniscrutibuslIcdcfomiaais,&i 
caudahabearucSatyri. DicuntemnonullihuceflTeCrotumnomine 3 Euphemes 
mnfaru nutncis filiu ,utaitSofithcus tcagoediaru fcriptor eu domiciliu in mote Heiico? 
nehabutffe,ct cu muiisfolitudeledari, nonunqp eda ftudio uenationis exitceri.Itaqj 
pcomentadiligcndamagnalaudcaffeauu.Naet celerrimuin fyluis & acutiffim&in 
rnufisfa(Sucire,proquo'ftudiopedfl[emufasabIoue,utinaIiquo aftroru numcrodei" 
formacef.ltaqjlouefeciire.uccuomniailliusarrificiauno cotporeuellet fignificarc cru 
ra eiusequtna fecifle,quod cquo mulrfi fit ufus,etfagirtas pro ingenio adiunxifle, utex 
hiseracumenetceleritaseffe uideret.Cauda fatyrica in corporefmxifTe.quodno minus 
hicmufiSj^Liberiatyrisfitdcledatus.Antchumspcdesftella; fuhtpaucae,inrotando 
defotniacx,quascoconaeiusiuludennsabiedamnonnulli dixenun. 

Capricornus. 

HViuseffigies fimiliseft Aegipani,qoemIupiter, qnod cum eo crat ntitritus fri fidc 
ribus effeuoluit, urcapram nutricem,dequaante diximus. Hicenadicifcum 
IupicecTitanasoppitgnaiet,pnmus obieciflfehominibustimoreni,qLnPanicos 
appellatu^utaitEratofthenes.hacetiamdecaufa huius mferioiem partcpifciseiTefoc* 
tnauone,quodmuricibusid cftrtiarititnisconchilliishoftesfitiaculatus,pcoIapidum 
taftarione,Aegyptii autem facerdotes, & nonnullt pocta:dicunt ,cu plurcs dii in Atgy* 
ptumconueniffent 3 repentcueni(recodeTyphonaacemmumgyganta,8imaximedei' 
iituminimicum,quorimorepecmotos,tnaliam figuramfe coniiertifle. Merctmum 
fadueffelbin.ApollinemautequaeThreiciaauis cft ergtus dicif,Dianacato finiiila* 
tam,quibusdecatiiisAegyprioseagenerauiolarinonGncre demonftranr,qi.ioddeo* 
tum imaginesdicantur.EodiinitemporePanadicuntin flumen fedeieciire,8£pofteri=» 
orem parcem corporis effigicm pifcis ,alteram ueco hirci fecifle , 8t ita a Typhone pro=» 
fugiffe 3 cuius cogitatum Iouem admiiatu effigiem cius intec fidera fixiffe* 

Aqnarius* 

HVnccompluresGanymcdemcfledixecunt.Qyem Iupiterproptfr pulchnrudin^ 
corporis ereptum pacentibus deoru miniftm fecifle exiftimatur. ltaq? oftenditui 
utaquaaliquoinfundes.HcgefianaxauteDeucalionadiciteiTe.qd^orcgnatetatl 
tauisaquaefedecceloprofudei-i^urcatadyfmusfaiiuseffedicerci.EubulusautCeCiOpe 
demoftcateffeanriquitategenenscorncmorasetoftendcsanteaiuinutraditu fithorM* 
nibus,aquain Gicrificnsdeotuuibsiirc,etanteCeci:ope icgnaffeqp uinufirinuentumi 

8 5 Pi^ . V 8ο Η Υ <?ϊ Ν Ι -Β Ε S Ι G. C G~E L Ε f~fl 
PifccSi 
η: 
Iogcnites Erithracus aitquodam tcmpore Venerem com Cupidine filid 

iaSydamadflumen Euphtatemueniffe>«eodcmtepenteTyphonagyi* 

ganta,dequo fupra,diximusapparuiffe.Veneremautecum filio in flu^ 

men ieptoieciffe,&ibi figoram pifcitim fortna muiaffe,quo fado pericu 

Ιο effeliberatos.ItaqjpofteaSyrosquie in hislocis fumptoximi, deftitui* 

iffepifces efirate,quoducreant eos capere nefimili caufodeonl praefidia impugnare 

uideanf,aut eos ipfosxraptaie.Eratofthenes aute cx eo pifce natos homines dicit 3 dequo 

poftdicemus. Cetus. 

DE hoc dicitu c quod i Neptuno miffus fit , at Andromedam interficetet, de qua 
antediximus.SedaPerfeofitinKrfeftus 3 propteEimtnanitatcmcorpotis a 6iilliuis 
uirturem ititet fidera collocatus. Eridanus. 

-VticalaNilu,compIuresefiaOceanu cffedixcmnt.Ci.ui autcmNilum uolunt 
uocari,pcopter magnttudinem eius 8i udlitarem aequiffimum effedemonftranc, 
"p^TteLeaquodinfraeumqua;danifrellafitclaHusc«reasluccns a uomin€C^noi 
pos appellata .Canoposaareminfula fluminealUritucNilo» 

Lepus. 

[IcdiciturOrioniscanefagereaenantis .Namcutn utoportebat eutii ue* 

[ nacocem finxiffent, uoluereedam hocfigmfkareaiiqua decaufa . Itacgle* 

i porem ad pedes eius fugientem finxerant^quem nonnullia Mercudo co* 

ihtu cu rn dixeru nt,ei'qj datu effe pmer carera genera quadrupedu ut alios 

' pareret.aiios haberetin uentre. Qui aurem ab hac caufa dtffentiuntjttegat 

tatn nobilem δ£ tam magnum uenarorern,dequoetantein Scotpionis Ggnodiximus 

oportece fingi Ieporem uenad.Callimach mn quoqj accuiad, qiiod cu m Dianx&rfbe* 

retlaudeseam Iepomm fanguinegaudere 5 6icos uenatidixiffct.Itaqj Orionacuftl Tao 

to decertanremfececunt. Lepods anretn hauc hiftoriam memorix pcodidecunt. Apud 

flintitsin itk/ andquos in intula tLero nullum Ieporcm faiffe , fed exeorum ciaitateadolefcentiuni 

cit/cpom nub quendam ftudiogenedsmduftumjabextedsfimbusleporeni foeminam pra?gnantem 

hs «ittire/cri/ amiltffe,&adeii.ispai:i:uttt dihgenriffimeminifcafle.ftaqjcum pepedffetcomplutibus 

'*' cius ciuitaos ftudiu incidiiTe,&partim precio, pactim beneficio mercatos omnes lepo* 

ces alece coepiffe.Itaqj non longo inrecuallo tanta mulritudine leporuprocteata , uttotsi 

infiilaabhisoccupatadicetetur,quibii3cumabhominibusnildaretur, : infeminaeo* 

m itn petu faflo omnia comederu ή t.Qao fado intolx calamitatc affefli , cu famaiforct 

oppccffi,c5municoliHotociusciuitads,iiixdcniq}eosabcgiffcexinfuladicuntat.Ita^ 

leporis poftea figutam ίο aftris coibuuiTcjUt homines meminiffent,nilcffeca exoptans" 

xlum m uita 3 quin exeoplusdolodsquam laKiciazcapere pofteriHScogecetur. 

Odon. 
"VncHeiiodusNeptunin^udicit,exEudaleMin^^ 

_per fludus curreret, 8iin terta queadmodulphido daw dicituc, utiupca adftas 
"Arijlonntchui. cutrecet, neceas infdngerct.tAdftonicusautedicitqucnda Hyteafuiffe Thebis. 

PindarusauteiniiifuIaChio.HucaurecuIoue&iMerciiriu hofpido tecepifletsperiffe 
ab eis,ut fibialiqd libcroru nafceret. Itacg quo facilius petitu impe£tatet,boueimmo# 
laffe 5 ethispcocpulisappofuiffe,quodcufeciffet,popofciffeIoueetMeccoriu,quodcoi! 
tiu debouefuiffetden:aftu : ,etquodfeceracadna;,incodu infudifle,ctidfub tctraponi 
iuffiffe, exquopofteaiiatum pucrum quemHyreusefado Vdona nomine appellas* 
uit,fed uetuftateetconfuetudinefaaum cilnt Orion uocarec . HicdiatThebis Ghiutn 
neniffeet Ocnopionis filiam Meropen pec oinum cupiditate incenfus conpreffiffe, 
proquo fado ab Oenopionc exca:catus,6C de infnla ciedus exiftimatur Lemnum 
ad Vulcanumperueniffe,&abeoquendamdueeni Gedaliona nomitleaccepiffe quS 
collo fccens dicicur ad folcm ueniffe,^ ab co ianatus uc k nlcifcetetChium teuuertiffe. 

Oenopioo h; 
LIBEK Ilr 8? 

Oenopionaauteaciatbasfubtetracuftoditfefle, quepoftqj feinuenitc pofle defpew 
trt Orion,in infulam Cretam pecueniflkSiibt uenari coepiiTecutn Diana,&ei pollice^ 
riquajfupradiximus.Siitaadfidecapemcniffe.NonnulliaiuemaiuntjOdonacu Oe* 
nopionepiOpcnimiacontmi(aiinianiiciciauixi(re,etquodeiuoluericfuum ftudium 
in uenandoprobare,Dianaequoq3pollicitmii,qua:iupi:a diximus, 6£icaHJterfeSum«. 
AludicuntcumCallimacho^nmDianxutmuoluericaffecrejabcafagitisefreconfix* 
um, 5£ad fidera propter uenandi confimilc ftudium deformacu.Hter autdicitOriona 
a Diana effedileitu ,8C pene faftum 3 utci nupfiffe exiftimaref.Ci.uod Apollo cum sgte 
fetret,<3£fepeeamobiurgans/hocfeciffe,natanris Ocionis longe caput folum uideri οςφ,ηΜ 
confpicacus 3 contenditcumDiana,eamnonpoffefagitcarn mittereadid quodnigru proficeretjtel 
inmari uidereruc ,qua; cum uelletin eo ftudiofemaxime arrificedici,fagittamiffa / ,m " elH * cWr • 
capuc Orionis traiecit.Itaqj cum fluelus interfedum ad littus adiecilfet, et feeum D iana 
percuifiirephuirruimdoleret, mulciseiusobiturnprofecutalachrymis, intecfiderafta* 
cuiife exiftimarur.Sed quaepoftmortem eiusDiana fecerit, in eius hiftoriis dicemus. 

Canis. 
Ic dicitur ab Ioue cuftos Europae appofitus effe , 8i ad Minoa peruemiTe. 
duem Procris Gephali uxor laborantem dicitur fanaffe, & pro eo benefi* 0lti( jj D ^ w 
ciocanem mnnereaccepifle.quodillaftudiofafiierituenationis, etquod tccepiffe <ut. 
cani fueratdatum ne ulla fera pranerireeum poiTet.pofteiiisobitum cants 
' ad Cephalum peruenit,quod Procris eius fuerat uxoc , quem ille ducens 
fecam,Thebas peruenic,ubi ecat uulpes,cui datu dicebatucomnes canes effugere poiTe. 
Itaqj cuffii tn unu pemeniiTent , Iupirer nefcius quod raceret(ut(- Hifttiusait) urtunqj iu wfc,.. 
lapidemcunuercic.NorinullihuriccanernOrionisciredixerurit,etquod k ftudiofusfui 
ccit uenandi cum eo canequoq? intec fideca collQcatum.Aliitaurem Icarii cauem efifedi vt uiaauttin 
xerum,dequoantediximus>qua;multapcopafirafuoshabentauftores,fed canisba/ Dialogo.Deori 
bet in lingua ftellam unam, qure ipCi canis appellatuc.In capite autem alteram ,quam f «ic/i4. 
Ifis fuo nomineftatuiiTeexiftimatui•, &Sirion appellaffeproptec flamras candorem, 
quodeuifmodifit,utpra:terca:teraslucere uideatur. Itacg quo magisea coguofcereiu 
SitionappcllaiTe. Procyon. 

Hicanre matocem canem excmriuidetur, fedanonnullis OiioniseflTe exiftimaf» 
Haceciamdecaufa Pcocyonem appellatum,fediifdem omnibushiftoriisqiii* 
bnsfuperioccanis annumecatur. 

Argo. 

HAncnoiimilli proprer celeritatem Argo dixetuntgraice appellata. AliiquodAr* 
gns eius fuerit inuentor.Hanc autem primam iiVmati fuiffe complutes dixeruiit, 
(Schac retnaximeftellis eiTefiguraram.Hanc nauim fadam Pindarnsaic,in Mag* 
nefiaoppidocuiDemetriasnomen eft.Callimachusauteminiifdem fmibus adAp/ 
pollinJsAdiitemplumjquodAcgonautajproficifcentesftatuiiTeexiftimancurjineoloi 
co q«t Pagaiie uocatur,ideo quod nauis Argo ibi primum compada dicirur, quod eft 
gca»ce Pagafie Homerus hunceundcm locnm in Theffalise finibus effe demonftrat.Ae* 
fchylusautem&nonnulli aiuntaMinetua quandam materiam loquentem eodem 
eiie coniu nftam,fed huius non tota effigies intet aftta uidecut , diuifa entm efta puppi 
ufqjad maluttijligmficans ne homines nauibus fcadis perrimefcerent. 

Centautus. 

HIc dicifnomineChicon Satuini 8i Phyllirefilius effe,q ηδ modo cetetos centau:* 
ros,fedhoiesquoq}iulticiadicicfuperaire.AefculapiuetAchiUenuttiffeexiftimaf, 
pieraceigifetdtligetiaeffecituticeraftranumeraref 3 ApudhficHerculescudiiien:e^ 
cet,et fimul cu Cbirone fedes fagittas cofideratet, fert! una eoru decidtffe ftipra pede Chi* 
conis ec ita eu inteifeciffe. Alii aute diCut cetaurii miratu qd*tam breuibus fagirtis, ta mag 
na corpora cetau rotu intecfeceuVpiu cotendeceaccu conatu, Itaqj exeius manu iagicta 

pcolaplam ι: 
8« Η Ϋ G Ι Ν Ι 15 Ε S \ Gv Ο GE L Ε S Τ-• 

prolapfam ίη pedem eius inddifle,pi!o qua re Iupitet eiuimifettus ι'ηκϊ fidera eunj-v, 
conftituitcumhoftiaquamfupraaramfenens immolate utdituc.Huhcalii Pholon 
AltMlniffei effeGentaurum dixeront.eutnqj arufpitio ptxter catcros pliirimum t ualere. Itagjad 
aram cum hoftia uenicelouisuoluntare fignratur. 

Ara. 
■N hac primum dii exiftimantut facra & conturationem fedffe, cutnTitanas oppflg? 
nare conat:entur,eam autem cydopas feciffe, ab ca confuetudine homines dicuntuc 
'inititmiTefibijUtcumaliquamremefficett^ 

fecoepiffent» 

Hydca, 
NhaccocausinfidcEeSicratec pofitus exiftimatur, dequahanchabemas 
memotiai proditam caufam . Coruus Apollinis tutela ufus ,eo facrificantc 
miiTusa feHHeaquam puram petitumjuidirarborescomplures ficomm im 
maturaSj€ascxpcflans dum maturefcerent, in atbore quadam eacutn con* 
fedit.Itaqjpoftaliquoidiescoftisficubus,&a cortio pluribusearum cdtnefis ,€xpe£tas 
« ApoUocotuum,uiditeum cu ccaterepleno uoiarefeftmanreni, quo proadmiffo eius 
dicituc 3 quoddio nioratusfitApollinem, quicoaausmoracptui 7 alia aqua eftafus, 
hacignominiaeumafFcdfle 3 uf quamdiuficuScoquerentur^coruusbiberenon poffet, 
idco quodgutturhabeatpertufumiHisdicbus.Itaqjcam uelletiignificarefitim corui, 
inter fldera conftituitcraKram , 8i fuppofuit hydratn. , qujecornum firientem moiare? 
tucVideturenim roftrocaudameiusextcemam uerberare, uttancpnonfinatfeadcra* 
«i.ifier.. teram tranfire.tHiftrusautem 8t copluresdixerunt Coronida Phlegyx filta futlfe, hanc 
autem cx Apolline Aefculapiu procreaffe , Sed pollea Ifchyn Elati filium cum ea conca 
buiffe,quodcumuideretcoruus,Apollini nundaiTe,quicum fuerit antea carididus, 
prciincornmodonundOjCumnigmmfedirc&Ifchyn iagittis confixiffe . De Cratera 
auiemhatiehiftoriaPhtlacchusfcabit.Iti CllerfonefoquiconfiiliseftTroiae,tibiPcpi 
tefilaiifepukhruntftatuiuiu compiurei dixetunr, urbs Phlagdfi riominedkitur ,ia 
quaDeoiiphonquidam,cilrritegnarctinddircorumfinibtis repfcnrinauaftiras,&d* 
uiUminternttibttiiranda,qnare Demiphonta permotum ferunt mififlcad Apollinis 
oraculumremediumquaercnsoaftitans,teiponfoautedato,ut quotannis una denbf 
biliLim generc uirgo.diis pcnatibus earum inimolafetur.Dcmiphon omniu fiitas pix? 
terfuasfortcduftasinterfidebat,nfqjdumcuidam duiiim loco nobiliffimo coiuna? 
co,perdoluit inceptum Dcmiphoniis , qui negarccoepitdefua filia fepaffutum iorriri, 
nifi eoderri tcgis filia; conicfts effent,quo fado rex perniotus, illius filiam fine forte du? 
flaintetfedt,quod Maftufiusnumineuirginisparerinftanti teporefimulauit fcpatriae 
caufanonferrea;grcfaftu,potuifletem pofteafotteduftanihilominusinterficere,quod 
paulatim dics cegi ia obliuionetn perduxit . Itaqj cu.m feprope amidffimum regi pa* 
ter uirgitiisoftendiffet ,folenne facrtfidum fe haberedixit.eumq} & filias eius ad id co* 
fidenduni inuitauit,qui nihil alirerfiiturum fufpicatus,filiasante mifit, iitipfe occupa 
tusinceduilipoftea ueniret. Q.uodcum exoptantiMaftufioacddiffet^filiaseiusinicp 
fedt,&fanguinem earum cum uitio in craterc mixtum aduenicnti rcgi pro potioneda 
ti iuflit,qui cum filias deGderaret &quid his faoum effe tefdffer,Maftufium cum craterc 
h in mari proiid iuffir,quo fado marequoilleproieftus eft,memotia; cauia,IV(aftufiuni 
uocatutTi,potfuSautetnadhuccraterdidtur,quamanriquiAft!:ologifte!lisdcfocmaue# 
runt,Qthomines memittiffent,malefidum neminem temcrelucrari pofl^,ne<5 obliui* 
onem inimidtiarumfierifolere.Nonnalli cutn Eratofthenedicunt, eucratera eflequo 
Icacus fit uCiis, cum homiriibus oftendetet uinum » Alii auteni dolium efle, quo Mars 
ab Otho SiEphialtefit conicdus. 
Λ . ouid.i.Vafior.Addit coruu una aituhfje bydrii quo$, et atlpa motce m iUZ Yeieaffe,tS$ <pti[e rtmoratus fuijfei^. 
h m dij% legiuir MAtulm.Ms ex elinio M<tflu[nm legendiim dnximits,uids lib «+. cat>,xi. 

: PiiciS L Ι Β Ε R Ι Γ, *1 
SMurnifltlU 
«bdijs PhtenS 
ftocatnr.uideci Pifcis qui Notius appellatu r. 

Hlcuideturoreaqoamexcipeceaffgnoaquano.quilabocatemquondamlfiin fer* 
uaflfeexiftimatiiCjpLO quo benefido fimulacrum pifds&eius filioru, dequibus 
ante diximus intec inftra conftkuiLltacg Syri complures pifces non eluant 6C eoru fimu 
lachra aurara pio diis penatib lis colunt Oe hoc Hegcflas fcribir. 

Dequinqjftellis. 
Ehqutim eft nobis de iteliis quinqj quas complures ut ecracicas, fca planetas 
grcriuagosdixerunr. Q.uacum una eftlouisnomine Phajton, queHe* 
racltdes Ponticus ait,qao tempore Ptometheus homincs finxeric,hunc pul 
chrirudmecorpodsieliquispraeftantem fecifle,ciinqj fupptimcrc cogitaret, 
ptccrtumreddecetcupidinemiouinunciaiTe^quo faaomiffum Mercutium adPha?* 
tonta,perfuaflffe ut ad Iouem ueniret,& immortalis fierct.Itaqj cum intec aftra colloca* 
tum. Secunda ftelladidturSolisquamaliiSaturni dixerutu. HancEratofthenesaSo ce.i,den*,Deo, 
lis filio Phaetonrem appellatam didr,dequo plures fcripfecunt ut patris infciemec cuau 
uedus incederitterras,quo fado ab Ioue fulmine percuffus, in Etidanum dciedus P aSo 
leintecfiderafitpedatus. TernaeftftellaMarrisquam alii HerculisdixemncVenerisfe* 
qucnsftellam,hacutEratofthenesait 3 decaufa,quod VulcanuscumuxoreVenecedu^ 
xtffet&propreceiusobferuanuaMamduscopianon fieret^utrnhilaliudaiTequiuide» 
tecur,nifi fua ftellam,Veneds fidus petfequi, a Venere impetrauit . Iraqj cum uehemen* 
teteum amote incendcret,id fignificans,efado ftellam Pyrocnta appellauit. Quarta 
ftellaeftVenedsLucifecnomine,quamnonnulIiIunoniseiredixerunt.Hunceundem 
Hcfperumappellarimulris ttaditumeft hiftoriis. Hicaiuem omnium fidemm maxi« 
museffeuidetut.NonulIiaucem huncAurorae& CephalifiliumeiTe dixetuntpulchu* 
tudine multts pra;ftante,exqua reedam cum Vcncce dicitiucertafle, utetiam Eratofthe/ 
jies didr,eum hac de caufo Venetis appellari,exoriente fole QC occtdcnte uided, quare uc 
antediximusiurehunc& Ludferum,&Hefperum nominatu. QuintaftellaeftMei? 
cutii nomineStilbon,fed hxccft breuis 8£dara.Ha;cautem Mercurio data exiftimatur, 
quod pdtnus tftenfes inftituedt 8C pcaeuidedt fidcrum curfus,Euh«emus aute pdmatn 
aitYcneremaftca conftituiffc&MercudodemonfttaiTe. 

CirculuSLadeus. 

Ra:tecea oftenditur circulus 

quidain fideribus candido 

colore.quc Lafteu eflfe notiul 

I li dixerunr. Etacofthenes auc 
Meccuiio didtinfand pueco infdam Iti 
nonedediiie lac,fed poftqua refcient eu 
Maiae filium effe ceiedfleeum a fe.Ica la/ 
dis profufi fplendotem interfidera appa 
rere. Alii dixecut dormieti Iunoni Hercu 
le fuppofitu8d experredaei quodfupra 

diximus fedfle.Alii aut Hercnlem pcopter nimiani auiditate,mulritudinem ladisappe* 
ufle,neq) in orecontinecepotuiiTcquod exoredus ptofufum circulum fignafle. Alii di 
chnt quo temporeOpsSaturnolapidem pco parcu attuli iufiffeei lacptiebete 3 qugcum 
pcefTiiTec mamam profufo ladecicculum deformatum,quem fupra detnonilcauimuSi 
Nosaucem omniuip corpotum deformationem dicete inftira emus» 

Clatiffi* 

(•• • ' ■ ! «8 CLARISSIMI VIRI Ο IVLII HY* 

GiNI AVGVSTI LOERTIj DE DESCMUPTIO/ 

nibusforitiarumcaeleftiutii, Libei 1 1 1 ♦ At&i. 

Gitur incipicns a polo Bored prottnus dicere,quo nrtieqs Arfli nixe uehun 
tucArfticocirculodaufe, &ica collocatieutaltetius unaqua:^ eatumre 
fupinata caput altetius tegere uideatur, ita tamen ut caputrius quai iupe* 
riocfuericad caudam inferiorcttt contendac.Harnm tnaiorin extremo ric 
culo pedes habetfixos.Prgterea habetin capiteftcllas feprem,omnesobfcu 
ras,in urriufqjauribnsbinas. Inhumerodaram una,in pededepofteriodbus nouiffl* 
mo duas.Itl fummo interfcapilio una. In cmtede pofterioribusptimo unatn, in pede 
prioie duas. Iti ca uda ipfa tres,ita totius fidetis itelix funt omn ίηο,χχι. Minor aut ha* 
berin ffatibnisunoquoqdocoftellasfingulasdarelucetes 8£fuper caudam ttes,omnU 
no fepte,fcdin priotibus caudaeftellis atia,a qua polus appdlatui,urEratofthenesdirit, 
per quem locum ipfe mudus exiftimatur uerfari. Re* 
liquxauteduxcfaoceutaidicuntuc,quodciccumpa 
lum uerfantur. 

Vr/k maior babet cjuimfc [ccundee mignitttdinis, ctfex tertix nidgni/ 
tudinis. Relicfux funt attt quartte ut quintce magnitudinis. 
Vrfa minorJiAbtt duns fecunds magnitudinis , zr^elkm poUreni 
Urtice mAgnitndinis. 

Draco» 

Raco intecduasardos collocatus uide^ 

corpocisfinu fafto,ardon minote ita co* 

dudcre,ut petie pedes eius tangere uideai 

mr,caudaaate flexa capat maiotis attin- 
gerefuocapite tanquatedudo,citculoaffticu attin* 
genSjCoiptiSutinfphiEramconpltcat^&fiquisdil^ 
genritisartenderii, uidere poterii caput Dtaconisad 
maioris lirfercgionem caudgcollocad. Hichabetirt 
utroqj tcmpore ftellas fingutas : In oculis fiftgulas,iti 
mcnto ana,&toto corporercliquo paflim daras de* 
cem,ita ut omnino fit ftellarum quindedm. 
Bootes fiue Ardophylax» 

Boetesfuper humcriim fmiftrum t cr fuper coXnm dexttm ,CT ia cni 
tefmifiro kabetflellai terti* magnitudinis : Retiqtite [wit aut ftartti 
Aitt <{uintce magnitudinis. 

Vius manii finiftcam circuius ardHcuS 

indudtcita ut neqj occidere necg exoriri 

uideat. Ipfeenim poOtusab arftico cit* 

culo ad fftiuu definif indinatus ia lon 

gitudinedextio pede a?fbuo dculo ni* 
xus,huiushumecos & peftusa reliquo corporediuii» 
ditcircuiusquipetutror^ polos trafiens rangicarie* 
tem62chelas,hicquidem cumtauro 8£ geminis6£ 
cancco et lepne qcridifcideo fero otcidere dicitui,tna/ 
gis SC quod aflus a pedibas petuenit ad tccra. At exo/ 
riens dtius quam chek uidetuf . Habeit aatSin fini* 
ftca man u ftellas q lianior, qug occidece π u ήφ uiden 
tot,in capiteftellam unajn uttoqj humeto Gngulas, 

ia utragj 


L Ι Β Ε r iir» δ$ 

f η utracg manu fingulas, fed clariorem dextram, 8i fub ea altetcm obfcuram, & in cu* 
bito dextto daram unam.In zona uiiam darius caetecislucentenijhic ftdla arducus ap 
pdlarurdn utrifqspedibiisfingulasquaeomnino funtxiiii. 

Corona. 
Corotufepk ntriontdis 080 bibei /icikw,<jK* fere omncs ({Mrtee funt 
magnitudmis p rxtcr Alpbetam.quee fecnndx φ mttgnitudinis. 

fjjS&^gjl Oronam hLimero finiftco ptope contin/ 
WpiSilfy gereArflophylaxuidetLi^quam engonai 
εα>εΜ|1Ι fin dextri pedis calce conkmgit, ha?c can/ 
^^•"•^"^1 cco &leoneexorienreocddere, cum fcoc* 
pioneexoririperfpidtut. Habetautem ftellasnouem 
in rotundo difpofitas 5 iedex his tres cladus cxteds 
lucentes. 

EngonaGn fioeHetcuIes. ' 

Hercnles infigniores ficlUs babct in capitcin bumcro dcxtro et fuper 
Aiwtorinm dextrum,zy ftiperbumcrum fmijlrufn, quefingulie tcr/ 
ticefunt mugnitndinis, reliqux ferl omncsfunt (^xttx crjext* tn&/ 
ffiititdinh. 

ngonaGn.Htcpofitustntetduoscirculos 
arfticum 8C xftiuum , utrifqj pedibus 8£ 
dextro genu que antediximus ardicum 
circulumfinitjta tamen utdextro pede 
priocibus digids circulum terminet,finiftco autem to 
tocapntdraconisopprimere conetur. Humerisaute 
uelut fuftmens rirculum sftiuu & manu dextra pro* 
iedatangens.Leuaaiiteiegionead finiftmgenu pot* 
rigens,gqualimtetuallodrculia;ftiLji&genu fmiftri. 
Hicocddescapitepriusquarn rdiquo corpoiedeues 
nitad terram,'qui cum totus occidit * ut pendere pe* 
dibus ex ardico drculo iiideatur,exories ante pedtbns 
quam rdiquis membds . Habetaucein capite fiellam 
unam. In finiftio brachio unam . Iii ntroqj humcro 
fingulasdarelucentes.ln imanu finiftra unatoan de* 
ttocubitounam.In utroqjlatere fingnlas fed darioi 
tetn in finiftro.In dextro fcertioieduas.In genu una, 
In popliteuna,inci:ureduas, in pedeunamqua*diV 
cii dara*. In finiftra manu quatuoi.quas pellcleonis 
nonollieffedixerut.Itafuntomninodeceetnouemi 

Lyra. 
Ly ra,qu<e tT uultur cidensMbet flellAs dccem, ({Μχύ,Μ inpgnior e/i 
:Veg<t prim<e magnitudinis. 

Yra.Hiecpofitaeftcontra tegionc riuslo* 
d quieftintergenu 8C manu finifttadiis 
qui Engonafiri uocatiir , cniiis ipfa teftii* 
do fpeflat ad acdicuni dcculu . Summu 
aucem cacumenad polum Nbtium contendece ui* 
detur, haec lyra uirgineexorienteocddere uidetnt:,8i 
cum fagittado exodri petfpidtut, habec aik in ipfis te* 
ftudinis laKdbus fingulas ftdlas.In fnmmis cacumi* 
nibuscocutn quazin teftqdineutbtachia fntitconic* 
ifta fingulas in mediis P iifde quas humecos Ecatofthe' iA 

Draco fub 
neft.Bou> 
tesfubn^Sl Hdjf/gardtiff; 
Orc.uclfimiU 
qmddeejfeuil• 

dcmr hes firigig ,Λ 'i 
90 . Η Υ GINI DE S ί G Ν Ο R; 

nes fihgitGngulas, in fcapulis ipfius teftudinis duas, 

in imalycnequg Scballs totiusuideturunan^&onii 
ninofuntix. 

Olor. 

Cygnw fa&et unim infignem flcllam fecundx mxgnitudin is in cmix, 
uocaturij; Deneb Adrgege, O" uxam tertitt magnitudims m λΙλ dexim 
U* «n<tm eiufde mzgnuxdinis tn extrcmitite alee fmiflra: .reliqute funt 
qnartte magnitudims. 

Lor.Huiusunaalaeftadcircududionem 
huius citculi quiardos uocacur, cutinges 
•fxtremum pedem finifttum eius qui Eiw 
'gonafln t»catur. Siniftcatn agipm j^abet 
alam paululumextracirculum acftiuu peneconiuges 
pedibusPegafi,asftiiiusautrirciilus roftturn eius a teli 
quo corporediuidicCauda iungituccxtrenta' cuqr ca 
pkeCephci, hiccumuirgine &chelisoccidens prius 
capitequam reliquismembrisdcuenit adtetra. exori/ 
turautcumCapricomo. Htchabctincapiceftelladai 
relucence una.In collo alteram pari fulgore, in utrifqj 
penis quinas.Supra cauda una,omnino habet itel.xii 
Cepheus» 

Cepbeus omnes ftclUs ty*s babit, funt quartce O" (toinlce magnitu ii/ 
nls prater unS Alder-aimim m dexiro brAchio, φ«« φ tertice m*gn:t. 

, Epheusatergo minorisardiconftitutus 
jinduditurardicocirculoapedibusadpe 
j dus utpr^rerhumerosetcaputeius nihil 
J ocriderc nideatur,neclongeabefta flexu 
I draconis quecapite primueffkere uide* 
tur,Cepheusaut manibus inrifcg proiedis figuratur } ta 
todiffidct inrerualloa pedibusardi minonsquantu 
fpaciurmecpedesCepheiuide£, huius caput fcorpio* 
ne exorro occidere,cu m fagittario exoriu uidet.Hic aut 
babetin capice ftellasduas,inmanudextra unam,tn 
cubitoobfcutaunam,in finiftramanu 8Cin humero 
fingulas. ln dexrero humeto una.In zonaquemediii 
eius diuiditcocpus tres ftcllae darg uidetur.In latere de* 
xtto obfcura una,in finiftro genu duas.In utrifqj pedi 
bus fingulae,fupta pedes ftellgquatuor, hictotusonii 
nino ftellarum numerusxix. 

Calfiopeia. 
C(tj?iop«4 nmm habet cxtws mfigniorcm ftelhm tertice magniiudi/ 
nis ζ? in peSoTe pofium, Scbeder nomine Mabet ζ? unu in coxis, atfy 
unant in mcdiofedis,iy »K«m in genibus tcrtnz tnagnitudtms tfeLque 
unt cpiArtx magmtudinis. 

AiTiopeia fedens in filiquaftro collocata 
cft, cuins fedilis Siipfius Caffiopeigpe* 
des pofiti in ipfa circu ndu ctio π e circu ii 
qui ardicos uocatut,effigies autcm cor* 
pons ad xftiuum cicculum peruenit, 
quern capite&dexteca manu tangit, Hanc prope me* 
diamdiuidit circulusisqui ladeus appeIlatur,pL-oxi> 
meCephei flgtium collocacnm.Hajcoccidenscum 

fcorpione C OE L• 

L Γ Β Ε R ΙΪΓ» ?! 

feorpione capite,cuttl fcdili refupino ferri perfpicitu tJExoriri anteiS cam Cigittario, hti* 
ins in capire ftella oftenditur una, in uttoqg humeco una , in mamilla dextra clata una,. 
In lumbismagna una 3 m finiftro faemoredua^in genu ana,in pedeipfius dextco una^ 
in quadrato quo fella deformatur unadn utrifgj angulis fingula: clarius cjtetis lucentes* 
Hscigituieftommnoftellammxiu". 

Andromeda, 

kn&tomedA bAhetfeptem jlelks tcrtix magtibtiinis, nnafalicet ittcA Υ 

>i"te CT cfMtuor in bracbio finiftro c* utiAtn m ραΙηίΑ dextra. 

Ndromeda prope Cafliopeiam,iupra ca* 

purPerfei,breui interuallo dilfidente per* 

fpicic collocata, manibus diuerfls uintia» 

otantiquis hiftotiis efttraditum.-cuius ca* 
putequi Pegafi uentri coiungitur. Eadeenim ftella ct 
umbilicusPegafietAudromedgcaputappellatur.hu 
iusmedium peftus&manufinifttam circulusxffc 
uusdiuidit. Occidit autcm cum pifcedcduobus fe* 
cundo,quem Andromeda: fubiechim brachio fupta 
diximus.ExorieceLibra6£ fcorpione capitepriufqua 
reliquo corporepetuenit ad tetram. Exoricur autem 
cumpifcibusetAriete:h^,utfupradiximus,habetiri 
capite ftellam clarelucentem unam, in utcoqj hutne^ 
to unam,in cubito dextro unam,in ipfa manu una, 
in finiltro cubico uel in bracbto unam . In manu aU 
tera una, in zona tres, fupeczona quacuoc, in utrocg 
genu iinam, inpedibusautbinas. Itacgomninoeil 
ftellarum numecus xx. 

Perfcus. 
IPtrfeus inter infigniures flcllas babet unm in iextro latere fecundtt 
magmtudinis, nomine Algenib.cr ψΐΑίιιΰτ in fmijlro gem er crure 
ttrute mAgnitndinisJxtbetcymamfemndce mAgiiitudinis.in Ras dal 
goi.faoc eft, in capite fAcdufte, cjuod «pite [iniftro tentt, re%K# /κκί 
tjpAft* QT quintx mAgnitndims^ 

Vius finifttum ctus 8i humetam le* 

uum , cicculus aiftiuus a reliquo coc* 

pore diuidit. Ipfe manu dextra arflu 

cum cicculum tangit,dcxttopcdccai 

putaucigaipremetcuelutcuccensuidei 
tur. Idetn occidens fagittario Qi capricorno exorto 
indinatucadcaputuerfuSjCumaciete&cautoredus 
exoritur. Habet aut in uuocjj humero ftdlam unam, 
in manu dextta dare lucentem unam qua fakcm te* 
ncre dicitur, quo telo Gorgonam intecferir. In fini* 
ftca,altecam,qua taputGorgonistenere exiftimatur» 
habetpcxteceain uentreftellam unam, ia lumbisal* 
teram, dextto faemore unam, ad getiu unam , in ri* 
bia unam,tnpede utiamobfcuram,in finiftro fce/ 
moreunam, in genu alteram, in tibiaduas, in fini/ 

ftramanu,quodGorgoiscaputuocatuc,ftellasquai . 

cuor, omninoeftftellamm numerusdccem6dfeptem:CaputeiusK falx Gncfidenbus 4 1ΜΡ( ^^ 
appatenijhHncAratiiscHindieetetinKi: Gde» Ceconism€nonfiguratum,acceperunt Λ 

- ~ h * complaEes 
9 ι HYGINIDE S 1«. C OELE S T. 

compldKSeumpuiucmleritum dkete, quod minimeconuenitpoffdntttfideraetrani 
pulueruLentum accipete.Qwod fieffet,dignioterat Orioncui idem afcriberetnr. Pri* 
mum quodaffidueeftuenatus, &femperin terrafxiit. Deniqj adhucinterfidera uena* 
ci uidecur, Perfeus autem qui affidue uolabat,non poteft puluerem habere. Quid igituc 
eftjcum uellet Aratus eum cutrentemjobfcurefignificare, ufus Aetolorum confuetude* 
nececonifmenon dixit, Aecolienim cum uolunraliquem decimerefignificarececonil? 8 
fedicuncidquodAcatusuoluitdemonftcarenonucillumuolantetnaffiduepulueca^ 
lentum dicat, Quod a mulris perperam eft itftelleftum. 
Verfus Arati bifunt. 

zatitfUn Attfftiutn^ 'νΒαιημ οία JiuKup 
ίχκ« μ*κΐιι{ ΜΛοησμν/& \t %ιι TtKTfu 

Auriga. 

Atrigit unnm infignem habetflellAtnprimirmttgm/ 
tudinis, nominc Aibrfiotb iuxta, capram.cr uaiam m 
fpAtuU dextrAfecundig magnitudmis.unAm in cAuiO 
/rt/irti/iftt, QT μιαυπ in cAnilla dexttA Urti<e mAgni/ 
tudinis,rt\ityie fmt cjfMrtx et quintte mAgnttudimt. 

Eniochus autem ctrculo 

aeftiuo genuum fine,prg* 

terea h u mero fln iftro u fcg 

ad zonam diuiditur ab 

eo, qucm fupraLafleum 

otbem diximus. Huius 
dexterpes tauri cornu fintftro ftclla con* 
iungitur,idem unamanu utloratenis 
figiuatur. Cuiusinhumero finiftrota* 
pra.In manu auteduohaediftellisfoi? 
mati dicfitiu.lptus autem pedibus Per* 
fcifubieftus,caput habens contra urfaemaiorisafpe* 
dum,hicoccidcte iagittacii 8L capricomiexortu tiide* 
tuc. Exoriri aiHem Ophiucho &engonafin occiden 
te. Habet prsterea ftellam unam in capite . In utroqj 
humeco unam,fed in finiiteo datiorem,que uocatuc 
capca,i π utroqj cubito unatn, in mah u duas, q ue hos 
diappellancac,ft:ellispcope occidentibus fotmau.Ica 
omnino funtnumero feptem. 
Setpentatms. 

ScrpentAriusbAbettftioqsflellAstenite magniiuiims, u»Atn fcilicet in 
capitcqu* tiocAtur ras ahuguc, alterAm in pdim<c/mi/int e? - tertktn 
ρο/ϊ ilkm, φ&νΙΰΜ. m gerin dextro, ar qumUm in genufinifiro.rtlif 
qutefuKicfuArt g ς? dumtx magnitudinis. 

,==.—_ phiychug^gj^ajyj^ capiteutquirefui 

pinatiuideturmanibus anguem tenere 

figutacuscft, huiusautem humeiiaba?- 

ftiuo circulp diuiduntur areliquo coc* 
pore.Ipfegenuum fineab xquinoftiali terminatur 
circulo.Pedefiniftro pcxmens oculos,dextto autem 

teftudini fcorpionisinixus. Anguisautemqui abeorenetur propeextrcmoorecoroi* 
namcontingcnsmediumptiEcingitOphiuchum,caudabreuiocquam fupetiorecot^ 
pore, qqamanu finiftra tpflns figni figutatut, icatamen utextrema cauda ciccalutn 

> «quino* »1 &q^inofltaIeiiicafttaquila;cauda iungat.Occidensautemexorta gefljinornm Catt? 
cci6^1eonispetuenitadteccam,exuriensautemcumfcocpionee£ragictafioapparet.HiC 
habetin capite ftcllarn unam,in utcoqjhurtiero fingulas,in finiftra manu ttes,in dextta 
man li quatuor,in lumbis dnas,in utroqj genu fingulas, in dcxtro etureuna, m utrocg 
pede fingulas,fed dariorem in dextco, itaijeftomnino ftellaru naitietus fexdedm.An* 
guis aurem habet in fummo capite ftellas duas,fub capite trcs ano loco oihnfc, ad hia* 
numipfiusOphiuchifiniftdduas,fed quaemaxime adcorpusriusaccedit datiotem. 
Et in dorfo anguis ad iplam corpods coniu η dione q ti inqj, St in pcima curuacura caiM 
daequatuor.In fecuda.caputuetfus, habetftdlas fex.Itaeftomnino ftellatunum.xxiiiV 

Sagitta. ip 

I» fagittA, utiA f /ϊ tyxrtx magnituiinhitrcs (ftlnti 
C* ttn<t fcxtv. 

Agitta intcrduos drculos x* 
ftiuum&fquinofltalemjfi^ 

gno aquila: fu pei'pofira>diu i 

ditutabeodrculo qui utro== 
que polo fubiedns ad cancrum 6£caprii 
cotnu perucnft, huius catumead equi* 
pedum regionem fpedat, altetaparsad 
humeros Ophiuchi teudit, hxcocddit 
Virgmisortu. Orituraucccum fcorpio/ 
ne.Habetomninoftellasquatuot 3 quai 
tum nna iii pciticipio materiae, altera in 
rnedio,dua£i relrqux in eo loco quo fertum folet affi/ 
gidiucifxuidentuc. 

Aquila. 
hc[uiU unani Iw&et m capite fecundx mAgnitttiinis . atQ UttAm inter 
duAs fpatuUi cmfdem mAgmtudiitis, dius uifpatuUfmflra tertice mA 
gniiudmis.Atf unAmfuper collUmfecUdx mAgnitudinis, re/i^«<r/««t 
cjuintie mAp»<tudi>tis. 

~ Qyilaaladextranon multunvexttadrcu 

lum iequinoftialem prodire, Gniftra aiit 

nonlongeacapitcOphiuchifigutatauii 

dctutPriEterea roftrum cius a reliquo coc 
poredtuiditdrculusqufcmfupradiximus dcacroad 
capticorntim pemenire.Media autetn finiturabeo 
quem fupta Ladeumotbemdemonftra&imus efle, 
haecexcmo leoneocctdit. Exoriturautem cuni capnV 
como.habens tn capiteftellam unam, iti utraq? pen* 
ha 11 iia, in cauda una.Itaqj omnino funt quatuor, 
Delphto* 

Delphin hibct cjitm^• flcllAi tertiie mAgnituiinis.una 
fcilicct in cAudd,(y tcliCpMs m lumbo . Hdbet etiAtn 
duAi <{UAYt<e m.igmtudims in CAtidA, rclicjUxfuntfc/ 
xtcemAgriiiudinis. 

a| Elphin ηδ longe abaquilx 

figno figuratur,in curuatio? 

necaudx nouiffimixqui? 

nodialis urcult drcuduftio? 

Hetangit, capiteprope contingenscqui 

Pegafi coftcum.hicexoritaccum 6giaai= 

h 3 ciipo» 

X ft& HYGINI DE JIG. COELESfi 

tii ppfteriocepaite. Occiditautem cumuirgoexqrraeftacapite, habttaiitiflcapkeiici* 
lasdilas ? fupracaputad uerticem duas alias, ad ea quaein uencre udutpennsuidentue 
habet ftellas tces 3 tn fcapulis una,in cauda duas.Iraqj omnino funt ftella; numero dcce» 

Pegafus. X 

Aeqnus datus babet quatuor jlellas [ecundtt magnv 
tudims, falicct fupcr rcncs.fuper bumerum dcxtru, 
CfinterduasfpAtulas.Habettytrestertitt magnu 
tudinis, nempe in gettu dextro, un&m MpcSore, CT 
qux reliquas prxcedit in collo. Rvliqnxfmt qunrt& 
magnitudinif. 

Q.uus arflicu rirculu fpedas 

pedibus ςίΐιυο orbe mci, ex« 

trcmoore caput delphini ta* 

gere uidetuc.Aquatii manu 
dextra cccuicc fua coniungfns, 6£ utrifqj 
pifrib. daufus,quos in xii. fignis poftea 
demoftrabimus.Huius in ftcllis corpus 
appatet ufqjad umbilicum deformatum. Qjui occidit 
cutn piice deduobus primo,qui fupra tergutn eius eft 
fixus, exoriturcpm Aquatio toto,cum pifce,cum quo 
o£cidit,8£ manu Aquarii dextra.-hic habet in roftro ftei 
las duas obfcuras, in capite unam, in maxilla u nam, 
in utnfqjatmbus flngulas,in ceruicibusquatuor ob« 
fcuras P fed maximelucecquxcapici proxima apparet, 
in humero daram unam,in peftore unam,in fcapilio 
unam, in umbihco nouiffimam unam.qua: Androi 
medx uocatut,in genibus utrifqj fingulas,in utrifqut 
poplidbus.fingulaSjita funtomnino numero xxiiu 

tnanguli ires ftellcefimt tertix nutgnitudmis , qu*rtA quArte.qiue ex/ 
tTAAngulum inuemtur. 

Eltoton aututiti triangulum deformatur, 

;rquis quodammodo laceribus duobus, 

uno breuiorefed propcsquali reliquiSjin^ 

t?ra;ftiuum &a?quinoftialem circulum fu 
pta caput Acietis,n6 longe ab Andcomedae dextto cru 
re,& Petfei manu finiftracollocatum. 
Cum Aiiete toto occidens . Exoriens aut 
cum eiufdem dimidia ptiore patte, ha* 
becaut ftellain unoquoqj angulouna. 

Omnes Arietis flelltt funt quurtce ζ? quintce magnitit 
dinis.prsttcr du&s in comu qux funt tertitt. 

Vnc protinusduodecim fi* 

gnorum figurationem dice/ 

mus . Q.uorum eft prmceps 

Aries,in xquinodialicirculo 
confiftcns,caputadexortumhabensc5* 
uerfum * Occidens a pritiiis pedibus 62 
cxoriens caput infra triangulum quod 
fupra diximus tenens collocarum, pedi/ 
bus propecontingcns caput Piftricis,ha/ 
ber autem in capite ftellam una, in coc* 

nibns 

L Ι Β Ε R. III. 9$ 

nibas tres,in certncettts.in pede priore de primis unljn inretfcapilto quaraor.in cauda 

anam,fub uentteanam, in lumbis ttes, ia pede poftetioteunam, qua: funtomnino 

numerooftodecim. 

Taurus. 

TAurut urum babet fielUm primce mAgnitudinisMot 
caturty AldebArnn,fen ocuhis tauri, in peSore, fuprA 
luroe?" inuno extrtmo cornn tabrt βεΐΐα* tertix 
mAgnitudinis, bdbet ζτ congerim ftelLrum quinttt 
mAgtiittidinis . <J«4f fleiades uecAKt, liAud [focul Ab 
orc-ydutjccundum aIws m dorfo. 

Aurusad «ortufignorudi* 

mtdia parte collocatus.ut itit 

ciperegenu ac defigetead tec 

ratn utdeatur,caputeodeha 
bens actencum . Genua eius reliquo coc* 
pocediuidiccirculusxqutnodialis, coc^ 
nufiniftro,ucfuptadiximus,comungi/' 
curcum finiftropedeeiusquiAurigaap 
pellatur,intechuius fmitionecorporis 8C 
ariecis caudam ftellg funt, quas Vergilias 
noftri gtxci aut pleidas appellauemc.Hic 
auetibs ocridit8£ cxoritur, habet in coc* 
nibus fmgulas itellas, fed in finiftro da<= 
ciocem,utdfq} oculis fmgulas, in fconte media unl,ex 
quibus locis cornua nafcutuc fingulas,qux fepte ftelle 
Hyadesnuncupantut.Etfinonnulliquasduasdixi/ 
riuis nouiiTimas ftellas negauerint effe,utomnino 
tiyades effentquinqj. Praeterea iti finiftco genu priore 
habetftcllam unam. Etiupemngulam unam,in de? 
x;ro genti una\& in interfcapilio tres,nouiflimam ea* 
t^mcgterisclaciotcm,iiipedoieunam,qua;funtomi 
iiino praeter uergiliasquatuordecim. 

Gemini. 

G cmini duAs habmt flellds fccundce tndgnitudinis in tApitibus,quanm 
uha uocAtur R*t Algenfe, bAbent aliquot tcrtie m&gniuidinis, in genu/ 
6(ti C?* coxii.cr multAs ψΜΠΛ zsr qumt<t mAgttitudinis. 

Emint ab Autig^ partedextra fnpra Orioi 

nem collocan uidetur, ita tame ut Octon 

intemum 8i geminos fit Conftitutus, ca* 

pitaeorumdiuidiintutareliquocorpore, 
ciixulo eoqui aeftiuum diffinire fupraeftdidus. Ita 
utcomplexa corpora interfetenentes,occidantdiredi 
apedibus.ExociuiKucaute inclinati utiacentes, fedis 
qai Cancco eftpcoximus,habetin capite ftella unam 

dacatndn ucrifq? hutheris fingulasclaras, ia dextro cubito unaih,in getiibus umdfque 
fingulas, in pcdibus utrifq} fingulas , altec autem in capite unatn , in finiftto humero 
unam, in dextco alteram,in utcifcp manibus fingulas,in dextro genu unam,in finiftco 
genu altetam, in pedibus attiicg fiiigulas&infufinifkumpedemunamquaepEopus n i m 
appellawc,& funtoitodccim, 

h 4 Cancc^ 

$έ ίίΥδΙΙίΙ DE SIGHOr; CQtti 

Carrcer» ..« 

Cdnccr nullam hahet Infignem fielUrn fcd omncs [unificltyAfte i*i qtemi* magmMiink. 

Vncmediumdiiridicrirculusdfruusad leonisexortusfpeflantem pauiti 
lum fupra caputhydrgcoUocatum.Occcidentem&exorientem pofterio/ 
recorporis pacce.Hicautem 


habet i π ipla cefta ftellas du 
fa'S,q'ux' afini uocantur,de 
qtiibusantedixfmuSjin pedibusdexcris 
fingdlasoBfciiraSjin finiftro pedeprinio 
duas,in fecandfxdu^s obfcuras,in tertio 
unatri, iri quartoprimo unaobfcuram. 
ia ore u riam,tn ea qnae chela draerior di 
cirur tres fimiIes,noii graades, iri finiftra 
fimiles duas.Et ita eft otiinino ftellarum 
fi u mecus decem 8C οάό. 

L•ohAbrtL•A$fleli&γrifb<emAξΛitu&inh,({MrΐίHnίi 
ttocatur c.ubidezet, U εβ> ar leotsis, alia Deneb aU/ 
Zrt,koc c /ί, ciluda leom.Habcttres fccundie mAgnitU 
dinis, duds m cermce & un.tm i» dorjo, rcliquct fnnt 
tertite^uxrtittCfiimtSi&fextientagnitudinis. 

" Eo fpeiMs ad occafum fuora 

corpus hydrca capitequa ca/ 

cec inftat u fqg ad media parte 

eius c6ftitutns,medius gftiuo 
circulodiuiditur,utfubipfoorbeptiores 
pedes habeat collocaros,occidens a capi? 
tc&exoriens, hichabet iri capite ftellas 
tces,t'n ceruicibusduasiin pedote una,tn 
interfcapilio trcs, in media caijda una,in 

extrema alteta magna, fub peftoredua^ irt pede pnoreunam claram, in uentre cfat&ii 
Unam,8£infra alteram magtiam tinam^in lumbis unaifn,in poftetioregetlu unam,io 
pedepofterioLeclaramuria.EtitaeftomninonuniemsftellacumdeceraSinbuem, 

Vitgo. 
VhgounS. hSetflelhm primx ynAgmtudinis .uocAturty ta Azimech, 
ii ejl,fpica uirginis,bAbet demde fex ttrti* mAgnitudinis, tres in alt 
finifirA, unAtn in Utere dexiro, utam in iHAnu,iextrA,et unAmfub aU 
dextrd,relic[H*[unt<iu4tt*,<luintx&,fext<ttnAgntiUdiHis. 

Irgoinfra pedesBootx CDllocata,cap!te 

pofterioreparteleomsdextra manu cir* 

culdm sftiualerh tangit, acinfcriorem 

partetncorporis fupra comu&bydra 

caiidam haberepetfpicitut.Occidcns ca 
pitepciufquatti celiquis membris,huiuSincapiteeft 
ftella unaobfcura, in utrifqj humerisfingula?, in u* 
trifqj pennis bina* , quaru una ftella qua; eft in dextra 
»/4Tfn»[if. penaad humemdefixaprotiygcteraocatuc. Pta>terea 
habetinutnfqj manibus fitigulas ftcllas,quaaiuna 
quxex in dextta mana,maior& darior confpicitur, 
in uefteautem habctpaffini ftdlas fepte, in uttif^ pe* 
dibiisfingulas.Omninoftdlammnumetusxvi» 

corj?iui 
LI t Ε R iir* 97 

Scorpius.. 
SfOCpfcw Wtdtn \)ΛΛ 'mfignemflelLmfecmd<e nugnltadinis,eifKt corfcorpii uocAtur.HAbet CT mulus tertice ma/ 
crnitM<ltm>, 4«Λί«ο *" /ciiicct m froittc, cJuas m corpore.iJnM^ in fpondilibus, c* ««.iwiw/pi»*, rcli<j«* Jwnt cjKar/ 
te ey quitttx magnttudmis. 

— =-i Cotpii ptior pars, qu? Che 

laj dicitur, ita premitur ab 

aequinoftiali cicculo, ut ra 

fuftincteuideatuf. Ipfeau* 

tcm pedibusOphiuchi,de 
quo fupra diximus,fubditus extrema 
cauda circulum hyemalemcontingete 
uidetur,neqj longeeft abeoquod pro 
hoftiacentaurus fecre profpicitur. Occi* 
ditauiem indinato capice^xoEitiuere* 
ftusachelis.hic habetftdlain his qax 
chele dicuntur in unaquaque earum 
binas,exquibusprimae funt datiores. 
Praterea habct in fronte ftellas tres,qua* 
tu media eft dariffima , in intetfcapilio 
tres, in uemreduas, in cauda quinque, 
in acumine ipfo quo percurere exifti * 
tnatuc duas. Omnino ftdlatum no/ 
uenderim. 

SagittariuS. 

SAgittAtms dius habet fteilas fccundte magnituii/ 
tiis, in pedefciticetfmifirOtCrfub cauilla c i:<s,babet 
oratera maltas tcrtix ntagnitudinis, MAtn jcihcet 
inbAftitfagittie.una in ntAnubrio, duAs m anu, un2 
fjtb AxillA.wtAmfitb cAailkdcxtrA <zrc.tt\i<{HA• funt 
tyaxtx ζ? qamtx mAgnitudmis. 

Agittaciusaute fpechns 

adoccafutn Cctamicoc 

poce figurac uelut mitcc 

re fagirus incipiens,a pe 

dibus ufque ad hume* 

tos in hyemali circulo 
collocatus,irautcaputrius folnmcxtra 
eum circntum quem fupca diximusap 
parece uideatur, cuius arcus lafteo cii.cu 

Lo medtus diuidituc,antepedes ciuscftqusdam cocona ftelli$ effcda,de qua prius dixiV 
inus.Hicprxcepsoccidit,exontiudicedus.Habetautin capireftdlas duas,in arcu duas, 
in Cagitta una,in dextro cubito unam,in manu priori una,in ueime unam,in interfca* 
pilio duas, in cauda una, in priori genu unam,tn pedeunam,in infertocigenu unara, 
in pollice tinam . Omnino eft ftdlaru m quinderim . Cocona autem Centa υ ti eil QxU 
lammfeptem» 

Caprrcornus. 

CApricorni oflinn/lefli* funt cfUArtte <y quintx mAgnitudinis, pfxtcr inAi k eorrut pofteriori, ζ? aUas duAs i» 
fpiitA dorfi , quxfmt tertie mAgHittidinis , qux pifopior e/l caudce uocatur DcAeb algedi,hoc cfi.cAudA cApricornu 

CApricocnusad occafum fpedans,«cotus in zodiaco circnlo deformatus cauda 8C 
totocorpocc,mediusdiuidituubbyemali citculo, fuppofiuisaquanimsnuifl 1 


»g BYfilNl DE 

nifttSjOcdditautptsceps^xocituraute 
dtreftusjedhabet ftdlain nafo unam, 
infca ceruicem unam,iiipe3oreduas, 
in priorepede unam,in prioreeodem al 
ceram, Interfcapilio habetftellas feptem, 
tn uentce fepce, in caudaduas,8ieft nu/ 
merus ftellarum.xxi Aquarius. 

Α^ΐίΛπ'κι iwfcrt /Iei/<tm iW4iu fecmdtc mngnituiinis 
fub axdU , Cr aliquot tertix mignitudinis inuiro'% 
bracbiOibAbet ζ? umm prim& mAgnitudinis, nomw 
neVomabAntinfinefufionis aquts, reUqna [unt aut 
qu&rtte dut qu jntx mAgnitudinis. 

Quanushabetpedesinhyes' 
malicireulo fixos,manum 
autem finiftra ufqj ad Capricornu 'porri/ 
genscergu,dextra iubam Pegafi ptopeco* 
tingens, fpeftans ad exortujqni cum ira fic figurams, 
neceffeefteumcotporeptoperefupinaro uideri. EiFo 
fio aquf pcruienitadeum pifrem qui foiitarius figura 
tuc,dequopofteriusdicemus.SedAquarius&:oceis; 
dit S£ exoriturcapitepriufquateliquismembris. Hic 
habeun capite ftdlas duasobrciiras,in utcifqg hume* 
risfingulasmagnas,in finiftto cubito unagrande,in 
manu prioti unam,in utdfqj{mamisfingulasobfcu^ 
ras,in lumbo intcrioce una, in utrifq? gcnibus fingu* 
las,in dextro crure una, in utiifqj pcdibus finguIas,o=s 
mnino eftftellara qnatuordecim. Effufio aqua? cum 
Aquario ipfo eft ftellatum triginta. Sed in his omni* 
busprima&nouiffimaclara^ Pifces. 

Omnesflelltt pifciufuntcjiiAtt<t aut c[UintA? dut fextr mAgnimdim, 
frteter duas tertite magnitudinis, (jii£ in rejlexio/ 
ne pifcium inueniuntitY. 

Om altec Notius, Borajus 
alterappellatur,ideo quod 
unus eotum qui Borgus di 
cituc inteca?quinofiiale&: 

.τβιιιύ circLilu fubAndro* SIG* C OELE S Ti 

w°j ^ tametfi alij Zm/ 
fttviop malintle 
gere,uerfns ArA 

»is asnf tmxj κ* 

faV» 61οΊ//Λίιτ- 

β*λιεβν. 
meda:brachio coliocatns, 6£ardicu po* 

lum fpcftans coftituitur, alter aute in zo/ 

diaco circulo extcemo fub fcapuhs equi, 

non longeab ajquinoitiali citcnlo collo 

catns,fpeftans ad occafum.Hi pifces qui* 

bufda ftellis utlineolaab arietis pedeprimocoiunguntur, quoru inferioranteoccidere 

&exoririuidetur»Habctdece&fcptem 3 8dBorajusomninoduodecim,Coiunflioeoru 

habec ad Aq uilonem fpeftan s ftellas tres,ad aireta pactem tres,ad exortum ttcs. In cotns» 

miltuta neSjOmnino duodecim.hotum coniunflionem qux a pedearieris primq no/ 

tatur, Aratusgtaiceo-cu/Ao-itof/twa^favof/.Cicero nodum coeIeftedicit,qui utrunqj uo* 

liint figntftcace,eum nodum non folutn pifctu,fed edam totius fphxca:efre,quo cnim 

loco circulus ab metis pede Mefem bcinos dicitui,qu i meridietn ii'gnificet 5 & quo loco 

iscirculosMefemb«nosconiungitur,6itranfiteqUinoftialiemcirciilu, inipiaconiun; 

ftionerircnlotam nodus pifcium fignificatuc , quace eum πό tnodo nodum pifciuni 

fed edam caeieRium nodum appellauetunt» 

Piltcii L Ι Β fi R II Γ, Pifttix. 99 

Crtitf habettres fleHasfccwidx mAgnhudinis, nidct 
licet utum in uentre.yne nentet ctti nominAtnr, ζ? 

ducu in cAudd, babct et multas terti* mAgnituimis, 
qi*Arn<m infigniores funt MenKnr CfunA mmedio 

oris.reliqux fmit qtAXtte ζ? quintte magnitudtnis. 

I Iftrixa media cauda diuidic 

I turab hyemali citculo,fpe^ 
dasad exonum,roftco pro? 
pe pofteriore acietis pedem 
iuuges.-huius priocem partem corpons 
qui fpechcad exoitus propealluere flu/ 
meu Eridani uidetur, hxc caditexorto 
cancco δε leone,exoritat autem cum 
Cetauco &geminis } fed lubet in exrre* 
ma cauda ftdlas duas obicuras,ab'eo lo 
co ufcg adreliqua corporis cucuaturJ, 
quincgjfub uetrefex,omninofunt xiiu 

Eridairus. 

F luitius Ε ridtnus babet nnam fulUm nomine AcAtt 
nar primt mAgndudinis.jed <\ιι*\ηηο$η rcgionc 
uix uideripotejl, tantum declinut ad auflrum, babet 
qMtuor tertice nugnitudinit, et midtAS qiuns nuv 
gititudims. 

Ridanus a finiftro pede 

profeftus Orionis,S£pei:/ 

uenies uil$ ad piftricem, 

rurfusdiffunditur ufque 

ad lepocis pedes δε proriV 
nusadautardicu tenditcirculu. Hutus 
figurarionem circulus hyemalis diuidic 
abeo loco quo pcope coniungirur ce* 
to,hic fcorpione δε fagittacio exorto oc* 
ridece , exoriri aurem cum geminis<S£ 
cancro uidetuf, habec autem ftellas ia 
pcttna curuatura tres, in fecunda tres,ite 
in tcttia u fcg ad nouiflima feprem, omo 
nino eft ftellarum numecus ttedecim. 

Lepus. 
Habeilcpus unam w medio cotporis.iy iflMM [ub 

uctitrc tertiie mugnutidinis,nltfi£ fnnt qiMttee CT 
qmntie mAgnitudmis. 

Epus autem infta imiftcurn 

pcdem Orionis perhyema* 

lcm circulum fugiens,ab 

eo inferiore patce cocpocis 
diuiius,occidit fagittatio exorto,oritur cam leone.Habetautem ftellas inutrifcg auribus 
iingulas.Incorporepaffim difpofiias duas , tn pedibus prioribus fingulas, Etitaeft 
omnino ftellaru m kx. 

Orioa; έο9 HYGINI DB Sl&* COELEST. 

25 Orion. 

Qrion puld)ettiMA cofielliUio,babet duds prlmx mdgnitttdinis , ivMU 
fcilicet in butnero dextro,^ux Kednlgenze uocAtur,cy ahetam in pede 
|mi/?ro,^«tf Regtl algenze appelUtur,mdngulohabettrcsfcmndce 
mngnit.z^ wu in hitmerofmiflro.irt brachiof^ro et in enfe babet ali 
quot tertite mAgniMdinis,f»per genu dexiru bdbet <jiio<£ unei eiufde m& 
^nitudinisMe itt fitjle itmeniwniir.fmtc^unice rkkgnmdirtis, 

Rion. Hunc azona&tdiquo corporeav 

quinodialis drcuius diuidit cum Tauco 

decertanrem collocatum,dextfa manu da 

uam tenentem,iricinflum enfe,fpeftatem 
ad occafurn.etoccidentem exorta fcorpionis pofterioi 
re patre <S£ Sagitiario exoriente, cum ctncro autem to> 
to corpore pariter exurgentem 5 hic habet iri capite ftel* 
las tres clacas in utcifq? humerisfingulas ? ii:j cubito de* 
xtro obfcura una.In manu fimilem una,in zonatres, 
m eo quogladiuseius defotmaturcccsoBfcuras.In u* 
irifqjgenibus fingulasdacas.In pedibusfingulasob? 
fcuras.Qmnino funtdecem &. feptem. 

Lielags» 
Canis mdhr babet mam in capite prtxte m&gniiudu 
nis.noniine Albaborifph ndiiijiinum /fe Uam, VcHeri 
fere fmilmM&bet dcmde {pitiifc ttrlics mtgnitudinis 
unam in pede dextro, difcr.t i» ωχα[κίβϊΛ, tcrtiatn 
inter dius coxas , quartam in cxtremitAte ctudte CT 
auinUm m exttcmitAte pedisdextri, reWtyee i» duri/ 
bus,cullo,pc8ore?y gcnibnsfuntqutrtie QT qttintte 
magnititdinis. 

Anislcporc fugientemcon 
fequens poilerioribuspedi 
bus diuiditur ab hyemali 
cicculo^pede dextru Orio* 
nis pene fuoeapiteCOnitf/' 
genSjCapitead occafuni fpedans, fed ca/ 
put ad aiquinofltale ciccuhl tendit.Occi 
des otietie fagitta rio, exo ries aut cu tii can 
cro,habetin lingua ftella unaquarcarris ^ 
appellatur.Incapitcautaitetl,qiianino 
nulli Sirioti appcllant, dequopriusdi* 
ximns . Pmerea habetin utrifqjauribus 
obfcuras fingiilasJn peSoreduas.Inpe/ 
de pciore tces, inter fcapulas trcs, in fini* 
ftrolubo una, in pedepofterioreunatm 
In pede dextco una , in cauda quatuor. 
omnino funtdecem 8i noueiti. 

Procyon^ 

Canis Yninor ditds diuitaxat babetfiellets.UHAm prima magnitudini: in ttentre, qttte algomapt uocAtur, C7* Ali<m 
ψαη<ε niAgni tudihis in collario.Sunt tjui ήιιοΛ; umm pontint incapite. 

Rocyon.Hicin ladeo ciLcoio defixis pedibus gquinodialem drcolu tarigir, 
Speftatad occafum utintecgetnirios 8icanctum coftttutus,qut,qacxiante 
maioremcaneexoriiuc,Procyorieftappdlatus.Hicafitocciditexcittucaptti: 

comi,exuricui: cum kone & habet una ftellam in capite & aliam in peftore. 

In lumbg» 
L Ι Β Ε R. III. Wl 

Ιη lumbouna,fedomninoftellatii numems ίίι\ Nauis. 

Hawf unam babtt primx m»gnmdims,qm C<mopt« nocatur. poniturfy in py<rdfKO rmo,fed <J«* longe defletlit 
ad aufrnm.ttdbetfcxfeatndx magnhudmis ,wn*M in tranjlrcdiam infcSiotte tranftri zrc-habst quoijj mnitds tcr/ 
tite cr item m nltas qMft* magnitudinis,c[uis in malo ponnntur.fmt tQMrtce magnitudinis* 

Rgo.Huius puppishyema/ ss <ft 

letn cicculutn &maioris ca 

nistaudam contingensin/ 
3 feriore parce, nouiffimena* 
uisinclinata Antarfticum cicculum tan 
git. Occidens fagittario 8Z capticorno 
exorto,ut in mati collocata, exociens cu 
uirgtne&chelis. Hgchabetin puppiad 
fmgcila gubernacula>ad ptimum ftellas 
qninc^ad akerum quatuor, circum ca* 
cmam qninc£ ) 8£ fub rrieftum qninque, 
Admalu quacuoc,in toraeft iiellarum 
uiginti trium.Qu&quate παπ fit tota in 
inundocollocatapriusdiximus. 
PhylLiris» 

Cc ntttnrus in pcdc dextro duas bt&et ftelhu primx 
mAgmtudmis.in pede ucrofinifiro habet unAmfcaat 
dxmAgnitiidmis.fmilitcrfuper coxam dextram.et 
fub ifentre , tUtfcfnper calaneum pedis dcxtri, CT fn 
pei" ge« u [Mtjlmm.kabct O" mnltAs tcrti*, «jKrtrt* , 
CT quintx mAgnitudinit» 

|{35p3||3] Entaums. Hicita figiuatfut 
m§5j?||j in antarftico circulo niti pe* 
Ifi^^^j dibus,humerishyemaleiu* 
Q^ T ^f Q i ftinere uidea£,capite prope 
caudam hydrae coniungenSjhoftiade^ 
.xtra manu ten&fupinam , qugpedibus 
&extremo orecirculum hyemalem tangit,intereum 8C antarfticumorbem collocara» 
Centaun autcruta a reliquo corporediuiditcirculusquilafieusappellatur.Hicfpeflans 
adortus figtiom, tocusocciditaquario&pifcibus exortis,exorituraut cumfcorpione 
6£fagittario,habetautftellas fupta caputtresobfcuras.in utriiqjhumerisfingulasdaras, 
in cubico Qniitro unam,in manu unam,in medio peftoreequino unam, in prioribus 
poplitibus utrifqj fingulas,tn intecfcapilio quatuor,in uentreduas claras, ia cauda tres, 
in lumbo equtno una,in genubus pofteriobus flngulas,in poplitibus Gngulas,omni' 
nofuntxxiiii.Hoftiaauchabetin cauda 
duas, in pede de pofteiioribus primo 
unam,in iitrifcjj pedibusunam,in intet* 
fcapiliounamclara,&in prtore partepc 
dum miam 3 infcaaltera, in capitetresdi/ 
fpofitas. Omnino funt numeco decem. 

Ard bahetfcptcm fic lUs,ex quihw quinfyfunt <{MYtg 
Κ«?ιί>'( din > <y dute qttintce . 

Ra anrarfticu citculu prope 
tangensintei:hoftixcaput& 
fcorpionis cauda cxticmam 
coUocac,occides acietis exoo 

i tu.cxoi 
tot HYGINI Df SICCOELBir; 

ta exorienscum capricorno, Haichabetinfummocacuminc circuli ubiformatarflcn* 
las duas,62 in imo alteras.Etita eftomnino iiellatum quatuot. 
Hydra. 

Hydra. habet unam hcidam fiella.nomme Alpb4rd,cr t^/ecMMd* m<U 
gnttuainis.Habet ζ? tns teriict mgnilitdmis, reliqt* funt ϋρ,Μχ C 
qtiintce magnitudmis. 

Ydra trium fignoram longitudincm 

occupans cancri leonis & uirginis, in* 

teriequinodialem circulum&hyema 

lem collocacur.Ita tamen ut caputeius 

contendensad flgnum id quodpro? 

cyon uocatur, &totiushydra£proprie 
quarta pats interarftiuum &ajquinodialem circulum 
uideatur. Caudaautem extrema pene Centaim caput 
cegens, fuftinet in dorfo coruu,roftto corpus eius tan* 
gentem, 6£ toto corporeadcratctem tendetem, qui ia* 
tislongodiifidentetnteruallo propeinter leone&uir 
ginemcoftirutusuidetu£,inclinarioradcaputhydre, 
quseocciditaquario & pifcibusexorris.Oriturautem 
cum hisfignisdequibusfupradiximus.Haberaufem 

in capiteftellastres,in prima capitis cutuatura fex,fed carum nouiffimam daram } in &* 
cu nda caruatura tces,in tettia quatuor, ia quartaduas, in quinta ufq? ad caudam odo, 
omnes obfcuras,ita fiuntnumero uiginti fex.Comus aut habetin guture ftella unam, 
in pennisduas,infra penam,caudam uerfus 3 duas 3 in utrifcgpedibusiiingulas,omnin<3 
fuutfeptem : fupra piima hydrxcurua* 
turatn ctaterpofitus habetin labcisftel/ 
las duas, infra autanfasduas obfcuras, 
in medio ccatereduas,adfunduduas, 
Omninofuntofto. 

Pifris. 

omnes [lelltt pifcts mcndionalisi funt ψ,ΛτίΛ ζ? 
ψ.ιγκα mcwnuudmis. 

ifcisautequiNoriusdicitut ξ 
intec hyemalem 81 antardi/ 
cnm cicculu media regione 
collocatus fpeaareadexoti 
tum nidetur,intec capricosnu & aqua* 
Mdtut cumtA/ t i L1 m,oreexcipiensaquam qusfunditutab aquario, hic ccridit orierecancro, exorirur 
fticonoexori/ autem cum p[f c ibus,fed eft ftellarum omnino duodecim. 

Q.uaeadfigucationem fidcrum pertinent,adhuncfinem nobiserunt 
difla, celiqua ptounus dicemus. S5K 

CL ARlSSl* 

10} 

CLARISSIMi VIRI Ο IVLTI ΗΥί 

Ϊ2ΪΝΪ AVGVSTI LiBERTI, DB _ Q_VIfiCLVE 

circulotum intercorpuratceleitianotanome8d 

Planeris, Lib. 1 1 1 1 . 

Voniam ininitio Fphiera: ciccuh" quinqj 3 quomodo efficerentur,oftendt£ 
mus,neqjeoscorporeiidecum innotauitnu9»,&fiduo noiriiTtmi nihil 
ad folis Curfum perrinent, hoceft, ataicos &antarflicoSide mediisdice* 
tttos ttibus.Sed qaoniam Aratus quatuor circulis fphf ram plurimu uale^ 
redtcitjneqgeoium apcrte quenquam demonftrat, uoluhratem noftram 
apecti usoft endimus.EtqucadmOduin iniriofctimus,aboreo polo fainelmusexotdiii. 

Girurasftiuum rirculum Uftude qHatuoreiTe dicemus, qui thcrinosttopii e V M ' s *f*>"*»s» 
cosuocatur,qiiocirCuloa;ftatcmconfici demonftrauimus, &finonemo 
dubirat 3 quarcnon tuciqj circuli, hoceft, fcftiuus&: hyemalis uno ttomine 
appelleiitut, ideoquodqiiem nos xftiuum diximus , nonnullis hyema* 
Irs fiat,Si quo circiilo hyeinem conftci diximus,eo cirtulo aliis xftas fit.Q.uod ίϊ uoJue* 
rint intelhgere id ad noftias collationes mu rtdi effc demonftratu m , qui inter fEftiu u ni 
cicculum Q£ ardicon fumus conftitunVnod adilloium Fphaeram qui ab hyemali αΊχιι* 
Io autardicutti habitantes nobis anripodesdiCuntur,faciliusad nofttam acceffetmt uo 
iuntatetrt.Siqii!senimuolueiiteoi:um,qaosantipodasdiximus,quiinfeaoieanobis" 
citculo conftituti uidentu'r,-fphxram facete, ηό immerito noftcum hyemaleni fibi xiti* 
oatncirculumfinxedt. Autfiquisfcriptotumeorummentionem fariens obfcure uo* 
luerit anripodas demonftrarc, 8i dixedr quibus in tapricorno fcftas fumma,aiit fri can 
cco hyems maximafiat, non impetita rationeacntiffiniedixiflrcuidebitur. Quodcunqj 
cnim noftris cuciilis cotcatium dixedt,id illis erit reftum,fed nelongiote fermone prafr 
lerconfueuidititnft utatiuif,ad inceptum ieuertamtilr. 

t)etropicocancd. 
Naciliuo circulo.deqiio pdmudicereinftiruimus ha?cfigna, fiueparteseo* &r 
runi pecfpiciuntm•. Capitagenlinoru,auriga;genu utconqj^t ucl finiftrum sign<tqu<gm 
PeLfei crus 8i humerus finifter. Andromeda auta peftore fcd manu finifira ' an ^ */"<«<> 
diuiditur. Atqj ita euenit ut capureius cfi roto peitore 8t manu dcxtra uideat f e W cm(uv 
eiTeinteLxitiuu S£fquinoftialc circulu,rcliquu autintetgftiuu &arfticu fme.Prgterea in 
code?ftiuo ciLCUlo,pedes equi pegafi uidctur pofiri,etcaput a reliquo corpote diuidituc 
oloris^&ake finiftri ons ut liolantis pats no magna.Ophiuchus humeris ut circulu fu- 
ftinere uidctur.nirgo prope hunc cotingensa capitclntet huhc δί gquinodiale circulos 
collocaca eft,uc fulgens ad auftrijleo ί pcflorcad lumbos diUiditur,utcaputeitis&:corii 
purisfupenocacrunbus pars,intethunc&ardicum circulu uideatuc.Inferiotautpars 
iiitetiEftiiiu&aiquinoiSialedtculu. Canceraurficdiuiditutmediustitintecdnosccu^ 
ioscius 3 cii:ciJlustraicaus fcxiftimeturln his fignis 81 hoc,utantediximus, ciixulo cum 
uchiturfol,cuciiitnobis, quihac inclinarionemundi urihiuc, utfintdieidepambus 
oilopartesv,noSisauttres. NeqjftatamenatexhorologiisfedexfphierxiauonCjCnm 
cnim fphaeram ita coftitucrts ut ctrculus is qui arfticus uocatu t femper appateat . Νιιη^ 
quam autemantaroicusexodatur, atqj tta fpha*raeftconfticuta, fi uolescifcnlum ajftis» 
uum diutdercin partrt ofto,ex his inuehies partes v.in fphxra appaiete , trcs autem t&H 
fra tanqua fub cerra cffe.Ataiiqufs dixedt cut fphxcx cifculos dioidamus in partes οάό , _ 
pOtiusqLninlduodcdhljautquotlibtientaliaspaites, hicnoh Fpba?cafcdfefalkre,hat ( 'J } i: f u,n 
tatiotien.:Licni?tur,porioarbitLOr.Sienimitafccentcxa:ftluoc[ttuIopaLtesdtiodecim, ^^ ^ 
exhis partes vii.dt difftiaiarn pattis appatei:e,quatuocautem 8C dimidium fub tecca fn* 
uaiietcffeJtaqgeueiiitutcumadoftopaitesadditadimidiafit, fimili rationeadpaitcs ' 
qaatuoc 3 accedatpai:sdimidia, Sifiant fuptatccumpaitesfcptem&dimidiurn paras: 

i * teliquum 

1*4 HYGINI DE SIG. COELEST. 

qtwdefl celiqtiumaotcmfubterratqiiidcm partesquatuor&dimidiuro. Igituroporttt tntellt* 
gece ur non in min utis partibus 8L dimidiis fiat 3 fed certis numeris coiiffciatur, ut euenic 
in partibusodo. Pmerea quontam fphasra dtuifa in partes xxx. euerric ut sb aMtiuo ad 
hyemalem fint partes odo.nimtrum certecos cicculbs ditridetnus in parccs odo. Prscte/ 
reaquoniam abajftiiiodrculoadiequinodialem funtquatuordexxx. Ecrarfusab x* 
quinodiali circulo ad byemalem de partibus xxx.partes quatuor,& ita nihilomiiius se* 
quinodialis ipfe per fe ctrcuUis medius diuidttur.ut dimidia pacseius fit fub rcrra,de pac 
tibusodo partesquatuor,&toridem fupra,8£tota racio adodauam parcem perueniat, 
non dabium eft quin rededimdatur in partes odo . Praererea cum fol per hos ctrcuios 
currensitecannuum conficeteuideatuc&ab omnium fignorum odaua parte, utpo* 
ftecius dicemas^incipiartxotir^etad aliud fignum tranfire ncqj ulla alia partefigni utay 
. curredeipfiquinq&drcuhdujiduntutin partesodo.Prarteieacutrifeptem fideraadeun 
dern ftarum reuertamut.quibufdam placuir, utcuiufmodidieshodiernus fueritiu (o* 
lisautlunaEtempcftatc,eiufdemmodioaauo;annoiitfuturus, ucrefphsraqaoqjdioi: 
detucin pattcs odo, Pcsterea cum uideamus odauo quocg die eiufdem fideris horam 
primamautquamlibctdeinqjeffe^tcuiushodiefuerithoraprimaeiufdeodauaquoqj 
fatura oeriffimu eft, ipfam quoq? fphajram unde hora; fumuntur diuidi iu pattes ofio» 
Sed nereliqua prietertnitcamus ia hococcupati 3 ad propoiitoi?! reuertamur. 

Aequinodiali<;. 
Ecundus ab sftiuo xquinodialisdidrculus, in quo h?c figna 8i partesco* 
tu petfpici pofsut. Ariestotusomnibuspedibusmnixusmdetur. Huneaut 
AratHSomnitimfidefiimcclem'mumeffedemonftrat,eriam minotiatfto, 
quae breui fpacio ueititut pr#ftare,id quod uditeffedk poterimas uel facilii/ 
meinteliigere.Cum fttenimmaximusdrculusaequinoftialisin fphsra,m eoqj aties uc 
afifrxus uideaturquoniodocuiiqjfuerintfigiuxcorporum collocate,uradeundem cir* 
ciilum pcrueniant,necefseeftfemcluctti fphxram.Quodcnm fiatj &ariesin maximo 
ciiculo 8i eodem temporeadlocum quo fideca reltqua perueniant, necefse eftcum ce* 
iffisioncm lecrimum drci, fednpsad drculiteffedioneueniemus,S£ieliqua dicemus.-incodctn 
tauri genua ut fixa perfpiduntur, Sifi nonnuUi ica ftnxere, nt uno genu hoceft, dextro 
nixus, finiftro prbpt pedescondngereuideatur.Debocin medto tclinqucmus. Sedia 
eodemcirculozpnaOcioniSjUtipfocifculo priecimSusexiibmetur.Hydraflexuacapi* 
te primo n t cenricibas ereftis canccum conringece uideacuc , ex inferiorc coipore hydca» 
ctatercum eocuo ueiutfixuseifecirculoconfpicitur.Item paucfftella;chelarum,codein 
adiunguntur.Ophiuchigentiaeodimcirculo^reliquocorporcdiuidunrur. Aquilafi* 
nifteriore pennapeneeumconringeus figuratacft:TOdem'qjcirciilocaputpegafi cuta 
cecuidbus nicitur. His corporibus fignoru xquino&ialis circulus finitu c . Qud fol cum 
pcruenerit, bis uno anno coficiturjquinodium, hoceftjin ariete 6£chdisJn hacenim 
parcefphxr£e8duer6iautumnusconficiexiftimatuL•, itautucc fit in a«ete,auuimnus 
inpriorepartelcocpionis.Q.uodfignumnoftnullilibramdixcmnt:pcrhunccircuium 
tranfiens fol ab arietc ad chelas effidt fex menfium diem, his locis qui intra atdicum ai 
denturorbem.nodem antem hisquiantarftieo ciccalo funtdaufi. Quaremagis hisio 
ds nemo poteftdutarc. Etrurfusabautuno ufqj ad uer,hoceftj achclis ufq? adaricretn 
perueniens efficit his locis fex menfibtis perpctais diem, in quibus anrc nodcm demon 
ftraut'mus,Econtrario aure nodcm his qui boreo polo funtproximi . Scd dehocante 
d|ximus.Neq?cnim miruefthaecoHatione fpha?rxideuenire.Eredocnim boreo polo 
ne^unqjocddenteeoenitut corporaqu«qj quajciproxima funtdcculo fetoocddere 
uideantur. Id ex hocintelligereJicebit. Cum in his partibus fphsra; habitetut• qua: pars 
eftab ajftiuo drcnlo ad orbem quiardicos uocatur,& deardico drculo hoc eft de duas 
bus urfis 8& dcacone, caputdraconis maxime niti ipfo circulo uideatur, ita utis qui en^ 
gonafmuocacur,incecsftiuu&:aEdicumlocaws 5 capntdtaconispremcte intdligatur,, 

quii. LIBER Ι Ι Ι Τ* ίο? V.t.l^-.itfT.. 

qufcti nqj Qt antedixiittus ad ipfum caput draconis habicant ica longo die ntu ntur , uc 
fisnetertiaquidemhoracparsinanaquacghoileobtingat.ItaijAcatusaic. - 
KitVH πον κίφχλη τκ νήχίΤΜ Ζχίτσίξ κκξ&ί 
yiaryovTCu. e/Wiiff Tfc »cj άν 5*>Aitt «λΛ«λβίκτι , 
Item Cicer.dicit, Quod caput hic paulutn fefe fubito'cjj cecondit. 
Ottiisubiatcgobitusparteadmifcenturinuna. 
DehocHome.quoqj in Odyflea,qni itabreuem noflemeiredicitjiltpaftorcsciim alii 
cxigant,alii reducanrpecus,pofllntaliusaliumaudire,cumuntispi!optcrnoclempe^ 
cus teducat,alter ptopterlucemexigaffed nosad propofitum ceuertamur. 

Ertiusab ajftitio circulo qai hyemalis uocatur,hiscorpotibusS£eoru par* 
tibusfinitur.Nammcdiiimcapricornumdiuidens, &pedesAquarii, pen 
caudampiftricisiHttaieitus uidetut.Diuiditetiam lepoiem fugientema 
crunbuSiSi qnadam partccorporis,&caaisfequcnt:s pedcs, Sinauisipfi* 
uspuppim»Centauri'qjccruicesaKliquo corporediuidic. Scorpionis ex* 
tremacauda,quodacumen uocatur,eodem circulo coniungicur.Sagittadiatcus code 
orbedeformatut. Huius oibisinfraterram funt,depattibusofto,partes quiiiqj ,fupta 
tetramautetreSjitaq} , ubteuiocdiesnodCjUtanredemonftLauimus, 

VartumcircnlLimzodiacumeiTeAtatusdemonftratjdequoantediximus, 
8C pofterius dicem us. Sed Aratus non ut reliqui Aftrologi ab atiere dnode/ 
cim figna demonftrat,hoceftuereinctpiete, fedacancco,hoceft, ipfaaefta^ 
te.Nosautem quoniatn ab arietcincipimus, ita procinus diccmiis. In hoc 
cnim circulo ficdnodccim figna figurantur.Arics 3 Taurus, Gemini,in histribusfignis 
uecdemonfttatur,&Kquinoftium nemnm.Cancer,Lco,Virgo,in hisfignismaxime 
ajftasconficitur.SedSolincipitaVirgineiamtraniire ada^qniiioftiuautumnale. Chc 
!a:Scorpius,Sagittarius,inhisrabusfigriisautumnusefFicitLU,eticquinoftiurnauttim 
naIe.aCp'ricbrnus,Aquanus, pifces , in histribus fignis fol hyemem conficere demoti 
ftcatur. Etfitnlillafuntfigna.xii.fcdxi.ideoquod Scorpiomagnitudine fui corporis no»; 
duorumlocumoccupatfignorum.EquibuspriorpatsC^cLT, reliquaautem Scoipio 
uocacur.PriorescnimaftcoIogicumoninesresad duodecimpartesreuocarentjUtme* 
fcs,&hoMS 3 &laticudinemfignomm.Itaqj6dfignapecqua:i!esoranesfignificatur,xii. 
eflfeuoluecunt. 

Ed quonia fepte circulis in prooemio propofitis , dequaruorcirculis men 
fionem fecimus.ne feptem exordinedetnonftracis , aliquida nobis obfai* 
riusdifttim uideatut,defeptem fuperantiii.ardicos,antari3icos, Sdillequi 
Ladeiis uocatuc.Itaqj de his dicere incipienius . At&icon igitur ocbcm fuftii 
netcaputdraconiscumreliquatbrpons parte.Cepheus auwm peftore fuo drculum 
iutigit,eodem otbenituntur6i pedes maioris urfa?,Pranerea fedile Caffiopeia: cum pe* 
dibuseiusniticuripficii:cLilo,&dedextrapedegeriu'qjfiniftco,ctpcdisprionbusdigi? 
ciseius,quiengohafiti uocatur,& niamisfiniftra Boousexteriod parteciccultperuenic 
coniiinila.Adantaiifticon autem cirCulum peruenit exttema nauis ArgOjpedesq} Cen/ 
tauripofterioresadiunguntur.Pfioresautfpcopecondngcre.Etarauideturpropeaffixa 
Eridanfq? fluminisextcema fignjficatio* 

Eliqutimeftnobis difFiniKquemfupraEaiSleuorbeni demonftrauimus. 
Ipfecninideuiditoloriscxtteniam finiftiam pennam, qujEextcasftiuum 
pemcnitfmem.PtartercatranfitmailumdextcamPerfeijSiabhumerofinii: 
ftcoaudgaipeEuenifnsfiib manum eiusdextta. Etgcminorumgenuaec 
pedeseius figni quod Procyon Qocatur.Hicdiuidensxqi^noftialem etarfliuum circu* 
lum ,tangit extremHm finem mali,quiin argo nanedefixusuideruc. Deindeturfusre^ 
uertens,genua centauci diuiditardiquo cprpore, &extremam caudam tecminat fcob 
^ionis^accummedmSagittaiiiijetaqiiiixdimidia parcempcteius tcanfiens pennas; 


io6 HTGINI DE sig. ακί coel. 

Voniam de hifce rebus expofuinias ordine, mundi ratiotiefi^etquenv» 
admodum moueatur pcorinusdicemus,6Cin duodecim ugnoru cx* 
ortu qugddndecorporaconfequantirc, &quajperueniantadoccafum. 
ConuenitHobismundumabexottuadoccafum conuerti.-idco quod 
u idemus ftellas cxotientes^d occiden tem con uerri . Sic en im primu po* 
terimtis fdrequid ficexoi'tus.,<Scquid occafus.Si quisenim noftrum aliqnis aibceritco* 
ti-acxorientemfoIem,neceffecftataosnobisafiniftris partibuseffe. Com iditafiat.il^ 
ludquoif neccffeeftjUtomniaedexttispartibHScxoria, in finiftris ocddereuideantur, 
dequo8iaiKediximus.Igitutcum uidearnusitellasexoriri^etocciderejneceiTeeftmurf 
dnmquoqjcumftelhsuerti.Sediionnulliatuni, nihilominus ideuenirepofle, utfic 
ftantemundo,ftdl£&exorianturet ocddarit,quod fieri ηό poteft.Sienim ftellre uagz 
fecannit,uecgmundusipfcuuluituc,nonpoiruntcorpocaftellisfigucaraincolumia et 
certa pcrmancre.Illud cnim uidemusin toto mundo ftdlastfracicaseffe.v.negj tio.ru tn 
curium quenqj poffe diffinire.Aratum ipfum quoq? negare fe difficiles eorum curius 
xnterpfetati poflc. Quomodo igituccum quinqj ftdlas nemo poflicobferuare, tocmil* 
liaquiicp poflirperuidcrcnifiqui permittathoc,curfusftellarum poffeefie, &mhik>* 
mtnusfigutas corporum p«manere,quod fi non eft, tota fphana ad irritum rcuocabi* 
tur-Quicun^enim fphxram fecericnon potcriicificfie,utfpha?ra ftantt, mhilominus 
fteilx necfentut.Illud etram uidemus tn extrema cauda draconis fteilam effe, quztti fe 
ueriatur 3 6Cin eodetn loco conftet.Q.uod fi onines ftellas uaga» ferunrur,hanc quoqj lo 
comourtincceffeeft 3 quodnoncuenit. Igiturnecefleeftmundum quoqj non ftellas 
uctn.QjJoniam oftendimus mundum ojbi ftellis potius quam ftellas pcr fe ueiti, niic 
reiiquadicettius. 

CVm enim traditum fit nobfs prius nodem quam diem ferri,npftem dicemus um 
braf» tcrriecffe, earricg obftarelumtni folis . EUfi nonnullidixerunt in folis curfo 
euetiire 3 Qtcum peiuencritadeum locum ubioccidercdicatLir,ibimontium magnitu* 
dincanobislumenauerafolis,&itanoaemuideri.QuodfiiEaGt,nimirum edipflm 
folis uerias quam nodem diximus. Sed aiitet eflfeex ipfa fphxra licebtt intelltgere. 

Orizon enim diuidcnsca qua; uidcntur, 8cqaxnon appatent, ita diffi* 
riii fphaerij ut femper fex figna deduodedm in hemifphsrio uideant fa 
pectci'ra,fexauifigna fint infra fub terrajgituc cu in uno eoru.fol nixus fee 
d uideatat,ab eo dcculo qui horizon uocat exoritur . Iraqj indpit luccre. 
Cumqp'nihilommus ipfemundus amatur cum reliquis fignis,Sed qud 
fadliusintdligatur,ponamus folemeffein Aricteaquoduodecim figna inftituimus 
numerare.Igituccum fol fitin Arietceoexorietedicseft, qui cum uertete femundo pcr* 
ucnicadeumdrcuium quiMefembdnosuocatuc,efFidtdieiparcemdimidiam.Scdfic 
eriamfadlinsintelligitur&rurfijsabcodcm arieteindpicmus. Cumarieseftcxortas, 
prxter eem figna funt in fuperiore hemifphaerio: Pifccs, Aquarius , Capricotnus , Sa* 
gittariuSjScorpio.Horumcumtria figna ocdderint,hoceft,Scorpius,Sagittarius, 
Capricornus,exorea funtrriaquaiarietem fequuntur, hoceft,Taurus, Getntni, Can<» 
cer, tum fieridimidium diem ncccffeeft,&ari«em petuenireadeum quem Mcfembn* 
numefledrculufupradiximus.CumautemcumteIiquislJgnisipfeanesocddit&eXi< 
ortuseftleo, uirgo, tum chdae exoriuntur, 82in fuperiorchemifphjrio arieteocdden/ 
feuchuntur.Quajcumocdderint,rurfusariesexortuscfEdetlucem.Scdneindubiutn 
ueniat,cumarieteocddentedixerimuschelasexoriri,qutdderdiquisngnis(iuerphxra 
poffet intdiigi, fic inuenietur. In quocunque figno fol fucdt exoricns , quodcunque 
ab eo figno fcptimo loco fuerit,id nodu primum exorietur 3 etira cofidetcurfum.Mun 
dus enim ipfe femel in dieac node acrri uidet.Ita$ euenir, ut ipia figna.xif. femel in die 
acnodeuideripoffint.SedncfoliscurfuSjdequibuspoftca fumus diduri.potius^ 
quodanteccepimus,enumcrauerimus,adinccpajteuenemur . Diximusenim princi* 

piuca 

L Ι Β Ε R ΙΙΙΓ* toj 

piammandtcflcnoflem,deindedicm. Internodem 8ί diempraser ambram terra» 
nihil tnterefleatbitramur.Sed quoniam fignorum fupra 8C corporam exortus inftituu 
mus ad hoc petueniemus» 

Gitutucrtenteremudoper uttofquepolosSiaxcmqucm fuptadimcn/ 
fionem fphaeraediximus efCe,8Z ita fphxta collocaca,utunns polus fem* 
pecfitfupratcctam,alternunquatn exodaturneceffe eft. Ardusquoque, 
6ί celiqua corpora quae funt in ardico circulo nunquam ocddere,reliqua 
autem omnia exonri 8C ocddere, quod mferiota fintab eo circulo qucni 
nuncocciderediximus. Idenim pQ.ffeficri hxCedocetcauIa.Videmusapudextremum 
draconis,qaod maximeaidicon extca circulum prouidec, quod quodam temporeica 
ocddereexiftimatur, uccxortuscumoccafupetmifceatur,ut&antcdiximus.Siautcni 
parsaliquaocciderede fummodtculouidetut,neceffeeftomnia,qua;iunt infcrtora 
exoriri &ocddere.Igiturconuenitnobis fidera uertentcmundo occidcre&cxorid.Pr?/» 
terea hac indinarione carli, cum unus ctrculus tca fit ereflus ut nunquam occidat, alcet 
icafittcrraefubicftus, utnunquamcxoriatut 3 quicunq}circulifuenntinfpha;ra,hoccft, 
ab xq α inodiali ad polum, qui Boreus appellacur,n ulluserit eotum qui non maiorem 
partem drcumdudionis habeatfupra tcrram. Qui autem ab arquinodiali fuetint drca* 
IoadeumpolumquiNotiusappdlatur,omnesinfedorempartem maiotem habebuc 
quamfuperiorem,8£quancomagis adpolumnorium accefTcrin^hocmaiorempac;» 
tcm fub terra habere pecfpicientuc.Et quato magis ad boteum finem flcnerint, hoc ma* 
iorem parrem circuli fupra terram tenece uidebuntur. Quo cnim ercfitoripfc polusfue* 
rit,hocmagis8£drcufi duserediores uidebuntur.Quod cumita fit.fiduo fidera fimul 
fuetint orta unum abardico altmim abantardico circulo, feriusocddetid fidusquod 
abardico circulo fueritexortum.-Ideo quod maiorem habetcircnndudionem fphira?, 
quamquodanotiopoloeilortum.Siaiuemflmuloccidennc,feriusexodeturidngnu 
quodabantardico Fuentexortum,ideo quod tota illa collatio mundi maiorem parrem 
habeacfubterra,qudm tlla parsquaein botco poloeftfinita. Etnon modo figna qua: 
i'untadardicumfmemcolloata,pr.TftantibuscorponbusautieriusoccidLiiu,autanrc 
exoriuntur quam ea quamorio polo depinximus.fed ipfa quoqj corpora inter fediffen 
riunt,nt fi quod infedusfit fignum 8Cid cum fuperioreexoriatur, tamen fedus occidac* 
Ε coutcado itaquefi qua iunt figna ab ^quinodiali orculo ad nociutn polum figurata, 
horumiiquafignapariterexortafuerint, ririusoccidentquaeproximepolumaccedat, 
Eueniteriam ut non modo qux Gmulfintexona fidcta ex bis ienusocadant 3 quar pco= 
»mt ardicutn circulum funtcollocata 5 federiam fi qua corum anteexorta fucrinc, qux 
funtad norium polum fimca,tamen anteoccidant, quam eacorpocaquxin boreopo 
!o figurata cflcfupra demonftrauimus, ideo quod maiorecitxundudione fphxrx u* 
tuntureacorpoca,quxaeqiiinodialicirculoadardicumflnem lunt conftituta.Igituc 
oilendimusquaindtnanonemundirphxcantconftituca.Nuncadduodecimfignare 
u?tTemnr,8iquorumexoiciiquxdeceliqtiiscotponbiisoccidaiuauconantuccomnie 
mocabimus, dC initiam ab ariete fariemus. 

, Ricris exortu, finiftca pars Andromed? prouenire, Ara autem ocddcre av Arirr. 

detur.Cumfidete eodeexont&Perfdcapiuuf^adumbilicujUrdubm 

forcuideatur, -ona eius utcum ufque extremo Ariae, an tauroprimum 

exorienteprodeacad lucem. Tauro autem exorto quse prius dubia fue* T,enw • 

rint omnia ftint cetta.Nam &Araomnino ocddit &Perfeus roruseft 

ostus,&autiga: caput cumteliquo corporedumtaxacad tmiftmm pe* 

dem uidetorj&piftnxdcaudaexodensprofpidtur. Hoc fignoptimumocddcreBoo/ 

tes uidetuc & fi cu quaraor fignis ocddicneq} tamen tocusad terta poteft uenire.Na ma# 

ndseius finiftra dcculo acdico codu Cj,ne<j otic,nc^ ocddic. Gcminis exodetibus tou 

, i 4. iatn 
Ιο8 HYGIfTI DE PLAHETISJ Gemmu Leo. Virgo. Lifrjvi. Scorfio> iam piftdx 3 8£ flaminis Eridani pdorgarsat*paret,&: Orion exbriri uidetur. Ocddit iu# 
tem Ophiuchusapedibusgentmriifine» Garicetexouens obfcuratdimidiam partettt 
cancer. cotonae,piftrids'qicaudam, 8C rrodnib pifcem,et caputcum celiquo corporead umbi* 
licutiidus,quiErigoiiaiinuocatur.Opbiuchumagenubusadhumeros,&anguetn 
totumprstercaput&cetuicenijquajex seftiuo circulo tenditad cotonam . Bootem 
pcopetowm 5 terratenectcSum. Exodtucautem 8C Odoniscorpusadzonam, 8ίΈΦ 
danus totusapparct» Exorrtj leonisreliqua pats occidit, coronae cum capite 8i ceruid* 
bus^nguis 8C Ophiucho ,Engonafin autcm qui uocatur,eius pcaeter finiftru m gftia cc 
pedetnnihilappatftj&BootestotusobfcuraEur» Exodtut autem caput hydre cum 
Ieporetoto 3 ddProcyoncunipedibuspdo«s canis8d aquilatota. Virgo autcm exo»* 
ens,non paucafideraobicaraLNam ftarimlyra oeritfitcum fagitta 8idelpbino 3 &0I0 
risacapiiscorpa&ufq3adcaadampcopcb£cidir,6ifluminis pdorpars 8£ equi cagut 
cum ccEuicibus» Exodturautcm hydra fineaateris, Sicanistotus, 8Z nauis argofiac 
totius nclt. Chclis cxodenubus uidecur &Bootes eXoJdens rotus , QC tota nauisappa* 
rctargOjhydra^prxtecacumcncxtremurncaudSjquodcftfubterraiExorittireeaia 
genu ct futa eius dcxtia,qui engonafm uocatur. Hunc eadem nocleocctdereetexoaii 
licet uideK.Rcliquum aatem corpu$,cum fcorpionis dC fagirtarit prouen/rparte. Pra3»r 
rea cum Cbelisexoriturcaada cencaud.Ocddir reliquum Pcgafi corpus,&oloriscxtK* 
macauda,&Andfomedai caputcum umbilico Pcgafi,& piftdx teliquo corporeadi 
ccniices.utcaputeius iblum uideatut, Sc capiit Cephei pendens ad piftrids occafain, 
cumanibusSi: humerisperaeniiadiertam. Scorpione exorienteduas partes flumi/ 
nis ocddunt ,8£ reliquum corpus Andromcds cumcapitc Cephei . Ocdditcriata 
Cepheus capiread huineros^qaxparseitcxiraardicum caculum conliitLiia,obicu/ 
ratutrtiamCaifiopeiarelupitiata occidens. Exoriruc autem cotona qua* iintecto* 
taudpedes iacereexiftimatuc,&h^dra:reiiqi]um,quod caudam effelupra diximns. 
Ptonenit ctiam QC corpus centaiid,quod cquina figura oidetut,S£ ipfios hominis 
caput, &holtiairi quarrt tcnereeum fupca diximus » Dcniqj ad id corpus qua fine pe* 
des dus funt priores, Ophiucht anrem duntaxat capuf exoritnr , & ipfias anguts 
caput, quod eft contra canctum. Ssgittaricm exerienrem Gphtuchos totus exo* 

SAguMmsi tiensinfequituc, & angois qni ab eo cenetur, capur eius qut engonafin uocatpf .Et 

finiilramanuseiufdeni. Dcniq^iyratota cu Cephei capite erhurtierisexit ad lucem. 

Occidit autcm cahis maior cum Orione toto &lepore, &aurigac fuperiote pauc 

corporis.PraEieteacaput& pedcs «ius. Occiditetiam totos Perfcus ptster crus8£ po 

dem dextrum .Argo autem puppim folam relinqnens peruenit ad terram. Qs^n* 

CdfrieoiTiw. cornus exoriens, haEcfidcra ad tcham ptemere uidetur, teliquam figuram nauis SC 
flgnumquod Procyon uocatut .Eodem tcmp"ore& teliquum cotpus occiditPo:* 
fei. Exoricucantem olot cumaquiia 81 fagitta ,8t ara quam ptoximam efle notio 
polodiximus. Aquariusexoriens,ad dimidiam pattem corpotis equi'pcdesfecude 
ceccaducit^capiucumcecukePegaG.Atetiamcentaurusacauda ad humeros uirilis 
corporisoccidic,cum hydr.T capice, 8t ceruicibus. Pifcibus exorientibas occidit reli* 
qnumhydrascorpus, S^ipfe ccntaurus.Exodtnt?.utempifclsquinonusuocatur 3 etAa 
atomedx dextca pats corpocis. 

De fole 8c Iuna Si cxteris planetis^ 

Icigitut exoticntibus duodecim fignis, reliqiia corpora ocdderc 8C ex? 
otiduidencuc.Sedutante diximus 7 nunc ptotinus de folis curfu dtce^ 
mus.Necefle eft enim folem,autipfumpecfemoueti,aut cum mun* 
do ucrti uno loco manente.Quod fi tnaneret,neccfleerateodem locooc* 
ddereetexorid, quo pddie ftient exoctus > qucmadmodnm figna eodem Pi/cey. 

Λ• - - L• Ι Β "Ε R - Γ Γ Ιΐ; 1>9 

Ibcofemptt oriuntui&occidunt. Pra»tcrca fiitaeffet,neceflcerat, : di€s8i!nofl€Sotni 
ncs a»qualcs eflc, utquam longus hodiernus dies fuerit,tam longus fempet fit fururus. 
Itcrri nox fimili catione femperiequalis permanerct.Quod quonia non eft, illud quocg 
necefleeftjCum uideamuscffedies inarqualcs, & folem alio loco hodieoccafurum,&: 
alio heri occidifle. Si igitut aliis locis otitar&occidit, neceffeefteum moueri , non fta* 
rc, folem autcm contra mundi motutn 
cuireie, fic poffumus intelligcre.-cuenit 
entmutduabus excaufis fidemio pofe 
fimus uidercQuarum unaeftcumabie 
rini infra tecram, noftcum quoqj effuge* 
re corpc&um,ita ut infcrius bemifpheMO 
*oftenditur. Altetaautemeftratioquod 
proptci: fuIgoLern (plis et uim maximam 
luminis fideta/obtcurcntur, fiue quod 
ftdlis obfiftit, ne candoc catum ad no# 
fttos perucniat afpeflus, fiuefua magnii 
tudine lut-ninisoflkit ocnlis nofttis ne 
praneceius ignem aliam cem fuperioccm 
pecfpiciamus.Qwod magis umfimile ai 
dewc.Ncqjenim folis ignemeiufmodi 
DidernuSjCuiufmodi reliquos ignesin* 

telligimus, Sed ita lumcn aucttit nofttu, , 

gtipfequoqnenobisnonignciis,fedalii 
buseflfe uidcatut. Pmcrea in unaquaqj 

*node,tduodecim figna ncccffe eft appaicte . Ideo quod uno figno fol ipfc nixus, iter frrtejje Ae 
conficere uidecut, ciiius figuram corporis ipfe fuo lumineobfcurat. Cum eo enim (i> * cn ° Se 
gnoSdoccidere&exoririuidctuf. Nonnullidicuntnostundecim figna duntaxathac "i^amL• 
ratione pecfpicetepofle, fi in eius figni prima nouifllma'qiparteconfiftat. Habetenim 
duodecim figna parteseiufdemmodi, ut unumquodqj eorum in longitudine habeat 
partes xxx, in lacitudineautem partcs duodccim . Itaq? euenit utin longitudine figno* 
tum annusfit,in latitudineautcmfingulidicsfint.il] primapattc figni nibilominus 
liosreliqunmcotpus eius figni uidete poflTcnoiinulli dicunt. Simileratione& fi fucrii 
inextrcma partefigni, quod ficrinon poteft.Namcum fol fitin qualibet paitefigni 
<Kexotiatur,itamagnum uideturhabercfulgorem, utomnia fidctaobfctuct. Illudtaj* 
men potefteucnire, utcum fol fitin prinia patte figni 8C occidat, reliquum corpus eius 
figniappateat. Sedcertius& ueriuseft undccim figna quaVn duodccim apparerepoffc, 
Pr«xterea qimiturquareiolcotra mundi inclinationcm currcns uideatur cum ipfa fi.ni 
fpha»raoccidcte3Cuerti.Nam fi folcontta fidetum occafum cutrcrct, deatietead pifces, 
non ad tautum tranfirenExoriti ctcnini ante pifccs quam aries &Soccidcte petfpiciutur, 
8t ita mundusuctti uidetuc, utprius pifcesquam ariesoccidant. Itaqj diebusxxx. fol in 
arietecurrenSj&eiuscorpusoblcurans, ficduntaxatappatetfol, utexcolocoquoarics 
exoriti uideatur, 8£ poft ttiginta dics fol uidcatucab eodem loco furgere, cxquo loco 
taurus anteexoriri uidebatutj igiturapparet folcm ab atietc ad taqrum tcanfiic Quod fi 
ita cft,neceflecfteutn contra mundi inclinationcm curretc.QjLiateautcm eucnit utante 
diximus,quoduidetuccum mudo fol uctti,cius fimilis hgccaufa eft,utfi quis in naui* 
cnke toilco fedes,inquiratad primu ttanfirc.Si nihilominus ipfa nauis itet fuu coficiat. 
Illequide uidcbiturcohtra nauiculxcurfum itc, fedtamen eodepetucnictqudnauis. 
Hqc aute ficetiam faeilius intclligitur, fi nauim diuifetis in partcs ccclx. queadmodutn 
.iplditbiisccclx.fimulmunduuanfigtt 3 eodcmodoLitantediximusfitdunij ; ecinuiia 

patte 
dmthaeloco 
ii9 BYSINI Dt -PtlMiTIi. 

partede ccclx. ronltftuaturquilibeteowrri, Nauisauteni haber uniusdid cmfunvlfe 
quidem contra nauim ite, fed cutii eaacf locumdefitiirum pecuenire inttlligttetar. 
Noneriim extranauim eft, quia rofttb ad puppim tranfii,ied ipfanauiconrinetuc; 
Item fol eutti per ipfum mu ndum itec, tonfiriat δίέο connrieatuc,oidcrur.contra mun 
du m ice,fed cii m eo peruenitad occaftfm , Cum enitti m undus tttcenties δέ fexagres fe 
conumit,tdncfoliieranhuumcohficit. 
Eftqui cdnfpicuus fupcr hos quaefiim in aftris 
Aufus haberedeuiri folem,cui tramite ic&o, 
Conditio impofica eft uigilem tolerare labocem, 

VomadeSolequguifa fiint 

nobis utiliffima cfie literis 

maudauimus, nuncdcLn* 

na dicemus, θ£ ft alta conati 
Vtfffonetur* perfcribete, fnelur riatata tioiunitfiis ad 
i^imijlt.bfchocIoddeueniniasneHoiiuilistncaute 
j^ilii^^ fr u ' us ratione tdiqueics 3 aucpibptertriaii 
gn u m laboretn defedffc , a iit in fden tia 
fuperari,no aaluiffeperfequi uideamur. 
Nosafitnbn illorum exiitimarionts d/ 
menda; caufa perfcqui inftituimus, fed 
confuetiKtinis ttoftrifctadoiiem demori 
ftrafle. Sed quod alcetiu^axH uolume 

hocperleao non uoluirtiuS,nectanidiu cem cogitatam fcripto ad aliocum tlefide* 
riumadducere,pr£Biefeacum rdiquaomniadiligeriifimcperfecud fuerimus,aiienutii 
uideuireifetlds ndiicandem perfequicaufam;Q.uaceflcucantediximus } adint%ptam 
ΚΒ£ϊί«ηάϊ: 3 & neceffado totidem uerbis deLuna d Sole dieemusdta.Lana a Sbie pera* 
lios exortus 8C occafus neceffceft mouecf 5 npn ftare.Idqj fadliosqu^ni άέ Sole licet intet 
ligece, neq? enim ta niaghus atdoreiusirl: ut qffidatocultstibfttiS, niqj ut foj dies.xxx. 
unoquoquefigno uehicur,utdiffidkfii inceileiiu quantaparticula luminis autipfius 
figni fupcreffe uideturturh id aliud tranfient figrtum.Lunatnifnini cufti xii.figna die* 
bus xxx . pfcccdrtif iicd inteliigere duobus diebus 8i fex hods, ia alib figno eltc. Hahc 
auterticum ^ Sblelurtien acdpiat, 8iitz nobis litcereuideatut, i\5eft uerifimile,detam 
muitis caiifis potms eam coitotequam moueri.Sienim iuo Iumine uteretar.illud qao* 
que fequebatut.eam Fertipdaequalem cfseopottere,necdietdcefimo£amexilerh,aut 
* omnino nallam uiden, Cum eiiim tbtuitanfegcriicurrum, folaauteni ad alttid tranC* 
irefignum intdiigatur:pra*terca fi fub iumineuteretur,huiusnunquatlicdipfiniRedbii 
portebacSed nedubiurri fiatquarefolisedipfis fieri pofsicqui umfqliiutti&ti darefupra 
fit didus. Liidxautem non fadle fiat cum alieno luniine utatnr.Eius bxc ucnfsima,uc 
arbicramur, eft caufa.Luna enim cutn extoco mundo 8Z omnibus ftellis maximeterra: 
proximauideat«r,& adadesnoftias pecueiiiat.Etquodatil tempore totitns perue* 
niatadeundem locum figni quo foi uehkur,Gbfetuarelumen eius a nbftro confpedu 
uidetur.Hocautem rryiximeeuenirdie nouiisimo cum Luna r.ranfierit iatn in dubdc* 
tim figna, &cumfoladaliud figniim tranfice uideatur,6i ptoxima fiet illi.Quod 
euenite, flcedam poteft inrelligi, ut fi quis altcai manum planahJ adoculosadmoue* 
rit,quanto magisficfccenc, hoc minusiile uidedpotel:ic,Scquanto longiusab <odi> 
fcefsedt,hoc niagis illi bthnia poterunt appacete,fimili ranone , cum Liina ad folis locd 
petueiiit,tucpcoxitiiadusu!detefse,etradioeiusobturare,utlymcn'emitrercnopofsir. 
Gumautlunaabeolocodifcelseci^tucfollHmcndicLijSCita adnofttaadiidteotpbra* 

Lunai ϊ r Ι Β Β r' πιϊ. m 

tuna»auceedipfis fic eueniccum propedimenfione fitLuna,cum abietic fol fub tetiatn 
du utaxac hoc modo, uc per mediam tercam Ω quod dicedum traieceris conugeie ροίϊίε 
folem fub terram , Lunam autem fupra terram . Qyod cum ita euenic , neceffe eit folis 
radios propter magnitudinem teuxita effedimiffos, utlumen eius,quo luna lucer, 
non pbffit adeam peruenite, SC ita exiftimatur fieri edipfts lunae. Q.uae 1Ί fuo lumi* 
ne utetecuc, licebat neapparerequidemnunquamfoIem,ideo quod luna nihilomi* 
nusluceret 3 ficnanqjacdpulumeii, utluceatcum fol ueneric perterras, fednon utali* 
quemloeum condufiorem totumqj fpadum impleat lumine . Si quis noftrum ftetenc 
in eo loco,quo fol miiiimelucet.reliquis parribus lumen a foleacdpiens prxbebir.Id 111 
lunafiedinuenitur,camfolislutiiineacceptolucetenonnulliexiftimanr reuibratione, 
nonulliexiftim3nt,cunididtucSoIinariereautinquolibecfignoeire,eumfupraipfas 
ftellasarictis iter facere.dui aucem hac ratione utimrutjongea ueca rationeerraut.Nani 
necgSol neqjLuna proximeiideraappatenc.Hacetiam decaufa nonnulli feptcitellasec^ 
tadcas finxetunt,adiungenteseodemSolem &Lunam, quodcum quinqj ftellis ferun* 
tur,Lunaenim proximetercam eft.Itaqj diebus xxx.totum mandum exifttmatuc cran* 
fice.Id hac euenit tatione,fi drculos quis intca zodaici ambitum fececit 3 eosq3 fic hoc in=» 
teruallo finxecit,ut eerta ficin medio,<3d unani a N cerra ad Lunam menfionc fecerit, quatn 
Gra:dTOi'<»{/appellauecunt.Huticautem qiiia ηό cetcum fparium pouiemiitdicere^o* 
nondixecuntjigitucabeftLunaatetiatonouno. Hacigitucte.quod bceuiffirao ciccu* 
lo deuehitucdiebus xxx.ad primum pemenitffignum. ata&m 

DeniqjcumLunaefhfubluftrirplendetamidUt 
Quum fucdnda iacet calamos, Latonia uirgo eft, 
Quumfubnixaiedetfolio, Plutoniaconiunx» 

Ab hocdcculo abeftdcculusftonoii dimidtum quo loco Metcurii fidus uehttuc. Jtaqj «liffcmitonia 
diebusxxx.adaltetam fignutranfienstatdius 3 abhocdrculo abeft f tonum dimidium tonodimidio 
qnolocottccfuuVenerisdingitaftm , tardiusquam Mercurii ftellaconfidens cucfum. 
Tranfitenimadaliudfignumdtebusxxx.SuprahuiusftdIamfoliseftcurfus,quiabeft 
ab Hefpeco, qu? cft Veneris ftella,medietatetoni. Icaqj cum infecioribtis pariter peruolae 
unoanno.ideftduodedm figna petcurrit,tncefimodieadaliudtranfiens fignu.Supra 
foleigitureteiusdcculuMaaiseftltella,qufabeftaSoletonodimidio,itac5dididiebtis 
lx.ad aiiud figiiu trafire.Hunc fupta Iouis figno orbe eft ftdla.quj abefta Mattis hcmito 
no.Itaq» uno anno ad alcecit traufit fignu.Nouifltma ftclla Sacurni,qua» maximo ueht* ' 
cucdcculo,hfcautronodiftataIoue,itaqjannisxxx.xii.percurritfigna.Ab!pibrfitamtti 
fidemcorporibusSaturnusabefttonounoctdimidio.Hacigiturrarionepotesrdfenei 5 
qacfole,neq}lunaconringcrefteIlas,&:nihilominus per 2odiaciimdrcuIii uecti. Hinc 
etiam poirumusintelligecedunam minorem eiTe fole . Omniaquaeproxima fufitno^ 
bismaiotanecefleeiteiTejquamqiia; longodiffidente intemallouidemus .IgicurLil•* 
nam uidemus pcoxtme nos effe . Ncqjcam maiore noftro afpeftuieife, qj folem. Illud 
quoqjnecefleeltcum fol nolongeabfita v luna,&a nobis maioruidetut, fi ptopeacccf* 
ferit,multo m.iiocemftiturum.Praeteteancceirecilutaiitediximus.autnullamftellam 
eraticameffe 3 autSolem paritec cumLuna,utteliquasftelbseitate. Sicnim quiiquam 
niihipoteitdemonfti-iceqijinqjftellarumcufruni.Scdicere, quodhodiequaxgcoram 
ad aliud tcanfeat fignum , quemadmodu de Soie di Luna fieci uidemus, dz π ihilomi; 
nus fuameffidccutfum,non eilercatica.Siaucemdubium eftquod hodietranfcac, 81 
ad aliud fignum cotnpaci ratione cum Luna feratiu, & fuum circulum didgacquem^ 
admodum ftellxqux funt dubi^neceiieetl: has quoqj eccare, fed non euenit uc ecrenc, 
ptxfertim cum iuo temporcad cutfum rcuertantur. Igitut ne ftellae quidetn, cum cectu 
temporead fuum fignum ceuetcancuc,po(sunceci a ace, nifi furteuolumusaccipeteexcu* 
&tioiic,quodduocorporamagnafadliuspoffuntobfecuad 3 quamfingulaei1ellcE,qua; 
non ccttos curfas conficientes uideturapparete, 

. DcVenec^ 

Srtamjlelk 

Apnd Cicerone 

t.denat.DeorZ 

thgnondicitnr II* Η Υ G Ι Ν I 

DeVenere. 
Ed ftellas quincg nonnulli 
has aiunt effe Veneris, Met* 
catii, Iouis, Saturni &Mar 
as,equibuseife maximam 
colorecandido, nomineHefperum, 8£ 
eam appellari Venerem. Hxcftdla non 
abefta fole logiusduobusfignis.fubtei: 
cius ciLculum collocata, ficutantedixi/ 
mus.Appatens autmaxime nodiu, fed 
coto menfenon plus indeficiens poteft 
uideri.Sed totus Hefperus incenos effici: 
curfus,noneodemtemporead prceteri* 
tum ttanfiens fignum. 
DeMerciuio. 

Ecuda ftella eilMercurii, η ο 

mine Stilbon,toms acuto lu 

mine,fedin afpedum non 

magnus.hicautafolcnoloi 

giosabeft figno uno, qui fempeteofde 

curfus efficiens,modo nofte prima, mo 

do aucad folis exortusincipit appacere, 

nonunquacriam perpetuo fignisquai 

tuoreftcumfole,redicnsaute, cum fole 

norf amplius efhquam tcctia parte figni. 

Dcloue. 

Ouisautftclla, nominePh? 

ton,corporeeft magnus. Fi* 

gura aut fimilis lyrx, hicaut 

duodecim fignaannistoti* 

detntranfigerecxiftimamr,etunoquoqj 

anno nnfquaappareredicitur, non mb 

nns dies triginra , ηό plus qtiadraginta, 

fedruncmaxime obfcuratur cumocci* 

dk cutn fole. Exorics autem appatetan* 

tequam fol, 

DcSatnrnd. 

Olis ftella nomine Pihae* 

tonjCorporeeftmagnOjCO 

loreautigneo, fimiliseius 

ftella:,qua>eftin humero 

dcxtro Oriois.Hicperdu/ 

odecim figna affidue ferri uidetuc, ηό* 

nunquam etiamcutn folis ipfiusfide* 

tibus apparecmodo aliis partibus adie* 

fliscirculi, hancftellam nonulli Satnr* 

ni eflfe dixecuc. Redire autem ad fign um 

annistriginta,&quodannisnonappa 

ccre,non minus dies ccigtnta, necam* 

gliHsquadcaginta, 

DeMarte. DE PLANETIS 

im« m 
L Ι Β 

DeMatte. 

Eliquu eft nobis de Marcis 

ftella dicerequa>nominePi 

coisappellatur. Hgcautnon 

magno eft corpore,fed figu* 
ra fimilis eft flima?, nonnunqua autem 
cum ipfius folis flderibus concurrens o* 
mnia peruolat figna,fedens ad primurtt 
fign um non longius bicn nio. 

QVodad quinqjfteliasattitiet,huc 
ufcg fadsatbitramurdidum,nuc 
autem demonftrabimusquibnsdecan 
fis menfes iii tercalentu r.Q.uoniam tem* 
pusomnemctimutdie&noae,menfe&anno,funtquidicnobis diffinierfir, quam* 
diu folabexoctuadoccafumpecuetiiac.NodisaaiefpaciumconilitueruiK^,quadai 
folad occafum 3 turlum ad exortutn reoertatur.Men fem auc quamdiu luna zodiacum 
rircuIumperducar.Annumautem uoIiiemnteiTe,cutn folab aeftiuo cicculo tedic, 6^ 
icodiacu m ad id fign u tn u η de in cipiebat permeritu t» 

RcliqitndeJHnt, 
SPHAERA MVNDlT 

k 
ιι4 Ι - 

PALAEPHATI GRAECi SCRIPTORIS DE NON CRE^ 
dendis fabulofis narratjpnibus opufculum,Philippo Phafia* 
nino Botionienfe interprete. 

PHILIPPVS PHASINIANVS LECTORI. 
Ala^hatihuiusa N nobtsdegt£coinlatmum idioma translari, prccterEuf&* 
bium,aurorem ptouetbiorum Grgcorum, &c^tetos,mentioncm SdStiida 
in colleftaneisita fieriobferuauimus.p«pA«$*TS^7ragwa 7rfiHvtvs yiynmg 
κατά Αξ τχξίξξΗμ, κπίεωμ $£λίχ ϊ ,τιη? Ατχντ* u: "rcyAdkvaioy κνκ<ρ'ίξν<η+ 
hoceft,PalsphatusPariusfiuePrienenfis,tcmporeArtaxerxisfuit,incredibiliumlibros 
qirinijfcripfitjquidamramenhaccinAthenaiumtcfcrunr. Ctlcbraturquo<5 aliusqui* 
dam nominePalaephatus Abydeiius,hiftoricus tcmporibus AlexandriMagni, qui va* 
tetcietera.foluriones iuterpretationesqj fabulamm fcripfilTcttaditur. Item &ternusqui* 
datn eiufdem nominis poeta Athenis, Palaephatnsfuit, qui defitu otbis &de conren* 
rioneMinerua;acNeptuni fcripfit, utin monimentis Gcecorum babctur,dequibus 
tamen nihil ad rem prajfente . Huius Pakephati noftri autoritate atqj teftimonio Vergi* 
lium eo carmineex Gitiad Meflalam ufum foiife tradur.Dofta Palxphatia teftatur uo/ 
cepapytus.HunceundemProbusinterptes Maronianus citar, fupec expofitione illius 
Vergiliani carminisextcrtio Georg. Frena Pelethtoni Lapithaegiros^dedere&c.ubi o* 
pinioncm Palaephati decentauriSpquemadmodum 8t Seruius 8t alii quidam, probat» 
Admonedusefttamen leflor,mapudProbum ubipafsimlegitur Patepharus in libro 
Arifton, fciatlcgendumeffeApifton, quandolibtieiusira appellanturaSuida £*€λί<κ 
«:5x/sa{/ 3 ideft,libiiinccedibilium,feuincccdulorum,utquidamcxponiint, αύτσψκπί 
scoy isogtayjd eft,de non credendis hiftoriis, uel falfis nattationibus, ita enim omnibns 
hifce nominibus actitulis libri ifti circunfcruntur, citanturqj aberuditis . Huncaurem 
Pata2phatu,utexSuidiBuerbiscoIligimus,libcosquin<5fcripfifreapparet, quemadmo^ 
dum quidam huiuslibrum primum uel fecundum incredibilium citant,penesquos 
forte omnes ifti libri incegfi effe debent, quomm pauculahsc, quaeadmanus noftras 
iarndecem anmfunt,opera AldiManutii peru'cnerunt,fragmenra qiifdam uetiusefse, 
quam legirimum opus eius conftat,qugctiam corrupta tnurilataq^pluribus in locis ita 
funr,8£ea maximein parte ubi deHerculeagitur.iit uix pcrcipi,etuditorum ctiam iudi* 
cio,pofsit,nifi pro captu ingenii cuiufuis, quid paucula illa,&a!ia qua?dam ambigua 
fibiuelint. Q.ua:omnia calamitati temporum (utplecaqjalia)accepta quidern referir 
mns,qua;omnibusfermebonisoperibus&latinis,.&gKEcis femper infidiataeft. Vt 
plura ad nos uelfinecapitcac membris mutilata imperfefta^qg tranfmiferir, quorum re* 
parationi ne ipfequidem Aefculapius, qui mortuos etiam ad uitam reuocabar, iubue* 
nireatqj occimetepofset . Ego ucro quantum in mc fuit in his transferedis operam de* 
di, ucculpacatetcm, utcgfidelitermagiSjquamotnate interpretaret.Quibus fi maioc 
tamendiligeruia requiretur, non mihi magisquam temporis iniuriae uitio detur. Atqf 
adeo ( utquod fenrio femddicam; quisabaliquo Gracornm hominfi hsc Palajphari 
fcripta interpollata fuppcefsaog fuifse non u tique ctiam ctedere pofsit r Etenim cum ipfi 
demendacio iampridetn maleferfipcraUdiuerfnt 5 eoruhi uahftates, quod Pakephatus 
facit, teftimonio quo^ fubcum detegi, atqg redargui non fine graui molcftia eos audi* 
te pofse,necnon incrcdibilium libros Kofeemirandum in modum dcteftari contende* 
rim.Sed ut ferio Grscos quando<5 ipfos,cuius lingax ftudiofus fempcr fui,ab iis etiam 
quaefibi obiiciuntur, purgatos ceddam, ne ue mendacio eisomnia afcribi patiar, 8i ut 
inepti nomine, fic mendacii uitio carere eos oftcndam. Talequidpiam illos in fabuloij 
Csnarrationibus fuis obfetuareuoluifse crediderim,qnale iurifpentiilli ptimi,quod 
Giceco cum alibi, tutn tn libtris de oratote memocat, obfecuarunt, qui obunenda.• arqj 

augendaei PHASIANINVS AD LECTOREM. Hf 

augenda? potentis caufa, atcem fua pemulgari nolebanc, nifi Gn. Flauius primus eam 

ptopalaiTec, quiobidcornicum oculosconfixiiTe diduseft,itares fuasGtxci fubcoc/ 

tice figmenris'<33 fabulofis occukantes, idiotas homines a myftetiis fuis atcere,ac propul* 

fareftudebant.Quaequidem PalxphatusadGn. Flauii inftacCfuos ueluti pcodens)di# 

aulgacenondubitauic,iabulasomnes,quxfupecuentaceip(aconfidxfuerant,neque 

fidem capiebant, ad hiftorias fenfum acueritatem referens. Cuitamen (cumGtiecus 

δί ipfe fit) dubium quibufdam fcio, uideri poiTe, an fidcs eadetn eius, quz castecorura 

Gcxcocum fctipris adhiberi debear, quin idem quoqueintaxandis aliorummenda* 

ciisuanusacmendaxappareat, neueexfabulisfabulasconfingere,acmendaciismen? 

daciaadftcLieienoluiffeuideatur. Q.uain te, netalequidpiamdefe crederewt, uericus, 

in pcaefarioncopetis fuiad omnedubium pcorfus tollendam ea fe dumraxat fcribere, 

quxocculata fideuiderit.qu^ueabaliis qui adeauidend3 profefti effent, audiuerit, 

ieftatur.Q.uic cesmagnam credulitatis fidcmeidubio pcocul atrogac , feqj alabe illa 

mendacii planeeximit. Tantum'qj abeft, utGraecorum more uanusipfe dse, autalio/ 

cum uanitates confouerc uelit, ut fuorumeriam mendacia detegere,<S£ in 

medium allata, fufcepra eriamadhaec uidenda, nt Paufonias, 

Plinius, 8£alti faditarunc, peregtinatione, confutacc 

nodubitet.Vtcunqj ueio tcs feiehabeat, 

iequiboniqueledocconfu* 

las,rogamus. PALAEPHA/ Vk' PALAEPHATVS DE NON CREDEN^ DIS 
FABVLOSIS NARRATIONIBVS Α PHILIf»/ 
poPhafianino Bononienfilarinitatedonauls. Praefatio. 

Α Ε C quidemdeincredibilibusconfctipfLHominum nanqjalii, 

&iimaxime, quiab omni fapientiaatqjerudirione alienifunt, o/ 

mnibus illis, qux utiq? dicantur, petfuafi, fidetn adhibere coniaef 

uerunt. Q.uidam uero nattira piudentioies, cunoi'iq?"magis,acin 

tebus negodisgj pluribus uerfari omnia iila,qua? rradantur,fieri ut 

penituscredant,addud nequeunt Mihiautomnia, quaecunq; dt* 

daiam fuerint, fieriquoq? uidentur. Neqj enim nomen duntaxat 

fuifle exifiimandu cft, nullus alioqui fuperhis fcrmo exifterct. Veruntamen ea ipfa pri* 

mmti opera,res'q3 foemnt,ac fic demnm ietmo illis fuperinduduseft.Qjia;cun<5 auteni 

fpecies & fotmxdidx fuetunt,fadz quoqj eaedem tunc tcmporis funt. Quae uero nunc 

mmimeextantfiguca^nuilo unquam temporefuetut:.Nam fihiEtuncquidem, &alio 

quoqj tempbreetant,nunceriam exifterent,£urius'qj forentQyamobrem ipfe faneMe* 

smiis.M.l\i>s^ liflum &Lamifcum Samtum hiftociaru fcriptores laudo . In principio quicquidolim 

«Te7i/ti»tM- fuerit,&nuncquoqjeffe-,atqjtuturumdeincepsaffeuerantes,quaiautfaftaqua:damres 

& m ¥ ο««*χβί» uera fiierant,poecaenugatores'qj pleriqj',in inctedibiiemagisatqjadmirabiliusquodpia 

e f xip,boce/i, conue i- terunt3l j t ift a iegenteshominesinmaximamadmirationcmpei:duceret.Egoue 

fc/t ulfuwii t° ta l' a nitnimeciTepoffe,qualia dicuntur,agnofco.Hocunumtamcn comprehendi, 

fifwt «o«!wfce quodnifialiquidfupethisfadufutffet, nonquicquam uriqjdiceretur.Accedensnanqj 

reprmcipiMBj .ipfe ad quamplucima loca, & diuetfas mundi regiones pcragras, fcniores'qj percundit* 

sicctkm ?am tus,quidnatn fuper uno quoqj eorum,qua;dicerentur, audiuiffent, quae ab iis potifsi* 

ftnias mutn intellexi,quac'ueloca ipfe uidi,&ut unam quodqnllorum fefe haberecopeti in 

mediuaffero.Athascquidenonqualiafalfddpoetisdifiaolim fuerant,fcduclutiadca 

occulata fide perfpirieda profedusagnoui, βί biilona copones in huc modu perfcripfi. 

DcCcntauris. 

Enraud tanqua ferae qtisda fuerunt,quf equotum quidcm fpeciem totam, 

cxccpto capire,habcbant.Siquiseftigitur,quitalem hanc fera fuiffe credat, 

impofsibilibushicpIanefidemadhiberepcrfuadetur.NeqjenimulIopado 

cqui atq? uiri natura conformis ef^neqj dbi eorum aliqua inter fcfimilitui 

doexiftit,neoerationealiqnapotiseft,quodpctosgutctirq5humanom equi abusdc^ 

fcendat Atqj adeo fi talis foima tu η c temporis erat,etiam η u nc u tiqj cxifteret. Veritas aut 

rciirafehabet.IxioneTheiTalia;rege exiftentein Pdiomontetaurorumanrientuquod^ 

dam fqrore ita correptum,atqj oeftro exagitatueft, utreliqua drcumquaqj montana lo^ 

ca inacceifo rcdderet. Indomefticaetenim cultaqj locacumimpetu ingmetestauriipfil 

acbores 8C ftudus hedebant , aiataqj corrumpebant . Praeconio «gitur publico nuntiari 

Ixioniafsit,qnodfiqniscfset,quitantoshofcecaperet,huiGfefediuiriasperquamplurii 

LApnhie pnmi masdonodaturumefse. Adofcentuliautem nonnulli exmonranolocopagdqjquo* 

cquitem docue/ fa m qm'Ncphcle,hoceft, nubcs nuncopatnt, equosdomaterum primum aggrefsi, 

rcjK «trais nt q Uomo( j C q U i tcs feiToresqj dorfo geftarent,ilIos docere excogitanr.Prius etenim homi 

etiAm L nw". ncs e 1 u,s ue h» nefdebant,uemm curribus duntaxat utebatur,ficautem equoium aot^ 

fo impofiti equitcs illi,adea loca,ubi tauri erant, agenteseos tmpelIebat 3 &armento fe* 

fefupcriniidentcstauros fcnebant, 8£quandoquidem ab impetu taurorum illos inua* 

denrium iLuicnesimpellebantnr, aufugiebant ftatim, uelodores enim crant cqui. At 

ctritairiwtde qnotieiifcuncjtauri firmatogrefsu confiftebant,ucrtcntesfefe iuoenescos iternm ferie* 

Sir.er ?rob. bant : ,atqjhocpaftoeosinterfccerunt.Etnomenipfum r !entaurorum cxinde Cemanti 

fortici func,eo quod tautos catccenton,hoceft, pungentes fedebant, alioqui nihil cauti 

Centauns 

L Ι Β Ε R t. n^ 

fcentauris ipfis inefcfed equi atq? uici fpecies illa cx hac retantu exiftit. Cutti itaqj tali pro 
reab Ixionepecuniasdona9Centaucirepottauifrent,prd<5 hoc fado ualdeexultarent, 
cotumdiofi infupetac fupecbi opibus ex illis faai,mala pafllm multa iam cotra ipfum 
quo^IxioneperpetcabantjquiqaidelxioncuncteaiponsLadflam nuncupacam dui* 
ptemincolebat,quiuerorcgioncmiilamtunctenebant,Lapithaeuocabantur, Inuirati 
aut cum ab his Lapithts forte ad conuiuium cenrauri effent ebrii fafti , eocum mulieres 
diripueruntjquas cum cquos infcenderefedffent>domum illico fxigientesquoimpetus 
illos ferebat,fecum afportacut.ficqTbdlum aduerfus Lapichas centauri ob hanc rem ge? 
tebant,8inodutnotempoteemuntibusin plaiiitiem dcfcetidentes infidias illisftrue/ 
bant.Diucno uerotempocecumpluradiripuiiTent,infugam fefeconuertentes,moni 
tanalocarepeccbant.Ciuibusica recedetibusequorumduiitaxat cauda: capica'q? homi* 
numalongeapparebant.Alienurriitaqjacinuficatufpeftaculurnhocanimaduertcntcs 
homincsdicececonfueiierunt.Centaurinosquideinuadentes,exNephele J hoccfl:,Nui= 
benuncupatoloco,maIamultanobisinfcrunLAtqjabhacun($fermonisfotma,inae ..... 
dibilis fabula confifla forniataqj fuit,utpote, quod ex Ncphele, loco tta dido, equus Qt Νί Ρ^«•ρ^• 
uicitimpntetorigenirifuifsent. DePafiphae. 

Afiphaen tatiti pafcehtisamotecaptam fuifsefabulantuc . Nccnon Da:dalu 
ligneam uaccam fabrefecifse, &in eam Pafiphaen indufifse, Gcqj taurum, 
eam infcendentemmulieriadmixtu fuifscqugpucrum exhoccopceCsu uiri 
qnidemcorpus6ibouiscaputhabcntcconceperit. Egouerotaiequidpiam 
minimefadlum fuifsedico.Primumnanqjimpofsibileeft.quodunius genensanimal 
alterius ac diueriigenetis animantis mutuo amoredetineatur.Nec uticg pofsibilccft ca* 
nem S£ Gmiamjuputnq; 8C hyenam ih'te'cfe,autcutn cemobubulum admifceri. Di/ 
uerfi nanqjgenerisatcg natura animahacxirtunt . Neq; adeo mihitaums cum uacca [[> 
gnea fefc mifcuifse uidetuc 3 autquod etiam uilo pafto afcendentem tauruni muliec to* 
lerare uel conceptutn,comua habentem in htero ferce potuerit.Vericas autcm fabula; Gc 
ecgo fefe habet.Minoa dicuhtcum drca pudenda morbo Iaboratet 3 a CridePandionis, 
curarumfuifse, peciHudaurcurarioms tempusMinoem inuenis quidam fatis fotmo^ 
iusTautus nominefequebatur, ciiiuscumPafiphaeamote capta fuifset, iliimifcetuc, 
puemm^exilliuscoplexugeniiit.qiiod uidensMinos, actempusquidem fuppurans Ttum Mwoii' 
exquodolorepudendom confliftari cceperir,agnofcens'qj, quodpuethic ex fe η a'tus^ r 'k* f ""«<«' 
cfeenonpofsec,eoquodpetaIiquodtempuscumPaiiphae uxoretcm non habuifset, wore «P Mi, " i 
extauto,potiusiuucncpueruilIiimconceptum efsecognouit.Neqjtamenob ideum '^ ' Stm 
interimereuoIebar,quiafui ipfius filioiufratet quodamodo obGmiliciidinealiquam 
efse uideretur.In montem tamcn qudidaeum relegatu mitrit,utin fcruitii pactcatq? offi 
cio cum paftoribus effeUlle ucro bobulcorum impecio fefe fubiicere minime uolebar, 
quodcum Minosintellexiffet&caquieab ipfo Gebant.quauieaduecfus eumdiceban 
tur,ocyusillumc5prchendiacdcrineri,miffiscdduibusfuis,uiifit,&fiquiderhfponi 
tc fequeretur,folucum ad feaccedecefinerent mandauit,fin minus, ligarum perducerct» 
Quointelledoadolcfccnisipfeptoundsindeabiit^eqjinhiontesreccpit. Vndeouesdii 
ripiens uica ficdegebat.Vetu cum Minos aliam quo^,&cam quidcmaiorem btbanij 
adeum coprehendendiirii mififfct.IiJuenis illefoiTam fibi profunda faciens, intraeahri imn iahjrw 
iefeipfumcondufit,ubtMucoficexiftente.SiaMiiioeiniuftusquiipiauitaH^ 
ptehenfus fuiffet,ad tautum protinus,ab eo intefcimendus, pcjenas'^ illt datutus,mitte* 
batur. Atque ( adeo cum Thefeum olim Minos hoftem cepiflct, ad iaurum eum mific, 
tanquam manibus ciuS peritiim. Qua rc ab Ariadna cognira, enfem in carcetcm, quo 
Minotauruminterfedt, adeurriptsmifit. DeAdarone. 

ACta;onaapcoprusdeuotaturricanibusfui(redicunt,quedquidetotum falfuni ttmis ϊή iomti 
eftCantim nanqjca pcopemodu peculiacis narura eft,dominu in primis fuuni nm<mor, sce/ 
tiel maximo amorc profequi,pcaifeaim''qj oenaricotu,qui cundis hominibus adulates, *°P ■"* ^ "* 

k % fcaudi D! liB PALAEPHATI'BE FABiNARRAT." 

cauda blandiuntiH.Q.uidatamen eius opinionis funt,ut Adxoneipiu dicantcua Dra^ 

nain cemii tranfformatus fuiflfct,a uenatodbus qbufda interfeftu fuiffe.Mihi uero Dia* 

-, ν /. ; namipfa,quoduolebathacinreefficercnon potuiffe uidetur. Nanqjuerunullopada 

rilJL^nnt ?ft cecuu ex homincmriWqj ex ceruo homtne faftu fuiife.Hafce auce fabulofas fidionei 

tumeluincieos obidipiu Poeraeformantesin medmadduxeruiu, uttalia audientes casteri hondnes,* 

«bftinendm contumelia fupecbiaqj in diuinu numcn utenda abftineredcbeant. Rei ueco hcrias uc/ 

titasita fcfe habet.Adaeon Arcadicusgeneccuicetat,uenationisamator, qui quideobid 

multos cancs alebat,& cu eisin motibus uenabatuc,bonatum recum aiqj facultans iax 

negligens prorfus Jllo aute tepore omncs homines piopriis mantbus laboiabat, opera^ 

sintfemhgens rii qs pec feetat.Nemine nanqjomnino fecuu habebat,fedilii ipfitcrra agrosqjfuos cole^ 

ψι\οΑ bat.ecficquif^quiteitatriaxiniecolebatjcxhocopeiclaborioiirsimusditifsimus^eua 

debat.Adaeoni ueto rei domefticae curam negligend , quinimo uenationi duntaxat uv 

tcnto,facultas omnis,ac uka deferit,cu aut nihil amplius ia bonis haberetdn illu homi* 

nes dtcebant,Heu mifcc Aflson,qui a propriis canibus cofumptuses,na et modo nunc 

lenociniu exercens infclicitet agcs,dicece uideliccc, putabat fore quoqj ut a meritdcibus 

deuoratuseiTec.AtijitatalequippiadeAdaeonefaftumeft. ■ 

Detquis Diomedis homines comedentibus. 

.EDiomedisquocgequis,quodhominescomedercntdicitur 3 quodquidemom* 

' nino ridiculum eft. Animaletenim iftud ordeo ί<χηο$ magis , q? humanis car^ 

r . nibusdeledatur.VetitaSaUtehiCcei^Cuannquioresilhhomincs pdmi peife operadi 

t>«r tfoiwnit c " ent ^ ac cibuob idjplunmam q; fubftantia poisiderent.utpotetefL-a ipia mambus luis 

Diomedes colentes,equos pafcereipfe Diomedes coeperat , et ufqj adeo equis ipfis tandfper delefla* 

lus eft,quoad fua bona pecdidit. Omnia naq? diuedes, in equoru nutdmentu cofam* 

pfit.Q.uaexrcamiciciusequosilloshominiuofas,hoccft,humanacai'neuefcct€snuni 

cupabain,8£fic tali ex fado fabulofus hic fermo in medium addudus cft. 

DeOdone. 

&3η^>3| OuisNeptuniatqj MerciiriifiliusOrion fiiifTcdicituc.NaH^reusNepw? 

Pla Β5§1 n ' ^ Alriones dnius Adancis filiaru in Tanagra Bczotix habitabat.Hoipi* 

iuptiterhofpiti Kgl ||E1 talifsimus autecueflet,deusaliquado hofpitiofLiiceperat.IupiterauteNepi 

bnsfauns ΨφΤΠηΒ# tunus atq? Meccunus cu forte hofpitio fufcepd ab eo fuiftent, ac benignita* 

- tem illiusadmififfetK.Eu-,utquicquiduelletpcteiet,exhoiiatiftint. Hicuero cufilicfi^ 

liiseflet,puemflbidacipetiir.QwodrcaDiitresillicubouis pelleab eoin eoru hoiiote 

facrificacijaccepiiren^in ea urina ueiuti fcme>infundentes minxeciint, et fub terra illatn 

occulrari,ac mox poftmenfcs decem fufcipi iuffetunt.Ciuibus decein tnenfibus decut^ 

vrion fis, natuseft VrionjficprimumquidedenominatuSjCoquiadutalipafto utiitaititra 

onon fcorium illud infuderant,poftea uero propterbonu noniinis fonfi Orion didus eft.Cu 

autehic fimul cu Diana uenatci, ea uiajare udleaggteffuseft, qua;illi ob hocittdignai 

ta,fcorpioneeterra ia illu etnifit,qui cu eu circa calcaneu pedis pcccuiTiiTe^intccfedtjhu^ 

ilis uero ik mortui miferatus luppiter inter fideta ipfum collocauit. 

DefeminadsGygantibus. 

iIcituretia,quod Cadmus,ut memocant, cum ia lecna draconem interfeciffet 8C 

rdentesciuscollcgtffet,coisin propriatcri:afeii)iiiauit,cxquibus poftca nadfunc 

uiriarniati . Q.uodfi uetum fuiffetnullus hominum noftdteporisaliud quip* 

BoMplitnm* piamun^prxtcrquamdentesdraconis feminadt/huiustamcnreiueritas itafcfehavi 

ftnes rcges bet.Cadmus genere PhcEnicius ccat,is Thebasaduerfus ftatrcm PhcEtiicium bellum de 

regno gcfturus,profedus eft.Cum pluta uetpalia bona hic»ut qui rcx ecat 3 haberet,detesr 

inter ca?teca Elephands ebutneos habcbat.Thebanorum autem rex Dcacon Martis fifi^ 

.„ userat,qucmcum Cadmusinterfeciffetjeiusrcgnumcccupauit. Amici itaqjDraconis 

bdlu adueifus Cadmii gercbant,cocra que,& Draconif quoq? filii infutrexcrut,qui qui* 

dem omnes tam amici up filii poikaquam uidbus iufedoces fadi, fupetad^ ab eo fue? 

mntjCad D 
L Ι Β Ε R Ι» «Ρ 

ltunt.Cadmi bona atqj dimtias dicipientes,pr£efcrtim'9 dentfs ipfos ebumeos, quo im* uouquoi spdt 
pttusiilosferebat,aufugiebant.Aln nanqjaliodifperfidiffeminatiqj fpargcbantuc,qui> tosqtdtm gen 
daminAttt'ca 3 nonulliinPeloponefum,plericHinPhocida,aliiuecoin Locrida petae* * m M e J' cd _'> 
nerunt,aquibusquidemoxlocis ucnicntes, Thebantsbelluinferebant» Difriciles q; ac j iCft d Mf 
moleftiadmodum bellatoresetant.Pofteaquam igitur ebumeosdctes,quosCadmus saos figmficH 
habebat,diripientesaufugere, Thebanidicebant,quod taliacarrKghorrendamalahaec simltquidaam 
fibiipfisCadmusdraconcmnccando, intuletat.Excuiusquidederibusmultiftrenui, Apollomusde 
fortcs'qj utrijhac 8i illac difleminan fparfiqj',hoceft, fari,illis iptis bcllum irifctcbat,quo I «i/ 0,,er£ '/« rt 
qu ide ex euenco fabula ha?c confida eft. 

DeSphinge. 
ECadmeaSphtgedicunt, quod fmquidcha?c fuit, qua»corpuS canisba* 
bens,caput&faciepuella?,alasueroauium,atquehaminisuocem haberet» 
JnSphineioautmontefcdenshsc,acnigmaquoddanrunkuiqiexciuibus sphinciusmoHi 
proponebat.Et quencunq?(illud foluece LKrcientc)intecimebar. Quod cum 
fohiereOedipus propofitum xnigma fciutilet, feleipfam (utqusgrauato animo id fe 
lebat)cxmoritedeiiciens-interfeeit.Sermoauthicincrcdibilis, acresipfaimpofsibiiis 
eft.Necgenim ralis fpecies^formaqj fieci ullo pafto poceft. Atq? adco illud fanc perquam 
puccileadmodueft,£Enigmanon foIuenreshomines,abeacam facileinteremptosirifo 
litos,uel eam aThebanis fcram ob id fagittis confoflam non fuifse, ftulcum'cp credertf 
prorfuscftciu«fuos,uelutihoftesefscnr,itaaThebaniscontemptos fuifle,ut aferailla Sp y KX ~ A i • 
deuorati permirterentiir.Habetigiturfefehocpaao ueritas.Cadmuscum muliercAma uxor [ 
2onida,cuiSphinxeratnomen,fecum habcret,Thebas peruemt. CutriqjDraconcin/ Harmomanon 
tetfeciflec,huius ipfius regnutrt oceupauit. Poft haec 8C FJraconis forotc , cui Harmonia Hwwfewe cad, 
etatnomen,cepit.InteIligcnsaut SphinxquodCadmusaliam duxiflecuxorem, acfibi m c5ltl »x ««« 
perfuadensmukosciues feabeuntem fecuturosefle,quamplurimasdiuitias rapiens,fei m7 *°H?* 
cum%cderemcaflemducens,queCadmushabebat,cum hisomnibusinSphincium 
ttiontenuncupatuperuenitj&cxtndcCadmobelluinfercbatjincuriionesautinfidiani 
do,ciim perunumquencpexillis monttbus faceret.fingulis hons pluies homines inte* 
timcbat.V"ocantautThebaniincurfioncsipfasfnigmata.Dtuulgabanthocautpafl"im Amigmau pro 
cwesMhuncmodu 5 diceritfs.ArgiuaSphinXiio$, a?nigmaqiioddaproponcs,dinpit. mffdijs at^ inf 
Quonamautmodoa;nigmafaciat,inuenirenemonoftru potcft. Publico itaqjedifto μΦ°»&μ 
nuncianGadmusiuffit,Sphingeintcrficienticuiciiiiq?,diuitiaru perquam pluciu pra** 
miurtieiTepropofitiLAdquacum OedipnsCorinthiusacceiriiret,uirequidcbcIlicisin oediputcof 
rebusclarus,acfttenuuscLiniequouelociquefecuhabebat, unacuThebanis quibuf/ "M"**• 
dam,quosin focietatem fibi aflumpferar.,nofturno tepore,ciim his monte uerfus acci 
dens,Sphiiigeipfamdemediofuftulit.Proquibuseuentibus fabula hacc in medium 
adduftafu it. Dc Vulpe* 

" ETelmeiiauutp^dicunt, quodThebanoshxcrapiens,deuorabat.Q.uod 
quidemomninofimplexacfatuumeft.Neqjenim quodpiaaliudanimal 
eft,quodterrcftreexiftenshominc tapere atqjatportarcualeat.Vulpcsinfu* λ ι οριΧ \ 
perpai - uumanimalacdebileeft,fuitautqiiidp:ataIe.Thebannsuirquida 
}onus,acpulchetiai!'sadmodufuit,quiAlopixnomtne,hoccft,uulpesnominabamr. ., . 
HuncautCumaftutiffimuseiret,6Comncis hominesptudentiafuperatet,Thebanoru ,'J "' c - 
re^ueritusneiibnnfidtasa!iquandoftriierct,ecimt3reexpulit. Quicum ualidiffimufi* ά ι Γ Λ . 
bi exerritucoparaflet ) alios'qj fecum tnercenatios militcs adduxiifet, Telmefiu nuncupa Cfptd /κ* 
tam collcm occupauiE,undedefiliens,Thebanos prsdabatur. DiccbantitaqjThebani Debaeuuipn 
homines,Alopix 3 hoceft,uulpesdidtis,circumquaq?decurresnosfubtugat.Adhucaut ***?&*& ny 
Iocum uirquida Cephalus nominc,gcncre Athcnienfis, qui magnu cxercitu habebat, ^"^^dcsjt 
cum perue»iflet,Thebanisauxiliuferens, Alopcca hunc 3 hoeeft 3 uulpcm nominatum n ftr" 
incetfecit,at^eo exlocuexeicttumeiusomnemdepulit» 

14 Nioben 
110 AL ΑΕΡΗ Α Τ Ι 
DeNiobc DE Ε ΑΒ. Ν ARR Α Τ» MetdUxns et 
argenli ά 19& 
«■ο imtentA, a\u 
ter plin. 
lynccus trtos 
fArietes uide/ 
bAt,DUW Hlfl-o 

Nlobendumuiueretfiipec filiocum faorurri fepnlchrii lapidem fadam eflemi* 
moranr.Quicunq} autem exlapide homineth>rutfus'g3 ex homine lapidem ficri 
sum^loies poffe credit,ftultus hic quidem planeeftVerum autem fioc habct , Niobe mortuts fui 
insiphylo cnr. ipfiiisIiberiScurhhpideamimaginem fibkonibruiffet-eamfupranatoium fuocum 
fepulduum pofu jt.Nos'cg Φ*• ^ anc uu^^quaj» reueraeflet, infpeximus» 

De Lynced. 

Ynceumdicunr>quod ea eciam qaz fub tecra eranr profpiciebar, quod qui* 

detn faifatn prbrfuseffc. Nam ueritas ita fefe habet . Lynceus xs , argen iatn, 

caetera'<$ meialla pritnusinquirececcepit.In qua quidc metalloium iriqiii* 

firione,lucernasfccumintra terrajpenetralia drcunferens>ibidcm easfottf 

telinquebatac futfuni ipFeies, ftrmn/qj reporrabat, Quod factum uidentes homines, 

dicereconfueaeralit,quodLynceusfub£erraneaeaampcofpicieba6,obid%argentuijti 

indefuifumafferebat. DeCa»neo. 

Aenea inuulnerabifem bmninb fuifleaiunL Quicunqjautehocad crcden* 

dumfufcipit,quodhomoquifpiafertoinuuinccabilisexiftat,amcnshicxe* 

putandas-dl.Veticas itaq? fic fehabec Cxneusgenere Theffalus , uiteratbd* 

iicis in-rebus ftrenu us ac potens 3 pugnandfqj fcieria praeditas, qui cutilalris 

111 beilis olim fuiiTecnijllotamen un^teporeuuhieratus fuerat.AttgadeOcutri Lapi* 

this fimui quandocg pugnans , a Ceniaurisinterftci riullo tnodo pbtiiit, fcd abillisfo* 

luhi copreheniuscum fuiffet,mulritudineillorurn obcutuseft, ficqjconfumptus fuit» 

Eiusica^defuHfiiLapithaEtadauerfufcipientes^nullis^qiConfoirumuulneratuscorpus 

inuettienres, dicereconfueuerant. Csneuscum aliastocofuieuitaEtemporeinuulnecas 

bilis fuerit,itidemfineullisnuncquoqj uulnetibusmortuuseft. DeCygnbi 

Dem quoqj fermo deCygno Colonienfi citcumfertur. Iltum nanqjdicuni 

tnuulnerabilem pariterfuiffe, eoquodcum pugnatotquog?is a fcienria»qs 

bellicgpeckiflimuseiTe^acTroianoinbelloabAchilleiapideperculsus&iif 

& fet.mmimetiulnecacuseft.EiusitaqfCum deiunfii cadauerhottiines intue* 

tenmtjquodinuulnerabilisquoqjhiceffe^ 

auinccabilisnuncupatuseft.Aifentitur haciri reauhi,meum'q3 fecmonetii hunc affir* 
matSicotsftaturAiaxTelamonius.iSiam^&isquoqjinuulnerabilisdifiuseftiquiuei 
feipfu m en te prbpdo petemiL De D*daio & icaro» 

[ Aedalu un^ cum Icaro filio, quanda bb caufam iti carcere aMirioe indu* 

fum faiffeaiunt,qui quideDaedaiuscum fiftirias fibipennasfabrefadendo 

aptaffct 3 undctim Icaraillincixiiuiflefettur.Sdcnria uero huncuolatesho* 

mines fadendi abfcg ulla machina, 3i artifido, pennas'qj priefcram fidirias 

habetes 3 calluiire 3 impoffibileeft.Taleigiturhocefatquod3beisdidudtDa?daluscuiri 

in carcereeiTet,ac fefcipfum pec feneftraquanda demififlfet, fcapham tnare fulcarurus, 

infcendit,quod finmlatcg Mtnos intdlexit,quazillum abeunte nauigia inieqaetehtui^ 

mittttJdautDaidalusatq?icarljsagnofcentes 5 perfccutores'^aKrgoinftareanimaduei5! 

tentes, uento teccibili ac uehementi cum impecu flante, ufi, adiiolahtes hoc eii,nauigari 

tes ciccLim pelagus uertebantut Atcj ts ipfeDardalusin terram cum petneniflct, intolu* 

mis fematus eft. Icams ueto in mari peciic,a cuius quide nomine Icariu mare denomi* 

natum eft,qui cum poftca ab undis in terra eiedus Icatus fuiiTet , a patce Dardaio fepul* 

tuta;demandatusfuit. DeAtalanta&Milanione. 

Ε Atalanta 8C Milanionehoc etiam refcmt, quod ilia quidein Jesna comu 
tata fuit,hicueroleo faduseft. Vcritastattien reihuiustaliSeft.Atalara 8CMi 
lanidn cu fimulin uenanbneeflent 3 Ata!atepueiia;, ur fccu in coitu mifceaf 
Milanion perfdadct,atqj bb iu in fpeliiuca fcoitums,ea perdudt, fimulqj' ca 
ueniur.Sed in eo foneancco leonisai^ksnai cubikecai,quicu iliotu uocesaudiflent, 

egteflS cygmsferro 

inunhieubdis 
Ctiid. 

ΗΗλανιομψίΪΜί 

malwn ab ι wpe 
ritis dicitur. 
h Ι Β Ε R Λ* 9 v-t 

igtefsicum impetu,Atalaiitam atgj Milaniotiem dilaniamnt. Non multo aatem tem* 
porepoftleoneac lea>tiaipfa exinde egredienribus,quifociun uenadoneMilanionis 
eranr, ia huiufmodi animalia Atalantam atqj Milaniona tcasfoimatos fuiffe exiftima*» 
bant. Reuerficg'ni ciuitatem 5 ipfl talia pafsim deAtalanta 8£MiIanione,quod in leones 
mtnaci ftiiffenc diuulgabant. DeCalliftone. 

TdeCalliftonetalisquoqj fectno exjftit quod uenattix cum ha?ceflec, iiria 
fadaeft.Egouerodicoctiam hancipfam motcsinhabitante,ubi urfaquaj/ 
damforteinerat,abeainuenationeconfumptamfuiiTe.Q.uicunqjigiturin ■ ■ -, 

iienarionecumeaerant,non illamampliusex urfiecubiliegredientem, fed 
folam urfam uidentes, quod Callifto puella aria fada efser, difticabant. 

DeEuropa. J 

Vropam Phoenicis filia,cum a cauro uedta fuifset,ex Tyto in Greiam mart 
peruenifsccenfcnt.Mihi uerolongefecius fuifse uidetuc, co quod neque 
cautus,autcquustamprofundumpclagusti:ansfietarepotuifseuideatur, 
neqj utiqj puellam Europam fuprataimim tam ferum animal afcendere 
uoluifse. Atqjadeo fi InppiterEurqpam in Cretam accederein animo ha 
buifset,melioremfaneuiam,qua v mha;cerat, inuenicepotuifset. Veritascei hoc habet. =. 

Crerenfis uitqutda, cuiTaurus nomen ciat , bellum in Tynhcna cegione gerebat, hic 
cum pluresaliaseo in loco puelIasrapuifset,Europam prxcipueiegisfiiiam, poftremo 
captioam abduxit.Quaexrediccrc homines folebantjEuropamregisfiliamTaiuus - \ 
afportauit, ob idqffabula hacc confifta fuit» 

De Durateo equo 81 Troia. 
Chiuosligneo in equo Iliu expugnauifse tradunt, qniquide fermo uatius 
uttq) ac fabulofuS omni ex parteeft:Vcritas"qj ipfa hoc habetEquu ligneum Durateus edmt 
ita fabticatut Graeci,m magnitudine fua poccas urbis fuperemineLet, nc pot* apud u«Te. 
tis recipi aur intra moenta duci ullo pado pofset.Dudores ueco iuxta ciuitai *'»»«*« snfo» 
*temipiamconcauoinlocoqiiodamfedebant,quiinhuncufqjdiemArgiuorumii]fii 
dia; uocatur. Tiansfugaautem Sinon cum ad Ilium pei:uenifset,llienfibusipfis perfua* 
det 3 titequumilluminttaciuicatemfuamducereomnino debeant,hocipfumaddens 
quoqj fore fcilicetiitnullopaftodeincepsGtxci aduedum eosaccedcie pofsent.Cut 
audientesTroiani cum fuifsent,& poccas quoqj urbis depofuifsent, equu ipfum intto* 
ducentes,admitcut.Pi , andctibiis'q3 mox ipfis cum fecuritate,ac nil tale uerentibus Troia 
nisdmperu fafto,cos adorti funt Graeci. Ac tali quide pado Ttoia capta eft. 

DcAcolo. 
Eolnm uentocum regem fuifce aiunt, qui Vlyki ucntosin utrecondufos u°me- oiyfiete 
dedit.Qiiaquidciemfieriimpofeibilcefscomnibus manifeftii exiftimo. 'Φ-* 
Vedfimiliusuncufuifsetidqiioderat dixifse,Aeolum fcilicet Aftroloeum ΐΊ° tie ^ mS 
fuifse, quiVlylsitempora, quibusexortus flannum quorunda uentorum mionem , ,. 
ficrent, prajdixedt.Maenia mfupethicciuitaus fua:exa?reciccandata habuifsetcadicur, mtbrovliH.^ 
quod euam falfum omnino eft. Armatos rtanqj uiros, ut reor, potius ille habebat, qui polybio 
citiitatem eius pixfidio cuftodiebant. De Hefperidibus. 

HEfpeddas muliercs quafda faifcc tradunt,quibus fnala aucea fuper malo arbore, 
quxdraco caftodicbat,fuecat.Ad quequidepotnaaurea HercUlesexpcdirionem Milefuuellad 
feccnt.Vedtastameceihuiufmodieft.Hefpccusuitqnide MilefiusccatjquiinGariaha* k^myiti 
bitabat,duas'q? filias habebat,quxHcfperide$ nominabanc.Illiq}'ipfi oues pulchraeatfj »»*'« 
foecudsei:at,quaIes Qinucin Mileto quoqj funt,quxquideob idaute? iam oucs nucu miUohcs ct 
pabantur, quoniapulcherdmuomniuremaurueft^tillaiquoqjpulchcrtirnaieratjmi* f omAa f udVlt ^ 
laetenim utpoma,ficouesquoq}apudGra:cos nocacur,qufquidemila 5 hoccft,oucs, Η ή, Μ .χ )νΛα 'ρ Λ 
cu citca maris littus pafcetia Hercules uidifsctjea abigcdo coprchendens,naui fuaeimpo βότώφαηα* 
fuitjimul^eampaftoicnomine Dracone fccumdomupecduxit,^ hocnoamplius temrHiSm 
1 ν " Hefpeto 
Sinonmbello 
Trontno fpcai* 
UrempgnificAf 

tioncmiiwntu 
EcalonUchirU 
ciuitas, οκ/ϊι.ι/ 
des , stepbanns 
deurbibus 

Scylk triremis Apud nomtr. 
Qiy$ece.xi) tiJfiottTtofoltu 

αγχλμχτοχοιοι 

De fiatuis ba Α 
DceddoinGrte 
ci*cSfi3isE»f. ■pbineus Pco/ 

nite rex 

fyriA et ErafiA ZetUsCT 

Calais Hoc ttkm lfac/ 
aus Lycophro/ 
nis interpres 
Erifichthon cur 
fdme confclius 
apud cdim in 
■hymnis Metrx 
Argetumufuno 
em Antkimtm m PALAEPHATl DB F Α Β» Ν Α R R Α Ti 

Hefpero iam ipfo uiuente.fed eius duntaxatfupetftitibusfiliabus.Dicebantitaqj hotnfe 
nes.Auteacquidemmalauidimus,qua:abHcfpendibusHeccules,draconemquo^cu 
ftodem interficiens,abduxiE,fic'qj exindc fabulofus fetmo confifius formatus'qj iaiu 

DeCotto &Briareo. 
Ε Cotto &C Briareo dicunt 3 quod cum uiri eflenc 3 centum tamen manus illi 
habebant. Quod quidcm uellediccre quomodo non ftultum prorfusefti 
Verum hoc autemin fe habet. Ciuitau inqua illi habirabant Ecatontass 
chiria,hoteit,centtmanusnomencft.Etatautciuitasilla,qufnuncOreilia^ 
des uocatur.Diccbanc itaq? homines Cottus,Briarcus δί Gyges Ecatontachirei, hoc eft, 
cenomani auxiliudiisafferentesaduerfusTitanas,ab Olympo eosexpukmnc. 

DeScylla. 
Ε Scylla etia tradunr,quod in Tytrhena regione fera quasda fuit,qaaimuliet 
quideuf<5adumbiIicumeiiet,canumueLO capitaexindeei natarint,acre« 
liqu um corporis fcrpentis habcrct, talem aut natura credeie ualde ftultu eft. 
Veritas nanqj huiufmodi eft.Tycrhenorum infulaeeranr, quscunfta circu* 
uicinaSicilia;Ionii9'finusloca,atq;rcgionesdepta?dabantur.TtinctemporisautnauiS 
ctattciremis uelox,cui Scylla eratnomen,quaiquidem ipfa triremisca:tera nauigia com 
pcehendens,cibum fa?pius affequebarur,fermdcjjobidmultusdeeaerat. Hancautna? 
uem Viyflesuehemenri&cumimpcru flanteuento ufuseffugit.Quodmoxin Corcy* 
ra Akinoo nacrauit,quo nam fcilicet pafto euaferat,& quomodo nauem illam effug&* 
rac,nauisqj pmerea eius formam defcripfitjaquibusquidem rebusfabula confifla fuit. 

DeDardalo. 
Llud etiam deDxdalo narrant,qnod ftatuas pec feambulates fabrefaciebari 
Iceuerofuafponteftatuamimpoffibilemihi faneuidetur, acrumautehoc 
habec. Quicunqj tunc remporis ftatuas uiroium ftatuatii faciebant, imagi* 
nesqj cxornabant iundos adnexosq? corpoci pcdes quibus inniterentuc,ha 
bentes, uidlesftatuas faciebant. Dsdalus ueco ipfe uno pedetanrum elato, fefe uertetii . 
tes ftatuas formabat.Q.uaobrem id uidemes homines, ftatuasa Dsdalo faftas ambula 
redicebant,acnon Lucfterasconfiftete.Q.uemadmodununcquideeriadicimus,quod 
pidi fimhominespugnaines,8£uertetesfefeequi 5 acnauesin undisfefe iubmergentes. 

DePhineo. 
Arrationibus quoqj fabulofis dePhinco dicut,quod Harpyia: fubftantiam 
eius afportabant, cxiftimant uero quidam feras uolariles has fuiffe, qua; df 
baria cx Phinei menia diriperent . Vetitas tamen fic haber. Phineus Peoniae 
rex erat,qui cum ad fenedutem perueniffer,uidendi ufum prorfus amifit 3 ii 
mulq^libeti eius mares mortui funt, iilix uero ilii, Pyria δί Erafia ai&s. crant, qua; pa^ 
tetnatn fu bilantiam omnem deftruebant, adeo u t Phineum miferu poeta? diccre caepe^ 
rincj cuius bona Hatpyix ita dilapidarenc Huius uero Phinei mifcricordia moti uirini 
eius Zethus 8i Calais, qui Borea? utri non ignobilis filii erant,auxilium"qj illi afFerentcs, 
filias eius e ciuitateexpulerunt,ac diuitias bonaqj illius difpeiia in unum congregantes, 
Tracenfem quendam illotum cuftodix prxfeccrant. 

De Merra.. 

DE Metta Etifichthonis filia aiunr, quod quorienfcunqi pater fuus utiqj uoluiffet, 
formam mutareconfuenerat, quod quidem crcdereridiculum prorfuseft. Quo^ 
modoenim quasfo ucrifimilefit 5 expuella bouem; rurfus^canem uel auem fieri-pof* 
fecVcmmautemfichabet.ErifichthonuirTheiTalusera^quiconfumprisfaculptibus 
fuis, paupercfFeduseft, huicuerofiliapulchra&honeib-.raraTqjfotmaicratjqusMe^ 
ttanominabatuc, hancquicunqueuidiflfet,dosamoreprocinus derinebatur, argento 
aurcm illius temporis homines ptod^in follicirandis mulieribus minime utcbantn^, 
fed dabancaliiquidem equos,noniuiili boues,quidam oueSjUelquodcunqj ipfa, tan^ 

quam 


L Ι Β Ε R Ι. |$' - 

quam fibi magisgtatum,uoluiffet, quocitcaTheffalihocuidentes, paffim dicerecon* 
fueuerant, congregatum fcilicct Erifichthoni uidumopera acbeneficioMetraeeiusfci 
li2fuifle,quaepatriequos, boues, alia'cgpetquam plurima fuppedicabat, quibusexre/ 
busfabulaconfiflafuit. 

DeGeryone. 
EryonemtriacapitahabuiircdicuntjquodtotumplaneimpofsibilccftjCot 
pus aliquod effe quod tria habeat capica, fed tale quid omnino fu it.Ci uitas 
inEuxinopontoeftTn'carinia,hoceft,iricipitianucupata.Eratautemtcm/ TriaimictciuL 
Μ peftateillaGeryoninteralioshominesnoniincfamigecataSjUtquidiumis, ^ eGe r>o»e i» 
multis qj aliis rebus maximeexcellebat, boum inter castera armentum perquam admi« '' ttusres •^ 
rabile habebat, adquodcumHercules,utbouesabigeret, accefsiflet, fefe illi opponen* fo erM „^ 
temGeryonem demedio fuftulitjficqj bouesabdnxir, quaeomnibuseas, dum circutn 
agerentur,infpicienribus,magnam admirarioneracutieban^mcdiocrisnanqj fllis ma* 
gnitudo quaedam inerat,a capitequoqjad ilia ufqj paruxfimsqj erant, cornua pcorfus 
non habebant,ofla nero &longa 8£lara quidem appaiebant.Percundantibus itaqj ho Forma tri corr 
minibiis,cuius nam boaes illajeffent>eas Herculem Geiyo^ 

tisexiftentes, abegifce nonftulli afleuerabant,cxquibus dtdisGeryonem ipfum tcia ca* •2&Φ$&&, 
piradubioptoculhabuiflequidamexiftimabant. {oetmcun 

DeGlaucoSifyphi. 

GLancum quoqjab equis confumpmm faifsetradunt, ignorates fcilicetequorum 
nutritorem huncetiamfuifse, qmdomefticabonanullainrecurabat,qLun imd 
fumptuspecqiiammaximoscumquotidiemagtsac magis facetet, confumptus 
eft 3 fic'q} uidusomnis,ac facultas poftremo illi defuit. 

Dealtero MinoisGlauco. 
ThiEC ipfa quoq; fabulofa narrario tota ridicula eil,quod Glancum,aim is 
mcl bibensperiifset.Minos paterintta fepulchmm,8: una cum eo Polyidu 
domini medicum niuentem adhuc, dimeffit. Qui quidem medicus, cum 
draconemquendam mortuo draconi cuipiam heibam ponigentem,anii 
madueitifset,qua illum ad uitam reuocabar,itidem ipfe.eadem herba, in Glaucum fa* 
teceoifi3S,eum ad uitam lefurgerefecit, quod quidem nullo paflo fieri poteft, impofsi* 
bileq?Omnino uidetur.Quod uero fadum fuit,talequtdpiam eft.Glaucus cum melbi 
beret ualde pemubacus eft, plurimaq? illi colera ufq? adco mota eft, utanimus ilii pcot* 
fus defecedt. Ad hunc ita malc fe habentem,quamplurimi alii medici,diuitias fefc con* ^([uoivof 
fequipofsefprtantcSjUcncrunt. Polyidus'cBpra;fertiin,qiiicum!nmemoria hcrbarcu/ ?' ° x ' Jfriw 
lufdatn naturam haberer, quam a medico quodam,qtn nommeDraco dicebatur,pet* uoamthmc rc/ 
ceperat, haceadem ufusGlaucum protinus ialuti priftina: rcftiruit .Dicebantitaqjqui* βφ# ,fecadm 
dam hoc animaduertentes 3 Glauciim ex poru mellis mortuum 3 Polyidi cnrationead frtrrb*«mi« 
bitam teuocatum fuifse. prowrrk. 

DeGlaucomatino. 
Aninmnfuper 3 qiiod& hic Glaucus,cum herbam olim quampiam comei* 
difset, immortaliscftfailus, &nuncquoq? ia mari habitat, hoc autem cre Deexitu dlm 
dereherbam hancGIauco duntaxat, neqjakericuipiam utaisequeretur,co> dinteryres a/ 
rigiCse, hominem'qjin mari, uel aliudquodpiam terrcftce animaluiuerc, poiiowjj <et ύλυ/ 
puecileadmodum cft. Hochabetnanq?in fe ueritas. Glaucuspifcatoruircrat, genete r »* Min i xm * 
qoidcm AnthedontuSjUdnatoc^qj pra:ca:teriscximius,qgi uel cunftos fui tempotis na* 
tatorcsinundisexuperabat.Contigitautemquodciimhicpcopeportuanteomnium 
£onfpe(9u 5 qui in ciuitateerantjnataretjab omnibus'qj uideretur, in locumquendam ei 
hatarecontigit, utmoxper aliquotdies, uiiusab amicisnon fuedt, natans'qjmoxab 
fcis iterum uifus eft.QuiErentibusergo domefticis eius,ubi nam locom perea tempora, 
quibus utfus hon iuecat 3 habicafsec,ia mati iefe iuiise falfo cefpondebat , Pifccs prarterea 

ununi 

ucre crednntHY. Amlfoim chi/ 
tnxu tiora. cnr 

inen iliad.it «4 HLAEPHAn DE fAEv' NARRAT. 

unum tn loctim plures concludens 82 occultansaduetiabat,iit hyemali tempore,quar! 
do reliqui pifcatotes nullos capere pifces poterat,folusipfe haberet. Giuibus ob id quof* 
cunquepifces exoptaffent, fcfe ptotinus aHaturum dFepoHkebatnr,ficq3S£quosuriqi 
chitatsin nw uoluiiTenCjeisftatirnafferebat, Glaucusobidmarinus uocttabatur.Quimoxcumin 
ri . p^otierb. de tnatinam feram incidifTeCjab ea confumptus eft.Qjio e mari nufquam rcdeunte,Glau* 
ψ ejuimortitiui cum j n mari uiueEcatqj ibi cotrfiderefabiilati itrnu 

DeBellctophonte. - 

.^_ EllerophontemabequoPcgafo,quipenaTusccat,geftarifoIitum fuiffeaai» 

1MǤ| duntMihiueroabfuidumpcotfusuidetui: 3 equum uolitarepoiTe,etiamfi 

omnium auium pennas fibi adiunxiffet. Atqj adeo fi qaadoqj taleanimal 

fait, nunceriam utiqjexiftercr.IllumetiamBelletophontemaiunt Amifo/ 

dari chimxtam interfeciffe, quae quide bellua erat,ut dicitu r, prima leo, pofhema dca# 

co,media ipfe chimaera. Quidam ueto exiftknant hanc feram fuifletria capita habente, 

quod impofsibile eft, Leonem fcilket fimiiibus cum aliis arrimantibus cibis atcg domc 

fticisatiVquoducromoitaJemnataramhabuiisejignem^ cam ipfam fpirafse dkitur, 

puerileeft. Cuinamenirnquiefo poufsimum exiilistribuscapitibusHi teltquum cot* 

Btllerophontts pus potefhrem fuifsedicendum eftc Verum ergpita habet.8eikrophontes Phrygius uic 

erat, genere quidem Corinthins,borras pukhetqj laus . Hic cum nauiginm fibi pracpa* 

pegApisnms rafset 3 mantimacircunquaqj locadeprsdabaturjiiomen autemnauis Pegafusetat,ut 

nomen nuncquoqj fuum cuilibet nauigio notnen cftinditum.Nomcn autem id Pegafi ιμμ* 

Nomi»4^{o$ • ma gj s q ^ m e q UO 3 ptu fuiise uidetimEa ueto tempeftate Amifodacus rexadXan* 

ftiHnAtllb.jtint. g_ λ , « • , r t_ ι t.it ■ J-J Γ 

Amifodtrusrex t " am flumen habitabat,iub quoaltus monsTelmilsus nomineerat,ad queduoaken 
TdmijTiismSs fus pet planirkm,pafcuacg'ab anrcrioriduitatisXanthiotiKn patteerant. Tercius rettoa 
Caria, reliqua uefo ioca inculta inaccefsaq? prorfus iacebant, homtnqj in medto hiatus 
clnnnemmons *^^fa«sniagnuserat,undeuclignisunqjfup€tafceiTdebat 3 hisautemmonsaliusChi 
majradictusadiacebar. Illo uero tempore,qnemadmoduciusregionis incola>narranc, 
anteplankiem illam habitacam leo quidaerat,re»o uero draco unus, qui paftores anv 
bocircunqaacglaedebant. Adqua: locaBeU#ophontesaTccedens,montem expngna* 
tutjSd Tehnifsus ab eo-fimul concrematuseftjferaiqj i\\x fic perierat. Dicebant itaqjdui 
1oci habitatorcs Bcllcrophontem illuc eum Pcgafo appulfum , Amifodau Chim«tam 
perdidiise,qHO ex fa8o fabula confida eft. 

De Pdope&equiseius. 
Elopemcnm alatiscquisPifatn, ut Hippodamiam Ocnomai filiadcfpon 
farer, uenifeedicunt.Egoueroeademfermede PcneIopedko,qualia6idc 
Pegafo quoq?dixi.SienimOenomaus Pelopisalatosequosu!difsct 3 non 

f ~ ^_ „. aaq}flUfiIiamfuaminuxorcm,quaetalemcurmmafcetKlit«,priEbereao^ 

J"**"! > luifset. Diceaedum itaq; potiastfuit, quod Pelops nauem impellens,quae equis quibu'& 
dam alatis infculpta erat, ad Hippodamiam puellam rapiendam acceisit, qua capta fu^ 
giensuehebatuc.TalifqjTupecfaaccefabulaformatafuit. 

DePhrixo&Belle. 
AKantinfuperPfeiixoabaricteprsdidumfuiisejqitodpaterAthamascuin 
madarein anifno habebat,quo amdito , fororefua Helle fecum aduocata, 
an'etemipfumcameaiflf(i:eridit,tnateqjaiiibofulc3nres 3 inEuxinumpon* 
tum pemencEuficquodquidetn, utcredi pofsir,per qoamdifficileeft,quocl 
acies ueluri nauigium qnodpiam eiser, marepecnatacetaiito pra:ferdm duocum homio 
num pondeceonuftus,potoerit. Etubi nam quarfo alimcnta cibi , poturqj arieris, atqj 
illocum ia mati efse poterantc Abfrtctiirn quod eos ullo pafio impaftos &abfquccibo 
potqqj'tanto tempore manece potuifse dicamus Jllud poft ha;c abfucdum eft 3 quod dt 
Phrixoquoqjdkitur, quod faltrtis iaz autocem, fetuatorem^arietem cum maflautfr 
fetjpeMem ei decsaxicqq ara Aeecs m u nctis loco, iu Hliam eius in uxocem haberet,dedir. 

~ v -- - ----- Hic 

L Ι Β Ε R ί. **? 

Mic aeco Aeetes Colchotum rex erat . Vide autem quomodo riic tetnpotis pelles HuiuCs pm V4r . i« 4 & 
modiariecincecara:appai:ebanc,quxregemquoqi ad filiam pcopciam illi pco hoc do* fcrerunupfat 
nOjUeluuciusdotein matcimoniumdandam,impulerJt*Liceteam lifqjadeomagni' {'«««"piOpttr 
facecccutntilliusmaciticonnubiodignamhadenus exiftimaflerjam uetoquidam ut • re ^y^rf^ u 
rifiimfqucmpellishaicmouetepoffecjcffiigiantjauKamhancpellefuiffeadiurigunt, „ f /k f p ro ^ c/ 
quaEfiaureaqtiidtmfuiiTeCjtatominusaKegecapi, ucquam Phrixusri petegtinusuit r«»f. 
dabar,oporcere uidcbatacDicitur quotj ad hoc uellus auceum Iaionem uua cum Gta: R« <* jwegrtf 
ria?proceribiisnauemArgonuncupatam,inipuliflTe. Verum enimueroneqjPhtixus »omakimi p rc e 
mihi tam ingcatus ergaacietem benefadorem fuum fuiffe uidetur, uteum perdete uel* ^ °** "Ρ^ 
le fuftmuerit.Necg eriam fi fplendiSiffimum fmaragdisqfplenum uellushoc fuiflet,uel Ar i eSA f„' m 
pcopter hoc folum nauem Argo illuclafonem nauigando impnliffecrcdendu eil . Ve^ tis proatrator. 
ritasicaqj ficfefe habet.Athamas Grecorumexetcitus in Phrygia pra»fed:userar.,huicaut Auirum i« | M(t/ 
diuitiarum fu3rum ptocuraror,acueluci cuftos eratuit: quidam nomineAries,quem gwwUconfit, 
pc« caeteris fidele fibi tnaximeexiftimabat.Is cu m forte Athamante de nece Ph rixo patan ta f u ^ s 4s ou 
da cogitace intellexiffet, Phrixo id prorinus fignfficat, qui quidem hoc auditb * nauetn 
aftutuni pr?parauic,82 in ca diuirias perplures i(npofuit,fimuIqi' Pelopis mattem in ea* 
demnauifibiadiungit,quaeEos, hoceft,Autoradicebatur,haEcquoqueiuisexopibus 
atqj diuiriis imagtnem auream cu m fibi feciffec , eam naui impofuit . Quo fado fimul 
cum his bonis Phrixus,HeIle6i Aries nauigantes abierc Contigit autem,quod in naui 
g.itione illa Hellc puella picx imbecillitate ntmia deficiens, mortua ell : , a cuius noniine . 
mareiUud Hellefponti nomen hoc forcitum eft. llli uero cum ad Phacon pecueniflent η &Φ°Μμ. 

fedesibi pofuccunt, ubiPhrixusOetaecegisColchotum ftliatnin niatrimoniumdui Doicm »<"««>r 

■ • j • •• tt . ■ ■ ft , 11 • • >».iruo,lcduxo/ 

xit, cuidons nonuneauream illam Aatotz imaginem potius,o£non pellem anetis ^„^1 • 

auceamdeditjhaiC(5'ueritasipfaeft. cor.T.uaecer 

. . DePhoLxynisfiliabus. w«w. 

Ε filiabus quoqj Photcynis pecquam tidicula narratio circuhfemjr, uide^ 

licet,quodPhorcysipfetcesfiliashabebat,qua:iiiciirtmunooculo,qucm oc«?« extMMi/ 

dimpxacinterovnneshabebanr,cum uidereillisopusetat^nebatiti,atqj /«,<j«oi ηημ 

ira fiebat,utquorienfcuncj}exilIis uua oculo uti uellee,capiti fuo illu infec umxhatb&t 

taret.ficcg' uidetet,quo quidem cum tl!a fatis u fa fuiiTet,aliis eutn uicitiitn t t0 *««**«&• 

cradereconrucuerat, ica utomnes hoc pafto uidecent.Cum autem Perfeus ad illas foite 

acceiTiffet, atqg eam quaeciinc oculum habcbat,cundi£i gradu a tergo adortus eflec, de^ 

nndatocnfe,utfibiGorgciriaoftendercnt,petiic,tnoitenl9 eis,iiifieam liti^ manifefta* 

tcnt miiiitatuseft.IIla! uero moitem formidanteseam pcotinus indicant. Cuius caput *,*£.** *r* 

ipfecuni amputaffetacra uolando infcenditjfimulqj' hocPolyde&eoftendens tn lapi* rimveumfrih 

dem eutn niucauit.Giuod quidem omnino ridiculum cil, liito defunfti capite } uiuen* {ns.t>roAr<uoi 

tem hominem lapideum ficrt poiTe.Quarenim quarfo adhoc facieridum utsmorruo 

iiieftcfuitautemtalequidpiani. Phorcysuic quidam Cyreneusfuit, Cyrenei ueto ge/ 

nece Aethiopes fuiit,Cyrcnenii5'iiifiilam,cxtra Hctculis columnas (Cxiftentem,incofuc, 

Libyam^araiic iuxca Aunoiia fluuium, pcope^ Carthaginem funt ualdediuites, hic 

Phoi:cysHeccuIiscolumnis,qiia:tEcsiiint,impcrans,quacuoi:cubitorum ftatuamau^ 

ream Mineruae fieri fecit.Vocaritcritm Mmeruam Cyrenei Gorgoriem,ueluci Dianam MhcriMcar/ 

ThcaccsBendiam;CretenfesDiaynam,Laccda!monii ucto Vpim. Vcrumantequafta^ g"Ke zidupro 

tuarriipfamPhorcysinteploconfirci:afret,moritur 7 tresiij'poftfenatas reIiqm'c,Stheno* Her °do.pifiy/ 

nerriuidelicctEuriaIem&Mcdufam,qua;nemini in macrimonium fefeconiungere " 4 • ν Ρ" Dwit * 

uriquam uolueruc,fed uitam coelibim degenres, fubftantiam omnem intef fediuifere, nijs ^.ΤλΙΙΟ 

&qu£eiibetuniextribusinfulis imperabat,quaeiibiin boniscontigerc.Gorgpneuci mncbiinHym 

coiiacuamillamaureamMinemafneq;intcmplofacratamponece,neq} diuideteuelle noome 

illis uidebacuc.Qainimcapud anamquanq; illacu eam ipfatn uiciisim , ueluci thefau* 

iutn quendam depofl ani 3 tcrincri dcbccccaifuerunt , Photcyni uero focius quida b.o^ 

• " l nefttiS 
11« PALAEPHATI DE FAB»NARRAT< neftaisbunus(g'uirerat,quo fuisin rebus ueluti oculo utebamur . Perfeus autem ex Afc* 

go exul,fecum nauigia robut^ militatehabens,maritima loca tunc populabatur, qai 

ratus Gocgonem haticReginatn mulimim quadam effc locupletem quidem,fed quae 

tamen uinbusimbealla effet,adnauigat pdmum in portutn,8£ftauonem ibi hauiurh 

faciens,ea loca, qujeintec Cyrencm 8i Satdiniam erant, percurrit, ab unaqjadalteram 

earum defcendens,oculum ipfum capit. Intellexerat enim ab earum una fc nihil aliud 

«x illis locis ptftec quam Gofgonem,quae magnam uim aurt in fc habebat,auferre pofc 

fe . Puells lgicur ipfepoftquam oculum ampliusin parte, fecundum fermoncm pta> 

ai6tam,non habcbant,in unum conuenerantiurantes (nam alrcra alteram accufabat, 

quodoctilumdetinerct) .Sed pofteaquam fefeptorfus eum non habcrecognouecunt, 

quid nam de co utiqj faflum fuiffet, ualdeadmtcabantuc . Interim ad eas ita confterna* 

tas , Perfeus nauigat.oailumqj' ab eis quaifitum fefc haberefignificac,quem tamen illis 

fe nullo pafto daiurum ait,nifi prius ubi uam Gorgo fit,ab cis edoflus fuerit.Minaba=» 

turadhxc nifi hoc manifeftarent,eas intetfe<oturum effe.Medufa non oftenfuram fcefle 

ait,ncmm Stheno &Euriale oftenderunt,quareMedufam ob id Pcrfcus interfecit, illis 

uero duabusoculum reftituitCum itaq}Gorgoneaccepiflet,in parteseam plnres diffe* 

cuit, 8iin triremefua feruatum ab fecapotcius rcpofuit,ipfiqj'naui nomen Gorgonis 

indidit,cum qua mox pecnauigans, ab infulanis circumquaqj pccunias affequebatuf, 

eoquodomnesquialiquidei contribuere iecufarent,interimebar.Sic&a Seriphiis, 

ad quos nauigando peruenit,pecunias peiiit, illi ueto in unum omnes fefe, utei refifte* 

tcnt 3 pfimo congregarum, ruriusq/ cum ad eos tn forum coaftos Perfcus accederet, S>i* 

riphon illirelinquetesabierunt,utipfeneminem omntno ibi inuenerit hominem, fed 

Seripi?i/i»ii</ lapidesquidemfaftos, non autem uirosamplius.-qnocircatnfulanomm reiiquispecu 

(idtsmutati n j as Cibi tradere dcneganribus,dicere Perfeus adfueuerat,uidete ne,qucmadmodum Se* 

ciphii , Gorgonis capuc uidentes, tn lapides $l uos muteniini . Id nanque malum ipii 

paififuiit» 

bcAmazonibnS» 
EAmazonibusralia pta»dicantur, quod mulieresiltequidcm non erant, 
fed uiri pocius barbari,qui ob longas ueftcs 8£ad talosufqjdemiffas ad irt/ 
ftarThracenfium mnliecum gerebant,comamq)'mitns continebant,ac bdf 
basradebant,obid autemabhoftibus iti bello percontumeliamfeminuS 
uocitabantuc. Amazonesautem fuaptenatura fibi ingenita, ftcenui bellaroteseranc* 
ExpedirionemuelOmulterumiftarumnunqua faftam fuifleCquando& nuncquo* 
que nillla apparet ) ciedete uierifimileeft. 

DeOtpheo; 

AlfusquoqjdeOrpheofemio uulgatuc,qnod fcilicetcnm cytharizantetit 

quadrupcdts,aues, atquearboresfequerentar. Idaute mihi tale quidpiarti 

fuiffenidetuc:quodBacchae furcntes foeminas erant, qujein Piecia ouiutn 

pafcuadilaniabant,aliaq3plura mala uiolenter perpctrabant. Quauiecumi 

ad montana loca fe recepifient,plures ibi dies fe continuerunt:ubi cum diudus peilna/ 

nerent, ciues fibi iam ipfis fuisq/mulieribus ac filiabus mali aliquid ab eis timf tcs, qui 

Orpheum accircnt 3 mittunt.lHuruqj'roganf 3 ut aliquid excogitando machinari uelit, 

utquoquomodopoffet 7 furcntesfoeminas emontibusdeducerct 3 quiquidiOrphcus 

cumBacchifacrafolenm'aordinauiiTet,cytharf fonoBacchatesillasdemulcens,etnon 

tibus fccum deduxit , feculas quidem primum habentes, fed qua? cum e montibus de# 

fcenderent,diuetfarum arborHm ramos fecum gerebant . Qjuod fpcflaculum uidenti* 

bnshominibus incredibilem admirarionem afftrebat.Namqj pnmo afpedu illo 3 dcdu 

fla ab eis e monribus ligna,arborcs,qua: ccuera defccndcrenr,cfle uidebatur. Q.uamob# 

rem qui talia perfpicerentita fccam dicere confueuerant. Ocpheus cytharam pulfarcs ex 

monre fyluam ad feducitjatqj ex hoc cantum fabula ipfa compofita fuit. 

Non tole» 
L Ι Β Ε R ί. ixi 

DePandora. Paimet h/ 

On tolefabilis dePandoca fetmo diuulgatus eft,quodcum ipfa exterra for* * a promrtf;«j 
mata fuiflet, aliis quoqj faeminis fimilem ipfa formam dederic. Mibiqj' hoi fomatacur.a/ 
potius fic fuiffe uidetur,quod Pandora mulier Graeca fuerit ualdediues, qug (^ He ['oduni 
quotiensdomo exibat,fefeplurimum exomare folebat, atque in primis pi* 

gmentoqaodamex tea-aconfefto fefeperungens ucebatur.Resqppfa omnino ficfe 

baber,necalio quopiammodo.Q.Lianquam fermo hacdere faftus,ad irnpoffibilia 

quardam conuecfus fuiffc uideatur. 

Degeneratis ex fraxino. 
TqnidquKfouilius magisq^ftultumeftc quam primugenushominutli Meli*nymph4 
cx fraxino generatum efle dicerec• Siqmdem Melius uir potias quidam no? *p«dinterf>. a> 
mine fuit,a quo Meliae foeminie denominatx fuerunt . Quemadmodu ab P " • et tilcro ' 
Helleno Hellenes gtxci,8i Iones ab Iono didi funt.Ferrcas infuperatque χ* \ °^Ψ• 

neas,quoddicitur 3 iBcatestuncfuiireniinqnamomninoexiftimandumeft. atAtes.L• gc«/ 

DeHercule. »««««^«4« 

DIciturquodexfeipfoHerculesfoliaqusdam habuit, ipfeigitur Phylliccs diflus, fusrmt. 
8t fi priuatus humilisq/fortisexifteret, cogitans tamen quorfum illa Herculesge* 
ftaret,combuffit,ficc$'ratioindetraftaefthocmodo. 

DeCeto. 
ECetohscquidcm memoratnr,quodTroianosemari exiens inuadebaf. 
Et fiquidem ei puellas aliquas TiOi'aniobculiffent,abeis recedcbat,fimi* 
nus , eorum toiam regionem deuaftabat.Quam nero id faruum fit crcdere 
Troianos filias proprias ceto exponere folitos fuiffe, quis non uidctcuirum 
nanqj potiusmagnum quempiam nomiiieCetnm huncfuiffedicendum eft.qaicum 
rexeffcr,mulcum roboris uiriumqj'habens,acin renauali ualdc potcns, Paludequan* 
dam in Afia,quam Troiani poffidebat, citca mare fubuecnc. Tributumq/ab eis ftbi ob 
idpecfoluebatui:,quodqutdamDafmon,hoceftueftigaluocaiK. Argcnto autemeius oafmos iributi 
temporis hominesminime utebantur, fed uafis folum , acfupelledile omnialia. Im= Α Ί«*'" in ufit 
perauitideorexilIe,quiCetonnominedicebatur, utciuitatcsquxdam triburinomine Ρ*™ 1 *™^**' 
equos fibi darent, alia? ueio puellas mirterenr.Hunc uero regem,cui nomen erarCeton, ς^**/ ceto« ' 
barbad Cctum uocabant, hiccircumqiiaqjlocailla adibat, 8£debito neceffaridq?temi> 
poietribtuu ab iis promiffum exigebat.Quod fi qua-piam ciuirates petfoluere recufaiet, 
eorum regionesaclocamaletraftabat. Peruenit &isquoqj adTroiam eopotiffimum 
tempotequandoHerculesillucetiam cxetcituGraecoruhabens,ucnit. Vndetiefculem 
cuncLaotnedon rcx in Troianoru prxfidium coduxit . Ceton ueco exercitum fuu cum Uomtion 
impetu in eos duxit.Cui cum obuia Hcrculcs & Laomcdon cum copiis fuis faftitffent nerculeinau/ 
illum intetfecemnt.Q.uo ex fafto fermo fabulofus confidus eft„ *'''"»» ^roia/ 

DeHydra. Horm cmdiKii 

Llud quoq? fuper hydra dicitur, qaod Lerneus ferpeseraf, quinquaginta ca^ 
pita,unicumqjdiintaxatcorpushabcs.Etpoftquamex illiustot capitibus 
tinu excifum fuiflent,duo alia ibi capica repullulate folita fmfle Cancrumqj 
infuper illi aduerfns Herculem h^dratn occupatem, auxiliatu fuiffe.Si qnis 
igituc fit 3 qui talia fuiffc omnino perfuadete fibi poffit,fatu us his quide eit» Veru namqj 
hochabet.Lernusrexerat,habitabatautomneshomincs tunc tcporisin pagis,& uni* unmsrtx* 
cuiqj locorum iftorum reges fui prarcrant.Stcnelus uero Perfei fihus,Mycenas locu ma* i» pagis hnbli 
ximum&hominumftequcntiahabitatum,tenebat:huicLernusrex minittie fubiici tmeshomma 
uolebat,bellum ob idinuicem ambogercbant,in ingreffu auteregiuiiisetus Lerniop* 
pidulum quodda fortiffimum ccat,quod qainquaginta aiti fortes fagitrifcri cuftodie^ 
bant } quosintcatumminclufecac,acdiut;nonoduL-ndq;cemporepcoprxfidiueiusloci 

1 ι derine? 
ιι8 PALAEPHATI DE FAB.NARRAT. Kyird caMU 
nomen, cr So/ 
pbi/i. apud eU. CArcinns dux TricAriniA 
cmitAs Cerbentsums 
tx cartibusGe/ 
ryonis 

Mycenetu Mo/ 
lottiis 

ΜοΙοβϊ cAnes 
apudsnid. Alccftes EiiWpiV 
dis Tragcedu 
MortuusAd w 
t&rcxocAri non 
potcfi $«'«, proKerb. 

Aicfjfe uirAgo. 

DehAcaliter 

fnlgentius 
detinebat,nomen huicoppiduloHydraerat.Ad hunclocum expugnadum Herculem 
Eurifthens niittit, qtii caftellu ipfum expugnauit . In hac ueto oppugnatione fagimfeti 
qniin turncLanc,ignem in hoftesdemittcbatJagittas^eturdiaculabatur.Etquotienf/ 
cunqj euenerat u t ex illis fagittiferis quifpiam u ulnecatus caderet, duo ftatim alii in de* 
moLtuiuntuslocutnaffutgebant,6ihocquiafotciffimus iseffe credebatur, quiantea 
ceciderat.Pofteaqua uero ab HercuIeLemus ia bello uitibus inferior premi fc aidit, ex* 
terniexeccitusauxihumcoducitui•, Carcinoducequoda, quiuitmagniroborisacbeU 
licofusauxiliumafFerens,unacumL€cnoiun(aiscopiisfuisin Hecculem impetum fe* 
cit,cui quidem Hetculi lolausiphicli filius,atq3 ipfius Herculis nepos,Thebanom exec* 
citum habensauxilium quocg tnlit, ficq/cum ad turrim Hydrcoppiduliimpetu faflo 
acceffiffet,incendio illaconcremauit,taliq/tobotemilitarieos Hercules expugnauit, 8£ 
Hydram ipfam ditait,omne una exetcitum petdens. Qua ex re gcfta fecmo talisab iis, 
quihydrafcrpentemfuilTefcribunt,&fabulamhuiufmodiconfingiir)t 3 formarusfuir» 

DeCerbero. 
Erbernm canem fuiffetriacapira habentem narrat. Manifeffunrtamen cli, 
quod <S£hicCerberus, queadmodu GcryOnesaciuitareTricadnia, hoceft, 
tncipitenucupata 5 denominatuseft.Dicebantuerohomincs,pulchei:mai! 
gnusq5'canisiIIeeftTcicarinios 3 hoceft, tciccpsCerberus 5 dequoilludquoi 
quedicituc,quodHerculcs olim ipfuni ab inferis deduxit. Sed tale potius quidda iaiu 
Geryonicumbobusfuiscanesmagniaciuucnesfimulerant,quoruuniCciberusno* 
men erat,alteri uero Orus 3 hunc Orum nuncupatu Hercules in Tricarinia ciuitatc ante* 
quambonesipfasabduceret, inreremk.Cerberusuero folus boucs fcquebatur. Hunc 
cum Myceneus uirquidam Molottus nomine percuperet,primu quidem ab Euriftheo 
fibi illum daii petit,co uero nolente,paftores inducit,utcanem ipfum in Laconia iuxta 
Tenaron fub fpelunca quadam tetinere uelint.Quod cum feciffent. ex fuis canes quai> 
datn fceminasad coitum cum illo mittit.Hoceodem temporeEuriftheusHcrculem adi 
Cerbericanisinudbgationemmifit.Qmcum uniuerfam Pcloponnefum citcumlui 
ftraffet,tandem adlocum ubiCerberum canem effefibi didu fuerat, pemenjt, ubi de* 
fcendcnscanemexantcoabduxrt.Dicebantitaq3homines, quod Hercules perantrum 
quoddamadinferosdclcendiffe^cancm^abinfetisadaurastcaxiffet. 

DeAlcefte. 
RagcediadignusdeAlceftefermo narratur, quodcu fortemoriturus Ad* 
metus effet 3 moi:tem fibi pro illo Alceftes elegit,quodq?'Herculeseapiecai! 
te motus, cum ab inferis reduxiffet, Admeto reftituit» Mihi uero nemine, 
^T^^PJi mortuu qticmpiam ad uita reuocarepoffe uidetur.Sed talequidda fuir.Po 
HlgllS » fteaquam Peliam patrera fiiiaeinteremenint, Acaftuseinfdem Pelia; filius, 
illas perfeqnebatnc,qoas nullo tamen pafto coprehenderepotuit,Alceftis etenim ad ne* 
potemciusAdmetumPhecasconfugit 5 adqiiemIocum cumAcaftus quoq? ueniffer, 
qui eam pecfequebacur,S£ab Admeto,qui tum fortead ignefedebat, eam dedititia fibi 
dari petiiffet,minimetradeceilli eam uoluit. Quaobrem indignatus Acaftus, ualidiiH/ 
mum cxercitfi,que in Admetum fiftcrct, comparat, atq; urbem cius oppugnat . Qyod 
uidens Admetns multos fccum duaores ac milites habes,extta ciuitatem, utcis fefeop^ 
ponetet,egreditur.Sed accidit ut oiuus nodurno tempore ab Acafto comprehcderetur, 
qui ei quoq? captiuo mortetn minabatuc.Q.ua tem cum Akeftes intellexiffet, quod Ad* 
meto propter eam mors imineret,egreffa prorin us fefe ipfam Acafto ultro dedit,qua co^ 
pcehenfa,Admctum illeliberauin Dicebantitaq; homines, uirago Alceftis fpontcqui^ 
dem pco Admeto mottua eft.Nihilq?'protfus,quod fabulofe fupet hac re commentum 
fit,uerum habetuc.Atqjadeocum perilludtepusHercules fotteDiomcdisequasquoda 
ex loco duceret,perea Theffaliazloca itet fecit,hofpiu'oq/ ab Adtncto fufceptus cft,a quo 

lugente 

L Ι Β Ε R Ι. 1*9 • 

Iugcieeum HerCulesAlccftiscalamicate intelIexifiet,miferationeeius motus,Acafto fefe 
opbofui^dus^exetxituomnedeleuit^quiEcun^illifpoliaabftuh^intecfuos ipfius 
exefcitusmiiitesdiuifit.Alceftem^Lecuperata Admeto leftituir.Dicebantitaq? homines 
quod Hercnles ultro a morte Akeftin liberauerat 3 &ex hoc fafla fabula formata fuit. 

DeZetho. 
Vm plenqjaliitumaximeHcfiodusttadit, quodThebana moenia Zethus 
8C Amphion cythaex fono ftruxecut . Exiihmant ncro quidam illis ipfis cy/ 
tharizantibuslapides fponce fua mcenia infcendere folitos iuiffe.Reuera ta* 
mea hocitareshabet.CydiarcediZethus&Amphion perfcfti erat 3 artcm'qj Argentuminsv 
fuam mercedeinuitati oftendebant,argentum autillius tcmporis homines cum mini* fnwnerat 
mehabei:et 3 iudebantAmphion &Zethus 3 quodfiquiseoscytharizantes audire uellet 
pto praimio ad murum conftrucndum accedens in eo fefe exercetet, neq, enim lapides 
ibicythat«fonumaudituriftabant,necfinerationealiqnahominesetia diceteconfuei 
nerantlyriEbencficioThebanummurumconftruaiimfiiiire. Delo. 

X mulierelo bouem faflam efle, oeftrdqj agitatam cx Argo in Aegyptium 
macepecueniffcdicuiK.Vccum authoc habet.io Aigiuoium regisfiliaerat, proHcrodoto 
huicciueshonoremhuncdederanc, quodArgiua; lunonis facerdotem fe* ϊηγτηηο 
cerant. Vccum cum praegnans fafta eflet,patce & ciues ucrita, e^ciuirate pro/ 
tinusauftigit.Argiuiueroadcaminquirendautbccxeuntes,&ubiearniiiaenerunt,co 
ptehendetnesin uinculis habebantDicebantaijrid uidentes 3 quod Io tanqj bos furens 
in Aegyptum aufugit,ubi cum peroeniflet.pepetitjindeqj fabula conficta eft. 

DeMcdea. 
Edea,iitdicitur 3 fenioi:eshomines coquens 3 iuueneseos faciebat.Fuirnero E«/c&.i»x. 
fimilequid.Medeatalisnaturaflorem quenda piima inuenit, quicapillos ■ pr<e-pif.«t«»g. 
albos nigrosuefaciendi poreftatem habebac. Quibufcuncgigitiic homini* ^^ρ',ίίο",!•» 
bus,qui cx canicie cxiredcledarentLic,nigros capillos apparere faciebat . Ptii 
maquoqjhxcexperimenwcalidilauaciicuiufdamuimmedtcd haberis,inuenit, quo 
uolentibus omnibus mcdebatur,atqj hajc non in publico 3 fed dam quidem agebac, ne 
quis medicorutn talia addifcere poflfet. Hnic ueio copofitioni qua utebatur, nome crat 
ParepfifiSjhoceftdccoftio.Quicunqj igituthomines hacdecodione utebantucagilioi p«nW's 
resptorfusmagisqjTanifiebant.Ex hoc Mcdex praeparadoncm hanc quicunqjuide^ 
bantdebetes fcilicet ; ligna,8£ignem,quod hominesMedea clixando coqucrct,exiftima 
bant.Pelias uero homo ienex 8C tmbecillus hacdecoftione cnm ufnsfuiffer, quod eam senis ?et 
fuftinerepraefenetfurisdebilitatenon potuitjConfumptuseft. Uxmors 

DeOmphale. 
Vod Omphalemulieri HeLcuIesferuiuit 3 dicitut 3 qui quidem fermo ftultus ucrcuHisimr 
eft;cum &ipfiOmphale&cxcerisfuperillamexiftenribus maioris condi* per/nm 
donishominibusHerculesimperarepotuetit.Talequidpiam igiturfadum 
fuit,OmphakIordanisLydia;regisfiliaerat 3 quaeciim Herculis roburma* °mpb<«/e 
ximum audiuiffet,ad eum amandii indufta eft, ad quam cnm appropinquaflec, Hec/ 
culespariquoqjmodofoEmaeilliusamorecaptuseft.tnixtiqgTimtil funt,atqueexillius 
cSplexu Laomedonte filiumOmphalegenuit.Lfftatusueto Hercules,6iexillaaolui 
ptatem capiens,eam loco fui imperaie fincbat.Quod ftulti uidcntes Heiculem Ompha 
leferuice crediderunr. DeCornu Amalthea:. 

COrnu Amaltheaefecurti Herculem ubiqj portareiblitum fuiffeaitin^cuiasbenei 1 λμχλ,ιύκί 
ficio qaascunqj oolebat, fibi fiebant. Veritas autem fic . Hcrcules cum ad Iolaum «f«. ^rouerb. 
nepotetnfuum perBoeoriamiret,inThefpiismotatuseftquodam in hofpitio.ubimu 
lietformofa&honeftanomine Amalthcacrat.CuiusfoimadclcflatuscumHcrcuIes mdtbe* 
elTet 3 pec aliqaod ibi cepus hofpitattis eft, Q.uod cu Iolaus grauiter fecrer, pecunias q uaf* 

1 3 dam, 
pnm4 exco/ 
gfctt 
be AmahheA 

hoc ide SuiaAS 

C7* Ert/fotins 

Wmeti intcrp• 
bifci lufusa/ 
fud Onid. 

tlores infcripd 
nominA f Vtr. 
{youidi.inx. 
Mcwmorpljo. 

Viie AkIg ell. 

lib.i^.cA.tj.et 
plut.in uitAhb 

tibiAd- Dchoc ctmnc 
cXiCurtAnlih.t De PhAone Ae/ 
limus : er Lw/ 

ciams in tyiodA 
cklogo Dfyhne ex U/ 
dona c Terra 

gemUma^ud 
interp. tyco, et 
ijd PALAEPHATI DE.F AB..NAR.RAT. 

dam 3 quasexluci:o Amalthea faciebat,m cornu quodam accumulatas ei aufetreexcpgi. 
tat lis etenim pecuniis quaiciinqueHttcules udlebat ei Amalthea emebat,petegrini tta? 
queiiIucfimuldiuertentes,HcrculemcomuAmakhea:habuiffedicebant,€xquoqua2 

cunqg uoluiflfet fibi ipfi emebat,atcjj iade fabula confida eft, 

DeHyacintho nacratio. 
Yacinthus adokfces Amiclaeus erat,pulcher 8i honeftus fads^Hunc Apol* 
loquideuidit, uidit&huncZephyms^ambocgilltusfbrmai amorecapti 
funr,in eius^ gtaria & honote cettadm artes utetcg fuas illi exhibebat. Sa* 
gittabatnancg Apollo 5 Zephyi:us uerofpirabat,fedab illo cantus& uolu«= 
ptas ueniebat,ab hoc uero timor non nifi ac perrurbario fibi ttat . Itaqg in 
Phcebiamotem fcfeiuuenisindinat, ob idcg' Zephyrum pra; zelotypiaad bellum ar/ 
marefecit:pofthaecqusdamHyacinthoexercitamenta cum Apollineerant^inquibus 
cum fefeexeccecet 3 a Zephyro fibi maximerimcndom erat 5 difcc% prgfmim,quem eum 
adqiefcenrislufuDeus praparaffet.&abilloiam defcendiffet,apueidq? moxieuare* 
tuE,Zephyrifcaudeincum ipfum decidit, qui Jta mortuuseft.Tercauero tantzcalai» 
mitatis memoriam ullo modo dcfertam omittere nondebuit,quinpro adolefcentu/. 
lo, quod fecit, florcm Hyacinthi nominis emitteret, in cujiis quidem foliiscias ipfius 
Hyacinthi nominis principium infcriptum fuiffememoranr» 

DeMarfya narrario. 
Arfyauiragreftiscrat,qniMuficustamenfaduseft.NamcumMinerQa 
ribiasodio baberer, quoddepukhdtudine nonihil, cam eas inflabat, 
fibiauferrcntjUtcx fontequi imaginem ri fuam reddebar,agnauit, illas, 
abiecit: quas cum Madya paftot acccpiflTet,labds fuis admoaitJllx uero 
dininum quenda fonum 5 eriam inuito ilIo,qui cas inflabat,per fe emit/ 
tebant.Exiilimabatuero Macfyasex artepouusfuafonum illumfietf, 
quamquoddiuinailiisnisquKdaincffct.Cluarehacperfuafioneimbutusmufasiatn 
quo<5 ipfas,atqj adeo eriam Apollinem ad certatnen inimabat,quos nifi fono tibiaram 
fuperaffct, uioere fc neuriquam uellc amplius dicebat . Quarccum in cettamcn Deus 
Apollo defcediflet 5 Marfyas uincitur, fimulcgOjm uidtoria pelkm excoriatas depofuit» 
YidiqTego in Pbrygia fiu idum ipfutn Matfyam ab eius ipfius nomine diftum, cuius 
curfum ex Marfyg fanguine fied Phryges dicebant, 

DePhaone. 
Haonis uita omnis chca nauigia inq; re maritima erat, portitor nan^ in ma 
ri fatc, quo in officio nullum unquam delifium in quempiam perpetcauic 
Modeftosq/adeo erat,uca nemine poctodum recipeier, qui foluendo non 
eiTet. Morumautem iftiusadmiratioquxdam apud Lcsbios erat, fimul^' 
buncDeus laudauit. Deum autem Venerem nocant,quaecum fenefcendshotninis, 
hoceft,mulieris foEmam at^ habitum induiffet, ad Phaonem acceffitjdecg nauigati.os* 
heuerbaCumipfo facir, acurcamnaui fuatcaiiciar, pedc:ille uero, in defemiendoet, 
cekritate ufus quam primum iilam traiicit,prcemium<5'n ullum ab ea petit.Quid igituc 
pofthiectali pio munereegitVenusiPhaonem ccrteexfeneformofum iuuencm illam 
feciffe dicunt. Atog hic quidem Phaon illeeft, cuiusamorccutn capta Sappho effct, fefe 
intedmeus atnocetn iilum in fanguinem mceroremqfconueitit. 

De tadone narratio. 
Etrae uifum fuitcum Ladone fluoio ad coituna defcendece, 8C pofteaquam 
cumeofemifcuit,exciusc6prcffucocipiens,Daphnemgignit.HancApol5! 
lo Pydiius amauitjuerbai^ atnatoda ad illa faciebat . Sed cutn ipfa caftitate 
feruare uellet,illu minitne audire uolebat, neccffeq?"ei ob id erat puella auer^ 
iancem infequi,udud fic illa dcniqj perfequebatut,qu« cum fugcret, denegateei quicq^ 

non pdus 

L Ι Β Ε R I. iJl 

nort prtus aufa cft, quam terram matrem fuam in auxilium aduocatet, a qua precibus 
petebat, ut fefeiterum intra feadmitteret,ac in eadem uirginitate talem, qualis nata erar, 
cuftodiret 3 quodS£materfecit. Daphnemnamqj intra feoccultauit. Poftuerotempus 
illud e terra egrcffa Daphne,arborqj' fai9a,eodem tn loco pullulabat, cuius ramis, cum pw ouid.lnpn 
proptcramorisirrtpatientiam,deusinh£ercret,illiquominusinlaurumcommutaretuc woMti ^• 
refiftcretiullo modo potuitNam manusilliusiam inttaarboristruncum comprehen* rn P ot t l " elMt * 
di 3 caputqj δι. rehqua ccJrpons frondibus ornan ccepere,fine quibus laun foliis., ut dici> inM pottr<u 
tur,Tripos in Boeotia,ubi antrum erat,nUllo modo erigi poterac> 

Delunone. 
Vnonerti deam eorum habere patrocinium, ac ciuitaris cuftodiam Argii 
ui exiftimant,pcopter quod publicum feftum in cius honorem ritu atque 
ordincfolermiconcelebrant. Huius autcm pompajordo erat, utcurrum 
Iunonis colorealbicanres, bouesad templum traherent, in quo curru h* 
ccrdotem quoqueeffe oportcbat. Templumq?'ipfum, ubiei facrifieium 
fiebat, cxtra urbem crat. Quodam nero tempore cum forte ad hsec folennia facra Iuno 
ferri deberet, ac propter albicantium boumpcnuriam,ritus atque ordoille folcnnis 
daudicans, obferuari non poflet, faccrdos illorum defeftum ica emendauit.Nam cum 
filiosquofdam adolcfccntes habctet,ad inftar boum, Iunonis plaufttum cos fubirefe* 
cic. Pofteaquam igiturquaeabobus fieridebebant, a filiisfada funt,illorum matei faces 
dosaiitelunonisdca: ftmulacrum fupplexftans,laboris mercedem liberis 
fuisa deadari petiit, ueluti dataillisdlunonecondigna merces 
fuicjfomnusnamq}, utfertur, pro prarmioillis 
datuseft,qtii uitajquoqj llloium 
finisextitin f VLGENTtr 

JFVLGENTII EPISGOPI CAR^T.H-A-? 

GINENSIS MT Τ Η OLOGIARVM AD CATVM 

Presbyterum Carthaginenfem, Libec prim us» 

Vamuis ineffkax petat ftudium res quaj carenteffedu,S£ ubi emolui* 
mentum deeft, negocii caufa ceffct inquiri, hoc uidelicer paflo,.qii ia 
nofto remporis erumriofa mifetta non dicendi petit ftudiumjed uu 
iiendi flet ergaftaiumjhecfamarafliftendum poettcae, fcd fami con/ 
fdlcndum domefticae.Citius nuncauiquod amiferis fleas,aut quod 
edas inqqiras,qnam quod dicas in ueriias. Vacat hoc tempore pbtetv 
tibus oppnnicte,ptiotibus rap«e,piiuacis perdere,miferi$ flere.Q.uia foles Dottiine tn&> 
as cachinnaces fepius naenias lepore fatyiico litas lubentms affefiaie,dum ludicro talia 
[olitasu uenrilahsepigtammatccomcedicatfolitacftjUcrnulicatcmulcereiAddituc/qaia&mihi 
nuperimperaffedignofceris, ucferiatas adfatim tustum auriutii fedeslepido quoljbet 
fiifuiccapermulcea.Pammper ergoaufculta,dutmibi rugofam fulcis aniUbusordioc 
fabulam, qaatn nupct Atrica foporata faliura, nodurna pKEfule lucerna commen-tus 
fum,ita fbmniali figmetitodelufam 3 quo non poetam furentem afpirias, fed onirocri* 
tem fopofis nugasariolaritem aduertas.Ncqjcnim ilias Heroidarum arbitreris luceaias 
meis praefuies libris,qaibus aut Sulpicillf procacitasjaut Pfyches curiofitas dedarata eft, 
ncqj illam Phsdtam quxmaritum Phaidriam in tumulum duxit, aut Leandricos na* 
tatus intercepit, fedquaenoftrumacademicum rhetotem ita ufqj ad uitalem citcum tu* 1 
lit,quo penedotmienfeScipionem coeli ciuetn effeceriLVerum refpublica uideat quid 
Cicero egedt. Meinterim difccdentcrn a te Dottiin^dum quafi urbanis extorcem ncgo* 
tiis riiralisocii torporaftringeret, euitaris erumnofa calamifatum nailftagia,quibus pti 
blics inceffabiliter uexatut adiones, arbitrabacagreftem fecureadpifri quierem, ticproi 
cellis curaium cclantibus,quo in torporem utbana tempeftas excideratjUehnHalcyone 
niduli, placitam ferenitarem uillarica fcmorionetranquulioL - agitaffem , fopitisqjTn fa* 
uilla filentii raucifonis iurgiorum clafficis, quibns meGalogetici quaiTauecat impctus, 
deFecaiamfileciouitamagerecrcdidifrem.nimeilluc qucq; mcerorum imprubioranu 
gina feqneretur,felicitatisqj'noueica fortuna(qtixamatutn quoddam humantsini: 
tericritfempernegocnsjmequafipediflcqiiafefiaretutNam tributaria in diesconuen* 
tio compulfantium pedibus limen proptium triuerat,noiia ihditiohum ac mofticriii* 
nea profercns genera,quafi Myda fex ex hominc umerer,ut Iocupletes taiftiis rigehs au* 
ri matetia feqiieretur. Credo eriam Pactoli ipfius flucnta condidis frequentibus deficcafc 
fe.Necfioc tantum mfferiamm crgaftulum fat erat, addebatur his, quodetiam beilici 
frequentec incurfus pedum domi radicem infigereiufferant, quo portamm noftrarom 
peirulosacan^atumcaiTibusoppletos quifpiam non uiderct. Agrorumenim dotni/ 
nium g^ntesccperant, nos domotilm . FroSuscnim noftrosexpeflarelicuitnoh Fmi. 
Merces quippe nobis fueratgentilis,fi uel ad tnanendum claufos telinquerenr.Sed quia 
nunquam eft malum immoitale mortalibus, tandem dbmuii rcgis felicitaSj aduetan* 
tisfoliscrepufculum mundotcnebrisdehifcentibus,pau6tesabfterfit.Etpofttorpentes 
inceffus^qustum bellicum profligaiierat intcrdidnm Jicuittandem atua uifere, limi* 
tescircuite.Egredirurnainamminniorem,quostempfeftattjtnflagitameto confraftos 
exoptata teduces excipit ripa, 8t uelut padetu indumctiis exuri poft domefticas ftationes 
ambulare potins diicimus quim progredimur,& Maroneo uerfui cofimilcs, Tandeni 
libcrcquuscampopotuutapeiio.Intuemurarua,qaibusadhucimpreflJEbellannMm 
plantsmuricatos Cqood aiunt) figilIauerantgrciBtis,6i fbrmidincmenti nondum ex* 
tcrfa hoftes in ueftigiis pauebamus.Tcrcotem ciiim pro fui memoria miles Koftis hacce* 
dem rcliqnerat.Sed Troadum in motem oftentabamus alterutrum loco^qooEam tctot 
dationem aut intecnitio celebrior faciebac-,aut pixda. Tandem in te£ fencofa nemoru πι 

ftntetaj L Ι Β Ε R Ι. τ)? 

fcateta,qu$agte(tis olim defetueraf manus, natn intetcapedinante pauoris prolixirare 
tam largo fumo lurida parietibus aratra pendebant, &laboriie i ca bouum colla iugales 
inuaccinammollicicmdiduxerantcallos.Squallebat uiduus fulcis ager, 8t herbidis 
fenribus oliuifeco uettict minabatur. Itaenim ncxili de fyrmare meandrico gtamini la* 
brufca coibat, quo fepta herbofis radicibus tellusTriptolomicum contumax abnueret 
dentem.ErgodumhuiufmodipaliuraMptatainccdentcpremecemplanta, Sdrofcidos 
floralcnti uelleriscollcsipatianti meticetn paffu, defedum uoluntas pepcrit egredienri? 
ftudio, fed utilitasexlaborefuccefsit.Diucctotatboreibeneficiu umbraculiprdumens, 
quomeerratifoliorumintextu Phoebiatortidisdefenfaretobtutibus,82drcumfluam 
ramorum umbram,quam propriistadicibusprabero, mibieriam concedetetefiecom 
nmnem.Nam meauium quxdam uernulitas,qua» fragiliquadam dulcedinecrirpan;i 
tcsfibilos cocneiseduntorganulis, ad hoc opusallexecat, «Sclaboris tam fubica cequies 
quoddam cacminis expedabatmelos. 

Thefpiades Hippoccene, Hinnienris SC recurfu 

Qiiafpumantigurgtte Quam produxit ungula. 

IrrorarJoquacisnymbi, Quicquid Afcra?us ueterna 

Tinfiashauftu mufico, Rupepaftoccectnit. 

Fmegradum properantes QuicquidexAthlantisgazis 

Deuirediscollium, Veftrapromunthorrea, 

Vbi guttas florulent:e Quod Cecidit paftotali 

Manerotatpurpuras, Mato fylua Mantuai. 

Humoralgens, quetn ferents Quod Mxonius ranacum 

Aftrafudantnodibus, Cachinnauitpradio, 

Verborumcaniftraplenis Patrhafia candicatitt y 

Refcrate flofculis. Dencelyra concrepet, 

Qyicquid pec uirefla Tempe Ad mcum uetufta cafmcn 

Rapiac unda protiens Sccla nuperconfluanc 

Hoc itaqj facrificah carmine GorgOnei fontis afpergine madidas 8i praperis ungula» hj* 
uo merulen tas Pieridas abilraxi. Aftiteranc icaqg fyrmate nebulofo lucidx tetnx uiragi* 
nes,hederalargiorecircumflua?, quarum familiaris Calliope ludibundo palmulaeca/ 
fiu,meumuaporanspedufculumpoenc£pruciginisdulcedine(pargit.Ecatenimgi;a^ 
uido (ut apparebat ) pedote,cnne negledo,quem margaritis prxnitens diadema con* 
ftrinxerat,talo tenus bis tindam recolligens ueftem. Quod ccedo 8i icineris propterdife 
ficultatem,&nemeandricostam fubtilts elemcnti aliquatenus limbosaculcan lierba- 
rum umicesfcmdeiec.Aftiuproptecergo,ereftus incubitum,uenei:arus fnm uerbofam 
uiraginem olim tnihi poetico uulgatam euidentius teftimonio. Necimmemotcuius 
uerboias fabulas pcopcec fcolaribus cudimentis tumidas fmilis geita ueram palmas, & 
quia non mihi euidenri manifeftationequae nam eflet,liquebar 3 cur uenifiec inquiro. 
Tumilla,Vnaiiiqutteuirgrnali fumHeliconiaducuria,Iouisalboconfcripta,quam 
olim Achenxam ciuetn Rhomanus ordo coleiidam exceperat:ubi nouellos ica frutices 
edidi,qiio eorum cacumina funimis aftds infererem. Ita uitae fatnam linquentes hxK* <• 
dem.quo magis celebriorem obitum protelarent.Aftubi me Ronmlcxaccisconuentu 
bellicus uiduauit incucfus^Alexandnx conciltabula ucbis exulata poflederam,uat:iis do 
gmatum imbutamentis,lafciua Grxcorum prfftruens corda,poftcg Catonum rigoces, 
Tullianas9 feuetas inuediones, 81 Varroniana ingenia,Apellex genci enerues fenfus, 
auc iatyra luferam,autcomaedfco phafmacedde<3abatn 3 auttragica pietate mulcebam, 
aut epigrammatum breuitatecondibam.Libebatme mea captiuitas , 8C licet noftrse ua* 
cui(rencinduilnx,inueniebatumenanimus,quibusintecmalaarddecft,ntfimeeciatn 
rxinde bellis ctuddior Galieni cuda exclufifiet, qux pene cundis Alexanddx tta eft an« 
gipoais, quo chirurgicaecarnificinaelanicnatpluriot, habitacults numereuit .-denique imot 

m ceccando a$4 jHgENTIF ilYTHOLOGICON 

cettandoitaremiauntin mctte,quo fetat Charontem citiusibpiturum fi cullegib hon 
donetur.Hauc cxadonem rifusmolliomrminabat.ltagjrneisqiiod euertetecculminii» 
busimpetcaui.Tum illa.Non pauesinquit,muficum tuis receptaredogma penaribus, 
cum barbarora morea«fcuItauecim,ita literarios meicatus penitus abdicate,ut hos qui 
primiselementomm ft'guris,udproprium defcdpfetintnomen,caffara inquifitionetn 
carnificinam raptaflcnt. Tum ergo 5 Non ita eft inquam>utaudietas fcd fama fuit,riam 
carmina nofha mufgtantum ualentinKcMaEtiatela,quantodtilcisaquaiialientefirim 
reftingueceriuOiEtutfaum meampliusfamiharem refdlfet,illudetiam Terentianuni 
adieci,olim iiti fuic gened q usftus apud fecnlu m prius. Nunc iraque lirecx fuos qutc* 
quid Helicon uerbalibushorteisenthecatum poffedetac,in ipfis poteftatu culminibus 
ha?reditario iutetcansfecrecatuusextendunt . llla exhilarata carminibus utpote quafi 
Mxonium fenim uc uiferet reritantem laudatbrio palmulae tadu mulfic meam cefa* 
riem,peccuiTa<$ mollius ceruicequam decuic.Eia inquit.Fabiana Creotiris iamdudum 
nouus initiatus es myftes faccis.Ne quid ergo meo tibi deficiycunculo,accipe parem do 
gmatisgtaaam,<S£quatenus tenoltia fatyi-alafriuienti uetborum rore percufiir, uada? 
tumqfte fni Kttnetamoris /llecebca, tedde quod fepioitcon debes,& quicquid libet Ni* 
liacis exatace papyds,fedatis au rium fedibas perripe. Nec deetit hiftorix ei q uilibec effe* 
flus,cuius uifcedbusteintctftdngi^opofccds.Tum cgo.Indexlibellite fefellitgencrofa 
loquaciras, non miht cornurus adultec arcipitur, nec hymbie mendarilufa Danae uit» 
go cantatur, dum fuo iudicio iibi deus praetulit pecudem, δί hancauro decepirquatn 
poteftate nequiuit. Νό fuillo canimus motfu depaftum iuuenis famur,necin libellu^ 
lis meis fub falfa aiite puedlis pependit lafciuia.Non olorinis repratem adulceru plumis 
oua pulligera uiiginibus inculcantem,uelfemina puerigera uifceribus infundentem, 
nec Lychnides puellas inquiritiius, SC Htto atque Pfychen po&icas garrulates ineppas. 
Dumb?clumenqua:ricexrinau,illadeflttincenfum,Pfycheuidendoperderet6iHera 
ηδ uidendo pedflet.Nec rcfcra uirginali iigmento Aririnaiafam mraginem,dum que* 
tecet Iuppitet quod magis cffe uelit quam fucrat. Mutatas itaqj uanitatcs manifeftarc cu* 
pitnus,non manifeftamutandafufcamus,utfeniotDcus hinnitnscxetceat, KSolfuU 
gorisignedepofito mahtanilibusexarad rugtsquam radiis. Certos ita<$ nos praeftola* 
mur recum effeftus, quos cepulfos mendacis Grcriae fabulofo commento quid myfti* 
cuminhisfaperedebeatjCcrebruagnofcamus.Tumilla.VndehiEctibiinquithomun^ 
culetanta ignorantiazftientiar Vndeeriam ratutn ordinem ignotandi κ Dum enim fe* 
culis intafla exquiris,oftendis tefopieter frire quod ncfcis . Cui ego ( fi his quibus igno/ 
tatealiquid contigit) neipfum quidem nefrire fuum, fcirecontigerir, quanto fatiuseis 
etatedam noti nafci contingere, quam tiafd inefficaciter uiuerc.primum iraq? cgo fden 
tia:ueftibu!umpuro,fcirequodncfcias.Adhaicilla,Tamfect:«ismyfticisq/rebusoiua^ 
citec pertcafiandis ampliora fun t autoritatum qugcenda fuffragia. Neq? enim qutppiam 
ludicmtn quxdcirt,quo ludibundo pedemctdca uerborum commodafarciamos. Su 
dochicopuseftpal^ftrands ingenii , netam magnificiaffumpta molesoperisipfo fere 
medioconaminisimpetci uiuaciffimis deftituta uanefcat trafiadbus,ergo etuntno^ 
bisPhilolbpbiaatqj Vcania cceteftis adiotrices operis afcifcendx. Necenim deedttuis 
lafciuiensamica folariis, utdumtc myfttcsarces anhelum traclando reddidcrinr, tute 
tuafatyra Iudentem excipiat. Qvisefo inqua munifica largitas, nctu iftam tua fatyram, 
cuius me dudum uadatum amore praidixeras, temere credas noftris penatibus.Tam 8C 
enim libens zelo foixitus fum ex affedu coningiom, ut fi hanc fuis oblnccntem u t pellt 
cem uoluptadbus domo repperedr,ita fulcatis unguegenis in Heliconem remittat ne^ 
cefl*ceft,quoeiusdihiedis tinlnedbusGorgonciipfius fontisnequaquam fluenra fuf» 
Cciant. Tum ulaeachiiinumqnaiTans fcagile collifo bisterq?' pulfu paimuliefoemorc 
neicis inqu-it Fuigend rudis accola Piecidum, quantu fatyrarn matrons formident . Li* 
cfimuliecum uerbalibusundis&: caofidici csdant, nec gtammatici mudant, rhetoc 
».' taecat, t Ι β Ε R ί« ι#*" 

taccatj&datnorem prsco compefcat, fola eft quae modum imponar fii rentibus , Iktt 
Pctroriianaiubicaibutia,hacetenimalludete ) &-Plaucinxfatyrfdumuiatusobdoiniiir J 
&StjlpicilleAufoniangloqu3citasdepcnt,Salluitiai]^iymphoniai 3 quauispLa:fciis0r 
cantilena melos canrandi 3 raucefdi. 
Solueretigniuoftiusmundi rcgioneperafla, 
QuadropedeS gdidumcg' cotis tepefecerat orbem 
Reflor,& auratis colla fpoliabat habetlis, 
lam Phoebus difiUngitequos 5 iam Cynthia iungit. 
Quafqjf fororhqutt.fratei pedc temperat undas, 
Tum nox ftellato mundum drcunlita peplo. 
Csrula rorigenis pigrefcere iufleraralis, 
Aftrigecdqj η iten s diademate lu na bico tn is. 
Bullatum biiugis confcenderatanhera tands, 
Iam fimulachra modis mentis fallentia plaftis* 

Mollia falfidicis replebat ftramina fignis. &. ut in uetba pauciiTinia cofcram , nox erar. 
Cuius notnen noflis iamdudum oblitus,ut infanus uates uerfibus delicabam . Dtim 
fubicoagreftisilla, quam diidum uidetam hofpita obotto impecu cubiculanas im* 
pulfu focesirrupit,inopinanteri3j'me iaccntcm repencns maccenua Ianguorc fomni 
lcpidoluniina 5 rapidoat<3jadmodumfplendificcintetmicandquodam fuiuultusco? 
rufcamine pcpulit. Eratenim ultra folitum emines mortalitaris afpeftum , deniq? pigrg 
adhucqii!edsindiciumrorarisnadbusruduantem,repentHiahoftiicrcpitadonctuiba 
uit. Hancpradbat floralilafduiens uirgunculapetulanria, hedera largiorc circunflua, 
imptobi uultus 8i ore cocumeliarum farcinis graufdo.-Cuius t hyronicum lutnen tam / ro »i rtW 
timabundauetnulitatecuiiebat 3 quomentescdamabftruiastemuletisinfcdpdonibus 
depinxiffct. Mufoetiitn latera farciebantaltdnfecus dax, quarum dcxterioc uerecunda 
quadammaieftatefubnixaelataefrontisPolymniaargcnteisaftrorumpurgaueratmar/ 
gadtis,cuiusphaleratumcxodcisdiadeinacaibunculiscotniculatalunaefinuadodcpM 
mebat, acca;rulantipeplociicunlita hyaliniecauitatem fphxrreoiTeofaftigatus tigillo 
uerfabat.Vifusitaqjluministamelatacontcmplanonecajlituscngebaturinttiitus, quo 
pene fodbus fuperna intuens pollicem illififlet . Leuicomcs lateds refugo quodam con 
templatu fccreaor humanos intuitus uclamine quodam arcano uitabac, huius tltngui 
dacanis albentibus nitebat cafaries, mgaqj crifpato multiplici fuperciiio randdutnfe 
qtiiddaniconfoptrepromittebat.Tardiorinceffuserat 3 &ipfapondeiadonisgraucdine 
uenei-audus. TuncGaliopcprouinciam loquacitatisingrcfla,histeinquitFulgend tu# 
tncibus fpoponderam largitum.Qjuaru fequax fi fueris, ederiter raptum cx mortali cx* 
Ieftem efficien^aftds^non utNeronem pocricis laudibus, fcd ut Platonem myftids 
interferentrationibus.Ne^enimiHosdehisexpcdasaffedus,quos aut poemaomat, 
autdeflcttragoedia,autfpumatorado,autcachinnat fatyra,am luditcomoedia,iedin 
q'uibusCameadisrefudatcllcborum,8iPlatonisauratutneloquiiim,&Adftotelisfyls 
logifmaricum uerbiloquium. Nuncitaqj pandc mcntis cubiculum,& aureuni fiftulis 
audico nundo mendbus inttomitte quod exdpis, fed enecua totum motcale quod ubi 
eft, netamlacratiferiesdogmarisfcrupulofis rite non tcfidcat pcnetralibus.Ergonunc 
dedeorum pdmumnatura, unde tantamalx credulicans lues ftulds mentibus ino> 
leacdtedicamus. QuamiiiscnimquidairntjquifpretacapinsgeneiOfitatearddnisati 
qae Archadids fenfibusglandium quippiatn Cipianr, atqueeomm aldoci ftultitis nu* 
bilofoporaracaligcnturingenia, tamenncquaquamapud humanos fenfns, nifi foc/ 
tuidscompulfarionibusmotinafcuntuterrores, uteriamGhryfippUs defato icdbens 
ait,compulfadonibus lubddsuoluuntur incurius, Icaque pdmuniomiffodicuiEU, 
utideidolumtiadunifuedicamiis. 

m % Diophan*'• f 
1Ϊ* tVLGENTII MYTHOLOGICON 

VNDE IDOLVI DICATVR. ; 

Iophantes, Lacedaetnonum autot,Iibros fcripfitantiquitatum xiiii. in qui? 
busaitSycophane Acgyptium familia fubftantiaqjlocupktefilium genui£» 
fe,queuoluitenotmis fubftantia;fucceiroreincfFabili,ultraquamparetni* 
ras exigebataffedu ciga filium deditum.Isqj' dum aduerfis fortunae ineuc* 
fibus raperetur, patci crudelegemina; orbitatis dereliquit elogium , & ut pofteritati per* 
pctualefufFc3giumdcnlgaffet,&fubftanria2propagandffubitaminterceptioncobiice<» 
ret.Qmd igitui: faceret,aut foecunda patemitas hac fterilitatcdamnata 3 aut felix fubftan* 
tia in fucccifionecurata,patum erat non habere,quod habuit,nifi etiam effer,qui cbti* 
necetquod reliqirit.Deniq§dolorisanguftia,quae fempet inquirit neceffitaris folaciutn 
filii fibi fimulachtum in xdibus inftituit.Dumq}'triftitia: remcdium quanic, fcminatiu 
potius dolotis inuenit,nefciens quod fola Gtmedicina miieriaru obliuio. Fcceratcnim 
ille, undeluflusrefurredionisin diesadquiieret,noin quo lufius folatium inuenirec 
Deniqj idolum didum cft idodinin, quod nos latine fpecics doloris dicimus.Nanque 
uniuerfafamilia in dominiadularionejautcotonas plefterejautfloresinferrejautodoi 
ramenta fimulachco fuccendcte confueuerat,NonoulU etiam feraorum culpabiles do* 
mini furiam euitantes ad fimulachrum profugi ueniam metcbatur,& quafi faluuscer* 
tiffimo collatorijflocum autthnris offerebant munufcula,timoris potius effedu quam 
amocisaffeflu.Detiiqjhuiusrei nontmmemoc&Pctroniusait, primusinorbedcoSj 
fecktimor.Nam 8C Mintanormuficusin Chromatopion libro muficsarris, que fcri* 
pfitait,Dominumdoloris,queprimaconpuftiohumanifinxir generis,exininuetera* 
tuserror,bumanispedetenrim confertusdtfciplints,baratco quodam fanixctudelitatis 
peojabitur. Satucnus. 

Aturnus Pollucis filius dicitur,Opis maiitas fenior, aclato capitf falcem ge* 
iens,cuius uirilia abfcifa SC in mare ptoieda Vcncrem gen uerc. Itaq? quid fi* 
b« de hoc philofophia fentiataudiamus. Tum illa. Saturnus primus ia Ira* 
lia regnum obrinuit,hicq/perannone prerogationead fe populosattrahes 
a faturandodiduseftSaturnus:Op«s qaoqj uxor, eo quod opem efurientibusferretdi* 
fta eft,Pollucis etiam (tliu,fiue a polledo. fme a pollucibilitate,quam nos humatiitaretn 
dicimus.Vnde &Plautus tn comoedia Epidici ait,Bibite, pergraecamini pollucibilitet. 
Velato uero capite ideo fingituc,quod omnes frudus folioru obnupri tegantur umbras* 
culo.Filios uero fuos comediiTefettui,quod omnetempusquodcunq?gignit,cofiimit. 
Falcem ctiam fsrt non immetito,fiuequod omne tempus in fe uergat,utcuruamina fal 
cium,fiuepropterfiudu,nndecriam & caftratusdicitur, quodomnes fruftuum uires 
abfcifa» atq$ in humoribus uifcetu ueluri in marc proiefi£e,ficut illic Venercm,ita dclibv 
dinem gignant neeefleeft . Nam $Z Apollophanes in epico catmine fcnbitSaturnum 
quafifacrum viv,visenim gt£cefenfusdicicur,autfatorem vi,quafi diuinum fenfutn 
creancem omnia,cui etiatn quatuor filios fubiidunt,primu Iouem,fecundu Iunonem 
terauniNeptunum 3 quartuPlutonem 5 &quafiPolifiliumquatuorelemctnagignen/ 
tem,ideft, primum Iouem igncm, unde&Ctv? gr«cedicitur,{tvccnim grfcafignifica 
tione fiue uira fiue catot dici poteft, fiue quod igne uftali animata om π ia dicecentu t, ut 
Heracliusuuk,fiaequodhocelemencucaleat,fecunduIunonem,quafiaerem,unde»fy 
gca>cedicitur,6£ quamuis aerem mafculu poneredebuerint,camen ideo foror eftlouis, 
quod hax duo eJementa flbi func ualde confocia. Ideo Iouis 8i coniugem,qucd mari/ 
tatus acr igne FecuefcacNa 8C Tbeopompus in Cypriaco carmine,et Hellanicus in Dios 
philoIogia,qnam dcfcnpfic,aitIunonem ab Ioueuinfta catenis aureis, Sidegrauatam 
incudibus ferrets. lllud nihilornmus dtcete uo)entes,quod aerigni coelefti coniundioc 
duobusdeocfam elementismifceatur, id cft,aqux Qitettx, quaeclemcntaduobus fu# 
pecioubus gcauiora funt. 

L Ι Β Ε R Ι. 1)7 

Neptunus. 
Έριαηδ oero tertium aquam uoluereelementfi, queideo Gr?ci etiam Pofido* 
nanuncupat, quafiTfffliO{/«(/?wquodnoslarinefac^nteimaginedicimus 5 iI* 
la uidclicet tatione quod hoc folu elementu imagines in fe formct fpefiantiu, 
L quod nulli aliiex quatuorcompetat elemetis.Tridente ucro ob hanc rem fer* 
tepingitur,quod aquarii natura triplici uirtutefungatur,id efcjiquida, foecuda,potabili, 
huncetNeptuno AmphitriKn in coniugiudeputar, «^icnimgraEcccircucirca dicimus, 
eo quod omnibus trib^seltrnetisaquacocliifa fir,ideft, in ccelo, inaece, in nubibus, & 
interra^utfuntfontes&putei. Pluton. 

QVartueaamPIutonedicuntterraru prxfule,7»A»y>f enimgrsce, diuttixdicuntur, 
folis tertis credentes diuitias deputari : h unc etia tenebns addiftu dixcce.qiiod fola 
cerce materia fit cundis elemetis obfcuciocSceptru quocg in manu geftat, qnod rcgna ίο* 
Iiscompctantterris. Tricerberus. 

TRiceiberu ucro caneeius fubticiuntpedibus } quod mortaliu iurgiotu inuidiieternai» 
riocoflentiirftato,ideft,natural/,caufali,accidcntaIi,NaturaIceftodiu, utcanu,lci 
porumjluporu 5 6ipecudu,hominu,&fcrpcntu.Caufalccftutamonszelusatq3inuidiai: 
Acddens efr,quod auc uecbis cafualitec oboritur uc hominib u s,a u t comeftio ncs pcopcer, 
utiumentis. Furia?. 

HV/cquoq? ctia tres furiasdeferuiredicunt.quarii prima eft Alefto,aA««T«enim-grae* 
ceimpauiabilisdicitu^AliaTifiphonejTicri^avsautquafiTSTcev^iuvifJdeftJftaru 
uox.-tertia Meg£Era 3 mega:ra enim eft quafi μιγκλι t§ is,id eft,magna contentio, ptimu eft 
ergononpaufandofuciaconcipcre.fecundueftin uocemerupere:tertiu iurgiu protelare. 

Fata. . 

TRiaetiaipfi Plotoni deftinarfata,quam prima Clotho,fecunda Lachefis,tertta Attof 
pos 3 «A»&«entmgra;ceeuocatiodicitur,A(r^<rtfueroforsnucupatur,cc'73O07r©-quoi• 
quefineordincdicituchocuidelicetfcntircuolcntes, quodprima fitnariuiratiseuocatio, 
fccuda uitg forS,queadmodu quis uiuerc poffit 3 tenia tnortis conditio : qug fine legc uenifc 

Harpiae. 

HArpiasetiattw inferis Vergilius depiuat, quamprima «ίλ\ω, fecuda «χνπντ», tertia 
«fcAa<va),HarpiafnimgrascerapinadiciturJdeouirgincs,quodomnisiapinaariq|a 
fit βί fterilis.ldeo plumis circudata?,quia quidquid rapinainiiaferat,celar. Ideo up* 
Iatiles,quod omnis rapina ad uolandu fircelernmaj«fcM«e«im giiEcequafi Ιλαρ «Τλο,ΐά 
eft,alienu toIlens,Ocypete,id eft,citiusauferens, Celxnum uero gra?cenigru,unde&Ho 
merus prima Iliados rapfodia, άϊίά'ηΐΛίμχ xtAiuwiplpwso-esT^y 1 »^, idcft,ftatim nigee 
ruusfanguiscmanabitpermeahafta,hocigiturfignaceuolenics, qood primum fitalie* 
tiiim concupifcete,fecundu concuptta iimadece,tertium celatequod inuadit. 

PLoferpina. 
^Lutoni quoqj nupta uolunt Proferpina Ccreris filia.Ceres enimgifcegaudiu dicitui^ 
8£ idco illam fiumenti dcam effe uokierut,quod ubi plcnitndo frnduum fit, gaudia 
fcmper fuperabundent necefle eftjProfetpina uero quafi fegete uoluerunr,id eft,terram ra* 
dicibus pcofcrpentCj quae&Wrfr gra?cedicicur,«««ct> enim grarcccentum funt, Qi ideo 
hocillinomenimponunt,quiacentuplicatuCeresproferatftuflum. Ceres. 

HAhceriamatercumlampadibusrapcamqaaereredicitur, unde& lampadumdics 
Ccceri dedicatus eft,illa uidelicet ratione, quod hoc temporecum lapadibus 3 id eft, 
cctm folis fetuore feges ad mctendum cum gaudio reqmratur. . Apollo. 

APollinem folcm dici uoloerunt,a7roM«f/enim grajceperticns dicitucqood feruo;s 
tefuobmnefuccumiiirentiudecoquendoperdathctbaru.HunccriadiuinationiS 
deum uoluerik, fiuequod fol omniaobfcuramanifeftatin lucem, feu qnod in fuo pro* 
ccffu 8C occafu eius oibita multimodos fignificationu monllret effedus. Sol uero dicituc 
aut cx eo quod folus fir, aut quod Iblite per dies furgat δι occidat, huicquoq? quadrigam 
icubucillamobcauianiV^uodautquadtipaixitisKmpotiitn uactecatibus anni citcuiutn 

m ι jfcitfgav «8 FVLGENTII Μ Υ ΤΗ Ο L Ο G Ι C Ο Ν 

peragat,autquodquaddfido iimitediei meriatur fpaciu>unde8<- ipfius equis codigna fic 
hominapofuerur.ideftiEryiiheus^aeon^apos^hilogeus.Erythccusgtiecetubesdicif, 
quodamatutinofolluminerubicunduscxurgat.-Adaion fplendensdiritur quodtertia; 
hora; momentis uehemens inGftat, lucidior fulgeat : Lampos utro dum ad umbilicnm 
diei ccntratu confceirdedt circulu : Philogeusjgrcece tecratn amansdicitnr|,quod hora no* 
na prodtuior, uergcns occafibus pronus tncumbat. Coruus. 

ΪΝ htuusetia tutdam cocuum ponunt,fiue quod folus contra rerum natura in mediis 
ipfisajftiuisferuoribusouiparospulluictfoetus.VodeSiPettonius: 
Siccontta cerum naturajmunera nota; 

Cocuus maturis frugibus oua tefm.Siue quod in borofcopicislibris fecundutn Anaxi 
ttiandru, fiue etia fecundu Pindatu folus incec omnes aucs Ognificatioes habeat uocum. 

Laimis. 

IN huius eria tureiam lauru afcdbun t,undeeda eum amaffe Daphnen dicunt Penci flu 
rninis filia:& undelaucus nafci poifet, nifi de fluuialibus aquisr Maximequia 8t eiufe 
demPenrifluminisdpadaiuoabundaredicutur. At ueroamica Apollinisobhancretn 
uocitntacft,quiailIi,quideinterpreranonefomniorufccipferunt,utAnnphonPhilocrus, 
e2At'temon,&SerapionAfcalonices,promittantinlibdsfuislaut:nmfidormicntibusad 
caputpofueriSjUefafomniaeiTeuifuros. . Denouemmufis. 

HViceriam Apollini nouedeputai;t mufas ipfumq/derimu mufis adiiciont,ilia vtU 
ddicetcaufaquodhumanaeuorisdecS fincmodulamina, utide cum decachorda 
ApollopingitiKdthara.Sed&lexdiuinadecachordon didtpfaicedu.Ktergo uoxqua* 
tuor dendbus e contra pofids, quos lingua percudt, e quibus fi uno minus fuerit fibilum 
podus quam uoce reddat neceffe cft . Duo labia uelur cymbala uerbotu comoda moda' 
ianria.-Ungimupledtu, qua;cumaminequodauocalcformatfpiritu,palatucuiusconca 
uitaspcofertfonu:Guttudsfiftula,quaireredmcatufpidialepra;betexcurfu:&pulmo,qui 
uelut aceruus folliscoucepta reddit acreuocat. Habesergo nouem mufarfl uel Apollinis 
ipfiusreddicararione,ficutin libdsfuisAnaximanderLampfacenuSj&LeophantesHcrai 
cleopoIiresexponunt.qLiod&aliifirmatjiuPifandctPhyficus&Euxemencsiniibro &<» 
Ap^w&mu^Nos neiO noue mu fas dofirin? atq? frieriae dicimus nodos,hoc eft,prima Οίο 
quafi prima cogitado difcendi,xAtef enim grecefama dicitur,unde&Homcrus, ημ<ϊα& 
xteo}oioyKKuoyJ)j/s<P'tTi'i<AiJ8jir,ideit, Nosueto folafama audiuimus, neqjquidfrimus, 
βί m alio Ioco,•? «λ w wgv wt$ ΙλλάΛβ ty μωνρ a$yos:8C quon ia nullis fcientia qujrit ni=* 
' fi rn qua fama: fu χ protdet digntcate,ob hanc rem pdma κλαω appellaca eft,id cft, cogita* 
rio qtmendz fcien π'ς. -fecu nda tv-r^V», q uod nos latine bene deledas dicim u s, quod pri/ 
nmiB Πι fcienua qugrere,fecundu fit ddedad quod qu<:ras:terria μΆπομ&ν quafi μίλ'ί-τύύ 
•sroi0fcftvK,idelt > meditadonefacies permanere,ut primu uelk,fecundu defiderare quod ue 
lis,reedu tnftare medtcado ad id quoddefideras.-quarca SiAswe, id eft,caparitas, uelut fi di* 
catur τιθας βκλβχμ,ΐά eft,ponens germina, unde 8t Epicharmus comicus in Diphilo tx>/ 
moedta aic:tf«Ady«? » £AWs&Ai/*fl?«rfcT*/yMdeft,germen dum non utdetfamesconfu 
mit.-qu inta ντολνμνβχν quafi ΐΰολυμνΉμΙ^,χά eft,m ulta memodam faciens dicimus, quia 
poft capacitace eft neceffada.-fexta <:j><cT<»,id eft, tvgcoy όμοιος quod rios ladne >n ueniens fe 
miledictm us,qm'a poft fcientia 8t memoria iuftu eft ut aliquid fimile & de fuo in ucniar: 
fcpdma7ti{s^of>» 5 !deft,deleaasinfttudionej undectHermesinPimadrelibroait:e;«(ffl- 
Tfo^m »y «2f 4>» <rwi<«y?,id eft 3 abfqj inftru dione efc.T Sd uacuo cocpore : ergo poft in u crio 
netn opottet teeda difcctnere acdiiudicare quod inuenias : odaua v§«viec, id eft, coeleftis, 
poft diiudicarione enim eligis quid dicas, qaid defpuas , eligere enim utile, caducumqj', 
df fpuete caelcfte ingeniu eftmona x«AN<07r»,id eft,oprim? uocis ; u π de & Homecus ait.-iW 
07ratpuvH<rK<rys,id eft,dex uocec!amans,ergo bicedt ordo.-primu eft uelle dodrina.-fecan 
dum cft delcdad quod uclis.tertiu eft inftacc ad id quo deledatuses.-quartum eft capere id, 
quod inftas.-quiiuu eft memorad quod capis .• fcxtfi eft tnuenirede tuo fimilead id quod 
memineds.Tepnmu eft iu dicare quod in ucnias.-odau «um cfteligercde quo iudicas : no* 
numbencprofertequoddegeds, Hic t Ι Β Ε κ ι*. , . η> 

* Phaetoth 

HIcetiailieumCiimcnenymphacoiesPhaerontadKittiilgenuifle,quipatemoStat* 
rus affedas flbi atq? m undo cocrematiofits detrimeta coflauit.Sempci ago fol ctim \ 

aqua coiens aliquos fruftus gignai necefle eft, qut eo quod terris exiltetes appareac, 
phanontesdicuncuCj^coi/etiimgrxceappacensdicitur, qutquide fruftusad maturica* 
tem fui,folis ardore quj rant necefTe eft,quo accepto omnia feruoris incendio confuman* 
tuι:.Hui^seπafocoresAcethufa 1 L^mpetufa,qu^getτlcisaetfaπsIucenribtlsfraIctnadeplσ 
rantgiictis incedia,iucciiiaq?'diruptis iaciuntinauiata corticibus.Sororeria torius germis 
nisacbotcftjquajunaeadem^feruorishumorisc^' iugalitatcgignfitut.Itaqjiftearboces, 
quajfuccinuhi fudant, dummaturisfrugtbusfolis fetiiortorrentibusipfislunblulidqj 
mcn fibus incendiofior cancri atq? leouis tetigedt metas. tn nc iftx arbores filu ualido fiffis 
cotticibus fuccum fuiliquoris,in Eridano fliimineaquisdurandiimcmittunt. 

DeTypho,Sagittis,& Pythoh6 

HIsTyphii quoqj Apollinis adifciunt,quod fol & pfcfetetiia iioiitrit, Siprasfcnria cete 
natja uifurus fit futura.Arcum ueto huic tagittas<$'confcribunr,iiue quod decit* 
cliIo eius radti in tnodu fagittaru exiliac, feu quod fuoiu radiocu manifeftatione omnem 
dubietatts fcindac caligine,u nde eria Pythone fagittis iftterem ifle fertur, παύω enim gra;ce 
ccedulicas dicitu t, & quta omnis falfa ccedulttas ( ficu t ferpemes ) luce manifeftante depri* 
mitur Pythoncm eum inrermifle dtcunt. 

Qoarc fine barba dicatat cutti patet dicatuf 

QVia occidendo 8C tenafcedo fempec eft iuuenior 3 fi utquod ndnqua in fua uirtnte 
deficiat,utlunaqu£crefcit&minuitm\ Metcurius. 

Ifurtisprxfuetcdijnoneratopuserin-iinibusiudicejCXquocolpiEhab^frc cceleftem 
aucorc.Mcrcuriudicunt prxfui(Tenegoci{s,uirgaferente ferpencibus nexa,pennariS 
quoq? talaribus pccedtcu .Hunc eria internundu futatrinuq;' Deum. Q.uid fibi ucro huius 
nominis at$ imaginis fign ificatio diiTerat.edicam us, Meccuriu dici uoluete quan mecciti 
curam.Omnis ergo negociatocdici poteft Mercurius. 

Quarepcnnas. 
Pennaia uero talada,qdod negoriantiu pedes abicg pergendo qtiafi pennatifint. 

Quareuirgam. 

Vlrgam uero ferpentibus nexatn ob hoc adiiciunt,quod mercatoribus det aliquan* 
do cegnum utfceptru,& uulnus ut ferpenriu. 

Quaregaletum &Tgallum. 

GAleroenimcoopertocapiccpmgitur, quodornnenegociiim fitfemperabfcofutti. 
Gallumquoqjineiusponuiiitutelatti,fiuequodoninisnegodacocfcmpecinuigi 
lec,feu quod ab cius cantu furgantad peragenda negocia. 

QuareHermes. 

HEcmesquoqtdicitur grarceab eo quod dUff*«v<rt>o-a«,qiiod nos larine differeredici* 
mus,illa uidelicttcaufa quod negociatori linguatum fitdifferao neceiTaria, utraqj 
enitn regna permeare dicitur fupetna atqj inferna,quod modo uends in altum n& 
uigans cucrat,modo demerfus infecnatempeftatibus appetat. 

Quare fuc,quare celer dicatur. 

HVnceria Deutn furri 8L pratfulem uolunt,quod nihil intecfit tnter negotianos rapk 
nam atcg periu tiu,furantisqj'deierarione ac raptu.Stella* u«o, quaeiiA&^gKece ηύ* 
cupatur,quam ei Pagani afcdbunt, ex quo eria diei nottieti in uftiere, tanto cekrioc 
p]anedsomnibuscutdt,ucfeptimadi>fuospeL'meetcii'cuIos,qiiodSa'tutnusxxiiii.aniii^ 
&Iuppicer xii. poffunr, undcctiaLucanusair.Motii^celeiCylieniushierct. 

Quarc Argum occidiffcdicatur, 
' Entqj etia Atgum luminu populoficatc con fepru in tc?rr.iiTefcrru t, dum ocu^ 
lorum immeniam unius cotpods fegete ubiq» uiaa circufpediohe florenttti* 
Ongulads uulneds tecurfu falcifeco mefiuifictcutuanune. Quid fibt ergo tam 

m 4 febulofooa 


14» FVLCJENTII MYf HOLOGKON 

fab uiofum Gtaeciae comentnm uelitc nifi quod etia centu cuftodes toudem'q? aftutos fine 
negotiatione uagosCunde ^ «f ^ofgrsce uagus di«tui:)8i furantis affutia,& negocianris 
dicumuenitailutajfaliara^cautela.Solet igicuralluderehisfpeciebus& honeftemedax 
Grgcia,& poetica garrulitas fempet de falfltate ornata phaleratior,ur 8£ Danae hymbte au 
rarocorruptaeft,nonpluuiafcdpecunia. Ganymedes. 

TraptuGanymedeaquila non uereuoIucris,fed bellica prarda.Iuppiterenim 
u t Anacteon antiquiflimus a ntor fcripfit,dum aduerfus Titanas,id eft,Titani 
J.filiosCquifratecSaturni fuerat;belluaffumecet,et facrificiu Coelo fecifier,in ui> 
dorixaufpiriu,aquikeiibiadeffe profperum uidit uolatu, ptoquo tam felici 
omine pra?fertim,quia 8i uiftoria cofecuta eft,in fignis bellicis fibi aquila au tea fecit, tu te* 
laecgTuaniittutidedicauitjUnde&apiidRomanoshuiufcemodifignatradafunt.Gaiiy 
medem uero beHando his fignis praecuntibus rapuit,ficut Europam in tauro rapuiffeferi 
tur. id cft, innaue tauri pifturam habente, & is idem in uacca fimiliter, in naui huiufce* 
pnodipifiurx.DenicguthocccmuseirecognofcaSjnauigiuinlfidisAegyptuscolit. 
. DePerfeo&Gorgone. 
Erfeu feciitMedufxGorgonisincerfeflore. Gorgones uoluerediri tres, quatu 
prima Stheno 5 fecunda Euryale 3 teitia Medufarquam quia fabula Lucanus dC * 
Liuiusfcripienint, poetxgtamaticoru fcholacibusmdimentisadmodu cele=» 
berrimi,hancfabulai'eferrefuperfluuduximus.TheocntusandquitaiuhiftDi 
riographus refertPhorcu fuiffercge,qui tresfiliaslocopletcs deceltquit.Ciuaru Medufa ma 
iotjqugfueratlocuples^regnu^incolcdofmdtificandoq/ampliauerat, unde&Gorgon 
difta eft,quafigeorgon, nayi«^oigrgceagdcultoresdicutuc.Serpcntino ucro capiteideo 
dida eft,quod afturiorfuedt: Cuius regnu opimu Perieus inuadensipfam quide interc* 
tnicldeo uolaticus dirituL", quod nauibus uenerit,cuius capitedd eft,fubftanua ablata,di 
tiotfaftus non parua regna obrinuicDeniq} 8C Adantis rcgnu inuades, quafi per Gorgcw 
niscaputddeft,pecfubftatiaeiuseuminmdhtcfugcrec5pulit.Vndeinrnontecouerfus 
dicitoEcffe.Tamen quid hac fibi tam fubrili fub (magihcotnatnx Gracria femireuolueric 
cdicamus.Gorgonasdiciuoluerunt tres,ideft,tdatectodsgcnera:pdmus quippeterroc 
el]t s qui mente debifitat,{ecudus qui profundo quoda terrore mcnte fpirgit, terrias qui ηδ 
folu meris intendi uem eriam caligine ingerit uifusrqndc 8t nomina tres Gorgonesacce* 
pere,^ioenim grecedebilitasdiritur, unde&aftenia infirmitate dicimus, fecundaeu* 
tyale,id eft lata profu nditas,u nde 8C Homerus WAtj/ tt/f vayice^id eft,Troia latas uias ha/ 
hentem.Itaqj medufamquafi/iwV^o-fltt/quod.uidcrino poffie.Hosergo terrores Perfeus 
adiuuace fapienna interferit.Ideo auerfus uolat,quod uirtus terrore nunqua afpirit, fpeca 
lum ergo fercedidtur,quod'omnis terrot non foluin cordefed etia in figura tranfeat. De 
fanguinedus nafci fettur Pegafusin figura famaecoftitutus. Virtusenim dum teiroream 
putauerit,famagenei:at,unde uolaredidtur,q'uia fama eft uolucds, unde & Tibedanus, 
Pegafus.binnieastranfuolatiEthra.Ideo &Mufisfontem ungula fua rupiffe fertur, quod 
mur«addefcribendufamaheroum,autfequanturpdoruautindicentanaquotum. 

De Admcto & Alcefte. 

SIcutnihilbenigtiafuperiuscoiuge 3 itabihilinfeftacmdcliu9muliere.Quaroenimfa^ 
pienspto uidfalutefuaopponitanimapignon, tanto maligna admaririmorrceria 
jfuiccputatnihiii.Ergocoiunxquantuiucecouindiior, tanrueftautmorudulcedinemci 
Iea,aut fellc tnalkiae toxica,eft quippeaut perpetuale refugiu m,aut perene tormentfi. Αά* 
metusLexGtiEc&AIceftem in coniugiopetiit, cinuspatetediilLim propofuetat 3 utfiquis 
daas feias fibi difpaces fuo cutcui iungeretjpfe Hlam in coniugio accepiffct. Is igitur Ad* 
metus Apollinetn aiqueHcrculem pcriit,qui ei ad currum leonem, Siaprnm iunxerunr» 
Icaqj Alceftenin conitigioaccepit, Cunqj in infirmitatem Admetus deddiffet, 8t mori le 
compedflet, ApoiiinemdepcecatuseftJlleueto dixitfeei aliquid nolle ptieftare, nifi fl 
quis fe de eius propitjquis ad thoctem pco eo uoluntade obtulitfet , quod uxoc feeit.Iraqj 
facKules du m ad fpcetbew canem abutahendu defcendg tci,etiam ipfam de inferis leuau 

Admeturn 
L ί Β Ε R If. ί4< 

Admetu pofuerem modum mentis,ideo Admetusnuncupatus clt,qoafi qoeadirepOis 
tecit metus.Hicitaqj in coniugio Aiceften deGderat , «λκ« enitn grace pra?fumprio diciV 
tU^undeKHumemsaitaMasV^jBjBcfftiriti^fcTiieAxs.no cftaliqua uirtusin men 
ribus,neqjaliqua prsfumptio.Ergo mens praefumptionem fperans,fibi coniangi duas 
fcras fuo currui fubiungat,id eftjfure uiraiduas uictutes afcifcat, animi 8C corporis.leos» 
nem ucuirtuteanimt,aprum,ucuirtutem corporis. Deniq?8£ Apollinem &HercuIem 
[ibi propiciet,id eft,fapienriam 8Z uirtutem. Ergo prajfumptio femetipfam ad mortem 
pro animaobiicit,ut Alcefte, quam pfcefumptionem quamuis in periculo mortis defi* 
dentem, uirtusdeinferisreuocat,utHercuksfecin 

FVRIl PVBLII FVLGENTII 

mythologiArvjh LIBER II. 

ι Tudens mi Domine tuo reuetendo imperio,meam ftultitia uclut naufras 
| go commifl iudicio 3 bifida ambiguitate fufpefus : utmm neleflor quilibel 
laudetcoftruda,autdcftruaclaborata. Sedqutanullatenushaec noftrum 
I autnomen extollunt,autcrimen officiunt,illo uideliectpado,quod fiab 
1 his leflot melius fapit,Deum prgfecat, qut meliora coceffit.Sin uero ab his 
minnsaliquid deiipit,ipfum pr£eferat,qui ifta eontribuit,ergo & haccnon noftcafunc, 
fedeiusdonu,&qu£eamph'oracucniont,nohominis,feddiuinueftlargimcntu.Sicuc 
cnim liuoris nota eftfilerequod nouera,ita crimen non cftenacrare,quod fenfera, ergo 
fi his amplius fapis,lauda mentem puciffima,qua: quod habuic no negauit, fedfi hxc 
ante nefcieias,habes arenam noftri ftudii,ubi tui exetceas pal?ftram ingcnit. 

DeiudicioPatidis. 
5*1 Hilofophitripartitamhumanitaris uolueruntcffeuitamjexqoibus pcimam 
theocicam , fecunda pradica , tertiam philargicam uoluere, qu.is nos lacine 

contemplatiua,adiuam,uoluptarianuncupamus,utetiaProphetaait,B^ # 
tusuicquinonabiitin confilioimpiom, Qi in uia peccatotunon ftetit,& 
in cathedra peftilentiae non fedit, id eft,non abiit,no ftetit,non fedit. Prima igiturcon* 
templatiuacft, qtia.' adfapientiamSi ueritatis inquidtione pertinet,quam apndnos 
epifcopi,facerdotes,acmonachi,apudillosphilofopbigcflerunt.Q.uosnuIla lucricu* 
piditas,nulla furoris infania,nullu liuoristoxicum,nullus uaporIibidinis,fed cantum 
indagandaeueritattscontempland£Eq3'tufticia;cura maccrat,fama ornat,pafcit fpes.-fe» 
ciindaadiuaeft,qua:tantuuitfCOmodisanxia,otnatuspetax,habei)diinfauata,rapied 
di cauta, feruadi follicita geritur.Plusenim quod habeat cupit,quam qnod fapiatquf* 
fii,necconfidei'atquodexpediat,ubiintciceditqnodrapiat.Deniq3ideononpia:ftatfta 
bile 3 quianon ucuithonefte,hanccnimuitapcnesantiquosaliqui tyranni, penes nos 
mundus omnis gerit.Voluptaria uero uita eft,quae libidini tantumodo obnoxia, nula» 
lumhoncftii teputatbonu, fed fola oitxappctenscorruptclam, autlibidine mollitur, 
aLithomicidHsaucntitLir,aiui-apinafuccendirur,atuliuoribusrancidatin-.Sed hocpe- 
nes illos Epieuiei ac uoluptarii,penes uero nos huinfmodi uita nacura non crimen eft» 
8i quia bonum nemo getic,nec nafci bonu licec.Id itacg confiderantcs poeta? triu deam 
ponuntcertamina,ideft,Minfrua,Iunoncm&VeneccmdcforrnaiquaIitatecertatites. 
Ideo uciOloucm non poffedehisiudicaredixere, fmequod prarfinitumudi iudidum 
ignorabant,fiucquta iti libertatearbitrit conftitutum homtnem ccederent. Quod itaqj 
GuelutDeusIuppiteciudicalTet,damnadoduas,unamtantuttiodoternsuitamdiniic/ 
teret. Sed idco ad hominem iudicium transferant, cut liberum dcligcndi debmirarbi* 
trium. Sed bene paftor, quiano ur fagitta certus,8£taculo bonus,& uultu decorus, 52 
ingenio iagaciffimus.Deniqj brutum quidda dcfipiuit, & ( ut ferarum ac pecudu mos 
eft) ad libidine potius limaces u ifus intorfit,quam uirtutem aut diuinas inquiiiuit. Sed 
quid iibi cks dexdetribus uitatu ocdinibus uendicenc,edicamus. 

Pcimam 
14*• 3PVLGENTII Μ Xt Μ Ο L Ο G Ι C Ο Ν 

Minerua.. 
Rimam uitam theoreticam,quam nosin contemplandajfapientiaihonoK 
dicimus.Ideodelouis uerticenatamdicunt,quiaimgeniumin cerebro po* 
fitumfir.Ideoarmatam,quodmunitaflt.Gorgonaetiam huic adduntin 
pcdore,qnafi terroris imaginem, ut uit fapiens terrorem contta aduerfarios 
geftetin pedtorerCriftam cumgalea ponut, utiapientiscerebmm &armatum fit &de/ 
Corum.Vnde&Plautus in Trinummo ait.Fungino genere eft,capite fetotum tegit.Tti 
plici etiam ueftefubnixaeft,feu quod omnisfapientia ficmultiplex, feu etiam quod ce* 
lara.Longam eriam haftam fert,quod fapicntia longe uerbo percutiat.Tdplici ctiam uc 
fte,quod omnis fapienria tedaexcrinfecus rarius agnofcatur .In huius etiam tutela no* 
duam uolunt,quodfapicntiacttam in tenebrisproprium fulgocepoffideat.Indeeiiam 
& conditricem Athenamm eam uolut.Minerua deniqj &«i«f»gra:cedicitui:quafi «dx* 
vccns Tnrxfdivos, id eft,immottalis uirgo 5 quia fapientia nec mori potetit, nec corrumpi. 

iiino. 
Vnoncm uccoaftiuaeptspofueruntuitie.Iuno cnim quafi aiuuandodt* 
da eftJdeo 8£regnis praeeffedicituc, quod haec uita diuiriis tatum ftudeat; 
Ideo criam cum fceptco pingitur, quod diuitis regnis fint proximae. Velato 
enim capiteiiinoncm ponunt, quodomnesdiuitia;fintfempcrabfconia?, 
deametiam partusuoluiit,qtioddiuitiaefemperpr£egnaceslint,&nonnunquam ab* 
ortiant,huiusquoqjin tutelam ponunt pauum, quodomnis uitaspotentia petaxin 
afpefhimfuifemperquxtatomatus.Sicutenim pauusftellatucaudae curuamcn con* 
canas,anredus facieocnat,poftetiora'qjturpitcrnudat.Vndc&Theopht:aft:us aitin tao* 
raiibus -raccAAiswcfi^aiiijideft.rcliquaconfideraj&Salomon in obitu bominisnu* 
datioopetueius.Huiceiiamirimquafiatcumpacisadiungut,quodficucetia illeorna* 
tns uariospingesarcuatocumaminemomentalitei: tefugit, kaetiam fortunaquamuis 
adpi:a:fcnsotnata 5 tameneftcitiusfugiuua» 

Venus. 
Ertiam Venercm noluptariae uitasin fimilitudinem pofuemnt.Veneretn di 
cinolueLeautfecunduEpicut:eosbonamrem,aLufccunduStoicosuanam 
rem.Epicureienimuoluptatemlaudant.Stoitciuoluptatemdamnant.Ilb* 
libidinecolunt,illilibidinenolunt, unde&K^ffl</?»Ve»diflaeft, «^jpefcnim 
gfiEcefpuma dicitui:,fiueergo,quod ficutfpuma libido momccalitci: iurgat, 6iin nihi* 
lumueniat. Siucquodconcitatioipfa feminisfpumofafit.Denicgfmmt po'eta;quod 
cxeitts falceSatumi uirilibus^tqjin mareproiedtis, exindeVenusnatafit. Illudnihilo* 
minus refpoderc uoles poetica uanitas,quod Saturnus grarcexgofflj didtat^ovos etiim 
gra?ce, tempus uocatur. Abfcifieergo uircstemporis, ideftfrudus falcequammaxime, 
atqj in humoribus uifcerum uelutin mateproiedxlibidinem gignant neceflecft.Sata 
tit3tis,enim abundantia libidine creat . Vnde 8i Terentius ait. Sine Ccrere δί Libero frii 
getVenus.Hancetiam nudam pingunt 3 fiuequodnudosfibiaffeciarores dimittat, fi* 
uequodlibidiniscrimennunquamcelatufic, fiuequcdnonnunqua nifinndisconu 
ueniat.Huicetiam rofasin tutelam adiiciunt.Rofacenim &rubent&: pungunr.utetia 
libido.Rubet uerecundiasopprobrio, pungit etiam pcccati acnleo, 8i ficut rofa delcdat 
quide,fed celeri motu tepotis tollitur,ita &libido libet mometaliter,& fagit pcrennitcr. 
Inh.uiusetiatutelacolubasponut,illauidelicetcaufa,quodhuiusgenensaucsfintincoi 
ta fetuidK.Hnicetia tres Charites adiiciut,duas ad nos conuerfas,una a nobis auerfam, 
quodomnisgcariafimplexeat,duplexrcdeat.IdeonudsfuntCharites,quiaomnisgra 
tianefcitfubtile,fedotnatu,hanceriaminmarinatantepingunr,quodoiiinislibidore^ 
tum patiafnaufragia.Vnde&Porphyrius in epigram.ait.Nudus,egens, Veneris nau* 
fragusin pelago . Concha eriam marina pingiturportaii quodhuius genetisanimal 
toco corporefimul aperto in coicu mifceatur 3 ficucluba in phyflologis refett. 

, Paccitc 


L ί Β Ε R Ι* Ηί 

De Hercule 8C Omphale* 
Arcitequ±foiudiceshi]manisacdoi;ibus,quidenimpuedlisaiitmQliebris 
fenfus ia amore effidat>ex quo in libidinis pugna Herculea defudat uittus. 
Muliciisenimillecebratnaiorcftmudo,quiaquemundimagni£udouin^ 
cere ηό potuit, libido copreflit. Inuafitergo uirtutem de crimine foemina, 
quam metednonpotuic denatura.Herculesenim amauitOmphalen, quaeeum pec^ 
fuafit & colitdelicatos eneruate contraftus, & lafciuienti pollice fufi tecete rotare uerrigi* Meg<uot 
nem.Herculesenim «§«χλ»ί grarcedidtur, ideit.ocvafccuy κλ!ίθί, quodnosladneuitoru 
fotrium famam dtdmus.Vnde 8C Homerus aitxAtoff eioy κκονομ&*,ιά eft,folam famam 
audiuimus.ldeo 8C Alcri neposdicitur.AAx«enim graece, prdumpriointerprctaf.Nam 
8i Alcmenam matcem habet,quafi «λμο<Ν^«\/, quodtgrxce falfugo didtur. Nam ex ktme 
igneigneuSjUtexIoue,^ ex prcfumptione utex Alceo auo D 8£ex falfedine fapienriaj,uc 
cxAIcmenaquidnafcitiunififora'tudinisgloriar&tamenalibidinefuperatuc,o/x(ji(tAeff 
enim gr.-EcedicitiK umbiltcus. Libido enim in umbilico dominatur mulicribus, Gcuc 
kx diuina dicic.Non eft prxcifus umbilicus ruus.quafi dicecet, non eftpeccatum tuutn 
amputatum . Nam & matrix illic catenata conftdngitur, unde 81 epinephddia eodetn 
loco fifmandrsfoetibusopponutur. Oftendituretgo,quodlibido, qUamuis etiam in* 
inflam, p oflitfnperare uirtutem. DeOaco 8i Hercule. 

Ifumumfmeseruduanr, quisinuolanremdumnegatagnofcatfergOdut 
caligtnem aiufumum obiicit,neagnofci poffit, autin fumu uanefdt fub* 
itancia,qLia:faitiuefucc(dit.CacusenitnHerculisbouesfuratusefledidtur, 
quos cauda ia fpelunca tcaflos abfcondit,quem Herculcs pccflb gutture in# 
teL'fecit,x«exd{/emm gr<Tce 5 maluni dicimus,ergo omnis malitia fumum eruftuat, id eft, 
autquod contcaria flt ueritaci, ideftlud,autquod acerba fit nidentibus,ut fumus ocu* 
lis,aacquodfempetoccultasobrciuasq) x cauillationesobiiciat.Ideoaut6£dupiex,quod 
muldformis maliria ηό flmplex ftt.TcipIict etia modo nocec malitia,atit in euidenri, uc 
potctior,autfubtiliter,iufalfusamicus,aiuocculrc,uttimpoiribilislatro. Ideoetiafub* i m p 0tem 
traftosboLiestranfuerfisdiidtucftigiis,quodomnismaligntisaliaiaLitinuadat,ti"anl* 
uerfa defeiifionis utitnr uia.Idco 8i bona Herculis concupifdr, quia omnis malignitas 
conrraria eft uircud.Deniq} ia fpdunca abfcondit, quia nunquam malignitas apecta li* 
berioce frontefit,fed uirtus QC malos incerfedt,& fua uindicar. '-' 

DeAntaro &HercuIc. 
Ntjeusenim in modulibidinisponirur 3 unde&:«vTifli/ gf£ci,contraduni 
didnuis.Ideo 6cde terra natus,quod fola libido de came codpkur. Deniqj 
tafta terra ualidior cxurgebat. Libido enim quanto carni cofenferit,tato fuc 
gitiniquior.Deniq? a uirtutegloria;,qiiafi ab Herculefupetatur.Nam dene 
gato fibi tecca: taftu morituc 3 alriiisqj'elcuacns materna ηό potuit mutuari fuffragia,quo 
euidentefuxcei fabulademonftraflet.Omne enim mentedum uinus in alcum fuftu* 
!erit,8i.carnalibus eam etia deneganerit afpeihbus,uifirix ftatim exurgitldeo etia 8t diu 
in ceitaminedidtucdefudaffe,quia raca eft pugna,quK cum concopifcentia uitiiscg co# 
gt?ditur,ficutPlato in Moralib.ait.-Sapietes uirt maiorecum uiciis quam cum inimids 
pugnagerfit.NaetDiogenesCynicus cum dolore ramicutorqueretur,etuidiffetbomi 
nes ad Amphitheatru cocutccntes, dicebat, Qnaiis hominu ftultida,corrui fpedare feds 
homines repagnantes,& me prsteteunc cum naturalt dolore certantem. 

Tircfias. 

Tltcfias duos fetpentesconcumbentcs uidit, qUdS cufn uirga percn nfifiet, in foemi* 
nam conuecfus eft. Iterum poft tcmporis fedem eos concumbentes uidit, fimilti 
•terqj'percnffisitemmeftin priftinam naturam conuetfus.Idcdq} dumdeamo* 
risqualitarecertamenluno 8i luppitec habuiffent, eum iudtcemquaEfierunt. Illedii 
xittces undas habecc uitum amods,6i nouem foeminam.Iuno itaca ei intnen ademit, 

Iuppiree 
«3 
14« FVLGENTII MYTHOLOGICOIf 

luppicer ueco ei diuinitatem conceffit. Graxia enim quantum ftupenda mendario 5 can 
tnm eftadmirada comento.Tirefiam enim in modu temporis pofuerequa,fi ΰψνΰάω^ 
id eft,ieftiua perennitas, ίίζοί enim dicitur ajftas :ergo ex uerno tempore, quod mafcus 
lmum eftCquiaeodem tempotedaufura foliditasq/eftgerminum)dum coeunria flbi 
affeitu animalia uiderit,eacg'ijirga } id eft,feruorisaeftu percufledr,in foemincum fexum 
conuerritur,id eft,xftatis feiuorem.Ideo uero aeftare pofuetein modum foeming, quod 
omrria patefafta eodem temporefuisemergancfolliculis. Etquiaconcipiendi duo funt 
tempoca,uens&autumni 3 itcrum concepcu prohibito adprtftinam teditimagine.Aui 
tumims enim ita mafculino corporeomnia conftdngit, quo confttiftis arborum ue* 
nis uicalis iucci comemales tranfennas interius ftringens folioru marculram detundac 
calmtacem.Deniqjduobusdiis^dcft.duobtiselementisarbiterquxritutigni atqueacd 
degenuinaamoris cationecettantibus.Deniq? iuftum profertiudirium . In fruftifican^ 
dis enim gctminibos dupla aeri quam igni materia fuppetit. Aet enim &maricat in gle 
bis,&pLOducitinfoliis,&grauidatin folliculis.Solenim maturare rantum nouit in 
gtanis.NamCut hoccertum fit) cxcatucilutioneilla uidelicet caufa^quod hyemistem* 
pus aeris nubilo caligante nigrefcat.Iupitec uero ocultis uaporibus coceptioncm fatim 
ei fucuci gecminis fubminiftrat, td eft quaft prg fcientia.Nam ob hanc rem lanus bifrons 
pingicucquod S£ pmerita 8i futura refpiciat. 

Prometheus. 
Vllaqua:iantiirultratecnsmunimina,durnufcgincceluperuencnntfurta, 
aatqu£fecuritaseritargeci&!auci,ubiflammapotuitinuolanVPcomethefl 
aiunthominem ex luto finxiffe,quem qutdem inanimatu m atcg infenfibi* 
lem fecerat.Cuius opus Minerua mirata,fpopondit ei,ut fi quid uellet de ca» 
lefhbus donis ad Γυύ opusadiuuandu inquireret.Illenihil fefcire ait,quaebona in caele 
ftibus haberecu r, fed Ω fieti poflfet, fe ufqj ad fupetos eleuaret, atqs exinde fl quid fux figu 
liase cbngru um cetncrct,mclius iniret, id eft, proptei feptcm liberales artes, uel ptoptec 
feptem planetasjqui in aecccurrunt,oculatusarbicecpra:fumpfiflet. Illainterorasfepte* 
plicisclypeifublatumjcajloopificeijidetulit.Dumqj uideretornniacadeftiaflammaris 
animata uegetare uaporibus,damferuIam phoebeacisapplicasrotis.,ignem furatuseft, 
quempeftufculohominisapplicansanimatumrcdditcorpus. Itaqjligatumeumuul!* 
turi fera; iecur percnnc prasbentem, utNicagoras in Difthemithea libro,que fcripfit,pru 
tnum illiim formaffeidolum refert,exeo quod uulturi iecar praebear, liuoris quafi pia* 
gatimaginem.*unde &Petroniusarbitccait, cui aoltut iccur ulrimum pererrat, &pe* 
dus trahit,inrimasq/fibtas. Non eft, quem tepidi uocant poeta:, fed cordis mala, liuoc 
atqjluxusrnam&AriftoxenusinEpimerheiottim libro, quem fcripfit fimilia profert. 
EnimueroPcometheum quafi 7j?of*»0u«fc£/,quodnoslatine prouidenriam dicimus, 
ex dei prouidentia 8C Minerua,quafi caelefti fapietitia hominem faflum.Diuinum ueto 
ignem,quem uoluere,animam monftrant diuinitus infpiratam , quaeapud paganos 
dicitucdecoehs trafta. Iecurueto Pcomctheum uulturi pracbentem, quod nos cordici/ 
mus,quiaincqrdeaIiquantiphilofophomm dixerunteffe fapienriam. Vnde&Iuue* 
nalisait, Si leua in parte papilla? nil falit Arcadico iuueni . Denictj uulturem in modutn 
muudi pofuece,qtiod mundus celeri quadam uolucritare ucrfetur, 8i cadauem nafccn* 
Dum,occideudumq/percennicatedepafcituc.Itaq;alicuracruftenucurdiuinxprouidei] 
darapientia?,quxneciprafinidnouit,necmundusce(Tareabeiuselemetis aliquatenus 
A( j Λ poffit. Deniq? Pandoram dicitur fbrmaffe 5 pandora enim gtaeceomnium munus dici* 
ω/ tuc,quodanimamunusfitomniumgenerale. 

Adultedum Veneds. 

- Vfte nel fol Vencds depalatadulterium,quatenus luna foleteius celarcfecrctum. Ve* 

nusenim cum Macteconcabuit,quam fol inuenies Vulcano prodiditJHe adaman 

"te catenaseffeciCjambosq/ tcligansdis turpitct iacentes oftenditdlla dolens quinqne 

fihai ΐ 
L Ι Β Ε R Ι* (41 

fil{asSolisamorefacccndit,ideftenimPafiphaen 5 Medcam,Phn?dram 5 CirCen 5 Dirceti. 
Quid fibi dehocpoeticn alludnrgarLuIitasinquicamus : pecftanc nunc in noftra dehae 
fabulauitacertaadmodumteftimonia.Namuittuscorruptalibidinefoletefteappateti 
unde Ouidius in Metamorphofeon ait : Videt hic Deus omnia primus . Qjix quidetn 
uirtus cormpta libidine turpttet catenata feruotis coftmdionerenetur . FLxc itat^ quinqj 
Solisfijias,id eit,qumquehumanos fcnfusluci ac ueritati deditos;quafi folis foetus hac 
corruptela fufcat,ob hanc rem etia huiufcemodi nomina quinqj ipfisSolts filiabirs uo* 
Juere.PrimamPafiphaenjUtuifumquafi-ara<ri(i)fl:«{/,quodnoslatincomnibusappareri 
terri didmus. Vifusenim reliquos quatuorfenfus infpidt, quia &eum qui damatui* 
dcr,&palpando notat,8£deguftando afpidt.&odorando intendit.Secunda Medeam* 
quafiaudim, hocefl^^sc/E^i^fcai/jquodnoslarincnullauifionedicirnus.CluaftaPhaei 
dra quafi odoratus,uelut fi dicatur q>'t§ wy «c/?vv>quafi afferens fuauitatem.Cluinta Ditce, 
iaporisindex 3 quafi Λίΐνοκξίνπ, quod noslarineacreuidicansdiamus. 

DeVlyxi&Sirenis. 
IcenesgcxcetraAatonxdicuntur.Tribusenimmodisillecebraamodscrahu 
tuc,auccancu,aut uifu,aut confuftudine.AmaMtenim quxdam fpedei ue* 
rmftare.quaedam etiam lenodnante confuetudine. Q.uas Vlyxis focti obta* 
ratisaunbustranfeunr.Ipfeuetorcligatustranfit. Vlyxes cnim grccequafl 
cAay/ferofddeil.omnii.im peregriniisdidmt. Etquia fapientiaabommbusmundire^ 
bus petegcina eft,ideo aftiuior Vlyxes diftus eft. Dcnfqj Sitenas, id dr, ddeftationu ille* 
eebi:asS<iaudiuir6iuidiCjideft,agnouit& iudicauir, 8t tamen ttanfit nihilominuSi 
IdeoqmaaL;ditasfutn,moitua:iunr.In fenfuenim fapicrisomnisuoluptausaffeftusei 
morkur.Ideo nolatiles, qnia mentesamantium permcantccleritec. Indcgallinaccos pe/ 
des,quia libidinis affedus omnia q ux habet 3 fpaigic, Deniq? 6i Skenes diax funt, σνςα 
enim grxce traho dicitur. 

Scylla. 
Cyllam feruc uirginem pukhetrima, quam Glaucus Antedonis filius ama* 
uit 5 que CirccSolis filia diligebar,irata'qj Scylle fonte,in quo lauari folita etat 
uenenis fnfedc. Vbi illa defcendens ab inguinelupis c.in ibusq?' marinis iw> 
ferta eft. Scylla enim grajcequafi ο-κνλμομ dida eft, quod noslarinc confu* 
fioneaididmuSjKquidconfufionifilibidoeftcquamlibidinc amatGlaucus,yA<w/ 
Ko;enimgra;celufddofusdidtur,unde82glaucornatadidmuscasdcacem:ergoornnis 
qui luxuria amat,cgcus eft.Na 8C Anredonis filius didus eft.Anredon enim grxccquafi 
!antidon,quod latine cotraria uidens didmus , ergo lippitudo ex cotraria uifione nafcu 
tur.Scylla enim in modii ponif meremds, quia omnis libidinofa, canibus lupisqj'in/ 
guina fua neceffe eft mifccaLluftecrgo lupis 8£ canibus mixta, quia ncfdt fua alienige* 
nisdeuorarionibusfaturarefecreta.Sed hancCirceodilTedidtuf.Ciice,utantediduefti 
nianus diiudicauo ueloperatio nancupatur,quafl^w^fx^r«Xaboi;em enim manufi 
&operatipnem libidinofa mulier non diligit,ficut Tecentiusait.A labotc prodiuem ad 
libidinemacdpiccondmonem,dehincqua?llumocdpit,hancetiamVlyxesinnocuus 
tranfit.quia libidincm (apienna contemnit. 

DeMida rege& Padolo fluuio. 
Idarex Apollinem petiit,utquicquid terigiffet,aurum fieret. Ctimq^promtf 
cuiffet, munusinultionemconuerfumeft, ceepitqjTuiuoriefFcftutorque/ 
ri. NamquicquidtcrigeLat,aumftarimefEdebatm:.Ecatergoneceffitasau* 
readocuplesqj' penuria,nam &dbus & potus ngensaiui materia marmo* 
ta.bac.Itaq? Apollincm petiit, ut mala defidetata conoertcret. Refponfdq? accepco, ut tei* 
tt6Q.caputfubPadolifluminisundasfubdci:et. Q.uofafto,Padolusdetiiceps atenasaui 
teastcahecedicicur.Scdeuidcntecpoctajalluferunc argutiam, illa uidelicetcaufa, quod 
mmis appetitot aama^tum omiiia prciio deftinat, fame motku c, qtiod δί Mida- icx 

η etak 


14« FVLGENTII ΜΪ t HOt Ο SlCON 

erat.Sed colleSa pecuniarum fumma -, ut Soficrates Cigizennsin libris hiftoriae fccibie!^ 
quod omni cenfu fuo Mida rex Paftoli fluuium (qui in mare currere folitus erat;pcr in* 
numcrabilesmeatusadirrigandattiprouinciam deriuauit, fua'qj expenfa auariria flu* 
uium fertclem reddidit, Mida enim grxce quafi μηΛν ie/W, id cft, nihil fciens. Auatus 
cnimtantumftukus cft,utfibi prcdeffenon norit. 

De Vulcano & Minerua. 
Vlcanus cum Ioui fulmen efficeretab Iouepromiffum accepit,ut quicquid 
uelletprjElumeret.IlleMincmain coniugium petiit, lupitec impetrauir, ct 
Mincrua atmis airginitate defendiffct. Dumqfcubiculu introircnr, certani 
9tt do Vnlcanusfcmen in pauimetumetec!C,undenatuscftEuchthomus,tgii* 
enim grarcecertamedicitur^tfiif^&Wi uero terra nuncupatur:que Minetua in ciftaabi» 
fcondit,dcaconeqj cuftode appofito, Aglauro 8t Pandorae comendauit: qui primus cuc 
rum rcpem.Vulcanum dici uoluere,quafi furia: ignem, undc & Vulcanus dicitur, ues 
lntiaolantitiscilot,(\aaiiJiov^iKec7rvos.Demqae IouifuIgurafacit,ideft,fu£oremconi 
citat. Ideo uero eum Minerua? coniungi uolueaint, quod fucor etiam fapientibus fubi 
tepatllla ueco armis uirginitacem defendit.hoc eft 3 omnis fapienria tntegritate moruni 
contrafuriamuircuteanimi uindicat, undequidem Erichthonius nafcitur, t^jf enitn 
graececertamen dicitat, χβα>μ uero ηό folu terra, quantu etiam inuidia dict poteft, unde 
SC Thales Milefius αΐί,*α.χβα>ν Slifns κοσμικής ψξΰο-ις,ϊά eft,inuidia mudanae gloriae co 
fumprio,8£quid nam aliud furripiens fapicndffurotgcncrareporeratnifi certamen in* 
aidiaerQ.uodquidefapientia,idcft, Minerua abfconditin cifta,ideft,in cordecelatrer» 
go Mtnerua draconem cuftodeapponit, id eft,pemiciem,qne quidem duabus comen 
dat uirginibus,id eft,Aglau;-o, &Pandorae. Pandoca enim unuiaiale dicitut munus. 
Aglauto ueroquafi fyohijQoy, ideft,triftitia:obliuio. Sapiensenimdolorem fuum auc 
benignitaticomendat,qu?omniumunuseft^utobliuioni,ficutdeCaifatedidurrjcft k 
Quiobliuifci nihilampliusfolesquam iniurias. DcniqjcumErichthoniusadolefceret 
quidinueniffediciturciiihilominus curcum, ubi inaidix femper ccrtamen eft. Vnde 
Vetgilius,pritnusEtichthoniuscurrus,6iquatuotaufusiungercequosInfpicitequan 
tum ualeatcum fapientia iunfta caftitas,cui flammatum non prarualuit Deus. 

Dionyfius. 
VpitercumSemelcconcubuitjdequanatuseftLiberpate^adquacumfoI* 
mine ueniens crepuit.Vnde pater puem toliens in foemore fuo mtfit,Maro* 
ni poftea nurriendum dedit.Hiclndiam debellautt,&inter deos deputatus 
eft.Itaqj cum Semele quatuor forores appellataj funt,Ino, Autonoe,Semele 
6t Agaue.Cluid fibi hxc fabula fentiat,exquiram us ; Quatuot iunt cbcietatis genera, id 
cft,prtma ainolentia,fecunda cerum oblinio,terria libido, quarta infania. Vnde &no* 
minah«cquatuorBaccbaeaccepetunt,Bacchaedifiaefunt quafi uinouacantes.-prima 
Ιπο,οΓνο? gra:ce,larine uinu dicimus.-Secunda Autonoe quafi cdmvon,id eft,feipfam ηό 
cognofcens:tertia Semciequafi σωμκΛνον, qaod nos Iatine cotpus folutu dicim us, uq# 
de 8C ipfe gcn uiffe Liberii patrem dicitu r,id eft,de Iibidine nata ebrietas : quarra Agauc, 
quajideo infania;comparatur, qood caput filii uiolentec abfcidit.Liber nero paterdii* 
fluscft,quia uini paffio libms mentes faciat . Indos ucro iucifle,quod hajcgens ualdc 
fit uino dedita, duobus fcilicet modis, fiuequia feruor folis eos faciat potarc, fiue quia 
ibi Gtferaptenum uinum,uei meroitamim.xuius utni tanta uittns cft, qno uixquilibec 
ebriofus fextarium toto menfe bibat. Vnde & Lncanus ait. Indomitum Mcroecogens 
fpumare faiernum, aqua enim omnino domari non poteft. Maconi etiam Diony fms 
nutriendusdatur,quafi Meroni.Mcto enim omnis nutritur oinolentia. Hiceciam rigti 
bus dicicuc infedere,quod otnnts uinolentia feritad fem per infiftat .. Siue etiam q aia ui^ 
noefferacxmentesmulceatur,unde&Lixusdkrturquafl lenicatemprxflans.Iuuenis 
ueto ideo pingitut Dionyfius,quia nunquam cbnetas matura eft. Ideo etiam η udus, 

quia 

t ! Β 1» R 11« 147 

quiaomnis ebriofus interuertendo nudus remaneat,auc mentis iax fecreta ebriofus 
η udet. De Cygno 8C Leda. 

Vamuisin omnibuslibidinisamottiHpiorfit, nunquatame dctcciorerir- 
quam cum fe honotato mifcueiit.Libidoenim honeftaris nouerca.du quid 
expediat nefdt,fempereftmaieftari cotraria . Qualis enim diuinitas euis qui* 
fit,quodeffeuclit 3 nequidcmquodfiierateffet,conuctfusincyfgnumcum 
Leda concubuic, qu£Bpep«it ouum . Vndenati funt tres, Caftor, PoIlux.&Heiena. 
Sedh«c fabula myftici faporemcerebticondpit. Iuppiterentm in modutnpotencix 
ponicur, Leda uero difta eft quafiA«VZs, quod nos latine, aut iniunam,aut cootn- 
ciutn dicimiis.-ergo omnis potencia iaiaiix mixta, fpedem fua: generofitatis mutar. 
Ideouetoin cygnumconuetfusdicitur, quodferuntphyfiologiquammaxime Melifc 
fusEuboicuS, quiomnium phyfiologortim fentciuiasdifputai;it,huiusgenei - isaucm 
conuitiisitaefle plcnam,utipfa auedamente, reliqux auestaceant, qu.T piaefto fue* 
rinr,unde&olordicluseit,quafiaboligoria ttadum, quodnos lacineiniutiam diri* 
mus,ergo quotiefcu uqj nobilitas in iniuriamuergic 3 conuiciisniifceacurneceffeeft.Sed 
quidexhacreconcipiciu - ,uidc3mus.Nihilominusouum,quiariciitmouooninisioL'i 
dities, qax purgati potcft in igne, cotineturintriiifecus.Ita etiam in effedu iniuria? om* 
niseftiftimuditia,fcdexhocouogeneraturtres 3 Caftor,Pollux,&Helena.Nihilominus 
feminadumfcandali&difcocdi^ncutanteadiximus^geminuluduconcuititadub 
rera mundo.Caftorem uero δί Pollucem,quafi iti modu perditionis ponunt, unde& 
in mari Caftocum figna dixerunt,qua? periculu crcant.Nam ob hanc rcm etiam ambos 
alternacim refurgete,atqjoccideredicunt>quod fupetbia nonnunqua uiuat,nonunqua 
occidat.Vnde&t/7T£f«<i)avi« grace, iuperbiadidtur, fed ύτηςΗφχνίκ proprie fupcrapj» 
paritio didtu t,quia in liiis duobus Ognisqug eoru uocabulo fratru nuncupauere,un.us 
fuperapparcat,altei: uergatjficutludferj&antife^nam grgce polluXjCCjgiiitbroM^tMd eft 
apecdendo^caftorquafiiiaxdft/s^ii/jideft.malumexticmum. Ixion. 

Vi plus qugricquam liceat effe,minuseritquam eft.Ixion igitutconiugium . 
Iunonis affcdas.illa nube omauit in fpedem fuam, cnm qua Ixion coiens 
centau tos gen nit.Siciu nihil latina gratioftus uecicate,ica nihil grxca falfita* 
te omatius.Deniqj Ixionem did uoluere,quafi axioneii,a:|ict>Twi enim gra?* 
ce dignitas dicitur.Dea uero regnoru Iuno eft, ut pridem diximus, ergo dignitas rcgnu 
affefltans nubem merctut,id eft,ftmilitudinc rcgni . Rcgnu cnim illud eft,quod peccn* 
niter duraturum eit.At ueco cui temporis fugiciua uis inuidet, pinnatisq/cderrima ra/ 
ptibusmomcntaneaefclidtatis figoraspotiusqua N m ueritatcoftcndcs, uentofitatisina* 
nem fperie prdumit.Deniq? Beatinius augurdicere folitus crat,diueifaru urbium hono 
rcstfomnialitecperagi>utbicadomimologo,&quauisutraq3nihilageredixeLit,tamen fmiUt-r 
hocRhomx praftare uifuseft.qiiod ex parte quidctn ucros honorcs,fed riforios 3 fed d> tubr.i«tio 
tias fugitiuos.Credo cnim quod de Theophtli philofophi fentcntia legerat dicenus,/*/* 
^ofoAiof,ideft,mimusuita.NunceLgofabularepetatrius.DromocridesinThcogonia 
icripfitlxioiiem in Graeda primum regnigloriam affeSaife,qui fibi centom equites pri 
musomniuacquifiuit.Vnde&Cctauridiflifiiiitqiiaficcntuarniati. DcniqjCenthip^ 
pidid debuere, exquoeriam equis mixtt pmguntur, fed ideo centutn armati .• qui qui? 
dem Ixion paruo tepore cclere regnu adeptus, dehinc rcgno cxpulfus eft . Vnde & eum 
ad rotam dannatum dicut,quod omnis rorae ucm'go 3 quae fupcciora habet modo den> 
dat.Ergooftenderehicuoluetunt,quodomm'squiperarttia,atqjuiolcntiam regnum 
afFcdant 3 fubitoereitiones,fubito eliflones fuftineat, iic ut cota, qu? ftabile πό habet alis 
quando cacomen. Tantalus. 

TAntalum dicunc in lacum inferni depofitum, cui fallax aqua gulofis labia titilia/ 
mcntis attingit 3 poma quoqj fugittuis dnerefcentia tadibus defuper fadcrcnus aps 
pacent pendula, Ergo hiclocuples uiius Qi paupecefFeftus 3 ita ieilla unda fallax priebet, - 

η * utfuiat, 

148 FVLGENTII Μ Υ Τ Η Ο L Ο G Ι CO Ν 

utfitiat,itafepomaingerut,utefunat.hancfabulamPettonJus breuiterexponit, dkens: 

Necbibitinteraquas>necpomapatenriacarpit 

Tantalus infeh'x,quem fua uota pcemunt. 

Diuidshsc magni facies edr,omnia late 

Qui tenet 3 S£ ficco concoquitore famem. 

DeProferpina&Endymione. i 
Vnam ideo ipfam uoluerunt etiam apud inferos Proferpina dici, feu quod 
no&e luceat, feu qnodhumilioccurrat,& terris pcsfit, ilJo uidelicer pafto, 
ι quoddetdmentaeius 6£augumenca non folum terra,fed&lapideSjUelce* 
I rebta animanrifi 8i Cquod magis incredebile fit ) ctiam laetamina fenriant, 
quce m luniccretTjends tie&a uermiculos parturiunt,orris ipfam etiam Dianam nemoi 
cibus uolunt fimili modo,quod arborum &fruticum fucco augumeta inculcet.Deni? 
qucctemennsluna-ablafa ligna fiufuraceis tineaiu teiebiaminibus fiftukfcunt.Nemo 
ribus quoq? adefie dicitur,quia omnis uenatio plus nofte pafcatu r,die'qj do tmiat.Endy 
mionemueropaftoreamairedicitur,duplofcilicctmodo,feuquodprimushominuin 
EndymioncuiftjmlunginueneLit.Vnde&xxx.aninsdormifledicituc, quinihilaliud 
in uita fua,nifi hutc repercioni ftuduit,ficut Mnafeas in primo libro de Eu topa fcdbens 
«rf/fiw ttadidit,fiuepaftoreEndymioneamalTeferf,quia nodurni todshumor, quetaporda 
iideru atqj ipfius lunsanimadis hecbacu fuctis infudat, paftocalibus profit iucceffibus. 

FVRIT PVBLII FVLGENTII 

HYTHOLOGI ARVM LIBER IJI. 

Nfcientiazformidolofa fufpeftio femperexcufandi quaedt fuffragfa . Quo 
quicquid igtiorancia inciufionum mater peccauerit, id ueni^abfoluat 
petitio,quaiCulpasueilireconfueuit.Sedqnianunqoadefemalea;fttmac 
fertno,qui ad amante iudicem mitticuc, id rirco megfimpliritaris negociii 
tuo Domtne pu cifllmo comifi iudirio, fretus quicquid abfurdedigeftutn 
eft,non utinuidusdettahis 5 fed utdoaiffimuscorrigis. 

Bellerophon. 

I Roetos rex uxorem habuit Antiam nomine, quaeamauitBellerophontem,* 

cui dum ob ftupri cauitatn mandaffet,ille noluitque marrto criminata eft. 

Illeeum ad chimera interfidenda mifitperfoceru fuu. Qpam Bellerophon 

equo Pegafo tefidcns intetfecit,qui de Gorgonis fanguine natus fuerat. Bel* 

Ierophona pofuer«nt,quafi jQsAii^of ot-T« 3 quod nos latinc fapientiae confiliatorcm dici 

m us,ficut Homerus ait, ν ;g« πχνννχιον iv<Aey 6rA»<pogo{/ SmJ^k-, id cft, ncc decet tota no* 

&e dormireconfiliatore utru.Nam SiMenadec fimiliter in difexaporo comoedia ita ait, 

&λβρφό§* ύμ£ι/ <% μ£ 7ipaA«6(L• οξχο-ιν,ϊά eft, confiliarie noftram de mea praeoccupauifti 

uifionem . Nam uthoc certutn fic Hometus in fabula eiufdem Bellerophonds itaair, 

TrffikyxQtc φξύνίοντΑ JlciiQfova &ifa.ifo<p'ovTHy, id eft,bona cogitantu fapientiffimu eori 

Gliiirn.fpecniclibidinem^id cft 3 Antiam,cc*TiO(/enim grace contrarra dicitar, ficurantii* 

chdftumdicimaSjquanwTtei/Ttf^iffijideftjConrradusChtifto.Videitaq; cuiusuxod 

Anriasdicatur, nihilominusProeri 3 ProerosPamphilalinguafordidusdicitur 3 ficutHe/ 

fiodus in Buccolico ludicco fcfibit dicens,id eft, focdidus uuaru bene calcararu fangui* 

neo ΐοκ,βί cuius uxoteftlibido nifi fordidicAc uero Bellerophorvd eft, bona cofulta* 

rio qualeequu fedet nifi Pegafumcquafi pegafeon,id eft, fontc a^ternfi t Sapientia enim 

bona? cofultanonis JEtertius fons eft.Ideo penatus, quia uniuecfam mundi nacura cele» 

ricogitarionum theona colluftcat.ldeo 8C mufarfi fontem ungula fua rupifle fertur.Sa* 

picnttaenim datmofisfontem,ob hanc retn etia fanguineGorgoneo nafdtut Gorgon 

f nim pto terrore ponituc . Ideo Κ Minerua; pedote fixa eft , ficut Homerus in xiii. aiv* 

Ergo hic 


L Ι Β Ε R III. i4# 

Ergo hic dtiplex: affertatio cft. Autenim terrore finito fapienda nafcitur,ficutde fangUi* 
ne,id eft,de morteGorgonis pegafus, quia ftuldda femper efttimida, autinitiu fapieti* 
dxdmoreft 3 qm'a&magiftdtimoiefapiendacrefcir, &domquis famamdmuedt, fa^ 
picns erir,unde& chimcram occidit. Chimera erritti quafi κυμίζαης-, id cft, fluftuatio 
amods.Ideo ctiam triceps chimera pingitur quia amods tres modi funt,hoc eft,incipei 
re,perficere,&finire.Duenim amornouiterueiiit, utleofeialiterintiadit, unde&Epi* 
cam ns comicus 2Μ.,<Λχμχςης epees λίοντάχ </Ιυυχμ^ QxKifos-, id eft,domitoc-cu pido leot?a 
uircutepLgfumptior:Na6i Vcrgiliusingeotgicistetigitdicens.Catulorum obliralexna 
fajuiomrauitcampis.Atuerocapraquann medio pingitur,petfefliolibidiniseft,illa ui 
delicetcaufa 3 quodhuiusgenedsanimalfinn libidineualdeprocliuum. VndeVergi* 
liusin buccoIidsait,hcediq3'petiilci . Ideo & fatyii cum caprinis cornibusdepingutui*, 
quianunq»amnouercfatiirarilibidine.Atuecoquoddicitui-,pofl:cetiiumdraco,iHara 
tioneponitur 3 quia poft perfedioiiem uulnusdetpcenitenda;, uenenumqfpeccari, erit 
cnim hicordo dicendi,qnod pdmum iitinamoieinchoare, lecundu perficere 3 t€L'tium 
uero poeni teredepecfeao uulnere. Perdix. 

Emperdelicata confuetudolaboriofo fert praeiadicium opeti, &tnollituc 
cducatUidumquodnonoptatencneiitjpoeiiicciniacreat.Meliuseftcnimla 
boiare pardliter 5 fecudus edoceri,qud cx neceffitate ueniente tcpenraliter per* 
teited.Perdicem ferunr uenatorem efle:qui quidem matcis amore correptuSj 
du utrinc^ 8i immodefta libito feruerer,& ueiecudia noui facinods teluflaretnc.-cofum/ 
ptus,atq?adcxtremalabemdeduftuseffedicitut.Ptimusetiamfei:i'aminuenir, ficutVec 
gilius ait.Nam primi cuneis fcindebanr fiffilelignum.Sed ut Feneftella Martialis fcdbitj 
hic primum ucnator futt. Cui cum feriiiiE Cicdis cruenta uaftauo, 8C folitudinem uaga 
bundacrrando cutfilitasdifpliceretpluf^cria uidens contheroletas fuos,ideft, A&xo* 
nem,Adonin,Hippolytummifeianda:nccisfundosinteritu ) ai:nspriftina:afFeftuimit> 
rens repudium,agdculturam affeflatus eft,ob quam rem matrcm quafi tecra omnium 
genitricem amalTedicitur.QtioIaborcconfumptusetiam ad maciem peruenifiTefertur, 
&quiacun(3isuenatoiibusde pdftinaeaitisopprobdo detiahebat, ferramquafimali* 
Ioquium dicittir ceppenfie. Matrem etiam Polycaften habuir,quafi polycarpen , quod 
noslacinemuldfruaamdicimus, idcft,tcrram. A&xon. 

Vii*ofitasfeniperptoculoi:ugeimana 3 detnmctafiiisamatoribusnouitma>> 
gisparturiccquamgaudia.AftaeondeniqjuenatocDianamlauanteuidiire 
dicfrur,quiin Cefuu coueifus,a canibus fuis ηό agnitus, eom morfibusde* 
uoratuseft.Anafimenes (quide piftLidsandquisdifferuir) πι libro.u.ait ue 
nationem A<aax>nedilexifle,qui cum ad matura perueniflet aetatem confideratis uena* 
tionum peiiculiSjideftjquafinudaartisfuaifanoncuidens^iniidus faftuseft, unde8£ 
cor cerui haberedicit, undeet Hometus dt,oivoSx§ ις,κυνΰ: ομμκτΙχ),κξχ</Ιίνν </ί ίλχ^οιο* 
id eft,ebriofe,oculos canis habens,& cor cerui.Sed dum peciculu uenandi fugerec,affei» 
ftum tamen canum nodimifit,quosinaniterpafcedo pcneomnefubftantia petdidit, 
obhanccemacanibusfmsdeuoratusdicituteffe. DeHero&LeandLO. 

Morcumpedculoffpeconcordat^&dumadiliudiblunatat quoddiligir, 
nun^uidet 3 qiiodexpedit,tf(afenimgr?ccamordicitur,LeandLOn uerodi 
ciuolaemnr,quafiAvirii/al/i^ij/,idcft, uirotufoluttone.Solutio cnim ui* 
ti amore parturit.Sed natac nodte,id eitobfcura teporctentat pedcula. Hero 
quoqjinamocisfimilitudinefingitutlucernaferrc&quidaliud amotnifi flammam 
fert, &defideranti periculofam uiam oftendit, cito tamcn exiinguitut,quiaiuuenilis 
amornon diu perdurat, deniqj nudusmtar, illa uidelicetcaufa, quodfuosafFedatores 
arnoc82nudarenouedt6dpenculis,ficutinmadiaftare;Namcxtinolalucema,utnufqi 
moL-seftprocucatamaddmajhoc ineuidenti fignificans,quodin utroqj fcxu uapote 
Ktaris exdnftOjlibido comodtucin maci oero mortuifemntur, udutin humocefdgide 
feneftu tis^o mnis em calorats iu uecutis ingniculus tepidg ueteinolitatis algefcic in fen io» 

η 5 Decepta 


»5β FVLGENTII HYTHOLOGICON 

DeBerccynthia & Atri. 
Ecepra Grgcia credulitate demonu potiufqua deoi:fi,nufi<f?deuerius fgisdis 
reponeret,qua utcoru matrem ueternofam anum,non folu puerileamatu, 
quantu eaam fingetet zclotipam. TantQ enim zeli fuccenfa an us in uidiofa 
flagrauit,qu£e nec fuis utilitatibus furiofa pcpercit,ut u nde fruftu fperabat li 
bidinis^lludueteranafuccideretmeretnxEtquauisapudmuliebresanimoslibidoob* 
— tineatregnujtamen etiaiHuidalibidinczclusobtinetdominatu.Berecynthiaenimma 
terdeoruArttn puerum formofiffiimuamaircdicitur, quezelofucccnfacaftrando femi 
mafculu fecit.Quid ergo fibi in his Grfria fentire uoluen't,edicamus. Berecymhiam dici 
uoluercquafi mortua domina.Ideo matcem deoru,quod dcos nuncupari per iuperbia 
uoluere: Ideo eos-in ofympo habitantesquafiexcelfos &furpcrbos,ideo &dsmonas 
nuncopantfecanduHomcru,quidicit μΐΎκΛοΰμονχςκΜ-ουί,ίάξίΙ,ροΆάξΟΒΆΐίοζ^ίι* 
μοζ enim grxcc populus dkitur,is dicitur unus,&quia populos fubderecupiebanr, Qi 
(oli fuper popalos effe,d£emones diiti funt.Ideo 8C apud Romanoslndigetes. Ergo Be 
recynthiam montibus prareffe dixerfitBernicynthos . Cynthos cnim Atrica lingua flos 
nucupatur,undehiacynthusdiciturquafita«u(/i(>f, quod noslatinefolus flosdicimus 
-quafi omnibus perfediot.Nam 8t Epicarmas ita ait: 7rccy(t«§ 7rioisi<pccvos,ty ^& έχτίρ 
πρόβατα »^v<raAof,idcft 3 floagcra corona,at$ elirtoribus procedit chtyfalus. Itaqj flore 
^β 0! quamuisquilibctamet,tamenabfcindit,utBerccynthiainAttinfccit,t3thisenimgrxce 
flosdicitur,utSoiidesAtticusin librotheologumenon queappellauit, fcribitmatrem 
deiim, in modu potetia* uoluit poni,undcCybeledtcitur quafi cydos baleon,id cft,glo 
ciae firmiras,unde &Homerusait: cui Iuppitergloria donauerat, ergo idco turtita pin* 
gitur,quod omnis potentiaeclatio fit 'in capitc.Ideo lconu currui prarfidens,quia omnis 
poteria regno ornata fit.Sccptru ctia fert, quod omnis potentia uicina regno fit,ob hanc 
tetn etia matcrdeu difta eft,illud nihilominus oftedere uoletes,quod fiuclndigetcs, fiue 
di.fuie diEtnones apud anciquos a diuitiis difti funr,ergo potetia diuitu mater eft, unde 
{fcHomerus Agamenonem cofideransait: cerpenflvnoJ 9 ούτΙπιμ'ίμψίΜ k<Pb χα7ί{β{* 
Nec non etia Euripides confimilans Tantalulooi in tragoedia Eleftrg ait, bcatus ille,nec 
inaideo fortunaseiuslouisajqualis.utdicttur Tantalus,ergo porentixgloria femper8£ 
amoretorrctur,&ltuoretocqnetur,Citd<5abfcinditquoddiligit, dumtamenamputer 
iliud,quod odit: Denicgomnis nuc ufq? poteria nefcitrirca fuos diururnu feruarlaffe* 
dum,&quodamauetitcito,autzclandoamputat,autfaftidiendohorrcfcit 3 &Atrindi 
ci uoluemnt quafi ISos, tSos enim graece confuetudo dicituc, ergo quantufcunqj amor 
fit,potentibus ftabilisefle non nouit. 

De Pfychi & Cupidine. 

PuleiusinIibrismetamorphofeonhancfabulaplaniffimedcfignauit,dice$ 

effein quada ciuitate rege & rcgina,haberetrcs filias,duas natu maiores^ffe 

temperata fpecie, iuniorcmtam magnificaeeffe figurae ut crederctut Venus 

effetetreftris.Deniqjduabusmaioribusquaicrant temperata fpecie, connoi 

bio ueiiere,illa uero uclutidea non quifqua amareaufus, cp ucnerari pronus, atqj ho/ 

ftiis fibimet dcprecari.Cotaminata ergo honoris maieftate. Ven us fuccenfa inuidia,Ca 

pidinem pcrit, utin contumaceforma farucritcc'uindicaret. Illead macris ultione adac? 

niens.uifam pualla adamauic,pcena enim in affeftu con uerfa eft, 6c li t magnificus iacu 

lator ipfe fe fuo telo percuffit.Itaqj Apollinis denunciationeiubetur puella in monris ca 

cumine fola dimitri, uelut feralibus deduda exequiis, penato fetpenti fponfo dcftinari, 

perfedo nanqj chotagio puella permontisdccliuiazephyri flantislcni ueflura delapfa, 

in quanda domuauream tapitur,qu£epreriofa finepretio, fola cofiderarione laudede* 

ficientepoteratexiftimari.Ibiqj'uocibustantummodoferuicnribus, ignota atqjman* 

fionano utebatac coniugio.Node enim aducnies maritus,Veneris prseliis obfcurc pct* v 

a<Sis,utinuifeuefpertinusaduenerat,itacrepufculo incognitus etia difcedebat. Habuic 

ergo oocale fecuiau,uentofutn dominiu,nodurnam comcccitum, ignotu coiugium. 

Sed 
\ 

t Ι & Ε Κ ΤίΤ. *** 

Sedadhuiusmortem deflendam forores adneniunt,montiscg'confcenfo cacamine 
gecmanum lugubciuoce flagitabant uocabulum, 8£quamuis ille coniunx lucifuga 
forodoseicomminando uetaretafpedus,tamen confanguineae charitatis inuiiicibilis 
ardormantaleobumbrauitimpedtim.Zephydetgo Hagcanctsaurxanhelanteueduta 
ad femec forodos petducit afFeflus,earum<5' uenenofis cofiliis de mariti forma quaeren* 
da confenriens curiofitatcm fua? falutis nouercam arcipuit , 8C iaeillimam credulitacem 
qua;femperdeceptionum matereft,poftpofitocaucela;fuiFi.agioampuit, deniqj credes 
fororibusfemadto fecpenticoniunfta,uelutbeftiam interfeftura nouaculam fub pul* 
uinariabfconditjlucernamqj'modiocontegit. Cumqj'altum fopoiem maritusexcen* 
deret,tlla fecto armata lucernaq? modio cuftodita cruta,Cupidinecognito dum immo* 
dcfto amoris torretur affedu,fcmtillanris olei defputamcto maritu fuccendit. Fugiensqi 
Cupido multa faper cudofitate puella; inccepitans,domo extorrem ac pcofugam dereli* 
quit.Tande multis iaftata uenenis,pecfecutionibus, poftea Iouepetentein coiugio Gu* 
pidinem accepit.Poteram quide totius fabulae ordinem hoc libello percuuere, qualitcc 
βί ad infecnu defcendedt, &ex ftygiisaquis andam delibauerit,& folis armenta uellete 
fpoliaucnt,&fcminugerminaconfufadifcreocrit,&:deProferpinaipulchritudinc pat* 
ticulammoricurapra:iumpfei:ic.Sedquiahxcfacucantius6^^pLileiuspeneduotuton^ 
cinentia libcoru tantam falGtatum congedem enarrauedr,8£ Adftophantes Athengus in 
libds.qui dyiereftia nuncupatuchancfabulamcnormi uerbom circuitu difcerccupten* 
tibus pcodir,ob hanc rem fupernacuu duximus ab aliis digefta noftris in ferete libds,ne 
noflxa opera aut pcopdis exularcmus officiis>autaliem's adiiceremus negociis.Sed dum 
his,qui fabula legent in noftra haec tranfeac,fcitucus quod flbi illoru falfitas fentire uo* 
luedt.Ciuitatem pofuetuntquafi in modu mudi, in qua cegem 8t regina uelutDeum 
&matedampoiuerunc,quibustresadduntcarnem ultcometante, quam libcrtatem at* 
bitdi dicimus,& anima^i/^fi enim grsceanima dicituc, quam ideo iuniore uoluecut, 
quod corpod iam fadto poftea inctyta efle dicebat. Hanc igituridco pulchriorequod 8£ 
libetcatefupcdor,Sd:cacnenobilior,huicinuidecVenus,quafilibido,adquaperdedam 
cupidine mittit . Sed quia cupiditas eftboni &t mali, cupiditasanima diligit,&ei ueluc 
iticoniunAionemifcetu^quaperfuadecneruamfacieuideat^idedjCiipiditadsdeleda^ 
mentadifcat,unde&Adam 5 quamuisuideatnudufe,nonuidetdonccdecocupifcens» 
tiaeatborecomedat:Neuefuisforodbus, ideft, carni&libertadde fusforma: curioftV 
tateperdtfcenda confcenriat,fed illaru compulfamcco percita,Iucema defubmodio eie* 
ciuid cftjdefidedi flammam tu pedtoreabfconiam dcpallat,uifam taliter dulcem amat, 
acdiligit,quam idcolacetnajebullitioncdiciturinccdiire, quia omniscupiditas quan* 
tum diligitur tantum ardefcit, 8£peccatricem (ax carni confingit maculam, ergo qua* 
fi cupiditatenudatacxpotcnti fortunaeruitur, 8ipericulis:iaftatuc, & regiadomo cx* 
pellitut.Sed nos quia longum cft utdixi omnia perfequi,tenorem dcdimus fentiendi. 
Si quis uero in Apuleio ipfam fabulam legerit, nolta expofuionis mateda,qux non di 
ximusipfereliqua cognofcar. 

DePeleo&Thedde. 
Heridem dici uoluerunt aquam, Iuppirer,quafi deus^oniugitPeleo.wi/AoV 
enim grxcelutum dicitur, ergo terram cum aqua commixtam uolunt ho* 
mincs genuiffe, unde 8C Iouem cum Theride uoluiffe concumbere di* 
cunt, 6C probibitum efle ne maiorem fegenuiffet, qui eum deregno cxpcl^ 
leret. Igniscnim, ideftluppiter, fi cum aquacoeat, aquae uirtuteexdnguitur. Ergo in 
coniunftioneaquae 6itcrtae.id eft,Theridis &Pclei difcordia fola non peritur,illa uidc^ 
licctcaufa,autquodconcordiautroi:umqjelcnientorum homogignatur. Nam SZin 
competendaillaindicacquodPeleuSjUtcerraiideftjCarOjTherisutaqua, idefthumoc^ 
Iuppitecqui utraq^gignit,utignis,ideftanima,ergo ia coceprionehominis&elemetv? 
toti iugalitates tres (ut fupra diximus) uitxcertatuc. Nam 8i difcordia malum auieum 
ieciffe dicitur, id eit,capidicate,tlla uideiicet ianfa 3 quod in maloaureo eft quod uideas, 

ή 4 noneft 
ί*ι FVLGENTM HYTHOLOGICON 

lion eftqnodcoftiedas. Sicur cupiditasnouit habere,tiotinouit frui. Omnesetiarit 
deosluppiterad nnptias diciturconuocaiTe,illa decaufa, quod putarcnt ethnici fingu* 
laspactesinhominedeosfingulosobdncre, utlouemcaptit, MincruamocuIos,Iunoi« 
nembrachia,peftusNeptuiiu 5 cinftumMaLte,ienes&tnguinaVcncre,pedesMercunu, 
SicutDemocdtesin phyfiologumenon fcdpfit, unde&Homerus ait, όμμκτκ »y >&$<& 
hk\j ί«ίλοί Λί Tfej>7ri*cfcj>«w» j afa^^ap/ii/jStgffli/jjiroirai^aifli/ijideft^aputSioculos fimi 
les loui fulmincdeIedanti 5 Marti dngulu,& peftus Neptuno.Na 8i Tybedanus in Pio* 
metheoait,deosfingulafuahominitnbuiffe.Deniq;natuAchillemueluthornincpeti 
fe<SLini 3 matcctnaquasintingitftygias,idcft,dutuconti:aomneslaborcsmunit folutn 
d talum ηό tetigiCjiii bilominus illud phyficu figntficare uolentes,quod uenaj, quae in 
talofunt 3 adrennm,fcemoru,atq3 uidlium tationem peidneat, undc aliquxuenaeufqi 
ad pollice tendu nt,quod tradates <S£ phyfid et mulieres ad obrinendos partus,& ifchia« 
coseodephIebot©matloco,&cmplaftromentancu,quemftifidcAfFricaniisinafl:rofoi 
phiftes uocauit.pollici & talo imponendu pracepit.Nam 8i Orpheus illu effe prindpa 
lenilibidinisindicatlocu.Nam deniqjin entherodlids 8C iifdem lodscauteda ponen* 
da pra;cipiiinr.Ergo mouitratqnod humana uirtus,quauis adomnia mnnita.tamen 
libidinis idibus fubiacetpatula,unde&adLicomedis regiam datur utnuraretur,quai 
fiadluxudgrcgniu.LtcomedeenimgcfcequafiyAvxv^o^Vjideftjduleenihilu. Omnis 
enimlibido&dulds8<;:nihilcft,dcniqj&amorePol^xena;periit,&prolibidinepertai! 
lum ocdditur» Polyxeneenim graecemultoru peregdna didtur, feu quod amoc peregri 
nari faciatmetes ab igenio fuo,feu quod apud multos libido(ut pcregdnabuda)uaget» 

DeMynha 8C Adoni. 
Yrrha patrefuum atnaffe didtur,cum quoebdato cocubuit,cumq/ eam pa 
tcr uteto plena refdffer, cognito ctiminc 5 cuaginato cam perfeqni coepitgla* 
dio.llla m arboremytrham coucrfaeft, qua atborem patergladio percudes 
Adon exinde natus eft, quid uero fibi hajc fabula fentiat edicamus . Myrrha 
genuseftaLboi:is,dequafuccusipfeexudat,ha;cpatremamafledidtur.Iftaeenim arbo* 
res in india funt, qua? foliscaloribus ctemantur, &quia patreomniu rcmm folem efle 
dicebant,cuiuSopitulatu cundagerminu adolefdtnatinitas, ideo&patreamaflfedidi 
tu^dumq^graddiocis fueritroboris, folisardoribus crepans rhagades effidt, perquas 
fuccumdcfildatCquodmyrchadidtur)8iiiedolentibuslachrymofaguttulis,flctusfuai 
UesfdiruLishiandbusiaculatur,undeAdonegenuiffefertur, Adongra?cefuauitasdicti 
tur 5 8iquiah?cfpedcsodorefuaiiiseft,Adoncmdidtuigenniffe.IdcoautVcnercamaf!i 
fedicunt,quodhocgcnuspigmcntifitualdeferuidu.VndePcttoniusArbitcradlibidii 
nis tondcamencu myrchinu fe poculum bibiffc refcrt.Nam $i Sutdus comcediaru kti* 
ptor introdudt Glyceta meretdcem dicente 3 Myrrhinu mihi adfers, quo uidlibus armis 
occurfem fortiufcula. DeApolline&Matfya. 

MInematibiascxoireinuenit,quibuscuinconuiuiodeomcedniffct,cumqj''eius 
tumentes buccas di omnes irrififfent 3 illaad Tdtonem palude perges in aqua fa 
dem fuafpeculatur, dum turpiaadiudicaffetbuccarujin fluminadbias eiedt, quibus 
Marfya reperds,doftior fadus,prouocauit Apolfmeconceitatutu decandbus^biq/Mi* 
dam regem iudicedeligut, qucApollo,cum norefteiudicaffet,afininis audbusdepra/ 
uauir.IUe cdminis fui nora tonfori tamen oftendit, prscipicns ei, ut fi critnen eius cela* 
tef,eum parddpe regtd efficete.Ille feccctum domini fui in terram fodit,& in defoflb ter^ ' 
raj duxit 8i opemit.In eodem loco caiamus natus eft, unde fibi paftoc tibiam fadcns, 
quxcu percudebatur dicebat, Mida rexaLices afinaleshabet 3 nihilominusquamquod 
ex terra conceperat, Vnde 8Z Pctronius Arbiter: 
Siccommiffa fecensauidusreferaretminifter, 
Fodithumum,regisq}'latentes prodiditaures. 
Conccpitnam terra fonum,calamiqj'loquentes 9 
InuenereMidam qualem concepetacinda» 

Nunc 
L 1 & ε & m» 15* 

NnnGcrgohaiusmyfticaefabulaEinteriuscerebruminquiramus,amu(icishiEc reperta 
fabula, uc Qrphcus in Theogonia fcribit . Mufici enim duos arris fua; pofuerunt ordt* 
nes,terdum ueroquafiexneceflftcate aducientes, utHecmesTrimegiftusait,«a<&VT<«>i/, 
«^«a\0ft(lrap,»<ittfAp^a|/,hoceft,autcantandu^ 

Prima eftergo uiua uox, qux fibi in omnibusmuficis neceffiratibus celerrima fubue^ 
nit,poteftedalemara fubrigere,8£paralleloscocordare,&dtftornas mollire,& phthon* 
gos iu uare,<S£ oni.ue rfuomata. Seqiiituc fecuuda cithara , quamuis entm de his rebus 
difexaphexis dicunc, ficucMariandes fcribit multa de his faciat, tamen aliqua non iih* 
plet,qux uiua uox potcft. Limmata enim facta ηό erigit,qtiit lifmata in fc catherjata ηό F c W m * 
implecAt uero tibias arris m uficae partem txtrema potedt adimpiere. Cithata enim fym 
phoniarumgradushabetquinqj,fecunduquodPythagorasair,dum numeroru rith* 
mtcos modulos ad fymphoniacu adduxiffet concoidiam. Prima enitn fympbonia eft 
dtapafon,qnodeftiiiarithmeticisdiplaiion,quodnosinlatinisunnmadfecundudi* 
cimusrfecundarymphoniadiapentejquodeftinarithmcticishcmioliuSjquodnosin 
latinis duo ad retnu nuncupamus-,tcrtia fymphonia diateflaron,quod eft in arichmcti 
cisepitritos,ideft,terdusadquarcu:quarta fymphoniadicituctonus,quodapudanth^ 
mcticosepogdousuocatur,apudnosquintumadquaitu,&:quoniam ultraarithmeri 
cusordoprogtedinon paritur,propter nouenadum limitem,quiadicimusahenusoc^ 
dinisprimusgraduseft,codgitergo ut habeatquincam fymphoniam,quaeharmonia 
nuncupatur,ideft,oftoadnoueni.Nullamenimulcranumeru coniunihoneminue? 
nies.-habctigiturmuficapartesfepremjidcft.gencrajdiaftematajfyftematajphthongos, 
tonos,metabolas,&tmeIumpa:as,unde& Vergiliusin fextoait, ηώορκαβ 

Necfion Thrciciiislongacum ueltefacerdos, 
Obloquiturnumerisfeptemdifcriminauocum. 

Inarithmericisenimplentrudo formukceft, uteftingeometricistonus.Voxueco ha* 
becgradusfymphoniarumin numedsquantum naturadotauedtipfam uocem ucha 
beat ai'fis,&thefis,quas nos larine eladones 8C deiedionesdicimus.Tibiauero uix 
unam 8c dimidia pertkit fymphonia . Vna enim fytnpbonia quinqj fymphonias has 
betei-go poftarceni nuificam Minerua reperit tibias,quas omnis doftusin muficisfo* 
nec,has proprer fonorum defpuic paupenatem . Inflatas uero buccas ideo rififle dtcun^ 
tur,quoddbia ueiuofem muficis 1'onet, &idiomatum piOprietateamiiTa fibiletporius 
rem qnam enunciet.Ideo illam iniofteiufflantem omnis quicunqj eftdoflior ridet,un 
deeas 82Minerua,ideft,fapientiaexprobrasproiicit,quasMarfya affumit.Marfya enim 
grarc?quafi>(afo?,ideft,ftultus,folusquiin accemuficatibiam prxponereuoluit citha 
Kc,unde&cum porcinapingiturcauda.Sedhisduobuscertanribus,Mida rexrefidet, 
Midaenim graecequafi /*«</& eefoj/ dicitut, qnod noslatine,nihiifciensdicimns, ideo 
etiamafininisaunbusdicirucquiaomnisdifccrnediignamsnihildifFcrtabafino, ob 
hancctiam tetn &fetuumeiusauriculascefemntpfodidiffc.Ingeniumenim noftrum 
feiuum habcce debemus ad otnnia, qrne uolumus obfequentem , & noftra fecicta cc* 
lantem.Qjuodautpeccannampcrdidit,perfiftuIamguttutisloquendofignificat,quod 
uero paftoraudit,paftoresfunr illi,quiahenafulcando fubdlius pafcunc. 

Orpheus. 
RpheusEuridicennymphamamauit, quam fono cithara? mulcensuxo* 
remduxit.HancAdfta?us paftor dum amans fequicur, illafugiensin fec* 
pentem incidit,Simoitua efkpoftquimadtus ad inferos.defcedit.&legetn 
accepit,necam conuerfusafpiceret. fluam conuctfus afpiciens,iternm per* 
didit. Hsec igitar fabula artis cft muficae defignado. Orpheus dicitur a>§ ouoQwv , id 
eft, opttma uox, Euridice ueto ptofunda diiudicado. In omnibus igicuc ardbus 
funtpdmsattesjunt fecundx,utin puedlibus litecis pdmaabecedada,fecuudanota. 

In gi-am* 
154 FVLGENTIl MYTHOtOGiCOU 

Ιπ grammaticis prima Icdio,fecunda arriculatio. In rhetoricis pritna rhetorica,fecunda 
dialeflica.Ingeometncisptitiiageometria,fecundaacithrtietica.lnailrologispnmama 
thefis,fecunda aftconotnia. In medicinis prima gnoftice, fccunda uero mantice :In a/ 
cufpiciiiispnmaarufpicina,fecundapatalyfis.Inmuficispnmamufica,fecundaapoteif 
lcfmatica,dcquibusomnibusbfeuiterrationem petftringamneceffeeft.Aliudefteuim 
apud gramaticos aliena agnofceie,aIiud eft fua efficere.Apud Rhetores ueco aliud pro* 
fufo &C libero curfu effirenata Ioquariras 3 aliud conftridta uirtutisindagandae curiofa ne* 
xilicas.Apud aftrologos aliud eftaftrorum ac fidcru curfus effeausqfcognofcere, aliud 
Ggnificata traducere.ln medicinis aliud eft morbomm agnofceiemeritu,aliud infkmu 
tacis ueniencem concutfum mederi. In geometticis aliud formulas Iineasqj' depmgere, 
aliud numecos fotmuliscoaprare.In amfpirinisaliud eftfibram patticularuqfinfpeftio 
aHudfecunduBattiadeeuentuuimmutatio.In muficisaliudueroeftharmoniaphton 
goEum,fy-ftematiim,&diaftematu,aIiudcfFcdustonoruuirtusqj'uerbotum.Vociseti 
go pukhcitudo intecna attis fecreca u lrtutem etiam myftica m uerboru attingit.Sed hxc 
quancum ab opcimisamatur,f[cutab Atiitxo, «fisoyenim grece,oprimii dicitur:Tans» 
tumipfaacs coniundionem hotiitnu uitat, quxquidem ferpentisidumoritur,quafi 
afturiae interceptu fecrccis ueluc inferis tranfmigratur.Sed pofthancartem exquitendam 
atqjcleuandauoxcanoradcfcendit, Siquaiapotelefmatica, phantafticabmniaprsbct, 
8L moduiis tantu in fecceta latentibus uolupcacu reddit effeftus. Dicere eriim pofium us 
quoddoriustonusautcoiensphrygiustorres, Saturnofetasmulcens, Π Jouiauesoble 
fiecAruero fi rei expofitio quxritur, cuchoc ueftigandae rationiscaputimmoritut.Ideo 
ergoetnecamrefpiciatpcohibetur,&dum uidet amittit.Nam perfectiffimus Pythagou 
tasdu modulos numertscoaptaret, fymphoniamqj'pondcra trminisarithmeticispec 
melos & rithmos 8L modulos fequeretur,effedus uero ratione reddere non potuit. 

Phineus. 
Hineuseniminmodumauaritixponitnr, &afoenerandoPhii:eusdiclus 
eft.Ideo cxcus,quod omnis auaritia cxca fit 5 qua?fua non nidet,ideo ei hac 
pygcibos arripiunt.At uero quodeius prandia ftercoribus faedant, oftendit 
tbenerantium uitam tapina» inglu uiem effe fotdidam , fed has a confpedu 
cius Zetbqs & Calais fugant,quia rapina cialiquid de fuo comcffeno permittit, gtiece 
eiiifti (Wwf/ κάλοι/ inquitens bonum dicitur. Idco uolatici,quia omnis inquifitio boni 
nunqua tetrenis rebus mifcetur. Ideo Aqnilonis uenti filii, quia bona inquilmo fpnta* 
lis eft, non camalis, ergo uenientc bonitate om nis tapina fugatur. 

DeAlpheo & Aretufa. 
Lpheusfluuius Arethufam nympha amauir, quacumfequcretur,infonte 
couerfa eft.Ilk in mediis undis ambulas πό immixcus, in finu eius immec/ 
gitiir,unde8£apudinferosobliuionemanimatumtraheredirimt cc\hU{ccs 
qtSg, idcft,ucritarislux,Arethuia ueroquafi, «γίτίο -te, ideft,nobilitasxqui> 
tatis,eigo qutd atnace poterat uecitas nifi a?q uitatemc q uid lux nifi nobilitatemr& idco 
inmatiambulasnecmifcetur,quialucidi uetitas omnimalorum falfitudinemorum 
circundatapolluialiquacomiftionenon nouit.Sedtameninfinum xquifc 
fimae poteftatis otti nis iux ueritatis dilabitu r . Nam & defcen dcn s 
in infernum, id eft,in fecreta confcientia? ueticatis 
lax,malyum recum fempecobli* 
uionemimpoctat. 

FABU 


frA Β Ι ί FYLGENTII PLACIADIS VOCVM ' itf 

anriquaru interpretado,cum teftimonio ad Calcidium. 

έ detuurum pra?ceptorii,Domine fme,noftra quidquaeuitaffeinobedieri* 
dapuiaietur 5 libellumeriam,quemdeabftmfisfmnonibus parareiuffifti, 
in quaritfi merriorta; cntheca fubrogare potuit abfolutu retdbui,non pha* 
leratis fermonu ftu den tes fotnniis,qua reru manifeftationibus dantes opeca 
lucidandis. Sandapila. 

SAndapilam antiqui dtci uoluerunt feretrum tnoraioru,id eft, loculum, ηό in quo 
tiobjlium corpora,fifd in qao plebeioru atqj damnatorucadauera portabantur, 0* 
cur Srefimbrotus Stafius de morte Policratis regis Sa,miorum defcripfitjdices^ofteaqua 
decrucedepoiitusfandapilaedam deportatuseft. 

Vefpillones. 

VEfpillonesdifti funtbaiulatores, quatnUis AntidarntisHeiacfcopolitesuefpillo:i 
nesdixecitcadauetum tludatores,ncutin hiftodaAlexandri Macedonisfcripfir, 
dicens,plu fquam trecetos cadaueru ucfpillones rex Pecfes crucibus affixir.Tamen Mna* 
feasfcdpfitin Cecropelibro, Apollinem pofteaquam ajoue uinftusatcg interfefluseftj 
a uefpillonibus ad fepulturatn elatutn effe. 

Pollinaores. 

PQIIindoresdidifunt, qui funeramorientia accurant, undeSc Plantusin Mene* 
chmiscomoediaait,utpollindordixit,quieumpollinxfrar.PollinilotcsdiftifHnt 
quafi pollutorum undores, ideft, cadauerum curatores, unde& Apukius in Herma* 
gora akpollindo eius ftmeredom tmionem paramus. 

Manales lapides. 

LAbeo qui difdplinas Httrtifcas Tageus & Bacchctidis, xv. uoluminibus explana* 
uic,tta aicfibrs iecoris fandacacei coloris dum fuant, manales tunc uered opus eft 
petras, id eft, quas amiqui iolebant in modum cylindrouimper limitcs tcahece pto 
pluuixcommutanda inopia. 

NefrendineSjUcl nffrendes fucs. 

DIophantusLacedxmonius, quidc facrisdeorum fcriplit, aicapud Athenas Marti 
folerefacdficadfacrum, quod tK*r>v nrupOp&vx appcllatur, fiquisenim centum 
hoftesinteifeciirer,Marridehumine[actificabatapiidinfularnLemnoii ? qiiodfacritica* 
tum elHduobusCcetefibus,unoLocrO,ideft, TumtneColtynienfij Pcoculo Locro.fi^ 
curSoficrates fcdbic,fed poftcaquam hoc Athenienfibus difplicuit 3 ccepernntefferre poc 
cum caftratu,quem nefiendem uocabant,ideft,quafl finerenibus,&apud Rhomanos 
Vatro fcribitScitiam Dentarum ccnties 8C uicies pugnaffe fingulari certamine,cicarrices 
habuiflccotra qnadraginta quinq?,pofttergum nullam,cotonas accepiffe, xxvi.Aimil* 
lascentum quadraginta,6£iftum pnmum facrum fcciffcMarti. 

Ambiguaeoues. 

BEbius Macer,qui faftaliadierum fcdpfit, aiclunonieas qua? geminas parerctoues 
facdficacecuduobusagnisaltcinfecusalligads,quasouesambiguasuocad,quan 
ex utcaq; parcc agnos habentes. 

Suggrundada. 

PRiodtempote fuggtundadaandqui dicebant fepulchrainfanriu,qui necdum 
xl.dies impleflencquia nec iam bufta dici poterat, quia offa qux cobureienru r ηό 
erant,nectanta«mmanitascadaueris,qualucustume!cecet 3 unde&RutiliusGetninus 
in Aftyanaftis cragoedia ait,mdius fuggrqndariu mifer qusretes quam fepulchrum . 

Silicernii. 

Sllicemios dici uoluerunt fenesiam incuruos,quafiiam fepulchrorum fuorum fili* 
ces afpiciences, u nde SC Cincius Alimetus in hiftoda de Gorgia Leondno fcdbit di/ 
ceni, qui dum iam filiceqiius fui finem tempods expedacet, Ω mod non potuit 3 tamen 
infirmiEaubusexukac, 

AccsX t 5 i iVLGENtil 

Aruales fratres. 

ACcaCarentfoRomulinutrix,cofueuetatptoagrisfemeiin anho racrificareduo* 
decimtfiliisfuisfacrificium prajcedentibus, undecum unus mortuuseffetprotf 
pternutriris gratiamRomulusin uicemdefundifefuccederepollicetur, unde &dtus 
proceffitjCU duodecim iam deinceps facrificate, dC acualcs dici frattes, ficut Ru tilius Ge* 
minusin libris ponriftcalibus memorat. 

Iniugcsboues» 

MAnilius CtiEftus in libro,quem de deorum hymnis fcribir, ait Minerus iniuges 
boues facrificari,id eft,iugum nunquam feteces,illa uidelicetcaufa,quod Qi ait> 
ginitas iugum nefciat macitale,S£ uittus nunqua fit iugo pcementi fubieda» 

Semoncs» 

SEtnones dici uoluemnt deos,quos ccelo nec dignos afcriberent,ob merirf pauper* 
tatcm 3 ficutPriapus,Hippo,Vettunus.Necterrenoseosdcputareuellent,pecgraciae 
uenerationem,ficut Varto in myftagotum libco aic.Semone^ inferius detelidto Deutn 
depinnato attolam orarionis eloquio» 

Blaterare. 
) Acu uius in Pfeudo comoedia inducit Scepadum feruum ancille dicentem, Niego 
te blatccare afpicerem,his nucium iudicaffem. Blaterate enim quafi uetba ttepidan* 
tia mecu balbutitedixerunc. 

Lufciciu 
VTcitiosdici uolneceinterdiu pacam uidenres 3 quosGraecimyopes uocant, unde 
.SiPlaamsin Mercatodscomoediaait: mitulolio uiditare te tam uili tdtico quia 
lufciciofuseft.Dicuncenimquodloltutncomedencibusoculiobfcu{entur. 

Tutulus. 
' Atto in pontificalibusait, tutnlos facerdotes dici breuium deorum.Numa ucro 
Pompilius & ipfedepondficalibus fcdbcs,tutulum diciaitpallium, quo facet? 
dores caput teflabant cum ad facdficium accefliffent, iicut 8t Vetgilius ait.Et capita an* 
tearasPhrygio uallatusamidu. 

Oria. 
Riam dicut nan icella modica pifcacodam, unde 8C Plautus in Cacifto ait,malo 
huc alligad ad onam nt femper pifcetuc,etfi fittempeftas maxima. 
Problema. 
Roblema eft propofitio in capite libd qugftionaliret pofita,unde 8C Demofthenes 
pto Pbilippo aic-fcd ncquidgrajcutti te turbetexemplu, ego pco hocribi launum 
Faciam,aitenim problemads autenticum gradum tcadamusaftand, cuinoftrafubfe* 
quens occucfet oratio. Nam & Termlianus in libro,quem de fato fcdpGt,ita ait, Redde 
huic fati pdmum pcoblemads mancipatum. 

Pu milioc 8i glabrior. 
Puleiusjin afinoauteo inttoduritforores PfychcsmadtesdettahetiSjdicirqj^quoa 
uispueropumiliotem &cucntbita glabdorem, pumilos cnim dicunc molks 
atcg eneraes.Ghbmm uero leuetti & imberbem. 

Sutela. 

SVtelam dici nolueriit aftutiam,quafi fubtilis tela, u η de & Plautus in Cafina ait,poi 
fcisdam mefutelistuiseripereCafinam uxoremptoindeutpoftulas. 

Frigutice. 
i Riguriredicitur fubtilitec adgarrire, unde δί Plautos in cafina ait,quid nam frigu* 
nsc&Enniusin Akeftidecomoediaficait 3 haecanusadmodum frigutit,nimitura 
fauaauic fe flo te libeti. 

TTiriiiillitium. 
Iuuillitium dici aolnerant fiU puttida. qus de tetfs cadu η t , ut Plautus in cafina 

ait, F 

tiam 

l; 

lulaci 

XT' 

dotes c 
tearas: 

Ο 

Ρ α: F! Ε> Ε VOCIBVS ΑΝΤΙ QJV t sl W 

ait,non ego hoc uerbum empfitem titiuilitio,id eft,re admodu uiliffima.Nam &Mar* 
cus Corniitus in fatyra ficait, Titiuilitit tal cedo tibi, 

Scolponeje. 

SColponeasdici uoiuemntcceftusplumbo ligatos,unde&:Neuiu5in Philemporo 
comuediaait.Sfolponeisbatuendafunc huic lateraprobe,& Plautus incafinafii 
mili modo ait.Melius fcolponcis, quibus bartuecut tibi os fenex nequiffime. 

Catillare* 

CAtillacedicitutpeCaltcnasdomosinftantergyrarejacatulistraoumjquodpeioms 
nesdomoscircumeant.Vnde&Ptopertius, catillatageris uadimonia publicum 
piOftibulum:3£Plaucusfitiiiliterait,quin meam uxorem mittam catillatum. 

Capularisfenex. 

CApularem dici uolnemnt fenem iam momcontigium, fcd &reos capularesdice 
ban^quicapulodignifuerunt, unde&£ Lucilltusait-, Pecgit capularecadauer:&: 
Flaccus Tibullus in Helenarcomadiaait, Tu ncamare audesedentule, &capularisfo : 
nexredcntulumquafuam finedentibLisdiri uolummt. 

Promi&Condi. 

PRorlios 8Z Cotidos dici uoluecuntcellaritas,eo quod deintus promant,5£ intiis co 
dant, unde& Plaucus in afinaria ait, ego fam Pcomas, Condus, procurator peni, 
penumenim cellariumdicimus. 

Suppetia?. 

SVppetiaS dicimus auxilium, undc 8i Memoc ίη tragoedia Hctculis ait , ferte fnppe* 
tias optimi comites. 

Auaio. 

AVdionem dici uoluemnttienditioncm,qaafiquodctementeaugcat&uenden 
tem, unde 8C PlautuS itt Cu rculione comcedia ait,Audione facio parafiticam. 
Nafitetna. 

N*Afiternamdiciuoliictuntaquaeutnam,idcft,utccum, undeSZCalphurniusirt 
Phroncfi comoediaait. Vbitu naficernatusaquam petas.&Plautusin Bacchidei 
air, Affcc nafltecnam cum aqua foias. 

Antiftare. 

ANtiftaredicimus prajcelleie, unde& Grifpinusin Heradeaait.-Diuinis uirtutiV 
busantiftasAlcides. 

SStega. 
TegaeftnautS profcenium,ideft,tabulatum fupet quod nautae ambulant, ficuf 
Plautus ait,fottcego ucin ftega coniedciam. 
Lcmbus, 

LEmbuseftgenusnauiculsuelodtfimai^uasdramedasdicimuSjficutVetgilius 
ait, qua v mqui aduerfouixflumine lembum temigiisfubigit.Limbus uetoota 
ueftimenticutufcjjexauro* 

Ramentum. 

RAmentumdiriuotueiUntquafiquoddam proieihrium putgamentum, undeK 
QuintusFabiusLucullusiepicocarmincaic,uiltifimurametu 3 proluuiofapeftis. 
Diobolates. 

Dlobolares dicuntut uiliflimxmeretrices, quxfub paroo Jtipendio pcoftant, ficut 
Paminatiusait, DiobOlareproftibulum, quam cgo utaftutum duftem partitam 
reddam.Nam&Pacuaiusfitiiiliteiiait.Nonegoitafui,utnuncfuntmeietricesdioboi 

Iares,quae fuatn nummi caufa paruipenduntgcatiam. 

Veruina. 
'Etuinaeftgenasiaculilongutrt,quod aliqui ueruram tiocant, ficuti GalbiuS 
Baffusainn fatycis,Vei:uinacofodieudeno tenaucifacio.-naucienim pro nihilo 

Ο diciua<* 158 F V L G Ε Γί Τ Ι Ι 

dici uoluemnt, nataPlautus in Bacchideait, fitibi machjca eft fotis, ttiihi ueminaeft 
domi,qua quidem te faciam,fi me iritaueris confefftocem foricina namia. 

Diuidia. 

Dluidtas dixecunt ttiilicias ,flcut Propettius ait, Diuidias mentis conficitomnfs 
amoc 

Iuftitium. 

IVftitium dicitur luflus publicus, unde βί Fonteius in orarione pto Nucerinis a.it, de* 
niqueiuftitium plebi indicitut. 

Choragium. 

CHoragium dicitur uirginalefunus, ficut Apuleius in metamorphofeon ait,choca 
gio iragj perfedo omnes domuitionem parant. 
Defiduo. 

DEfiduodiciturdiui:ne ) unde&; Vattoin Correlaria ait,Diuidtx mihi fuecuntte 
abfuiffedefiduo. 

FFlocci. 
Locci dixerunt quafi nihili, unde 8£ Plautus ait, Flocci eftquid reru m geras. 
Ilentaculum. 
Entaculum dicitncdcguftatio 3 ficut Callimachus in Cgcia,Ientaculum proferre Iouf» 
Edulium. 

EDutiumdiciturabedendo.ideft, pra?gufhtiuacomeftio 3 undeApuIeiusinafino 
auceoait } Eduliisopipareexcepta,opipaceeftlucide,deliciofe. 
Tuceta. 

TVceta dicuntur efcaj cegiae, ficutCallimachus irt Piiads. Ambrofio redolenttuce* 
ta&pore» 

FFerculum. 
Etculum miffum carnium , undePetconius Arbiter ait, Poftqua ferculu allatum. 1 
Myropola:. 

MYropoliEdicuntur,qui ungenta ucndunt,Sifuntpigmentarii,unde&Naeuiws 
tn diobolariaait 3 Myi:opolaafFatim mihi unguenm largitus eft, quo meuenn* 
ftarcm 3 adfatim abundanteL'dicitur 3 uenuftareexhilararecft, 

Celox. 

CElocem dicuntgenus nauicuke niodiciffim um, quod blannam dicimus, unde 
Apuleius in Iibro de repub.ait,qui celocem regere neq u it,onerariam petic 
Ccelibatus. 

COeiibatumdiciuoUieiOntuicginiarisabftinenriam,undeSi FoelixCapellainlii 
brodenupDisMercurii5£Philologixait } PlacuitMinemxpetefecc£libatum. 
Exercitus. 

EXercitus dicitur cotemptuSjUndeetPlautus in militegloriofo ait,Itaq} nos noftraqf 
fatniliam habes exetritam, 8i ubt fupca aic, plus uideas ualgiis fauiis omnes nidan 
tes.nidareenim cinnum facere .-ualgiaenim func labellomm obtomonesin fu-pina* 
rione uel fubadone peradte, ficut & Petronius ait 3 Abrofo ualgttec labello. 

Summates. 
Summatesdicuntutuiripotentes. 

Symplones. 

SYmplones dicunturcouiua?.Nam et amicus fponfi,qui cum eo per conuiuia am* 
bulat,fymplatocdicitur,Ganeum ucrotabcrna eft.unde&Succiusincomoedia pi 
fcatoriaaitjSummates uiri fymphonesfratri fiintganei. 
Pnfegmina. 

PRxfegminafuntpanes corporis incifa;, nt Tagesin arufpicinis ait, ptajfegmihi* 
bus ampuraiis. 

Congecro* DS TOCIBVS ΑΝΤΙ Q_V ί S * ift 

Gongerones. 

COngerones fun^quialienaadfecongregantjUnde&apudRhomanos Gerones 
Bi-utianididifunt. 

Ciftclla. 

Clftellam dt'cuntcapfellam,utPiaatus,CiftcllamefFetcum crepundiis,idcft, cutri 
puerilibus ocnamentis. 

Pecnatus. 

ANridamasin motalibus Iibrisait,Fabrf compadtum animal hominemquisfe* 
rat a ficex te pecuatu,&auemincaflittam crcrinas hominu mentes. 
Fabrc 

FAbreperfeftedicirur, aueLruncareeradicatedicitur, Etetinas tefteas, uel argillaceaSj 
pecuatumftuluitiu 

Allucinare. 

ALiucirtaredidtut uanafomniare,TradameftabalIucitis,quos nosconopasdici 
muSjficutPettonius ArbiteraitjNam centu uetnali meallucitxmoleftabant» 

CCulIeuSt 
Vlleusdicituc faccus inquo cei conclufi in marenu'ttuntur,ficut Plautus aitin 
uidularia 3 Iube huni infui culko, atcg in altum deportari,fi uis annona bonam. 
Elogium. 
' Logium eftha?reditdsin malo, ficutCotneliusTacitusaitinlibro fac«iarum,Cac 
^fisita^motumclogioinfiliisdeteliao. 

Lyxa. 
/ Yxa dicitur mercenarius, u nde Lucan us ait,Stat du m lyxa bibat. 
Sudum. 

SVdum dicitur ferenum, unde Tybecianus ait,Dureos fubdocit igncs ludusori* 
tntlucifer. 

Ltuteiim. 
Vteum (p(endidu,PacLiuius in cragcedia Thieftis,Non illic luteis aucota bigis. 
AbftemiuS. 

ABflreminsdicicucobferuans, ficutRubfius itt faryraait, Abftemiii metulentafu* 
gitMeteniaiiomen* 

VadatuS. 

VAdatusdicitiuobftriftus,uclfubfideuclfubfideiiuinoncambulans,iicutFend 
ftella ait,apud quem Vadatus amicitia? nodulo tencbatuc. 
Manubia:. 

MAnubijedicuturornamenca regti,unde&Pecfoiiius Arbitetait,Totregutn ma<* 
nubiajpciics fugitiuutn reftitmnt. 

Aumatium» , 

AVmatiumdiciturlocuSfecretiispubIicus,ficutintheattisautcirco, undc&Pc/ 
troniusAtbic«ait,In aumatium memetipfum conicci. 
Deleneficus. 

DEleneficusdiciturblandiloquus,unde&LucreciusComicusinnummalariaatt 
Nefcio quocfutn mihi eueniant tua ueiba cam delenefica. 

Finis. ο i 
16ά 

ARATT ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ FRAGMEN* 

TVM GERMANICO CAESARE INTEPRETE» 

Oelumciccnlisquin^diftinguitu^quotuduocxtremi maxime fa* 
gidi, auftralishumillimus, &aqailonusexcdfiffimus. Hisutriuque 
proximi duo paralldi uocantur,utita dixcnm,iequcdiftat«,ideo tro 
picus unus folftinalis,altechybernirs, per qucm fol tranfiens ac tenes 
oftauam partem Capricotni, folftiuum hybernu factt, akeraeftiuus, 

perquemfoltranfiens actenens odauam partern cancri, folftitium 

iEftiuufacit.Mediuseftiequinodialis.quioflauam parremarieristenensa?quinofliutn 
uemum facit,oftaua librg, autumnale conflstuit. Vt citculi ia ccelo,ita zonaein rerra uo 
cantur, inhabttabiles frigidi circuli funt ob rigorem , quod ab hts longiffime fol abeft» 
Subtocridoqiudamhabitareputat AethiOpiaemaximampartem.-item plurimastnfu^ 
las maris rabri, aliosqj' ucnices eminentiasqjfterram hoftris ampliores, fub tropicis ha/ 
birarenrillidubium eft. NofteLfolftitialisarftiuuseftexcelfusatqjarduus. Diuifi autem 
funta nobis circulo a?quinofliali 3 qui ancichthones nominator,& uidctuc humiles at* 
quedepreffi 3 qinanttpodesinfra funt, quod nttfleuideatuc efficiunt flextisobliquita* 
tesq}'terrarum,quas antichthoncsSC anriftochae8i antifccpra;inhabiiaredicuntor.In=» 
cipitautfignifer non abcxtrcmo circulo,nec ad cxtremum extenditur,fedab intimo tro 
picuauftcalibrumali9'eodemperfquinoaialemadfummufolftitiale,eundemqj''gftii' 
uale per medtu fn his longitudo Iatitudinisqj' pocredus,obliquas circult figniferi patces, 
ccclxv.figna xit. parrium ftgulatricenamm . Quorum quaedam minora, quaedam am* 
pliora 8£ populo canophoradicuntar,fed compenfado quinq? partibus creditur applis» 
aari, utfintomnes iigniferipartesccclxv.Horum incipientia abariete 5 alia funt ma* 
fculocum naturalibus,alia foeminaru . Item quartum quoqj corum aut rropicum , aut 
folidum,autdefocme,incipictdinumerario ab anete: figna tropicorum duo funt equi* 
noaiaIia,aries 8C libra, duo folftitialia, capricornus & cancer . Tropicis maxima folida 
antepoflta bis deformia. 

Hlceft ftellatu ordOjUtrorumq? circuloru,feptent«ottes duplices ad auftrfi uertun^ 
tur figuraauernscaLidisinuicem fibiaduerfantes, interqiiasobliquus dilabituc 
draco.Subuniusnamqjpedeeftferpentarius,cuiusferpentariipedesattinguntfrontera 
fcocptonisra latereaut tetro ftat cuftos,fub pedibus quide eius uirgo habens igncam in 
manibiis fpica.Rerrorfus uero ueftigiiseius adiacens teo, medio xitiao folftido cancec 
&gemini.Gcnuaautagicatoriscaputgeminiattingunt,pedes auteiustauricomibus 
iunguntur,cuius hoeduli defupec obrinetlocii feptcntrionis . Habet aut feptentuo a de* 
xtris iuxta corona defuper ferperem in manibtisSerpetari^ 5£cum qui in geniculo ftat, 
<8i finiftro pede feptcntrionalis draconis uerticem calcans unum brachiu libriC 5 alterum 
dans coronae.Nam ad minoris feptentrionis ultimtis pcs Cephci conrinetur.cygnu ma 
nadextraapptehendens 3 fupercuiusalasequusextcnditpedem,&iupercquum Aquai 
tius extoIlitur,iuxta que capticonms efl.S ub Aquacii pedibus pifcis magftus α α ftrin us, 
anteCepheum Caffiopeia 3 &adorfoagitaton'sPcrfeus pedem extedit 3 fupec Perfci capuc 
Galfiopeia pedibus properare uidetur.lnter q^gn nm igitur 8C cum qui in geniculo ftat, 
iyraconftituituc.Inquorum mediodefuperaborietedelphinuscognofciturjfubcuius 
caudaefiaquila ,in pcoxitno habens ferpent.-uium. Sediam deaquilonio circulo didu 
eft,nuncad auftcalem ordinem propcremuS. 

SVb aculeo fcorpionis iacrariu conftitutii eft, fub cotporeeiusantcciora Ceniauri m* 
denuuyn quo cft beftia,cofpicitur S£Sagittarii pes fummus ex alia partr fub auftra^ 
Η rirculo propecencann membra hydr? cauda J & comusadgenua uirginis ucna eft po 
fitaifiniftrisOdonis,qui 8£ iticola, fluuiusqui S£Padus,nccn6 &Eridanus fub pedi* 
busOuonis,qui62incoladicitur,lepusfplendidaeffigie confpidcur, mtorfuni ueroi 

pedibus 
ΡΗΑΕΝΟΜΕΝΟΝ» Α£ 

pedibus efus canis fplendida refulget,poftcuius cauda nauiS coftimta eft, ad rauri pede 
protendit manu,0«on pedibil$gemtniappropinquat:anticanis fupercapucarietis,n3 
longe ab Andtomedx pedibns triangulus poficus eft.Sub aticte 8C pifcibus cetuSj con* 
nexio uero pifdum communctn habetftellarm 

ARATI PHAEIiOJHENA OER* 
• manico C.-cfa tei η terptete. 

BloueprincipiummagnodeduxitAratuS 

Carminis, atnobisgenitortu maximusauco6 

Te ueneror,tibi facfa fcro, dofli^' Uboris 

Primitias,probat ipfe D&im te&Qt<$ fetorqj', 
Quantum etenim poffintaani certiffima figna, 
Quafolardcntem canttum rapidiffimusambif, 
Diucrfasq3'fecatmetasgclidicapricoini 4 
Qqauiearies& Iibraa?quantdiuorrialuciS. 
Si non parta quies te ptaefide puppibus xquof, 
Culcotfqj darette«as,protuIarua filerent. 
Nuncuocataudacesin calum tollereuultus, 
Sideraq? & uarios coeli cognofcerc motus: 
Nauitaqiitdcaucat 3 qiiiduitctdoftnsacatot 
Quando ratem ueiKis,autcredatfcminatem's. 
Ha»cego duni la?tis cogoc prxdtcere mufis, 
Pax cuajtuq/adfis nato numenqj' fecundeS, 

QVanitu r cu c a Ioue incepit SC ηό a m u fisc nt Homero con uenicns magis hoc exi 
ftimauitpnndpiuPhxnomeniSjiiti Iouem inuocacer,quodipforu carminum 
origo eft Iuppiter.-non folus afit ita caepifle uidecur Aratus.fcd & Crates comicos a Vefta 
incipiens 8t profari carmina . Sophron in MimOjqui nuncius infccibitur,a Vefta inci* 
piensromiiesinuocantloueomniupnncipcScdquecituccuiusIouismemineri^utm 
nef:ibulofi,an natLiraltsiEtphilofdphiquidcpIudminaciiralisaiuntciimlouisrncmi 
niiTe.SedCratesaitIouemdiducoelu.Inuocatuueromeiito,quiain acrc&xtherefunc 
fidera,&Homeru dixiflTelouem in aliqna partecaelu,&ipfe Aratus,cum dicitHerqdo/ 
tus louem dictu aera 8C Crates quideeiufdem eftopinioniSjteftemq/efle Philoliem co 
micum dicicHocautconftat&ipfum diccre.Natnquia.nihilaliudeft uoxquam peK 
cuirusaer,uidetiKconiTeiiientetdixiffc,qua:reipra:ftataiitotitate,plciiasIoueuiasrcfei» * 
cens,& omnis hominii conucnrus 3 nihikoru quann tccra func,fiiieacrceft,rarioneetia 
cuiusomnes ufum defideramus.Nam cuhdh mortalesoftendutufum fufpitio,ercum 
uiuiniusaereindigemus.Ac quodait,dextL'a monftrat,ad auguria pertinctauiam,pto/ 
pter quod 8C Stoici Ioueni cffe affirrmr,qui pec ffiateria manat fpirituS, 8i fimilis eft np 
ftcaianimai.ZenodotusautAetoIus&Diodocus aiunt, necadfabulofi Iouisfufficere 
eiufdemopinioncjcffecninitalemcaufamlouis, Siconuenireomncsuiascoconfec/ 
tas,quas tanqua loco eius defctibit.Dicendo aut,etiam genus, oftendtcanimadmmot/ 
jaliwtem,Bene proptecea quod ait, noneratenim uirtuti aliquid aemulu futimim. Dea 
igiair aduecfus delicara lcnem effe eft 3 quonia omniu pacens affumaciU;, δί non folnm 
|iominum,fed etiam deotum. 

Aetera qux toto fulgentuaga fidera mundo, 

IndefeffatrahitpropriocumpondereccElum. 

Axis ftatmotus fcmpec ueftigia feruat, 

Libratasqj'tcnet terras^ cardine firmo 
Orbem agitextremunj gemintsdetemiinat axem, 

Quem giaii dixere polpn,pars merfa fub andas ; 

Oceani,pars cclfa fub hotrifero aquilone. 

t» $ Axent 
ie* Α R Α Τ Ι 

Axem Ccetacae dextra leaagj toentut, 

Siuearfli 3 feu Rhomauae cognominis urfa?. 

Plauittum,uel facies ftellatum proxima uera. 

Tces temone rorisqfmicantjfublime quarcrna?, 

Simeltusdixiffeferasobucitarefalgent 

Ora feriscaputakerius fupet hortida terga» 

Alterius lucet, pronas rapit orbis in ipfos, • 

Dediuis humeros,uetecis ii graria fotmi. 

CreGa uos tellus aIuit,moderatoc olympi. 

Donauit codo,meritum cuftodia fecic. 

Quod fidei comites prima in cunabula magnt, 

Fuderuntlouis attomtxcutn furta parentis, 

Aerea pulfantes mendaci cymbala dextra, 

Vagitus pueri pacrias netangeretauras. 

Difta exercere dominx famuli CotybanKS. 

Hic Iouis altnces Helice cynofuraqj fulgent, 

Dat grais Helice cucfus maioribus aftris, 

Phcen icas cynofu ra tegicfed candida tora, 

Etliquido fpkndoreHelice nitethaud pcias ulla, 

Cum fol oceano fulgenria condidii ota, 

Stclla micat coelo feptem qua crefia flammis. 

Cettioreft eynofura tamen^ulcanobus aequor. 

Qiiippebceuis totam fido k cardine uerrit. 

Sidontamq/ratem nunqaam fpedata fefellit» 

Hasmtermediasabtuptiluminisinftar, 

Immanis ferpensfinuofa nolamina tocquet. 

HincarqjhinCjfuperatq^illasmicabilemonftrum, 

Cauda Helicen fupetat,tendit fimul ad cynofuram, 

Squammigero lapfu, qua definit ultima cauda, 

HaccaputeftHelices,flexucomprehenditucako. 

Serpenris,cynofur£eilieexplicatampliusorbes» 

Sublatuscgfretro maiorem refpicitarftoiT. 

Α rdenc ingentes ocuii caua tempora daris 

Ocnantuc flammis,mento fedet unicus ignis, 

Tempus dcxterius qux fignacftella draconis, 

Qu xq{ fedet men to, lu cct π ο u iffima ca α da, 

Exrtemumq?'HcIices fydus micatac cadiatur, 

Serpentis decliuc caput,qua; proxima figna, 

Occaft:sortusqj'unotanguntiitabore, 

Oceanitumidisignotxfludibusardi. 

Semper in occiduis feruantes ignibus axem. 

VErtices excremos cicca quos fphgra cceli ooluitur polos Gfgci nucnpaoerur, e qai* 
bus unuseft auilrahs^qiiicerricobieftusanobisnunqp uideiur. Akerautfcptefij» 
trionalisquiBoreusuocattu,&nunqu3 0ccidiLDuofuntarfiuaquoru maicreuocaC 
Heli'cen,minorecani5cauda.Alcerutra quidehotum capita deorfum, altetutra furfum 
afpiciun t. Akera namqj Helice eft qurt apparet prima nodis,altera pufilla qaidejsd a na 
«iganribus obferuatur.Mana enim cotu tbat.Heliccn aut dicit Hefiodus Califto Lyc&o* 
nis regis filfa fuiiTe,& in Arcadia folita cam Diana uenari,« in moribus uagari, flt a Io* 
uecomprciTam remcelaffeDiana;. Qaamgrauidanudam felauanremcum afpcxuTcc 
Diana in Iauacro,parm eius acceietans beftiam eam cfle iuffit 5 & dum cfifet u da,atflum 

enixa Ρ ff ΑΕ' Ν b-M Ε Ν Ο «". *** 

tnixaeft,qucm Arcadem uocant. Amphis autcomicus poeta tefettloactn in Dwtifcef!» ' 
figiemtransfiguratuin uenarioneCaliftooppreififfe, temporeparcusplena cum uexa/ 
retur s Diana: culpa indicaflTe 3 &I irata Diana in urfam transfiguiafle.Q.uaedum in mon* 
tibus gagaretuc,a quibufda paftoribus apprehenfajCiim puero perdufla eftadLycaone, 
pofttcmpusLycad Iouis ceplo cofugtens,cum earri Arcas filius fequeretur, quo eam ne^ 
faseratintcare,abArcadibusutriq]incerfedi func.Iuppitetaucutrofqjcceli aftrisintulir, 
uriamqj'eam nominauicOuidiusalunonein beftia conueriam fcnbit.Habetaiitftd* 
Iasincapicefepte, in fingulishumerisfingulasobfcuras,in armoduas,in pedoretrna, 
in pedeprioredarasduas,in fumma cauda clacam una,in oenrredaram unam, in fpi* 
na una, in crurepofterioreduas 3 in extremo pededuas,fupercaudam tres,fiuntomnes 
xxiiii. porro anSurus minot a pluribus Phoenice^ Grxcis Arflophylax,a v nonulJis cants 
caudauocai.QuaSidonesafptctentcsconnuonauigat.Dicitiu-aloueinteraftra collo* 
catus,iuduplex honor Helicismonftraretur. Agatofihcnesqnidein Aflaticis carmini^ 
bus cynofuta dicit Iouis fuiilenutrice unam ex Idaris nymphis, a qua in Crcra- opptdo 
HyftoeNicoftcatusconftituitportus,&Icircaeura locu cynofura fuiftr. cum Tekhinis 
quidicuturCuretesIdxi.AcatuscynofuraSiHelicenCtcfcfesIouisnutrices fuiffedicit, 
obquodfuntccEleftidonatghonore.Habetafitftellasm humerofplendidauna,in pe^ 
doceclacam una.in ucntreclara una,fuper candam d;uasu'es,fuintomnesfep[c,fupra 
aliasdecemquxptxccdunr&dicuturlndentcs.&maximealtcraqn.tiiocatuLPoIusiii 
quo a quibufda putatur tocus orbis circu tauertt, intetambas ergo arflos maximus fle* 
xuofo cocpote adtaccs draco,qui utran$ arflon flexuofo corpore femicingit,Helicts fu* 
peruohiiccapur,PhcEniccsciixumcingitc:iuda HancPherecidesdicicintcraftta colloca 
ram beneficiolunonis,eo quodcum nubecetlouilmio-diisofFerennbusrruittera, ter* 
raquoqueobculetitaureamaIacumramis,qiuTlunoin hortum fuum, quicrntapud 
Adantem inferri iu ffit, & Hefperides Adanris filias cuftodes poiuit, q ux cum a filiabus 
Adanris fubtraherenrur, &fa>peuexarentur,Iunocuftodem horti dracone peruigdcm 
implicuitarbori, quem Herculesimerferit,&illa aftrisintuht.Huncaliiloue aftrisintu 
liiTe dicur ob memoria uirtucis Hcrculis Minecux obiedu ,quc illa con tonfi coelo immi 
iitjdi incec feptentciones locauit. Habet aut ftellas in capice fplendidas tces. ln corpore uc 
ro ufqj ad cauda duodecim ab inuice diftantes Suin aut omnes.xv% 

HAud proculefficiens undeeftdefeda labore, Draco, 
Non illt numen,non magiii caufa laboris, 
Dextro nanqj geu u nixus, dinerfaqj' tendens 
Brachia fuppliciter panfis ad numina palmis, 
Setpentis capiti figit ueftigia fxua. 

DRaconeimmenrxmagnitudiniSjhortorSctiftodcinfomnemduma lunonead 
cuftodienda aucea mala effet con ftiru tus , Hercules cum ad mala au rca profedus 
fui(Tet,utcefetiPanuafisHeracleas ? fetturperemi(rc,e:!cdrcointccaftraalouchuclabo* 
cem memoria dign um honorafle,& urrofqj fideribus intuitfle, ita ut in certaminc fue* 
tintcom habitusjerpentis capite iam dtfe&o , qui ideo in gen u ftans manibus furfu m 
extenfisdexcro pedecontta diacone potredo pingitur,iuc.ertaminis labot ftgnificctur. 
Ideo pelkm leonisin finiftra manu habcte fingitur,ut infigne uirtutis moftretur, quia 
leonem inermis inccrfectfle narratur.Habetaut ftellas in captte una,in fingulis humetis 
fingulas fplendidasdn finiftro cubito una,in eadem manu unam , tn eodem brachio 
nna, in finiftro fcetnoce unam,in dextra parte foemoris duas,in coxaduas, in genu de^ 
xcto una,in eadem cibia una,in cmreduasdn eodrni pedc una 3 in dextra manu unam, 
in claua qua eadem tcnccmaiiu una,in Ieonina pellequaruot.Spntomnesxxuti• 

Cotona. « 

CLara Ariadnea? propius ftant figna coronar. 
Hunc illt Bacchus thalami memot addit honotem, 

q 4 Tetga 
l$4 ΑΛΑΤΙ 

Tetga tiitet follis a quo fe umicetollit. 
Succidois genibus lapfum & miferabile. 

HAec corona dicitut effe Ariadnes,quam Libecaftcis ititulifle'didtar,datn dasna/ 
ptias dii in infula Ctera cdebrarem,cogitans priedara facere,pto qua primum no 
ua nupta coronata eft.Sed qui creticl eonfcripfit,refert,quia cum Ltber ad Minoe regetu 
ueniflet,utAriadnenfiliaeiusducerctuxore,coronadon'oAriadngdediffc,Vulcaniope 
refaflam exauro &gemis pretiofis:8£talis fulgoris fuit, utThefea ex labyrintholibera<i 
ret,quaipoftaftrisaffixaeft,cum inKaxon utricg'ueniffent,fignum amoriseiuscrines 
oftendunt, &eft ftellis Fulgentibus,fub canda leonis. Habetautftellas noue in circuitu 
pofitasjquarumtresfutttfpkndid^adcaputfcrpentisarduru Ophiuchus. 

tcOphiUchusecitiongccaptitantenitendo, 

Et uaftos humeroSjtum cxtera mebrafequuntuc, 
jlllislanguethonochomerismanusintegcratdot, 

Lunaeriam menfemcum plcno diuiditorbe, 

Luxtenuismanibus,perquasclabituranguis, 
PreiTusutraqjmanu mediumdngensOphiuchum. 
Scorpius iniia pedum tangit,fed plantaflniftra, 
In tergo refider,ueftigia dextera pendcnt. 
Eilimparmanibuspotidus.namdcxterapatuam, 
Partem angifis tetinet,perleuam attollitucomnis, 
Q.uantum<i'a leua diftantia fetca notantur, 
Erigiiurtantum ferpens,aKg ultima mento* 
Stella lub anherea lucetcrinita corona. 
Ad quam Teducfo pemadetlubricusanguenS, 
Infignesccelum pecfunduntluminechela;. 

HIceftferperaciusquifupetfcocpj'oneftat,tenesutraqimanuferpente,qniabaftrosi 
logis didtuc fuiffe Aefculapius fiiius Apollinis,qui medidngarte uteret, mortuos 
fcctur fufcitaffe.Quaobccm iratus irt eum Iouis, domu eius cu ipfo fulminis i&o 
percLifllt.RogatLiautApollinispatds 5 Iuppitereiartefuarurfuspoftobitudefunaoani* 
mam reftituiflfead uita 8£inreraftra coftituiffcputatur.Habetaucftellas in capitedaram 
una,in fingulis humeris daras fingulas,in finiftra manu tres,in dcxtra quatuor,ctduas 
txeis daras, in fingulis lubis fingulas,in fingulis genibus fingulas,in dcxtra tibiadata 
unam,infingulispedibusfingulasdaras.Suntomnes.xxv^ii. 

SErpens que tenet in manibus habet ftellas in otifido duas , in flexura capitis fpiflas 
quatuor,in manu Ophiudii duas daras,in ptima flexura odto, in feciida que tencc 
in dexcra man u alias odo,in terria ufqj ad cauda fex, fiu nt omnes ftella? ferpentis.xxx. 

Scorpios. 
Corpius faneintepaiiraa ioueillatnseft,proeo quod fcrfit cx rerraortum fummite 
fum'que, quiOrionajntcrficeretobeiusIoquadtatetnsquodexuenaaoiienullam 
fc feram relinquccedicerecisq}' Oriona percu flit & occidit,et inde a Ioae aftris illatas 
cft, utdus natura fututi homines intdligerent.Nigidius aut dicit fcorpione ad pernide 
Orionis in infula Chio in monte Chelippio ortfi uolutatcatqj ope Dianae . Natn cum 
in monteCdfionio uenaretur, irridens Dianam contemncbat,ciusoperaqugin rnon* 
tcconftituebat.Itaqj Diana didtut mififfe fcorpionem,qui Orione uita priuaret, poftea 
abIoueimpetratfe,uticorpio indiiodedm fignorum memoria conftttueretur, hicob 
rttagnitudine in duo dotnidlia partitur,ctenim adaliad tendunt brachia eius,ad aliud 
corpus„8£cauda &aculeus.Habetautftdlas in unoquoq? cornu duas,in oreunam da* 
ram,in fronteduas,in dorfo daras tres,in uentre duas,in cauda quingj,in aculeo duas, 
fantomnes. xix.Exhisquatuoc quajfunt in cornibuseius duaj prioresdarajj &dua? 
obfcuca: librasaiTignantut quam chelasGcxci dicunt, 

Inde 
£ Η ΑΕ'Ν 6 Λ Ε Ν Sf» **ί 

ALctophylax» 

Nde Fieliceii fequirut fenior baculdqj minatoc 

SeuelleArftophylaxbrachiommmHneracaecus* 

Icams ereptam penfauit tnunere ripam. 

Non illi obfcurum caputeft,non rtiftia membra, 
Sedpropdotamenunamicatfubnomineflamma, 
ArtUuum dixerefinus qua uincula nodant. 

BOotcsqui etarfiurusfefturcffecuftosplauiiti,co quodplauftrnfequitutjdeft.fei» 
pcentriones,& quafi fucrinftus fit feptentdonibus. Huncdicunt Atcadem Iouisfi 
liu effe,de ciiius poft nominc Arcadia didta cft, que Lycaon Pelafgt filius cum Ioue ho* 
fpicio cecepiffet, infante membratim lacerauit <Sc Ioui in cpnlis appofuit, tentas Iouem, 
utcumDeuseffct.Iouisautdiciturdomum Lycaonisfulmineincendiffc,edqjlocociui 
tatem conftrufta,qu?trapezosappellataeft,Lycaonem uero conertiflein lupurh, Archa 
demaQtcompatfismembrisad uicam rcduxiiTe, Sccuiddcapratto dediffe nutriendu. 
Qui cum adulta iam eta te eflet, m arri infcius uim inferre uoluic, quos cum tncoUe Lyqi 
monris etim ocridere ucllent, Iuppitec utrorqj liberans aftris intulit, qut ut res gdtaeft, 
ita manencilla atix naturg hic impetum faciens.quem Bootem Homerus uocar.Habei 
aut ftellas in dextra manu quatuor qua: non occidunt,in capite daram una,in fingulis 
humeris fingulas,in fingulis mamillis daras fingulas,in dexcca partecorporisliib matn 
milla obfcura unam,in dextro cnbito daram unam, intec utraq; gen ua claram unam, 
&magnam,qua:cftar(fturus 3 ini'ingulispedibusfingulas,fiuniomnesquatuotdecim» 

Virgo. 
Vlgetfpica manu matnrisq/ ardetariftis. 
Quatii tediua uocan t,tangu η t mortalia Π te 
Cacmina,nec furdam prcbes uenerantibusautemj 
ill Exofaheu morcal?genus,medio mihicurfu, 
Srabuntquadrupedes&flexis hetushabenis, 
Teq/tnumqjOanam rerds uenerabilenumen< 
Aurea pacati rcgecet cum fecula mundi, 
luftitia inuiolaca malis plaridiffima uicgo. 
Siueilli aftra genus fuerit,quem fama pacentenf 
Tradidiraftrorum feucro interripttaeuo, 
Orrus fama tui niediis tela>ta fctebai, 
Sublimis populis, nec deflgnata fubire, 
Tcdahominum&putosmorcsfinecriminediual 
lura dabas,ciiltuqj notio f udc uulgus in omncm 
Foimabas aitx fmceris artibus uliim. 
Nondum ueianosrabies nudaucratenfeSj 
Necconfanguincis fueratdifcordia nata. 
Ignori^marisCurfospciuatacjtcllus 
Graca fatis,neq? per dubios anidiiTima uentos, 
Spes procul amotas fabdcata naue petebant. •• 

Diuiriasfrufiusq/dabatplacacacolono., > 

Spontefua tellus, ncc parui tetminus agd 
Praeftabat dominis figno tu tiifima tura. 
At poftquam argenri creuitdeformiorietas*. 
Radus inuafit maculatas frandibus urbes, 
Sera'qj ab excelfis defcendens rtionribus oie 
Vdato,triftisqj'genas abfcondita ripa. 
Ν ullt Hsq/ Iarem 3 n ullos adit ilia penates, 

Tantutn 
iC6 Α R Α ϊ* Ι 

Tantum cum trepidum unlgus coetusq/notauit 
Increpito parttim fobolcs oblita priorum. 
Dcgeneres habuit fempecqg' habitura minores» 
QuidmenunchabitLisfuper&Imalauotauocausc 
Qttierenda eftfedes nobis,noua fccnla ucftta 
Arribus indomitis tradat fceknqf cruento. 
Ha:c effata fu per monitus abit alite curfu, 
Attoniroslinquens populosgrauiora pauentes. 
Aecea fed poftquam proles terris data,neciam 
Semina uictii tis uitiis demerfa refiftunt, 
Q.ui(gj prioia tenet ueftigia,quifcg fecanda, 
Ferriq?' inuento menseft lxcata metallo. 
Polluit 8L taurus menfas affuetus atatto. 
Defecnit propereterias iuitiffima uitgo, 
Et cceli foreita locum, qua proxim us illi 
Tardus in occafum fequitur fua plauftta Bootes. 
Virginis ac placidaj ptxftanri luminefignat, 
Stellahumeros,Helicenqj'igms nondariorambir» . 
Quiqj'micatcauda,quiq3armum fulgetad ipfum, 
Qiiiqj priora tenct ueftigia, quiqj fecunda, 
Clu nibns hirfu tis Si qui fua fidera teddit, 
Nanqsaligquibus explctum cerutxq^caputq;', 
Vatibus ignotis prifcis fine honore fetuntur.. 

AD afpeflnm antern Bootis trirgo conffotutaeft,qdaeErigonedidaefi^quanWrlea 
nem <S£libtam ia zodaico locutn tenet. HancHcfiodus Iouis&Themidis filiam 
effedicitjnomineluftam.HuiicfecutusAratusdicitquodcumeifetimmortalisintems 
moirabatuc , 8i a uirotom afpedu fe fubtrahere folita,cum fcettiinis confulto ludere 8C 
conuecfati nidebatLir,&abcisIufta uocatur, & nondum inter hommesneqtiitia, necg 
tlauigationem fuiffe, fedillam interrismoratam,xquitatem hominibusptvefiitifie ;) eo 
feailo quodaureum dicebacur.Sed poftquam diminuti homines,a quietatequieueak, 
illa cnm eis minimC conuerfataeft, poftqnatn uero hominum moresindeteriusuerfi 
funt,in toto feetems abftullit,&in ca partecoeli habitauit.quaenumetetur.Nonnulli 
autem eam efleCcrerem, co quod fpicas teneat,alii Ataigatin . Quida uero Forttina pro 
eo qiiod finecapiteaftris infeitut.Nigidiusde uirgineita refert. Virginem Iuftitiam dict 
fiuea^quitatem, qaaeabhortiinibusrecefferit&adimmoitales meritotranfierit. Nam 
ctim inter mortales con ueniret omnibus loris conriliabulisqj' folitam confiftere 8i piae 
dperehominibusneteniereaiuftitia&£Equitatedifcedctent,quiquandiumoniiiseius 
obedicent, diu in uita finecura &folicitudincfuturos, fedcumnegligentius a?quitate 
obfetiiantesdeclinatctjinfidiis^cupiditate&auantiaaltecalterurndccipetetjabhorni^ 
nibusdifceffiife,&dignacoeleihnumei:oimmoitaletnpr£cmiunipictatispoffcdit.Ha/ 
betautem ftellasin capiteobfcuram nimis unam,in fingulis humerisfingulas,in una* 
quaq^alaobfcutasduas, exeisquarfnntin dextraalaa pattehumerieftdarauna,&m 
fingulis cubiris fingulas,in fingulis manibus fingulas,illa quasdextra claciot ζϋ,δΐ uo* 
cirurfpica,incLinicaobfcurasfex,inflngL)lispedibusfingnIas.Siintomnesxix. 

Gemini. 

QVa media eft Helice fubieftum refpice Cancrum. 
Ancipitisfuberitgeminiquipofteriocpes. 

HIidicunturCaftofctPolhixfratresGemini,maxtmaconcordia > equibuscom u* 
nus cecidiffet in pugna quam aducrfus Athenienfes gerebanr, alter itnmortahV 
tatetn accepit,quos Inppita iittofquecodoinuilit^ideribusq/Geminos nominauit, 

qui Ρ Η ΑΕ Ν Ο ΜΕ Ν Ο Ν. **ϊ 

r 

ijiii falntares funt appcllati.Nam Si hocum ftell-e ita fe habent ut occidente unajOriarnf 
altera. Alii uoluntZetum & Amphionem efle, ideo unus zonam alterlyram habens* 
NigidrusdeosSamothracas dfxir, quorum argumentu nefas fitenumerare propteccos 
qui mintftedisprefunt.Icern dicicCailorem 6£Pollucem, Tyndaddas Gcminorum ho 
norcdecoracos,quodpnncipespacaiionisdicattu,qnodmatetotumprardonibusma/ 
leficisqj' pacatum rcddidiffent, S£ quo in tcmpore nauigauednt cum Iafoneatcg Hercu 
leadpelieminauiatamauferendamjmultislaboribnstempeftaribusqj^confliflijpericu^ 
kmim arcg animomm experti impendta labotibus liberare ftuduerunt.atqj cum a Iouc 
efiVnrelari,periet unt a patre ur ftbi liceret ia co coeli loco coftitm", unde mottalibus aoxi* 
liantes profpiccre poffent . Ciiiamobrem eis conceffum eft immcLtali memoria locdqj 
conftitui, 6ipierifq?monalibusauxiIiantcs fuiconfpeftus gratiam prxbent. Quorum 
pdor habet ftcllas in capiteclaram unam, in flngulis humctis flngulasclaras,in dexcco 
cubito unam,in cadem manu unam,in fmgulisgcnibusfingulas,in fingulispcdibus 
ringnlas.Suntomnesnoucm.A!tcrquitripusappcllatur,isiuxtacancrumcft,habetftel 
1as in capitedaram unam , in fingulis mammillis fmgulas, in finiftrocubiroduas,in 
eademmanu unam,in finiftrogeim nnam,in fingulis pedibusfingulas,in finiftrope 
deulrimxdiftanrix imam,qu? uocacurrropos, finnt fimuldccem.Hi funtinterduode 
rim iigna zodiacicirculi, fedin medio cicculo cequinoftiali tropici hyemalisquiau* 
ftralisappdlarurfita funt. Cancer. 

CAncerinaftnspofituseircdicitutbcneficioIunonis. QuodcumHerculescumhjr 
dtaadfontemLerneumdepugnaret, hiccancerHcrculis pedemorfu deprehedit, 
ut Pamafis autor dicic, quem miratus Hercules calcatum concduit,beneficio$ lunonis 
magtiis hononbus decoratuseft, idemduodecim flgnorum numeco annumeratus: 
funtiii hocfignoalixllelliEquasGia-cidicunt^quodcumLibeLaliinoiieiiiraniacbie 
fla fugerecad occafus Dodond Iouis,eiusqj'in templo refpofa peteret>utPhilifcus refett, 
magni imbrcs cum grandineorri funt,ea partequa tranfiturus crat. Afinuseconrrario 
tranfeuntibus pcraquas in uno ex his fedes 8i ipfe tranfueftus eft fine pedcuIo,& ab in» 
faniahbetattJS.VniautcxhiseflfeciflTedicitur, utuocehumanaloqueretur,&poftpau2 
cum tempuscum Pdapo contenderecaepitde mcmbro naturali. Priapuscompreffum 
afmumocdditJouisautbenefiaoumqj inimottalthonoredonati,aftrisfuntillari.Eft 
&akcraorigoqLiaiinfcrturabaliis.Quod cumaduerfusgigantesdii belluni agetenr, 
tdem Liber Qi Vulcanus 8i fatyri afinis infidetes profefli funcad pugnam. Quod gcnus 
uifo tumultu dirocum murmure rugiffent,giganteseotum uoce territi fugerunt8£ 
confelhmdudegigantibustriumphauerut&icdrco unacum prcefepio fuoaftrisfunc 
iUari,& ia figuo nobilis cancri pofiri,cuius curfum ad occafum tendit.Habet autftellas 
incotiiibusancenonbiisdiiasclatas,6£tcesobfcuras,quxappellancurnubilum,quod 
ctccaeumuidecut praefepium dicitur Jnoreunam, in dextris pedibus fmgulas, func 
quatuotobfcuraMn fmiftris priores claras duas, in fecundo unam, in cerrio unam, ia 
extrcmo tninore unam, in tefta duas : iunt omnes.xviL 

Leo. 

Ortentisq/iubas & fuluum ceme leonem. 

Hunc ubi condgerit Phoebi uiolentioraxis, 

Accenfa in cancro iam tuncgeminabicursftas, 

Tunclympha:tenucs 5 tnncefttdftiifimatcllus. 

Ec dcn fas lxtus fegetes bene condit atacoc. 
Ne mihitunc retnis pulfet uaga cerula puppis, 
Dem podus ucntiscxdufo uela rudente, 
Excipiamq/ finu zcphyds fpicantibus aiuas. 

LEonem beneficio Iunonis inter aftra collocatum dicitut,eo quod aktatecx* 
tccas pnecellac,. Penandcus Rhodtus cefecc eum ob pdmos labotes Hcrculis 

memodss 

168 Α R. Α Τ Ι 

memori«caufa,honotificeafttisiIlatum.Nigidiusreferthoncleonemnuttitufiiapa4 
lunam iuffu Iunonis,6£ in terra Areadia in rcgione Ncmcg in fpelunca Mihdimon η ο* 
mine fuetir, quam qiridamAphrifo dicunt,&iuffu IunonisadHerculis exitiumdi* 
miflum,quem Herculesiuffu Eurifthd inttrfecitjcum Molocho hofpite fuo, cuinsda* 
uam pro uiribustributam ptindpioeftadeptus,cum qualeonem interfecit,itaquepo/ 
ftea claua pro gladio,pellcpro fcuto teliquo tempore uri ccepit, &apud omnes mortas» 
Jesgratusobuirtutehabericcepit, Iunoni porrdmagisodio effe.Q.uaptopterleonecc&* 
leftimeniociadignatumuolutatelunonisnosatbicramor.Hic notabilis&maximus 
intcrfignaeft.PletiqjuoluntNemcaEgymnicosludosobhuncleoneinftitatos.HictOi! 
tus figuratur.Habetftellas in capitetres,in collo duas,in pedoreclatatn unam,in fpina 
tres.in cauda mcdia unam,in ultima cauda dara unam,in medio uentre unam,fub pc 
doredaas,in prioce pededaram unam,fub uentre unam dara,in medio oentcis unam, 
in pofteriorepededaram unam 3 ,in genu pofteriori daram unam.fiuntomnesdecem 
&nouem.VidentutaIiaiftclliEobfcutxieptem!uxta caudameius 5 quxuocantuccris* 
nesBecenices,&funteamm uirginum quaeLesbopenerunLlllaautemmagnaSidara 
qux in peftol:eeiuseft 3 appellatucTyberone» 

Etichthonius. 
jj* St etiam Autigx fades fiue indyta forma, 

Natus Ecichthoni us,q u i curru fub iuga duxit 

Quadrupedes 5 feu Myttoasdemerfusin undas, 

Myitilos hunc potius fpccics in fidcca ceddit» 
Sic nulli curfus, ficruptis maeftus habenis, 
Perfidiam Pelopts raptam gemitHippodamiam. 
IpfeingensraniuerfusabitleuamGeminorum, 

Matorisq/urfaeconcra delabitucora. , 

Nurntna praterea fecum tcahit: una putatuc 
NuttixeffcIouis : fiuereIuppitcrJnfans 
Vbera Ctetgx m ulfir fidiffima caprae. 
SiderequsdaiOgratumtegeftatalumnum. 
Hanc Auriga humeco toram gerit,atmanus hoedos 
Oiiendic nautisinimicum fldus in undis, 
Orbis ab Oceano cclfus rapitaut femcl hoedi 
Iadatam uidere ratem nautasqj' paucntes. 
Spacfaqj pec feuos morientum corpora fluftus. 

HIcagitatorErichthoniusdidturfuiffeVolcani&Minetua;fih'us.QuiVuIcanas 
cum Ioui fulmencfficerct,ablouepromiffum cepit, utquicquid aelletprxfume 
rec.-iile Mineruam in coiugem periuitJuppiterimperauit Minerua* ut uirginitatetn de/ 
fenderet. Dumq/Oibiculum intcoirentcectado Vulcanus femen ia pauimentum ierit; 
undenatuseft Erichthonius.quem Minerua in dftaabfcodit,draconeq; cuftodeappo* 
fito duabns fororibus Aglauro & Pandrofo commendaait . Hic primus currus homi* 
nesequis iunfiis docuitfimiles quadrigaifolis facere,primu Panathenaea conftituifle,ac 
cem templumqfajdificafledidtur.Quem Iouis miratus, aftris receptum memorigtradiii 
ditln hoc figno &capraeft,quam in humero porrat,qua;Iouem nutriuit. Itemcgflus 
filii hcedi quos Auriga in brachio portar,qui fl uftus fignificare dicutur,nofcunruc.Mu 
feus de capra hoc refert:datur Ionis infans nutriedus Themidiae Altheie, qua; fuit domiis 
nacapr«,quaicxcaIouemnntnuit.EfleautemhaticcapramfiIiatnSol/sdicunt,caius 
afpeftus tam atrox fuiffedidtut, ucTytaneseam timeret, rogarentq/matrem Terratn ut 
eam abderet.Terra autem in antro daufam Amaltheae tradidit cuftodiendam, \b\c$lo* 
uem cum cura Amaltheac educaffc . Qui cum effet iuuenis, 8i ille contra Tytanes ineri 
mts aelkt pugnare,eius pelkiti dicitut acceptam pro fcuto habui£Te,quod fempec Tyta^ 

nibus 
Ρ Η Α Ε Ν Ο Μ Ε Ν Ο Ν• 1*9 

nibusagitatortimorifuerir, &dicebatui:media pelleGorgoneucaputhabere, eo teflus 
regmento caprce tergo alterius pellis teda reftituit, aitx ctiam imtnottalitate donauir 3 coc 
liqf aftris intulir,&eius pellem appellauit.Aliis placetagitatorem Myrtilum eiTe Mercu* 
riifilium,Oenomaiauriga,3dapacre Mercurioafttis illatum, cuiuscaputnonmulcu 
diftatab HcIyce ί gβnuaapponunt^cgcminis,pcdesiuxtatauπcorπua.Habetaύtfte^las 
in capice unam,m fingulishumerisfingulas,fcdeaeftcladorqua: in fmiftto humero 
eft,&appellatuccapra, infingulisgembusfingulas,indextra manu unam,in fintftra 
dazs,8i fupec ipfo brachio ftellas duas, qax uocaiKur hoedi.funtomnes fimul decern. 

Taucus. . . 

Vngaepedibustmxadiacerignea taurus, . . 

Cornua frontegerenSj&Iucidus igneminact. 

QuemLiberignamm ccelifoEmandodocebac. .• 

Et caput,& patulas nares,& cornua tauri 
Ftontemicanthyades,qua;cornua flamma finiftri 
Summa tenet, fub hxccadem ucftigia dextra 
Aurig^mediaqj^ligantcompaginediuos. 
Mymlusexoriturfijmmocumpifcibusore, 
TotoscumtautolLicer,ruitOceanobos, 
Antefuperterras cum fulgetMyrtilusore. 

POrco raumm intetaftra quidam putant pofitam proprerIouem,quod in boactn 
ficfabulofcconuetfus. NigidiushuncIouemaNepcuno fraueper gratiam addn/ 
xiffe,quiin figurarauri fenfum humanu haberet,quem IomsSydonem miiit,atEaco/ 
pamAgenorisfiliamadieportareMsq^perpelagusSydonem uenit,ibiq}'Europam in/ 
tet aequales fuasludentem in templo Aefculapii confpexit,eamq/repenrino arrcptu col/ 
locara fuo tergo deuexitad louem ia infulam Cretam. Ob hancigitutcaufam Iuppttec 
taurum fideribusdignatuseftimmortalimemoriainferte. Eratofthencs dicit hunceffe 
qui coiitcum Pafiphae,cuius ptiurespartesapparenr,reliquum corpus noapparer pio* 
ptec foemincum fexu m.Speftatautem orientem.In figno autetauri fcons & faetesHya* 
des uocantur,quas Phereades Atheneus nutriccsLiberi dirit,qune Dodonides nympha: 
uocantur. QiiKcnrn a N Lycurgo capriuitatem timetes fugercntThcbas, ne fibi a Iunone 
aliquid paterentur 3 Iupitercaeloillatasfideribus honorauit hyadesq/appellauir, qqod 
nafccntcLiberoeasinuenerit,quasin itgnumtcmporispofuit 3 aelquodfincpluuiaics, 
veq/etiim pluereeft, quiaeomm ortiisimbresconcirat,ueIquiainmodum y literxpo 
fitae funt. Mufeus 8£ ifta refert.Ex Athlante 8t Hya duodecim filia: procreata: funt, δί &» 
liusHyas,quem dumab apro uelleoneoccifumfororesomnesnimis diligctes flercnt 
obieruntjequibusquinqjftellas figuratas Hyades appellauerut, feptem autem Pliades» 
Myrtilus autem quinq, filias Cadmi efle dixit.Habet autem taurus ftellas m capite quin* 
que,quacHyades appcllantur,id eft,in cocnibus fingulis fingulas,in fronteduas,in na* 
ribasunam,ha?funrhyades.In flngulisgenibusflngulas,in ungueanteriore dUasjin 
, palearibusduas,incollo unam,indorfotres,equibusnouiifirnafplendidaeft, in uen 
tre fplendidam unam, in pedoreunam,m palla unam,funcomnes xviii. abexcifibne 
tauri ufque ad id qnod feptem ftella?fuiu,quas quidam Pliades uel Pleiades dicuncqug 
non otdentircfirntil,eo quod feprima obfcuta fic 

Cephetis. 

Afidesetiam coelum cutn coniugeCcpheas 

Afcendir, totaqj domo,quia Iuppiterauroe 

Eft generis, prodeft maicftas faepe parcnris. 

Ipfebreuem patulismanibusftaEpoftcynofutam, 
Didudo paffim quantum latusa pededextra, 
Cepheus extcemam tangitcynofHtida candam, 

ρ Tantondem 

S7« Α R Α Τ Ι 

Tantundem a laeno diftat minot utraqj iongit 
Regula,Ccpheos ueftigia baltbeus ambit. 

CEpheusinordine,quatto locopofituseft,quem feptenrrionalis dtculusoccnpar, 
a pedibas ufq? ad peduvdiquus medius eft afduro ocftiuo tropico drculo,fuit eD* 
3»o,ficirt Euripidesfcribit,Aethiopu rex,Andfomedg patcr,qui filia fuam ad cetum dici» 
tucexpofuiffe,qua Perfeus fatuauit,eiufqj' caufa 8i ipfepater beneficio Mineruai fit aftris 
illatas. Haberqutdetn ftdlasintapitefplendidasduas, in Gngulishumerisfingulas,in 
fingulismanibus frngulasdaras,in finguliscubias obfcuras fingulas, in 2ona trcs obli 
qnatas, fn dextra coxa unam, in ftniftra genu duas, fupta pedesquataor, ia ultimo pe 
den«am,{untomnes nouemdecim. 

Caffiopda. 

Va latus afflexam finuofi refpicttanguis, 

Caffiopria utcum refidecfublimisad ipfutn. 

Clara etiam pcrnix coelo cum luna refulget, 

Sed breuis&paudsdecoratain fideceflammis, 
Qualis feccatos fu bicic dauicula dentes, 
Snccu tit, 8i foribus prxdudt uincula dauftri, 
Talis difpofitis ftdlrs ipfa horcida uultu, 
Sic ten dit palmas ceu fit plandura rdiftam 
Andromedam metme non iu fta piacula matris. 

GAffiopda interea Cutrefert Sophodcs carmtnu uates )dtdto c prepofuiffe formam 
fuatn Nerddibus, obquam cem ira Neptuni ceto tcafmiflb uaftabatureorum vet 
ra^expoftularamqj' Andromeden 8i ceto propofitam , ob quatn retn longe habicus eos 
iumdiactfuseft,itaauteftCaCiopeiain fellafedcns,habetin capiteftdladaram unam» 
tn fingulis humensfingulas claras, in dextra mamilla dacam unatn, tn dextra manu 
daram 8C magna unam, in fin-iftra manu daca unam, in umbilico dara & magnam 
unam,in finiftro fcemore duas, in eodem genu dacam una,in unoquoqj angulo fellj 
in qua fedetfingulas datas.Sant omnes,xui. 

An4tomeda. 

Ecprocul Andromedxtotam quam cemerenondum 

Obfcura fub node licet,fic cmicat ore, 

Sic magnis humeris candens nitet,ac media ambit, 

Ignea fubftrtaa fulget qua zonula palla, 
Sed pettefades temanet diftrida'q} pandit 
Brachia 3 ceumagntteneantutroborefaxi. 

ANdromeda fdia fuit Cephei SC Caflfiopcia?,quai adamata efta Cupidine, 8Z darfi 
eft renfponfum uc tradetetuc cetui ad deuorandum . Qjua; iufpenfa inter duos 
tnonres & expofita cetui eft cum omnibus ornametis.A Perfeo autem liberaca cft, ctob 
id Perfea dida,benefidoq} Minerua> aftris cecepta eft. Eu ripides etiam dicit intra aftra col 
locatajUtIabocPetfei5tecnuspaterct,manibusciusextenfis,qucmadmodu cetuioppo 
iita eft.Quie cutn a PerfeoliberatadTet,neqj patri neq? matri uoluir comorari, fed conri* 
tiuo cum Pcrfeo profeda eft. Habet ftellas in capite daram ana,tn (ingulis bumeris fin* 
gufas,in fingulis cubiris dacas fingulas,in dextra manu dara unam,in eodem bracbio 
dacasduas,in zonattes, fubzonaquatnoc, in fingulisgenibusdaus fingulas,indc* 
xtco pede duas,in fintftro pede unam.Sunt omnes.xxi. 
Equusdimidius. 

Ndromeda; ueto radiatqua ftdla fub ipfa, 

Albo fulget equus, tres hattno, fed latera zqais 

Diftinguntrpatus,capici triftiffima focma. 

Et cernix Onehonoce obfcuro lumine fotdci^ 

Spumanri 

PHAENOMENOH. }T* 

Spumanri mandit.fed quas ferus orelupato a 
Et capite 8C longe ceruice infignior cxit. 
Stella nitens hacmis lateriqj' fimillima magno. 
Nec totam illetamen formam pec fingula reddit, 
Primo piarftarequo medio eapta ocdine metnbra* 
Deftituunt uiius, radiis hinc furgitimago 
Gorgonis, hinc proles in Pierio Helicone. 
Vraicecum fummo nondumdecutrcretunda, 
Mufeos fontesdextri pedis iftibus haufit. 
Indeliquorgenitus nomen tenet Hippocrenen, 
Fontes nomen habent,fed pegafus xthereiummo. 
Veloces agitat pennas,& fideregaudet. 

EQuus pccecctea dimidius eft, prioie parte pates afqj ad umbiltcu.Ararus dicit fupee 
genicularore fitu m,& iam afttis illatu,eo quod a ceffimdine Heliconis mdtis pep* 
cuflOpededextroaquamprodoxir,queliquorcmHippocrcnedicunt.Q,uidamptoco 
quodlouiseoufusfuerit. NonulliueroPegafumputatquiadaftrapro Bellerophotv 
tis itneritu euolauerit.Euripides dicitMenalippen Chironis filiam effe,qua: copreffa gra 
uida profugit in Pelion montem, 8C dum a patre coprahendi timeret,deom miiericofc* . 
dia conueria in equu ad aftra confcendic,cuius pofteiiotis partes corpotis prbpter foemi 
neiiexuspudore non uidetur.Habetautem ftellas in facie darasduas, in capiteclaram 
ιιηαηι,ίη fingulisauribus fingulas daras, in maxilla unam, jn ala proxima capiti cla< ■ 
ram tinam, ia humero alae dextras unam, in media ala unam,in extremis pennis una, 
in harmo unam,in pedoreuna,in fpina unam,in umbilico daiam una,in fingulisge 
nibusfingulas,infingulisungulisfingulas,fiuncomnes.xviii. 

Aries. 

Ndefubeftariesquilongemaxima torcens 

Ocbis, & ad finem fpatiis non tardior bocam 

Peruenir,& quando grauiore Lycaonis arftos, 

Axem uel tiuotquem tanto gratiotille 
Diftantiscornu properatconringeremetas. 
CJMara uc non illi eft facies a nec fidera poffunt,' 
Officiatfi luna fua imtuce nitcte. 
Sedquaercndusentzonieranonemicantis. 
YtchetecandensautbaltheusOcionis. 

ARies,utHefiodus6iPherecidesdicant,interafttaconocatuscft,ptoptcrPhrixani 
81 Hellen Athamatis &C Nebulg filibs.Clui cum nouecca occidcre uellent iniani a 
Libero dKunuu• effefti,qui dum in fylua crraret, matereisarieteauratapdleferturaddu . 
xiife,qui cum nauigare uellent in mare proiefti funt , quod pelagus ab Helles nomine 
Hellefpontnsuocatut.HelIesautCutaiunt)aNeptunoialoataeft,&exeapueriiPoeone 
genuit. Phrixum autinfides prgpatato aiieti Colchos adduftus eft ad Oetam regc, ibug 
artetem mam immolaui^eiq/Tuam aurea pellem conceflit antequa inter aftra proceififr 
fec,quadcaco cuftodiuit. Genitumauihunc arietemdicunt ex Neptuno&Theopha/ 
ne Alridisfilia 5 qua cum adatnaffetin infulatn Chdnniflam tcaduxtt,inqfloiiem couec 
rit,cum qua in arietem tnucatus concubuit, ex qua aiies chryfouellus natus. Nigidius : 
h unc arietem dicit ducem & ptincipem effe fignoru zodiaci circuli . Itnmottali aut h o; ■ 
noredonatum , quod cum Liberexetriru in Africam duceret S£ aqux inopiam pacete* 
tur,fubito atiesexarenaexiuit 3 etLibemm cum fuoexercitu adaqua perduxitdiuinitus.• 
Hoc fado Libet eum arietem Iouem Ammoncappellanit 3 eii£ phanu magnificu fecitep 
inloco in quo repertacftaqua, &C abeftab Alcxadria itinetedicmm noue, locusareno/ 
fusSdfopencumulnwdiuepIenus,^abatenaAmmoneftnominatus.PL:Eteceaanes 

ρ .* dux 


Vfi Α R Α Τ 1 

dux aqua immottalis mu tattis BL coeli fidera con fecutus. Coaettit afit caput ad tafirum 
tpfeautemaffequituraliisfignis.Habetautftdlasin capiteunamJn auriculistres,in col 
ίο duas,tn furomitate pedu m antecioru fingulorfi fingalas,in dotfo quatuor,in cauda 
una,in uetretreSjin fHmmitate fingulorii pedu pofterioru fingulas .Snntomnes.xyiii. 

Deltoton. 

St etiam propiore Deum cognofcere figno, s 

Deltoton fi quis donum hocfpedabile Nili, 

Diuitibus ueneratum undistn fedenotaric* 

; Tris illi laterum dudus aequata, duorum 
Suncfpacia uniusbceuioc,fed datiorignis. 
Buncacies iuxta medium deltoton habebir. 

SVpeEcaputarierisnon longeab Andromedspedibnsadiacet fignum quodGrsci 
ob fimilitudinem deltxlicecx deltoton uocant,latint autem ob proprietatem formg 
triangulum dtcunt.&uod quida aloueper Mercuriu intet aftta pofitum dicunc, fu 
per caput acietis,pco eo quod obfcuru effedidtur.Quida uero dicunt Aegypri effeeffigie 
ftellis figuratam in tribus angu!is,id eft,trigono 8i Nilu talem atnbitu facete. Habetaut 
ftdlas tcesJn fingulis angulis fingulas,equibus una eftdarior* 

Pifces. 
Nterlanigeri tergatn & Ccpheida moeftam 
Hunc ultragemini pifces 3 qaorum alterin auftcum 
Tendic, thrdcium boream pctitaIter,Si audit 
Stridentes auras niueus quas procreatHcmus, 
Non iliislibercutfus,fed uinculacauda, 
Singula uttumq; tenent uno coeunria nodo. 
Nondum ftella premtt pifcis qu i refpidr au cas, 
Threidae dexcram Andromedaecernunturad ulnam. 

Plfces hi fwnt di maioc pifds.Nigidius hos pifces didt in flumtne Euphrate fuiffe, 8i 
ibtoouminueniSemicemagnitudinis,quoduoluentesdeceruntintetramat^it3 
coIubainfedi<red£po(laliquotdiesexduflfle,eamSyna>quguocatucVenus 3 maxime9[ 
mifericocsad homines pemneba^qucEqs' multa qua?ad ukilitatem hominibus uerreten 
tur ea didtucinueniflc.Q.uae qnoniam louis fa?piusa Mercurio laudati nominaricg au 
diretquod in deos religiofa,in homtnibus offidofadiligeter fuetitcogataaloue quod. 
fibiopcantimbuipoftularet, illaaitut pifcesquifuamotiginem feruaffent immortali 
pc$mio afficecentu t.Iuppiterin duodecim fignis pifces fideru fplendoredecorauit. Vn* 
de hodiequocg Syri neeg hos pifcesedunt,& colombas poteftate decocant.Hotum afic 
cnusaquiloniuse^aUecauftcaliSjexaduetfocaudisutcinqjpontis.HabentintecfeallL•* 
gamentu luteuconrinens ufqjad priores pedesaueris.Andromedxaut humerusdcxtec 
pifdseftfignum.Habctidemaquiloniusftellasduodedm.Alligamentuluteu quoco* 
tinenrurin parte boreaj habet ftdlas rres,iu parte noti tres , ad orientem ttes, ad ocdden* 
tetn ttcs. Aufttalis pifds quindedm.Santomnes.xxxix. 

Perfeus. 

Antus & ille micat tantam occopatab Ioae cceli, 

Dextca fublata fimilis propeCaffiopeam, 

Sublimis fulget,pedibus pcoperare uidctn r, 

Ec nelle aligecis purum anhera tangere palmis. 

PErfeus quidemexDanae &Iouenatuseft, luppitcc enim in fimiiitudinem aurd 
imbrisfettansfarmansoppreflam ddufitDanae Achrifii rcgis Argiuorum filiam, 
quam pateri Ioue uitiatam cognouit, intra arcam tndudens prxdpitauitin mare, qug. 
de!acaadItali3,inuentaaquodapifcatoeeS^oblataregi,eam fibi fedc uxore,una cam 
Pecfco qiiem enixaeftin mad.Qui mtflusadPolydeaon regeinfuteSatiphi . Accepca 

ΡΗΑΕΝΟΜΕΝΟΚ. 175 

. SMercatiotalaria&aVulcano harpe adamantina pec aera itet faciens ad Gorgones 
Phorci filias uenifleperhibetiii:,quaeangues pro crinibns dicunttu habuiffe, quofqjul•* 
difientin lapidesconucctcre. Gotgonestresferuntutfuiffeibrores,uno oculo,unapul/ 
chritudineinterfecomunicantesquatum notnina putantuc, prima Stcnnio, fecunda 
Euriale,tertia Medufa.Qiuda uero eam a Minema miffum dicunt, 6£ab ca clypeu ui* 
treum accepifle,per quem uidere nec uideri ab eis poffet. Qui cum Gorgonesdormiens: 
tcsinueniffet,caputMedufeabfcidit,&Minerua;tradidit,quodillainfuo pefloreapra 
uit,utinbellotembilioreffec.PerfeuautintcrfideracoIlocauit.HabeiautftelIasincapi< 
te una,in fingulis humeris daras fingulas, in manu dexcra dara una, in eodem cubito 
unam,in rnanu finiftra una,in dextra partelumboruclara una,in finiftro foemoie cla* 
ram unam,in fingulisgenibus fingulas, in fingulistibiis fingulas,in fingulis pedibus 
fingulas,incapiteGorgoni'sc!rcuquaqjires,inharpeunam3fiuntomnes,xvui. 

Pleiades. 

idera comunem oitenduntexomnibus ignem, 

Septcmtradunturnumero,fedcacpiraruna, 

Deficiente oculo diftingucre corpora parua. 

Nomina fed cunfiis feruauit fida uetuftas. 
Heledra, Alcynoeq/^Celendq? Taygeteqj', 
EtSterope,Meropeq}'fimul,formofaqj'Maia, 
Cceliferogenita^fiuerefuftmetAdas 
Regna Ionis, fuperosq/, arq? ipfo pondcre gandet. 
Luminenon multoPleiascerraueritaftris. 
Precipuo fcd honoreoftendittempora bina. 
Cum primum agricolam uentus fupeiimminetaufter, 
Etcnm. furgithyems portu fugienda peritis. 

PLeiadesa pluralitateGrgci uocant,larinieo quod uereexoriantur Vergiliasdicunr. 1 
Dicitaut Pherecydes Athena;us fepteforores fuiffe,Lycurgi filias, exNaxo infula,ec 
pcoeoquodLibecucducanemntaloueinterfidcrafuntrelatae.Hamnominaputantuc 
EIeitra,Alcyiioc,Celeno,Afterope,Meropc,Taygete,Maia,quatufeptitna > utaitAratus 
uixintueripoteft, quaquidaprajrimoreOnonisfugiffeputan^quidamaSoleperfecus! 
tam arbicraturjuocataq^eleflra.quae non fuftinens uidere cafus pronepotu,fugetit.Vni: 
de&iIladiffolunscrinibuspropterlufluireafferunt 5 &proptctcomasquidaCometcn 
appellant.Nonulli ueto Meropen effeautuma^quaenupca,^ quoda uiro nominataeft 
H;ppodomia.MufeusautrefercfiIiasAdarisfuiffefeptem,cxquibusfexclai:a!funt, una 
obfctua,cumdiisc5cubucrunt 3 trescutnIoue 3 &exHcleftcaDardanus,cxMaiaMcrcuii 
tius,exTaygeteLaceda:mon,cumNeptunodu?,AlcynoecxquaHetcus,Celcno 3 exqua 
Lycus,cum Marte Aftecope,ex qua Oenomaus,Merope cum Sifypho.Magna apud ho 
minesdignitatem habent. Lyra. 

q tf^ ihiyii Emporalaeua premitpartifubiedadraconjs, 

Summagenu fubuerfatenct,quafelyta uoluit, 

ContrafpedatauemuelPhaebiquKfuitolim. 

Cygnus dechalamis candens qui lapfus adulter, 

Fucta louis falfa uolucerfub imaginetexit. 

Lycamintetafttacollocatadicuntproptethonocem Mercuriiquieamcondiditex 
tefl:udidisfimilitudinedeApollinisboumcornibus,quiincenditchotdasfeptem 
Atlaiitidu η umcco.Regrediente igitu c Nilo ad fuos meatus inter caetera relifta etia reftii* 
do eft,qugcum putrefaaa fuiffet 8C nerui eius extenfl intra coriutn remanfiiTent,percufi 
fa a Mercurio fomtu dedit, in cuius fimilitudine Mercurius lyram fecit,qua poftea Apol 
linidatarn,alnOipheodiciint,eoquodunuscxmufis,ideft,CalliopefitfiliLis,fecitauc 
chordas nouetn iuxta numem tnuiacu, Tanta: nancg dicitut dulcedinis in modulado 

ρ f fuifle 

1 7 4• Α R Α Τ Ι 

fniffe utistbores,faxa,befttas,at^ inferos comouerit,ob coniugis Eursdices defideriu a'd 
inferos defcendens.Qui cum Apollinem maximu deorfi honoratei,Lsberu aiit patrem, 
ά quo faeratglorificatus mtnimegIorificaret,fcdes in Pangeo monte, 8t expedans Cblis 
ortum,Libei:indignatusmiQtBacchas,utAefchylusfcribit,quai:eummcbratimdifceri 
pecenL.colledisqj' mernbris eius fepeliemt eum in Lcsbiis monribus,eius lyta Mufeo de* 
dcruntJoucmq}'cogaucrut,uteiusmcmoriaaftrisinferret.HabetautftclIasinutcifq5pei 
dinibus fingulas,in cacuminechordam fingulas,in utriiq? bumerisfingiilas,in fundo 
una,in modulo una, in tympano dara atqj candida una.Suntomnes nouem. 

Cygnus. 

AVt medii fulgoris ernnt penna utraqj latta 
Dextetior iuxra icgalem Cepheos ulnam, 
At leiia fngir inftantem fibi pegafon ala. 

CYgnu dicuc intec aftta coftitutfl,eo quod Iuppiter in cygnu trasfiguratus euolaue/ 
citinramuAttic?tegionis,ibi9'coprcfreritNetnefim,qag6i:LiEdadia'turCurtcfetc 
Ctatcstcagoediaram fcriptot ) qusenixa eftouum, unde nara cftHelena, fed quoniatn 
IoppiccE cutfus in coetutn in cygnu tcansfignratus fe recepit, m fuit pennis tcnfus fimu r 
lacru m eias fidecibns reliquic . Habct afit ftellas in capite dara ιι η a 3 tn dextra ala quinqj, 
nnam claram qux eft erga collfi, in finiftra ala quinq;, in pefiore unam, in cauda una, 
quxeftampliffima.Suntomnes.xin* 

Aquarius. 

Ceano metfus fopicas condere flammas. 

Hymbtes occafus ottas$'f nterripit ora. 

Etcum terrotesaugetmoxatramarinos, 

Multum damatos fruftra fpeflauerit ortus, 
Tuncrigor,auttapiduspontotuncincubataufter. 
Tarda mintfteria QC nautis tremoc alligatartns, 
Et cationem animi tcmeraria pedoca foluent. 
Nuliadiesoritur,qua:iamiiaaiaa:quoracernat. 
Puppibus & femper tnmidis raris innatet undis, 
Intereatemareundasiuuat,afperafedcum 
Affultaclateri deprcnfaefpuma carifiae, 
Tunc alti curuos profpedant littore portus. 
InuentasqjfaliiterrasptOmunerenarrant, 
Inrereaexanimatpauidosinilantisaqiiajttions, 
Aft alii procul e terra iadantur in altu m. 
Munit 8i hos breue lignum,8£ fata inftantia pellif, 
Ettantum a leto,quantum ratefluSibusabfunt. 

POcroaquariusnometi accepiffe didtnrquod dasexortuhymbresplurimi Gittu 
Quida uolunt Ganymedem eum effeTroili &Calliroesfiliu,qui cum in Idfl moix 
teuenaretucobnimiapuIcbncudineaIoueadamatus,S^peraquilamraptus intcraftc* 
eftcollocatus.DehincAquactusdiftuseftquodundasfundctet.Nigidms Hydrochcx* 
on Gueaquariumexiftimat efleDeucalioneThe0alum, qoimaximocaradifmofitrc* 
liduscum uxorePyrrhain monteAetna,quieftaltiffimosin Sidlia,&pofreaqoafir82 
uxorem fua m tcrra rdidu cenfuit, orbitatis 8Z uaftitatis mifertus, ab Ioue precari coepit,; 
utaut&ipfi interirent,authominugenus reftiiuerent.Iuppiterrcfpondit&perfortcm . 
indicauit,utlapides quos ante fe rcpcriffent poft feiaftarencReucrii iracg quotquotDru 
calion mifit,um fiebant,quosPyrrha, fceminae. Quo fafio rurfus hominu genusnatu 
eft,ob quatn rem λ«ο? gta?cepopulusdidtur,quia Japis antiquitnsgra?ce λά«? appeila* 
batur.Ab anriquis quide didtur Arifteus filius Apollinis fuifie,que Apollo didturex Cjr 
tene pcocreaffe,quam copreflfit in monte Orpheo,qui Cytenis eft appellatus.Acifteas du 

dtue ΡΗΑΕ'Ν'βΛΕΝύΚ. *f* 

dicituromnibusaitibusdoftasfuifife,quibusc2EteroshominesadbonosfrufluS utili* 
tatem^perducebac.lscumcaniculaefignum peftiferuoriretur, & ftatim pr£fentes fru* 
flusla!dct:entur,6Chominesdiumma peftilcntiaafFicerentuc. Faaum eft ucaditsimpe* 
trareturmaximeNcptunOjIouis ftatrenctcmpellaribusetuentispateretnrgenushnma 
tiumafficiindigniscalamiratibus.itac5uetiiadata,conftiaitueftidiis,utcanicul£efteli 
laeexortu uenti perflarentdies circiter quadraginca, eiufq?'peftikntiae uim abfcinderent. 
QuapropterArifteusa s diisinteraftracftcolIocatus. HabctautcAquaciusftellasiiicapite 
obfcurasduas, in ii«gulishumeiisfingulasamplas 3 in finiftrocubito unamJndextro 
cubito unam,in fingulis manibus Gngtilas, in fingulis mamillis fingulas, fub mam* 
millis fingulaSjin dcxtro lumbo una,in fingulis genibusfingulas, in dextra tibia una, 
in finguIispedibusfingulas.Suntomnes.xviii.Effufio ueLOaquajdextraleuaq/fu fteU 
lis,xxxi;Quam duae fplcndidae funt,ca?terae uero obfcutaz. Capricornus. 

I *Apricornusfane fimilitudincm habet Acgypanos 3 habetenimpofteriorcpartem 
V.>pifcis,priorecapncorni,&hunchonocedicituraffecutus, eoquodculoue fitnu* 
tritus.EpimentdcsdicitinIdaiurofq?nutritos,eCadTitanotubellucum-Ioueeflepro* 
feftum,queluppiteruiftoraftrisintulit,quodeiusopccadiiarmaricfferit.Itemqj'matti 
eius capra quod Dicolon inueniiTetija mari,ideo pifctscauda notatam.Nigidius capri* 
cornu referttrnmortalihonotedonaru, quotepotePhythonin montcTaurofpeluncl 
haberet&Aegyptuincoleret,abIoue coceiTum habuiiierquemadmodudiispofletob* 
fiftere,cum eis confiliu panderet, fi neq? terras leliquere uellet 3 neq? Phythonis immani* 
tati refiftere dii poiTent, inconfulte figuras immucauernt, in qua quis uellct, feu beftiam 
feu uolucre,feu pifccm pecude iie,Phython fein capratranfrnutaffeMtaqjimmorralesfi 
guris ignotis Phythonis ante oculos crebro uerfabantur, undc adhuc maxime pro diis 
muItasbcftiasobfcruantcolunt^Aegyptii, edcouenitPhytboninemincdcoruaduet^ 
iari ftbimetjuacua cognouit,dommannbus,atbitcatusdeosfe«eritos proptcrmetutn 
dominabaturimperitis forcuna: uarietate, & periculi magnitudineinftanris.Nam poft 
xviii.dies dicitut confiliQ de co repentcadiis faftu ut interficerem r, ο b idqj' ufqj hodicin 
Aegypto hos dies,id eft,xviii. feftos perpetuo annis fingulis inftituerunt, in quibus die/ 
busqui nafciturampliusquaeosnon uiuit.Phythonautfulmineinterficiturab Apol* 
linc in templo Aegypti Memphis, ubi mos fuit folto regio decorari reges qui regnabac, 
ibienimfacrisinitiaba^urprimu,utdict£tegesfatisreligiofetunicati,&:auroqucApitn 
appcllant iugu portare fas erat,que Deum tnaxtmu Aegyprii exifttmant,& pet uicu unii 
duciutpedricxiftimabatlaborchumanaineccificatis,utcrudcliusqua?fubcisfintabu* 
tantur.Deduciturautafacerdotelfidis in Iocuqui nominatuc Adytos, &iureiurando 
adigitur,neqj menfenvieqj diem intercalandu quem in feftudieininiuraret,fed ccdxvv 
diesperafturos ficutinftitutfi eftab anriquis.fcd illo reaertamurundcdigreiTi furmis,igi 
tucdii poftea quam Phythone poena affecerut, fancla-aftrorii memoria decorauerfir, 82 
ei nomen Aegyptii Aegypana impofuerut, quod contenri dii fe ia beftias couertiffenr, 
Phython fein captatransGgurabatoppiduq^magnificu in Acgypto ardificauerfitquod 
Panopolimappcllauerunt.Habetauteftcllasin finguliscornibusduas, in naribus cla* 
ram utiamjn capitedatas duas,fub collo una, in peftoredaas, iu anteriorepedeuna, 
in fummitateipGus pedis una,in dorfo fcpte,in ucntte quinqj,in caudae extremitareda 
rasduas.Suntomnes.xxvi. 

Sagittarius. 
EHigecum Titan etiam cum contigirarcutft, 
DucentemqjTecuntfinuato fpicula neruo. 
Iam daufum rationemareeft,iam nauita portif 
Infcftam nodem fugitadlongasqj'tenebcas, 
Signum eritexoriensnobistum nodefuprema* 
Scotpios ille micat fupec freta cerula cauda. 

p 4 Infequitui 
17* ' Α R Α ΤΙ 

Infequitur grauis arcus 81 ίη luccm magis cxit. 
Tunc alte cynofura repiuunc totus in undas 
Metgkur Orion.humetisSi uertice Cepheus. 

POtcoSagittariusfcorpioneoriente afcendit 3 quoafcendente Orionoccidst totos 
6iCepheusaueraceethumeriscummanibus 3 incuiusfignircgionezodiacuscic 
culushumillimuspcoptetcquinaccura.Qqidancgane,dicctesnunquaCentaurosuli? 
lisfagitdsufosfuiffe:Q.uidaautedicuntquodquadrupedescflcnonuideantur,fedftas 
bipcsSagittatius.Hicauthotnoequinispcdibuseft&caudahabetueluriSagitcaru.Soi 
fitheus autem tragcediara fcriptorillum affirmat effeCrotonem.Eufchemif mufam nu 
tticis filium 8i inhabitaffe Hehcone atq? fagittis & uenatu uitam cxegiiTc,qui intec mu=i 
fas fjpius comotatus plaufu cantus earom diftinguebat,id eft 3 ad pedem manibus piau 
debatjquoaliirimereni.HuncmufasbencficioIouisaftrisintuleruntjCuiusartcSjideft, 
plaufas 8t bgittx inter mortales manfere.Nigidius dcCrotone idem dicit,fed non cotj 
uecfftum cum mufis 3 fed dum illgcantus chorosqjOelebrarentjhuncpcoculauditu te* 
penrioo plaufo ad pcdem feriedo obleftare canetes, ob hoc cum aloue immortali me« 
moriaearum rogatu donatu quodeffetnutriciseam filius 3 idem Oceani nepos. Habec 
autftellasin capiteduas 3 inarcu duas 3 in acuminefagittaeduas^indextro cubito unam, 
in eadem manu una 3 in qcntre clara unam,in fpina duas,fub cauda duas,m anteriori* 
busgeniculisfingulas.Suntomnesxv.Reliquaeuerofeptcfubteccrura fimiles quidem 
fuatpoftetioribus,quaenon oftenduntur,quodCentat!rus duplexfit 3 iaculu autcius, 
exquod!cuntomnescygnosabApollineinterfeftos,quiIoQisfulminaftiecat,abfcon* 
ditLim,fertucadaquiloneni,&perafla,acponusfedataliEe 3 aifumptum,8iad pedesSa* 
gittarii interaftta collocatu.Habetaut ftellas quatuor, in iummo unam , in medio oby 
fcuram unam D in pennis duas,unam ueto fplendidiotem aliis. 

Aqirila. 

VNguibusinnocnis Phtygium rapuitGanymedem. 
Etccelo appofituscuftos, quoluppitecatfit 
Inpuero 3 luitexcidioquemTroiafurocem. 

AQjaila iane interaftra collocaiam dicunt propter Ganymeden Iouis miniftrum^ 
quem rapuitin ccelu,eftenim eafignuIouis 3 quodcum dii omncs uolucres iiv 
terfediuidercnt 3 eamin pom"onefomtusfitIouis 3 quodaltmscundis uolantibus euo* 
let 3 8£ pene intec omnes principatu teneat 3 &I quod fola auium folts radiis ηδ terreatur. 
Nanq; ita eft fpeftans ad orientem pennis tenfis.Aglaofthenesdicitloue in aquiia tranf/ 
figucatu 3 Naxiam regione ubi nutcitas fueratpetnffe, 6£regnum accepifle.egreffo uero 
deNaxo cum aduerius Titanas proficifceret 3 & facrificiu faceret,aquilaei in aufpicio ap/ 
pawiire82fulminaminiftcafle,quabonoomineacceptatutetefubiecifle.Habetautcm 
ftellasin capiteclara unatn,in humerisfingulisalam fingulas, in peftoteobfcura tma, 
fimtomnesquatuoc.Sagittaautquatenetinpcdtbus 3 diciturfagittaApolIinisfuiire,cu 
qua Cydopas in terfecic,eo quod Iouis fulmina facetet,quod eo tclo Aefculapius eius fi 
liasaIoueeffctintecfedus 3 qaafagittaaftrisillatain memotia uirtutis iuasreliquit. H& 
betautftellas quaruor 3 in fummo una 3 in medio una 3 in pennis fagittxduas. 

Delphinus. 

Sldera qua? mundi pacs celfiot sthere uolufc, 
Qgajq^uidentboream uentjsaffueta fcrcnis 
Diximus 3 hincaliusdecliuisdqcitucordo, 
Senat&infanosobfcuris flatibus auftros. 

NEptunusntArtemidorustefettAmphitriten uoluitin comugiu accipere 3 qaa;cu 
ob uerecudig magnitudjne ec uirginitatis obferuatia ad Adante cofugi(fet 3 Nepcu 
nuspofteamultosmifitquieaperetet 3 intetquos&deIphinumifitquieapetereLQua; 
cu ciica infulas Adatis mocatet repedt ea nuciauitq^Neptuno^qua ille fciis pecfuafioibus 

ad luain Ρ Η ΑΕ Ν Ο Η Ε Μ Ο Ιί. »77 

adfuapetduxkaoluntatc,delphindqj maximos honoces ίη maritribuic,queinaitns 
intalit 8C in man u fua habcre inftituit. Habet ant ftellas π ο u e,St ideo m u ficu fign u dici- 
tur,eo quod in numeto mufacum.-fteilas habet in ore una,in folio duas,in penulis uen 
cristres,indocfounam,tncaudaduas 3 (untomnesnot]etn.Oelphinusautnonmultu 
currirfupercapdcornum.. Orion. 

TEla caputmagnicg humeris fic balteas ardet, 
Sicuaginacnfispernicijficpedefulget. 

ORion,quietmcoladicitur,anterauriucftigiafuIget,&diciiatOrionaburina,id 
cft,abinundationeaquaru.Temporecnimhyemishabetortu, cumrmre&tet* 
rasaquis &tempeftatibus turbac. Hunc Rhomani iugula uocant, eo quod fitarmatus 
utgladius,ftellacu luce terdbilis 8C claiifimius.qui fi fulget ferenitate portendit,fiobfcu* 
ratuctempeftateannuitimmincre.HuncHefiodusdicitNeptunietEurialesftliu.cuido 
no datu eft a Neptu no ut fuper fludus amb ulacet ueliui fupra tecra . Qpi cutn Chiii ue* 
niffet MeropeOenopionis filiam coprcffit, qu£ Oenopion ob iniucia excajcauit, &de 
finibus fuis expulit 3 ipfc cum Lemnu ucniff«,a foledicicurei lumina rcftitutaeffe,& te» 
uerfus eftad Oenopione, qui cum a ciu ibus tetta abfconderetur Oenopion, defperata 
eius iniientione Cietam eft profeftus,ubi cum tmmodice uenaretut,et a Diana corripe* 
retur.ait fe nulla feram in terris celiftum.Telkis indignata fcotpioncextulicmice magnl•'• 
tudinis,quipcmasmagmloquenda?emsexigeret.Iouisa&tOdone ob ryrtutem aftris 
inrulicidem togatu Dianse fcocpionc in ter ailra duodecim coelo co!locmit.quoiu con 
tfa magnitudine Ik-llxquocpeoni amplifflma* funt. Ariftomachus auteAcitCaubrifa 
quaeda Thebis uoto petiffe ut filiix haberet,ad quc louis Mercudus &Neptunus hofpi? 
tio deuenerunr, qui eis hoftia immolauit uc ftlins nafceretur, cuius bouis pclle detrada 
dii in eam udna fecece,iu ffuq^Mercu rii terra obm ta eft,unde puer fu pradidus eft natus, 
qtiem VnuneappellaneiuncSi aftnsmuilemin.Qiiidarnauidicuin VtionemMethp 
mnxu.qui cum effet cithara; potens , cex Corinthiom Pyranthus nomine eum dilextt, 
qui cuma tege impetraffet ut ciuitace arte fua illuftrarec 8t magnu pacrimontu acquifi? 
uiflec,confenferunt famuli cum nautis uteum interficerent, quecum udlentinterficere 
petiicab eis utamedecantaret.Cum aut ctthara: fonus cutn uoceeiusandiretuc,delphi/ 
ni circu nauim uenerunt,illefupec unu ex his fe prxctpitauit , qui eum fublatum ad re* 
gemPjrranthumCorinthu detulit:delphinusfubdudisper aeftuaquisexanimacus eft. 
Q.I.U cum fuos cafus Pytantho narraflet, iuflfit rex Pytanthus delphinu fcpeliri, fidei mo 
nnmcntu fieri . Poft aliquantulu teporis nauis qua Orion deueflus fuerat Codmhum 
delata eft Naucas cum ad fe adduci rex impmiTc[,& de Orione inquirerer,dixerut eutn 
obiiffe.Quibus illecraftino iiiquit,dic ad delphini monumenm iurabicis, eoscg cufto* 
did mandauit, atqj Orione itaomatuficutfeprarripicauerat inmonumento delphini 
delicefcereCum autaddudi pecdelphini rnonumentu iuraretOrioneobiiffe 3 &:dema 
numento prodiiffec,illi eum uidentes obmutuecunc, ibi$regis imperio crurifixi funr. 
Dehinc louis miferatione diritur Odon cum delphino inter aftca pofitus. Nigidius afic 
refeicquoda tempocelouem cum caeterisdiisapudMufeuBifthonioru regem hofpitio 
dapfili copiofoqjaffedu prredito in hilaritateconftituiffe,ut in corio cauci qui tuncim* 
molatus faecat mingeren t,eoq;' loco in corio tecra obtuta natus fir Orion, qui fafius a« 
dolefcens digna deocu focma at^ egregia uirtute incicatus itnmortali memoria obtem^ 
pecabacquibQSotcusdicebatuc.Natn cum in Gelinio uenaretucDianam irtidens con* 
temnebateiusopeca,qLiaiiii monrecoftituebat.lcaqjDianamifiiTedidtuc fcorpionem 
quiQrionem uitapriuaret. Orion utta pduatus fideribus illacus eft. Habetauc itellas 
in capite dacas tres,e quibns media eft fplendidioc ca?teris,in flngulis humeris flngulas 
daras,in dextro cubito obfcuram unam , tn eadetn manu unam, in zonatces, in gla* 
dioquetenetin manutres,infingulis genibus fingulas, in fingulis pcdibus finguias, 
in tnandli trcs.Sunt omnes,xvii,& decetn ex eis obfcuciotes. 
17«. * A„.R Α Τ Ι 

Canis. 
Vm tetigit folis radiosnccenditnrifftas. 
DifcernitqjOitu longefaca uiuida firmat, 
Atquibusardataefrondesautlanguidacadix 
Exanimat, nullogaudetmaius^etninusOc 
Agricola,& fidus primo fpeculatorab ortu. 

Slrius ftella eftin medio centco coeli , ad quam cum fol accefferic duplicatur caloriV 
pfiuSj&languoreaffidunturcorpora hutnana . Sirium aut ftellam uocata putanc 
propterflamma:candorem.Latiniaucem illam caniculam uocant.unde&diescanicu 
Iarcs dicuntur, quia quandiu fol in ipfe eft,peftifera eft, fcd pro qualitate adiacentiucoi 
mutatiu. Nam aut uincitui,aut morbofls utitur uiribns.Hinceft quod cum certo tem* 
poreotitut non fempereftnoxia.Q.uidam uero dicuntcanem fuiflequieEuropgcum 
draconecuftosdataeft, quiepoftea Minos utraqjaccepir, eandem poftea ob medieinae 
caufamPtocridiin munere datam,quae pofteaCephalusuttaqjpoffedituicProcridis, 
quieam adThebasduxitad uulpem,Thebanomm agrosinfeftatem cui cani fatum cft 
neab ullo poffct intcrfici, itemqj' uulpi . Iuppicec uero unlpetn in lapidetn conuertit, 8£ 
canem aftris intulit.Amphianus tcagcediam fcnptoc tefect,quod cum hominibus ftellg 
reliaquetent locum, miffuseft legatus canis ad Dolora 3 quam ut uidit tempote tempe/ 
ftiuo adamauit,qui cu m flagtaret amore ncc poffet frui,magis afperius u rebatur , eala* 
mitateaccepta &deosadiutoresiniiocarecoepic, tuc Aquilo miflt filiosibosadolefce; 
tes,qui opera cani ttadecct 3 & ipfe flatu fuo canis ardore fedauit,qui flacus etefiiE dicuu r, 
amoris aut memoria remanfit, funt qui aliter memorcnt . Icarus ά Ltbero hofpitio rece* 
ptuseft>quiri ia munere utrem plenu uino tnbnit,iuffitqj' ut in idiquasteuas propaga 
rer.Icacus dehinc Athengus cum ia tetram Atticam ad pofteros deueniffet, eis genus hoc 
iuauitatis oftendit:paftores afit cum immoderatius bibecentjebrii fadi cociderunt . Qui 
arbitrantes Icarum malu medicamencu flbi dediffe, eum fuftibus interfecemt. IcarSauc 
occifum,canisquicumeo fucrat,Ncxranomine,ululans,Engongciusfili?monfttauit 
ubi parerinfepultusiacerer,quaecum ueniffeteiuscorpus fepdiuit,ipfaqj'iein moteHy 
metocontuliMbi^laqueofibimotteconfcinit.TuncdiciturLibecalouepetiiffeutEnV 
gonem &Icarum aftrisinferretJouisafaauditadusperirione,Erigonem fignum uirgi 
nisnominauit,Icarumautpatremciusardurum.Q.uicumexoriturtempeftas matiter' 
rag efficitjCutnqj Athcnas peftilentiaopprimeret,ex oraculo refponfum eft ceiTatura pe 
ftilenriam,fi pec annos fingulos de frugibus 8C uindemia Icaro 8C Erigone primfi ddi* 
bacetur. Quodfadum eftab Athenieniibuf,qui diebus feftis inftitutis aras coftitucrfir, 
ideoquiaillampcndentemafpcxerunt 3 quodeftapudGi2Ecos,exquofadnmeft,utibli 
ofcilo iadarenuu homines . Canisautlcari qui ululansante pedem pendcntis uicginis 
mortuus eft, Aftricyon Hominatut,qupd nos canis ftella dicim us 3 qui ob eandemrau* 
fatn quando exoritut fummam peftilentiam hominibus fadt.Habetafit ftellas in capi* 
teunam,quadfisdidrur,dara.,in linguannam,quam Sirium udCanem uocanc,qu£ 
magnaeft6ifplendida,incolloduas 3 infingulishumerisfingulasobfcuras,inpeftore 
daras dqas,in anteriorc pede finiftro trcs,in dextro una dara,in extrcmo fupra docfutn 
tces,in uentreduas,in flniftro foemoreuiia,in poftcriori pedefiniftro una, in fummita 
tecaudic unam.Fiuntomnesxx.Situm afitefthocfignum intet hyemalem ttopicu, & 
ardicum fubtetraneum qui auftralis uocatut. 

Dafypus» 

SIc utmnqj otitu r fic ocddit in freta fidus. 
Tu paruum lepocem perpcndefub Orione. 
LEpus fub pedibus Anricanis etOrionis conftitutus eft.Hicdicitur Orionis canem 
fugcte uenantis. Nam ot uenatotem eum finxeruntaliqua de cauia.ita leporem ei 
ad pedes fugiente finxetunt.Quida neganttam nobile tamcg magnu uenatore,de quo 
r : ante 
ΡΗΑΕΝΟ'ΜΕΝΟΝ» *?* 

antein fcorpionefigno diximas,8C poftea in ipfius figura dicemus,oporcerelepor?uetf 
nari\Callimachus9'accufateum,quodcurnDian^fcribecetlaudes,didceamleporino 
fanguinegaudeic,&eos uenaridixeric Nonulli aMercuriointer afttacollocatudicunt 
propcec nitnia uelocitate, fiue quod inter quadrupedes plus pariat , 6c quofda foetus pa/, 
tiat,quoidauecoin uenttehabeat.ficutAriftoreles philoiophusair, quidcanimaliura? 
tionedifferuic.Anriqintusaut dicebaturin infula Hiero nullu leporc fniiTe, fed excom 
ciuitate adolefces quida ftudio generis ab exteris terris lcpotem fcemina produxic, 8C ad 
eiuspartudiligcnuffirnequa;opuseirentadminiftrauit,itaq}curnpepcriflrer&copltjres 
«usciuitarisadftudiuintendiiret,&pammprctio,parnmbencficiomercatieffent,om< 
nesleporesalerecceperunt,quibuscum nihil dareturad manducandu,impetn faftoo* 
mnia comederut,quo fadto infula calamitas afflixit,itaqj poftea leporis figura aftris con 
tulerunt,uthominesmeminiiTemnihilhisexoptanduin uita,fiinfoleter utatuc larritia 
quadolorecapere pofteriuscogatur.Habetautftdlas in fingulisauribus fingulas, in pe 
doreduas,indoifoniudauna,inpofteriotibuspedibusfingulas. Snnt automnes. vii. 

Argonauis. 

Tcurn decurrensinhtbetiam nauita remos, 

Auecfamq}' racem uotis damnatus ab ore, 

Perlegit optatam cupiens conungere tetram. 

Sed quia pars uiolata fuit, coeunria faxa 

Numinehinonistimisconfugttlafon, 
Haec micat in coclo laceri non am plior,aftus 
Q.uafurgitmalus,quadcbetreddercproram, 
Intercepca perir,tmlla fub imagine forma. 
Puppis demiflb tantum ftat Iucida dauo. 

POftcanisigicucmagnicaudd fecundurtellaiutn ordine nauis coftitutaeft,qaatn 
quida beneficio Minetux inter aftra collocatam dicut, qua-qp prima ab ea fabrica* 
taeft,ecmatequodanteainuiumfuerathominibusperuiuiiaualistngeniofecit,quani 
notatamin coelofigurauit 5 fedagubernaculis ufq?ad malu,nonullidicuntDanauBcli 
Γιΐιύ ex copluribus coniugibus quinq iiagin ta filias habtrifTe.fratrem auteius Aegypcu to 
tidem filios.Danaum aut dC fdiaseius interficere uoluit,ut rcgnu patctnu folus obrine* 
rct,easqj' filiis fuis uxoresa fratre popofrit Danaus aut cognita rnahcia Mtnerua in uoca* 
uitadiumccm,tuncprimudicitur Mincrua nauim feriiTe,quae Argos appdlaraeft,cum 
quaDanausexAphrica ArgospiOfugir.Acgyptus filiosfuosad pccfequendiifratremiV 
iit.Qui poftquam Argos uencrunr patruu impugnarc cctperun t.Danans afit ut uidit fe 
dsobfiftetenon poffe, dedit eis filtas fuas, qure parrisiiifTu uirosfuosuna nofte incer/ 
fecemnt,fola Hypermellra Linum feruauit, obquodphanum iilis faftumeit, ca?ter2* 
ueco dicuntiuapud tnfeiOsin dolium pertufum aquam ingerere.Habetautenauis deU 
las in puppe quatuor, in cataftroma quatuor,in malo fummo tres,in finguhs temoni* 
busquinqjjfubcarinaquinqj, funtomnes.xxvi. 

Cetus, 

Iuecfo pofita 8t borea: uicina legcntf, 

Auftecpiifrisagitduofideraperlegitunutfh 

Nanq? aries fupra-piftrim pifcescg' feruntuc, 

Bellua fed pond non multum praeritamnem. 

POrro fub aciete & pifcibus fuper fluuium cetus in cceli fegione collocatos eft . DiV 
citucautem a Nrptuno miflbs ad Cepheum propter inuidiam Nereidis,aqua con 
ttaCaffiopciam&Andromedamexardcfcebatpropternimiam pukhritudinem.huie 
cetuiAndromedapropofitaerat,quePerfeusintcrfecit,&abIoueaftrisilIatuscft 5 utmei» 
moria adus maneret.Haber aurftellas in caudgextiemo daras duas,a cauda ufgj ad gib* 
b ο m eius fex,fub uentte fex.Sunc omnes.xiiii. 

Planxetc 
igo Α R Α Τ Ι 
Eridanusfluuius. 

Lanxere ignotis Afiae Phaethonrides undis, 

Eridanus medius liquidis interiacetaftris. 

HuiusparsundadaujumferitOrionis, 

Lapia pedem,procul amotisqui pifcibusufus, 
Vinculaconicftatnoduscriftamfupecipfam, 
Aequorc piftris adu,funt illi libeca cceIo 
Sideta nonnollam fpccie ceddentia fotmam. 
Sub leporisq?'latus uetfam, poftdeniq? puppim 
Intec SiEridanum flexus^cauumqjOarinae. 
Atqjhaicipfanotat,fintillamferrefiguram t - . 

Suntctiam toto fparfi fine nomine mundi, 
Intec figna ignes 3 etiam "qaibus <5£ fua defit 
Forma,peE oppofiti nofcuntuclumina figni. 

FLuuius,ut fuperiusdiximus,fnbter cctum coIlocatuseft,cceh" regionecernitur» A& 
quem finifterOrionispesexteditur.Ab Arato 8£ PherecideEiidanus Padaseifepu 
tuc,& ideo inter aftra collocatus,qaodimcndianis pattibusditigere cernitur.Hefiadus 
atitem dicitcum interaftracollocatutn propterPhaethotita Solis ? &Clymenes filiu:qui 
diciturcurrumpatrisafcendiffe, cumqg'aterraaUiusleuaretuc,praetirnoteinE«'dao.am 
fluuium,qiii <S£PadLisdicitur.,cecidit, ab Ioue fulminepercuflus, 82om£iaarderecae* 
petuntjcaufa^ cxtinguendi uniuerfos amncs immiiFosdTe^omheq; mottalium genus 
inceriiiTe, pmer Pycrham & Deucalionem.Socores quoqj Phaetontis flentes in atbpres 
populos uerfxfunrjachryrna^earum in eleftrum duraredicuntur, Heliadesqj' appcl* 
lara;,ipfasautemnominahabuiffe:Mcrope,Helie,Aegle,Aegialc 5 Petre,Phcebc 3 Cha;l:ie, 
Diofippe.Cygnus quoq?, fexLiguriasPhacthotispropinquuSjdum fleret,in cygnucon 
uerfuscft,id qnoqjmones flebilecanit,aquibufdam ueroNilus, qui &Gyon cxiftima* 
tatj&idco intecfideca collocatus,quodimeridiahis pacribus curfum dirigat.Eftautem 
fidusmulcacumilellammluceadocnacum,6ufubiaceteiftella, qua^uocaturCanopus 
fiue Ptolemieon fplendens, tangitq^temonenauisrapparetautem humillima,eoquod 
circa.terram efle uidetut,& nullu fidus inferiusapparct, ob quod terreftris uocatur» Ha* 
bctautem ftellasin primo flcxu quatuor, tn fecundo tres, in terriottes, ufcg ad nouifli/ 
mam fep.tem,quasdicuntin oreNilifluuiieffe.-funtomnes.xyii.. 

Nfimushydrochoos,f€dquaueftigiafigit 

Suntaliaeftellae ? qua caudam bellua fleftic. 

Qoaqj' caput pifcis media regionc locata?. 

Nullum nomen habcnt,ncc caufam nominis ullam, 
Sictenuiscanftisiam peneenanuitardor, 
Necprocul hincdextradiffunditaquatius undas a 
Atcg imitata cadnnt errantis figna liquoris 
Ε quibus una magis fub cauda flamma rclucet. 
Squamigera? piftris pedibus fabitaltera Ggni. 
Fundentislatices,eft&finehanorecorQna. 
Ante fagittiferi nullum pecnicia crura, 

Plfcis magnus cuius nepotcs dicuntur piices qni in circalo zodiaco conftituti funt, 
dicfturiti aftra collocatus,eo quod decidensin Boeth ftagno,PhacetisfiIia Veneris 
in pifcem fittrasfigurata, quamSyiideam nominauerut. Qoidam autem dicuntquod 
de ftagno filiam Venctis faluauerit. Vnde ufqj hodie Syti pifces argenrcos ia tcmplo fa* 
crauerunt.Eftaurem fignum in parteauftrali,quod pifcibusorientibusoritiu•, quem pi 
fcemdicuntaquarii urnajhabereeffufionem.Habetautem ftcllas xii.equibus unafer* 
tat eflefub pedibnsaquarn,(Si tres in biacchiis eius.lpfe autem darioresciTe caetetis no* 

fcuntuc. 

Ρ Η Α Ε Ν Ο Μ Ε Ν Ο Ν• ίίι 

fcuntor.Inter hffcfutitaftca fiue figna quae planetaeappellantnr, 
^ Ccanum occafu tangit tanto & magis acte, 

Thuribulo meta; uim ccelo fuiapit,&iam 

Prcccipiritadu uaftisdimittiturundis. 

Mnlta dedit natuta homini cata figna falutis, 
Ventaramqfnowis cladem dcpellcre fuafir. 
Inter certa licct numeres fub node cauenda 
Thudbulum,nam fi fordebunt cstera caelf, 
Nubibusobduotisillofpkndoretimeto, 
Ne paccm pelagi foluac uiolentioraufter, 
Tunc mihi ficcenturaftrido cornua uelo. 
Engat,emirtantqj'latiis perinane rudentes. 
Quodfidepteheniaturbauitlinteapuppis, 
Incubuitq?' finu laxo,ueI mergituc undis 
Prona eatis 5 folnetqg'inimicum Nerea ptora, 
Vclfiperfpexitferuatorloppitecsget. 
Vkima perfoluunt iadatx uota faluris, 
Nec mctus antc fugit,quam pars effluxerit orbis 
Qua:boream coelum fpeflantibus indicet ortum. ,! 

SAcradusqui6iPh3tumdi'c!Cur,cftfignumnauiganribusf(rmpercotrarium 3 quod 
fequitur fcorpionis caudam.Quod quidam Iocatum inter aftra dicunt,qubdin ee> 
dii pdmum mimio coniucadone fecemnr,cum Iouis contra Satumum fecit,quod me^ 
moris non folum aftrisillatum,federiain hominibus hochabere inftitutum, quia in 
agonibus8£ludisquinquennalibus corona: habentur, 8i faederis tcftcs adhibentur, 
itcmqi'uatespcrquosfuturarefpondencuEinfympofiisdomibusconfecrantur, &iure 
Iuppiterigneu fibi ticlamen,neeius fulminu potetia deprehenderetur adhibuir. Habet 
ftellas quatuor>duasin fiiperficiedn qua prunx fuifl.edicuttu : d«as in yafeeius. 

Ccntaurus. 
Nde peringentes coftas,per crura,per harmos 
Nafcitu r intafla fonipes fu b uirgine dextra, 
Sca prcedamefyluis portar,feu dona ptopinqaa, 
Placaturadeoscultodouisadmouetara?, 
HiceritillepiusChirotutiffimusomnis 
Intetnubigenas,&magnidootorAchilIis. 
Htchumcco medium fcindensitccxthedsaln. 
Sictenuem tcaxitnubem ftellas'tierecoridit, 
Toto clacus equo uenientes nunciateuros. 

CEntaucusdicitutSatutniSi:PhiIIyr?fih'us,namSatutnascumIouemfiliumqug* 
rererin Thcacia cum Phillyra Oceani filia in cquum uerfusdiciturconcubuiffe,6C 
excaChironem centaimim natum, artis mcdicinae inuentorem, ipfamqj'in arborem 
<j>/Av£«{/,hoc eft 3 tiliam uerfam effe,& habiraffeChironem ia Pelio monte,iqter homi* 
nes iequiflimtim, aquo Aefculapius medicina, Achillcs cithara, in aftrologia Hercules 
Iitcds inftrufti funr, cuins hofpitio cnm Hercules utccetur,ficut Antifthenes dicit e pha* 
retra fagitta lapfa diciturpedem eius uulncrafl"e,acccptdqj uulnereillum anitnam exhass 
laffej8dab Ioueaftrisillatnm . Eftautfignutn adafpeftuSacrarii. Vnde& ad idem Sa# 
cradum facdficare uidetur.Habetftellas ih capice obfcuras ti.es, in fingults humens fitii 
gulas clarasdn dextro cubito unam, in eadetn mann unam, in medio pcdore uiiam, 
in fpinaduas, in uentrefplendidasduasdn dextcolumbo claram unam,in caudatces, 
ia fingulis genibus retrorfus duas, in utroqj harmo unam, in utdfqj pedibus anterioi 
tibus Gngulas,fiuntomiKS xxxiiu Q.uidamatbitfantut tenecein finiftramanu aima 

q δ£ΐεροκ«ι, 
igx . Α Κ. Α Τ Ι 

&leporem,in dextra ueto beftiolam qua?%»otfappeHatat:&:jSvp<r«{/, ideft, urrem nini 
pienum,tn qno libabatdiisin facrario.Habetautfteilas beftiola in capiteonam in fpi/ 
na claram unamjn cauda duas>in fummo pede pofteriote claram unam,in ancetioci 
pede nnam daranijin thyrfo tres.Suntomnes xxxiiu 

^ifydra. 

" U lc P r,mos ortus cratcr P remit ulterioris, 
"j^ Voolis roftro corui fuper hydraqj' lncct 
TT Ydra fupeccuius caudam coruum federedicunr, 8lin medio urnam aflemnc, 
j^eftfignum ia parteauftcali,caputdeflexum habensadcaneru 3 cuiusfinuofi cor* 
poris mediecas eftconnexa fubleone, caudanti uero extenditad CentaiHum,fupta qua 
federcoraus:qui coruusideo interaftra collocatus didtur,eo quod fueritin tutela Apol•* 
linis, a quo miffus ad fontem utdiis ad libandum aquam deferret,qui cum aidifletar* 
boresgroflfosficusbabenteSjUolansconfeditineisdonecmatoraifieientj&aqaam de^ 
fecrediitulit, poftpaucosautedies perado factificio cum ilIeficuscomediffet,&fediis 
peccaffe feofiffet, denuo ad fontem utaquam hauriretredut, &ab hydra extecritas uas 
uacu um teportauit dicens excefliflc aquam, qua; fueratin fonte, cognofcens Apollo fii 
bi cotuum peccaffe, prohibuit eam eo temporeaquam bibere, ut Ariftotdes dicitin co 
libro, qui debeftiis fcribitur. Etlfidocus in naturalibus, uclin phyfids metnoriaitradi/ 
dit,quod ipfcpcccati poenas daret,qui 8C poftea aftris illatus cft . Crateraucem in medio 
anguepofituscft,caudamautemanguiscoruusapperitroftro 5 nequepoteft iuxtaacce^ 
dcteutbibat. HabetanguisftdlasincapitedarastreSj in primafiexurafex, &unaexris 
obfcura, ad uhtmum tn fecuda flexuta tres 3 in tcrria quatuor, in quarta duas, in quinta 
ufquead caodam odto daras,fiuntomnesxxvi.Paululum fub prima fiexura ctacerfiue 
uinafitaseftindinatusadgenua uirginis. Habetftdlasin labcisobfcurasduas,perfln« 
gulalatctati"es 3 infundoduas,funtomnesx.CoruusautquJcftadulttmaeiuscaudan» 
fpedas ad occafum habet ftellas in capice daca una,in ala duas,in cauda tres,in pedibus 
linguJasab unguibus,funtomnes fex,omnesfimulfiunt xxxxiij. 
_ ^ t } iereurri uenicthalamu fuper itnbcibus acrum, 

Et ronitru ctebratg abfconditgrandine terras. 

Tcm perat in gemin is an η u m, nec ccede fereno, 

Nubila necdipturna putes cum fiderecancri. 
Fons eritardends,tamen hocin littorecercum, 
Flagranuspladdelucenshictemperatannum. 
Compofmt fedem NemeceisfinibiJS aftram 
Virgineqjf & libca femper pendemia tantum 
Nubila condnua magis in ftauone manebunt. 
Nuncquoqj nulla fides ccdum cum fcorpion acec 
Stat fupec,incerta nanqj omnia lege ferantur. 
Heu quantis tectas cum Iuppiterignibusomnis 
Obruet,autglomerata cadet quam denfa pec aftra, 
Immirisgtando codo,qoam fepefonabit, 
Cum fparium attigerittendentis fingulaqfignis, 
Non tetris imbres ; ponto noh flaniina deetunc, 
Et coeli tertet fonitus mortalta cotda. 
Cutn fedem xgoceti dtheceius attigit ignis, 
Horrid us ad gelidos porten dit aq uarius ignes. 
Hybernaeq^caduntpluuia^concretaq^grando. 
Pifdbus a geminis fub prima recucrerit aftca. 
Hefperus hxc tibi figna feret, cum ludfet ota 
Ingredinu uenus alma polutn 3 ftd ubi hefpctus ignes 

Prouocat 
Ρ Η ΑΕ'*Ν O.MJE Ν Ο Ν- 
Prouocat£ethereos,<S£noflem duceie terris 
Incipic,exoncnsecceharcCythcreamouebit. 
Vcrecauete imbres 8C fulmina culminpab alto, 
Phrixeum rutilo pecusirradiaiieritaftro, 
Nubiia cotnmixtascg ftagor plu uialibus undtSj 
Flaminaqj aifiduo terris tum ftantia pulfu. 
Ε coelo diri deicfti grandinis iflus. 
Vcrc magis nitido tauri cum fidere fulxit, 
Appota geminiseadem conftantia pra?ftat, 
Cmn dederit ibles inducit nubila cado, 
Nubilacumfuerintfubirosmiraberefoles 
Etmodoteucntogelidomodoprorinusimbcr, 
Lucentaltcrnafupecabicnubeferena. 
Sin lcuis ingreffa eft fpatiofi fideca cancci, 
Pacemmundushabetjiionnullicorporeioles 
Peftiferiincendunt.non fideradcnfafolutos, 
Aftringuntarcusalienotemporelenis, 
Omnia pacato tum fideretempcrataer. 
Ac rapidis idcm ne folibus sftuet otbis 
Efficient magni confpedh figna leonis. 
Virgineeruntpluuia?, pkriq? in nubefragores, 
Concauaquoscedduntinclufonubilauento. 
Derrahitautumno pluuias eademqj' repellit, 
NubibusaffiduiS;,ccdumqj'obfrigoraprima. 
Extremum autumni fnperentglacialia terrar. 
Scorpios at cans nequis caua tetta grauetur, 
Horrebirpluuiisaddirosoninianimbos, 
Contin uisqj' ruit cum pcr fin uofa tenetur» 
Cornua centauri rapida diftinda fogitta, 
Aegoceros imbres Si ctebro lumine ruptoi 
NubibuselidetionituSjtremuldqjnitorc. 
Flagrantis tdimorralia numina umcent. 
Hxceadem fundens praedicit Aquarius imbrem 
Extremis fxuis macia inctebrefcere uentis. 
Oftendunt pifces Veneris quos ftella not&fiu 
Erquoniamcertisextatuiacognirafignis, 
Accipequid moueatmundo CyHeniusignis. 
Si modo Phoebei flammas euaferit axis. 
Macutina fercns folitos perfidera cutfiis, 
Cum pecudnm uillis auracam fulferit aftmm, 
Ventorumq/gcaues 8C diracgrandinisitae. 
Non intermiffb patientitempore iurgcnt, 
Qui pluuias alias etiam in regione notabis 
Affocenon omni,nancgeft mncimbennaruis. 
Aft u bi fc ta u ru s fin u aris co tn i b u s cffert, 
Graodine fignificatgeminis tranqtiilla fereni, 
Ec placidum naucis fpondec cranmqfftetumq/, 
Nubila atqj imbres aeftus ac ftigora miiceL 
Certior ardorerit quamuis iuuetaura fauoni, 
Oim uafticalida tadiabit fedeleonis, 

q t Templa 13? 184 Α R Α Τ Ι 

Templa fed a>therri fim αϊ ac pofiederit ignis. 
Omnia mixta feret,pluuias meditabitut ingcns. 
Vndiqj gcando uenit,mmpuncur culmina nimbis, 
Centanri attigerit cum iam Cyllenius arcus, 
Aut nbi confurgit capricornus & ipfe biformis, 
Aut fubitos coelo deducetcrebrius imbres. 
Fulminisautiadu magnu perrumpitolympatti 3 
Nulla ferenato capricornus nubila coelo 
Comparar, autgelidos flatus cceliq/ fragores. 
Non alio melius figno prsdtcerepoflis. 
Pifcibus hxc eadem quamuis cognofcere fas fir, 
Quandoquidem exocitur mundo Cyllenius ignis, 
Quid faccret primum tnodo cum luminefolis, 
Tempus&occafusmoneatquoqjdifcerePhaebi» 
Vecerit hybernis totum cxeccabile nimbis, 
Etcrebro tonicru ianget florentia mra, 
Spesc^nouiefegetisquatienturgrandinis iflu, 
Vretuc coelum magni cum tegna tonancis» 
Ingrediens pecudis ingredicut aucea terga, 
Hinc & Agenorei ftellantia cornua tauri, 
Quidueferantgemirurapidoqutdflderecanccr, 
Si penitusquxcas taurum fxuire uidebis. 
Grandine nec con tra ferri ratione probanda, 
Aut cancro aucgeminis calidus aeftigta fetuas. 
Hic quo dida leo faru isq/ caloribus ardet. 
Fla cu s at getn in is m i fcet tran q u illa ieten i s, 
Speriferasq$'manu tendenrilibeta nutu 
DifTentit diuiE,fcd ut hxcuentara ferena 
Nuntiar,& uentis ceffat mare,ceflat &aer. 
ScOrpiosin pluuias rarus,fednubibusarris, 
Creber agit nimbos 8C feua tonicraa porcat. 
Clara fagitdfen tecigic cum lumina figni, 
Aegoceco femperccdo lenis excidit imber. 
Frigidusatrapidishottebitaquariuseuris. 
Brumalesq/dabitpluuiasatqjtgneperenni, 
Cum fonitu quariet nubes fecura laboris. 
Non fmftransanimum certomelimiteducar, 
Haec cadem ribi figna dabunt non irrita pifccs. 

SOlem perfeipfum conftatmoueri,non cutn mundo uetti,fed in zodiaddrculio/ 
bliqukatecurfum peragrare paulo fupetiiisdiximus,quidum pettrecentos fexagin 
taquiquedies&quadrantcnij zodiacum luftret, &fingula tricenisdiebusdciuVqgho? 
risac femiffe, ideft, dimidia hora rranfcurtatin cremento dimidiarum hotacum quar- 
co anno unum diem complet quem bifextum nuncupant, qui dies ccnficiturexqua* 
dranribus.Nam cu m duodecies iemis fex horas integras faciant,td eft,quadranrem.Htc 
quadras quaret duftus uigintiquatuor horas perfecic, idem unum diem cum fua nofie 
complec,& in quarto bifextu, utprxfatifumus efficit.Sol interea dum igneus fit, prxiii 
miomotuconuei'fionisfua;ampliusincalefcit,cujusigncmdicutphilofophiaquanu 
tricij&econtratioelemento uinutcmiuminis&caloris accipcre, undeuidemus eum 
fippinsmadidumatquerorantem . Tuncautem ed/pfim parituc, quod larinedefedio 
dicicu r,quoriens luna xxx 3 ad eandem lineam qua ibl uehitur pecuenit, eiq/ feobiiciens PHABNOMENOH. tif 

eum obfcurat, unde deficere nobis uidetur, cum ei oebisluna? opponitur.Signa eiiim 
tempeftaris uel fecenitatis hoc rtiodo aftrologi mundi cognofcenda effedixerum . Ver* 
giims nanque ait , fi fol in ortu fuo maculofus fir,atque fub η ubelatens, aut fi dimidia 
parsems apparueritdmbres futuros.item Varro ait, fiexoriens concauus uidetuf, ita uc 
e medio fulgeat 8C radios faciatparrim ad aquilonem, partim ad auftnjm,rcmpeftatem 
humidam&uecofam futuram iaaait, itcm fi foltnqimrubeat in occafu fyncmiSdies 
cnt, fi palleattempeilatem fignificat. Nigidius quoqjait fi pallidus fol in nigras nubes 
occidat,aquilonem uentum fignificat.Huncetiam GredApoIiinem appellauctunt,^ 
quo fe fpuitum acdpetearbitrawr.«7ri;fcft>i/emm graxe, latineperdens didtur,quod fec 
uocefuoomnem fuccum uirentmmdecoquendo perdachetbarum. Hunceriamdi* 
uinacionis Deum efle uoluemnt/mequod fol omnia obfcura manifeftat in lace, fiue 
quod in fuo proccffu &occafu eius orbita multimodos fignificationum monftreteffe 
dus.Sol.didtur autcx co quod folus fir,aut quod folito per dics furgat & ocddar.Hunc 
etiafinebarbapinguntquiaocc!dendo&nafcendofcrapereftiunior,fiuequodnuni 
quam in foa uirtutedefidat, utltina, quaj crridtaut minuitur. Huicquoqj ilfa ob cau/ 
Tam quod autquadtipartitistemporum uarietatibusanni drculum peragat, id eft, uec 
n!>ftatis,autumni 3 &hyemis,autquod quadripartito limitediei metirurfpatium.Vn 
de 8C ipfiseqnis eondigna nomina pofuerunt, id eft 3 Erythra;us, Aflajon, Lampros, SZ 
Philogsus, Erythra^usgtxcerubef dicitiu, quodamauitino lumine rubicundusexur* 
gat:AftieonIuddasdicitur,quodteitiahora inftanteluddtoc fulgeat.Lampros uero 
lucens uelardens didtur,quod fitdum ad umbilicum diei contra ardicum confcende* 
tit circulum : Philogauis grjce tetram amans didtuc 3 quod hota nona pcodiuiot uerges 
pccafui pronus incumbar. 

LVna terris uidniot elt quam foUue quam cttera eiranria fidcra.Vnde & breuiore 
orbecelenus pecagit curfum fuum.Nam itec quod fol ttecentis & fexagintaquinqj 
diebus & fex horis peragit,luna uigtnrifeptem diebus &odo horis percurrit, fingula ue 
to fignafolmcenisdiebus&denis horisacfemiifr. Cunaautem binisdiebus&femis 
hora biffeuniuspedabitur. Vndcfit utquantum fpariiin zodiaco luna peccumt, tan* 
tum fol trededm diebus expIeat.Hancquidam philofophotum dicont propriu Iumen 
non habere, globiqj'dus unam partem eflelucifluam, aliam ucro obfcuram 8C paula* 
umfeuertendodmerfasformasefficere.Aliiconttaaiunt Iunam globum fuumhabei 
reJedignemafoIecondpete,&quantumpercuriturardcfcere,&quantumafolcdifce 
ditaugeri . Cum uero contta fteterit,fericurex aduerfo & uelut fpeculum non uim fed 
irnaginem reddit, unde&defeaumpatitur, fiinteripfom& folem umbratercsinteD* 
ueniar.Hac enim crefcente uniucrfa gignencia pubefcu nt 3 tcn(jcfccntc tenuatur, h umpC 
etiam θ£ fpiricus omnis augefcit, iumefdi Oceanus, qood diuerfo cali & uagantium 
ftellamm temperatu^ar^ deteritur,& infra fluit,id excipit luna & foli tradic,quo &ani 
tnalia rugefcunt, 8C hnmus quodammodo aiitmaturgenitali caIote,& atita dixerim, 
iiiua plurimum ualentin odginibusquam in ortu funt, languentin occafu, ortum fa 
rir in ftdla quam fol prjtedtjdeinde ftatione matutina cumi quinto loco folis fteterit in 
eodem manecfigno donecab eodem fole moueatur,qusconttatia eftfoli, maneocd* 
dit,orkurfimiiInoae&uocatucChronicos.Ddnderurfusaltetolatetcaquintofigno 
deprehenfa,pdftmeridianaftationemfadtdonccingreffofokidemf!gnum fubradiis 
riusdelitefeens in totum ocddat. Afpiciuntinter k ftellgex tenio figno quod didtat tn# 
gonum,&habentmaximeeofufio«em;itemaquaitofignoquodtetragonon<Sicen* 
tmmuocatu^&jnaltecuttummaximcpraiftantefFcaum.Itemexconirarioquodeft 
feptimumfignum &diametron uocatur, qua; maxime aduerfum canera diffident uel 
leuirec afpicinot, utfextu quod didcut hexagonon . Signa tropica petegrinis nationi^ 
bus prgfunt&omnmo moribus &confiliis (ubinde nananttjr,atque permutantur bu 
formia genecationcretum omnium repetirionem fignificant, & intetim dilarionem 

q j folida 1S« • Α R Α Τ Ι 

iblida uehemeter &£ inftantet cfficiunc & ad exitum uel profpera uel aduerfa perduciit,, 
ficutafpiciunturaftellis,uelfauentibus,uelrepugnantibus.lamuctoquiadeeiuscurfa 
ael ordine fub breuicatediximus,reftat utquid deca geriles fenferintedicamus. Lunam 
gentilesDianam,germa'namSplisquemApollincmnuncupabatfuiiredixerunx 5 &fii 
cutafoIe,fpiritum 3 !tafeilunacorpusaccipeceacbitrabantur. Dicebantenimeamuiaru 
prarfidem &uirginem,eoquodinuianihilpadat.Iddrcoigiturambo fagittas habere. 
dicuntur,quod ipfa duo fidera decoelo radios ufcg adtenram emittant, ideo faces, quia 
lunailluminar,fol8£illurninat8£exudtddeo bigamlunadicitur habere, fiue prpprec 
uclocitatem/iueproeo quodnodte &dieapparet,ideo unum equum album &alium 
nigrutn dicituchabere,eo quod hyeme&adlateplusluceatquam uere&autuno.Diai 
naautemlunadidaeftquafidiane,eoquoddieacnofteapparetipfa,8£Lunaeoquod 
luceat } 6£ Triuia eo quod tribus fungacuc figuris,de qua Vergilias aic : Ttia uirginis ota 
Dianaj.Nam eade luna,eade Diana,cade Proferpina uocamr,id eft,cceleftis 3 tetreitris,8£ 
infetnalis.Dequaquidam.Dcniquecumlunacftfubluftrisfplendetamiftu.Cumfuci 
cinfta iacet calamis Latonia uirgo eft.Luna uoluerunteriam apud inferos Proferpinam, 
feuquodnoSeluceatjfiuequodhumtliorcurrat&terdspcaEGtjUndebigamboumha 
berediciuir, illo uidelicer pacto,quo detrimenta eius,non folum terra,fed 8£ lapides uel 
crebraanimanrium, 8i qnod magisinctedibileiit eriam laaamina fentiunt, quae ia lu* 
nae inctemenris eieda uermiculos partudantdpfam Dianam diflam nemoribus uolut, 
fimilt modo quod arborum ac fruricum fucco augmenta inducat. Deniq? crementis Iu 
na: abfciffa ligna furfuraceis tinearum tercbra manibus fiftulafcunt . Ncmoribus quoqj 
adeiTedicita^quodomnisuenarioplusnodeq^diedormiat.Endymione ueropafto* 
Kmama(Tedicitucduplofcilicetmodo,feuquodpnmushorninuEndymioncurfurn 
lunxinuenecir,unde&rcigintaannosdocmiffedicitnr,quianihilalindin uitafuanifi 
repertfoni ftuduitjOcutMnafeas in primo libro deEuropa fcdbesttadidit,fiuequod En 
dymioneamailefertur,quianoilurnirorishamocquteftfideriiquoq; ipfiusluneani* 
madisherbarufuccisinfudatur&paftoralibusprofuntfucceffibus.PraEtercaGgnatctni 
peftates αάδί fecenitatis in ea uideri pofle antiqui dixerunr.Nigidias ait.fi luna in fum* 
mo dtcalo maculasnigrashabueritin ptimis partibusmcnfis, imbresfaturos fignifl•* 
cat,fiinmediotunccum plenafitin eocorniculoferenitatem.Csterum firubctquafi 
autum,uentos oftendit,fitenim uentus exaeds denfitate,obduda folS£,luna rubefcur» 
Item ficornua dustetrafuedntnebula } tempeftas futuraeft. Aratusautem didt, fiaqniV 
lonium fornu lunaeeftcorredius aquilonium imminerc. Item fi cornu auftrale {kere* 
dius notum imminere.Quarca autluna index futurarum cetrififima habetur aucatutn» 
Vnde6£ Vergilius.Si in ortu quarto 3 nanqj is cetrifllmus autor. 

Bmmainfanonium» 

CAefari nobilia fidera fignificant.iii. calen.Ianuarias matucino canis occider, quo 
dieAtricsSifinidmiscegionibusaquilauefpereocdderetcaditut.PcidienonasIa* 
nuariasCadari delphinus maturino exodtut, 8i poftero cxoritut fidicula,quado lagitta 
uefpeti ocddir Jcem quinto Idus Ianuariasdufdem delphini uelperrin us occafus δί co* 
dnui dies hyemis Italix cum fol in aquadum fenritur tranfire,quod fere xviii.calen.Feb. 
eueniLvin.Feb.regiafteIlaappe!lataTubetone 3 inpeSoreIeonisocdditmaturino,&pti 
die nonaSjFebr.fidicula tiefped ocddit, 

AFauonio in xqainofiium Cadarifignificant iiii.calen.Mart.quatdduum uaric, 
8£viii.calcnd.Mart.hitundinisufus,&poftcro diearflud cxortus uefperanus. 
Item nonasMamCaefarcancriexortu idfiedobfemauitviii.IdusMaLT.Aquiloriis pifds 
exortus, di poftcro dieOdonisexortus,&in Atdca miluusapparereobferuatar.Idibus 
MacriisCsfacferalesfibinotauitfcorpionisoccafus.ui. calend. Apdlisltalia: miluuso^ 
ften ditu r, xii, calen . Apdies equ as ocridit matutino. 

Aeqainoii Ρ Η Α Ε Ν Ο Μ Ε Ν Ο Ν* 187 

AEquinofliumuemu viii.caleii.aprilis peragi uidecuc . Ab eo ad Vergtliaru exortu. 
matutinu Ciefari fignincant.iii.nonas Apnlis in Actica Vefgiiig uefpereocciiltan* 
tiu-.Icem pofr pndie ηοη;» apnks in Bottia &ChalddsOdon&gladiusrius inripiut 
abfcondi.Cadad vi. calen. Apdlis fignificat imbres hbra: occafus.xiiii.calen. Maias fuc* 
culxocridunt uefpecc,fidus uehemens &t«ca madtg tutbidum.xvi.calend. Maias, in 
Atcica ocdduntuefped,Carfad xv.calen.Maias,quatdduum fignifkant.xii.cakn.Maias 
AflVriisfuccu^occiduntuefped.quoduulgoappellatutfiduspariliciumjquohiamxi. 
calen.MaiasurbisRomaenaralis habetur, quofere ferenitasreddituc, daritateobferua* 
tionismembrocumaugmeto.HyadasappellanbusGiaEcis, quod noftdafimilitudine 
cognominis uocabulu eis ftellis propter fuccos impoficu atbitcantar,imperiti appcllaue 
re fucctdas. Caefari viii,calen. Maias nocanturdies.vii.calen. Maias Aegypto hcsdiexo* 
duntur.vi.calen.Maias. Boeriae & Atnaecanis uefpereoccnltatur, 8Z. fidicula mane ori* 
tuiw.calen .Maias Α ffyriis Orion cotus abfcoditur . Qaarto aut cal. Maias Affyziis canis. 
vi.nonas Maias Casfari fucculx matutino exodutur.&viii.IdusMaias . capella pluuia* 
lis.AcgyptoauteodemdiecanisLiefpeaoccnkatut.Sicietfin vi.IdusMaias,quieftVet 
giliacum exoctus decurruntfidera. 

AVergiliamm exortu fignificant Cseihcf , poil pddie Idus Maias, ardud occafutn 
macutinurn.iii.IdusMaiaSjFidicula^exotcus.xu.calen.Iuniascapellauerpetioc^ 
tidit,8£in Attica canisxi.cal.IuniasCaefadOdonisgladius occidere indpit. iii. nonas 
IuniasAirydisaqutlaocitucuerperi.vii.IdasIuniasatdiuusmacutinooccidit.Itali^iitL 
Idus Iunias delphinus oritut in Acgypto. xi. calcn.Iulias eiufdem Ortonis gladius Cx* 
fadocdderehKipic.vm.calend.Iuliaslongiffimusdies cocius anni, &nox bieuiffima 
folftidum conficit. 

ASolftitio ad fidiculaeoccafum vi.calen.Iulias Carfari Onon eXoiitur,2ona autem 
eiusAffyriis iin.nonaslulias, Aegypto nero eadem die Ptccyon a?ftuofusmatu^ 
tino odcur.quod fidusapud Rhomanos non habetnomen nifi canicula,quam uolus* 
mus iiitelhgeie minote canem,uttn aftris pingitur,adxftu maxime pertinens,ucutpau 
lo poftdocebimusdiu.nonasIuliasChalda:is coronaocdditmatituno. Attica:Orion 
totus eadem dieexoritur,pridieIdusIulias.Aegypco Odon ddhiitexoririxv.calen. Au# 
guftas.Affy'disChi[oncxoritui'.Ddndcpoil tdduum fcre ubiqjconfufus inteiomnes 
{tdusindicasquodcanisortu uocatusfolepartem pdmam leonis ingrcffo cum fit foU 
ftidum,quod fidus accendit folem 8C magna n? xftus obdnent caufam.xvi.calen.ang» 
Aegypto aquila ocridit maturino^etefiatumq?' piOdronji fiatus indpiunt, quod Cajfac 
x.calen.Augu.rendceltaliamexiilimauit.-aqiuiaAcdcxmadtunoocddttviit.IdusAug^ 
atSutus mediusocdditiii.IdusAug.Fidiculaoccaiti fuo autumnum inchoac.aucan^ 
notat, feduetraratioidfiedmuenit pddfe Idus Augu.Equusodturuefped &Ca;fad. 
Aegyptodelphimisocdditxi.cal.Septemb.Ali>'disft€ll3,quiEanteuindemiator appel* 
latur,exodd maneindpit,uindemiacmaturitatem profnitrcns, cuiusargumento ctunc 
agni colore mutari,& Affyriis quinto calen.ieptiagicta ocddir,ccdiaKg'definunt . Ante 
uindemiatotAcgyptononisfemptetnb.odtur.AtdcaearSurusmarituno, &fagittaoc^ 
ddtt mane v.Idu s fept. Caefad capdla odcu t uefperi . Arfiu rus uero pddie Idus fept. im< 
bres uchementiffimos fignificar,terra mariqj'.Rauo eius hxc tcaditur, fi delphino ocd* 
denteimbces fuednt,nondefutud funtper atdutum,eius fignionumferuathirun* 
dinum habitus,nanque deprehenfa: in tereu η t.xvi. caiend. Oflobres Aegypto fpica 
quamtenet uirgo oritur macutino,ttefia;'quedefinunt»xi. calendas odobres coni* 
miiTurapifciumocddit, ipfum'queequifidus viii, calendas odlob. iii. calend. pftob. 
hcedioduntucealendis odobdbus, capella matudno exodtuc vi. nonasoftobds.At* 
ricscotona exorirut mane v. nonas ofiobris.Hcniochus ocddit niarurino nii.no* 
nas oAobris. Caeiadcorona exodri incipit, 8i pridic nonasocddunt.hcedi ucfperii 
viii ♦ Itidus odlobcis ^ Cicfari fulgens incorona ftdla exodtui:,^ tmio idus Vcrgilia: 

uefpeti 18* Α R Α Τ Ι 

uefpeti exoriuntur xviii. calend.nouemb * Succulae uefperi oduntur pddie calend.no* 
nemb.CaEfariacfiurusoccidit 5 &fiiccul£Eexonunturcumfole,quartononasnoucmb. 
arfturusoccidituefpei:i 5 8iIdusnouemb. AtticaeVergiliaeoccafu fuo hycmem inchoat, 
quintoIdusOrionisgladiusoccidere incipit. Deindeiii.Id. Vergilis occidunt,occai 
fum matutinum 'Vergiliacu Heftodes 3 natura huiusquoqj nominis Heftodis aftrolo* 
giamtcadiditfieri. 

IN sequino&io autumni confitetur quod tales xxv. dies ab gquinoftio Anaximandec 
xxxi. Eufthemon xlviii. Nos autem feqnentes obfetuarionem Caefads xlv. die ab x* 
quinodio dicimus fieti. 

ANteomniaautem duo eiTenominacoeleftis iniurigmeminifledebcmns.Vnum 
quod tempeftates uocamus , in quibns gcandines, ptocella?, cstecaq; fimilia in* 
telliguntur,quaiCumpknilnnioaccidcrint, idmaioreimpelluntui:.Ha?cabhorridis fi 
dedbusexeunt ( utfajpius diximus) ueluti arduco, Odone, hosdis. Alia funtilla qnae 
filenceccelo ferenisnoftibusfiunt nullo fentiente, nifi cum facla funt publica, 81 ma* 
gnxfuntdifFcrentiaiiprionbus,aliis rubigenem,aliis ucedinem, aliis caliginem im* 
pellenrtbus, omnibus oeco ftedlitatem* De hisnuncdicemus^quae antenosanullo 
funt prodita, pdascaufasreddemuseorum^quaj iunt praeterlunatem ,<S£quae paucis 
ccElilocisconftanLNanqueVergiligpcimatnmtenenradfcuclus,quai:umexortu£Eftas 
incipit, occafu hyems frmeftris fpatio intra k,8i mcfles uindemiascg ',SZ omnium ma/ 
tudtatemamplexantur. Eftpmereain coeloqui uocatuc Lafleuscirculuseriam uifu fa 
ciliSjhutusdefluuutouekucxubctcaliquo fatacunftalacMcut.duorumfiderumob* 
feruationeaquila?in feptcntrionali parte&in auftdna canicuke,cuius mentionem fuo 
Iocq fccimuSjipfedrculus fertur per Sagittadum δί Gcminos,folis centrnm infraaequu 
nodiaSem circulum fccans, commifluras corum obtincns, hincaquila illinccanicola, 
ideoeffedusutdufqueadomncsfrugifetas perdnetterras,quoniam inhis tantum lo* 
cis folis tcrrsq/ centra congruuntJgirur horum fiderum diebns fi purus atquc mitis aec 
genitalem illum Iafleum^ fuccumttanfmifedt in terras, la?ta adolefcunt fata,fi luna 
quadidiimeftradonerofcidumfdgusafperfedt, admixta amadtudo,titin lade puer* 
pednmnecat, modusHiterds .huius iniurix quam fecit in quacunque conuexitatc 
comitatus utriufquecauiie, &ideonon padtenn totoorbefenritut, utnecdies. Aqai* 
lam diximus in Italia exodd xiii.calcnd. Ianuarias,nec patitur ratio naturiE quicquam 
in fatis ante eum diem fpei eflecettai. Si neco inteiluniu incidat , omnes hybernos fru* 
clusla?dineceffeeft. Rudisfuit prifcocutn uita,atquefinelitecis,nonminus tamenin/ 
geniofam fuiffe ia illis obfemationem appaiebit,quam nuncefie rationem.Tria nanqj 
tempora fcudibus metuebant, propterquod inftitnerunt fenas, diesqj^cftos, tubiga^ 
lia, flotalia, uinalia .-Rubigalia Numaconftituitanno cegni faixi. qujenunc aguntuc 
advii.calen.JVIaii,qnoniam tuncferefegetesrubigooecupat. HoctcmpusVairo deter* 
minatfoletaudpartem dccimam obtincnte, ficuttunc ferebac ratio, feduetacaufaeil 
quod poftdiesxix. ab xquinoftio uerno, pecid quatdduum uadagentiutn obfcrua/ 
done,in quarto calend»Maii,canis occiditfidus, 8C pcr fe uehemens,8£cui praOccidere 
caniculam neceiTefit.Idcm itaquefloraliaquartocalend.eafdem inftituetunrurbisan^ 
no dxvi. exoraculisSibylIa?,utomniabenedeflorefcerent:huncdiem Varrodctermi* 
nat fole taud partemquartamdecimam obdnente.'Ergofiin hocqnardduum inci* 
dedt pleniliinium,ftuges &C omnia qnx florebuntlaedi neceffeedt . Vinalia pdora qug 
antehos dies fnnt ix. calend. Mart. deguftandis uinis inftituta nihilad ftuftus attiner, 
nec qnajadhucdiximns ad uites oleasqj^quoniam earum conccptus exortu uergiliam 
incipir,ad fextum IdnsMaii, utdocuimus ,aliud hoc quatdduum cft, quod ncqj rore 
fordereuelinr,exhorrentenimfrigiduni fidus arflud poftddie occidens, 6iniultomi^ 
nuspleniluniumincidcrequarcononasluniasirerumaquilaexodturuefpedjdccretoi 
riodicfloienribns oleis uitibns^' fiplenilgniuincidat,inenmeqnidem & folftidum 

oftauo Ρ Η ΑΕ Ν Ο Μ ΕΝ Ο Ν« 1^9 

ofhno calen . Iunias in fimili cafu dixedm 8i canis ortum poft dies a folftirio xxin. fed 
interlunioaccidenre,quoniamnaporeconftatculpa,acini^'pcaicoquutucincallum» 
RucfuspIeni!uniumnocetadqLiai:cumnonasIulias,cutnAeg7po caniculaexodtur, 
iielcertexvi.calend.AuguftijCamltaliaEitemiiii.caleii.Aug.cumaquilaoccidit, ufqjin 
x.calen.eiufdem Extrahascaufasfuntuinalia akecaquxaguntur xdi.calen.feptermEc. 
Varro, afidiculaincipienteoccideremanc, determinat quod uultiniuu autumni efle, 
8C hunc diem feftum tempeftadbus leniendis efle inftitutum,nuncfidiculam occidere 
fexto idus Aug.obfemacuc.Intra haecconftatcoeleftis fterilitasmeqj negauedm poffeea 
petmurari arbitrio legenrium, locorum aeftimatium naturas, fed a nobis radonem eflfe 
demonftratamiatiseftrcliqiiaobfecuationecuiufqueconftabunt.Altemtrumquidem 
foceincaufa, hoceft,plenilanium s autinterlaniumnoneotdubium,&inhocniira/ 
bilem admiian benigtiitatem naturasfaccurririam pnmum hanc iniudam omnibus 
annisacciderenon poffepropter ftatos fiderumcucfus, necnifipaucisnodtibusanni, 
idqj'quandofitfummmfacilenofd,acnepccomnesmenfesdmetetutcai:umqLioque 
legediuifum a»ftareinteriunia>pmerqua biduofecuraeiTe hyemeplenilunia., necnifi 
EEftiuis breuiflimifqj'noftibus metui,non diebus item ualere. Pra?rerea tam facile intcU 
ligi,iuformica minimum animal intedunio quiefcat,plenilunio &etia nofiibusope» 
retur.Auem pacam odente fydo ipfo die ηό appareie, &Z donec occidatrediuerib ttiaa* 
nem prodire ipfo folftitii die . Neutmm uero lunie ftatum noxium eiTe,necno3ibus 
quidem nifi fetetiis, 8^omniaureaquiefcente 3 quoniam neqjin nubeneqjin fiatu ca* 
duntroces,ficquoq3 non fineccmedio farmenta aut paleamm acetuos, δί euulias het* 
basfruticesq^peruineascampos^ciimtirnebis^incenditOjfumusmcdebitui:, hicepa 
lcis 8i contca nebulas auxiliatur,ubi nebula; nocent . Qnida tccs cancros uiuos crema* 
rnubentinarbuftisutcarbunculinon noceant. Aliifiludcamc leuiteruda uentopec 
totam uineam fumusdifpetgatur.VacLO autor eft,quod fi fidiculgoccafu, quod cftini 
tiumautumnij unapicacofecreturinteruites, ndnusnoceietempeftates.Archibiusad 
Antiochu Syd? regem icdpfit,fi fidtili nouo obferata obcuatuc cubeta rana in media fe* 
gete,non effe noxiastempeftates. 

VErdces excremos circa quos coeli fphgra nolnitur polos nucupauete, e quibus a* 
nuseftfeptentdonalis^mboreusappellatu^qui nunquaoccidit.-alterauftrai 
lis,qiuteriaiobieftusanObisnunquam uidetiu, & auftronocus dicttur, quequidam 
dicunteίΓεThetin Oceaniaxorem,nutdcemlunonis, quasfingirurin Oceano ptohi/ 
bedoccidere. Hxchabetftellasin capite feptem non claras, in utiaq? auie 
duas,in hacmo unam,in peftotedaram unamJn pedeprioci 
unam,in foemorepofteriod duas 3 in pedeexccemo po? 
ftedori duas, in cauda cres, Sunc 
omnesxx. 

Finis. c 
190 

ΑΡΑΤΟΥ ΣΟΛΕαΣ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. 

Κ o.ics Κξ%ίμ•ίο5χ,'π>γ £<Kvm£ abc/joilf ι<8μ$ϊ 
'kppnToy^itui Λ <flios tsxccu (j$j/ xyycu. 
r*K<rcu. <ft cw@§tii7ra>i> xyogu. μ«« Λ ύχλ -xosXj 

Τ» γή> η&α yy/&• Χίτμ&ν. o<l•' HirlOSiw8$oimt<ri 
C&jiK (Τΰμαύνα.λκΰζ <ft «ΖΛ \gyoy ty&ge, 
ΤΑιμνΗΟ-χωμ &'or>io.hty& /'«rn B&tes κςίςκ 
Bsdn vgu μκκ'ιλνσ-ι.λίγβ ^Zn tflificu hfcu, 
Kcu Qvtcc yvpacrxt, j(g« αζτψμα *τχ ϊσχντκ frcchiSivU * 
Αν•ηζ ytf vttyi σΉμκτψ ovfcu /ΰ ϊςπξΐξψ, 
Aspflr jlivu.n.qivtts Xanv^XTt /C &s ynouj-my 
Asty'xs } oi κί μχλιεχ t ivrvyySxx σημαίνοιψ 
hJfix<r:\i uj ξ κωμ,οψζ ιμπαΡχ ίβμτχ ψνωντχι* 
T« μψ «β 7ffmiiv τί mju vsxvty ίλκα -HStvmt* 
Χί«£ΐ Tscoity μ^yx &β2μχ,μν$ χνβ^ύττοκτψ ον&χζ, 
AV77if xga it^ci^H ffl/w.^ougom Λ μίσ -uu. 
Μ&λίχιχι. μαΐλχ •&«<ηια.\μοίγι μ£# xstyxs β7Γ«ρ> 
Ε< &μις <Λ)(ίμΛύΜ ) τίκμΗξΧ'Λ Ίΰκσαν xou/luy* 
ΟιμΧ* ύμ&ζ -fir4Afc<$tr •η, Kfl&s <χλΚυ</Ιΐί αλ\οι μγτΛ*» 
Ονξ<χΛ/ω ^Hsrnwwcurr ήμχτχ (rttt/t^ijitts. 
ΑνίΧζ oy ούΛ' o\iyoy μίτχνίο^ίτυίί,χΆά μκλ «/7»? 
Ajcny άίψ χξΗξ<ψ. \χ& Α' κτχλκνπμ «πανη 
MiosHyvs youxy . tfS&l </* ' Xfxvos w&y xytva. 
Κοάμιμ ΊΒΗξοίναΟΊ <Ρνω τσολ&ι χμψοτ^ωύψ» 
ΑλΚ δ μΧΙτ νκΙπίο-πΙ&,ο^Ι cu>7tos iK&ofixo, 
Κ"\-'<&ψ WKicwoh.iPvu ^Ιίμψ «μφί\χ80~χι 
Αξκτ•ι>χμχ τροχιακή ιΤοι^η Η^ίοντχαχμχξοΛ^ 
ΑΪ Shtci κίφχλκε μ& feW </ν*ί άίψ ίχνο-φ 
Α?&χλ(ϋμ,άί& ΛηχταμόκΡιαί (ροξ'ίοντνΖ, 
Εμττχλψ ef ωμνε π.ν?χμμΑΜΧΐ.& vnoy Λ» 9 
ΚρΗτπβψ khvcu Λ <Λιοζ piyx\s ϊατητι 
θύγΚΛ/όμ a<racfcj3{f<Tf«', ί'ό μψ ιήι ΚδξίζοντΚ 
Αικτω ψ <fij<lnfl& οξίος tyitPay it/lxtoio 
Ανττρω byiutTiuy/ViHgU irpiQoy β? ψιαυ-ην, 
Μκταϊοι ιώξκτάϊ) όη Kgwoyt^dj&irm. 
Ο ι τ&υ μΜ, κνΛΐ'οσ~ΰξχν \•πίκλΐ)<ϊΐ\) κ#λί*σ(, 
Ttty Λ ' t-T^&WjtAix&u.tAixji y% (jSDr xuJjpii κχ<Χϋ> 
Ety khi τίχμο&γοντοα wx jg« vhxs xyivny. 
Τ$<Λ' «fx φοίνικα* isitnwoi πφοωοΊ Qxhxoscur* 
Αλν « μ9* KStQxfH xgk u&cpgccQxt&va ί7>ϊμΗ } 
Ρολλ« (pcuvoySLvH ίλίκπ •πξϊί7»ς ocg WKivSy 
hJ 1 ίτ€^Η ohiyn μ&,χτχξ vcWTHaiyxfatoy, 
Maerr$« y%f> tsx<tx T&iSftcpiTOU sfccp οίλί jj/<. 
τί tiffi a-tSviot iQuLiXix vctwrifaovToU* 
Tccc Λ Jli αμφίτ$χς,οΪΗ τσοιχμοϊα KTrofgwf, 
Έ,ίλβτχι,μ'ίγχ $οώμχ> efoxwy τφίτ χμψιτ iaywg 
Mvgios. xtA 'χξχ οί csrafHS ίχρτίξβι tfvovitU ciunL• : tdif , euentus. 
Qute cjuouis tempott 
faciendn fmt ftxiif 


I9i 
ARATl SOLENSIS 

APPARENTIA. 

loueprincipiunvquem nunquam mittimusipii 
Infatum.plena uetolouisomnia quidem copita: 
Omnes uerohominum ccetus.-plenu ueromare, 
Ee porcus. Vbiq; aut loue indigemus omnes. 
Huiusetemmgenusfumus.Hicuerobeneuolus hominibus 
Commoda fignificarrpopulos au tem ad opus exritac, 
Comonens uiitus.-pradicacitem quando gleba optima 
Bobusqj'6iligonibus:prgdicatinquaquandofecundatepora, 
Et plantas fcrobibns infodere,& fcmina qualibet iacere. 
Ipfe cnim figna in coelo firniauit, 
Sidera difpertitus.-prouidit uero ad annum 
Stellas,qucEpotiiTimutnfaciundatndicarent 
Hominibus tempornm,quo ftara cunfla nafcercntnr. 
Edogipfumfempecprimumq/'&uIrimumplacant. 
Saluepater,magna admiratio,magna homnibus utilitas: 
Ipfe,&pnorgenerario.Saluete ueco Mufa; 
SuauiiUmicomnes,mihiquidem ftellasdicendi, 
Sifasoranri,pramiteomnemcantum. 
Hsequidcm fimul rnultaeqj',6£ alibi aliae exiftenres 
Coelo uoluunturomnibusdiebus conrinuoperarmim. 
At netantillu quidem cifcumuerdtur 3 fed plane immobilitec 
Axis femperficmatuseft:habetq?'aequilancinam omnino 
In medio tercam.-cicca autcm coelum hunc fe ueifat. 
Eciam ipfum terminantduo poli utrinqj: 
Veru ilIequidenonconfpicuus,hicuero oppofitusefteBorea 
Exalto fupra Oceanum.Duajautipfum circumtenentes 
Vrfa?,unacurrunt:eoq/uocanturplauftra. 
Quae fcilicetcapita quidem ad lumbos fempec habent 
Inuetfim:femper uero refupinx circumferuiKur, 
Viciffim in humeros aerfx Cfi crederedignum) 
ECrcraueroillielouismagnibeneficio 
Coelnm afcenderi.inr.quia ipfurn olim infanrientem 
Difto in odoco montem prope Idaeum, 
Anrroimpofuerunt,arq}nurrierunrperannum, 
DicfcEiCureres, quandoSarurnum fallcbant. 
Qui hancquidem Cynofuram cognominedicunr, 
Alreram uero Helicen.Helicequidem uici Achiui 
In mati fignanr,qud oporrear naues dirigere: 
Altera uero Phcenicesrifi 5 perfulcanrrnare. 
ArHelicequidem daraeftacobferuaru parara, 
Multa lucens pcima a nofte: 
Alrera uero obfcura quidem, fed nauris aprior: 
Minori enim tota circumuerfarur orbe, 
HacquoqjSidonii reftiffime naniganc. 
Has ueco per ambas,quah's fluuii dexarfus 
Volutarur (horrendu ingensjdraco circamcircadiftraftus 
Itnmenfus.VetutnciexucraqipartefpitKhxrent 

c s Vtfe, 19* ΑΡΑΤΟΥ Αξ y>i,x.vccv'iTS Έηφυλαγμ&ίαί ωχίχνοΐο. 
Αντά§ ογ «TiiLiJ μ$* vtXTH h^TaviiW. evg?. 
ΑΛ\Ιω Λ αΰτάξ* 7^.•ή.μνντχϋΐ.Η μϋνοί «xj»« 
οϋξπ τσχξ κιφχληυ ίλίκης eu/xnWcTtlixqKrz. 
ΣπάξΗ <Λ' ψ KWJQtnsgx ngt§x ιχ&,Η Λ τ&ττώηΐΜ 
Ειλάτχχι χ6φ«Λ«{/, kcu οί 7Π></Ιός\γχιται'χ%ιί* 
hK(A'cuJTts Tsxhwofci xuxift^H. ου (jSu/ ik&vh 
θιο8γ/,ου<Λ'οϊ©'κ*φαλκα&ίλκμ7ΓνΓΧΐ«εΗξ. 
Αλλα <Λΰο χςό[χφοκ,<ΡνΌ tP όμμχοτψ, ίϊς <Ρ'ναψίγ(Ιγι 
tj/xnny ίπίχα yyw©' t/letvoh νηλάξ ν- 
Λοξου <ff tsi ηρξί/.νάυΌνη Λ τακμπω/ ίοιχψ 
Aiigluj &s ίλ««? ζ^.μχΚχ </?'#& κί*τ ι6ύ 
Kcu ς'ομκ κρκ χξοτχφοιο iic <Ρίξιχ ν&κτω ονρ?. 

Κ«Ρ Η 7T1S ΧίψΧλ» ΤΗ νβ^ί•7Κ£,«^ί77^> XKfXt 

TAto-yovnU <Av<rits τί, Η£& κνηλίαι αλλ«λ«α». 
τ«? (Λ' (ώτ& μογίονή χυλϊν<Λνηα cu/Jfci tomsS 

Ζι<Λωλ3υ. -ίο (jXv ουτις \msitTOU κμφχ</Ιου άτ«(/, 
θν</1' ωπνι κξίματΜ χ&ν®* •ζυονω.χ?λάμψ cwrus 
ivyovcta-i ngu&vmt ro <Λ' <wr ψ yzvx<ri κ&μνο(/ 
Οχλχζοντι ίοικψλπ «μψοτ^αμ Λ ol ώμίψ 
Xeif Λ• «&ξονταί.•τκνυτ«ί ytySu/ «ΜνΛί αλλ 9 
Οσζου %ls ifyijHu. μ^κω </*' ίφν7τάρύί κ&ξ»νω 
&iftrtyis 7n<flos «Kfou t%a <rxjAi dio </}'ΧΗ$ντ<&'. 
Αντί> xocK&vog st<pxv®',v>iJ ccycu/oy ti«x6 
Σημ ip%rxt<AiovvGs κ%ιχομ$#ν! ccpicciPvni) 
Νωτ» x®osfi<$vr«i κίχμχκΰτ©' β^αιΛβιβ. 
Νωτοο μΜ> sbQcu/os Tirihx&.xiQxhiiyiy&MXXfQ 
EKiTifio τσχξ xitpxAsy ο^ήχβ. \x e/ 1 ' Χξ tx&VHS 
Αυ-ηυ (ZiAcpgixasci/.o cpx&voyAj/oy οφάχου. 
Τοϊοι οί κί$κλΗ Λζζοκ&μΟνοι icyKxoi αιμοί 
itc/hvrcu. xavoiyc mfA cw \Αιχομ{μιι σίλκνρ 
Eio-oomi πλϊίίοιψ. xvicf χ£γ&ν w μοόλχ icrou, 
Λί•π}π yif 7w Kgtc th c^i7rt<fln/joo(jSf> duyhu* 
Αλλ' ίμπν: xxxmvxt νπ'ο^ιχι,ου yty ίλκφξ <w. 
ΑμψΌτ^χι <fi ocpt&- 'sri7nv&(tTXi, οίξχη μΐκτβρ 
Διν6\1& o(pii^ou.o<A ' \μμΧΛ: w 47rog»go)f 
Ροχιψ αέ\ύλίΒα lAyx S#fio(/ χμ<ροΎΟ$θΐσΊ 
ΖΗ9ζ7τίομ.ΰί$§ιχλμΰ τί Hgi ψ QufVKl JiiJiHxif 
Οζ&όζ. χτχξ οί οφι? y% <Ρνο spi<piT»t μίτχ %dp<rty, 
ΔίξπάρΗ ohiyoi^a-xcUHyi^ ν^όΒι ττολλβί . 

Κθί </1» 01 SitpXVU -Tit&.LidAHTCU ΧΧξΧ ϋ/ι&χ* 

N&oSi Λ azr&fHi μίyχλxs ίωίμχίίοχχλχς. 
Αλλ'ώ^Ιί' ψχίωυ i^iAJl/fcA-jSo^j/ xyoujxi* 
EjoTTiiy e/2' tAi«»f φφ'ίταί ΙλχονΤι Ιοιχώ? 
Αγκτο<ρΰλχξ.•70υ ξ ' KVafjofo ίΣυΐχλάζ<τι βοωτία> 7 
Οννζχ χμχξχίιΐ! ΙπχφύμΑ»©* ςκΡντχι «γχτ>ν. 
κώ μχλχ τσχς άβ/</?«λί»?. •ύδπ» ζώνη <Λί οί odrng 
Ε/ χ?λωυ χξίτίξ®- iKiosvrxt κμφχ<Λομ ocsMf* 
Αμφοτίβοισ-ι Λ 7tcosiy xz3o<rxvi-eu.o βοότη 
Vxfiy/oy ng 'ψχίξο-\ (pdjfa δχχυυυ vUyKKy/iK, irtiimn} ΐκ gtnuhus. 
Hoc ignetu f\g*i dijt 
nominibui uacM.ytll 

tojr. Διχί /uri ) Μί(ί(Ό IIUHf 

fc.ii φ, pIcrM lutu, at 
whicetiflTA obfcuTd/ 
tur. Vetercs crxa me 
fem augmemo decre/ 
mentoiy lunct iirtSt 
Apputarc [olAat, fiatt 
in Hffiodifcholtjs ofiit 
dtmus-.undc tiforefe/ 
mcfiri femptr Hfcejje 
eratlintie «pp<trrrcer 
Umplcnum. lh' APPARENTIA.' 

VrfojKEruIeo fetnatieOceano. 
Sed hicalteram qutdem cxcrema emeritut cauda, 
Alteram uero fpira circumfcribit,eiquidem fumma 
Cauda ad capucHelices quiefcit Vtfae: 
In fpira uefo CynofuracaputhabcfhaicaHtciccumipfum 
Gyra:urcaput:eiqj'ad pedem uenit ufqj. 
Rucfus uero retrofugus recurdt,non quidem illa 
Ex fola parte:necg fola ia capite fplendet ftella, 
Sedduann tempocibus,du£uei;oinoculis:unusautinfenus 
Extremitarem occnpatgenae hocrendimonftd» 
Incuruuauteftcapiicnutanti ueroprorfusaffimilatumeft 
Exttema in Helicescaudam.Omninoueto funtexdiredo 
Etos&rempodsdexceraexttemaecauda;, 
Illud ferme capnt hac natat,ubi quidem cxtremi 
Mikenturoccafusqj'&ortus fibi inuicem. 
HocueropropelaboL-antiuoluituruiiOfimilc 
Idolum,quod quidem nemo fcitmanifefto dicere: 
Ncq3CtiiinciimbacilIelaboci,fedipfum uulgo 
Engonafi uocant.eo quod in genubus Iaborans 
Geniculanrifimileeft.-fuperambabusueroeihumeris 
Manuselcuantur.-diftenditurceitehincinde 
Quantum ad manum paffum,medio uero fupercapite 
Dextd pedis imum habettortuofi draconis. 
Ibidem & illa corona,quam lucidum pofuic 
Signum effcBacchus modends Adadnae, 
Humero iubuoluitur fadgad idoli, 
Humeroquidem Corona uianaeft,caputueroiummum 
Obfcrua iuxta caputSeipentariirexillonanqj 
Ipfum deprehendaslicetfplendidum Serpentarium. 
Quales fibi capiti fubiacentes daii humeii 
Apparent:ii quidcm etiam plena luna 
Confpicuseeflcnt.Scd matuis non admodum cequales: 
Tenuis nanqj hincindeexitfplcndor: 
Attamen etia illaecontemplabiles,non enim modicsfunt. 
Amba:autem ferpentefatigantuf.-quiquidem mcdium 
InuoluicScrpentadu.hicueco conftantec apteqjinnixus 
Pedibuscontedtmagnam feram ambobus 
ScoL-pium,ocuIoqj &. in pedtore calcans 
Rcftus,fed ei fecpcnsambas uoluiruc per manus, 
Dexteram modicus,finifti:am uero fupememultus. 
Atq? ei fane Coronam attingunt fuptcmiEgena;. 
Subterfpiram autem magnasinquireChelas, 
Sed hcequidem luminum indig&nequaqua fplendidar. 
Atpoft Hehcen circnmfertui: audganri fimilis 
Arftophylax,quemqindchominescognominantBooten 9 
Eo quod plauftmm contreftare uidetur Vrfa;. 
At$adeototus perfpiaiuseft,iubzona uero fibiipfe 
Prajaliis Aixlutus oljuoluiuulucida ftella. 
Vemm ambobus fub pedibusobfemato bubulci 
Vitginem 3 qu£ quidetn in manibus gedt fpicam fplendidam. 

c s Siue I9J illudfemicaput hae 
natAt ) caput dtaco/ 
nispertingit ufaueai ~ 
tnaximu circnlu fem/ ■ 
ferappAretium,biibi 
tantibus clima macc/ 
donixfeit HellcfoontL 
Sub hoc circulo mifce/ 
tur extrcmi ortus e?" 
occafits:N4mtyd pro 
ximc fnnt intrt bunc 
circnlu occiderc , <jw« 
cxtnt , femper appA/ 
rercincij)i mt . Vctercs 

*flronomi,f m t pro/ 
clns.bHccirmlumAr/ 
Qkum uocauere ■■ atifc l 
ircgioneAuPriniaxi/ 
m« femper occultorit 
AntArilicum. At ncotc/ 
rici iamiflos circulos 
fer polum zodiaci cir/ 
cum polum mundi det 
fcnptos intdligunt ι 
Quo fitutifliduocir/ 
cuh omnibus babitatio 
nibus apud iimioresft& 
ti ntAntnnt , apud ue/ 
tercs fecundu climAtH 
diuerjitAte Mritnt. *ρ4 α ρ α του 

ΕΪτ euw «sfxaz κβνκ $/©Oop£Kii <?>αβ•ί|/ 
Asp uy «ξχ(ΰο>(/ isarff' ίμμΒΛΜ,&ή τά\ι «ΤΙΚν, 
Ενχ»λ©- φοςίοι-η .λόγ®• γιμκρ ψ'τρ'^ «Λ.®* 
Av9fa>7nss, ώ? ^1»βψ ίϊ&χύονίΗ τϋάξΟ! Ηψ, 

ουΛί-τηταςχοία^ι hvhvoct> <pvh(tytu>ouK<Sy* 
Άκϊώ/χμιξ inscutrn ygii «βάνα™ τπφ &<&•■ 
K«c t J^iwjjj xsuuturnsy• &yifoi&»H tfi ytforrtK, 

AV7W? ei'fc(«9(/.^fltAi7r« ^T «jrtxejo ύκλκκκ, 
Koubtoy ονπω vhoV κπότ&ύψ hy Μίσχου, 
ΑΆκ&όοΤτ «f o-rp*. icpit «ϋτ» τσότνί* λ«ιί{/ 
Niv§ia tscwtk •π§&χί JHkh (Ρωτ^ξα <fiixcaa>y* 
τόφζ hv acpfiri yxue "yfyi©* wyo-&oy Ιφάρβψ. 
A§yu§teo οΊ 'oAiya η mft νκνη ταάμπΛν tyj(/x» 
Ομίλ&,τ&ο&'ΐΒσκ TsecheuMy Mtcc λαωμ. 
A?ii \μπιις έτι xsve κ£τ «§y^toy -)&/©* «yr. 

M»v«/ .ov ΛίΙ^Γ \τίΐμί<τγ£ρ μαλίχιοιαψ . 
Αλλ'βττότ cwQgamwy V&ykiutS jjAwj-ooo nshwvxt t 

ΗΤΓβλβ ^ 1 ' «ΤΤΟΤ* XiiSx7jfoySj/ff KiCHSTHTSS. 

OV(/C\t ei<ruiros \λά\5<ΓίοδΜκρλα:<τψ. 

Και «/Wtts π'ολίμοι χ<μ <Λη xga avue<rioy αίμα 

£ls &7rv<r οζ iuy λπίμοΰ&ρ. cS» ο^'κξχ λα»? 
Εί? ΐάιτίάιίτι τακμπον/ ίλίμπχνϊ tsx^foivoviKS* 
Αλλ.' οτί. (Λ« κκκ&νοι Ιτί3νχσ•Λν-,ο1ιΑ'ίγγ/ον7>, 
ΧχΛκ&η yy/iHtit&itfooy oteuityoi oivdQoolr* 
θϊπξ•(Σγ>ι xstKSfyyay Ιχκλκ<Μο•ωτν> μάχοαςκν 
Eivo<Aiwj. 7ij>» 7« c/S ϋβώ{> t7ri<rewT ctfoTHgaiy. 
Κα* •τό•η μία-ίι&οκ Λ'χ» χάω}/ }^ν©- ewefje<Sy 7 
£^«S' χαζξΛνίκ .τοωτίώ <Λ'«ζα νχοςχτρχύςΐιυ 
Η^ύπφ ψνυχίΗίτι Qxiviiw ώ/ύζάπηΜ 
P«f Syv©-, fcjj^vff t»& •δτβλν<Γ«£7^βίβ £>οΰτν* 
Ύηζ Katf &μφο7$(ΰυ ώμ&ψ ϊίλι'ίκτί tdu «r»f» 
At/i7t^i nfifiiyi, •n&TfvywrHf J\. ' αντί κβλβτικί. 
ΤοΛΓΟί /«8* μ^ίδίΐ., 7>iu <Λ 'iyit&ySuii®' cuyh.9, 
Οϊοί K&t μίγάλι/! TSfny vzsoQouvvnU κζκτδ* 
Δ&νη yxp κάνκ,ί/ΙβνοΙ,^ί οί ν^νβψ &<rty 
Astydr. χκ ctv txs yi i<Awy υέ\τΐκμΗ£&ιο. 
οϊος ot w^ tsoflAy qipvnu κιλό: η. μνγκ! rt, 
Εί? μλ» νσ ώ/ζαί<«)(/,ϊ ί f <Λ 9 ίξνοβγ/ Kffmovitby, 
Α?Λ©- </? Vf ««ρ vsre ^3jv«<7-<j/. αΛλ' «ρ« ■»«ντΛ• 
Α7τλοοι κλλούγ/ ίχ?λ©' οίνωνυμίη qof\ovnU. 
KftCTt Λ οί (Ρί^νμΟί.μίΚΐ), <Λ' νσο XXfWQt %&■ 

Foeei Α Ρ Ρ Α R Ε Ν Τ Ι Α* Μ5 

Siueigitut Aftran illa proles,qnem utiq? ferunt 

Aftrom m primsuoru patrem effe,fiue cuiufpiaai alius, 

Sccuraucrfetur,fabulacecteinciditalia 

Hominibus,quod fece in terra conuerfaca quodam fit. 

Veniebatautem hominum in confpedu.-nec unquam uirorum 

Nec unquam ueterum recufabatcoetusmulietum: 

Sed permixtim confidebatquamuis immortalis efiec. 

Atqjipfam Inftitiam uocabanr.Congtegansautem fenes, 

Autalicubiin foro,autpropatulo in compito, 

Ciuiles monftrabat ftudiofa leges. 

Nondum perniciofam tunclitem norant. 

Necdifceptationcm contentiofam.neqj ffditionem, 

Sedfimpliciteruiuebanr, penculofum aucptoculabecatmare 

Atqg uiftumnondumnaueselonginqtiodiicebant, 

Sed boues aratra.-Etiam ipfa domina popolorutn 

Copiofaomniafuppeditabatiuftitiadattixiuftorum. 

Tamdiu aderatquamdiu item terra genusauredm foucbat 

Argenteo autem raracg & non amplius omnino parata 

Conucrfabat,defidei:ans uetctum mores populorum: 

Veruntamen adhuc illo argcnteo feculo erat: 

Sed ueniebat c montibus poft crepufculum argutis 

Solitaria:neq} cuiquam congrediebatur blandiriis. 

Vemm quando homiiium magnas impleuiffec urbw* 

Inctepabatfubindecaqjensmalitiam. 

Necjt amplitis,mquit,uifendam medabo uenice roganribus. 

Mirum quam aurei patres feculum celiquecint 

Detemis.-uos autem peiota generabitis. 

Tuncfcilicet bella atqj etiatn promifcue fufus cruoc 

Fiminjs efthominibus.malo autem impendebit dolor* 

Siclocuta montestepetebat.Verum populos 

In ipfam adh uc, prorfus deferebar,oculos coniicientes, 

Cxternm quando etiam il\i obietunt,alii nati funt, 

Aenca aetas,prioribus petniciofiores homines. 

Q.ui primt maleficum fabricaruntgladium 

Viatorium.-primi etiam boues cdcce ceperunt operariosi 

Atqj tancexofa iuftitia illorum genus hominum, 

Volauitfub ccelum.eamq/forteoccupauit tegionem, 

Vbiilam nofturnaadhuccerniturhominibus 

Virgo,m'iineexiftens perfpicuo bubulco. 

Cuius fuperambobus humeris circiimuertitur ftella 

Ad dexrmm alam.praeuindemiatot autem uocatur: 

Tanta qnidem magnitudine,taliqj' infidcns fplendori, 

Qu.ilis etiam magna: fob cauda Iucct arfar. 

Ardens profefto illa.-ardcntesetiam ei cominusfunt 

Ste!la?,iiec forian hafce coutuitus ttbi inquifitioneopus fueruV 

Qualis ei ante pedes fertur claraqj magna'qj, 

Vna quoqj fnb humcris,una itetn lumbotenus obeunrium, 

Alia pmerea pofteriotibus fub genubus. Alia; ueco omnes 

Mediocres alibi alia Gne nomenclatura ferunrur. 

Capid autem ei Gemini } tnedis uero Cancec fubeft: 

s 4 Atpedi* 196 Α Ρ Α Τ ΟΥ 

Ftfwi <Λ'ΐ3ΰκμ$ΰ7$>οι<η λίαψ \ssro χρλκ φαβνβ» 
Έ,νύχ μ$# ηίλίοιο ^ίξάτατοά &ο~ι κίλ&βοι. 
Α» Α 7Γΰ «sx\vay Hyricu. qcavavTxu χξζξ«Λ 
ίϊίλ /s τά τις&τκ στωψχομίϋϋοιο λ'ίοντι. 
Τημοζ κρκ κίλκ&ντάΐτ ντησιαχ. <rt/gfci nrovreo 
AUgooi λμπίνήνιτι-ό Λ 7ΐλοοι νκ ντι kuttcus 
*£Ιςιοε .<$ξβαά μοι «ξ'ίσΗ9ΐψ "ή τί ν«Λν 
Ε<ί owwoy Λ ικ tshJIcc xvj3tf y«T«g«rtr \χοΐψ* 
Ef </Ιί yoi ««β^οΟΛ JipK «sfyxs ηνύχοιο 
Zxitrfit&vu Λκίοι,κοά ν>ι φάτί? ηλνβψ «tyoS 
&υ•3ϋς-,Η(Λ' \ξ ίφωι/,οϊτ ey «λί srrpifvf t»<rff 
Ρβλλάχί? ϊ<τκν4•χν*> KicPxtoySbivs ccuS^a>7izSi 
Αν5ο{/ μΚν μιμ κπ&νζχ μνγνυι/ ιΛκΡνμ^ u$ λχιφ 
ΚίκλιμΜομ <Ρ>ΐΒςΑλίχί/ς <Ρί οϊ «κξχ κίφυα 
Αντίχ <Λιν<Μ&. σκκΰ& <Λ ί7ηλ»λχ•ττχι αμω 
ΑΪξ ίίζ «. τίώ μΛνη.λόγ@'Λϊ μαζομ tuaj/ey* 
Slfavtdu <Λίμψ cuyx Λο? πηλίκα•' χζΒΌφΗτοα* 
Αλλ' « μ$Μ TsoThkn ngii χγλχΗ.οί <Αί οι οώτΰ 
Airfx φχάνβντΜίίζίφοι K£C£7Toy ^ΙχΒξόζ. 
r«f 7ΚσΊ <Λ 'ΜΐόχΰΚίξκομ -τα^Ηοΐχ Tvujqoy 
tAcatobxt.Ttt <Λί οί μχϊϋοίΗδτκ σημχτχ χ&τοίι. 

ΎΟΙΗ ΟΪ ΜφΧλΗ (AlXKiKQiTVU.-u(^'i TIS «λλΛΙ 

"ΖΉμχ-η τίκμΗ?ΜΤ° Η&ξΗ βο'οε.οίά μψ cdir>t 
Asty'<(lr χμφθΦ$ύ>@φ ihiosOpdfioi τνπ'οωο~ι* 
K.ou. AiLjj κ&νωμ ονομ&ξνται.ον<Λι•ηι οίΰτΰί 
Nhkxsoi νχ^ΰΊτ.τοίι ySb/g 'uSi tsxvti μίτωπομ 
TcUJfTS βίβλίχτΜ .λαί» Λ «<φ«/α?°£ κκξομ, 
Κ«« τσαΛχ </lifii£$oy ■^xn&ySU/oy tmovoio* 
Έι: qcsh(> \ni)(Si.o~iw%Ki}hKyStj/oi Λ QfyOvnu* 
Αλλ' «a tocuj©' irQ>tf dpisi^ cs κνιοχοιο 
Et? iTUflw η&τκβΗνκιΐ^έμιλυΰ'ΐν πόρ ccvihdiy. 
Ov<F αζΧ KHtyu®' μογί^ fflu<& ιχσι</Ιχο 
Αυταζ «pgH7ey ΗΡΊΚκή<τί•τιΧΐ.κ?ίΚ&γΧ.ΐ(<£ι •?& 
ούξΚλίου β? ονομ»λύγ/ } ίτΓ0ΐ (AioSityvSy/ ncrav* 
Avsbf μ$0/ κ$ϊτόπι&ψ \b\y KuuovxgiJis XfKrs 
ΚΗφίυς,χμφο'Ρ^Χ! χα^χζ τκνϋοντί ιοικωζ. 
l<ry οϊ Σΐχύμκ νικτκζ ccrt&vxtvU ονγ «? 
Ε? τσ<χ/1«ζ χμ^οι^^ζίΟσΗ τη^οζ <&• ίπο<Λχ τθνβ. 
Αυτάξ hji ζώνης oKiyoy κί μιτχ£λί"^&χί 
χίρωτίω itySu/os χ&μπ^ μιγ£λ$ιο J)pknsv , r©'• 
Ύ9 (Α'χξχ (Ρ-οαμαν'ν) '7ΐ^>κυλίν<Λίΐχχΐ- > ον μχλχ-Β0?λα 
Νυκτι Qx&voySiUH ττχμμΗνκΡίϊΚ&οζίίπ&χ. 
Ου γχξ μψ ττοΐλοι ΐφί Ιπκμοιβοϊ γ/Άνόωσ-φ 
Αε^'ίς^ϊμψ vrK&y αυΐξξΉ</ίΙχυ ειχόωσιμ* 
ο'ίΙιυΛ χλ»ίΛ βνξΐν y/7to3 «γ«^χν 
άικλίΑ uth7&iHc<sovTaV owKKfiisviy οχηίΐτ^ 
Toiijot μννχξ χζΰοκβμ&νοι IvcTxTiKOVjm 
Asι5^'Λ*.»<Λ , οωτηζ a^iyoay κ%τάνϊττα ωμαφ 
O^yifny . <ρκίΗ<Γκφ ώ /ixfay u& motiJiw \ 
AvT&yl' kkwvo κνλίν^ίΤΌΧ oxvoy χγχλμχ APPARENTIA. W 

At pedibusfubambobusLeocIatefublucet. 

Ibi quidem folisardentiflimi funtcurfus, 

Atc^tum fpicarum uacua appatentacua, 

Soleprimum accedenteLeonem. 

Tuncetiam fufurrantesEtefiajuaftum pontum 

Glomeiari itruunt:nauigario autem non ampliusremis 

Tempeftiua eft.magnaj mihi placeucnttunc naues: 

Contta uentum ucro gubernacula redores teneantoportet. 

Poico fi tibi Aurigam & ftellas Aatigx 

Contemplari nidcatur,etiam mentio incideritCaptai 

ΙρΠ us,atcg Hxdorum (qui in maci nigcefcente 

Saepecontuiti funtiaftatos homines) 

Eum qutdem ipfumtotum &ingenremGeminommiubIaiu* 

Acclinatum inuenies.-Hclicesautem ei fummumcapuc 

EfcgioneobueLfatur,uet:ufmiftiOfupcrincumbithumero 

Capca religiofa,quam fabula eftloui mammam pisbutfle. 

Oleniam uero ipfam Capram Iouis uocant fubuates. 

Atcjj hxc quidem multaq? 8C fplendida.-uetum ei ibidem 

ObfcuielucentHaediiniunfluramanus. 

PropepedesautAurigajcorruuumexpanfumTautarn 

S«utare,atqui ei ualde confimilia indicia ponuntur; 

Qi.ialeipficapurintecllinftumeft;'neq;quifpiamalio 

Argumeto conieftaritcaput bouis.Qualitend ipfx 

Stellae uttinqj circundu&Econfiguranti 

Etiam aebro eorum nomen memoratur,neq$adec» 

Incelebres Hyades,qua? fcilicet per totam frontem 

Tauci fparfae funt.iitiiftci autem coniu fummitatem 

Ecpedem dextetum adiacentem Aurigx 

Vnica ftella compleflitur.-nmul agitati itetn fetuntur: 

Attamen femperTaurus pronior Auriga 

In occafum dcfcendendo,patiafcenfa altoqain exortus» 

Neqj certe Cephei xmmnofa familia Iafidae 

Omnino ignobilis iacebitrquinetiam hotum 

In codum nomcii petuenit.-fiquidem Iouis cognati ecant. 

Ipfeqiitdem3tergoexiftensCynofura;urfai 

Gepheus,ambas manus pandenti imiilis. 

Tanta ei linea ab extrema tenditur cauda 

In pedesambos,quanraapedein pedetn tendif. 

Cxterum a cingulo parumper refpicere poteris 

Primam petens flexuram magnidraconis. 

Ancehuncauteminfelixuoluituc,noti admodum mulca 

Noftelucensplenilunari,Cafliepia: 

Neqjenim ipfatn multa:8c frequentesilluflranc 

Stellai,quaeeam totam fparfim componunr. 

Qualem uero fera ianuam intus munitam 

Biforibus concurrentes reucrberant uedes, 

TaleS fingulatim fubie&e figurant 

Stellx,atqj hxc itidetn tnodicis tenditab hutncris 

Paflfom.dicetes profeflo angi propter filiam ; 

IbinanqjScittudobuoluicurtriftefimulacmtn 

Andromedar, Ι? S Α Ρ Α Τ ΟΥ 

ΆνφομΙίΑΗς,•^} μκτρ\ HtKXo-y&ioy. ον σι μκίί οΐ'α» 
Ηνκτα TtQuarKvlctoicu. ίν o>JJ7iKSC t*afa.oy Whcu, 
jom oi κι$κλΗ. r>ioi <Λ'ί οί χμφοτ$ωύψ 

ίΐμβί, Κ9" •37β<ΛΛ• ΚΚξ 01XVI, Φ {άμΧΤΧ Tscwite, 

ΑΤίϋμπΗ! x«xac&t (Λιωλψί*} titccvvsiu. 
Δόΐτμα <flt οί κϋττα (cf ψ νξχνω.ακΛ' ωνιχοντΰίί 
Avvtf ΌΤί^χμΛΜΛί iscu /τ ήμκτκχ&ξόΐι• fcnaf («* 

Αλλ' Κ§« θί Κ9" «£«Τί -nTfcAouj» £7Γίλ»Λ«7ΐα iTJTTOff 

r«ff$i v&xign.f uuos fi* <ΠλλκμπνηιιΚ5Ηγ, 
ύ9 ySjf W ομψχλίω, ψΐ </ί \%cciwvn. χχξ'ηνω . 
οί «Λ' «ξ \τι τψΐίζ άλλο» ΰ0ί πλ&ξκε ts Kfltc ώ /xsff 
Ι TJTr», (Λβκίϊί'βύΰσ'* (Aixsx<floy ίσκ πιλιβ^χ, 
Kcttei ngu, μίγκλ$ι.ί&φχ\Η <Fi οί ovJiy δμοίκ, 
ΟνΑ'ύϋχϊφ Λλιχός w^ fcwp.cwarg \%ccr>s «s«f 
Aiuiy&UHS ^UUOS κού κψ πξθτ£$θΐί ίγίσ&ι 
Τί^χο•φ > οϊμψ\χτ5<τι•7φίο•κίπ(<)ΐμκ2ί'ί'οντ&'» 
Ον</Γ oyi τίτρχπ©* ^{/.«?τ ο/χφαλί&^ρ «κξ s 
Μιοδ'οΰγι ημιτίλ,Ηζ Tio&m.Tb.vrou. ίίξοζ ίππο:* 
K&voy <Λη χρα <$χσί χ&$ ι/^λ» ίλικ&ν©' 
KxAoy wPstg xyxyny <$χλ<Ρ'ίθζ Ίτπγχ xg «W. 
Ow ykfTfs ιλικωμ χκξΟζ Η.χτίλ&β(ερ istjyous. 
Αλλ' ιττττίί μιφ ίτνψι.το (Ρ'κύξόομ οώτόβγι ν<Ρϋζ 
Ε/ yfVf> τίλβ^ί 7rQ>i^v 7Π)<β:•οί Λ νομηαΐτ 
Ff <£*>» κ£νο TSOTty ι^ΐί^ήμισχν ίτπτν κξΉνΙιυ* 
Αλλά •η μΧϊ TSiTpHS a^Aaj3fc7Ta:.sV?«roT dbv» 
OicaxiiCuy ouiJ]p&y Ikxs 'o^icu.cujiic^ ο ίττττο? 

ΕνΛβ? 4ίΛ«•7Γ«.χ«ί•7Βΐ5ΉΓίέ^(ϊ uffwJSai, 

Avirfl η^« «ρ ιβϊβ βοωτχτοα &<τι κίλ&βοι* 
osgccTi %<£ίμΗ>αςκ <Λι<ΒΗ&μ&ν@"πά&.κνΗλχ, 
ο νοΐ{/ «Kpcu/go^oj/ τροχκΗ κυνοσνζίΑ©' «ξκτν• 
Αυτό? ^18* f ceS»? jcga cu/xsifos oix σίληνα 
"EKvi-xobou.^muil•' cw όμως ίώ\τίκμ»ξ«ιθ 
Avt&O^iJ^HS^iyoy ffi \zs tUJTiwtsHfiKT&l* 
tAiosoui Λ TpiJUs ^iycur v§xvcy x H}^7^ κκξΜ 
Χ«λία ΐ(^ίί ζώνη i^iiiilitTXt ifiuvos. 
Iksi Jtt 7>i yfft 'έτ «λλο TiTvyySLuojj vfyvQi σπμχ 

ΔϊΛτωτ>μ 7ΐλΛ^ «o*i{/jfVc«fl^f(0"i{/ ίβυώ? 
A^tcpOT^V?.»^ »τί "ήοΉ^μχλχ Jt <fay ty>iiit» 
Et/f 6<Sca. w^t^J' τσολίίίΰ{; <rt/a«f off ifb 
T«i/,oA/yo{/ xgi» νοτίώτφβί ά^ιφ'ιΐν e<riV» 
o'uA'ccfiTi ΊτΟ>τ$<Β%τι</ϊψ 7r&j3oA«<n vese» 
Ι^ίι/Λ'.άλλ 3 <wa &•ζτί|ϊ©- 7rfc$if fcstf ©^ αλλ?, 
Kca μ«.'K^.oy fcofixo vioy WriovT©* ccxsa. 
^Qoitfuy (Pta-Qiuy χ%τβνντοα hvrt ^Ιίσμκ 
Ovf aiaiy \.πίνζ$βψ υΠ^^ίξα ss ψ 1'ovmy, 
Kou Ttc ($}/ its «ΣΗξ Ιπιχά χαλό? Tt μ^χ! Tfc, 
Of/ _f c^Ti xgu, <ruLt/li^oy \stsvvgaioy xitAizariy. 
Αφομ'ίι /lH? </l\ y>i ωμος χριείξοί ίχύνοίίεω 
Σημχ βΰγ&070$χ-μιχλκ yofy νν oi lyyvdy/ &if » APPARENTIA* *9? 

AiidromecJiC, fubmaneconftellatum, haud cemulramopinor , 
Noflcm difquirece,quo mox potins intuearis 
Tam clarum ei capuc cft,tam clari itetn ri ucrinqj 
Humerij&pedesextremu&cinfturxomnes. 
Etiamnum §£ illic fecnndom brachia pcopanfa eft. 
Vincula irem eiadmota funteciaoi in coelo,cednentutaatem 
lllicexpaffaeomnibusdiebusmanusillar» 
Sed enim eieriam fupra capmingens uolauturequus, 
Ventreextremo.-communis autem fulgerfteila 
Huiusquidem in umbilico,iIlius uero inmrcmo capite. 
PtXKtea autem tres alix intra latcra S£armos 
Equijignantdiftanteroiqualiafpada, 
Clare&magncX-.uemm caputei haudquaquamfimiV, 
Ne^cecuix,longa alioqui exiftens,ramen cxcrema ftella 
Fulgcntis genaretiamnum prionbus concmaret 
Qu;uuor,qua:ipfumconuuentconfpicua?planecxiftenteS. 
Necueto hicqnadmpeseftab umbilico nanqjextremo 
Dimidio femiperfeftus exoriturfaccrequus. 
Hunc eriam aiunt in excclfo Helfcone 
Pukhram aquatn pcodiixiflelargiequi fontis. 
Nec unquam enim Helicon fummus deftillaratfontibas: 
Verum equus ipfum feriit, atqp copiofa indeaqua 
Effufa eftidn prioris pedis,paftores autem 
Piimibuncpotum appeliaruntequi fontem. 
Atqj hic quidem e rupe ftillat^nec modo ipfum 
Α Thefpienfibus uirjslonge ccrncs.Csctcrum equus 
In coelo obuerfatur. Atq? (propefpeflato.) 
Miceriam Arieris celertimi funtcurfus: 
Qui fane uel longiffimos agitatas perorbes, 
Nihilo fegnius curritCynofura urfa» 
Ipl'eqiddemlangiiidusS£obfcurus,tnpoteluna 
Obferuando.uemntamen percingulum deprehendete poteM 
Andiomedx.haudlongeetiini fubipfamiitusefh 
!n medio autem teritmagnum ccelum,ubi nam fumma: 
Chela^&cinguluscircumagiturOrionis. 
EilueiOadhucaliuddiipofitLini propefignum 
Subier Andromedam,id autem ia tria dimenfum eft 
Deltotum !ateta,a?qualibusaffimilatum 
Duobus.terrium uero non tantum,camen admcdum facilceft 
Ι π u en tu: ρ m m u ltis en im fu Igid u m eft: 
Quibus paululum Arietis anftralioces ftella? funt: 
Illae uero adhucancerius.Pra>terea auc in proctirfibusauftd 
Pifces.fcd femper alter propior altero: 
Acqj magis Boream recentcc defcendentem fentir. 
Ab ambobus uero ipfis tenduntur quaft uincula 
Ε caudis utrinqj fequentec in unum coiunribus: 
Ec hxc qtiidem una ftella conneftit,claraqj,magnaqjr 
Quam ntiq; ettam colligaturam fub caudtnam uocant, 
Porro Andromedae hurncrus finifter pifcis efto 
Index feptentrionaliorisradmodum nancgei uirineeft, 

Ambo ΐοο Α Ρ Α Τ ΟΥ 

Αμφίτφίί $. xsoJl&t y«i*J&g» ΐΠΆοΉμχινοιφ ι 

νίξσ'ίωζ, ΰί£κοί<χίψ\πθ)μ«Ι</Ιιοΐ(ρορίον'τνα* ™ 
Avraf ey y/ Boftu cpifiTOU τφιμΗχΟρ! «λ\«{/* 
K«i oi </2if ίτφ« μίΐ» uB κλιο-μομ nrcu/usM 
Vy/utpjs t/licppoto.7K (F ψ TffQ<r\y oix (Λιαικωμ 
'ίχνιχ μπκΰν& } κί«&νισμΆΛΐ&• ψ Λ» Έχτρί* 
Αγχι <Λι ot (tkoums u^yzvi</l@^ 'ύλιύκ Oraarcu 
ΡΛ»ίι'«ί/ , Λ' φοξίβνηίι.ο J^' ου μοόλχ nrofaos «.Ttxatti 
Χύζ©* ιχ&. %gi </C vjjtojc. ιΐΰϊλο•κνΙ>Ά$Μι «φαι /f αι. 
ΐ.π[χ7Τίξθΐ <Λη Ttdyi, μντ Kudpw7nss να^ϊονταί, 
Ej οϊοά πφ ΐ9ο•Μ Wo^iat οφβχλμοϊσΐ}/, 
Ον μ&ν πως απόλωλγ/ αττΛί?»? \κ <Λιοζ ccsh g, 
Ε| ζυ vg/. yty/iti(ly/ κκΰομ&Λ . «λ\ά μάλ' αωτκζ 
ΐϋρνηχιΧ^χΛκ'Άνουί S^pph<A(jjj ngiTiiOvnU, 
AA«t/ov«,f*{f 07THTt 3 Kih«ivaiT ,«At«Tj>9 «, 
Καί styo7TH,ng!t THvy'vtH 3 M£/.Ts'oTvix μοΰχ• 
ΑΪ μίά δμ$ί ohiycu ngu xcpiyyuflr, αλλ' ονομχεΜ 
hpi Η5« ίασί^'ιαΛ^ίύζ «/^iUTiijjtiAtWevTKi, 
Off cpi<ri j(ga σφ'έ®' α<μχάμχτ<&• χρχομΜοιο 
Σημοάν^ ΙκίλΛσψ 3 \τι^χΰμΆ»ί7$τ «goyio. 

ί.ςμ&Χ! fc7Bg»<rfc.Avgiu/ </*& μψ asrt Tiiyii&OU. 

ΚίΚ(/Ζ<Λ'έ&(3θ 7T&5rag0i8<}V «JT<il/9t©' &(Λωλ910 

θυξκλ /oy acrccyxytiy,™ <Λ* uSi <rxtAtt«ri πϊ.•ζιιλΰ\> 
hvmt^liu op fiS©- fcA('<wt7BU,« </£ μίσ -yyv 

OpViSfcSJ X£(f «A«ff J(S« ^2f ΛΤ©- fcS«giX7tU. 

H7=i ^-tfjs »(9« fZu/t ^«Tpfc^ei άίόλ©' ogw?. 

Αλλ' ο ftRi» tiifoes • v« </*£ oi «SiTfjjOiii^auTWi 

Asf>«iri{/, οντχ λί'ία/ μίγκλίΐί,χτκρ ου μ5& κ$<Χΐ>ξθΚ. 

AV7Wg 03? t (Λ/Λόββντί ΉΓΟτάϋ ogViM £ίί«ώί, lifiimn a<iT^)lmwo 

οΰξίοζ «ί ίτφίΐϋ φφ'ϊτίώ^ </fe/i« vsgoff *» «& »» eere peienti. 

KacpHOS TCcpGio i« </1ίξιχ Ts&pxTK f&vay, 

Acunji Tfftyvyi σί&ξβμοί •π^κκίκλπτχιϊττπν* 

ΤομΛ μίΐκο-κοάξοντχ </*(/' i^Svdlr «^φί^ίίχβντοίί 

Ι7πτβί/. πας </ΐ χρχ οι κί<$χλΗχάζ νφοχόοιο 

Δί§17§>Η Tft.T0U/VO$ .dc/f Offtobi§0S CU.yOKigH©' 

τίλ\ί7τ>α.«Ζ/τΚ£ oyt •7ΐξ'οτ§>θζ ks« ν&'οβι μκλλομ 
Κϊκλιτοα MyotcifeagjWK τψνπντ Ηίλίοιο. 
Μ« κ&νω ψι μηνϊ •η^χκλύ^οιο uxhcJtxsgs 
Ρί7Ϊ[χμίώα> OTiPixyei κί^Ημϋί&',οντίκψ ηόϊ 
FoThHy 'ζσβΡΗνβχί,ίπβ ΎχνινωτΧΎοάασψ, 
Ovtcwvi vvtcns TSttyo SnyAuou \y^v βψ «αι? 
Ελύοι, η μκλχ "ζσολλα βοωμΆΰω.ΰίΑ'' KAiyevol 
Ύημο! u&gg «wrjfo - * νότοι οπ'οτ «iyOKif»t 
Σνμφίξίτ Ηίλιοε .τότί </Ιη kpOos ΐκ <Aws %h 
Ncu /τ» μχλκίΜντι χ&κωτίρομ.κΧίά (c\ ϊμπΗ? 
H</V tsowt ^iiciiJ-Tcy -ύδπ? seppirt ύκίλχοχχ 
Γορφύ?&.ϊχίλοι Λ Η9λυμβίο-ψ cicuijftiri 
VoTiiim Ικ VH&y πίλχγο!ΐι^πκπΙ<ύνοντ<!Ιτ Α Ρ Ρ Α R Ε Ν Τ Ι Α. *οχ 

Ambo aurem pedes fponfum indicare poterunt 
Periea, quiquidemeifempecob humecosuoluuntur» 
Vecutn htc ia boreali parteferturmaximusahotum: 
Atqj ei dexrera quidem ad ledticam protenfa eft 
Socdna;feIlae,in pedibusautcm uelutperfequens 
Veftigia diftendic,fadgatus in dio patre. 
Atei propefiniftcumgenu aceruatim pmnes 
Pleiades reru ntur.-nec uero adeo fpatiofus uniuerfas 
Locusconnnet.-L.uqj ipiae infpiciendo languidx. 
Septemgradx autem eacab hominibus celebrantuc, 
Sex fola; quamuis exiftant confpicuacoculis. 
Nec cerre unquam periitignota ex ccelo ftella, 
Ex quo a pdmordio audimusrfed plane fabulofe 
Dicitur, porrd feptem illae nominatim uocantur, 
Alcyone, Meropeqj, Celainc>qj,Eleclraqi', 
EtSterope,&iTaygeta,6<iuenerandaMaia. 
Hae qutdcm flmul modicaj 8£obfcura?:tamen celebres 
MancSC uefpertina;(Ioueautore;circumaguntur: 
Qui eisxftacem & hyemcm inftantem 
Significarepra:cepit,aduenientemqj'arationem. 
Praetereaceftudo,qua:parua:quam etiamdum ad cunam 
MercLidus compegir.-Lyram uero ram iuffit uocad. 
Collocauicaurem anteignotum idolum, 
In coelum transferens,atqj in cruribus uolatile 

Genu ei fmiftro appropinquaccaputcertefummutn cttpa urte [mmra 

Ε regioneCygni ciicumuoluitur:illa ueto inteE iregiontcygiicirai/ 

Cygninumcaput&genu fitaeft. uolmturi summu cy > 

Pocro eriam in coelo uolat uarius ales: SSSSttfe 

Verumisquidemobfcurus.-alaiaHtemeiexafperatsfunt iut e / * ''"^ 

Stellis non adeo magnis,tamen neqj languidis. 
Sed hic rranquillanci uolatum aui flmilis, 
Α caudain occafum fereur,contradexteram manutn 
Cephei,unguis dexteras extremirates rcndens, 
Laniae uero alx u ngula acdinata eftequi. 
Quem icem fubfukanrem duo pifces circundanc 
Equum,atquieipropecaputmanusAquarii 
Dexteta extenia eft.is autem pofteriot Capricocno 
Oritur.caeremm prior 8C remote magis 
IndinaruseftCapricomuSjUbiuertiturfoliscurfus. 
Haud illo in menfe flucluofi mans 
Vafto pelago ufus,uelcertedie 
Mulram uiam confeceris,quoniam breuiifimi funt, 
Vel focrenodu exrerrito propedies 
Venerit,euam ualdemulrum clamanti,periculofiautem 
TunciriumpuntAuftd,quandoCapdcomo 
Coo dru c foL, cu η c fane fdgus ex aece eft 
Nautae dgend perniciofias. Verunramen 
Iani totum annum fub cadnismare 
Nigrefcit.Similes autem urinatoribus mergis 
Sxoenumeco e nauibus matecucumfpiciences 

s Sedemus Ιοί ΑΡΑ TQV 

Κμι$\παίγΐΒλνζννηρ χμμ&Μ.οΙ Jl• ιτ» tsogo-u» 

τοξομ 'άτ ΗίλίΟ 4 κούρ YgLgH -ήΐξΚ •ήξζ, 
t.aiTtyi@'ng'Txy<H0,Tui7m$(i)S &nt« νυκτί, 
Σήμα Λί 7>ι x&vhs αιςκς ne« μΙα>ος ix&rs 
ς^9§7ϊϊ©' κντίΆωφ β» πνμν)?*: ά£& νυχ•ής. 
Η7ΰΐ y<Xf μί -yot 7*§oy MtKxiixtt ityvdi κγ/τρν 
ΎοξάίτΜ.ολίγομ Λ 7^>οί•ζφ<§^- \sxtvl cujtS 

Ύημ®- ngz κίψκλΛ x.(WO<rseidhs kxpodi ννκτ>! 
Y-4-i μκλχ -ψοχκ&.ό Λ (N/iTca ηωαι τ& 
Α^ξοο! άοίωμ,κΐί<ριύς 4* k% £«? οζ ίπ ijuu. 
'isi <Ρί iti τ&τ$α> &ί&λημΜ©' ccM@- oisoS, 
Av-ns «τφ τίξν.ό fli οϊ •π§Χ7ΓίτϊΙχτχι'όξνις 
Αοϊβτφψ &ofta>.jf%J$&p Jll oi αλλ©* «Hmg, 
Ov tivsoi μίγίύα.χχλιποί yipSb/ cfy κλος £λ0β£» 
Ννχτος κττάρχομ&ύηί. xxc μψ κ«λίνο•ψ as-Wf/. 
ΔίΛφί? «?' ov μ&λκ ττβλλοΓ atfVjjst^a <xiyoxtf>H'i t 
Mvxsotifi χίξ ο&ς. ik Jl<c oi n&k τίβζχςχ k&tcu 
ΤλΗη<χ,•π$€ολκ(Λ(ίυ <Λνο,τσχξ (PvonntifHiSTtc* 
Kcu τκ /v^ owj Bagito t&i χλήσιοζ Μίλύιο 
Miosyyus χίχντχι. τχ Λ νβο§ι ri?3<tTXt «Ά,α 
ΡολΛ,ά μίταξν νίτριο h&a ταλίοιο ταλ&βν. 
Λοξΰ! μΧ*- TCUff/uo "&μϊ \ΖΒτ>κίχλιτ,«£ edi-ns 
Ώ.ζίύΐ(/.μΗκ&νοι/θ7ίεΐΰ^νζ^{ΐΒ>ννχτϊ 
Υ"4-£ ΊΒί•7φι<Λΐχ ^fcf^fcTio, «Ά-κ "sn7niaoi 
ΌνγΧΛ /cy acrowi^aiy -7&<f fyistyct uvHOte&zu* 
Τοϊος %φ. <$ξνγοζ κβξομΜφ vcro νατω 
Φοάνίτκ* αμ<ροι^οκη χίιαψ v©t mosi ζ%ζπχωζ 
Ροιχίλ9?<«λ?ν ου τΰοΰ/τκ nri<px<rySuios, άλλα κατ Λατ^ 
rxstyx xvxAJtos ■*$U , nto.ttcu.H <At ά χκζ9 
As -φί jSfcj8Ai(T« «Λβνΰ '$όνί•οί§χμκλίεχ 
οξιχ <reei««. κχΐ μψ igeAiycr cuvufumi 
Σ&ςιομ. »V Wi x&voy «μ »ίλ»« xvmmt 
Φυτχ'Μαχ *1<&ο%ντ&ί cu /χλιΑ'ίχ φυΤλιοωα-χι* 
Puxyty oiwixoivi t/jsf. είχχς ijvi xl$xs> 
Koit νά μίύ> fc^eacrv, Ί^Λ φλοομ κλ%σ<ί •αώ /ttt* 
Κβνϊ j(ga xgrnwias Κχνομ&ιτ.οϊ Sioi «*.« . 
Έ.ημ ίμ$ΛΛΐ μίλίϊΐκιμ \λχ$ξθΊ$αι•ζ§>ϊχ(ΐντβΑ* 
Foosi <l• ' wyiwas \zo «μψοι^οκτι λχγοΜί 
Έ,μμ&νίς ήμχτχ τσχντν </liixiTXt.W7Xg oy tua 
Σβρ ιός <φόπι3γ tptyirxc μ%7ΐονΤ*. Ιοιχκς , 
Κκί oi ίττΜ-ή. ΑλΏ, κοά μψ τ&τύνζκ <Λιύχ&* 
Η Λ xtwcs μίγχλειο Kflcr νςημ Ιλχιτχί «§yet 
Ρξνμνόβψ/.ονγιφ 7η ytt^7jg6of β<τίχ6λΛ^βι> 
Αλλ' οπιβψ ψή>'ίτΛί τ\τρχμμ\</Η.ΰϊχ nga curnit 

tiHiS -,ΟΤΧν <Λη VCUJTCU ίΣυίτρ'ί-^ύΧΤΙ HSgwlw 

Ογμοφ \ο~6£χόμ%>Όΐ. tWj (F οώτΐχκ π£ί cwxiotfe 

ΧΗΧ 1 ΤΒΚλίοξΟ$Μ & XxdanfiTCU HTT&gQU. 

sig»y* ΑΡΡΑ&ΕΝΤΙΑ* *«ί 

Sedemtisadiictora conucifi.illa uero adhucprocul 

Alluunciir,modicum autenri lignum mortem ptohiber. 

Ac nero in prioie menfemari m tika paffus, 

Arcum q uando fol incendat 8t cefiocem accus, 

Sub uelperam rrauem reducito,fidens non amplius nofli. 

Indicium au tem ribi illius temporis 8C menfis illius 

Scocpius exoricns efto cxtrema fub node:~ 

Quandoquidemmagnumsrcumatcrahitpropeaculeum 

Sagtttarius,fed aliquantum antecioc confiftit ipfo 

Scorpiusexorieiis.-illeuefoafcenditconfeftimadniodiim, 

Ttim quoq? capat Cynofura: in extremo noftis 

Excelfe ualde fcrtur.occidit autem ante matarinufti 

Cumulatus Ocion: Cepheus uero a man u ad Uimbum» 

Eit item quxdam nltecius iaflaalia fagitta, 

Ipfa abfqj arcu:atqj illi aduolitat Cygnus 

Propius Borea;. Vicine item ei alius ales, 

Non tantus magnitudine.-tempeftuofus fanemacc egredietido,' 

Nodedcccdente.-atqjipfum uocanr Aqtiilam. 

DelphinusautnoadmodumagnusappropinquatCapdcotno> 

Medio obfcu tus:qnatuoc uero ei ciccu miacent 

Stellx,adiedim dux,iuxcidux uolantes. 

Atqj hxc quidem Boream & uagationem folis 

Ineerfufa funr.Pocro remoteoriuntur alia 

Mulca inter Auftrum 8C folis oibiram. 

Obliquusquidem Tanri feftioni fubiacetipfe 

Odon:Non illum quis ferena in node 

Sublime uolitantem pmerit.-fed confidac 

Caelum intuens promptius contemplati. 

Talis & cuftos elato fub dorfo 

LucetambobusCanisfubpedibusflftens 

Varius.-at non penitus illuiftacus, uerum circa fpfa tn 

Ventrem obfcut us obuerfatutSed ei fummum 

Stella mfigniru eft fmiida mentum,qux quidem maxime 

Vehementerexiccar:atq} ipfum uocant homines 

Sirium,non ampliusillum cum foleorientem 

Arboresfalluntfinehumorefrondentes. 

Facileflquidetndifcecnttpecordinesacutuspenettahsr 

Et quafdam cofo!idat,quarunda ueco cotcicem perdit otnnem* 

Illnm etiam occidemem fentimus 3 caeterum ei alia: 

Qiiae fignum finr membris,languidiores circumiaccht» 

Pedibusautcm Orionis fub ambobusLcpus 

Inceffantccomnibusdiebus fugatur,at femper 

Sinusatergo femicin-fequenti fimilis: 

Eriam ei cooritur,atqj ipfum occidcntem infe&mit. 

Atcanis magni contra caudam ooluicac Argo 

Α puppi.non etiim hukex morefunccurfus, 

Sed retco agitacuc uerfa.ceu etiam ipfa: 

Naues cum nautx inuertunt coftcum, 

Porcum appellentes,atqj fubiro quilibet refulcat 

Nauetn,cctcogada ueto atnngitconunenKm' 

s % Sic lOt Α ΡΑ TOV 

Λ5 «yt 'πξνμνιώψ tf/Gvis ιλκίτοΐι «ξ γω. 

Γο w»{/ vro »f «ioio-i xuuoj ι&>π«ξοιβψ iovvs. 
Tny Α,τ&ί νκ oKiyoy ?φ κπότ&βι T&ivjptjcw . 
Άν<$>ομίβ*\ιυ,μνγχ x»r>s Ιτφχομίϋ/ον α&πττ&γβ* 
Η (jSJ/ yotf ugiiinss vasr> πνοι* βοξ t«o 
Κνιλιμ&η 4>φ'ίτ<«.*> «/*& o{ W78S ίχΙΙξον aytvH 
K»y>?,vsn> xpiu *Λ K9« Ιχθνσιι/ χμ^οτ^ΰΐο-ψ, 
Bcuoy vstp 7Π>τβΓμ9 ^ΆλημΆΐ /oy kstyiyiTBS* 
Gioy yoip κκκ&νο SiSyyaso τζοοζι <po§&v«t 
ΑάψκνομΗρίοΊχνοϊΟ'Βτολνκλοΐυδζ'ΒΟ'ίΧμοΜ* 
Κοκ "Λ μλ? «ecW©* vcjJ σκοαο\/ ισόΛτ τ&νβ* 
Α'ίΟ-μαϊ Ji ' vooLun-, r>ts ίχβύοΤτ xxfoi ίχοντα, 
Αμψω συμφο^οντα*. κπζξ cuus\J χατιΌντον•, 
Kktskj t/^ ' όπι6ψ λ9φιΰς νέ\μιξ epogtorrnh 
Eis ψ ίλοωνΰμίϋ/οιάνϊ </ΐ Kstfi ιεαξοίνοντΜ 
ΚΗτιοζ,αζ κάνν πςΰπκ ΐ-ήίκβνται kkcwUh. 
oW ολίγα μ'νηρω>ολίγΗ Α'\γΙιάμ9ροι cuyhn, 

MiOjOSi 7Γ*)(Ρκλίν K$U ««Τι.©' ίίλίοδΰνΤΜ, 

Γλοϋ/χ» "snnfH&TuTj• vsjo TiAetf κ<τι λαγών, 
ΚΜυμη.νγ&ξ ιοίγ% τίτνγμ&ίν βΛβλβί» 
Β i § λ ϊχ 7« /*4λίίθΜ(/ 40* ηβ'τΛ•, βί ά τι ττίΜά 
Ε/»»? si^oiwjn: 7^4>^fcT<a οώ-τά χ4λΛ0« 
ΑννμΚ*&>ί/ Ιτίθ){/.7β: Tif xvJjoeSy »χ W Ιόιττβρ 
Έψςκοχη «</Γ <jvoscr<}v KTtcurr ονομχεϊ καλίοχχΐ) 
Κλιβχ μοξφω&ς• vya§Kt<PtvJtio-cc7t>7rcwTuy 
ΟΪχτΙκκί^ιμ&ύινονομ&πέίμ,ζ&ιΛκΗναχ,. 

ΓολλΟί 5^ρ•ΗΓ«*7«,"ΒΓθλ4<»{^' uSl <& •5Γ6λ9νΤί« 

Μέτρα 7% κΰα,νοιη,τσβύντανγίμλτ κμ<ρΐίλικτ>ι* 

Τω χ^Α όμνγίξϊΧίγι ίασ«τ> isoiH<mSbxt 

Αεοψκε,αφξ δίϋτχξ αλίι« τ^βχβμΛ*©' αλλ©* 

Ε s Λα <τ«ίί «ivotWj «Λλρ </*' ονομχεχ , $J/oivr> 
*' -. » * * - ι ■* , Λ f Λ* » ί 

Asp«. H£W »« fcTT WU» -CCTO ΟΟνμΧΎΙ Tt/AiTitt (CS«f , 

Αλλ' o< μΐϋ' HftSxfols ψΧξΗγ'οτον βιΑάλίΚΤΐ 
Φοάνοντκι. τΚο η? γ /tySi </Ιια>η$μΑνοιο λχγ(ο$ 
Ραντχμχλ'Η^όψτχ,ι^ινκονομΧδΧ^ο^'οντΜ» 
Ηαόύι <Λ ' ά&γοΜζίϊ&'ταΒο τσνοιησι vOrpio 
Ιχύνς oV χμτβ? τνηρχμμ&ίο! κύζΗται, 
οϊοζ αή? τ&π€$(ύ\ί, voTioy <Ρί % κικλησκδθΊ\ι* 
Αλλοι σί ασοςκα^Ιιν χαοκ&μ^ΜΟί νφοχοΖϊ 
κήπος vufk&Loio Kffti^uvosiafiuovTcu 
Μίοχόύι,νωχίλίιΛτ vgx κνύννμοι.Ιγ/νβι οΊΐο-φύφ 
Δί$ΐΦ$Η! χχχ&ζο! xyxuivJjfo^ooio, 
θί» τί? τ ολίγΗχΰνΐζ vctfonej ψ$* Η9* S*** 
ΣκΗ/Ινκι/Μΰ^χαςοποϊ Κ9" χναλ^ίοΐτ ύλίκοντΜ 
Εν <Jlio-q>i\j <Λνο μχΙΔομ \ςα<ίϊμ%ι/οι tpofiovrcu 
AsiJ>'dlr,7STi7i Ότολλομ «7r«0f οι,νΛμαλ* VftVg» 
iiS ($r να κμ$οτι$οιο-ι tsroo-i κχλό: t*. μίγχί 1% Α Ρ Ρ Α R Ε Ν Τ Ι Α. «5 

Sk a puppi Iafonica trahitut Argo. 

Atq? quibufda in partibus obfcura SZ fine ftellis (ficutad ipfurrs 

Malum a proca; fertuf:in aliis ueto tota fplenciida. 

EtiameigubernaculumfubmiiTum fultumeft 

Pedibus fub pofteds Canis antecedends. 

Caecerum Cetfi admodum eminus uolitantem) 

Andromcdam grandis Cctus adueniens urgct» 

Porro hocThracii fub uentum Boreae 

Indinata fertur:arei Auftei: infeftum circumagic 

Cetum,fubAdeteq}8£Pifcibusambobus, 

Paululum fupec fluuio iaccntem (lellato. 

(Mitum nanqj quales eciam illaedeoru fub pedibus ferantur 

ReliquiieEtidant lufluofi fluuii; 

Eciam hicquidem Ononis fub finiftrum pedem tendir, 

Vinculaaurem caudina,quibusPifcesexttemi tenentuc, 

Ambo coeunta N caudis defcendentes, 

Beluinum uero poftdorfum commixtim feruntur, 

In unumdufta.-unicaedam ftellatetminancuc 

Ceti,quaieius pdmaeinfidetfpinx. 

Quxaut modica magnitudine,modico item infttx fulgori 

In medio gubernaculi dc Ccti uoluuntur, 

Glauci uolutances fub latedbus Lepods, 

Ignotxfunt:nonemmillxconfladfinuilacd 

Spadxfuntmembdsfimiles, qualiamulta 

Exordineincedenda perambulanteafdem femitas 

Copletis annis.-qux quifpiam hominii non amplius fupetiticu 

Obferuauitj&excogitauituniuctfanominatimappellare, 

Cumnlatim imaginatns.-non enim potuit omnium 

Ceu diftinftarum nomen dicere,ne$difcere. 

Multa:nanqjpaffim,multaruinliipera:qualcsexiftunt 

Magmtudinesq}'& color:omnesudq$ citcumuolubiles, 

Quate&fimul colledasuifum fuitfacere 

Stellas,ut ordinatim nliar adiacens alia 

lmagincs eflfigiarent,moxq}'nominabilia fietent 

Aftra,atqjhaudamplius nunccum admiradpneoriturftella, 

Sedhxqmdemconfpicuisinfignitximaginibus 

Cetnuntur.Porco fubrec impetitum Leporem 

Omniaplaneobfcurafunr,8£finenomineferuntur.. 

Infta aurem Capdcotnumfub fladbusAuftri 

Pifcisconrra Cetum uerfus in alto natar, 

Vnicus prxter priorcs:Auftdnum aut ipfum appellant» 

Alix item fparfim fubiedx Aquado 

Cetutn coeleftem SiPifcem pendcnt 

Inter.languidx 8i ignotx,at iuxta eas 

Dexteta a maiui fplendidi Aquadi, 

(Q.ualis q uxdam fuflo aqux hacSZ illuc 

Sparfx) uifui gradofx 8C debiles circn muolu untur, 

Intet ipfas autem dux magis firmx feruntuc 

Stellae 3 nec multum diftanteSjneqj admodum uicinae, 

Vnaquidetn fabambobus pedibus pulchra'$ magruqj 

i s 3 ' Aquarii io<S Α Ρ Α Τ φ Τ 

γφοχόν, Ο Λ KVCWiV \ssfo X«Tt©^ flVf «. 

Τ2? -ascu/rxs f&Atx<rty veftoj. ohiyoi y ίμ8* «&M 

Δ^ωτ^ι κνχλΜ 7rfewyi.&f iihiosovrvu* 
AvTWf \ot αιύομΜω χγττρω itfa©* p&y&faia 

T» ciswj όλι^ορ fdU- uSr j^avoy ν^ό9* ίόρ•Λ? 
p6\Mrivu,i>u>7i7rtyiuJ y£f xegntxi oc§x.v>vfOio* 
Kcuhpirfur μίλχ τηΙ^άμ'ίΤΗΟξοί&αι χ6λΛί« 
Af *τ?£ »,"*b </£ Uccosojj vcfiazrtyilitj χλχ vintU* 
ΑΛΚ* «f β K0K "^ ««w βν7Ηξΐομ αξχοάΗ ννξ, 
Avllfm7roty κλοίν<τκτσονομ,χ{μ.<3>νοί\βΗκψ 
EivaAtoy y&yx σκμχ. KuAtuoySftou γ^γ 6«sf « 

Niidlr k% <$ξψ'θζ «<Γί . IX fi «)ίίθ8ψ CtM Χ ΤΪ7ί^)Κ<Γ«9 

Έ.'ημχτ ,ί7πακτάξΰ<πχ w«At/£f oSisff Λνβςύπν!* 
Τ» μή μοι •&<ίλάγ& vwpwy «λ ι/{λΡ>Μ<ψ «λλαμ 
ΐ,νχίο μί*χο$ι κ,ϋνο φκΗμ!1#Μ νςω/ω xspoy, 
Αυτό μ8# wi<pi\l)V 7%. t(pc£ xyAxoy, ν•φι Λ μκΆοψ 
Κνμούνονή νίφ& τσίττασμλίβμ,οϊάτϊ. π'οΆ,κ 
Θλί&τ χνχτίΛοντ&' oVcaf ivS jJoftew. 
Ρΰλκά«ί }<φ Κ9« d&p νότ» Wi σπμχ τηυ<τκΗ 
Κνξ futiH^y^wi^K^o^kUH vtjUJTWiy* 
Oufi β yki m 'πίύωντοα ψοίσιμχ σημαχνίσΗ, 

Ai-^Xn ΚϋφΧ'Λ ISuWltt-yMfft VM71 TffdlHffOiimU, 

Αντΐκ Ιλαφξόττφ©* wfcAiTta Ojw©-.a <Λίκ% vni 
νφόβψ Ιμττλύξ α </W« χνίμοιο ύνιλΚχ 
AvTSas K-TrgoQxitSiTK Λ Acacpicc htcwtX rxgifii, 
ΑΆοτ*. μίύ> ι@α τπχμπχν {χζΌ&ξνχχ vcwnliKovnU, 
Αλλοτε <Λ\όίίκϊ Λ«? -π^χνιονομΜοιο τνχασ•ψ 
Έ.νχαμ51νοι,βΰ(>ία Λ -^XTfv^e κνϊμΰΐο, 
ΡοϊλκμχΡί οτλκατκντ&τ,όμω! τσ«Λί{/ tPK&ltunp 
A/ft»A»f &* νηχ. v'q*>\) i^ ΰ$ σήμκτι τ»τβι 
Αά</1ι3ι μ'ί^ι ΒοζΗ®' x7iKSf«4-tu>r>s ηΑηλι* 
Ει </Ιϊκψ \σ•ρφίηζ μ& «Λο 1 ? κψτβνξν κπ&κ 
Ωμοί iuGjj 7rQ>7$if? 5 oKtyv <Ρί μιμ ίίλνβί χχλνί 
Av-Tcy, χτχξ μίτόπι&φ Xouqtvc σΉμχτχ τΛί^οι 
Ννξ uBi τσχμφιχΑ/όωντι βυη&ω, ζ<η μχλχγρ 

Δ«β? <Λ' cesj>ef fcx«fo βΊνω vc?e«e<fAco{/ «λλβι?. 

Έ1)φ§'7ήν,ί•7Γ7ΤΒζΑΙΚ JC ΧΖΧ (Τφ Ι«>»Λί« fc^JfiTiJ/t 

Αυιχαξ ο (Ρφηφκμ αχ&τχνύαντι ίοικψ 

Ανπχ <Λ&νο•ηιο uwm&as+yrJlt oi χπ?ϊξ 

Αλλβ μχλ' 1<γ<Ρηκ63τλι \λΗλκμΆι/α\/ c/Jgi%efoS 

©»gl'oj/. mgyocg μι\ι 7if oi^ej/ ί7Γί$Ημιξ(α/τ°* 

Αλλ' Wi ^«f Tfc »{fiK «Λιο τώρχιόύψ ιλκίτχί xsfCff» 

YcQofjjj #M{/ »(0λϊϊ<Γ<{/ .7t </£ ζμονή htHsS 

Κκξκίνομ ifiV&rcu, azr&fH <l•' vsso <τώμ« AiOWbf » f SifUu ionicc, ptrjyt 
rittrcfm fofi* , [iatt τ 
•eirtftt» «irtfu • Ei j;;-' 
inicHigtBia moreAi/ 
(ico ' {. Α Ρ Ρ Α R Ε Ν -r ί Α. ι<*7 

Aquadi^altera uetro obfcuri fub Ceti cauda: 

Quasomnesuocantaquam.ParusprofedQalia; 

Vltca Sagktaiium fub ptioribus pedibus vMUf emnielSf , 

Volubiles coronaeciccumaftaeuoluuntuc. tad«* «oi«utur ) ελ 

At fub flagranteaculeo monftri magni - ftelUsaly corma «w 

Scorpii,prope Aufttum, Ara in coelo pendrt, /?rirt«m<»ppWI«tt. 

Quam c?cte modicum quidem ad tetnpus in alto exiftentem 

Senties.e regione entm deuatuc Aichui: 

Athuicquidemadmodummukumfublimesiunruiae 

Arfluro, illa ucco citius iub uefperum maretcdk. 

Sed 6CpechancAram primaeua Nox, 

Ho m i η u m deplo ca η s calam itatem . tem peftaris fecic 

Macinum certum fignum.-Periclkantes enim illi 

Naues dolori fant, alicunde item alia docet 

Signa,commiferansdifiadatoshomines. 

Idcit'conemihipclago,nubibusobdudisaliis, 

Opta in mediohocappar&ecaeloaftrum, 

Ipfum quide ίππ ubilu Sifplendidum.-quin ftipernemagis 

Tinbida nubepteffum,ficutfrequentec 

VrgcturfurgenteautumnaliBorea: 

Saepenanqj&hocfupec Auftro fignum fubornac 

Ipfa Nox 3 miferisgcatificans nautis. 

Qui fi quidem obfecuti fuerinf cercafignificanri, 

Statim facilia omnia,eciam fl quid egetiiu, 

MoxIeuioreftlabor.Sin autem naui 

Exakoimpegerit uehemens uenri pcocella 

Plane impiOiiila.attij uela omnia turbauerit, 

Interdumquidemomnino fubmerfim nauigant, 

Inrerdum ueco (modo Iouem appropinquantem nadi fint " ; . 

Supplices,edam uis Boreae fuperauerit uenti) 

Multa ualdepaffi,fi*mul reuifunt 

Sefefuper nauem, auftrum autcm fub figno ilio 

Metue,donec Boceam deferenantem fenferis. 

Si uero ab occidentali quidem mari Ccntauri abfuerit 

Humerus 3 quantuapriori : ,modicaauteumocculeatnebula 

Ipfum, iniuperautemeadem fignafaciat 

Nox cum omnmo lucida Ara,minimece oportet 

Super Auftro,fedcirca Eurum fpecolari uentum» 

Inueniesautemfydushocduobusfuppofkumaliis 

Hutus enim parces honiini aifitnilatx infra iacent 

Scorpium,pofterioresueroequinasfubfeChekehabent» 

At is dexteram conrinuo pandenti affimilarus eft 

Contra rorundam Aram.In co item ftriftim 

Aliaualdeptenfaeftdudapermanum 

Feraific nancg ipfam prioccs appeliarunt. 

Pmerea qnocg aliud eminus uolukur fydus: 

(Hydram eam uocant) id ueco uiuo fimile 

Longe uolutaturratqjri caputfub niedium 

Cancrum pergk,uolumen ueco fubcorpusLeonfe; 

Gaudaautem pendet fuper ipfo Centauco. 

'■ S 4» ΡθΚβ 2 8 Α Ρ Α Τ ΟΥ 

Miosp Λ azrapjt χζκτΗΡ,τσυμκτρ c/P Ιπ7χβτο£ί 
£»</2ft)Asj/ Χ9ρχκ©~>α&&γ[ΐί> KSTtfovn toiHSS- 
ticu μηρ ι&ι τ&κνωμ <ΛκΡύμοΐ5 V7tt Η&λ κ ψχβνβ. 
τοώ-τΧκΐ Θηηο-(μο "𧣣χομ%ΰα>υ y/icUJriSy 

Ε/«»ί ΤΒΧλίν03ζΧ 3 •7ίζ yolf Κ9" TffKVTUC μχλ'οωτΒΙί 

Owgaf w ιν y/ecpHfiy «γάλμχτα νυνηζ <»<r»j. 
Οί ολ' uJfysiJ ccfaoi "siyi/TKsfyab• zAy oVoiflt 
rcwiody/ &<Ρωλωμ <flvoxca</linst <Λιν6\5ονττΧΐ* 
Ουκ Μ W β? «λλ»? ορβ&ρ ίώίτίκμΗξχι» 

Maxpei <fi ccptuy a<r\y \.Knfsoykiu>\j ψι<χυν>ί. 
Κίχκζά Λ σήμχτχ HSToa κπότ&βφ as ψ iivTuy* 
Ov&Tt βχξο-χλί®' χβνα>ν\γώ. (ef>xi©*eiu> 
ATjAowiftij/ τα τ% χνχλα τάτ cu.Q<tyi σήμχτ γ /tcsrey* 
Ήται μ$Μ τ« yfc χατοα «Afy^ia Λν n)r>iirt 
Ttoswf «i.v^xt μ«λί?« vnJo» οφίλό? rt 'jfyvoiT» 

MfcTJpflC Wt^i(TH&7rfcOf2t OtM\]QUS>Jjb)\) ψι<χυ•£Ρ. 

ΣΰμχτΧ <Λ* w μκλχτσκο -iy !uHwh</IIjjj •ζφίκ&νΛί. 
ΓοΤΔ&τί,ι&ι^/ίίΛΐβφ TSCW7H <rwjfyyi&ix tscwtk. 
hv-mi <l• X7iAeu/idb• %{gii αρ«£οτΛ• «ΤίΚπλδίσι 
PocWeV.arKg μ'ίίρω γ% <Λνω </Wij/ κ*/7ϊ$6$ονπα. 
Εκτβτί •ηι vvkt>s KflSaf «ί orfc tscwtks xyoaiiss 
Astyxs κνύξωποιί wuiJlanvvTOU TSgcwin vi /ξ, . 
Ov^fc Tiff xe(^cwi{ay φφ'ντοα νάμΰυι σ&λ«ν«, 
AM.«T«yfcxvfc(f«®O'?i«<}iK<ytToa ο|ί« τσιχϋ/τι*» 
Εκτοτε .901 7»ίίθ? <y| α^ (φξγ /xs ιη&ρ 9οώμχ 
Σκ^αμΆΰορ tskuth KiKtxo-ySuhy <$$>\ϊ κύκλω 
ούξ cwoy,& κίά 7jg fifa 3 vsnjsceff «λ\©- fc</Z«Jfc, 
Keivo πά&.γλίίΐίζ^'οχχλοι/) γκλρίμψ κ&λινσ-ι* 
Τ» </*« 7W ^goi«{/ μί& «Ai^iiO-jOVxfcTi κΰκλ©*, 
tiivaTta.TX J£ μντψχ "ήό>ι nrio-vfuiy 7πφ \οντα\ι 
Ο* (Λνο,τ»» Λ <rcpiuy μνγχ μ&ονώ• ύλίοχονπΐι* 
Τώ{/ ο μί* \γγύβψ <fa κχΊ^χομ&ΰν j3«f ΐοαο. 
Εν «Κ οί <κμφ'οττ$οα χϊφαλαί <Λι</Ιύμωμ φοζίοντοϋ•. 
ΐ,ν&τκ yivxTtt xstou «ξη/ατ©* Ηνάχοιο. 
Acuhj κνύμ9 j(5« ccgisigos ωμ©" ίπ οώτω 
P^(Tfc©*.<wc/^>eiet/»? Λ μ\σ\αι αγίων©* ΰτφύψ 
Αιξίτ^Ηΐ) t7Tfc^e.To yki οι βψχξ v^oii «βτοίί 
A(wOt^o{/ juegtft» yi, νότω 6^'άέ\«£χλίτο« fcyltmy* 
Οπλάι J 1 ϊττπ&οι, Hflic \s;jc«/^<jv()i/ οξνίύαο(/ 
Axgfi <ταο «φΛλκ,κίΐίλίίτό^ΐϊί^ρί.Λίμίί, 
Av"3t{/ ^Zif (Λίοντοα fcA«A«i/A*oi i^It χν«λ9^. 
Η^ 1 * ολίγος tytfvrtti νοτιοτ^Η,νΑ' άωΐϋάλλ^, 
PcCf βψ&.χΤλ.κ λί«{/ 5 Η5« ««gxiV^ot ίΛί» ccf κμφω 
Ε/«»? χίατ«6ι6ολ»ίΛι?βχ.(ΐώτά§(3χνχλ©* 
Toj/ /nJU' vssn) s«io? HS« y«s^>'<C ^t Jgt 7^' «tdlS» 
Τίμνβ>Ά{/ Λ' (fliLutKtO)! -ccj^tf is ^ίΛεί» 
K«f κίνομ.ηχι μ&λιςχ J^i^cuoySj/Oi/ κι vohovs 9 
OgQoyJv οψύχλμοϊ κνκλζ ίκ&τ$βψ ioiyv* 
Τ* ySjf oGy Ti μκλιεκ Λ' όχτ» μν7^Ηβψγ>ς Λ Α Ρ Ρ Α R ΕΝ Τ Γ Α« 
Potro fnedio uolamini Crater,extremo antem infidet 
Simulactum Cocui,fpiram moidenti fimile. 
Scilicct&PtocyonfubGeminisclarelucct. 
Hxcfanefpeculariporetisdecurrentibiisannis 
Ex ordtne fuis horis tedeuntia.ea nancg omnia ualde ftaw 
Coelo apteinfixa funt fimulacra nofielabente. 
At promifcue alia; quinq; ftella?,haud quaquam ftabiles 
Vndiq; perfigna duodecim ucrfantur. 
Non itidem alias intucndo coniefturam facere poteris 
Harum, ubi fitaefint;quoniam omnes uagnbundaefunk 
fLongi autem eatum funtreuolurarum anpi;, 
Seraitem flgna pofitafuntelonginquo in unum comeantiimi. 
Necquicquaconfidenshammego.-potensfuerim 
Rxarum 8C cicculos & in caelo figna referrc. 
tPorro hi quidem ponuntur fimiles uerfatilibus. 
Quatuoc,quocum maximedefiderium comoditasq/accidi 
Sratuta obreruaHticomplenrium feannorum. 
Indicia autcm aptiffimeomnibus afFatim ckcumiaceut 
Mulra^j&uicineubiqjconiunftaomnia; 
AtipGftati &aptariflbiinuicem 
Omnes,etiam magnitudineduo duobus correfpondenc 
Porro fiquando nodeclara,cum omneslucidas 
Stellas hominibus oftenditaetheria Nox, j 
Neq? ullalanguidaferturprimaluna, 
Verum peccaligtnem lucent perfpicuc omnia, 
Siquando certetuncitem in animum ucneiir admitacia 
Contemplanti undiqj exomarum fpaciofo circulo 
Gcelum,uel fl quis huncaftansaltus monftrauerir, 
Illum conftellatum orbem lacipfum uocaur. 
Huicfanecolorefimilis, nulluspraterea citculus 
Verfatur.fed magnitudinetanti quatuorexiftentium 
Duo,duoueiOipfismultumminoresobuoIuuntur. 
Quorum unus quidcm uicine eft decidenti Boreaj; 
In eo autem ambo capita Geminorum feruntur: 
Itx eo etiam gcnua fita funtaptati Aurigae: 
Laeua item tibia & finifter humerus in eo 
Perfei:Andromedae autem mediam fupta cubitam 
Dextcratn continetrei quidem uola fuperne pofira eft 
ViciniusBoreaj,Auftroucroinclinatuseftcubitus. 
Vngulannqnam equinae,& collum cygniqun* 
Summo cuni captte,clariq}' ferpentariani humeri 
Ipfum uoluuntutagitati ciraimorbem. 
Porro aliquanto fertur auftr3lior,neq3 attingic 
Vicgo.-fcd Leo &Cancer:hi quidem ambo 
Exocdineiacentdiftrafti.fedcirculus 
Leonem quidem fub peftoreSc uentrc ufcjj ad padenda 
SecatjContinueuero fub tefta 
Cancrum, ubi maxime in duas feflum uideas 
Refie,utoculiacirculo utcinqjeant. 
tHocdneCquantusquantuseft) pecoaopartestnenfo, . 

Quingf 10? ) Longl 4ut catum fcnt 
reuolutAru akih ': serd 
item figna pofitA funt 
CTC; ) AMKii pirttomt 
indicAtyde ψο Apud 
Ciceronemin Somnto 
Scipionis. 

tporro bi quide oonun ' 
tur in ccelo fmiles ucr 
fitiltbus quatuor ttc. 
TarUum quatuorfph* 
r<e armloru mentione 
f&cii Aratus , duorum 
Tropicorum,Aec{uinof 
SUlis , er ZodUcl•. 
Qyippc cum bi potifii/ 
mum conferat ai χιυ 
Υίοτΰ ^amia ob/cnMrt/ 
d«: QuintuAutcmU/ 
βη uelut fitperttACA/ 
ncumfubmngit. 

t Hoc fani.quAntut 
^iwntur cji , per οδό 
pArtr* diwfo .Qjjin/ 
(jue qmde diurnA <yc. 
tiotandum Aratnm rt 
frotli «ρ! cliMAquin/ 
tnm, in quo maxtmus 
dies tytmdecim, minv 
mA nox nouem botAr 
rum efl.ftiAs fpbterAt 
direxijjt• Ca Attt Tro/ 
picusCAari, fic«t(j«i/ 
libttAlm circtthts xn 
ftiMnKa teauAtori , in 
dic AAtntAU, id ejl ui/ 
ginti <jU4tttor fconV» 
/ιώ Antbitu confkiAt t 
necejjc trit unuquaiji 
dc οβο pArtibns tnbus 
borisortufuu Abfolue 
rt: Si ctiim uigltt cptAf 
tuor per 0S0 dmiferis, 
[ingnlis oSonjstriAcS 
tnbwntur. \a oiio pxt 
titim quin% dict adfcri 
pt* , qmndtam botAt 
frtciiit, trcsuero noSi, 
nouem : Sicpiidem tet 
fftin<j;,<ftindecim prot 
Ji(c«nt, tertriAttero, 
fiQiiem . Eddem ratio/ 
Λ « tropicus CApricor 
n i maximam ηοάίζ? 
n inmn diem efficit. 2ΐο ΑΡΑΤΟΥ 

Γγ/η μ& ψΛιχ ς£νφπ& rtff$ yscsi^itfjtc yoinSy 
Ύχ τρία <l•' ψ τφκτρ. Sdpios Sc. οί φιροποΰ a<riy- 

Αλλ' ΰ μ$Μ ψ £θξ fe« tfQi. nggxivoy Wh^iktou. 

Ttitve,»^ isst>J\.KS νφοχόν,κ&ί x»m.©- <s§»y. 
Ev &pi #& λα^ίοόί.ατά^ xm/off ov μχλ,χ 7π;λλ«{/ 
Aivwnttj χΊ&όποσίΜ ιπιχα Otoariy.fy o\ οί α^ώ, 
Koc μννχ κψϊνώζοιο μ,ίτιχψξψοι/.ψ </ίί η χψιρο}/ 
Σκρρτϊ». ψ ngi tijoy kycuii τρ|<ί1/7κρο?. 
tey τσνμ.ΧΥ>\/ η»οκξθϊο π^ίξχομΆι/©' j5o^>t«e 
6? W50{/ etAiflf (ptyiTOU.vpttfbTOU ytySUf ούπβ 
Xa/ttpt©'. «ώ οί ιρίχ μ$Μ wfecn ΤΑίτβα v4» 
Τβψ άκτω,τκ Λταψτι κχτίξνχχ <AivoVov7«jc» 

MtWoft <Λ' άμφβΤ^»ί/,0«Όί 7Π>λίΟ»0 yCChXK-nS, 

rcuw KtiospicpiTcu «t /χλ©- (Λίχαονπ \otms* 
Εν c/!t βί ημχιτχ vvfty ίσ-Μίτκι κμφΰτφοισρμ, 
Φ^ίνονΐοζ ύ^&',ιΰτ aag©- isxySiioio. 
Σ«μ« ^4 οί χρ ιά,ΤΜτροιότι yvvxrx k&toci, 
Κζίοζ p$j/ >β7 μ«Η5? £λ»λά{Λνο? «$c χνχλ», 
Tcu/f » e/S σ•χελί«£/ 2wy 7&j.q%\vvrvi οκλκξ» 

EV «/& Τ6 0< Cw» rfl/^fcJ^fcO? wpiwoSj 
ΚκμττΉτ cUSepkugs νφ«ζ γ/ 1 ΰΐ,χιμ thxcppis 
ΚξΗτύρ . $<ν c /ϊ κ$ξ<χξ,ψι <l• ' Kstfdb• ου μχλχ ίβοΤΚοι 
Χηλκύομ, ψΎΚ<β οψιύχίχ yivx <$eg«TKi. 
Ου μ«(/ κιητΘ χττχμβ^ίται,κ^χ οι iyyi/s 
Zhvos άκτβται μ^χς χ^ιλ&.ηΛ κχτοώ•ηρ 
ΙοττΓθί χίφ«λ« t(gtt χζκΜχφομ ίίλίονοντκι. 
Tj{ ftS* ^Βολχο^Ιυ og&iff ϋ^3άλλ47ία «|«{/ 
IWte^eii τσάντα? \}(Uy . ό </£ τίτβτρ τβ? £<Γφ«χωτΛί 
Λβ|οί $ κμ<ροτ£$οιε. οί μΆά§ 'ν&τφβγι \χνο~ι 
Αντιπάρίιΰ τροπΐΗΰί•&οςοζ </*ί \ μίθδό9ι ΆμνΗ* 
Ουκ χν kQIwmhs χβξ®ϋ <Ai<fli(/lxyy&vos ώ/κς 
. Αλ\» tisHiH<rcwia κυλίν&μ&νΛ τροχχλ&χ } 
Tciiiri J(fl« τοβιτ •ΒΓ«ντκ TrfkitrQififloy Ιλίαταί/, 
QiTtty' ψ cuuigict 7ίλ xyiu συνχξΗ^'οτχ κνχλα 
Ε/ «if α^ yvxTtt Jliwxvnu. /ιμχ-ηχ ταώ/τα. 
Kctc τα μ^ (ΰ/τίλλβ Ti Κ9" άντίχ νβούι <Pwjh 
Ffw -τ* "π§χξλ.ΗΑ\ίΐί. μίκ flto-Qiuy &$iy ii&sis 
Ε|β«ί 'wxrfySi xstTyAva-w οονοΑ'ε Τί* 
Ai/7iXf> oyuxtxvS yiosoy ^ar^eutTou i/c/laf, 
Oosoy xir oxyOKtfHOS KVc^oykuoio μκλιςχ 
Κχξκίνομ &s ανιόντα Kvhivflima.dosoy κτϊΜ7η 
Άντ'ίΤΔωι/ίπίχ&,'ήοζΰμ yiykn χΤλοβι <Plwa>y> 
Ooaoy Λ'ο^ίχλμόιο βολής h&rtpwtttt euiyti, 
tf«KHS m/ tios foly χζζοφκμΰΐ.ζώτία itiKSH 
Icth μίτρηύΐϊΟ): <Λϋω 7Γ&τίμνίτοα ocspx - 
Zaii<Aioy Λ KVKtey\7cikKH<riy κχΤλζοί - 
t"« ψι KKftcivos ifStjPiiOiyr iwi 7£>ngt vbs wt& 
rncpijii©*,» <Λ' uft o<^»AiWjHfl« ο-ίφρπίο! otu7os t 
Το/Λτ«ί T4,H9« eUyOKtf wffi βΐ' χιγοκίζΗΪ APP AREJNT ΙΑ. 

Quinqjqcridemdiurnanoluunturin fupremis terra?, 

Ttcs ueco ia parteinfecna^ibdsauteiii ipfocouerfionesfunc 

Sed hic quidem in Botea cicca Caticrum fixus eft. 

Alius autem in oppofito Auitro medsum Capricornum 

Secat,& pedes Aquarii 3 8d Ceti caudam. 

IneftquoqseiLepus.-caecerum Canisnon ualdemagnaparter» 

Auterc,led quancum continetpedibus 3 mefticemeiArgc>, 

EtmagnaCencaim fcapula 3 ineft ettam aculeus 

Scocpiijddarcus lucidi Sagittarii. 

Q.uera extremum fereni pmerieusBoceaj 

In auftrum folagitur.aiertiturpcofcSo ibi 

Hybetnus,atqjeici:esquidemcitcumuoluuntutfupema: 

Odo parcium,quinq}Ucrofubteccane*acciantur, 

Atin medioamborum (quancus canilaflisj 

Subcectercarnuolutcurcirculus,bipetneuciflmilis. 

In eo aucem dies noftibusajquancur urai^, 

Decrefcennsaeftus,uerisq5'inftantis. 

Sed fignumei Aries,Tautiqj'gcnua ponuntur, 

Aries quidcm fecundu longitudine deduifttis per citculum, 

Tauri uero ccurum qtianta apparetgeniailatio. 

Ineftquoq$etcmguluspra:fulgidiOrionis: 

Hexuraqj' flagrantis Hydre incft ipfi,& tenuis 

Crater.-ineftuero Comus.-iniuntetiam ftellas non aaldemulra; 

Chdarum.in hocicem ferpentarianagenua feruntur. 

Νοπ tamen Aquilam intcrcipit 3 ftd ei uicine 

louis uolitat magnus nuncius:etiam iuxta ipfum 

EquinumcaputSdcollum uoliuintur. 

Hos quidem adieotim cedos circumpelliraxis 

In medtoomnestenens:Autquattusfixuseft 

Obliquus in ambobus, qui quidem utcinqj cenent 

Ε regionerropici.-Mediusautem ipfum iu medio fecat, 

HaudfacileMineruarmanibusedoausaliquis 

Alitercompegeric uolubilcsorbes 

Talesq»' & tantos,omnes roubilitet circunuioluens: 

Stcuthi in ietheria regioneobliquo coaptati circulo 

Abautoraad noftemimpellunturdiebusomnibus. 

At^iiquidemonuntucqj^exaductfoinferncoccidunt 

Omnesa;qutdiihnter:unusautemipforumeftcuiufuis 

Ordinati.n utrinqj defcenfus afcenfusq^. 

Vecum obliquusotbis Occani tantam pertcanfitaquam, 

Quantum a Capricomo afcendente maxime 

Cancrumadafcendentetn uoluicur,quautum ubilibct 

Exoricns continct,tantum cerre alibi occtdens. 

tQuantum autem ocularis radiidemetit uifus, 

Sexics taimindem nobis fubtemieaueuc,atqu£uis portio 

Aeqtulis diuifa duo circumfecataftra. 

Animalem uero circulum cognomcnro dicunr. 

In quo Cancereft,Leo<5'iuxtaipfum,&fubeo 

VirgOjatqg pcopeeam Chelae,&Scorpius ipfe. 

Sagittariuscg ,& Capricocu us,at iuxca Capncornum 

Aquacius, tll Hof quidem aJiellm') 

ίλ ι»'λ dji ,nnf»X\i\ut , xt 
qHidiflantcr. 

tQjMWfwm <«(cm ocit 
larisT4dijcrc. ) vi/ 
fualis linta ά terra, 
boc efi , cetro mudi ed 
tiufdem circumferen' 
U*m duifj.fexitffcx/ 
HKgtdariter m arcU / 
fc rftu b4>etnr. !<i <nut 
camode per arcinum, 
φιο circiifertntia fcru 
pfiftt.eitndcm muArUt 
tum pcr eAnde duccnf 
do manjlrabis. Deinde 
fmguUs portioncs m 
duAS cc<fus fecando, 

ρορ, hoc efitduodccim 
ftgr-A zadinci . Aratus 
uoeat fignct zadiAci, 

Α&ς,άϊγχ,ζυ'λικ, ai» Α Ρ Α Τ ΟΥ 

Yd/joofro&idvo J^cuJr>if ΙπιχβύάΙχ otstyooivnu, 
Tsff Λ μίτκ xfiflffjVWfoff τ ΪΒ> τό3,</?ίβ^νμο»<Λ. 
Εν ws «ί λ* ©- cpfytTvu <Λυοκ<ΰ<Λίκρ -Βτάσί, 
Ρχντψιοω-ημ xyay.Kac οί τρ$α cs&y ίόνη 
ΚνχΛ5(/, άί/βΐ"π« <&rcc<rcu ΐΞλχ&ξπιοι wgai» 
Τ» <Λ' βοκψ f&tteio ««τ «xtcwoio (PuLhtou, 
Tovsay \ζΐίζ yxivs qtfnai.isKo•» <Λ'4& νι/χτ* 
Ε/ ώβ </Wjf(r< Jlvad^imtl•®' KVkteio. 
TQO<scu.JCcurnl&)i<ri.iiGy ο^'ίιΒϊ μηκ©* vxstsn 
Nv/ ousi riTctvuscu,o&y ή ττ6ρ ήμισυ χνχλ& 
Άγχομ%ΜΗς cfcj? νυκηί «tsgfcTKt w^oSt ycans. 
Ονκψ «jrofAs-jof/ (^ίΛκαμΛΰω ημαν: &9 
Moif άαψ o-Ki-nftobcu/OTCivTiMHiriij wg,sH* 
Αία j^p 7ttap ^t μ»« cnu/it ν^ίτοα caero? 
ίί&λιβ?. τά? A'curyt Tt^ia-Ki-lcuo μάλιεχ 
E»f ca/7Kf όξίωγ.Χ7Κγ « vt<ffc4Wi μίλκινκΑ Ι 
Γηόκτ ,μ egt©* xsxf υμμΟύαι «α/τίλλοιφν, 
ΣΗμΧΤίτφχομϋίοισ-ψ ΧξκςοτΧ tsoihQcS5<u. 
Αν•ης «Λ* w μ«λ« oti χφάω{/ 4χάτφ>0£ ΛΛι'β 

ΚΆοβψ οττπημοζ x&vay Qogincriy tmstujy 
Ον οί &<ραι/ξ<τταν>ι οη. κχξκίν®' ώ/τίάλΗο-ιφ 
As$'<rtr κμφοτ$>ω(Ιψ ίλιοεόμϋροι τφίκ&νπχι, 
Ύοϊ μ$ίτ JiwOT^mi «/Γ <% ΐτφ'«? cu/iavralr . 
Δαύβ ffisiQxv<&,o%jeiAyfflgKxiytxSvs. 
Ημισυ μ&χκψ hAhou. μιΤΗΟξον,ίίμισυ <l• η<Αη 
k^ccricu jB«M.xcri κατφχομΛύζ sicpavoio. 
Αντχζ νγ(%οπι4φτί•τρ<χμμΜος.α1 ι Ιί.χμ5(ί οντηα 
Tctstfi vecuf ρ,τά «/Ρ --ΰ&κ&'τάρα vvxri φο/ stco» 
Tcjf </S HflK β? ώμ»? x(C7«^a μογίξομ οφινχομ 
KapxtVoi Ιχ yovxrmy.xxrxyH <A'acpiy ccuj^ve? iyyvs*. 
Ο ν<Λ 'ομ» 6τ ccgx^otpvAaf «9 ΉΓΟλν? άμφο^'ή)^, 
Maaif «μάτιο?,•η>Λ * αΛ τνΑ%0(/ γ/νυχρ: »</!». 
Tfcijifletri^) μοίζχιζ HiPt} KCCriovTK ϋοίτίη 
SlKicu/os Α\χνηα.ο<Λ*\π^ φάίΟ! ΗΡξίο-ρπύ., 
BcAiTO </Ρ fc7T^s ϊΐΛββ{/ <Λ#* vvxr>? «σ»?, 
Ημαί οτ Ηίλίοια κκτφχομΆύοιο <Wv«tcu. 
fCewu y>iKgu νύχτΛ• tTro^t JiiiovL Kvywmau 
ilg οί μί* o}wrs<ri\j. oV*' οα/τ/β? ο v</£j/ «a;c«f , 
Αλλ' w μΜ» ^<bk»,4w </?κμφ97^Όίσί cpec&ves 
Ώμοι; wfMy^icpiO! γίμίϋ/ϊφι τσϊττοί&ώί, 
Παντ» <^(h>jj τσσταμοι/,κφ'χο! "π§χτ&ννπα. χΤλχ* 
ί^χομΛνω Λ λίβντι 7« μΧ* ij?7 tbkvtk Qtfovrcu, 
Κχξκίν» oos ^vovTOtHj wLvni.wixg oytyvvf 
ΗμΛι/ος,χΆχ μ& hJIh, χι«γ ywv K9& τσόβία Acuo^ 
Ο vVto χνμύν βν y>f -cwospfc^» wkuu /οΪο* 

Α VTfcMfl «Λ' V<^>W Χ^Λλ«,^«ρ97ΓΟ? Tfc Afltyaoi » 

Ov^&bjjahiyTsiyxats\sisov&x'zx^x,'H^H 

K(U APPARENTIA. »ΐ3 

Aquarius,duo item ipfum Pifces conftellant; 
HosautempoftArics,Taurus9'iuxtahunc,Didymi<5', 
Inqiiibusfolfertutduodecimornnibus, 
Totum annum deducens.-etiam ei circa hunceunti 
Circulum augcfcuntomnes frugifera: tempeftates. 
Huius item quantum concauum fub Oceannm occidat» 
Tantum fupraterram fectnr,omni autem in node 
Sexfemperocciduntduodenariicirculi, 
Toticem oriuntur.Tantam autadlongitudinem quadibet 
Nox femper prorenfaeft.quam longedimidium circuli 
Incipienceaiiodteeleuacuriupraterram. 
Necfanecontemnendum obfemami diem fuecit 
Partium coniiderare, quandooriaturquaelibet: 
Semperentm harum unicoorituripfe 
Sol.Has uero deprehenderis maxime 
Easiiituens,uetumfinubibusobfcurae 
Fiant 3 uelmonteoccultataiodantur, 
Indicia coorientibus idonea facito: 
Ipie autem affiduo tibi a v cornibus uttinqj dare poterft 
Oce«nus,quaemultaciicumuoluunujrfibiipfi, 
Abinferoqiuim illarum uoluat unamquamqj. 
Haudeiommnoigiiota,cum Canceroriatur, 
Aftra uuinqjagiracacirciimiacent: 
Hscquidem occidentia,illa uerodeorienteafcendentia: 
OcciditcertecoiOna,occidititem fccundum fcapulam Pifcis: 
Dimidiumquidem utderisfublime,dimidium uecoiam 
ExtremicatesfubmittuntdefcendentisCorona;: 
Sed hictetro uerfus,feciindum aliasquidem partcs nondum 
Ventreextremo,fecundiim fuperiores uero noflefertur. 

Quinetiam ufqjin humecos deducitlaboriolum Serpetatium f M i Hor a urms)M i r 
Canceragenubus.-deducitautferpentem ad collum ufcg. \upu, mawruerofub 

Nec uero amplius Arflophylax fuerit m ultiis utrincg, borizontc . sootes m/ 

t Minor diumus,ad maius uero nofturnus iam: g<w fignuminfeptm 

QuatuorenimparribusiamdefcendentemBooten triont, lcniitts ad ο«λ 

Oceaiiusexcipit.Athiccumluccfatiatusfit fmtndnt.futuat 

Vcfpere icem conanet plus dimidio noflis labenns, ' s % rpio> SagitMrioet 

Tum quando foledefcendenteoccidat. capmomocooccidiu 

Illxetiam nofles feco occidenci dicuntuc. uquocjtfolioccumbe/ 

Sich;tcqi]idemuccidunt.Atoppufirus 5 haudiHucidus, ti condefcendcns.ulir* 

Sedpulchrequideciiigulo,pulchrcuciOambobusfplendidus me iiAm noltem <" oc ' 
Hurnehs Otion,enfcquidcm fortitecfifus, ^fumomur •, n*m 

Totum fetens fluumm,acornu protendicucakero. di«iimsb%mocc4 

Orienci ueco Leoni omnia quidem fubterferuntur f u f uo A bfoluit,trUu.ej 

Cancco qua?occidebaiit:etiarn Aquila.Verum geniculatim rofix-Mict&tatrn c* 
Sedens,alias quidem paites iam, fed genu 8C pedem dexccum priconw qumo figno 
Nondum procellofo fubteruoluit Oceano. totus deimm occm/ 

OcitutaoiemHydcecapucglaucus^Lepus: bit.vndenoats,in<pi 

Ec Proqran.pnoresq, pedes Canis ardcntis. mdlt 'f fno 0CClistlti 

Neccerce pauca (ydeta teccaj fub iiifima mittic dkumur. Quin Home 

Virgo exoriens. Lyta. tunc cyllenara, m 3-j.i Mai[x eiidem 

ap^dUt. 

t Ec 114 ΑΡΑΤΟΥ 

Kck <Ai λφΐί Awistri.i&i Λ'ττί/ΐίτ©' οϊε -or. 
Σαι/ τ?»? c?viU@- πς&ικ τί/φα *rt<r<J>j tj^' «ώτδϋ 
θνρ«(/,κρκ 7τοτΚμβ•ϊΰ ^aesuu σκίοωντΛΤ. 
Λαί/3 <Λ ' νππΗΗ χίφ«λ«,Λα/'« <$ »<ρκ (χί/^»{/. 

Κξΐ/ΤΗ^χ .φί«μβ*©' </£ xvwj/ "bqAccs CUVVVTOU QcMiHft 
Ελχωρ ν^οπάψ -πξνμνχν Έτολντβξΐ©' ccfyig» 
Η οΐ Ste ^(usf <ε•β{/ (ΡιχόωΟ*: v&r c&wy, 
ν«ξ§ψ& ημ®' κπχσβ τφοαοθψ κ£ίγγ/ψτιχΐψ 
Ου<Λ 'οω ίτφχόμλνα*. χαλά*, ngu λί<π}κ 4>«δσβκ> 
Αφξχε» τ&Μΐψ .\πά μνγχ σήμα ϋβ»7»? 
Α.βξ'ο©' <ά/τίλλβ jBtj3#A»(iRji!©- χξχτχροιο. 
Αςγακ/Ι'ον μόλα "sy«Qe μίτΉοξ@τ• Xosvnu hJ 1 ^» 
Α Jft.' vcQeg. κίχυπα yaCf ψ νξχνω »λι8χ 7ΐΐλ\», 
Ουξΰς cui {/?4βί?ο yuvoy.J* v&^hKxl «ysrift 
Aeiwp tQisiiSrr o<fii)£,K.'r& μΊύ\πβτ« 
Ai|i7^»f/ κνΉμΙιν eu/7»f iuAyvviJhs K)fpg 
Αιβ yr ύξ, «te </£ λι /j» •n§ctnt , nfHmT©•'. 
ov nvx rvT>y xisoy xzazfcwitoy β</?»Λαΐ{» 
ΑμφοΊ$ϋ\> Awovzic h&l <% %iffas avionvc 
ΡοΤΔκκις (ών>νυχ& ύηίύμίύχ.ιΰ p$J/ «ξ οίη 
Κνήμη σαι/ χηλησι epx&viTOU «μφΰΤ^^ατι . 
hv-ros J? <&■ KtQxhfty \lt 7T8 Tt7J0«^ftft*©',{C^JI 
• Σίφξ τήομ ώ/τίΆοντκ μΆΜβ,ι^^ϋ-τνξΧ rofv . 
ο'ίγκρ μψ φοξίνσ-φ,ό μ& μΐ&(/ αλλά rt όγμύκ 9 
Χ&ςκ </Ιί ei <rxKiny κ«φ£λ£& 3 χμχ "n§oy αγιν<5. 
ΑΛΛ? ο ρΛ*- «? tj=»^« Ίϋώιικ κχ?Χμ%λύςι φοξ&τιΧΙ* 
Ημισυ Λ si<$ou/ow-,Mffi οώτίω \jptT>y TSfny 
Κγ/τ«υξν,<ροξ'ίν<τψ κνιςχομ^/χι \τι χηλοί. 
Ύημ&• Κ7Π}ΐχαμΟνΙν/ «ϊ^«λ«ι/ μ%ιχ^ύντ«ι fonw t 
Kcu. 7Γ&τ<$» ο}νι9οζ\φίλκντ(α*<%χγ>ς »j»«. 
Δαύβ </*' ον/</}νομ\/Ικς χίφαλ». •η </*£ οί μίγχ ^&yftct 
Κ»τιβ? Hifo&s ίπχγβ νότ>2• cwrne <F (ών>! 
KhQzvs ίκ&αζ'ίω μίγχλη ώ/οοχ&ξΐ χίλΛ'ββρ. 
Κίώ ν> μλίτ <ftr As^iwf/ •ή.'φαμμ&ύου,ανΗ v^' οώτ&Μ 
Auxkh .ατάρ mqnvs κίφκλΰ χιμχαξί τφ ωμω. 
Κκμπκι Λ ' οω τητκμοίο,Η^ί ιώτίκ ίτφχομΜοΐύ 
^hpjttj», ίμπί^οιψίϋξρ'οι: ouKicwoh. 
Off ngct &$χ'ομ$*0Β φο ite μ'ίγαΜ ωζ /uvee» 
Αξ<τ%μΐζ iKHHsi.T^OT^uy λόγος. οί μη \Qcurtt 
ί.λκησαι τσΐπλοιο χίω,οη νηξίκ ψκντκ 
Kafi^os .wqiaty ειβ«ξ*'ί7Γίΐα•πϊ% Η$ξΐά/Η, 
© Ηζ hs χξννμΆχοί χάναχκζΐμ οίνοτήωνι . 
H&oic£ (tirns ί7ητ&ψχν> Sngiiy «Λο 
Nscry, oivxppkfxQc μ^νχζ Ιχάτ^ίδ Ηΰλαινχί } 
Z^Trtoy.oiPK μφ ovrx j(flK W7Wvi ττοΛίΟί/ fcct'7tt 
ΡΛ^όσϊφο? 7r&cf «vef .fc7ra crg τί/«{/ »Η#%ψ οώ τ«^ <> 
Τζνίκχ </•« k^ ^e^* τφχάϋψ ίρχομΜοιο 
Σι®ρ7ήν,ώξία>νχ 7i4&.jfiovos W«t« Q<i\iy&y . 

FeuHruJtfa APPARENTIA» *ι.5 

Et Delphintis ocddunt.-S£ fabrefada fagitta. 

CumquibusCygnipdorespennaeufqjadipfatn 

Caudam,&Fluuumremitatesoccultanrui•. 

Qecidititem cquinum capur,ocridiceuam collum. 

Oritur uero Hydca amplius ufq? ad ipfum 

Craterem,pr£uernens ueco Canis pedesarripitalios, 

Trahensarergo puppim ftellata; Argus. 

Hxc aut CLUHt fupra terram malum dimidiata iuxta ipiutn 

Virgo quando uniuedaab infero iam euaferic • 

Nec fo rte exo rien tes Ch elx 8C ten u itcr 1 u cen tcs 

Ignotae pratferierincquoniatn ingens fydus Bootes 

CumulacusocitucintetftindusArduco. 

Argoantemnonplanetotafublimiseritmodo, 

Sed Hydra.-fufa eftenim in coelo abundemulta: 

Cauda indiguedtfaltem.Chdantern adducunt 

Conftancer innixum Serpcntariu.'ipfius quickm confequcntet 

Dexteram tibiam ufqg ad ipfum getiu 

Sempergeniculantis,femper item Lyrxacdinati. 

QjLiem eundem ignotum inter cceleftes imagines 

Vtcobiq? occidentem &ex altera parteafcendentetn 

Sarpeeadem nofteconfpicimus.huius quidem fola 

Tibia cum Chelisapparetambabus: 

Ipfeueroin caputadhucaliquducrfus,alia 

Scorpium orientem maner,6£ tentorcm arcus: 

Hi nanqjipfam fcruntjScorpinsqiiidemedium aliaqjomnia: 

Manum oero ei lxuam fimulqj'cum capice Arcusaduofuir. 

Atqj is qtiidem fictdfariam pcromnia membrarim circufertur. 

Dimidium uero Cotonx,8t ipfam extremam caudam 

CentaunproferuntexodcntesadhucChcla:, 

TuncpoftdemedumcapurocdditEquus: ■ 

Et prioris auis attrahitur extrema cauda. 

Ocddicitem Andcomediecaput.atqjei magnnm monftuim 

Ccti turbidus immittit Auftece regione uero ipfe 

Cepheusdefeptcncrioneingenti manu cohortans» 

AtqjCetusquidem in dorfiim uetfus 3 ufqjadipfum 

Occidic,fed Cepheuscapite&manu &humero. 

AtcucuacucxEddant,iampdmumexodente 

Scocpio,inddedntlatefluum Oceanum. 

QuictiamexodenstcrretmagnumOdonem. 

Diana seque feracuereru fermo.qui ipfum fabulati funt 

AmpuiiTe peplo in Chio,quando feras omnes 

Forcis Odon ualida caedebat daua, 

VenarionisadminiftcansilligrariamOenopioni: 

Illa autem ei ex ipfa imtnifit fram aliam 

Infula,difcingcns medios utdnqj colles, 

Scorpiu,qui quideipfnm uulnerauit &ocadic gcadeexiftente 

Maior prxcellens.-quoniam Dianam ixfitipfam» 

Quaceedamaiuntabimo uenientc 

Scorpio Orionem ad tetraeextrema fugere. 

Ncqj quide Andromeda» 8C Ceri qimunqj relida funt 

Ulo exoueuteignotaded etiatn hxc 

■ " t . - . t * Glome» 11«' Α Ρ Α Τ Ο Ϋ 

Β W7jfce£/ «xtwiitf, τ« «/Γ ον Β'ίμι:, δτΛια -7« j? cuntk 
Άρ«οι χ4)λν»σί TsoJlasmftyiiv* kj ijuw. 
H&$ (ώτ« tscuAos wreyt τκί ΗΛόλβίβ 
Δβλ« «ϊίΜΐίτΓβΛ. 7« JCUKvifit oi ffl Ηΰ<τμομ 

ΜβξομΑ*Η yovxrcoff. «rs »x «Cf fc/rt^ y wcewr 
Αύ)ζί</1ι tgu Orcw'o7iit μίyiλa^ι ccrfp icrwGiiBva* 
Η ^Ri» ccf s? vrtfbu φφ'ίτ«<, τά </£ vsc& μκΐ&ομ 
Ovgeuros eu/7itpfy'&,stipxvoiO η Jlfljttyx κνκλΧι 
Yc#3«?t W«7i»{/ 3 <f egfeerr uEfe κψτΜξΟίο 
ΣάμάτίΗίμκ'οψχλΗμ,κ] dgq/ojjj f ψ( χ<Ηξ\ 
ΑφΊ$Ηκγ/τ<χι/£©*'ίχ&. , *ρΊ (PajjdtySLixGt, 
Τόξορ vrfxpph/oy πρόναοι TsOAdrlynrintttyktfiS• 
Τ όξω nc/u. azr&fH όψι©' ngi <τωμ otf ιζχ? 
Αντίλλβ ΐΰΛΟ? η.η/χξ Ήχτκ e /ΐ <jtjJ7tis kyivii 
Έκοζτή©' KVfi7b.o>iJ.Kvay& </C ιώτα; ΰφινχν 
Xef xs • <£? T&Ttfbjj o^ifc©- ττβλν regfc©* vthyny. 
Tvyi μ& <^y'ovx<rt(/ } it<i& $f •ηιρΛμμ&ν©'άιιν 
A.vnJtihii τί μΧϊτ ^aswc ί^ί^χνηα «λλ«, 
Γι/άτ* Vffi ^«f « ^ s«tft« iffxvrx ygU ωμβι 
Δίξ »τφί σ-υυυχ&ζί. K&gs «Ί' W«$9ff μί-τκχ&ξοζ 
Το/« <& φ^οντοα (3 τβ^ότ!» ρά/τ42λοκ7ί» 
Σαι/ 3ο»? ίξμχίΗ τί Avgx, G? $«ot©* ctWff 

Ημο; ](gu /xtyiAwo kujjos Tsicrcu wct§vycu 

Pxvtx yi μΗ(/ απλίςχ ΑιωκομΆνοιο hxyuivs 
Αλλ' z^ ηνκχα» tgt^oi,»V?' «Λγνι« ttt| 
Ενίν? (braJ^orTsu. -τχΛοϊ μίyάλ^^v ώ/κχ&ξβι 
Λκμτπνπα, (3 ο* ^tAfeftif eft«JcUf ίτοα αλλαρ 
ΚινΗ<ταιχαμι£νχί->2τ Ηίλίω <τυχτίωα•ψ. 
ΑΤ^χτχμ^,ια^χλΗ^τί^χΤ^ΙίυχαξΧ δ? ιξιύι 
AiyoHtyus cwto)p κ&τχγβ,τά Λ νβχτκ TSOwrX 

ov(/Ci τι κκξχ Ηύξνμ&χ (Λι?β Έτολυτβξ los hpyis* 
Αλλ' trrn T^crtvf μίί»,α•7^ ysw τ% mA's t% 
Αίξΐ'Ρ^>ν,</ ι νΐ'7ΧΛί.7Γ^νμνΗί Jl' oGy <ίΙτ •n^ixyky* 
Αντ« tF cUyoKtyiit nSLitf)(ynu «5/τίλ\οντ«. 
H,«if χί?ν. •7&>κύ<ύμ JiviTW.iit (/Ι'ανιφχίτχί άλλα, 
0^>κί? <r , acH-ns τ*, -tw T6 πΐ&ίψ r>i oisi 
Ts^ t«, io« »>β7«ί ύντκξίν tifOi Vt/jff/. 
1717T0S </? vtQoo^ooiovioyn^mTiioySUioio 
Powin >ij κί^χλιι cwihiffsvrxi.eu/7ix J^ vmns 

E/ V§ *f Κγ/ΤΧυ§0(/ 6φΐλ*4Τ«ί CCSlfytH vv/» 

Αλλ ο ν β» Awxrat xt^eAwj/,»^ 1 ' tv§ t«? w^2fff 
Avto σοώ βά>ςΗκιχκ<Αΰι>.κ>ΐί &.9θ7ης υφής 
ΑνχψΛιν nxtxyu (αταξία/, £1 tbcuitx μνηητχ* 
nJity Ζφόπιβγι το-ρΜλ ίΛνΗ,«λλ'{Ε/βτ jtf£c 7^w 

AV7» Α Ρ Ρ Α R Ε Ν Τ Ι Α* *»7 

Glomeratirti fugiunt,cingulo item tunc Cepheus 

Terramadradit,quaequidemadcapurfunrplaneomnia 

TingensOceano,reliqua noti licet,fcd haecquideai ipfe 

Vrfi=eprohibenr,pedes,6£geniia,&lumbum. 

Scd Sdipfa filia> urgeturfimulacrd 

Mifcra Gafficpianicrum haud eidecore 

Apparetite fella pedes & manusdefuper: 

Sed hxc <n capu t fimilis occidit urinatori, 

Diuilaagenubusrfiquidem non poteratilla 

Doridi&Panopajmagnisfinemalisconferri.. 

Haecquidem in occafum feirur.-fedillaabiinomagis 

Coelum afFert,Coron£eq3'fecundos orbcs, 

Hydra^' extremitatem:offertqj'Ceritauri 

Corpusqj'&: capur,6£beftioIam quam in manu 

DexteraCentaucoshabet,atilliccxpc(5ant φ 

Arcum iuborientcm priores pedesinequitantisgiganns. 

Cum Atcu etiam fpira ferpentis&corpus ferpentarii 

Oritur afcendente,capita autcm ipfeagitat 

Scorpiusexodcns.reducirautemipfasSerpenrarii 

Manus 3 atqjpriorcm ferpentisconftellati fulgorem. 

Ipfius quidem Eugonaft (fiquidem obuerfus fempec 

Orituc) tunc fanc ab imo egiediunturalia, 

Membraqj.fii cingulus, 8t pedora tota,& humerf, 

Dextra cum manu:fed caputaltera cum manu 

Sub accn afcendunt&Sagitcatioexoriente. 

CumquibusmercuriaIisqj'Lyta,&:adpeausufqi 

Cephcus ab eo agitatur Oceano. 

Tum etiam magni Canisomnes micantia: 

Occidunr,6£omnespatcesdefcendutnOrionis: 

Omnes quidem mutila; impetiti Leporis. 

Acnon AorigaeHoedi,neqj Olenia capra 

Statiru decedunt,quieei magnam pecmanum 

tuceac,atqj ci a membtis difereta fontaliis, 

Ad commoucndom tcmpeftates quando foli coorianrtM: 

Sed hrccquidem,caputqj',&:aliam manum & lumbum 

Capncornus afcendens deducitrinfima uero omnia 

SubipfoSagitrarioocctdunt.NcqjampliusPerfeus 

Ncqj fu m m a roftra m a π en t ftellata: Α rgu s: 

Sed Perfeus quidem (pmer g?n uqj' pedemq/ 

Dexterum) occidicipfius puppis ueco quantii ad circumaflum 

Ipfa aurem fub Capncorno defcendit oriente. 

Tum quoqjminot Canis occidit.Sed oriunturalia 

Olor, Aquilaqkalarxqj' fagitta; 

Aftca,&auftrina; Atx facra Hydra. 

Equusautem Aquario tecenrerexorientc 

Pedibusq?' 8C capitc futfum uoluitnr.-e regionc autetn Equi 

Α cauda Gentaurumattrahtt fyderea Nox: 

Sed non ei poteftcaput,iieq;Iatos humetos 

Ipfo cum rhoracc uorare,atrutila: Hydtx 

Collacem fubdocit i'piram,& omnem fronretn: 

Hscautetn a pofterioribus multa nianet,fed edam hanc 

t $ Cutn ixi ΑΡΑΤΟΥ 

A^ooy Ιμ^ιψίΊχα. JM W ίχβνσψΐξχίτνίΐ ίχΰνέ 
Αντκ kvcuhu \ί&οκήμ$Μ&' cUyontg ηΪ, 
ούτι y ixifiliujoAtyoy Λ (ftvuc/lwffiPx μΧ*<| alklft. 
ovtbj ng!i μογίξΜχφξάτ <£? yivx kj ώμοι 
Άνφομίο^Η! <Ιΐχχ 7rcoJfx,Jx f\ jrif ο?,κλλ« Jt οτποβ® 
TavtToa mit'tcu/oio ,v'toy όπ'οπ Tt&yy/wrvu 
ijfivaTr αμφβσφοι• lic μϋί οί ΐ&ΊΚ&ξικχβξο'δ 
Αντ°ι lep'i\nsvnu. ik </* χςιείξχ ν&οβψ ϊλκπ 
KQAoS CU/fyjjjt[8jMg. 1& JtflK 7{4&.Κθ&ομ&ΜΟΐΟ 
kcarfyclly/ χψϊ&ιο uvrtifioi/y οω7«γγ/χ7&» 
Pop<n«! xviiTfAOvres oGy κ^αλην η ycfA wpsS• 
Avtm Λ ζίανκ κού κ κμΦκριςα τσίλίί5& 
Η xfico hnywn φχ&νίτνζ η uS\ Tcuipco. 

Λ απ ίΐτα cu/7\19\«rns We μάλχ οί o-twxgxy&S 
Wtoj^Qtyvitfi.poigHyiii&jtTSKU&lrcwril• 
λύξΌοί κντί?λ&.<ΑΗ/Ινμοι <Λί μ<(/ ονλ£>{/ xywi\/+ 
Αλλ' ίριφϋΐ λαΰίτί ύψας τπκΛος euyl σοΐι cuim 
Tou/fU σνμ<$0£ί0Ϋ'Γ»ι } 07*. λίφ**""• HSf* *£** 
Kun®' (uSifiuio 7r6pcuoSyv cwiifaajcri. 
Auus <Λ' «ξ κτοφνλχξ iijln πρωτρ "ήτί μοίξ*, 
Τκαμ,Μ φήοΐΜΰτ μ$ύτ αι^χ&ξ os xKTxywi 
AxtSs. H</ l 'odi'jfi pvyithH ν3τβτ*λ\*τ«ί <χξΐτ>!+ 
ΑμφΌ -r^olri W</faV KSiTX^voySJns οψιύχχ 
Mia-ef auj-ffiiyQvxTtsy ΑιοΊΰμβις &S» σημχ TiTV^w 
£j: feT$*? K/viio-iiitT sxtn x«Tt©- zJiy 
Ελχιτα* αμφο τ$ω Styr, oAif <^t i"f o>i*« hJIh* 
H<Ah ite« τπτκμτ! irpSrxC xAos c^xvii<rxf/ 
ΚκμπΗμ ψ κ&ύχςω "mhiya trki^cu ιέ κ* VfunfiS» 
Kv-rvy ίπώς/ωνχ μΒϊαψ,β οί tco3i σημη 
Η ννκης μ%ττ>ομγ kt πλΰν κ}γάλ&ί • 
VXV7H yotp T«yt πολλά Sw cwfytosi Avysn* 
°νχ o^KXSiOhiyt) (jSjt otxv xtyaiosi oKhv 9 
Εαχτίξ'ο3ψ φχινΗτκι,κίξομΆχοιο ^ιο^Ιάο-κα 
uLujog } 'OT\ •χξί»η§ fc/}xi<PvxTcu. αϋιτόΰψ <wyn t 
oGy ώ5>£Γ«ί«Θ{/,«έχ riipxny ημχξ ii<r<x, 
Οκτα ο® γ </Ιιχίσ•ι^ιχόμΙίυχ Λ "Brxvn τ&χτωπόΛ» 
Riet </ΐ «Χ^οβψ «λ\« π^χχλίννΟχ μνττοπχ 
Έιρ η οποδχίν μΐη/ος Φ&ιτίλλίτκι ηύς ; 
Αχρχ yt μημ ννχιϋ\> khvcu JluoKia^mic μοϊξκι 
Afxicu ctyenT&frTK Jivms pvyvui β? ψιανήμ* 
flftf μΆΐττ χξόβ -cu vssf,5f κ Ji cpvToV<rxt* 
ϊίκ (Pios hJIh tscwtx TSiQxo-y&ix tsowtqQi κ&τ«λ* 
Kcu μψ 7is vffi vtii τηλυηλΰεν,^μΰν®' 
EcpfxQpr Η^&νίμ•ίμνΗμψ©' «fxrifoit, 
Η tTiOjy κΤλωι/,οϊτ ωκικνί xpvovrxe 
Α stfds χμ^ιλνκκς, οϊη π^ω-ηί ίτί ννκνός* 
Ητοι γ^γ (Sv tttu/iccs αμβ&ταβ β? yiiturmy 
Ηιλι&,μ^αν 'βγμοψ tAcuuveaf/. «?Αβτ£ c/2 'αΛι.» 
ίμπίλάο-α,τ^τΐ μγ/τ turmy-, τοί\ <Ρ vutvhsl Awoqf» Α Ρ Ρ Α R Ε Ν τ Ι Α. **? 

Cum ipfo CentauLO,quando pifces oriahtui; 

Cumulatim inferr.Arfub Pifcibus oriturPifcis 

Ipfo obfcuro fubicdus Capricorno: 

Hand quidem plene.parampeienim fignum expedataliudL 

Siceciamlaifemanus,8i:geiiua,<&humei:i 

Andtomedsdimidiatim omnia,h?cquideante, alia ueto pofl 

PerringuntexOceano,pi.imum quando prodeunt 

Pifcesambo.-dexteram quidem eimaniim 

Pifces attrahunt:acfim'ftram ab imo trahit 

Aries afcendtns.Quo ctiam otiente, 

Ab occafu confpexeris Aram.canerum in altera parte 

Petfeiorientistantnm caput& humeros: 

Ipfeautem cingulusetiam ambiguum fucric 

Απ fub Acieccdefinenrc luccat,an fub Tauro: 

Cum quo cumulatim aduoluitur.Nec item Taaro 

Linquimtoriente, quoniam ualdeei coniunftus 

Auriga femir.-figno tamen haud fob illo 

PIenusoricur,Gemmiautem ipfum totnm proferunt; 

At Hoedijfmiftnqj' planta pedis,Capra cum ipfa 

Tautocooriuntur,quandodorfumq/&cauda 

Ceti coeieftis ab irho oriantur. 

Occiditautem Ardophylaxiam primotuncfigno, 

Quorum quatuocqmdem prxcer manumdeducunc 

L£Euam,fcd fub ipfo magna oritur Vrla, 

At ambo pedes occidcntis Serpencarii 

Vfq? ad ipfa gcn ua Geminis in fignum funto 

Ab altera parte orientibus. Tu η c non amplius Ceri quicquarri 

Voluitnr urrinq^totum uero ipfum uidebisiam. 

lam quoqj fluuii primo mari egredienrem 

Curnatiiram in feceno pclago confpexeritnauta, 

Ipfum Orionem expeftans,ficubi « fignum 

Velnoflismenfuram uel nauigationis nunciarepoific 

Vbiqj enim iftiufmodi multa dii hominibus ptsedicanu 

Non uides,modica quidem quando cornibus Luna 

Ab occafu appaceat,quod inchoantcm fignificat 

Menfem,quando prima fpargatucindclux 

Sic ur umbram creet,quod ad quartum diem cendit, 

Odaunm ia dimedtetaribus,medium menfem plena fade, 

Sempecautein altas atcg alias declinans fcontes 

Dicacqaota menfisoriaturaurorac 

Teiminos fane noiiium illa duodecim figna 

Sii fficicientia func tndicare,qii:e item longum in annurn. 

Tempus quidem arandi nouales,tempus quoqj plantandn 

Ε Ioueiam omnia oftenfa obiuis funt. 

Ecenim quifpiam naui pluuiofam tempeftatem 

Animaduem't,tieluehemenrismemorArfturi, 

Vclquarandam aliarum,qua:ab Oceanotolluntas 

StelIaEdilucnlo 5 qusqj'pnmaadhucnoae» 

Siquidemillasomnestranfitperannam 

Soi,loiigani orbitam duflans,alia v sautemaliam 

Accedet ; nuncquidconais 5 nuncueto uiciffim occidens, 

ε 4 Αία iso Α Ρ Α Τ Ο Υ 

Αλλ©'' «Λ' «Μ OlluJ aSHf ί& Af XtTtti η5> . 

Τίνωσ-κ&ζ itc c/li ^φ- <τν.τά yctf <rujjct<aoh r nu.'nJ [ -H 

tvvbcc κ«ί(Ρΐκ& «ν«λ« φχ&νν ΐαλιοια, 

*Οο3(Χ τ ebjp ζών «f β? 6^«7τΐ(/ ώριων α 

Ny£ u3y-fUvei r rw. i kui>x π. βξκσ -uh ωξίων©'. 

OiTt ττί <r&i/l«aiv &• όξωμ&τοι « </?«? ΛΰττΑ 

As$'<$L•• ώ/βζω-τηια-ι τιτνγμίίνχ ο-ΗμΆίννσι* 

Τ» XSVft»t/ TSriTTOVsG.^tAe </*$: •7ΌΙ,Ά7Γ0Τί viii 

Pisfljes, wfeif/ όσα •πν κίγμιμΜχ κ&τχα 
Έ.Ημχ•πχ χ&μίξίοις ώ/ίμοις « λχίλχπι τσόντν. 
Μο^ί©* μ&ντ ολίγ@' Ί -η Λ μνοίοι/ οωτίκ όν&Χζ 
Ttvvr ίΣυΐφξ oruvHg tuu τσίφυλχγμλνΜ eu/Jjoi* 
AV78? μ& rtc 7ff ίϊίτκ mtUTty&itv Λ *φ. «λλ<ψ 
VXfenrwy Μ^σ-ψ ίτ iyyvuy/ ωξΟξίχ&μώμ* 
VofaccHt jfy KtxirisTi yxhlwcuH xzsv νυκτι 
N»« ι^&ί«λλ« τσίφοβΗμΜ®* 7tfi Qxhkosgs, 
Αλλο Ti μ& Tfivy ημκξ α3ΐ•φίχβ,χ?Δοτι vwnjoff• 
ΑΆο Tt Λ κπξοφχνυ χ««$ν »χ<3ρ. tsmrtt y&s/ ονπα 
Εκ«/!ίο? <&Sgto7mp/ii'»(rxo£&t' : ,a^ , fc7j τσολλα 
Κίκξ vrfcUiffi xlki θδλι» K9tt ί? <ώτίχχ tflaxrs 

νάκτουψ ρΛ/«ί*@*ίΒΓ<8ΪίΤ» <Λ 2)*ί σημχτΚ Qtavuy 
Αλλα (/Η 7r»'fcgfce »5Ta tfli^otoQx trthuvn 
Ρλ«0»σ«μφθ7$ω0^ 3 «ίΐώ7ΐκ0!^7ΐΛ9#ψ«. 
Αλλα </ ι 'ίά'<^όμΛ*©',7ΒΤ£ α^χκξη νυκτι κΐλ^Ιζ&ρ 
HfcAtoj. 7« ^t y>i i(pi «τΓ αΛλω{/ fcwtTTU «Λ\« 
Σ»μ<«7# ίφΚ 5i^fei f νχ7ϊ »9 «μ«& 7Π>ί«&:<θι«» 
Σκίι^ίΟ Λ •πξ><8•ημ κί£κωμ inffztyut αλΰνίαι- 
ΑΛίΟτίγΧζτχΚ^Η μιυ ώ /ijf άφ« iazrtyos cuyKn. 
Αλλοτε <Λ «λλβίΟί μορφάι Μξόωσ-ι σ-ίληνίιυ 
Εν3ν? «tf flfApiu/ 3 <ώ /uAi' τρίτ?, ού. c/£ TfragT», 
τά«ΰ(/ κρκ "^ μ&χ/ο? ΐφ tsao?of xt Tffutjoto. 
AinfH μ& ι&βχξΗ τί w^tu ifiY>y Ημχξ iiQe, 
ΕνΛό?χ β» Aw^» Λ' Jigtt w μάλ' £§Λί«?, 
νν^μχιΪΗ.τσχχίωυ Λ xgt κμ&λ&πα-ι κ'εξοάχα 
ΎΪτρχΦμ \κ νριτκτΡιο φ'οοοζ κμ&νίιυομ ίχμΟχ, 
Η νότΛ» χμβλαΰίΤΜ,Η vt/ixits lyyvs tof r>?. 
Ει ^fct' W άμφοτφα){/ χ<^άω(/,'ήοί7=ί' «i«eg ccyvQ):» 
M« τί7ϊ νΛϊά^ο* μ«θ '>axrnou(s>: φχάνοι, 
Αλλ' ο^σοί ixscrtyui "π^/γιχμ^ΐύσι κίξ<ΰ<χ£, 
ί,ωτίςΐΰΐκ &ίμοι κύνίαι μίτΧ νί/κηχ φψοινη* 
%1</ί οωτας Jj»i« i(g« τνιρχγ>\> ημχς χγινοϊ, 
Ητχ1τχ&μ<ί$νο. συυυχγβξομΑίοιο <Λί</}ά<τχ«. 
ii <Λί:*^ν ο» x^Kfiej/ ν> μ^κοξοι/ ιν ««ΧνΛοι» 
Aa^fc^ooijSojJtOtfjOTt <ίΐ χπτηχΗ<τι } ν'ο•ηιο. 
Αντχξ i7CHy vpmaxrcu/ cAsj π$£ι nvxtes Ίλί/χα 
VcufTif \ς4ν$ομ$#οζ)μκλχκψ -πτί^β/ΛξΟ? β?• 
Ma^ew d' 1 ' βΜχ&μίύνι χίυξω'τ^χφοινίο^οιτο. 

Η /uX* ΧίξομψΙω,ϊκΡ' 6? χ<^'«? οά /iif (scrac. 
Κα< oj u^^0i«Tfc«//!Uf ίο μ(ΐϋόί\κ«χν* 

ΓΜ7ύ AiPAkENflA» **» 

Alia item aliam ftella infpidt auroram. 

Cognofcis hxc 8C tu:Concin u nt enim iam cd»«««Ht «iim im) 

Nouem 8c decem ctrculi lucidi folis. Refcrt AtMti commoi/ 

Quotquoteriam a v zona adexcremum Otionem utorjflit tmforitnu 

Noxobdoluit,Canem<g audacem Orionis. «jbronpmoitAbuUsfm 

tEtiamNeptuniconfpe&cautlouisipfiiis WutowWmsMfr 

Steltehommibuseuentusfigmficant. ω,!*•**** 

Idcirco ulisopeiam da.Curs itern fii cibi,fi qdando tiaul tlurStibmditatUormr 

TecrediSjdeprxhendcrequaecunqjdcbita ponuntuc nif&rtium inituetfit 

Signa hybecnis uentis,aut turbini maris. ««> pfiwte rt«e»tor, 

Labor qu jdem pacu us,ingens uero mox commoditas &«% *i utumcmdu 

?it diligcntiaj femper cauto uiro: cenM mo f™ Mt • 

Ipfcquidem pnmum timor,probe ueto &ahum feruttioru φι circ* 

Admonens iuuar quando mox imiat rempeftas. orionm oOanmi 

Saepe en/m uel quifpiam ferena fub nofle tEtwm Ncptwm' cSfte 

Nauemfubducirmetuensmanepelagus* e*u*c)Ncpt»»i/iel 

Alias quidem ad tertium dicm dmar,alias qnintufti: lx.m*$waMudoc 

Quandoa uero improuifum malii fubit. Omnta etiim nortdu n**»W*»piw 

ElouemottalesdidiamuSjUerumadhucmulta uir,<i«*i«gror«mc«l/ 

Occulta funt.quoru aliqua cnm libuerit, etiatn itl pofteru dabit bt j mt 

Iuppicechic enim genus hominum aperteiuuat, 

Vndiqjconfpedus.-paffim ueco hicfignaoftendedSi 

Quaedam aut indicac uel alicubi dimidiata luna 

Augefcens utdnqj,ueliam aucta: 

Quaedam item exoriens,tum uero fummanofieindicans 

Sol.fed etiam ab aliis licebit alia 

Signa 6i per nodem & dicm facete. 

Obferuaatucmpdmumacornibusutrinqjlnnam. 

Alias entm alio ipfam depingit uefpecus fplendore: 

Alias ueco alias facies mtfccnt lunam 

Pdtnum «efcentem,hai quidem tertiodllai uero quarto: 

Qtiibns SC de tnenfe inftante perqui tere potetis. 

Rara quidem pnracg ciica tectiu m dif m exiftens, 

Sercna fuetit:rara uero 8C probe admodum rubens, 

Ventofa.-craffa autem 8i obtufis cornibus 

Q.uactum a tertio lumen debile habens, 

Aut Auftco hebecatur } autpluuia propeexiftente. 

Sin autem in ambobus cornib us,reruum diem agens, 

Neqjnutet,necg refupinaluceat, 

Sed refla utrinqjinclinentcornua, 

Occiden tales uend illam poil nodem agicaren tur* 

At fl eodem modo refta,6C quartum diem agat, 

Cette pluuiam coliedam indicat. 

Sin autem ei corn uum fuperius apte nutet, 

Expeda Boream.cum ueto tefupinet,Auftrum. 

Verum quando triduanam totus ocbis cucumambiat 

Vadicg rubens, ualde tunc tempeftas fuedc 

Maioreautem tempcftatc rubcnrius colorari folet 

Afpice item ad plenamq;',8c u tdn q? dimidiatam, 

Timi crefceiucm,tum ad cotnu cucfus eantem, 

Atcgcius excolorefigna capafce menfiscuiufuis: 

Omnina ζζζ Α Ρ Α Υ ΟΥ 

νΰλ/τύ yfy yjtSctfH, m£t μκλ' ivcPict τίκμΗ^οαο. 
Pcwrte </1 'ίσ&ύομΟίχ,Λκίαμ οά'ϊμοια xtA^Uoac 
ΑΜ.ύ(?ί «Λ" ccfao μίλαχν oi&it),<!\»ti&y i/fc5=iij. 
ΣΗμ<Χ7Κ<Λ' αυτ «f « παοημ \π ήμχ<η ποΰ/τκ τίτνκ*?* 
Αλλ' oo-ct μ5& TfiTK-zn mxcg-rouy rt τσίλί/τυα, 
Mfc <r<pcc </Ιιχ«ίομ5ίΗΗς, (ΡιχκΛς γίμ&ν, «^tff νπ (ώτϋ 
Ζημοάνβ (ΛιχομΙαιον,κτΚξ 7Γ«λψ Ικ (ΛιχομήνΗς, 
ίί <Ριχκ<Λα $ιμ$ί\ηι Xyymi Λ οι οώη'κρ: -ητ^α? 
ΙΛίιυος κ7Γαχϋμ$ΐιν>•7Η Λ tjutkt.* άτπόντΙδΚ 
Εί Λ κίμιμ w^ τααοΊχν «λω«ί «v«AaGvT0it 
Η ifHs,Hi (Ρυω 7l$}iK&p5ivcu,iit μι' οικ, 
Ύη μί& ΪΗ,Λνίμοιο yxKlwoans τί <Λ«Λ'β{;, 
ΡΗγνυμΜ« > ώ/ίμοιο,μ(χραινομψμ&,γκλΗνκ+ 
Τ« /νο </Γ ω/χ&μ&νι τιά&ιροχκοιτο <rtA«v«. 
Μβ^βνα <Λ" κίνχ&μωνα φφ'οι τρίίλικτοε «λω«, 
Κα: μαλ\0(/ μ?λ<κρ4Ί7<ηε 3 Κ9« e^hyvvotro μκλλ.β^. 
Κ«* τά μ&ρ ocu/ u#7 μκ?( triAwocfci π τ&νύοιβ. 

HiAi» »φ« μάλλβρ ΙοίΗΰτκ σΉμοπκ κϋηχα 
Αμ<^Ό'Τ^ο\ι^ο ί \ιυον7ί ί ^ίκ•7ΐ^'«.τΗ5 ώ/ιοννι» 
Μ» ο( ττνικιλΚοίΎ* νίομ BccXKovyzs κξΖξοαζ 
κύκλ©*, οτ «Π/ο^ί» xygs /Λγνβί »μα(τ@' e»f 3 
Μ« (/•& 7ΐ σ«μ« φφΌί,φαίνοίϊο «/£ Ams κπκντη* 
ΐ,ιΑ ' cu/7TuS κχ3χξόρ μψ \χρι ΒνλίοΊος «g», 

ΚΆίμ8ρ'ϊπΡχομψΗς »is t&' \z3<S\j</Iios &g• 
Αλλ' »^ οτπτόη «$ΐλ9? fce</2>fuUr©' Tri&mM.oi, 
θύ</ϊ' dsreV ακτινών oL• μ!ύ/ ν'οτεμ) cu Λ Βοξ Hx 
ΣχιζομΆνβΛ βάΤ&αχτι,τκ <Λ οώ 7τί&μίο^χ φαβι/ρ» 
ΑΛλ«5Γ» « ύίΐρϊο (ΡιΙξχί'πα η cu /Ιμοιο. 
TKbrfto <Λ' ,« χαί »5* οώ^ώ \ζΰάψ κν «ϊλ (βια> 
Av"7t»(/ &r «&λίοί/.•73$1 j^p (ΓΗΡΤΓίαί Κ£& ΧξίΣΜ^ 
ΐ.ίτιπζ « i(gu.'tf&uos «^tTpfej^ej οίά 7i τσβΛλβ 

Η ejra μϊλω/β Λ κοί Gi iit μ!ώ vc/lx7&- fcsra 

Eiyt μί* «m<J>07^'o<c κμυΑις κίγ$ωσμψ©' a«» 
Κκί xijv υ<Λα>ς (ροζίοι, jcgis varsvfc^oi τ«*ύο«ο. 
£i</2fc ϋίώιόντ©',Ηοώτίιι&<Λνομγ/οιο 
ΑχτϊνΛ• artwiuari & «μ<£ tvl 7rt7n\«ice<r<, 
HwiTt »15« νίφίθ){/ το-έΤΓίίίΓμ^νβ? « οτίΛτ »ΰ 

\Jlxri κψ HSCTiovlc^xTpi^ei ήμχτκ «aca. 
Μ» (Λ οτ£ οί ofoyy νίφίλρ τσκξοί «ίντίλλχίΓί, 
T«f/ «ί itfcr itKTivmy κίγρΰο-μψας ciu&s «<φ0«> 
Ai*vysat/vt7Bio.7roAvff</i* oTt 0{57^xvxAss 
oioy ΤΗΚύμψφ ψκλίγ^ο! <i\jQiwHTta 
Ρξ<$•πμ κνί^χρμψοίο-)^ cr/• tiB. μ&ομ <««, 
ΕνΛο? xfc φ<^'βί7Β. ΐ(5« β7το τίχ&μχ?>5 8>ξ « 
β^«σ•« κΧτιω\/.ΙίτΧξ v</lccz>s «μύ^ινοϊο 
Χινομψν κχτίπίοδί τί^, vtQix <τκ JsTU^iU) APPAREttT ΙΑ* «« 

Omnino enim pura cum fit,fecenitatem obfetuato: \. 

Omnino ueiOtubens 3 coniicito uentimeatus: 

Alias aliter nigncans,coniicito pluuiam. 

Signa autem non omnibus diebus omnia eueniunt: 

Sed quae quidem tercib quaitdqj fuerint, 

Vfqj ad dini idiaram,a dimidiata quidem,ufq? ad ipfatrt 

Sigmficantfemtmenftruam.-atqjrurfusefcmimenftrua, 

Ad dimidiatam deccefcente.-habetuE uero eius rnoxquarta 

Menfis decedenris,pofthancautem tcctia abetsntis: 

Sin autem ipfam totam circi ambiam 

AutKes,autduocircumiaceiues,autunusfolus: 

Peruntimquidem uentumfeienitatcmqjObferua, 

Pet fciflumjucntum^arcefcentem uero,fetenirat«n. 

Duo autem tempeftateambierinclunam: 

Maiorem uerotempeftatem afferrefolettriplicatuscircaSa 

Tum magis nigricans,tum fi fragarur magis. 

Atq? hajcquidem in menfelunaqjdeptehenderis. 

Solis item tibi cura fir uttinqj euntis: 

Soli etiam magis nota figna pouunrut 

Vttobiqj, occidenri.,6£ex imo afcendenri: 

Neeiusuanecurprimumtangentisarua 

CiLculus,quando ferf nt indigus diei fueris: 

Neqj aliquam notam ferat, fcd appareat unicolo.r obiqj. 

Si item planc putum ipfum habeat uefpcrtinum rempoS, 

Occiimbatq3'innubilus,blandopoftmcridiaiiusfulgote, 

Equidem fubfequenteaurora adhuc ferenus fuerit: ' . 

Atnon,quandocauusappatensexoriatnr, 

Ncqj quando exradiis quidam Auftrum,quidam Botcatn - 

Sciffi tangant, media autem lucida fint: 

Sed tum uel ptuuiam oftendit,uel uentum. 

Afpice autcm, fi etiam fubeant radii folis, 

Ipfuminfolem:huiusenimobfetuationesoptima;funt, 

Stquando uelrubocincidic,utfa?pe 

Attradisnubibusrubefcitalicundealiter, 

Autfiquando nigrefcet.&tibi haurquidem pluuiaifunta 

Signa futurae, rubea ιιςτο omnia,uenti. < 

Pocto fi ambobus fitnul coloratus fuerir, 

Et fane pluuiam ferrct,& nentisobnoxius pandcretur, 

Si uero eius orientis,aut uiciffim occidentis 

Radit coeanr 8i circa unum locum craflefcant, 

Aut quandoq; nubibus preffus,uel cum ad aucoram 

Veniata nofte,uel ab anrora ad noflem, 

Pluuiis delabendbus peraguntur dics illi. 

Nec itcm,cum ei modica nubes pracociatur, 

Hanc nero poft radiis uariatus ipfe eleuatus fuerit, 

ImmrmoceAopluuix.Magnusaucem cum eius circiim otbis . 

Fece flaccefcenti fimilis dilatetuc 

Pcimuni exorienris,& mox decrcfcat, 

Secenusfaneagatur.-eciam fiquando pluuixtemporc 

Pallueritoccambens.Arpluuiadiurna , 

Fada 3 poileanubescircumfgicico: 

7 A»J 7 ζζ + ΑΡΑ Τ ΟΥ 

K(U Λκ <flvoy&vx τί'Τϊ>χμμ$Μ<&' «ίλ /ew, 

Ην μΆ \SGnxrKiK»<rt μίλχινομΆΜΗ άκ^χ 

HfcAiop ηφΐλκ,τοώ </U χμψιμιμ ψ$χ Η<μ φβχ 

}ίκτϊν Λ• μίοζηγυς tAtoycfJUiU e/?i^eft)VTK£, 

Ητάΐτά «ώ (Γχίτταοσ - Ki^nySLu©-^!. 

ΈχΡόμΆ ctvtcpih©' βχτήΰΐ gov iazrifioiu, 

Tou Λ Η&τόρχομίϋίΐ! νίΐφίλ χι )(gu οιχάμΜοιο 

Ρλ«(Γ»<ψ iSHKOicriy tp&UtiSL••) ον<η μχλχ γ^η 

Avgjay ovJC iS> ννχτί πύ&προμί^ vi.T>io. 

Αλλ'οττότ Ηίλίοιο μχγ«ινομίίύ»σ-ψ ομοκχι. 

ΐ.ξ«πίνκζ κκτϊνάΐταπΰξκν'ούγ/ τκννοντκι, 

οϊομ «μχλΛιΰονηα ότ*. σκιχηατι wr (Sv 

IsttpSuitycUH! Ύί mfiHihioio σ-ίλήνκ, 

ονΛ * ολ οϊ\π\χονη φχνύμίύ/χι «<£& ττδ 

<i>cavdVTtxi νίφίλαί ν3&φΛθ&Λ• κ7λοβψ χ7λΗ 3 
ι» , £ ' >« ,f >/ 

Μ» «Λ* at/TaffW te'v7i •ΒτίρΙιυ,οπό'η 7rS>7tt/7s(rac 
Ακτϊνώτ epcavovrwi Ιτήσκιοι ηωβι τ&, 
Υ^Ιχτρς μ «α-ίμοίβ «ϋϋ^ί^ίΛι!» λίλαίί^ία. 
Αλλ' « ftlii' «evcu μάλλιψ χνίφα©' φορίοιντρ 
Ακτϊνά\ϊ } μκ7&.ο[! κψ ί<ρ ν Αχτι σι/μοάνοιψ. 
Ε» </*' «hiy®' rcu /νοϊπ ■&%&. J x vdcp&' άχτίη«Η{/, 
ρίό{/5Γ» ^Λλακ^ίί Ρίφίλω φασική μχλι^χ ) 
Ητ cuf ί7ΐ€(>^ομΛύοιο τ^Α(Λνοφίθΐντ cu /ίμοιο* 
OvJliySbt «ίΛ;» ^Λ<Κ9ψ μίλονίνσοιχ. χλωοίι, 
Εν'Λοχ 5 άί>τότι^ία c/£ Κ9" «sti*<J>t? μίλουνίΰα-χ( 3 
MaMoj/ χ&μ£γιχι. </lvo <l•* cuv χχλίπω , τ§οΰ «<π. 
Σκΐή^ο ι/ 1 '» χνιονττς « <W7in£t (Ρυομ&ίοιο-, 

Η νότ» «£ j3og«©r fcf ιΛ /itTitt.» txeci^oy. 
m»</Tovto <rx$7tiH\j tcujtIuj «{Bf/iwK ^t/Aceoraj/. 
Ot/ j^p ct χμίροτ^ωθγ/ ομ£ 7i^&. μ'ίοζομ ίχωσιφ 
Ηίλιο(/ κ&νχινίψίλκι,^ΛΜμ ωκίκλ/αϊο, 
TiyvvroU χμζολίη Λοο^ν χαμών®* Ιόντος* 
Etyt μΛ* ίκΒοξίΧΟμί' OiH ψοινίοχοι-π), 

Ex 6flg fc« TSVOIKS Xt φψΰΐ,νοτίν &>V0fW* 

Η χαί ττΰ ^χ^«μι^(Λτ ϊΞΛιροχάαα•*, νίνϊο. 
Eazrtgioi? ΚβΚ μχλΚομ χλπύίΧ τκημηξχιο. 
ΐ.υαηξ'ο6ψ yxp όμως σημχίννπα ίμμίϋ/ίς cae. 
SxfcT^fte Jtga (pirvbjJ>H y&i τ οΛι^β Ioikijx 
Αχλνϊ,βοξξοάΗ vrsto »(ίϊ§ xif« «^{τλά^β. 

As^fjflVTiTi -?«ΓθΛλο{/ χπΗΟξοι, βντί ίίάλ' tjj/vf. 
Αλλ' oGf « ^«Atsa Tt\iyi<riQ\j oitnmobcu. 
Ei? itW' βοξξ&κο,νοτω <l•' awiAViTUt «λλ©- 

Ητί Hga ϊ^χπίνης ταάην </2< ; j &<Ρικονν>ς 
ΐινντ «φόντος 'όλκ } τρι <l•* χμ^Όι^ωθψ ϊαντ&τ 
Astfdlf αλλ»Λ&){/ cdiv>^i<A;y ivefixfisvTVti. 
OVKOhiyo) χ&μωνι νότί κλν^οντκι χζχξ xt* 
%lJi y&h(avHTXU 3 Y>i t/C (ζντίκ \oih$t<Hs %<rty Α Ρ Ρ Α R Ε Ν Τ Ι Δ» at? 

Arcg occidentem con nerfus ad folem, 

Si quidcm obfcuret nigricanti fimilis 

Solem imbes,ctraim ipfam autem hincinde 

Radiimteruoluti fcuidanmr, 

Certeadhucin auroram operimentoindigusefles. 

Atfi hicqnidem innubiius fefubmergatfluxu uefpero, 

Defcendenti uero nubes&abeunti 

Victneexiffontrubicunda^haudteualdeoportec 

Cras,neqj per nodiem timcrede pluuia. 

Verum quando folis maEccfcentibus fimiles 

Extemplo radii a ccelo protenduntur 

(Sicumianefcuntquando obumbretexditedo 

Stans t&eazqfSC folis luna) 

Neqj,quandocimorantiluccreanteaurotam, 

Apparcntnubesfubi:ubex,alibialia, 

Acida fiunc in die ilio ama. 

Neq? pari modo adhucexiftenci infernequando pcetenfi 

Radiiapparentobfcunanteauroram, 

Pluuiieaut ucnti irruituri oblfutfcere. 

Porco fi illi magis caligincinuoluantuc 

Radii,magiscertedepluuiamonerent. 

Sin autcm modica extendatur caligo circum radios, 

Qualemnonnunquamtenerajnubesfecuncmaxime, 

Certeaduenienteobtenebrari folent uento. ι 

Neq? qnidem piope folcm nigrefcences coronar, 

Sereni.-uiciniores uero &impenfenigiefcentes, 

Magis tempeftuofi:duo item fxuiores fuerinr. 

Conftderaautem,uelorientis,uel uiciffim occidemis 

Sicubieiusnubes,quaspareIiauocant, 

ALUabauftroaotborearubefcant,aututriq?: 

Neqjadeoobfcruarionemhancfriuolecuftodi: 

Nonenim,cum ncrinq? fimul medium ciccundenc 

Solcm illxnubes prope Oceanum, 

Fitdilatioecoelo pluuiae uenientis. 

Si uero c Borea nna fola rubefcat, 

Ε Borea flatus ferrc folet,auftrina ucco,Auftco: 

Aurficubiguttxdecidanr,pliiuix 

Occidentalibus etiam magis certa dcprehenderes: 

Ab occideiite nanqj figna fumuntur muanabiiitec lcmpet, 

Intuerequoqipta:fepe,idquidem tenuifimile ■ 

Nubecul£,Boceale fub Cancto uecfacur: 

At circa ipfum dux pacum lucentcs feruntuc 

Stell£B,nec mulrum diftantes,neq? ualde uicinc, 

Sed quam maximecubitum puca: 

Vna quidem Borea? eft,Auftro uero appropinquataltera 

Atqj haequidem nocantur afini.medium autem puxiepc eft; 

Quod etiam confeftim ccelo feceno 

Fk euanidum totum:atqj ucrinqj coiuntcs 

Scellx fibiinuicem uicineapparent: 

Nonmodicatempeftatecuncinundantarua, 

SiaBumniscrfcatjtntfBSBesocodenicoloKcxiflant. 

, . α Stellae 2ίβ Α Ρ Α V "ΟΥ 

kstfaV χμφ&ρφη,τφΐχ Ζα^χτί σκμοάνοιψ* 
ΐ.!<Λ' β μ$* \κ βοξίω φάτνης χμ%#1&« cpK&y* 
Ai^oy νπχχΚν^,ν'οηος «Ζ 1 ' όνος κγλαος ejr, 
Δ6ΐ«/ί^Ι?« αν'ίμοιο ν'οτζ.βοξϊοα </£ μχλχ%Η 
%μπ«λΐϋ χχλυ'οψτι, Qx&voySLua τι,Λκουβν* 
Ζίίμκ ο\ 7>ι χνίμηο ygu oie/lainsGe βχλχοχα 
Tiyv\o5(i}>%gi μχκζο\ι W eayi«A9» jBfloswrdlr, 

Tiyvovrcu, κ$ζνφΛ6 Λ βοωμ&νοχ ονξίος χκξΜ* 
Και </*' «(/ uSi fwp«f/ βτ οξωΑιοζ ον ffl κρσ-μορ 
Ε| αλά sf^sTMj^ftwiarrfiit ισβΛλά λίλ^χώ?, 

Klf VfiA«i Χ£ &ΧλΧΟ$Μ VZafyQOfiOlT Κ»\μ01Ο* 

Κ«ί 7ΓΡΤ4 1(505 χ4π•φΜ,07τότ ίνΛβι τ«τ6ωντ«ί, 
\ντίΛμίΤ&'ον7ά\! βΜΐ,μωι/ &λποΊχ tptyOvrxt* 
Ρβλλάχ* β* 1 ' χ^ξΐκοΊύν vhosou,h ety «λ| /ίνοί 
Ai9tf«4^4(»<rcu(« TtvawovrtK rftpvyiosiy, 
Η ηφέλκ oj>to? μΗχυίιντοΛ ψ κ^ξυφα-ψ. 
ΗοΊη Κ9« ττάτπτοί λΛχ»? ykg&oy xkou/Shs, 
Σ»ί* tyjveVT ώ/ίμν,χωψ «ff <rAoj 07γτγΟτ6 'CTetoei 
Άχρο{/ wiTjAscwij τ* /JU» τσάρρ?, αλλ«</1' οπίοεω• 
Κοκ 5^of βςοντκί Tt Κ9« xspX7fcu γ/βψ iWif/, 
Hvdy/ ίπάρχομλνοιο 7rifet<r«97rts{/ wt^ow. 
Kac <^gc ννχτκ μΐλάιν xv οτ «3•<φ'Λ• ίο«τ«ο<Γ* 
Tx$ix,v>i tfi οπιβψξνμοι "ίίσολΰΊκοάνωντκί^ 
Δα</1ίχύχ£ khvois otbiwu oV?<?{/ ίξχομϋίοιο 
Γν&}μχν>ί.&</1ίκγ/ x?hoi ψχυτίον xivsacrty 
Αλλο»? ⧕ «λλ«{/ μ«ρ t<u(/,78Tfe «Λ» m(f νλα /tf 
Vxv7oia>y ώτίμ^,οϊτ χκζΐν>ίάσι μχλκκ, 
ΑκξϊτΛί Λ Tsveveiy \π cufjfcxffi τίχμίΐξχοδχίφ. 
ΛντΧζ βτ <% ίνξοιο nfft Ι» νάτχ Kspx-nfntriy, 
Αλλοτί <ΛΊχ ζίφνξθΐο,κ<μ «λλβτί •&χξβθξΐχο, 
Δ» "7ΒΤ6 τι? wtAa^e $η οΊ&<Λΐί vcujTites «twf - 
ΤΛημιμ τίί μψ\]βί •z$&xyof i '7H<l•' \κ <ίίιος υ<Λαζ+ 
Υ<Αχτι ffi TDosxtcfii π$>ι ffigojra* (pofiovrxt* 
Ρολλάχι ο*" \γ%ομψαν vi-riiy νιφιχ 7&>πχξθΐ3φ 
oict μκλιεχτσ'οκΰΐο-ψ Ιοιηρτκ ivtftccfaovrai, 
Η ^ιΛνμΰΐ ίζωσί <ήβ.μνχχ)τ ovfeu/oy ϊςΐζ, 
Η κ«ί τη vis δλβββ μίλχινομψίχρ \%ΐΐ asHg* 
ΓοΤλάκι λιμναίοι η ανχλιχί ogvtU4lr 
Α^λ?5β{/ κλνζβΤΤΧΙ ψΐίμψαι ve/lxmosiyt 
Μ λίμνίιυ !7<^ί Αι&κχίλι&ν rflr cciosovTXC, 
Txstfi TV^s<rxt χϋττος βλυμψομ υ<Λαγ, 
Ημκλλ0{/ (fleAcuypiclciVefontriy ονβχξ, 
Αντίβψ }% ν&χχ>ζ πχτ^Μ βο'οοβοη yv^ivay* 
Η τ^νζπ ogdgivoy fcf ημοάχ ολΰλνγωμ, . 
Hjr» 1(5« λχκίξυζχ π§ ηϊ'ονι •π£Βχνσμ 
Χ&μχ'Πζ χξχομψνχί$ο•ω vatw^-t ι&ξύνΗ, 
Hjra jnga τητχμοϊο Ιβχ^χτ» μίχρ •π£ χκξνδ 
Λμΰζ \κ tti(px\Hg,H %gu μχλχ πκσα Μ$Λνμ€χ, 
Κ -βτολλ» sftcpiTXt •π§ vtA<of ιζχχίχ κζάιζνΟι:*- 
Kcw βόα «Α το* tsfyosvJlxits ψ<Λμο, 

Ονζχνβμ Α Ρ Ρ Α R. Ε Ν Τ Ι Α« "7 

StcHce ambie, de pluuia fane fign u m dare folenr. 

Si ucco hicqui eft eBorea praefepis languide fplendeat 

Modicetenebrafcens,auftcinusuei:oafelluslucidusfir, 

Obferuato uentum Auftrum.-Boteam ueto ualdeoporcec 

Ε contra rencbrafcente, lucenteq/obferuare. 

Atqui ftgnum uenti etiam intumefcens mace 

Efto,8£multum margines infonantes, 

Littoiracg marina,cu m ferena arguta 

Fiun^cacuminaqjTonantiamontisfummaJ. 

Quinctiam ad ceram cum ardeola non rite 

Ε mari ueniar,uocemultum perftrepens, 

Commotofanemarefuperferaturuento. • 

Intetdutn ctiam fulica?,cnm ferenae uolitent, 

Contra futuros uenrosglomerarim feruntur• 

Saepeitem feca:anates,autin mati utinatores 

Mergi terras quatiuntalis: 

Autnubesmontiselongarurin ucrttcibus. 

Iam etiam dccidui flores,albi fenicim cardui, 

Indicinmfiuntiienti, mutimarisquandonuilti 

Summum fupernatent,partim ante,partim poft. 

Etiam xftatis tonitmaqj'8£ fulgura undceant, 

Indeaduenientem obferua uenrum. 

Item pec noftem atMm cum ftella? pracipites tuant 

Cccbro,a tcrgo uero traftus fubalbefcant, 

Accipkopenllaseadem uia uenicntem 

Ventum.Sin arnem aliajcontrario ruant 

Aliisexaliis parribus,cunc utiqj obferuato 

Omniuaiios uentoSjqui confuft funt maxime, 

Confufeitemfpiranthominibusobferoando» 

Cxtccum cum ex Euco 8Cex Aaitto fulguret, 

Tum etiam eZephyro 5 S£ interdum aBorea, 

Ccrtetuncquifpiam in pelago timueritnauitar 

Velim neipfum partim teneretpelagus,partim coeliplonia: 

Superpluuiaenim cotfulgura feruntur. 

Sxpenumero item uenientibus pluimsnubesptius 

Vtplurimum uelleribus fimiles apparenc, 

Autgemitia ciccumcingit magnum coelum iris, 

Vel eciamrwm aliqua arcam nigricantem habec ftella: 

Sacpe paluftces atitmarinxaues 

Infaciii:abiliterieimmergnnt,defidetantesaquam: 

Aucpaludem ctrcum hicundinesagicancuc 

Ventre uccberantes inaffum conuolutam undami 

Autmagismiiera; progenies,bydris efca, ι 

Indidemexaqua patrescoaxantranulatum 

Aut ululacmane folitaria bubo: 

Α uc alicubi eriatn garcula ad lictn s pcominens 

Tempeftareinftanteterraifubfiditcornix: 

Etiam Π quando flnmini fe immcrgic tifq? ad fummos 

Hnmeros acapice.ueleriatnplanetota fubtcrnatar, 

Vel frequeos uetfatuc prope utidam craflectocitans* 

EciambouesiaaiaiiKpUigiaincoekftcm, 

u * Cceluni aaS Α Ρ Α Τ Ο Υ 

Gvgiurcy &<rxv ίΛντΛ-,κτΓ «£^'ef u<rtygH<r«um• 
Kou χδίλ»? μνξμΗχάτ οχπς <% mx -srcufTX 
Qfcosoy ewHViyCuwy.neu u3§'ocy w$@yf htet 
τάχη χνΊ ί ξ'πνντ&;κ} "χλχζομΆνοί σκάλΗκώτ 
Κ&νοι,άα axhkwi μίΚούννς y/ttyxycaHs. 
Kcu-nrdcu ίξ νιίΛ•,τ«£ κλίκτ>ξ&' ίφιγφονπ? 
Εν \tpueie/(rcw/>,nsu\KfU§av μίλα Qw?. 
ofcWfc sxhioy ^e^ts iufc viflx η ν<Λα>ζ . 
Δ» ττστί »y ytynxA Ηδζκκωμ, ngu $νλα H$tewy ? 
yJIxt>s ίςχομΜηο <flws τσάξχ <τΰμ Ιγψοντο, 
Φαινόμενοι κγίλ9<Ρά}ΐ(&* i§iutiosiy ομάο\/ 
<t>fay§KV&#oi.K<xi 7DS vifKK&r Jlizg εχλχγμνδ 
<S>uvh Ιμιμπα-χνη σιω vSctvs ΙξχομΜαιο* 
H7ron κρκ κγωξα#η βχξάπ Jiiosotxi epmv « 
Mxnfcy w&ifg οιζάϋσ-ι Tiv«Jap9j»oi τ^ά ττνχνίί"» 
KouvHosca oi κχξοϊ,νπωξοφΜτι Hsteioh 
ί^χόμΆινοι ffl y&attyTWKosovTcu nfi§vyiosty. 

Ηά« χν/**Λώΐ£β£]»60(/ίίΟ?θ|νΛίλ«*(Β?. 

Των "Λΐ μκ^ν «ττόέλοϊβ^ Ό•ΐ<ρνλ«^μβ*$> ν^ί»£ 
Γινϊ^ω.ί*» βΐ'βκφν aux TiftkoySi νχξοιΰψ 
tMKVUxri μί\Μ,%φ. \<p αιμχτνζ ίμάρ^νηΚ. 
Η λΐ/χνηο /χνχΐϋτΛ- ccy&govrcu τκ& μνξου* 
tiVKTX ffl <rJ©7j'iu/./*»</2' ην \πέοχ&μχΐ*ζ oofit 
Λνχναψ «λλοτ6 μ%ίπ <pios ffl wwoy egaige. 
ΑΤλοη <Λ'άΐατίβσ-ί{/ &j? «pAOyt&jm/Tfc χ»φ« 
Ρομφολυγα .μη<Λ' &κψ\π νώ-ήφι μχξμαί^σΐ^ 
Ακτϊνα- μ*<Λ Λ m StfiOS μ /tyx Όημ^χμλύοΐύ 
NH05UU.OI όξνιύϊί t7rxosvi^oi Qapiwruz* - 
Μ« Λ <rvy πχνττρνς «fe TfhnJ\>s πυ&,&Ήτίω, 
Ζπιν$ΗξΛτ οτ %0)ori π$>Λ.7[λίονάτ } λίλχ8ίο5αι. 
ΜηΛ^Ι carofltHy οπ'οτ <ju/ugx>c<§y οίίβομΆΰοΐΦ 
Λκμπκτνίιττίϊΐίσ-Ημχτ ιοιηότχ Ktfflg&OUrig• 
Αλλ' u&tyric Λ'χΛ% ni&.<rKOrtt\toy vmow. 
Ε» γ \μ& Η%ξ<ακχ ιαάξίξ οξί©* μι^κλίΐο 
Γυβμ&ίζ t&vhtcu νί<$Ίλν&κξου. Λ κσλ&νΜ 
Φοάνωνττα ϊ&$Χξχ\μχλχκψ -7Ό& ' χζζ4\]<Λι&' «*?. 
ΕνΛ© - κ β»? ,*&*. 2τ6 7ίΑ«τί©* Λ«& xswrnt 
ΦοάνΗΤΚίχβχμιλά νίψίλη,μη^ ύ-φό^ι κΰξ «, 
Αλλ'βώτί) 7ίλχτχμ£νι •£§χ9λί&Η*πα. ομοίκ* 
Σκνπ}ίθ <Λ ' 4SA&• μΆ \ay ΐΐ^χβμχ-ή μκΆ.ΰΐ/1 
EiV di yχλ^wallM^χs^μΛ)vΌύγf.iv Λ μάλαγρ 
Ε? QxtvIuj όξ άκν, τίω κρςιαν©' κμφιίλίονβ, 
ΡξΰτΧ x&ucugoySuiliJJ τ&άα-Ηζ χαψ^>&ψ ομίχλ^ζ» 
κανί yXj> cpSmvTi xxuxtfi-nu ψ χαμΰνι. 
Keu <ρ Aoya ησνχΐΜ λνχν^,πζμ ννκτ^ίπ γλχνξ 
Υσνχρρ keuPvQc^ftuvoyMv χαμένος 
Γιν'ι&ω τοι ιτΗμχ.νφ, H<rvyx vnm^vQe 
Λοχ fcotrtf «ι «f>i«i(p •5Γ βλ vcjjftjfij «ί jrtty «• 
Κώ VsfdHiS μννοί μίΜίγΗμοΰοι βοόϋντί! 
&t9SXKi!,cwTUfi7re'7tc μίτχβ^'οχ χ*χλκγΰ¥Τί!, 
Ρλββ7^« </?' ά^ιλ8(/2ί'{/ %7Γ«{/ κοίηιο μ<κΛϋνηα 

* - 4>m£t APPARENTIA. x*9 

Coelum intuiti,ab anheremox fentiunr. 

Etiamcauoformicajfotamineouaomnia 

OcyusefFerunt:atqgcumulatimcernuntutiuIi, 

Murosafferpentes.-atq? obcuntes uermes 

IIli,quosuocantatra:inteftinaterra:. 

Etiampulli uoliiaes,quiEgallo prognataefunt, 

Studiofepeduncnlosquajtuntjpipiunt^maioreuoce, 

Stcmftillansftrepicfuperaquamaqua» 

Q.uandoqjetiam genera cocuomm,62 tutmsgraculoEum, 

Pluuiajuenientisecaelo fignum fiunt, 

Vifigregatim^accipitcum inftac 

Garrientes.Eriamnum corui magnasguttas 

Voce imiraimu fimul pluuia ueniente: 

Velquandoqj etiam crocitantesgraui congemina uoce, 

Multum conftrepitantquatientcsalas fcequentes. 

Eriam anates pull^domefticiq^graculi, 

Venicntes fupet pinnacula,quatmntalis: 

Autadaqiiamfeftinatacdea acute uociferans. 

Quorum ribi nullum fciuolum obfemanti pluuiam 

Efto.Nec item fi amplius quam ante 

Mordean c m u kx, 8C fanguinem defiderent: 

Autlucerna» fungi congcegentur circa labium 

Noitem peccaliginoiatn.-Neq? fi fub hyemis tempore 

Lucernamm aliasquidem lumen debitemoaeatur, 

Alias uero delabanturflammie,ceu leues 

Ampulla;:Ne<5 fi ad rpfam lucernam fplendeant 

Radu.-Neqj fi aeftatemultum uolitame 

Anatesauesaccumulariotesobuerfentur: 

Necg tn fi ab olla aut tiipodein ignc ftante 

Scintilla: cum fuerint perphires obliuifcere: 

Neq? per cinercm quando carbone ardente 

Splendeantcircumcirca figna iimilia cenchris: 

Sed ad ha.'cenam fpeftatoobferuanspluuiam. 

CarteLum fiobfcuca pec montis magni 

Vallem extendatumebula^umma uerocacumina 

Appareantpuca,ualdetuncferenus fueris. > 

Serenusfanefuerisetiam quando uaftum circa pontum 

Videatuihumilisnebula 5 ncqjinaltoexiftar, 

Sed inibi planiciei maritimajdepfirnaturfimilts. 

Rcfpiceuero ferenus cum fisac^tempeftatem magis: 

Ad ferenitatem ucro etempeftate.dilrgcnrcE ucro opotcet 

Ad praefepe refpiccrc, quod Cancet circumuoluit, 

Recenspurgatumabomnifubtusnebula: 

lllud nanqj peteunte purgatur fub tempeftate. 

Etiamflammaequieta;luceinarum,&noftui:nanoflua 

Tranquille canens, marcefcentis fcmpeftatis 

Eftotibifignum,8itcanquilleuacians 

Tcmpore uefpertino crocitetgarrulacomtx. 

Itcm corui priuati & folitacii aociferantes 

ingeminanrer,arpoftea turmatim clamitantes, 

Fcequennus ucio congcegati quando cu bilis memores finc 

u j Voce »30 Α Ρ Α Τ ΟΥ 

<S>uvh$ %μ7ΐλάθΐ.χαύρ &y κκί ης oiGirv, 
ΟΪχ •τ& μ& βοόωσι hiycuvoi&icio-iu ομοΊκ. 
Ρο?λχ Α ιΡφ&άοιο n$£t φλόθ{/,«/Λ.οτ μγ cdnrcjf 

H^tVfc xaa<TiJ/ 3 1(fla VSSOTf 07101 «TjfigVOVTUtt, 

KcU fi auTns ytyxvoi μχλχκκς •7Γ&πκξοι(Ιί yxhkms 
(ίο-φχλίως τκλίϋσΛΐψ ψχ <fawoy πλιύχ Ότχα -oUy 
ρύΑ Έ-χλίξ^όβιοίκψ xzsdjifiioi cpogioivv. 
Η/*©* <Λ' «s-tf Όβ ψ m^oy q>i&' k^^hiwHTCU > 
Ονο^ίττο^ψ ν*φλ<ΧΑ τσί7Γΐίο-μΆύ«£ eu/7ioaurw 3 
ΟνΑντη&ψ {αφ©* «Μ.©* χζΰοτρίχν, νΑ crtAw«• 
Άλλα ixy y^XTtivni <ώ•ζ&ς άμΚνΙωκ <pdh'ov τοα, 
Μηκνη ?oj •Λβ^£ σϋμχ yxAlwcUHS u^xsi&Ci, 
ΆλΛ.' ίι$χβίμχ <β>κί\ΐί, G? οτιπΌη ύκι μ$}/ \acri\f 

Ttftc μΚ# κμςι&'ομΑηχί,τώ. J 1 ' ίβόττιύφ φορίονιτα* 
KcU^nvoV• xAe^ix/idj/ We^of&eai βρωμοϊο* 
Κβμΰν&• μίγχ ο-ημχ ^ga γ /vixyHf χ ΗΰζήνΗ 
nvKvfyoy fanJbsavL <c? ο4* βοΰνη ns^oioi, 
Κα« csriV©- «οϋ (ccnr/fcaj/j »y cgn« tsU/tx 
Έ.κ nsihxyes <$6\jyovrcc 3 i<gti^xi?i&,H kj tg t&iv? 
Δαύαψ &>• >®tA«f o^ttcf ,Η9α 4>νλα >(ρλοιώ(/ 
Ex νομχ Ιρχόμφχ ιρχ^ΛζΒ w$ o^ioy οά/λψ, 
ον<Λ' «ν ίώιβ$(1ά£μφχ?\.νχ&μϊαν&' iwv>s 
Γξ'οο^αβ ττοίΗσάιντ» νομοί/ κκροϊο μίλιοζοχ, 
Αλλ' WT& μιλπίς Tt ngx\%yay «AiiwwTKf. 
Ον<Λ ν4$ yifxvwy μκκξάι είχΑτ οώτκ χίλΛβ« 
ΤανονταΛ,ςρ oipxJ^uTrA ταχλίμπνης ijfffcofrai» 
Mw^^Vfe νυαΐίμί$ ψ «ξχ,χνιχ AtTjfa φφΉταί) 
Κ«ί (JAejyii «tf?i/w«<n μχξαινομΑάοιο Kv%yn9 t 
Η wvf «UHTXi ασβΛί,Κίΐκ νεκίΙ/Λβ λνχνχ, 
ΓιεΑίβνχ&μίΖνι.τίνιι Aiyu ovsxtsO-ovrxt 
'Ζημχτ ιπχνΰξά>7ΓΧ5,<ΡΗ ffi Η& k&Kbi τ'ί<$ξ ρ 
Av7jJ) isfiyvvykil• νι$ιτ& αυ^ηκμήρχίο, 
KcU λύχνοι )(iovog,Kiy}°oi? οτ tom$-rtc τρχντϊ 
Kv«Ay σ'ημχτ ££« τΰνξίλχμπΗζ ί)γνύι μϋξχ, 
kvQfXKi : j ζάονη-,χχΚχζΗί,ό'ΤΓπΌτί λκμπξοζ 
Avyas mflHTM^vsta <flt olwTihi-^fu 
Qoivyrcu. ν^ίλι/,ίσνρο: ψΛοψ ouooy&uoio* 
Ρξϊνοι </C ov κρξίπιϊο KsZTor^SUff, ν Α μίλκινβΛ 
S^rvei,«7rc5p«7W.Tsr«VT» c /ϊίτϊ 7π»λ\<?ί «Acotwff 
Aiei •mxnfouvei μη οι QifOS tK^iocg ^ξξ9- 
Γξίνοι μ& βκμινϋί «κνλχ ffl μvrfΌy ίχνο-χό, 
"Καμωνοε HS Κ^οιψ iJfr 7ti['ioy iwjGv&S* 
ΤΛη Α «J^Ljj \iarxyKx , η^£ξί5οιψ χπ<ύ/7Η* 
T«Aii^5a <Λ' (ώχμοϊο συΐ/χεχχν.ιψ κξχζοα., 
Ύ&πλάχΑ jfivos KViet.ipiffsdc ^vy% ta/|tu 
TwovTxt κ&ξ 5Γθίβ.φ^'β<Λΐτ£ σΗμχ&'ίκάεΗ 
ΐ,ξ&κς «§ότω.<& yifT «§OTH<rioy 3>γ\ιυ 
"Γρΐ7τΚόχ μ&ζοντβΛ 3 μΐθ5ΐίυ } <& \π χμ<ρότ$ a«g«ff* 
rf <S&s μ%# -πξύτΐιν <x?o<riy, μίσχος c /ίϊ,τί μ'ίοςϊιυ 
Καςπας «7Γ(ηγί?/χ^τΐνμςίτΙφ γιμγ l^tettg χ?&$.ψ QVTitfg APPARENTI Α* *#*ί 

Voce pleni:lastaci etiam quis putauerit: 

Sicenim uociferantunucundantium in morem. 

Sspe item acboiis pemmos.quandoqj fuperipfam 

Vbicubant,etiam reducesalasexcutiunt. 

PriEtereagcues blandam anteferenitatem 

Secure pandece folent unicum uolatum gregatim omncs, 

Neqj rettoafti fercni ferri folent. 

Cum autem eftcllislucidus fulgorhebetetur, 

Neqjalicundenubespreffieobuient, 

Neqj alicunde caligo alia fucceda^neqj luna, 

Sed aftra extemplo plane languida feranrur, 

Non ampliustibi hocfignum ad ferenitacem ponatur, 

Sed ad tempeftatem fpeda.Etiam quandoqua:dam exiftant 

Eodem m loco nubes,alia? ucro iuxta ipfas, 

Hfeqindem pmereuntes,illai ueroaeergo ferantur. 

Etiam anferes cum dangore feftinanres ad paftum. 

Tempeitatis ceitum fignu etiam nouem astates uiueiis comix 

Noctu comicans:62 fero claraanres moneduUe.' 

Etpaifecmanepirpitans.SduolucreSotnncs 

Ε mari fugientes:&orchilus:&erithacus 

Subienscauaforamina:<3£cutmaigraculorumi 

Α paftu ueiiientes ficco ad ferotin um luftrurm 

Neqj fanefufflauae,magna tempeftateinftantc, 

Amefacere folentpabulum faui 3pes, 

Sed intus melleqj'&ftrufturis occupancur» 

Neqj in alto gruum elongati ocdines eafdem uias 

Tendunt.conuerfi uero reuolanterabfiftunt. 

Neqj,quando in uentoru craiiquilliratearane.Tgracilesfecatur, 

Et flammaiflagcent marcefcentis lucerna;, 

Aut ignis lambat cinere,& ferenx lucecnac, 

Credetempeftati.Quid tibi refero qua?cimqj funt 

Indida pethominestSiquidem uelnili cinere 

Ipfam concieto niuem obferueslicet: 

Etiam peclucernam niuem,milio cum fimiln undiqj 

Circumcirca notas habetcandicans 5 propeellychniumi 

Cacboneaut ardente,grandinem,quando candens 

Ipfe uideatur,in medio uero ipfo ueluttenuis 

Appareatnebula,igneintuscandente. 

Ncc ueco ilices fiuflu onuft£e 3 ncqj nigrs 

Leutifci finc figno funt.Paffim aut frequens agticola 

Continuoriixumfpirit,neeiaeftasemaniifluat. 

Ilices quidem frcquenris glandis non parum ferentes, 

Kyemcmcectcnunciarefolfnthaudleuitctinualcfcentcm^ 

Neqjnimisinfolentecgrauidxfiantundtquaquam: 

Sedmagtsptoculafqualloieipiciscompleantucacua^ 

Tnbi;s mobus uetolencifcusfaecifiat.'tciaiteminccanenci 

Fuintirudus.-fertautem indicia quoduis 

£x ocdinearattoni.-Etcnim arandicempuS 

Trifatiam diuidtint, medium,& ucrinq; extremum: 

Primusquidcm ptimatn aranonem,medtus ueco mcdiam 

Fcudus deminciat, ultimam autem uitimusaliorum, 

Η + Qucm 13* ΑΡΑΤΟΥ 

6'ν τινχ yfy t&foisx As^u? %fvos «ξΗηα, 

Κ&νω y ty αλλω^/ «ξ o<ris •πνλυλΗΪ05 «»> 

Τω fliy κφ«νγοτάτΐίΐ,ΰλίγκ,μίΐκ!α> <Λί τι,μιοςκ* 

θϋ -njf <fC CwStflKSS Τρίχβκ (TXVJA»? \3Bfc§«f ί«, 

Χ'ημχτ υέκ$ξκΟ:&κι όμοίϊομ κμηνιο. 
Ocxsx e/f u&i <χΐνν «^ατΗξ iuftcppKosxv> ι&%πω, 
Toosx m£i ψ (τκνλλΗζ τικμοάξίταίΐ cu/du λάίΜα»» 
Αντάρ οτί otQhkoV μ%ν>παξΐνί>υ πλισχ TvoTtidt 
Vccvn Βίβξίβαχτι yip. icanguoy 7&πκ£θΐ(Ιφ 
ΡλΗίχ<Λα>(/,&ποι tis \τφχομ^Μου χ&μ&νχ, 

OtOS U& Ο-φΗΚΙΟδψ ihioSiTOU «UTtHSi </liV0S- 

©«Aacu Λ σνα, βπλ.βχ Λ μπλχ,ν^/. cuya, 
Οττττ'οτ ανκςρωφωσ-φ οχΗζ>ικ </*& γ άξξψα tsqu/IK 
Αίΐχμψχι τσάλιυ «t /τΐί ccva&Art^Luj οχίωντΜ) 
ΑυτΖ χ&Α crepHKiosi μνχ&ν χπμίάνΛ λίγοιψ* 
θ•4λ Λ μιο-γομΜωυ ouy<Sy /awAcoj/ τι συόίντί, 
"Χοάξα ά/ολζος κνΗξ,ο βί βν μχλχ βχλπιόωντι 
^V(Aio\j (pcavx<ri βι£χιόμγ/αί γ/ιαντόμ* 
Xoupa S(S« γίςαίνωμ χγ'ίλκίζ άζόϊοζ «ξοτρινς 
Slfioy ίξχομγ/χις. cVP ccif ιοε οώτίκχ μκ /ftey» 
AvTusyq>j£^(uViS ίπφ'χρντχι γΐξχνοιοΊ, 
Ρξάιϊχ μ& μκΜ,ομ HS" ομιλχο*ο\> ίςχομψ^σ^ 
Π^ώϊβ^οώτά^ οτ οψί Η5« »* χγιλΗ<Λχ cpcw&ext 
PAaoT!^i{/ epapiOVTXt idft γ£Ονομ,ν<Λ' (ίμχ τηλλβκ» 
Αμζαλίη χβμωνος οφ ΊιΤλίται υείζχίξγχ. 
Ε«' Λ βόί! »(ea μηλχ μίΐκ fyidvo-cui οπωςίηι 
Tvjlou; οξΰο^(ΰ<η,κί<^χλχζ ιΛ' κν'ίμόιο So§ho! 
Ανπχτ&νωο-ψ,μάλκ κψ ιίτίχ&μχξοι/ cujtoL• 
Ρλί» χ</ίίζχ^μι£νχ Lx'τfyχάμψcu. (ροξϊοΐψ. 
ΤΛηΛ λίΐιυ 6ξ t/^ojijVjWa μίγχ: ου ffl κ$σμνζ 
Γινίτκι ντί (ρυ7θϊζχ&μά>ι/ <J>;A9? 3 evV «ξο-ηιοΊρ» 
Αλ\α^ϋ2ψ &g ντολλ» μιγχλαις νπ ΧξνγΧίζ 3 
Μ»5Γ0β κίκ&μψΗ,μη tfi βΛα>0£ « u$i τγμ«, 
Οφ£ χτις (ίΰίτνϊχαίρΗ τεαΊκΡ'ίγμφβζ cu/Hp» 

Μ« </? &ψ Hff8 ν-7!βαψ ioityTiS 0CS<tyiS «β, 

Μ«&' tt?, ί^«τ£ <Λνω,μΗ& 7&λονίς ίφμόωντίζ» 
Ρολλο» yo^> α$μόωσ-ψ ίποώχμΗζω ψι#ντ&» 
ονι/Ι^μψ ορνίΰωμ κγ'ιλαιζ ηπ&ξόνψ <w«p 
Εκ VHtroiy οτί ότοΆ,χι έϋΧ7ΐλ«Λ5•ωσ•ί£/ ccgvfcug 
Εξχομγ/ν θ^/ίοίχιχίζα.'^κ/ΐςκ^ΐί <Λ' ouvSs 
Αμπτα,μΗ οι κγ /tos κ^ χχυξμιοςίλΙΙρ 
Ανχμού (wisieff.^aipa </ΙίτΓΖ Μτήλοζ ccvMg 
ΑνταΓ? οξνίύίοχφ, £5Τ«{/ »^J ^fc-Tfflf/ 1ω«{/, 
Έ,λπομψοζ μιτίπ&τκ 7π>λνγλ<χγιοί ψιβιιτΰ» 
Οντω ^Oif μογίξοι ygi χλΉμονα α&οβψ «λλο; 
"ζάομψ κνβξωποι.ΊΚ Λ πκζ ταοσι tscu/TiS "ί9>ιμθί 
Σημχτ it^yvcSveu } t(^i Ifo cuitihSC τσθί«^<θιΛ. 
Apvcco-t μΜν χ&μωνχξ Ιτίκμήξκνη νομπί!, 
Ef νομοί/ όντπότί μ«λλθ(/ ίπ^όμψοι σροχόαισψ* 
Αλλοι <l•' c$ Kyihys χρ«ί 3 «Λλοι Λ Η9« «μν» 
tivQfftwi ποίζασί}/ ΙρβΛ'μψοι ΗίξΚϊοζψ* 

ΗβΖΓβΤ Α Ρ Ρ Α R Ε Ν Τ Ι Λ* 2ίί 

Qj:iem eiiim pukhemme faetificans lentifcus tulerir, 

Illi pra aliis aratio frugifera extiterit: 

Minutiirtmouero,modica,atmed(o,medi3. 

Siceuam flos trifaciam fcilla: cum fupererur, 

Signa aduertico fimiliter meffis. 

Qusecuncguccoinlcntifciacatorobferuauitfruilu, 

Eademttiam in fciliae deprehendit fiorealbix 

Sedcum uefpxantnmni temporeglomerarim mulcas 

Paffim conftipatx fuerint,etiam uefpcrtinasantc 

PleiadcSjdixedtquis fubfecuturam hyemem, 

Qualis in uefpis conglomeraturitidem turbo. 

Foeminanrem fues,foeminiEoues,&caprae 

Cumi'edeancapa(lu,madbusomnibus 

Admifljs 3 rutfus mutuo co&mt: 

Ex hoc & uefpis multam byemem prardicerefolent. 

Tardeautem coeunribiiscapris,ouibuscj}',imbus$, 

Gaudetpauperuir.-quiaei parum calenti 

Serenummonftrantcoaiteannum. ^ 

Gaudecetiam gcuum cateuiistempeftinasarator 

Tempeftiue uenicntibus.intempeftiuus uero ediuerfo magis: 

Pari modo cnim hyemcs confequnnturgrucs, 

Cito quidem magis 8t conftipatim uenieines, « 

Cito:fed quando feco 8£ non gregarim ciifae 

Maius uolant ad cempus,neqj finuil multa?, 

Dilatio hyemis promouet ferotina opeca. 

Sin autem boues&ouespoftplenumaimimnum 

Tcrcam cornupetant,capita uero uentum boream 

Contra cendanr, ualde tunc eempefiuofam ipfae 

Pleiades hyemcm ocddentes afFetre folent. 

Neuero nimium fodiant.quoniam magna &immoderata 

Fit,iieqjplanrishycmisgrata,nc<5aracionibus: 

Sed nix efto multa fpaciofis in acuis, 

Nedum difcreta,neqj grandi in fcgete, 

Quoquilibetannifcradtategaudcrepoflitfruensnir, 

Nec item fuerintdefupec uifae ftcllae fempei: 

Vel una,uel dux,ud pluies comataj: 

Mnltaienim comantuein aridoanno. 

Ncq; quidem uolucmm agminibusin continentedegens uic 

Exinfuliscum multxircuantarua 

Vcnienretempeftategaudet.timetueroatixie 

Mdfi,ned uacua βί finegnnis ueniat 

Squallotelada.-gaudetueroopilio 

Ipfisuolucribus,cum non omnino paucxuenianr, 

Spemcapiensfequenrislafleabundantisanni. 

Sicenim icrumnofi &inftabiles alibi alii 

Viuimus homines.atcg ea qax anrepedes funt omnes parati 

Signa cognofc«e,6i in pofterum capere. «* 

Agmsquidemcempeftatesobferuarefolirifuntpaftores 

Ad pabulum cum magis feftinantescutcatiK '.. , 

Aliieuamegregearietes, alii itcm agelli •'; - 

In itincte ludantdnnixi cocnibus. 

Aucquando 134 Α Ρ Α τ ° Χ 

Η οποτ χΧκαβψ «Μιβί m/X7iKno3to<ri ταίκΛίο^ι, 
Ύίΐρ ασ-ψ οι κνφοί,κίξαάγί μ& «μφοτ^οκτιρί 
ηηοτϊφ κγίλνε οακΰαηχ ιαν/ατακτι 
Δβίλβ^ a<rt λάοντ Α• όμΰ ς, τά <& Tscur&Qi wflwff 
A«xf ωο'ίί' isviamri χίλ<Λό{Λ»Λ λιΑεχιοβψ. 
£« &Jio<£iJt7rvuovTK/oTmi{&J$7iH9Aoiowcfr4lt 
Κιν i/fiftvs χαμ&νοςλττα β'ο&ι• 07ΠΓοπ.)(Ηλκς 
Τλωοε? ^αωμΰάοιο τη^ος ■α*^λιχμΗατ'ύντοα, ί 
Η »ΐ9»τήΐ ττλ&ξχς uS? i/2tft7^as TcuiiicramU, 
Αμ&>λιΙω «ξο-ηιο yfyfay «πίλ7Γ£τ κξθΐ$>£ύξ, 
Η^ 1 ' Ιτί μυκη&μόϊο -πβίτιλαοι xytfuvTM, 
ί.?χομ$Μ «ί ϋχβμομ Α uotf $8λν<π<ψ 8>fbjJ y 
Χκνβξοκ,λαμωνος nfof κς nffi jSafo<rww, 

£v</Zi«>tfve/S <n/i?4)0{>V7w ώΛ^α^αίνκίΓαί. 
Ka« At/HSfjOTT^OTt μαχρ «μοΜλλντφ? ωξΰντχ•, 
Η οτ ΚζΜρΗ&ι/ ohiyoy -micpvhxyp&v©* cu/J^aff ' 
i.^y«KuCT^f^HTou ) <rKt7T<tos^X7iov7i Ιαικ&δ 

Teif "^iTtMof/Rv»? κίςχαμίανχ c/Wtfs£/.. 
Οντω j^ 7τ&τφθί? a&? σημχοΊ τικμήξΛίο 
JLKsop&uayy κνίμωμ Ηχαμχτ©* « υντύο-, 
Αντίν, ίΐί μίτ «ώτ/ώ, κ ιτριτχτίινίτ <flr «ω» 
Αλλά $> βνΛ' ^ViJ TSTfiyOTiff, &7Γ0Τί μκλλ0|# 

ΕνΛβί \<ΤΜξτκα•κν > {οιη9Τί5 οςχρΰμοϊσ-φ, 
Ao-Kinfoi lyyvovso ιαχλαιοι^οίς <χΑ/ύξά>7ΐνιςί 
Ον& ««ο*?. j<5« yeeg Tt χι/αρ ωξύξκν Tsoostft 
Αμψοτ^οις χαμών®* ί7^>χομίϋνοιο ΛκΑίωμ* 
Kcu μ»μ V^ viflcc7tg yfft. χ&ρκίνός φχ^ρχίξσ'φ 
Χαμών©* μ'ί?Δονγ>ς \πχ'ίοδίδδ«ί oJhh> 
Καίμνις πμίξίβι τσοοςι siBi<Ace spacpeSvTig 
Κοίτης ϊμάξθντκι>οτ ομ€ξν σήματα φαίνοί, 
Κχκανοιχαμωνχμΰίς τντί μκντ$οντχι* 
TcPj/ μκΑμ ν&τΙκνΉ&ιΐ&Κο}/ «/C it&1 σήμχτι σϊιμχ 
'Ζκί'^ί^Λΐ.μόίΤ^οι/ Λ c /Ιυοϊμ ας τ<χυτ>μ ίόνηψ 
Ε.λπω? nTiTiiuoiiipiTKTu <β'ίκί ύχξο•Η<Γάκς+ 
Αια <Λ' cw •π§ι'όντ&• κριΰμοίκς ψιανιΦ 
~Σ,Ήμχτα>σνμ$>κ7&ύ3ΐ-ΐ απν <3 ΐττ tcstfi w« 

H»f CWTbTib-OVTl WltfxyrCU, Η HStTtOVTl 

bynroioy χιμ σήμα λ^οι,μκλχ {cg«u{/ an 
*f κζί&χι qSivovr&iicpisctvSivotTt μίχυόξ 
Tivpxiflccs KVtyortfcts.ctiyKgT χμυ</Ηί avxiavrmy 
tAlwmy τσαρχτ'ΐχίσ-φ,οτι a-efxAi^irX^s «iQh(> 
Οχτώ vvfi ΈτίλάχΗταχχξοποΊο crihmf/s* 
T«S{/ χμυά^ις τσ(ύ/τ<Β\/ \<Τ)&μμψ®' ας γ/ιοωτύμ^ 

θν(Λί7Τοη ^ίίΛίασκψ\πηά'ίξΐ τίκμήγαιο* 

: 

τ\λ<§"$ϊ ιί> Αζχτν eptuwyftiiif 
H&nhQiTHyi.m}!• Α Ρ Ρ Α R Ε Ν T Ι Α» **? 

Αικ quando alibi alii referiant pedibus, 

Q.uacuocleues,comuduecoduobus. 

Velquandoaliquiegregeinuitemoueantar 

Vefpere ad ftabulum cedeuntes fimul,fed undicg hetbatn 

Arradantciebds impetitt lapillis. 

Sed 8C a bobus figna capete folent agricolae &armentadi 

Sorgcntistempeftads.Tiquidem bouesquando ungulas 

Lingua pofteriotum pedum circumlingant, 

Aut ftabulo larere fupecdextro iaceantexcenri, 

Ad differendam ararionem pencus fpeaatarator. 

Etiam quando mugientes plus folito congtegentuc 

Venienres ad ftabulum boues uefpertino tempote, 

Triftes,e prato uituhe QC paftu: 

Tu ric indicant ante tem peftatem fe cupece Ejrnrari, 

Neq§capra:ilicis ftudiofeciEcum ramos, 

Serena? funr:neq? fues in luto futentes. 

Icem lupus quando alte folus ab aliis eiulet, 

Aiuquandoegdcolarum patum cautusuitorutli 

Opera accedat,tegmine indigenti fimilis 

VicinehominibuSjUteileSusibifit, 

Ad cetdam exorienrem au coram tempeftatem obfema,' 

Sicedam pdodbus in fignis coniefturam fadto 

FutuiOrnmuentocum,aLUtempeftans,autpluuia?, 

Aat prafeiitc,autpdftptadentem,aurterda deni^ ad aurotam; 

At uero neq? mures uoctferantes,fi quando frequenrius 

Seceni faliu nt,fimiles tdpudianribus, 

Stne fignificadone habid ίίιπτ ueteribus hominibus: 

Ncqj canes:etenitn canis foderc confueuit pedibus 

Ambobus,tempeftacem inftantem fentiens. 

Quin exaquaetiam cancccegredi fol«,tecra 

Tempeftate futiua accingcndo fe itincri. 

Etiam murcs domeftici leflulum fternentes 

Cubitum defiderant,cum pluuix flgnum appareat: 

Ecilli tempeftatem muces tunc uaricinantur, 

Qiiomm nullu faftidito , bonatn ueto eftcum figno figtium 

Obferuaie.magis uero duobus in unum cendendbus 

Spesefto:tetdo autem confidas licet, 

Scmper item prietereund numerare poteris anni 

Signa,conferens (icubi edam fub ftella talis 

Au rora exodente ttan feat, uel ocadente, 

Qnale eriam fignum η nnciet.hnpenfe uero idoncum fuedt 

Contemplare decrefcen tis inftanriscj' menfis 

Quaccas uttasq^.hasenim fimulcoeunrinm 

Menftum terminoshabent,cum maximedubiosxthee 

Ofto nodibuscftdefeftu puichrsrafpednLunie» 

Qua* fimulomnia concemplatusadannum, 

Haad unquam leuitec fupet Ethece fignificabis. 

FINIS ARATI APPAREN/ 

tiwn CPprognoJficowWi 
S3« 

ΠΡΟΚΛΟΥ ΣΦΑΙΡΑ* 

ntei κ/ων©' ks« Ότόλδψ. 

τ# τη? cif «i/i^-jWflAsi Atj/flf τοα τώ }φ<τμν. τ^νοΈ τσόλω^, ό μ5ϋ" λί^ίτοα J3o- 
ξ seijO^ ν'οτι ος. JSop β©* μίΐί',ό ^jfg: Oitxjvvs epcuvop&vuSp&S 7&S τίώ κμίτ£$α\? 
oiKH<riy.v'o7i@* οΐ,ό c^gc πκνγ>ς χοξχτας,άις ττ&ς Tty Αμίτ^ομ Ός/ζοντκ.βο-Ι 
yStit τνι τό7Π>ι τινίς u8> ri v«? 5 «τη* (τνμβχίν& Tty •π§Ημϊ^ τσολ^ •7Γ{/ cta φα- 
f ϊ^ιψ,&κβΡΟί? «of «?ο(/ eiv.Tujjj τΐ$ ημιμ 7T0Aay χο$ΧΤ>μ-,ίκ&νοις qtWcgoy &'/. 
%gx τσάλ^, fcsiics •π'ττ©' u& ri γίϊίάπχ οΊνο π'ολνι ομοίως wfr τ& αξίζοντος κ&νηχι. 

Vt&i arQcigas. χν*λ&>{/. 
τ£{/ <Ρψ7η σφχΐξκ κυκλαμΐ οι ySLv «στ τσαράλλίίλδί ,βί </£ λί| οί 5 β» </£ «$£ τ^ϊτδόλαιμ.Ίΰχ- 
ξκΤΔπλΒΐ μ50/, οί c5« (W/tbj Έολχζίχονταν τω Η$ο-μω.<Ηθ'ί </E 7^«M.»Asi *v«Asi -sryTtj «£«&- 
«$?, ύίζίνος τροπιώς-, ίσημ^ινος-, χ&μ'ίξΐνο$ TpoyrinsS ■> cu/rragKTins!• Af «7l>®f £&? ouiv <&* 
χνκλ©* ό i*ty ίεβ? τ$ «ώ θί ωςνμΆάωμ «νκλαψ, ο \φ»π[ομ5ΐ0©' τζ$> όξίζοντ®' κίϊθ' $ν <r«^ao{/, 
j<9« ολί? \23tg y«{/ οα}λχμϋκλ>'ομΆ^&•. γ/ωτχ κ&μλνχ -f& xsptay, οντί </Wi{/> oi /τ ccvk.y>Kh\i 
τσβίΏτοΜ, κλλα Λ' ολ« ψί ννκτζς π4&. v>y iiritey sfcQOt&Jrx βίωξ&τοα.ονγ>ς Λ ο KVttfiss ψ "Λ 
Κ#θ' «μχς oiKtsy&Mii \xro τ£> Ιμττ&οδίχ τπκΛος ?1 μίγκλης αξκτρν πΌΑΧρχφίτκι. &tywo5 
€Ρίτρο7ηΗ9ς κύκλ.®* ef&y ο βοζ&ότκτϋς ffixzxoT-khiTsypxtyQySJ/aiy κνκλωμ . \<$ ον yy /όμί- 
vos ό «λ»©* τίάι Stpif «{/ τροτΓΗί/ 7Π5ίΑτοα. ψ i « ^ty/r« ^a? Orxcr&y 'ffi/y/^p ψΐΜτζα »μ£^χ, 
ίλχχίεκ Λ η vvfyiviivu. μ%ιχ \sSUt ν>ι τΐώ Qi^ivity ffOTCtiy, ονκνή m&S tks αξχτανς ΌΐΧξο^ 
<Jl&ju>y Ό «λί©- iiageTDMj αλλ.' u&i ucclityx μ^ τψνπντνα. rn? ttso -μον. <Λιό «ϊχλίί τοα τροπι- 
κές. \σημ%ξΐνΰζ Λ κύκΜιζ &iy ο μνγίεος "ffi? ταψτ\ ΊΰΧζχΤ^Ήλων HVnAcay, ο <Αι^ον>μνί&ν&• 
voti ύ& όοί{οντ@Ί SiSTi «μίκνκλ^ /^ χζΰίξ yiiy χ%λχμ$οΰ/ί&Κ!>Ημικνκλ^ Λ xzso "rty ά* 
ςΙζοντκλ<$ ovyy/oySu/©' ο «λί©- iks ιο-ζμίθ/χ! παϊίται, τηντ ϊαξίνκμ χιμ τίώ <$§ινοπ&ςι- 
Vfiy, Χβμί&νος Λ τροπίΗΰ! κν'«λ©- c&j/ 6 νο•ηΰτχτ>ζ "W \zso τ& ήλκ y°Kt$oy$MCuy κν- 
xAfiujy }j?7 τίώ \zsc τβ• χρο-μν yivoyAalui nQj.sfoQHy . \φ ον yyi/OySp©' ό «λί©- τάί) χ&μίΡίνΒξί 
Tp07r»y Ίηιϋτχα.ψ « « μ^ίεΗ μ& τσβίσ&μ ^ψ 7ωψιαυυτ£ ννξ αΡιτίλθΤίΰ,Ιλβ^ί?» Λ «μ* 
£Χ.μίτκμ51ύταιτ{ίνχ&μζξΐν^τρθ7Γ^θύκίΤΐ ι&ζ μί<Πΐμ%!>1«Λ ^o<A^(cy ο»λί©- βί(ΰξ&- 
ται, αλλ' α^ 8κτό$χμ<ψΗ τψνπντνι τ& Η$ο-μι: } Λο κίκληττα j(gu ούνζ τξ>οπΐΗ55• hvrx^ 
«Ζ:Κ9ί «^fc ίί^3 χι/χλ©- <£ff 7^>άλλί>λ8? 7W άρκίικω, kj tcp χπ[αμ&νο! 72$) ορίζοντος >c5$' y' 0**- 
p&{oy,T<gk otes vao yiHy χ%λαμ£<χλ/Όμ&>/οζ.ψ « vw ««μΛνα ■iS' asfuy cfjg. tscoi-Tts χμ~ψ 'ohy άό- 
(>xtx* Twy Λ 7r6>sf HySLuuny t κνκλωψ, μ^ιεοζ μ$}/ olijjy ό ΙσΗμίγΐνΌζ. t|«f o^ Οί τροττίΗΰί* 
Ιλχχιεοι Ji 3 &s tt&s t(w ημίτ^οον otKt/criy, οί χξνηΗΰΐ • ttsths Λ cSxs κύκλνς </lei vo&y α7τλκ* 
τ«ί, Xoya &ίύύξ »ra\i, Ικ pl 'ffixspooy δίο-ίως K^t τί cujths <Λιο•π(ςχς QitoqixSiVgi ri ημίΐ£$χς 
iufrvoixs φχτν7ΓχμΜν!* μον©* y&f ψ τα ίΰάμ'ω «vxAsf efay cuobH-ng ό Ttv yxKxK&i* οί J£ 
λ9ΐ7τοί Koyu e<r* Qtef9?>L 

Δια 77 "ϋτ^ντί μόνομ "^χΤληλΰΐψ ΤΗΟ-φοάξβ, «νχλίί. 
Ρ ψη Λ τ^«λλ»λ9ί μόνοι netTXyexcpovnu. κνκλΰΐ βς τίώ o-QxigcWy ον t/jgv> μ'ονο\> tvtvs 
ψ τω Ηρσν«Λ» ^χ7&.ύλζς eiv,oyufy 'ήλιος ^θ' inkshjj «μφ'«ν ως τ&ς ou.obn(riy KVxtey ^άλ- 
&H?sy vpf&LspicpiToa 7ίΐ ίο•ΗμίριννηΡΙτίωτ& α$σμχ yivo^dilw 7n%uspocpHy. &ςη μίτχξν ffi 
TfOTTiKOiy KVKhuy ξπ" </ΐις κνκλνς τ^«λ\«λϊ? y^ xcp io^xt vsrd tjJ> «λί». τ/ασοώτοΐι ffi ημίξαζ 
&cr\y cu. μίτκξν τίν Tp07rwy.(piyovTat Λ ngzt τεοΐντ&ϊ οί ccs -φ'Λ- άέ\ ^xJ^HAoiy KVtthcuy xffd*, 
UK&sbjj Ημοψχν. ovf>i o~vyl/&TxygxQov[At. Λ οντάς τσχντοΐτ β? tUL• ο-φοΰξκ^, cfjci τη τν&ς χλ- 
λχς ^7^ξ•xyμxτ€^xς •¥$ψ7Η asjOAe^iosiwMcc σνμβκ?&ίοδκί. ον Ayti H&TKstgiuuvat Jkux- 
v>y κ#λώ? τϋ σ^όίςοω cuifo tsKVTuy τ^/τσχξχΤ^Ηλ^ χν«λ«ϋ(/ = ον Λ τα μ^ϊ,ΰκ »{^t iffvv- 
χτωμ ffi ημίξων τί χκξίΜς iv^tUnvxt κΜόΛι τ^ί τι^α&ξΗμΆύωμ WKha>y. ττ&ς μ&ν7νι liw •πξ>ια 
τίώ aarxyoiyHy ri κ;ϊ>ολ^ίχς ovJiy χχτίλίρμχ (ρφόμγνοι,ον tmtTKyfaqovTXc γ/τηο-φαΐ.- 
ξχ.οί Λ ντψτί τ^αλλρλβί «vxAsijcJgc τ> &ατιλ!ίσ•μχτνί Tivxi&xrqtyiobcu. ο*Μξΐο-μ&ύχ β? τ^ 
PROCLI SPHAERA, THOMA 337 

LINACRO BRITANNO INTERPR• 

DeAxi&Polis. 
Xismundtuocatucdemetiensipfius,circaquam uoluitur. Axisextre/ 
ma,poli mundi feu oettices funt nominaci.-Homm alter feptentdona 
lisialterauftdnusdidtur. Septenttionaiis,qui fempecin noftra habita 
tioncapparer.-AuftcinusconuajquifempeCjUtadnoftrumhorizonta, 
condicuc.Sunctamen in terraloca qua?dam,in quibus po!us 5 qui fem 
pccnobisconfpicuuscft,itsquiibidegunthaudquaqnacemituf.Qui 
ucronobispecperaooccultuseftjiifdemcorpicuuseuadit.RutfLisquoqsIocuquem^ 
piam in tcrnsinuenias,ubiambo polixquabilem in hodzonrefitum habent. 

Dedrculis fphazcaj. 
Circulorum fpha:rai,alii paralleli fiuea:quid!fi:antes funt,alii obliqui per polos du* 
fti.Aequidiftantesfunt,quibusndem cum mundopolifunt.Suntautemiinumeto 
quinqj.-SeptentdonaliSjSolfticialis, Aequaror, Brumalis, Antarfticus. Septentdonalis 
igituccirculusiseftjquiomniumjqiiospecpettiocetnimuSjplanemaximuseftjquiqj' 
hodzonta folo pundo cocingit,totus fupra terram interceptus.In hocquaecunqj daus» 
dunturailra, necorcum ncc occafum norunt.fed circa polum uerti tota nofte cernun 
tur.Porro iscirculusin noftro tiaflUjapHoremaionaurf^pededefcnbitur.Soliliciahs 
aucemcicculusiscft,quiomnium,quiafoledercnbt!ntut• maximefeptentdonalisha 
becur.In quem cum fefol Leceperit,a;ftiua ieciprocanoncperagit.longifltmusqj'totius 
anntdies,breuiffimaq3 noxexit.Pofthancaucem redprocarionem ncquaquam ukta 
feptentdones fcerfus folem progredi,quin potiusaddiuerfamiindicegredi, ccrnasi 
Vnde8ittopicogca3cenomen.Aequatordrculusisefl:,quimaximusfquidiftannum 
circulorum ftatuitur.-ita nimirum ab hodzontediffeftus, ut altereius femicirculus fu^ 
pratccram 3 alcerftibtetracondatur.In hocfolduplexajquinoflium^uernun^autumi 
naleqjTadt.Brumalisdrculus iseft,quiomniumcii:culocum,quia foletnundldi? 
cumaftu defcribuntiu,maximeadauftmm perdnet.In quo fol brumalem tedproca* 
tionem fadt:maximaqj'todiis anni nox^iinimusq/dieseffidtut. Pofthancmetam 
nequaqua ultra pcogrcditur fol,fed ad alceras mundi partes ceuectitur : Vndetropicus 
hicquoqj,quafi ueciilisappdlatur. Antarfticus uero dixulusxqualis 8£oequidiftas fe« 
ptentrionali drculoeft,<Sdhodzonta uno pundocondngens,totuspra:teiea fub retris 
merfus;Iii quo fitaaftrafempernobisocculta manent.Maximusautexqumq$ memo 
cansdrculiseftKquatoKdcindetLOpid^inimiueroCquodadnofti-amhabitadonem 
dixedm)ardid.PoriO hos dixulos dtca omnem ladtudinem intelligi con uenit, rauo* 
necognofdbiles ex aftroru fitu,&eodem dioptra: obtutu,&noftco intelleflu ddinia* 
cos.Senfu enim unus lafteus difcerni ia coelo poteft.Rdiqui omnes rarione. 
CurquinqjduntaxaticquidiftantesinfphsEa. 
Quinqj uero aequ idiftantcs drculi dcfcdbi in fphiera foletu:quod tamen non eo ua 
iet,quafi ii foli ia mundo aequidiftantes fint:Q.uippe cum fol quondieacquidiftantem 
aequatoddrculu (quodfenfuammaduerdliceomundirotatu peragat. Q.uofit,utbis 
centum oduaginra duosaequidiftantes drculos intca tropicosdefcdbat.-toddem enitn 
dies intra redprocariones numeratui,quin & ftdlaz ipfse uniuerfe in a:quidiftantibus 
drculis quoddie feruntucNon tamen bi omnes in fphxram adhibentur.Qui tametfi 
muldsaliis rebus ia aftrologta conducant ( fiquidem fied nequit, utuelaftra probein 
fphaera locenrur fineomnibus «quidiftandbusdrciilis, uel examnffim dierumnoi 
8iumqf magnimdines finciifdeinueniantur) tamcn quod ad pdma aftrologiaz cudiV 
pKnta noadeo urilesexiffimati funt } pam uifum efteos in fphxram adfcdbi . Quinqj 
ueco squidiftances drculi ob cetta compcndiajquieafttologiaityronibus affemnco^ 
pdmo iuceiii fghiecam funtadbibici, Septentdonalisenim aftca, quasnobis perpetuo - - , - .. ... ' . / .:.." ■« 

Ijg Π Ρ Ο Κ Λ ΟΥ» 

ά<? ο Jt(e iit xu SwgvySLux τ$ «sf »{/ . ο βΐ Stg tvoj τροπικδ! κνκλ®' τ&2» τροπής ζό&ίιχβ, »9 
νφ'αίέ&^Ι ιύηλίν Ίΐ§>ία?κΥ>\! μίτκβχ<ηω!. ό Λίσκμ'ίςινος κνκλ®' τκς ιο-Ημίξίχς ΈΓ6- 
ξΐιχ&. ο Λχβμίρνοί τροπικοί κνκλ®• τ$μχ &h thQ 7&S μίσ^μϋξία^ τ&Ητ'ο&ν τα ηλία, 
ygj. τίώχαμίξίνΗμ τροη -ny τ^άχά^ χντΧξκπΗ^ί κνκλ®' τχ μη ύζωξζμ&νχ τΡ xsposy «- 
(ροξίζε*. ίχοντ&τ oub κίψχλΜΚ ωςκτμΟνχ ygi οΖβΤίλίο-μχτχ <π&ς τΐαι &Qey(ayHy <?\ «sfoAs- 
yixg } <4vAoya)S KitTiypx<fHo-ow «ί τίώ cnfcupcw. 

ViQi wM$ou/<axs κρκ κξΰ^ίΟύ! "¥$ OTJVTfc 
τϊΓ«£«λΛ.«λα{/χνχλ&>(/. 
Tmy JiTfo&gHi&iotyTsy/i*. ΐΰΧξ<χ.}&Ήλ(ύ\) κνκλαιμ /ο μΧί «f χτίήιί κνκλ®' βλ©- \zslf 
yny χ%λχμβάνίτο(ΐ> Ό Λ Siflvis τροπικοί κνκλ®' «ff J^vo μ'ίξΗ cwicrx Άμνντκι vei τ& &QA- 
ζοντ®-, Wft. *> ίΛ*" /*3^<Ψ τμΰμχ vrotf y«{/ &βλχμβ(ΧΜίτκι } r>A'ihccosoyxm ibliyHy. ον 
Κίϊτκ Tsx&y Λ χαζού/ ΐφΐ τσόλψ όμοίω: ο Sifivos τροπΐΗ$ζ κνκλ®• τίμνίτιχι \τεο ί& ίξίζρν* 
•yg, «λλά 7i^ct τά? rS' κλιμκηιμ τσ«ρχ?λ(τγ<χζ, </Ιιχ<$θξθ\ι τίω 75? κλιμκτα\/ \χαζοχη\/ σνμ- 
€οάνπ ytvtedcu. xgit τΙ μ5ϋ/ ττ&ί ocpKV>y μχΆ oy ήμώμ otnsvny αε κνιατύτ^χ μίζΗ ατυμ£>οίν& 
τίμνί<&ν& rty di^ivoy ναό τ£> όζίζοντ®'. Κ5« τζ^χς Χ£ιχύ>ςχ 7ts, ψ ί βλ©- c difivis τροπιΚ9& 
κνκλ®* ναΐίξ yny yivvrxi . ηϊ: Λ 7Τ<£? μύτκββ&ίκν μχ?& oy ημ&μ oixi<rty «? ισώτ^χ μί^'η 
ό dtfivos τροπικοί κνκλ®' \Ζ3οτ& όξιζρντρί τίμνίτοα . jytc ts<$'x$ <fa χάξχ τις 7H$tf μ\σημ- 
βζ/χν Νμύμ χ«μΛν», ψ u Λ^ο^ομβτΐϋ ο Βίξινοί τροπικΰ! κνκλ®• vsio tj? οςίζον-ηζ* vffrm c/§ 
lih Ημ%7$χ# βίχκιτψ ο S^SiVflf τροπίΗΰ? wj τ& οοίζοντ®" 'ήμνίτΜ ovtus , ωζτη. τ& oAsit 
χνκλν SltougxySLis &ς » μί$9-,ι μ^τμΉμχτχ vrotf yny χ^λχμζχνί^χι, γ jvnoyHjj.Tr&g. 
<fc ftvro το κλίμα c/ixa n&i ό Ag«r©- σνΜΊίτχχψχι tHL• 7^ (fxtvoySHay 7lfxyμxr&xv.^σi' 
άγΧρτΘ &ίξΐνον τροπικών κνκλ9υ Jhx\iy'opSb/@' <$H<riy οντάς, τβ μ& άΟ(ΐπμκλιςχ<Λί 
οχτώ μίτρκύψ'ίοί,τσγ/'η. μ$}/ ψ<Λιχ spfctjt ταζ κ#& \zs<(pTX7tc yxins, τχ τβίχ «Λ' γ τφάτρ* 
Βίρ'ί®• <Λ'ί οϊ γ/ τρΰ7Γχί &<τψ.\κ Λ tcUjths Γι <flicu§i<rtoag «xpAstfa rlw μ^ίεΐιυ ημ£$χν &f&{* 
Ιο-Ημίξΐν»ι/ yivi&xt ιϊ τώο Λ ννκτκ α^ωμ ιο-^μίζίνωι/ θ~, ψ Ji%pfflgQ<J)>y όοίζονπ-,ό βίφά- 
νας τροπίΗδί κνκλ®• xzso τ& όζ/ζοντ®' τίμνίΐτχι αντν: , ωςη 7ΐ9 ολν κνκλν </ΙιμγΗμ$Μ« βδ 
μίξημν 7Κμ8*κΐ(<μ8Γ τμημχτχ χπί ς •£(/ αξίζαντχ Ιί^λχμΆούη^Λΐ,τχΛ Τθ vmo y*V+ 
\κ dt τϊ (Pixtfio-icos tcjjthS χκρλνΒα riuu μίyis(JJJ fatycw γ/ξό^ω yivi&w. &ξ&μ Itrv^f w «ί* 
~ϊ<Λ nffi, «μκτν,τίώ Λ νύχτα &ξ£μ ΙσΗμίξΐνϋ(/ flf ngu. ημκτν.ο Λ ιννμίζΐνσζ κνκλ®' ηρίθ* 2λ«0ΐ 
τίΜθίκνμ&Ιια<Λιχο73μ<Η'πχιχζ3ο , ι£> όςίζονης 1 «$τ£ ημικύκλιοι? p$MX®tp yi\t χχλχμζχνί- 
§3κι> Ημίκνκλιομ Jivzso yiiy. <ΡΐΗμΜ7ίχν^τ&κνκλντ>ντν<χιίσΗμ'ίγίχιγνοντν(ί* 0</ί 
χ&μ^ξίνος ip07TiHss κνκλ®•\ζ30Ί$ όξϊζονηζ ήμνίτνα ovras, SffTfcso μΐ&ίλχσνορτμίίμκ 
vsrfcjj yuy yivtvbou> -το <& μ&& xzso ytiy, « </C du/ictOtk? Ύ^ΐτμνμ«%(ύμ i\w tuniw τσχζχΤ^χ- 
yny ίχα ujui vscurray -f% κλιμχ -niy, «τ« vyiv^p ngct u& n& Sifivn τροπνά κνκλν . Jjg. tscw- 
'τοζ yty τ« ψχ^,χξ τμ»μχτχ 'ffivpomK&y xvxAeej/tGe «λλ«λ«ί&ί. Jlltiv «jmeu/ η μνρςκ 
ημίξίνΗ) ufk &§ι τη μiyίs^ι νυκηςινη, yg± k thxjfisn ημίξΐνη Λ j<rx 7w tAx^isH ννκτίξίνν . ο β/8 
(WTKfKnKSS κνκλ®' ολ©- \mo 'ny όξϊζοντΧ κς vrfiTOU* 

Fidc μiy^βovs 'ffi τσψτί 7^«λλ«λ«{/ κνκλωμ. 
Tuy Λ i^&fiySiiay ταγ/Ίί ^xTKuAay κνκλ^>•ην£μ μΧ* vic μιyί{}H \<$ ολ»{/ τϋ οϊκϊν 
t&itlai {ΛιχμΜα ik <ώτά, itvSy Λ τχ οάιτκ μι^ίύη μίτχπίπ[& -π§κ τχ κλίμχηχ, j<ga oii /xRi» 
μάζον&τ οι? Λ ίλκίΐονάΐτ οι κνχλΰΐ yivovTtU. οϊ μ& •$> ipomnBf κνκλνι j@tt ό ιο-«μίξΐνος ΐΰϋθ* 
2λΰυ tIw ohcnySU/liu icroi&ffi 50?? μί^ίβίατψ.οί Λ Κζκνα®ι μ^τχ-πίσ^αιτι \$\ τχ μι^ιβκ, i(ga oie 
μ$ί μάζονόΙχιΟΪ! Λ Ιλχ^ονΰ^• yivuVTOU.TUS (J$Jf ffi 7HS? χξ wrsy οικϋσι μβ&νύΐι• οϊ xfTiKSt κν 
xAsi yivovTCU, τ& $> τσόλν μίτί&ξοτ^ν epxtvoyStix, ou/xyiH t(efi •£>y x^TiKpy xt/xAsf/ vrj/ ttpx 
nfoy&voy τ Όξίζονης μ&ζονχ άβ μχλιςχ ytviJnu . *>Ϊ£ JC tn 7&s ocfKTty οϊκίσι yiviTou τη- 
τ\ ο difivos 7f>07TiHs5 κνκλ®' χξκΤίΗρζ .«fT6 csw /vo κνκλνδ \<$χςμΌσχεχ1&Ήλοις -ny ύίρινομ 
if>07iiK9y KVKKsy ngii Tty xfK7it®y>Kj μίοω eu/xhxGSy ixfiy.-nfos Λ ot& xpktihst^tss τίπνε 
Hffi 73? ύίΡ ινν τροπικζ κνκλ -s μπζονίζ οϊ άρχ«χ$» xvxAsj yiv οντοα. Tctfxi </lt ο^ιχώξατις πςος 
«ξκ^κ&μΜΗ,γΗΟμ&τσάλ$ςίβ^ϊφξυ(ρκμγίνίτ&Λ&^κΜΐ<9! χνχλ©~ tLL• τ£ΐ όςίζοντ>ί 
ΙπίχΗ TKJiy, Hg« «^«ffci^a Μτ&μνικ tHjj sfoqity τί Ηρο-μδ,ι&ί 7» (W7S plyi$K λχμ$ώ£ S Ρ Η Α Ε R Α. 239 

ccmunrurj(kfini^SolilirialistropicusJoIisreciprocationecontinet,finis$'efi:eiurdcni 
ad boream tcanfitus. Aequator diculusaequinoftia compleditur.Ekumalis tropicns fo 
lisadauftruprogreflimetacft.ctbiumaleeiusreciptocationem in fehabet.-Antarfticus 
circnlusaftra,qua: noftrum confpeflum fugiunt, detetminat.Itacg cum iis,qui primis 
aftrologiiErudimentisimbuendifunt, cettaemolumenta fuggetanr, meritoin fpha> 
ram conicdos, quisdubitetc 

DcoccuItationeSiemerfuKquidiftantium. 

Vertim ex memoratis quinq^requidiftantibus drculis,Ar3icus ianefupra tcrtam to 
tusexiftK.SoIfticialisaatttopicusbipertitoabhotizontefcinditur.-maioreciuspartefu 
praterramconfpicua:niinoLefubteroccLilta.Neqjtameniriomnirraftu,tubeueiimi/ 
literdrculushtcab horizontefecatLir.-fed pro dimarum uanetate,uariam fedionuexu* 
perantiam forritur:nsquoq3,qui propiusfeptentrionesagunt, inxquabiltus ab hoti* 
sontefcinditur:Necfinis,donecedloci uentum fit,ubitotusfupra terraemineat. Qui 
uero ad auftrum magis nergunr, iis profeflo per arqnabiliores paites ab horizome di=* 
uiditnr.-donecadplagam quandam uentum fit,nobiscerteauftralcm 3 inquatropicus 
abhorizonteperarquaspaites fecatur. Atin noftca habitatione,ita iblftitialisabhori* 
aonte frindirur, ut uninerfo cicculo pet oflo partes diffedo, quinq; fupra teiram appa* 
reant,tres fub terra Iateant.Sanead hocclima diiexiiTeftylum Aratus uidetuccum PnsB 
nomena confcribetetln quibus cum de folfticiali tcopico diffcdt.ita zil 
Hnius in odonisdifledi parnbus,aka 
Terrarum inuifuntquinqj,tres tma frequentant. 
Alterni dC Phoebi reditus celcbrantureodem. 

Exhacdiuifionefequiturmaximumdiemhoramm iequinoftialiumquindedm 
effc,nodem ueiO nouem . In Rhodio autem hocizoneita tropicusab horizontediri* 
mitur,ntcucirculusuniiierfus in οάοθέ quadcagintapartesfecetui:, undetrigintafe* 
ftiones fupra horizontem appareant, tinde uiginti fub terca lateanr , Ex qua dmifione 
fit,utapudRodios longiiTimusdieshocasiEquinofliales quatuordecim habeat,nox 
nouerrt,addiHshinc!ndefcmiflibusuniushora2fingulis. Acquatoruero circuluspec 
uniuerfum cerramm orbeniitaab horizontediuiditur, utfcmicirculuseiLisfuprater^ 
tani extec 3 femidrculus fub tcrra lmquatur.Q.uo fit, ut in hoc circulo aequinoflia fiatit. 
Brumalisautemrropicus eararioncab horrzonte interfeftus eft, utminotefediomV 
bus fupra terram habeatur,maiot fub terra.Inxquabilitas uero feftionum eandem in 
omnibus dimaribus uarietarem habet, quam etiam in folftidali tropico diximus: 
Sempecenim refpotidetes ex aduerfo ttopicocum fedtiones arquales inter fefunt . Eoqj 
fit,urmaximusdiesmaximaenoiti, &mirrimus diesminimjEnodisqualiscuadat. 
Antarfiicusautemdrailustotusfubhorizontelatet. 

De magnitudineaiquidiftantium. 

Scd exquinqj iam memoratis drculis, quorundam magnitudines per uniucrfum 
tertarum otbem eaedem fibi conftant, nonullorum pro climatibus mutantur, alns'qj 
maiores, aliis minores citcali euadunt . Tropici enim 8ί xquatorpates pectotum or* 
bem magnitudines fccuantrArftid magnitudineeuariat 3 cum alibi mafores, alibi mi* 
noresceniancur.Quippeiisquifeptencriones uecfusdegunt, maiores feptcntrionaks 
fiunt,cum polo magisinaltum fublatoarflicumcirculum,quihorizontaconringit, 
neceffe fitafliduemaiorem fiect . His uero qui magis etiam ad feprentriones uergunt, 
inrerdtim folftidalistfopicusin aidicumplaneabiL-fit^ueutduodrcul^feptentrio* 
nalis,tropicus'quecoeanr, pro undque habeantucAdeo ctim magis etiam adfe 
ptcntrioncsacccditucmaioresfolftiriali rropico feptentrionales redduntur.Necfinis 
doncccd ucntum fir, ubi polus fupra uerticem confpicitur, feptcntrionalis in hoti* 
zontts locum cedtt, eique intnundi rocatu coniungituc,xquatocis planemagni^ 

χ λ tudinc• 440 Π ί> Ο Κ Λ ΟΥ 

τμ 'κτνμφνΰι. 5ίΛ ww τρβς χύκλνϊ, v>y xgL7Wsy t&t rrvy io-np&fiVQy nfft riy epjfflvr», tUL• 
tu/rlw Ttthy £? Sfc<ny λκμβαύ/βμ. TsrxAiy c/£ τβΪ? 7JS>ef μ•ίθ•ΐ}μ&ς/.οω oiUiiriy, οι μ^ύ/ vjotei tCC- 
•π&νότ^οι yivovrcu, οι J£ «fxviKsi χνκλ$ι Ιλκο$ον<ίΙϊ. ns^ ifffyccs &i τις ^wp « ^oi ^ter^M- 
fSiiW «M^f κ&μ^ΜΗ^τΗ </lt ifoj/ » λί^<ϊ{Λί» vso rty ia-^igivcy, ψν•οι μίϋτ τσόλδΐ \Ζ2ο•£>\ιό~ 
e/fovTflf yivovjvu, ol Λ «ρ tixsi xvUtei jytS' ολβυ ou/cufivTOU. ωςτί cwti η$ τσγ/τί •πτΛ£«λλ« • 
λω{/ κύκλων τρ&ς tBctfzlk.iihTssyiviSfoiiTs- •η τροπικές δϊ *>f Ισημίξίνον- J^f.y^frk τ&{~ 
ΡΗμίΰία νχ ■^soAn^toy κ&$ολικδ>ς yiviihct cifuf w^Tt 7^βτλΛ.«λ»? 3 «Λ\ «f πξος τώ ήμίτ^κν 
cin.HVty w 7ΐΛ»0©* (ώτΒ{/ 'e«xs<&w.eVi ycef πνϋ νζΐζοντίς ψ οϊς τρβς μόνοι 7^άΜ.»λ9* ^lfeir 

«λ©' icpKrfvrvu τ& ogf(W(§^ji{9« τώ« itf <t$L*x χΰχλν τκ|ψ λχμβού/<1 ) ^1<{1"ζ$χ Λ oixg» 
cif, « Afc^of&is \oto τ¥/πόλα>ν,τρίτΗ Λ $ay οιχνσις jNssftg ηςμι^όν vstgoy «gsKff^&e,» wfc- 
crtyofoljeyAMit κ&ο rvy ισημίξίνον^ 

oSy ο vS' « τ«/ΐί -ί^ίΐ-^ντί 7^«λλ«λαΐί/ χνάλαψ « <ώτκ 7^« τακσ-φ &ί{/ . αλλ' y f&p 7» 
jifcS' «μα? cixsp&ifa, -τίξού^ς fi^ ονομάζίταά κξκτίΗύς? (Λ&τ^ος^,ο ύίξίνο} τροπικές, άτα ι <γη* 
μίξΐνός? ή ^ιμίξΐν'ος.τσ\μ•π}ος β%\ ο κντΧρκτίΗρς . νις Λ πςός tyxvy μκΤλ -oy «μώ{/ oix£o-iy,y$ 
νντοα 7Π>τί 7if«wff,o 3ίξΐνο! TpoTrtHsS' </2<Λίι^©- Λ, 6 «fdriHaS^ ifivs Λ, ο ίσκμϊ£ΐνοε> τί- 
'y«goof </ϊ,ό ώ/τκ§ίτιΚ8ς •ητίμ•πΙ©' ιΜ,όχβμίξΐνόί ip07riHSS^' ois ffi ο «ξκτιχο! «νίίλίί μπ 
ZayyiviTuU τ& ΰίξίνα tfQTtira-.KvkyL•^ τίύϋ ττβχίξΐιμ&νΐυ/ i«$iy xzjaffi&y* 

Ομοίωζ Λ ovtF ou Λωά^ϊ "ffivtyiTt 5^>αλλ«λ ay ^cvxAcoj/ <w WTeti&<riyi yi' •π£ άμϊν ο* 
f ivos rpOKWsS nyliteSiVvk cw7i7roo-ty χ^μ^ινόί ifom^si Kvdhai yivirou.c <fi 7^' Ik&vois it 
ξ tvos τροπίΗΛ! χναλ&,π^' »μψ yiviT&i^eipifivuS Tpo-fftHsS-ms Ji vao -roy ianpifivoy οίκν 
σι-,Ύη μ5ϋ> /lu»«i*a οι τρβ! χνίλει ύίξίνοι &<ri τραπιπνί, var «JJiiw yfy tHL• -mKfodhy itf ηλιον 
K&VTM.m&T^oskT&HhcS^KfactyHyyoiTtu/ Stftvcs μίί rfonihs!, οπ§ Αμϊμίο-Ημίξινόί. 
2ζ&μ%ξΐνίΐ Λ οι tPvo TpOTTinsi• <$νο•ο[ fy KtyoiTCcl/ kj mtdoAixus w?oi «πκσκν rlw οιίχμίνΐι» 
digivas rp07riKs: άνκλ©- \zsocfx&y } o iyyisx τ\ oiKfi<rites vzsK$x<ey. Jlinv «xiioun v>is xzsro go^ 
ρτημίρνον οικίο-ι βιρινο! "ψοπΐΗ$! yivvrtu Ο ί<Γ9μίξΐνΌί. τί'τί yxp vumii \$\ HSfWpny ymTCt» 
i Ηλιος. ισΗμίξίνοι^ xvntei ytvovnu ^' ffjjvis "srccvrulr οι τ^>άλλ«Λβί. ισνμί&ίχ ycfy cjflc TStut 
•ns && 5^>' ccoytf 1 Tffoivrdb• yit οι τ^άΛλ»λί>ι κύίλοι Αιχοτομίντιχι vsjo σ& όνίζο>τ>5• 

iHei <PiasKo~ituS "f&nry/rb 7%«λλ»λ<Β{/ KvUha>y. 
Ον'^αί<ΛιαΣκο•Άζΐχί«,π«7^Ηλιον -ms Ιιΰίλοΐζ oucai'nu</lic(y&Mis&ii(stS' ' αλ.Ιϋ'τ^οΙκζμί^ 
νΙια,κΤ^κ πξος «^ nsittcyfoccpHy •¥§? crQou^iiy (Piaigsrjf οντη ί.•? tsou/v>s μίσημ^ξίνν κνίίλον 
^ΙιχίξνμΜν βς μ$>Ή j?~ i otgUriHSshft^Tso^ovyQivKypaQiTVU&Trtyay ~$ξε.ό<Λ' οώτ°ς u&t 
Qicrfyct μύψ» oc» τ& fafivis n&nxy? Ktytrou. κπίχαν ~§f ί . ό Λ ισκμ^ξΐνόί αφ twrtftoy ffi Tf* 
ττιίωυ fj(l• , ο Λχ&μί^ινο! σροπιι®: «ν&λ<§>- «% τΰ αντκξίηκν κπ'ιχων ξξ% . ό Λ ώ/ηχψ 
KTIH9S «£# τ& τσόλν 'ffstffl Tsu(ky Λ j^»f ναι %gt. TtoMy ου iks «hrics (Ρικεκσ-ξς iws&iy iar 
Kfatihay alLvKAoi.k}i\ 01 n\$ottik$i otg ττ9 ισ-κμίξίνΰ sffl TSKviyUh^ct t^cwt/o) «•Jrosetffiy 
vysfftfi.oi </£ τροπικέ* wUhoi Kjp τ^ί κξκτικ&ν ov τ(α/ οώτίώ \χνο~ι <Ai<xsec<rty jj£7 πώ/τνκ wit 
iQt{ovTtes,K?ii οι μ& tA«wo{/j οι Λ Tfhiioy J^iisoco-iy. ομοίως Λ οι «f Utwsi &# τ$ TsOAtay oj 
tIw ίο -bxj inroscctriy ίχζαη ffl tbcw iyLh^xec, κλίν' οι μΆ/ ίλ«τ}ω, oi'j Tfkua . n&TKjgiqov) y$Jf 
foi πχσ -ou cu a-cpixigou, 7ifos "ny ψ τη ί?λ«Λ cQ /ίζοντκ. 

ntei Ηύλνς uy ΙίϋΊιλαιν* 
Δια "ffi/Tsohtoy ο^'ί βσι ίνίλοι \SBOTtve>y xohvfot trQiGtyog&iySboi, οις <τνμβίβΗίγ/ ν- 
5γο -ffiiAtw fs^ufifiSiy τ«ς τβ κ6ο~μν wOAsf tyey- >»Λ»ροι Λ (ttla.HT()u,e/J$ το μί^κ τινά «- 
(ΙιύξΗτκ cdrTvyytviJfoci. οι μ& yoif λοιποί κνίίλοι r^JTlw^^ispoefifiy τ£> κίο-μν όλοι βιωςίν- 
VMfffi Λ HsAzguy KvltAay μ^ τινά h% khaff/TtCTK cejp τ® ώ/τ«ξίτιι®ν vso Toy όςίζον- 
τκ «%λαμ£χν'ομ5ΐΛΚ.γζάφοντΜ3 ούν>ι οι κνίίλοι c/jgi τψ τροπιί^ν <Γ»/*βω{/, jtga β? μφη λ , 
tQe οΊιοαξζοΓΐ rey Jjsn μια-ωμ -fft ζκο*ί»μ wdhoy. . Ptei ζαχΛικϋ χνίλν. 

Aofos J\a <#j ίνίλος,ό τψΊΒ fartiuy.ouiTcs Λ IxTpieSy Lyd^oty •π^αΆ»λ^ <ru/JisH&yr 9 

uyot S Ρ Η Α Ε R Α * *4» 

cudine : fitq^ut tces circulijfeptentcionalis, aequacor, θί hoiizon eundem fitum pofi* 
tumqji obtineant.Rutfusaiuemiis, quiadauftrum habiranr, polihumiliores fiunr> 
fepcentrioiiales ueto cicculi mtnores : finis autem decrementieftlocns ad auftrumno* 
bis fitus fub iequatore,in quo poli fub horizontehabenturjeptentrionalesautem cic* 
cuIiprorfuscuanuere.Iracxquinq;3Equidiftannbustrcsdeniqifuperant 3 nempecnm 
aequatocetropiciduo.Ncqueenimobcaquie diftafunt, quinqueperpecuosiequidi/ 
ftantcsexiftimandum, fedptonoftiahabitationenumerumeorum exiftere.-Quippe 
quibufdam in horizontibus tresduntaxat xquidiftantes inuenias.Sunt fane & fupta 
cercam habicaciones,quarum prima cft,in qua folftitialis circulus hoiizonra cotingit, 
8i pto arilico plane habecur.Secunda, quam fub polo appellant : Tettiajde qua pau? 
loanteretuhmuSj quam fub xquatocenpminant. 

Deordinexquidiftantium. 

Quo circanecordoquinqjsqiuftantium circulorum ideroapudomneseft:Sedin 
noftrotraftLJ primumfane feptentrionalem dixeris, fecundum folftitialem , terrium 
a:quatorem,quartum brumalem, quintu antarfticum . Atiis, qui propiusquam nos 
feprenctionesincolunr,primus interdum folfticialistropicus numetatur,iecundus fe* 
ptentnonaliSjtertiusxquato^qiiarciisanrarflicus^uintusbcumaliscircuius.Cunaig 
feptenmonalis folftitiali capacioreuadit,necefleeft memoratum ordinem fetuari. 

Depoteftatearquidiftantium. 

Iam ueronecpoteihteseoi:uiidema:quidiftantium exdem. Nam qui nobisfolfti 
rialiscirculushabecur,Antipodibuscerrebi:umalis efficicutrcontraqui illis folftitialis 
eft,nobis brumalis redditur.Sed qui fub a?quarore degunr, iis uniuei.fi trescirculi ui* 
dbus plane folftitiales funt,urpote fab ipfam folis orbitamincolentibus.Q.uanquam 
fi ad fe inuicem conferantur,qut nobis pro a?quatore ftatuitur, folftitialis uicem obti^ 
net:Ambo uero tLOpici pro biumalibus ceiifenrur . Nanqj is demnm natura iblftitiV 
iis ckculus, perpetuaqj'rationc in toto teccarum otbedici poteft, qui pcoxime habita* 
tionem habetur.Cluo fir,uriis,qui fubaequatoreaguntjaequatonpfepiO folftitialifta* 
cuatur,utpotein quo fol fupra uerticem agicur.-pro aquatotibusautem omnesa:quidi 
ftant:scirculi,uelutpera?quas paites ab horizontediffedi. 

Deinterualloajquidiftamium. 

Scd nec interualla cuculom in toto orbea fe in uicem ftata funt;Vem pro fphxraru 
defcriptjonead huncmodum difpenfari foIent.Diuifoin fexagintapartes meridiano 
quouiscirculOjfcprcntrionalisciixulusapoIofexagefirnampartiufexinteLuallodefcri 
bitur.Idem in alteiam parrem a folftitiali circulo fexagefimaru partiuquinqjinteruallo 
notatur.Aequatorabutroqjtcopicorufexagciimisquaternis diftat.Brumaliscicculus 
ab Antarftico fexagefimis quinqj.Antarfticus a polo fexagefimis fex.Neqj tamen in o* 
mni plaga urbe ueeandem intercapedinem incer fc feruar.Sed tropici abxquatore pa* 
cem in omniindinationediftanciam uendicant.-Iidetnaikab ardicis non paiem pec 
omues horizontas, fed alibi minorem,alibi maiorem.Itadetnum 8C arftici a polis πδ 
paretninquauisinclinationediftanriamfecuantjfedalibimaioremalibiminoce ha* 
bencSphxcx camen omnes ad Gcxcix horizonta defccibuncur. 

DeColuris. 

Su nt SC pec polos dufti cicculi quos uonn ulli colucos uocant. Iis accidit,uc in anv 
bitusfuosmundi polosrecipianr.CoIuriautedifttfunt,quod pattesaliquasin femi* 
ntmetonfpedas habent. Reliqui enim circuli ia mundi ciccumaflu integri cetnun* 
tur:Sed colurorum partes qua?piam,qua: uidelicet ab atdico fub horizonte latent, cec 
ninonpo(tunc.Sig(iancucaucetnticicculipeLtLOpicapunda,diuiduntqj'pecduasx> 
quaspartescicciilum.qiii^eL-mediafignifedducitur» 
y Defignifero. 

Obliquus citculus iseft,qiiiduodecimfignaconciiiet 3 extdbus ^qnidiftantibus 

χ j citculus &4* Π Ρ Ο Κ Λ QY» . 

oty ύ (jSuf •τ> τΑχτο: xQo&fay T&yvmi τ& ζΰχΑιχκΰ χνχλν,ό Λ Jjg, μία-ωμ -ffi! ^ox/imy »φλ<£» 
ττα.ον-πε Ji i^h^vttajbjo JtVKhosyi<ray kj ■&§x>&HAa>y 1 'i£i μ& iigtv» τψοπιιά »j?7 τίώ τΛ ' 
H£gxiVs νίξάτών μοίξ χν,τΘ </£χ&μίξΐν£ τροπικά ffl τίώ *73ΐ cuyOKtyOsTCg 7ίξ>ιί)τίω μοϊςχν. τ* 
<& τ»Λ«/τ©* τ# &<Ακνώ κνχλν <fla μοίρα*. <u,As|:ff c/£ KixAHTCU q faflixH&S χνχΛ©-, <φζ τϋ 

bgifay </S <3& xv&A©* ό Λββι'Ιαρ «i«V τβ,τι φ«νίρβ(/ Hfl« ^ ά^οοΊ? μφ'©•' *rf> κίο-μν, ΚΟΚ 
ι/Ιιχρτομ^ τύιι ολίω <τ<ροΰγκν τ& Η90-μν> 8>ς{ί ημιο -Qxifioy f\ \zst§ ySy α^λχμζιιΰ /i^xt, πμι- 
trcpca&oy Λ \nsn yiiy.&Q-i «$ oe /^οντΛ* <Njo>ug fi\ ό Μ&Η•πα,Ϊ7$>& 5 ο λό^φ itaf »75?.«ίόδ« 
•ot? ftRi' οώ #£jy oyL\my ό vsat 7*1 «μίτιφ«ί o-i-iag "r&iyfixQoySL»/©' ffl Toy χ%τ$μχ1ιο'μηί τ? 
ig«<riO>!,ms ου μ&ζονχ τ^ <Λι«μντρο^\^ scaAiau t/it<%ihia>y.o Λλόγφ Sito§h£>g ο&ίζωμ #&f> 
α μ'ί^ι J ffi K7sKcu/ay ογχο -itog Ksfyfay <rQxi?xg <AiHK.Sy^ <Λιχν&μ&\! v>y dtey Ηρο-μομ.νιβΐ ' 
•zsxQey <βχύξ cwj& isohiy owiTOglfeioQjiZoayixT&xTf&g ρ\ί^χ&ν<τψ jfi^oy ii&> secrtiw'rt-> 
TfXHpeitfg ο tuiTBg OQ/i&y ΛχμΛύβ, «f τί jcj ik μίγίίΐΰ "ffit Wif6)y y νφ. το κλιμκ,πφ. ταά /Tt/t, 
iit <ρχι90μ!ϋ/κ, τχ <ώτά J^ixy&uay^rsh&ovwy Λ sxjltooy ywoySJmy ffl tfw ^xfkayHy ri cj- 
XHo~i<ei, tTty&OQL&y ytviTvuffl -το κλίμχ JlixQ({p'ooy> nginsrcu/TX τχ acuvoySb/x μντχτα- ' 
•njei. d l, '&y&i<r>iyi τίώ Jr§x?ikxyHy woiKHawgrlwfcmifTVTipxHSioivg s-«e/Zi»?> <Λιχλχμ$οό" 
ViSroci <ffl τίώ i&g «§«•Λ(/ μίϋτημΒζύα/η nrx§oJby.7°ig μ& ffiwL&T& aut& ^xT^hXts e»'xs- 
aiy cbjp pvf <»{/ sxJlwy χ&χζχζσ•ψ, ό μ$1/ cfifay <fa (Λικ<$οζ&; r> Λ κλίμκ •η οώ&,χ&ί iscw- 
τχ τχ <ρχίνόμψχ ^χττλίισιχ. «t μΛί τρι κςχάι kj τίλΛικι xe. "ffi faifuy ov^ αμχ παν ψ \Gv 
νκι 7ΒΪ? uS? <tjJ) ώιτ& ^«ΛλΑλ» οιχχοΊ. iffl 0% τ\ 7&S Y>y Koyov χκξ ίβακλ/,χμα τα ειγμιοΰαν 
urafoJhyyivt&xi *g& cmiovvy μί^Όζ τ& HSWv^TKTrivffet j(g« ό αξίζων ΐ(ρα το iyUA^x ngis 
itkutk τχ <$<κιν'ομψχ <Αι<χφοζχ.ού nscTX^xcpiTxa^ ogi&y ψ ττΰς σι$οΰ.ξ xts <ΛΙ «ιτϊοω r>i#v~ 
•jhu.om ol μί& λίτττί xvitAsi τσού/ταΙτ,^ίξομΆϊηί τβ x.vk\ts «π tu/xvh&y i&i τίώ </Ινο•ψ,σ , νμ- 
Trffe/spupovroa ks« cthyoi τ» τ& Kso -μζ xiv«crs,5 Λ h$my %!h φνσβ «κΐνη-ης, τίω οώτΐιν τχξψ 
tAitxepvhXT]a>y(^^cw7is.itotw)tstriyfix<povTaoi ofifaJfo<p7i£gcr<pxlfxte,9t>i(poySii(Juyc(a 
iHy <rttufcuiuvijv cu/ Tty όξίζοντχ Kiva&sou>& ffl }($>ξ vcpny τη-η. yiviaft, ανφ <fSiy «J\wXT>y ^ 
«λλότ^ιβί/ -f σ^οαξίκν Aoys.yssrb μλίιοι y% ^ <r<patfmHS Qhkhs η τ" ορίζοντος Qi<ri$ KSc[xvoarf» 

Ρ%&-?&μίθ•νμβ&νΰνκνκλωμ. 

Μίθ•$μ§γΐνος «/'t 6% χνχλίί ,o e^gc 7$? mJl Ηρμν nsOhmy γφ. f& yfi ΐφξνφβμ σκμ&ν \ΡΚφομ£ 
vos κνπΛ®"Λ4 βν 'fli /Όμψ©' 6 «λ*@- τχ μ%(& "ffii ύμίξ^ χφ τχ μιΟχ τ$ vvKiay τιτ^τοα» 
9φ£ι ovy>s </!ί Jihj/ ο κύκλε! χκίνΗΤϋ! ψΤ^Ήίο-μαι, ΐ{φ. τίώ οώτίώ Ttcfiy </lixcpvhxosaiy ψ οΛ?ι 
τη τΰ Η9<τμχ trf&iSfocpH. ον y&T«y£X$vnitL Λ ούτΒί ό χνχλ®' ψ τας ΗατχεκςιζομΜχα <τφ«β 
ξ xtStd}& "^ HS& &xiV»5oj «f ,nga μη^ιμίχν uu^ift^iSSou μίτκ<ά}αο•φ. κΤλά t&S /^ τίαι aiS«- 
irjj/ ^io^oy δ«ν ?«Λ» J>uthi&ivt Ό (ώτοι μιο-Ημ'ζ&.νοζ Jltxy&ia.i&g Λ τία/ψ τ£> Aoyia αχρ/* 
β&κν-,αμχ •?£ τίώ r n§i<r«jit yiviobcu Ortcgocfhvjl ττ^Γ κνχν>λην- » w^f «/'νσ*^'' 11 ^©" ynftTrtK 
μίο~Ημβ&ν'οζ.Η&τχμ$Μ yotf ττ&ί «ξκτρμ κφ\ μιο•«μίϊξίκν nroJgo&y, ksu/ μιτχξϋ μυξίοιε*!- 
<Λιοι χπάξ χοοο -iy, cth&s μλίβ μί<τιιμ§ξ ιν Ό: . κχτχ Λ τ(α> χπκνχτ>λΗς «fo? <Ν/σιμ τσχξΟιΛοίτ» 
tPitxQofcu μίο-Ημξοιν&ι/. 

Via yxhxKkHX κνκλη » 
Λόξος <Λί ^ϊ xvxA©* Mgi ο τ& yxhxKT>g. ovv>g μ%ί oaL μ&ζονί wA«Te AtAoJeTta τα ipi 
7Γΐκω κύκλω, crtwisxitt Λίκ Λρ «^Vi«tpi<ef vvpifoe</l£g, (ύ tsty $r τ» κάο-μω μόν®' uiufHTfg* 
ϋν%$>ξΐςχ£&ώτΰτο7ΐλχ^,«7&χήβ]μΜτίνχμ6γΗ7ΐλχΊν 

ξ&'.^ίΗν XCT3XV ytTttlg Tthasat artpxigutg 6υΛ K&Tttygxfyvm ο τΰ yxhcacm «νχΛ©*. esr 
Λ vfft ovr>g •ϊ&μτφίς<αν KVKhuy^iyisot yfy γ/ acpcu§ous htyovrtu κνκλΒί,οί rr> ttvv> κψτροψ. 
ίχοντοΊτ 7Η<τ<$χΙςα*€ίσι Λμ^κοι κύκλοι ίτ^ιχ,ίο-Ημ^ινοζ,ξωίΑίχΚΰ!, & ojfa μίο -Qry 7^C«- 
«Λ{(ϋ{/,έ <φ, •$£ τσόλορρ,ό K&S-' ii&sfur οίκηο -iy hgifay -,ο μ%<ΓΗμ£ζΐνο!,Ό τ& yxhaKipg. 

Η τ»? σνμπκο•»! uui<fcwe« <τφ«£οβΛ»ί νβκξχουατχ, fluufHTXU «f $5«κ ττγ/τί .Sj/ Λ«» S Ρ Η Α Ε R Α . ■ *4* 

circufusconftansrquotum duo latitudinem figniferi determinant, tfnus pet tticdia 
(igna duftus uocatutrhic adeo duos parcs 3C aequidiftantes ckculos attingir , folftitia/ 
lem in prima Cancci parte, brumalem in Capcicorni ptincipio.Latitudo figniferi con 
tinet par/es duodecim» Diftus efl autem hic cucu lu s obliqu u s, quod xquidiftan ces ad 
insquales angulos incerfecet. 

De horizonte. 
Horizon ucro circuluseft, qui confpedam mundi partem ab inconfpefta dirimir.. 
Itaq; in duas partes uniuerfam fphaeram fccat,ut alterum hemifphajrium fupra terratn, 
alterfi fubterrarelinquac.Eftuero horizon duplcx, alterqm fenfu ufurpatur, alterqui 
fola rationepercipiiur. Ergo fenfilis horizon eft, qut a noftro uifu in termino uiiionis 
circumfctibitur.Hicadeo noamplmsduum niilium ftadiorum demetientem habct. 
Qui autem rationepetcipituc,ad fixacum ftellarum iphazram pertiner.mundumcgto:* 
tum in duo fecat.Ncc uero peromncm tradum ucbem ueidem horizon eft;Sed fenfit 
idem quadringentis fere ftadiis manet.Q.uo ficutdterum longitudo.&clima, S£ ap* 
parentia: omneseaedem fibi conftent: Audo uero ftadiorum numero , pro habitarios= 
nisdiuerficateHotizon,Oima 5 omnesdeni9appaientia!mutanttir.Coueiiittamen, 
uthabitationis ultra quadringenta ftadia m utationem ad auftrum boteam ue accipia 
mus.SiquidcmquieundemaequidiftantemincolLintjinquamlibetmagno ftadioru 
numeco horizonta quidemdiuerfum habent,clima uetoidem , &apparctiasomnes 
fimiles.Dierumtamenexitusinitiaqfhauquaquam iisquieundemacquidiftante ha? 
bitanceodem tempocis momento cuenient. Verum fi exadae rationis examini ftare ne 
limus,pro quolibetpunflo,in quauis otbis parte mutati ficus Hotizon 3 Clima, &ap* 
parenria;omneseuariant.Horizonueroearationein fpharrarum defcriptionem non 
adhibetur,quod reliqui circult omnes ab omi ad occafum circumafto mundo una ta 
piuntur 5 Horizon fuaptenatura quietem amat,eodem fempccfeiuato fitu . Si ita hori=* 
zon in rphxrasadderetur,circiimaftis us,etia cnm moueri,&nonunquam (lipra uer/ 
ticem c(Teaccidecet.Id quod certetum captum omncm fuperar, tum ifylixtx rationc 
abhorrec. Verum non incommodciicus eitis abalueo,in quo fphxra reuoluitur, 
intelligi folet» 

De meridianis circulis. 
Mctidian us circulus cft.qui per m undi polos δί pundum quod nobis fupfa oerri* 
cem eminer,ducitut.In quem cum fol incidit.medios dies,mediasqjf noftes efficit.Hic 
ctiamcirculus^tnmotusinmundoeftjiinoeodem^in rotamundiuerrigineferuato 

i)oGta.Necinfpha:ris 5 quiaftasinfigniutur,adfcribituc,qiiod&immotusfit, &nuli 
am mutatione tecipiat.Scd Cquod fenfu ufurpaii poffir) iceccntis fere ftadiis idem me* 
tidianus manet.Rationis tamen fcru pulofiore indaginead qucmuis greffum, qui or^ 
tum uerfus occafuimie dirigicur, nouus meridianus notatuc. Ad anfttum enim bo* 
teamuequanmuis pLOgrediare,etiam ii decem miiium ftadiorum mtetuallum intet* 
fic,idem meridianus feruatuc.cum ab oitu ad occafnm itur,mutatur. 

Deladeocirculo. 
Obliquusetiam eft&ladeusckculusrHicitaq? f»pi'atropicosobliqnatus cernitnr. 
Conilaf aurem ex tenui nebulofafubftantia: Vnuscertccaleftium circulorum confpi 
cuus.nec ccrta latitudine definitus,fed aliqua fui partelatiore,aliqua anguftiore : Q.110 
minusequidein plerar^fphxcasadfcribiiolec.Eftaucunusenameromaximorucir^ 
culocum.quippecum maximi ctrculi in fphseiis dicantur,quibusidem cenrrum cutn 
fphxra efhSunt poiro maxitni circuli feptem: Aequator, Signifer, qui pec media figna 
dudiuc,quipecpolosdudtur,cuiuf9habitanonisHoctzon,Mendianus,Lafieus T 

Dequinqjzonis. 
Tottus tmx fuperficies fphgcica eft,6c diuiditin zonas quinqj.Ex quibus du£ futit,' 

χ 4 quie Ζ44-. Ρ Ρ Ο Κ Α Ο Υ 

μ5ύ/ KC7rf&. cira Ότ'ολ-ΰ! .νη^αττΚτα £κ&ρ$#αι pi τ& Ηλίν ^ofeiHStrvl-vyt&utu Tdyortf, & 
αοίκκτΊ cfjcf, ■£> ψύχ©* &<ημ.κφθξί[ον7? Λ χ&ο τψ k£kLL<S\i 7ifcg ciu wohvs. ou <fi TZTuy ίξΰς. 
συμμίτρω! μ%* K&ySb/cu. ττξάς τίώ τ£> ηλίν -αηΧξοΛν^νκΡΧΤϋΐ ^λίνιτα. χψΰξίξοντοα <ίΐ οίι- 
wu ΧΖ30 -ί$ψτΰ Hso -μω «ξίτηκωμ H9« τροπικών κύ(ιλα>ν,μίτχξύ K&ySj/cu eunwy-kj Asijr«> 
μΐοΉ T^f T^p&Pnykiay Η&ί&ΜΗ <Λ\π οάιτίω tIw ttJI uhiTs τσάξθΛμ,<Αιχκϊίο(νμΆύΗ ΉΖλ&τ&ι* 
^ΙιχοτομϋτΛί ί/ 1 ' αυτή \ζβο 'τ&ψΤΗγη ιαΉμίξίνϋ KVlthv,og k&tcu \ζβο Tty ψΐφ Η9<τμω ισημι 
Pivoy κνίλομ . •?& <fi όΰκρχταρ <Λϋο ^osvwy } η \ζζό 4& ψ τη Hff&foxg οϊχ$υμ&#Η Η#τικϋ£τνα 
ρνμβ'ίβΗχψ, ίΐίλ μ$Μ -π μάκΰ! OV&saiiftlsX 7F& Jtvngt. μνξΐάοΊκί Sftc/Wp, £«Λ Λν> ϊίλά- 
ί<&• &g Vftisx το Ημισυ. 

Ρίύ- "ffinffTisHf lyySulaiy fatPiaiy. 

Τα jcjmsxf ι yykix £ά<Λιχ </Wg ατχι β? μ^>Ή τρία, χ μ& yoty xuTSy ά$» ιΰ ζοχΛιχκα ίν- 

χΚν kttout ) x&b!iyiTcu&Q£&x i K<Pi'j&>Qcyo£'4\li?cu. νότιχ.τχμΜτοΰυ ίι&ΐ τ& '(axPixks κν- 

κλ,νίίύμίϋτχι&ιτχ ι£$ο4ιχ 3 ωυ TXg ο^ομχο -ixg 7r&&PHHpySLvyxfaoig.Kj ψ tpis Ίζ fafliotg, 

nrivtg ks£$Ar Jjcf, τχζ\τί οώτιϊ: yivoySLvxs ω^σΗμχσίχς^κ/Ι^ 7i£9o-Hyopixg ηξιωμϋνοι &&ijii 

ώμΆγϊ itBi tS t«up Vyii& i& vktts «ιπδ* K&y3f>oi «stf Λ•, v>y κξίθμοϊ t/, K&hzvreu ττΛ&α/- 

«Λ&-,ο» Λ uSl Ί& SvkpxvvtS Totufx ίαμβοι ccsfcg ϊν,νφ κςιίΐμομ kj cujtdi ϊ jK^Asct&c vxt/idlr- 

o<fi 7ifOHyvp%Jf&' T^fnro^lSy i&AiAvp&y asHp,7tfoGxyop<ib'iTcu τιρόπτίί.οί J£ ψ %Γ ι&ρκί 

νού vtiJiAse^Za avsf oifi ΙοίΗΰΤύΤτ,χαλννταί Qxtvh.oi Λ πλΗθ -ioy cth-ms o*vq ccsrif dlr κ&μΟχοι, 

croi 7TgoGzy0pa\jovTXt ,ΌΛψΤΗ κ£ρΑι& t& λϊβΐ'τ©' ka\Bf)%- λαμπρό? xshp (μωννμος %Γ 

τάπο? ίφον (ίαται^ χαζο^ίχ λ!ίοντ& iigoQxyopSuvraL•, xzso ο^'ί nvuy ϋ>χσιλισκ9ζ κχλ&τχ*, 

«η Jltixoriy οί τι4§ι -rey τόπον csvpy γ^όμΆΛ0ΐ,βχ<ηλΐΗ9ν ^X^y y> yyiiQhioy. οΛψ kLpa τη χ- 

ξιςίξΛχ&Οί τί •π§ύψΰ U&yJlj/®' λχμ7ίςος xshp,sx%vs 7ifoo-xyof<i\ji-T?.o Λ τ^>« tIw J^ijuu/ τ* 

τπ^ψΰ "nftyvyx ί&μΆΜ©' xsi&LcrHBS-, ΤΓξοτψυγιΤΗζ ονομχ{ίτ«ί.οί Λ γ/ xLpcc τη </Ιίξιχχ&& 

inG> υφοχον riosxfilr χείξόΤτ } κ»^π9 κ&λίντχι. οί Λ «# -ffiispcaaoy μίξων τψ ijftvuiy ffl το 

\ξΐϊς ίάμ5ύ/οι χ^ξίζ^λινοι •πξθ&γορ&οντ&ι.&σι ΛψμΧϊ τα νοτίω λίνω xsipw θ ψ j τω έβ- 

ga» λίνα» ϊ.ΌΛψ κκξφ fejJ /λίνΛ» ί&μψ©* λχμ-^ο: xshp, (rtw</lt^oy •nfoaxyopaVvrxt. jSo- 

| l&x <flt Ifhv, oQc τ& ίίβϋ facftoiy κνίλν πξος &pinss U&txi. Wi Λ τΧσΊι. η μ^χλΐ) xpkTCi-a 

μικξχ,φκΐίων ο ο^3- SF 'χρκταν,χζκτοφνλχξ,ε'ίφκνί&,Υφονχσίν,οφ αχοξ^ις, λνξχ> όρνις, 

ΰϊςοζιΧίτρί } ο4ίλφΐ!,•7[ξ'θτόμΗ'ί'7Γ7τν,Η£ί8 : ' ΐτπτχρχον'ίτπτος, (ίΐ)φίνς 3 \9•ο^ΐίπ&χ,ο^^>ομί<Λχ, 

•τφ afcvffj Hvio^os^iKriiuTiy. <ώ β vsipoy xsifiSHgiyy&vos ^saso ΚχΤλιμάχν jQtg4W««f ττλακαμοζ* 

•srxMy Λ kj ψτννιε xstpa rivls,icftxs ίχνη 7cgoo-Hyopixs J\cf. τ«ζ ο?<9^ίγάςΙπ αώτοις yiv» 

μΜχζυχΛο-Ημχσιχζ.ομΪΜγΧ] xyx ^iGy -f& arUiKSy τ& Χξίτ>θΰλχκΰς(ίάμψος\'7ήο•>)μαΧ' 

SHiiXfltiisPOg ονομαζίΤΜ.ο Λ •π§χ tIw hvfxv κ&μψος λχμ•πξ>ο: χςΗζ,ομωνύμαιζ ohooh^ ζω- 

tft<w Kvpx 7if oarxyopSdvrxi >οϊ<ίίψ χς ι$ίγ χ xk^ccj^pj. τ& τφζηίΰζ ί&μγ/οι xstPicyopyoviot 

HghisvTKt.oi Λ ψ xIlpx τη (/lijix)(<H&. ι& "ntyawg ί&μψοι xsifio-Ksi πυκνοί <& μικςοι, aV τ\ 

«ΡπΙΐΜ KgTtesKpi^ovTXt. ο Λ ψ%$ οΜανύμω ωμαα τζΡ ηνιοχα κάμψοζ λ χμπςοζ xshp , χϊί πξο- 

QcyoPoViTXt.ol Λ ψ χκξχ τη οώτΗχ&&ι xsiPio-K$i (PvOjtPKpoi η&λζνται.νότιχ <Al %$sy oGc τ• 

¥ ζω<Λίβ{/ κνίλν πςο! μίο-πμβρ icu/ xetTXtXsij τΧοΊύ,ωΡίων, 7if oiv«f,A«y&)<Jf,eyya),vc^=of, 

ίρχτΗζ,ΗΰΡχξ,κγ/τοΐυροί,βιΐξίομ ο χρατβ ο ίγιτχυροζ, βυξ&λόχος cv χςχτά Ό ίγ>τοωροζ,ύνμιχ 

τΉξίον,ν'οτιοζ ιχβΰί, (υϊν>ε, ΐκΛας το fcfc ιΰ veQ°o)(os. ταοτχμοζ Ό τ& ώζίωνοζ,νάτιβς sufewos, 

ναό 7tvay zpsu/io-yss •7^oσ■χyofo y bΌμψoς 3 κHfϋκιoy txt& Ι-ππχρχου.τσκλφ Λ ycjii ψ tstois η 

ytf «stptf ijixs ίχνατι 7T§>oo-Hyofixs.o μ& γ^>ψτΰ πξβηύωη uv λχμ7Γξ>ος xsHPiTifoLvay χα- 

λβτ«.ο Λψ7& εόμχτι τϋ> Uuuoi λχμπςοζ xshp^s ΛίΗ^ίτήτΧο-ψ "ffi κιχι/μχταμ ποι&ν, 

ομώνυμους άλατα {ωοΊία, κνωμ irftcrxyofoMviXL. οα%ψ χΐίξω %Γ τΒΗ<Λχλία> ?i xpyis χάμί- 

νος λχμπξοζ ccskp-, ixvwfiog ανομχζντΧΛ» ovr>g £ΐΛ# $/ ξά<Λω μόλίί ίί «f wmg %hy, « τσοώτίλκζ 

κφ v"4-u?iS>y τόπωμ όξκ^.ψ χλίξχνφβχ Λ 6% 7τ«#τ6λΛ>ί xQxuig .jfiotcyffi τ'%τΚΡ7ου μ% 

fOg{urfnkx7UOPt{oV705piTiU>flO~llMog<$XlViTXt. S Ρ Η Α Ε R Α. Η* 

qu*circapolosdefcdbfitur:frigid^difl*,quodmaxime.lbfuhtw^foh'sorbita:Eedem 
obfngorisiniuriampammhabirac^.Determinanuu-autpolos uei-fus ardicis circulis. 
Qax ueio poft has deinceps habentur,quod mediocriter ad prattcreuotem lolem fuiil 
fitiE,tempecatiBappellantur.babent9 incGeloltmites3rflicos,tcopicosq}'circulos 3 qui/ 
businteriacent. Reliqua, quanntetmernoratasquatuormedium locunuenet, qnod 
fub ipfo folis ttanfitd iacet,torrida nuncupatur.a tecreftii aequatore ia duas partes diiij* 
fe.-Is porro fub mudi arquatore porngituc.Sed ex temperatis alceta a noftri otbis homu 
liibnsincolituc,ipfalongaptOpecentutTimihbiJsiladiOLum ; latafercdimid!0. 

De fign is coekfti b u s. 
Signa italisinfignitadiuiduuinn paites tres: Quxda > liirrt iti fignifero lofafaiunfc 
quredam feptcntrionalia uocantur,qiisdamaufttiiia.Q.usit3($iil figniferofitafunr, 
duodecim animalia funt, quorunomenclaturasalibi diximus. In iisduodecim ΆΦ 
ixquxdam funt,qu£eob quafdam quas referutnotas, proptiasappellatiaiiesmcruc* 
cunt.Siquidemfexnumero 3 qu£einrauridorfo u!YLMicur 3 Pleiadesnominatui:.Q.iiin* 
queuerOjquafincapitetauriceinunturjHyadtsdicuiUur.Stellauero^quajpcdesgcmi 
norum pra?cedit,Propusquaft pra>pes uocatut.Q.ua? uero Γη Cancco nubeculam rcfc* 
runt,Pra:fcpeuocant.Atdua:qua?iuxt3Pra!fepccollocat£erunt,Afellidicuntiir.Pra;ni 
tensautemfydus,quodincordeleonisnotatur,fimili cumioconomiileleoniscordi 
citut,a nonnullis regia ftella,quod qui fubea nafcuntur, regiam naciuitatem fintna* 
di.Sed quxin uitginis fumma finiftra manu haeter, folgida fane ftdla,fpicam nomi> 
nanc.Scellulaueroquxiuxcauiigiuisdextramalam figitur,Protrigeresdiatuc.Atqua* 
tuorftellac,quaiin futnma Aquadidextrauifontur,VrniEiiomenbabent.Q.ua:ueroa 
pifciumcaudaiparribusfitaedeincepsfunt, grecelini,Iatina;liue£E, ucl, utqmbnfdam 
placet,Iiiieolaenuncupatur.Suntitaq3inauftnnal(neaii:cllafaou€m 3 in feptenmona* 
liquinq}.SedpraifuIgensfydus,quodin fumma linea confpicitur,gra?ce lyndefmos, 
latinenodusnuncupatur.Septentnonaltafunt,qua:ainq3adfcptentrionem figniferi 
fitumhabent:Suntauchaec.Vrfamaior,Vrfaminor 3 Draco quiiuterVrfaslocatut.Ai 
ftophyIax J Corona,Engonafin,SerpentatJus,Serpens 5 Lyra 3 Ao]s 5 Sagitta j Aquil3,Deli' 
phinus,Protomc hippi,hoceftpriorequi portio>iuxta Hipparchum equus,Cepheus, 
Cafiopcia,Andromcd3,Perreus,Auriga, Deltoton,Etqui poftea aCallimacho m aftra 
relatuseft, Berenicescrinis.In iisMrfiisftcllsqiiardam, obnotas quafdam intcgras, 
quasin fecontinentpropriasappellationesfuncfortitx.Nam infignefydus, quod fue 
pramediaArdophylaciscrura iacct, Arfluras appellatur. Claraatitemftella, quaHu* 
xtaLyram pofita eli,totius figni nomincLyradicttur.Q.ux uero in Perfei fumma fini" 
ftca fpeflantuc,Gorgon?nomen habent:Sed qudrin lummaciusdextra notantur,ftd 
lulai certecrcbraeparuaj^jfalccm confictuntAtiliuftrefydus, quod inaurtgaefiniftro 
bumero cernimus,Capram nominamus . Duas ueroexiguas ftellas, quaiin fumma 
eitifdem aurigajmanu figuntur, Hoedos dicimus. Auftdna figna futu,quiEciin($ad 
mcridionalefigniferi partem funtpofita.Eoru nomina baecfunt.Onon,Procyon,Lei« 
pas,Acgo,Hydra,Ctatera,Comus,Centaurus, FeraquamcencautustenetjTbVrfolo^ 
chusquemcentaueusprxfen.Thunbulu,Auflrinuspifcis,Cetus,Aquaquxabaqua^ 
rio funditur,Flumcn quodab Ononedefluit.Auftcaliscorona, quam nonnulli Vra« 
nifcum uocauece,ac fi a coelo diminunuudeclincs.et inxta Hippacchfi caduceus. In iis 
quoqjftellaiqua:dapiOpriafibinominauendicauere.-QuippelucidafteIla,quaiinPro 
cyonececnitur,Poi:cyon appellatur;Q.ua: uero tn orecanis confpicuo fplendorcafpi* 
citur,quodq}' aeftusinccementaiecuaffcceput.itur,caniscodem,qiiototuflgnuni,no 
mtnecenfetur.Atfydusquodin fummoargusgubernaculofulgerXanobusnoirnV 
natur.-hicin R.hodoaegceconfpicitur J aiucerteab edirislocis.-In Alexsndria uero pro£ 
fus non cernicunurpote uix quarta figni poctioiic,fu pra hoctzontem extante, 

FINIS SPHAERAE. 
£45 

ΑΡΑΤΟΥ BIOS. 

Ηίχ:.ώνΌμ«εκ£&ΗΊσ!)λι1κ% σ'ολαινΟ"τ£ΐ λΐρ</Ιίνον.\ΣΐΛ» vub τζομπΗίατΐν- 

λκ. tty Λ iilfc τΐ}ΰλίμοάχ τ£ΐ *$ιλχ<Ρ'ίλ<$ου . ngx\jfo\ecari <fitow<ria> e^f Β^Λχλΐώ- 

Vtf.trtWHy Λ cu/nyOvM^p y&Ki&vtuy jSflttriAa, ygii φίλα 7w ■ηνττί}'Χμί7Η. <rv- 

νήχμχσί Λ «^.ifcwtQoai 6pf οίτώλ», %ςμ χ&?λιμχχω>ΐ(& μΧχκνφω,ΐφΐ φιλκτα. κ<Ρ'ίλ<$ους 

JiJefci ifeiSi ί*νρψ, ηαίιάιν^Ιζ^,ι^ίκβΙη/όικΛαΐζοι/, όί7Τξωτος αντ&π&μ Tivyvrou {ωϊλαΤφ 

iOPiK rl όμνξΐκ»; Ότοιπα-ίοα wrlcui-n.j/oKaQxs Λ b Αξατ©* w^W» τ£ ψιλασίχρω αδήι/ροΊ, 

Hgti cruiUiMuy ώτω β? μκκί&νίχν μίτκ7Γίμ<ρ$φ?ι va? Kwziywv . j@u τσα^ίΛσώ . «? rny κυ- 

•nyovv xffi <ρίλκ: yfaoy-, wfi. <ί\}ΛκψΗσχ!, "π ^anroy τ& ^oirs <Ριντρι*1•ψ ίκ&<η . «j/ </£ ο cu/tj~ 

yov©* ψ: ιΡημΗτρίου τ& TBoXtofKHVV, n&i τακξίλα&ί ilw «££*{/ sj^tid imz-Tvsxy nfft Όαμ- 

'nfliu ολνμπιάώκ,χρ&' »y τ^ολιμάΐ©' ο <$ιλά(Λιλ(ροζ ouyvnfov \ξχ<τίλάυο•ψ.ωζτί ngL• 3ξυλ- 

tevySLuOy %kiy "«ιό nvuy, &s ny ffl "roy osvTty "feovoy νικανφα ^eT nptecp uviu τω tcc ϋκξΐκκκ 

jgx^eu/Ti^iyovGiTi ts^ot^vcu έλλ«λ£?ί?, ό μ&> vtKcwcQotp σχίψχ&χακ qexvoyh/x-.o o% 

λράτ« ric βπςιχκχ. cSip Λ κ&τα<$<χλ/<$ς <fh •^■<f\J&s.o ffi viuxvcQoug Jiuxfivng. ολχίς αλνμπιαιδ 

VMTfyos Qou.vvtwi . y/vtoi fitQxiri Tty Αξχ -ny Mvxortov Tsxrpos yiyovyvxt, xgiso&tpv «/Zfe 7t- 

m»£ μχ&μκτικε Jlixnwxt. ixTfoy Λ i&HygySuitoS Hfl" ποιητίώ yftiobxt ψ -jeis 

(WTiyovv βχα-ιλ&οΐί- ytjgoaoi Λ τω κυξΗνχίω\7η£>χ^^ρ, •π§ ου κρα 

υΰι^ξχμμχίος HfioiQij. σχινΉχμχ<η'3 vikxvcQooi μχθιμκΤαίφ, 

j(g« οάιτω Η9λ9φ ονίφ, βίγχπ&ίοντι κμχ οώττμ. 

ζνλατΙ/2) c/ifc <ρ χσι Tvr>y yy/iebxt 

ΟμΗξχ, oij,H<rioc/lit 

μχΆομ. SASILEAE APVD Ι Ο Α Ν. HERVA6IVM' 
ΑΝΝΟ ΑΙ . D. XXXV» Wi compcnfatfonibui?. Irtptfe vd & cfi fcriptwta ΐ qna tion 
Jt c cafus fingularis Itmttae oia iura 
picit tn £3αΙ*ηο.ί.[.ύο.η.φ tfta fub 
blicts bodic πό vtiniur vndcfufftctt 
ρ iterfuuTc»? ©ebocctdtvna gloJ 
» nobie ί v.fi f>o abfunt fup 'c.ad boc 
I tdc ctcit i dmibix ifto cafu ifto att 
q: ί ά t»ccr titliu flojcnoiutn .pducc 
ifFirics numcr 9 tcRui crat opponcba 
iibfcnpfcrat fccndtl φ ηφίί ί cebito 
ccr.pe.t auctbi pofifa ι ί cozpoze vti 
tia iura q oe fubfcripnoc tcftiumlo 
> pjta cofaf tudinc funf abolita ι fuflfi 
ructu eo?fi.t allcgaui illasgU 26al. 
u φ ίρΓο lujc ob!'o cft nulla φ t tflrii 
prioni vdr.i cuiltbet altcri aurilio li 
ic.fi qua mulicr.fic w rcnfictaiTeejcce 
: t>e bocna fi ipfo imc ηό c obltgata 
S.a boc c daru" -r fic vf φ fit rarc ns 
iiul c.CTlJn gl. t bi fecue ί maccdonia 
:ta ί odiu crcdtto:t'ecui ηό pot altus 
cnunctantfe cui ςηίδ rcgularitcr re 
ciepacC^nglo.ibi.i bocacdpefie 
>.q* cii ifta cjrccptto coftftit m inrc * 
i.l.ctj te idebiro circa mcdifi.j.te ρ 
ad tgnoiata vt.lcu aqLs.rc trafac. 
ο niaio:e,wv.annisq pfutnif fcirt 
.tc lcguo ηό rcqnFqj ccrrio:ef qti 
jjentlciet cfi iuramcto q: iliud cjctcdit 
foUx 3fo.an,i.c.n.t»e pac,lt.vi.fctigt 
g.snurciur.vbi 25ar.t$ qi5 minoicj 
i bbligat ω iuratncto ηό rccpif φ ccr 
t ibi tenui boc ©ictfi ηό ρ: ronc fua 
ϊ auc.facraincta pubcrfi l; antccjp vi 
ϊρίη pxia(SW^xC^U.iiC.vc re 
(Otabile ooc.ofi? $r&,6 albiigottsS 
agno pcio t et 9 fcrtpra q fuit ©ifcipu 
wio rcgnfqnfimplrrcnnciat f«* 
flla cjrccptoc q: oictt ipc φ ct talc pa 
?.!.emptu?,$.lutiue.e.t>e pac* mit 
itfc,v.$ratux>icit U,tam τ fi:ad ma 
c fccus va vic fiuc fmte q: ifta cft fole 
.cfumitur πίίΐ pbd vt U,quccuq;.^ 
^cvcr^b» i>efati lRub:ica. 

^ 3nbacJ.pomFctft1 
^♦nitto copcfationie ί 
iraf qe fit cffect 9 i.l.ni.ponifpp qd 
2ta.b.d,CT3n bac pma.l.t»u ofcit dc 
tict fubaudi ligdt ι ί quatirate ccbiti 
lere cofiftctie bincindcna t»c ηό lig 
ι ligdu vfad Itqdii muttomagid non 
. 3te pc fpc ad fpcm vfce fpc ad qni 
5 obiicif copcfario vt uLfi couenerit 
tc pu t>trit inuice cotriburio t»ic q? i 
^jitc vbi ηό c biniinde cotributio t>e 
coputatto § copcfario vt.f.ne lcif. 
• cejr.7 g!o.circa,l.ii.erat oubitatioqc 
33 acwi rcpclUf foknt efle tales per 
•nes vt crceptio ΓοΓοηίδ vfaltcro tm 
9ion pctcdo vf ctuilie vt rri iudicate 
cutra toUanF vi maccdo.vrvcir, fj g 
'Otra tolhfvel cltdjf.fi cni sebcotibi 
^ccptione copefationie ι econucifo 
| -k (uo φ ρ; q: fi tibi foluo tua.jr.pof 
2>φίΐϊ non erat chfumra fic ccoucr iurc ηό tcncf in eo φ ejtccf ndnpot obftante cyciptionc I; rcu β 
ipfo iurct<neaF.b,d.tcic.cuglo. C^nglo.magna circa piin.ibi 
P5 φ ιρΓο iure non ftt ctipcnfatio.Cej: co φ f? otot cfi cotuni pcto 
nialc peto ejc quo fcquiF φ aliquo modo pcto l; inalc ficut ι altbi 
t>f φ qui agit ante oic malc agtt.no aut nulltter agit q: nata c(t 
oblb cimlitJ χ naturalie χ ittrdti actto vt in.l.i.§.qn uulc.ccift, 
fed ille qui agtt ante codi ttonis cucntfi nullttcr agtt q: nnlla f ub 
cli obtb vt.j . oc cdi.cdt'c.1. bonc^.fi fiib co nduionc.fi crgo facca cfl 
copenfatio ipfo turc antc$ opponcrcF non ntale pcterem fcd nut 
fiter χ Β vult t>icerc glo.i η cadc glo.ibt φ vcrba cum cffcctu funt 
acdptcnda χ p:o boc vtdc bonum ter.cmn glo.s.t>c turcturan.U 
cin& o\ii§Si multcr itjiancrtt. 

ηι 1 1 Λ ί* fi λ? m °* bic cafu,n in ^ ρ ί 

4Utu α ltUC-»f U i n tibi obitccrecopenfa 

I fione rc cd qi5 ηό t>cbcsj mibi fcd altcr t vt fi Tunt (ide 
iuflb: Xttti ι pucnie me tanqp fideiuflb:? poflu; obif 
ccrc compcnfattonc t»cxo qo ocbcs titio ct fi ntbil mibi t»ebcs, 
fu nt χ elij cafue quoe g-.m p? in.bic cnunicrat in qbue boc idco 
potTum facereq: adfnutcc corngtmus nos tn ιίΐο rcbtto .rcguU 
rtter ailrqn nos ηό conttngtmu? r t.jf.co.I.tn rcni.$,fi.Ccl.Ltu3 
χ codcni modo ηό pofTum ribt obijccre t c co qo tu ηό t cbes mi 
b\ 'icdaltns vtj.e.l,ficum mtltti.t'npiin. 

^lod 1 1 μλ«ι «^c ©cbtco m rncni pcl » obiici copcivfacio I3 ante 
F t»tcpctir.opoflif.b.d.i ifiacratrocubitandiq: qui 
icicciiiionc copcnfationid obtjcit quodamodo pctcre 
fed verti cft ηό tn per omnia vt no,in.l.ainpliu0 ηό pcri.!» 
rem ra.ba.i in;e!b'ge banc.l.t>e oic appofito pbcnrtbue.fi aiit a 
lcge catur tpe tcbi to:i ad foluendtl vt quattuci mcnfe? qut ?£ 
cur iudtcatid 1 a nnus qui oaF ad cx igendtl r»otc vt.l.vnica.§.cjc 
actio.^c rci vjr.acr.j:,Dic9 qut oanF in pflttnw vus.ve pfti.pcc. 
Ι.,ρη j ifio:.^. t . talc tps t»f indulgcri inifcra t Eonis gratia 1 oc ipa 
t>ic vuj.fi cn mihti,$.fi cti intra. 
*2*t f afirttiofti Siincjcwptioccopenfattorife rcus 
^v^l I «W-AvllC-Hl.fucciJbttiiopiobibcFecbitficcquo 
obtcctt m alto iudicto ρ modti actiois rcdrccrc ntfi crccpno illa 
fuitCjrp:clicrep:obatarancJ tcbttum nofubrtftat.b,d,no,idcni 
babcF tn.l.finiuf .$.fi.s.t>c ncg.geft.i fcntpcr allcganF ifti tey.cp 
qn cfl aliqo i«# qu poreft tn indtcium ncduci ρ modfi ejtdpiendi 
c pcr moduj agcndi fi fuit ocductti per modn Cjrctptcndt 1 fuccfi 
bit circiptcne potm alto itidicio rcdnct ρ vtatn agcndi nifi fucrtt 
fupcr crccptionc pnunctatum cjc ci que tangtt etiam acttonc ita 
i'ntdl:gtF ilte tc^.puta .pnunctauit ηό die locu$ copcnfationi qi 
zebita oc quo futt oppofitn non crat vcrum t>cbitu ita intelltgif 
iftctcr.nam fi boceft ncc ctiam ρ modfi agcndi pot rcduri rccus 
fi cjr alia ca que acttonem ηό tangit vt fi otjcit non cflfc locuni co 
penfatiomqi ccbitu c»c quo futt oppofitum non crat liqutdii vcl 
crat rale vc quo ηό potcrat obijd compenfatio iui ta no.m,l,ob 
ttfgocin.jf.c.taIis cnim «pnunciario non tmpcdit quo minjie pof 
fit in iudidum rcduci q: non vcniretur cotra fcntcnttam fcd in 
l>:cccdcnti cafu fic iujrta no.pf r 36ar,in.d.l.finautcin.$.fi.quati 
do vcro cfi tale qutd φ tn iudicium ηό potcft tcduci mfi pcr nio 
dum cjcctpicndt qualucrcnq; qute fuccubat tn ejcccptione ctia? fl 
fuper ca non fit ccp:cfle ^nunctatum non poterit m alio tudi 
00 ©cduct vt.l.ad pcrcmpto:iae.T ibi ρ £Y.C.fen.refcii;.no pof. 
Sftani cria ctftinctionc^ tangit sIo.j.oc cuict.l.fcd χ Γι cjrccptto. 
qua ornnino vide.C^n tor.ibi tudcjc non babuertt q: noluitad 
mittere cjcccptioncm vci adniifit χ non cjcamtnauit χ non plcne 
vdpkn?.fcdnon pionundanttljpwlTeicdtacittfcdca non ob 
Hantc condcinnautt reutn vcl pionunciafitt repiobando non ta 
men tancp t>cbttumnonfubriiicrct.oninibt!6 enim iftis cafibus 
locum babctquod bic t>icttur φ tn eltoiudtcto poiftt oeduci pcr 
modum agcndi fcd vidctur φ pjonunciando fuper pnncipalt-r 
reumcondcmnandononobfiante obtcctu cjtccpnoni? tacttc vi 
dcatur p:onuncia»Tefupcr ejrccptione w.l.i.i.l.»j.cum ibi no.C, 
©c o:di,cog. Swbi non potcrat eflc vcrum tllud quod pionun 
ctabatur lupcr p: tnctpalt ntfi cfiet falfum tllud quod in crceptto 
nc fuerat pcductum η fi petcba? a me bcrediratcm tanqul hbcr